فهرست مطالب

تحقیقات آب و خاک ایران - سال چهل و نهم شماره 4 (پیاپی 36، مهر و آبان 1397)
 • سال چهل و نهم شماره 4 (پیاپی 36، مهر و آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/17
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی
 • منیژه عزتی، علیرضا شکوهی لنگرودی *، وی جی پی سینگ، مجتبی نوری صفحات 705-716
  اثر تغییر مقدار و الگوی بارش بر رواناب سطحی و وقایع حدی هیدرولوژیکی، در مقیاس محلی و منطقه ای بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک کشور، همچنان مورد بحث می باشد. در این تحقیق اثر تغییرات حرارت و بارش بر دبی سالانه و ماهانه حوضه آبریز طالقان در محل ورود به سد مخزنی طالقان بررسی شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده از آزمون های آماری وجود روند و وقوع جهش در متغیرهای هواشناسی-هیدرولوژیکی برای مطالعات تغییر اقلیم بررسی گردید. نتایج آزمون روند نشان دهنده روند افزایشی درجه حرارت (در سطح احتمال 99%) و رواناب (در سطح احتمال 95%) در طول فصل زمستان خصوصا در ماه های بهمن و اسفند بود، در حالی که در بارش هیچ گونه روندی مشاهده نگردید. همچنین نتایج آزمون جهش حاکی از آن بود که دما در سال 1363 در سطح احتمال 99% دچار جهش مثبت شده است. کوهستانی بودن حوضه، نظریه افزایش دمای هوا در زمستان و ذوب شدن برف زمستانه و ایجاد رواناب زودهنگام و به عبارت دیگر به عقب کشیده شدن زمان ذوب برف از فصل بهار به فصل زمستان را مطرح نمود. در ادامه و با استفاده از تکنیک سنجش از دور و با انتخاب ماهواره ترا، سطح پوشش برف حوضه طالقان در طول سال های 1379-1393 در طول فصل زمستان بررسی گردید. نتایج حاصله حاکی از روند کاهشی سطح پوشش برف در سطح احتمال 99% در بهمن ماه بود. بدین ترتیب وجود و اثر تغییرات اقلیمی بر منابع آب حوضه طالقان، با در نظر گرفتن جمیع عوامل نظیر وجود روند مثبت معنی دار در درجه حرارت، کاهش سطح پوشش برف، کاهش جریان های بهاری و افزایش جریان زمستانه ورودی به سد، علیرغم ثابت ماندن حجم بارش و عمق رواناب سالانه مورد تایید قرار گرفت. در نتیجه گیری نهایی می توان گفت که تغییرات اقلیمی در این حوضه خود را به صورت تغییر الگوی بارش یعنی تغییر نوع بارش از برف به باران و همچنین جابجایی فصلی نشان داده است. این مطالعات با توجه به عدم وجود روند در میزان دبی سالیانه وارده به مخزن سد نشان داد که اثر عوامل انسانی در تغییر الگو و میزان رواناب حوضه از تاثیر زیادی برخوردار نبوده است.
  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، روند، جهش اقلیمی، الکوی بارش، سد طالقان
 • رضا بابایی فقیه محله، مهدی اسمعیلی ورکی*، بهنام شفیعی ثابت صفحات 717-727
  تحویل حجمی آب اولین گام برای کنترل و کاهش تلفات در مصارف کشاورزی است. در این تحقیق عملکرد سازه تحویل حجمی دبی دریچه سالونی-پارشال فلوم برای شرایط مختلف هندسی شامل مقدار بازشدگی دریچه سالونی، ابعاد، موقعیت قرارگیری پارشال فلوم نسبت به دریچه سالونی و شرایط هیدرولیکی شامل تغییرات دبی و شرایط جریان پایاب مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طورکلی بازشدگی های 34، 45 و 68 درصد دریچه تاثیر معنی داری بر عمق های بالادست دریچه (h1)، چاهک اول پارشال فلوم (ha) و مقدار افت نسبی انرژی (ΔE/E1) ندارد؛ اما بازشدگی 11 و 23 درصد، موجب افزایش h1 و ΔE/E1 به ترتیب تا 9/28 و 7/29 درصد و کاهش ha تا 5/10 درصد در جریان آزاد نسبت به بازشدگی 100 درصد می گردد. بررسی های نتایج حاصل از موقعیت های قرارگیری پارشال فلوم نشان داد که در موقعیت های قرارگیری نصف عرض و هم عرض فلوم نسبت به دریچه، پارامتر h1 به ترتیب تا 8/2 و 8/3 درصد در پارشال فلوم 6 اینچ و 7/4 و 3/4 درصد در پارشال فلوم 9 اینچ نسبت به موقعیت صفر افزایش یافته؛ اما در بازشدگی های 23، 34، 45 و 68 درصد دریچه و کلیه ی بازشدگی های مورد بررسی در پارشال فلوم 1 فوت، تفاوت معنی داری در پارامتر h1 وجود نداشت. بررسی نتایج نشان داد که بین پارامتر ha در موقعیت های کارگذاری مورد بررسی پارشال فلوم های مورد مطالعه، تفاوت معنی داری وجود ندارد. مقایسه نتایج نشان داد مقدار ΔE/E1 در موقعیت کارگذاری نصف عرض فلوم در مقایسه با موقعیت های صفر و هم عرض فلوم در پارشال فلوم 6 اینچ کمترین مقدار را دارا بود؛ اما در پارشال فلوم های 9 اینچ و 1 فوت تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. تجزیه و تحلیل نتایج حاکی از آن بود که ایجاد جریان پایاب با استغراق 60 و 70 درصد تاثیر معنی داری بر نمودار های دبی اشل نداشته اما درجه استغراق 80 درصد موجب افزایش پارامتر های h1 و ha به ترتیب تا 2/2 و 4/5 درصد می گردد. همچنین جریان پایاب مستغرق موجب افزایش پارامتر ΔE/E1 تا 3/47، 4/44 و 1/39 درصد به ترتیب در درجه استغراق های 60، 70 و 80 درصد می گردد.
  کلیدواژگان: دبی - اشل، افت انرژی، تحویل حجمی دبی، دریچه سالونی، پارشال فلوم
 • سعید قائدی، پیمان افراسیاب*، معصومه دلبری صفحات 729-737
  یکی از روش های غیرمستقیم اندازه گیری میزان رطوبت خاک، استفاده از دستگاه تتاپروب است. از آنجایی که اساس کار این دستگاه بر پایه ی ثابت دی الکتریک خاک استوار است، عوامل تاثیرگذار بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، تاثیر زیادی بر دقت قرائت این دستگاه دارند. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کدورت آب آبیاری بر دقت اندازه گیری میزان رطوبت خاک به وسیله دستگاه تتاپروب می باشد. برای این منظور، سه بافت متفاوت خاک (لوم سیلتی، لومی و لوم شنی) تحت سطوح مختلف کدورت آب آبیاری قرار گرفتند. سطوح کدورت آب آبیاری شامل 10، 1000، 2000 و 3000 NTU بودند. نتایج نشان داد عامل بافت خاک و کدورت آب آبیاری در سطح معنی داری (P<0.01) بر دقت اندازه گیری رطوبت توسط دستگاه تتاپروب مدل ML2 تاثیر دارد. افزایش میزان کدورت آب آبیاری در هر سه نوع بافت خاک باعث کاهش دقت قرائت دستگاه تتاپروب شد و بیشترین مقدار خطا در بافت لوم مشاهده شد که دارای بیشترین درصد رس بود به طوری که مقدار RMSE در روش های غیرخطی ارائه شده توسط سازندگان دستگاه، Topp et al. (1980) و Roth et al. (1990) به ترتیب از 069/0 به 089/0، از 071/0 به 090/0 و از 067/0 به 083/0 افزایش یافت. همچنین نتایج نشان داد که در بین توابع کالیبراسیونی مورد بررسی، توابع کالیبراسیونی ویژه ی دستگاه (خطی ویژه و غیرخطی ویژه)، نسبت به توابع کالیبراسیونی دیگر، دارای دقت بیشتری است که نشان از ضرورت کالیبراسیون ویژه دستگاه برای تمامی خاک های مورد آزمایش دارد.
  کلیدواژگان: بافت خاک، ثابت دی الکتریک، دستگاه تتاپروب مدل ML2، کدورت آب آبیاری
 • امیر ملک پور*، نیما صادقیان، مهتاب محمدی صفحات 739-749
  نقش عدم قطعیت هدایت هیدرولیکی به عنوان عاملی موثر در تحلیل احتمالاتی تحکیم خاک حائز اهمیت می باشد. در تحقیق حاضر، برنامه ای رایانه ای در محیط MATLAB توسعه داده شد و پس از حل عددی معادله دیفرانسیل تحکیم به روش تفاضل محدود، از آن به عنوان راه حل پایه، در شبیه سازی مونت کارلو استفاده گردید. همچنین تاثیر تعداد نمونه تصادفی در مدل احتمالاتی تحکیم به روش مونت کارلو با کاربرد 100 و 1000 نمونه از توزیع لوگ-نرمال هدایت هیدرولیکی مربوط به زمینی در سراوان گیلان بررسی شد. نتایج نشان داد که با افزایش زمان، منحنی توزیع احتمالاتی فشار آب منفذی هموارتر و عدم قطعیت بیش تر می گردد. افزایش تعداد نمونه هدایت هیدرولیکی از 100 نقطه به 1000 نقطه، تاثیر کمی بر توزیع احتمالاتی فشار آب منفذی نشان داد. همچنین بیش ترین ضریب نیکویی برازش توزیع نرمال بر فشار آب منفذی در نزدیک به سطح خاک و 23 درصد بیش از مرکز لایه خاک به دست آمد.
  کلیدواژگان: تحلیل احتمالاتی، توزیع لوگ - نرمال، خاک ریزدانه، فشار آب منفذی
 • علیرضا شکوهی، اصغر عزیزیان*، نگین سلاورزی، ویجی پی سینگ صفحات 751-765
  نقش الگوریتم های روندیابی جریان، برای استخراج پارامترهای ژئومورفولوژیکی حوضه های آبخیز و مدل سازی توزیعی فرآیند بارش- رواناب، غیرقابل انکار می باشد. در پژوهش حاضر به ارزیابی اثر چند الگوریتم پرکاربرد (D8، MFD، Lea) بر شاخص توپوگرافی و نیز عملکرد مدل نیمه توزیعی TOPMODEL در ابعاد سلولی مختلف پرداخته شده است. نتایج حاصل از ارزیابی مدل در دو حوضه آبخیز کسیلیان و کارده، با دو مساحت و دو اقلیم متفاوت، حاکی از آن است که اگرچه در تمامی الگوریتم ها با افزایش ابعاد سلول DEM متوسط شاخص توپوگرافی افزایش می یابد اما در یک ابعاد سلولی ثابت، مقدار متوسط شاخص توپوگرافی بدست آمده از دو روش MFD و D8 به ترتیب دارای بیشترین و کمترین مقدار می باشد. نکته مهم دیگر حاصل از این مطالعه آن است که واسنجی خودکار پارامترهای مدل و کاهش اختلاف بین شاخص کارائی نش-ساتکلیف مدل در الگوریتم های مختلف می تواند بسیار گمراه کننده باشد؛ زیرا مقادیر متفاوت پارامترهای بدست آمده در هر الگوریتم، بر مهم ترین پارامترهای هیدرولوژیکی از جمله میزان جریان سطحی و زیرسطحی شبیه سازی شده، تاثیرگذار است. به طوری که در حوضه کارده اگرچه اختلاف بین شاخص کارائی مدل در الگوریتم های مختلف به کمتر از 5 درصد محدود می گردد، اما مدل واسنجی شده در الگوریتم D8 نسبت به دو الگوریتم دیگر جریان زیرسطحی را در حدود 12 درصد بیش برآورد می نماید. همچنین طبق نتایج بدست آمده الگوریتم MFD به علت مقادیر کم پارامتر m (در حدود 015/0) از کارائی مناسبی در حوضه کسیلیان برخوردار نمی باشد و به نوعی با مبانی TOPMODEL در تعارض می باشد. لذا توصیه می گردد در حوضه های فاقد آمار در انتخاب پارامتر m و نیز در شیب های کم در تعیین الگوریتم روندیابی جریان، دقت کافی به عمل آید.
  کلیدواژگان: الگوریتمهای روندیابی جریان، توان تفکیک مدلهای رقومی ارتفاعی، شاخص توپوگرافی، TOPMODEL
 • حسین میر سیدحسینی *، ارژنگ فتحی گردلیدانی، منصور کوهستانی، محمدرضا بی همتا صفحات 779-767
  افزایش غلظت دی اکسید کربن و بهبود شرایط تغذیه ای ناشی از مصرف کود نیتروژنی معمولا سبب افزایش فتوسنتز و رشد گیاهان می گردد. پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر CO2 و نیتروژن بر ویژگی های رویشی و فیزیولوژیکی گندم رقم چمران به صورت آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی شامل فاکتور بافت خاک (لوم رسی شنی و لوم شنی) و فاکتور نیتروژن (صفر، 100 و 200 میلی گرم در کیلوگرم)، در چهار تکرار و در دو سطح CO2 (400 و 850 پی‏پی‏ام) انجام شد. نتایج نشان داد همه ویژگی های رویشی گیاه (به جز وزن خشک ریشه) در خاک لوم رسی شنی بیش تر از لوم شنی بود. افزایش مقدار نیتروژن خاک سبب افزایش ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی گندم شد. با افزایش غلظت CO2 شاخص های رویشی شامل ارتفاع، وزن تر و خشک بخش هوایی، وزن خشک ریشه و سطح برگ و همچنین محتوای نسبی آب برگ به طور معنی داری افزایش یافت. در شرایط مصرف نیتروژن در هر دو سطح با افزایش غلظت CO2 شاخص های رویشی گیاه به طور معنی دار افزایش یافت. به عبارت دیگر، افزایش مقدار نیتروژن خاک منجر به تشدید اثر افزایش غلظت CO2 گردید. بنابراین درصورتی که محدودیتی از نظر تامین عناصر غذایی ضروری گیاه به خصوص نیتروژن وجود نداشته باشد، در شرایط افزایش غلظت CO2 رشد و عملکرد گیاه گندم افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: CO2، تغییر اقلیم، شاخص های رشد، بافت خاک، گندم
 • عباس خاشعی سیوکی*، علی شهیدی، محسن پوررضا بیلندی، مهدی امیرابادیزاده، احمد جعفرزاده صفحات 781-793
  مطالعات بررسی پیامدهای تغییر اقلیم بر منابع آب نیازمند تبدیل رفتار متغیرهای اقلیمی شبیه سازی شده توسط خروجی مدل های گردش عمومی، از یک مقیاس بزرگ به یک مقیاس محلی و مناسب است. فرآیند ریزمقیاس نمایی به طور قابل توجهی نتایج مربوط به شبیه سازی مدل های گردش عمومی را بهبود می بخشد. با وجود اینکه مطالعات کمی در خصوص عملکرد روش های ریزمقیاس نمایی در مناطق خشک وجود دارد، این پژوهش در نظر دارد تا کارایی روش های آماری را به منظور ریزمقیاس نمایی بارش روزانه بررسی نماید. در این مطالعه به منظور بررسی عملکرد روش ANN و SVM در ریزمقیاس نمایی بارش روزانه مشاهداتی (1990-1960)، مقادیر 26 متغیر پیش بینی کننده از خروجی مدل گردش عمومی CanESM2 در گزارش پنجم، برای مدت مشابه استفاده شد. نخست فرآیند انتخاب بهترین متغیرهای پیش بینی کننده توسط آزمون رگرسیون گام به گام پیش رو انجام شد. به منظور بررسی توانمندی روش های ریزمقیاس نمایی از شاخص های ارزیابی R2، RMSE و NSEبهره گرفته شد. همچنین به منظور تحلیل بهتر از آزمون های مقایسه ای متعددی نظیر بررسی عدم قطعیت، آماره های توصیفی، دوره های تر و خشک و بارندگی ماهانه استفاده شد. نتایج شاخص های ارزیابی نشان داد که در حالت کلی عملکرد دو روش در تخمین بارش نسبتا مناسب می باشد. مقدار شاخص های ارزیابی R2، RMSE و NSE در بهترین حالت به ترتیب معادل 48/0، 5/1 میلی متر در روز و 47/0 و متعلق به روش SVM با تابع کرنل Polynomial می باشد. مقایسه تغییرات بارندگی روزانه نشان داد عدم قطعیت تخمین زده شده در روش SVM به عدم قطعیت مقادیر مشاهداتی نزدیک تر می باشد. عملکرد روش ها در تخمین آماره های توصیفی نشان داد که روش SVM با تابع کرنل Polynomial از برتری قابل توجهی نسبت به سایر روش ها برخوردار می باشد. مقایسه میانگین بارش های ماه به ماه در دوره آزمون نشان داد که در ماه های با بارش بالا، عملکرد SVM بهتر از ANN می باشد. همچنین هر دو روش بارش در فصل تابستان را بیش از مقدار مشاهداتی برآورد نموده اند. نتایج تشخیص روزهای خشک نشان داد که عملکرد روش ها به یکدیگر نزدیک می باشد. در این مقوله ANN حدود 96% روزهای خشک را به درستی تشخیص داد. اما در تشخیص روزهای تر عملکرد SVM در مقایسه با ANN بسیار بالاتر بود. بررسی توانمندی روش ها در تخمین طول دوره های خشک نشان داد که عملکرد دو روش در تخمین دوره های بحرانی خشک بهتر از دوره های خشک با طول کم می باشد. همچنین نتایج مربوط به تخمین طول دوره های تر نشان داد که دقت روش ها مناسب نمی باشد.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، دوره های خشک و تر، رگرسیون گام به گام، CanESM2
 • فرزانه دوزالی جوشین *، کاظم بدو، محسن برین، حسین سلطانی جیقه صفحات 795-806
  فرسایش بادی از عوامل اصلی تخریب خاک و محیط‏ زیست، انتقال ذرات معلق و رسوب‏دهنده آن در شبکه های آبیاری و زهکشی است. بادهای موسمی منطقه، منجر به فرسایش بادی اراضی کشاورزی استان‏های آذربایجان‏شرقی و غربی شده و آثار مخربی بر منابع زیست محیطی و تاسیسات اقتصادی خواهد داشت. هزینه زیاد مالچ‏های نفتی و آثار مخرب آنها در محیط زیست، منجر به استفاده از مواد سازگار با محیط زیست و ارزان‏تر شده است. در این تحقیق، اثر پلیمر مایع رزین SBR و میکروارگانیسم باسیلوس پاسته اوری بر کنترل فرسایش بادی و طوفان گرد و غبار در منطقه جبل کندی ارزیابی شده است. برای شبیه‏سازی فرسایش خاک از دستگاه تونل باد با دامنه سرعت صفر تا 15 متر بر ثانیه در ارتفاع 15 سانتی‏متری از کف تونل استفاده شده است. طبق نتایج بدست آمده، در نمونه ها، با افزایش سرعت باد مقدار فرسایش خاک به صورت نمایی افزایش می‏یابد، به گونه‏ای که در نمونه شاهد تا سرعت حدود هفت متر بر ثانیه افزایش مقدار فرسایش خاک ناچیز است، ولی از سرعت حدود هفت متر بر ثانیه تا حدود 15 متر بر ثانیه، مقدار فرسایش‏ خاک از 51/5 به 240 کیلوگرم بر مترمربع بر ساعت افزایش یافته است. همچنین روند افزایش مقدار فرسایش خاک در نمونه تثبیت شده با میکروارگانیسم بسیار کند و در سرعت 15 متر بر ثانیه برابر 1/1 کیلوگرم بر مترمربع بر ساعت و در نمونه تثبیت شده با پلیمر تقریبا صفر است. برای بررسی مقاومت سطحی نمونه های خاک تثبیت شده از آزمایش مقاومت فروروی استفاده شد که طبق نتایج، مقدار متوسط مقاومت فروروی در نمونه های‏ تثبیت شده با میکروارگانیسم و پلیمر به ترتیب برابر با 58 و 76 کیلوپاسکال است در حالی که مقاومت فروروی نمونه‏ شاهد 15 کیلوپاسکال می‏باشد.
  کلیدواژگان: بهسازی، باکتری باسیلوس، پلیمر رزینSBR، کنترل فرسایش بادی، مقاومت فروروی
 • اصغر عزیزیان * صفحات 807-820
  یکی از مهم ترین روش های معرفی هندسه رودخانه استفاده از مدل های رقومی ارتفاعی (DEMs) با ساختار رستری می باشد. از جمله مهم ترین مواردی که بر کیفیت و کمیت یک DEM تاثیرگذار هستند می توان به توان تفکیک DEM و همچنین مقیاس نقشه توپوگرافی مورد استفاده برای ساخت آن اشاره نمود. در پژوهش حاضر و با استفاده از نقشه های توپوگرافی با مقیاس های مختلف، میزان حساسیت مدل هندسی سطح زمین و متعاقب آن پارامترهای هیدرولیکی شبیه سازی شده توسط مدل یک بعدی HEC-RAS در دو رودخانه با ویژگی های متفاوت، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین بررسی اثر توان تفکیک DEM بر کیفیت مقاطع عرضی و همچنین پارامترهای هیدرولیکی سیلاب از دیگر اهداف این تحقیق می باشد. نتایج بدست آمده در دو رودخانه سجاس رود و سرباز حاکی از آن است که استفاده از نقشه های کوچک مقیاس به جای نقشه های بزرگ مقیاس علاوه بر کاهش قابل توجه در هزینه های نقشه برداری تاثیر چندان زیادی بر پارامترهای هیدرولیکی شبیه سازی شده ایجاد نمی نمایند. به عنوان مثال استفاده از نقشه های 2000/1 و 5000/1 به جای نقشه های 1000/1 و 2000/1 در دو رودخانه سجاس رود و سرباز موجب ایجاد کمتر از 8 درصد خطا در پهنه سیلاب می شود و این در حالی است که هزینه برداشت نقشه در هر دو رودخانه به طور متوسط بیش از 77% کاهش یافته است. ارزیابی اثر توان تفکیک DEM بر پارامترهای هیدرولیکی سیلاب در رودخانه های مورد مطالعه نیز حاکی از آن است که کاهش توان تفکیک DEM موجب افزایش تراز سطح آب و نیز پهنه سیلاب گردیده است. البته لازم به ذکر است که میزان تاثیر توان تفکیک DEM بر رقوم سطح آب بسیار کمتر از تاثیر آن بر پهنه سیلاب می باشد. به عبارت بهتر چنانچه هدف مدل سازی هیدرولیکی تنها برآورد تراز سطح آب باشد، توان تفکیک از اهمیت بالائی برخوردار نیست و لذا می توان از مدل های رقومی با ابعاد سلولی بزرگ تر نیز استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مدلهای رقومی ارتفاعی (DEMs)، مقیاس نقشه توپوگرافی، HEC-RAS، پهنه سیلاب، تراز سطح آب
 • نادر سلامتی*، جواد باغانی، فریبرز عباسی صفحات 821-830
  این تحقیق با هدف مطالعه ای میدانی برای اندازه گیری مستقیم و مزرعه ای آب مصرفی گندم تحت مدیریت کشاورزان در یک فصل زراعی (96-1395) در 21 مزرعه از مزارع شهرستان بهبهان انجام شد. مقادیر اندازه گیری شده با نیاز آبی خالص به روش پنمن- مانتیث (سند ملی به روز شده) و همچنین با مقادیر سند ملی آب مقایسه گردید. نتایج نشان داد که راندمان کاربرد مزرعه از 7/22 تا 7/99 درصد در نوسان بود. میانگین بهره وری مصرف آب گندم در مزارع با سامانه آبیاری بارانی و سطحی در شهرستان بهبهان معادل 92/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. بالاترین مصرف آب در مزارع زیرپوشش چشمه ها به میزان 4626 مترمکعب بر هکتار به ثبت رسید. نتایج مقایسه میانگین نیاز آبی در آزمون تی (t-Test) نشان داد که میانگین سند ملی و به روز شده به ترتیب با 4/483 و 0/455 میلی متر در کل دوره رشد، اختلاف معنی داری با هم داشتند. ضرایب همبستگی پیرسون نشان داد که روند تغییرات حجم آب مصرفی، تغییراتی معنی داری در سطح 1 درصد و غیر هم راستا با روند تغییرات شاخص راندمان کاربرد و بهره وری مصرف آب داشت. هرچه دبی مزرعه و حجم آب مصرفی افزایش یابد بهره وری مصرف آب کاهش پیدا می کند
  کلیدواژگان: گندم، حجم آب مصرفی، نیاز آبی، راندمان کاربرد
 • مجتبی شفیعی*، بیژن قهرمان، بهرام ثقفیان، کامران داوری، مجید وظیفه دوست صفحات 831-839
  مدل شبیه سازی رشد محصول WOFOST به طور گسترده ای در تخمین عملکرد محصولات زراعی در مقیاس مزرعه ای و منطقه ای و شرایط مختلف اقلیمی بکار می رود. در فرآیند مدل سازی، همواره به سبب وجود تعداد زیاد پارامترها و از طرفی کمبود داده های اندازه گیری شده نمی توان تمامی پارامترهای مدل را تخمین زد. بنابراین معمولا در فرآیند مدل سازی پارامترهای حساس مدل شناسایی و سپس تخمین زده (واسنجی) می شوند. روش های جامع تحلیل حساسیت ابزاری مناسب جهت رتبه بندی پارامترهای مدل ها از لحاظ تاثیر آنها در خروجی ها و در نظر گرفتن تمام فضای پارامتری مدل ها می باشند. در این روش ها علاوه بر در نظر گرفتن تاثیر پارامترهای مدل به تنهایی، تاثیر ترکیب پارامترهای مختلف نیز در تحلیل حساسیت لحاظ می شود. در این مطالعه از روش تحلیل حساسیت منطقه ای یکی از روش های پرکاربرد تحلیل حساسیت جامع، جهت تحلیل حساسیت پارامترهای مدل WOFOST برای دو گیاه ذرت علوفه ای و گندم زمستانه استفاده شده است. شاخص حساسیت پارامترها بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و در سطح احتمال معنی داری %95 بر اساس روش منطقه ای تحلیل حساسیت محاسبه شده و سپس نتایج تحلیل حساسیت در مزارع مورد مطالعه بررسی گردید. تغییرات شاخص حساسیت در دو مزرعه مورد مطالعه از حداقل 006/0 (غیر حساس) تا حداکثر 37/0 (حساسیت زیاد) بدست آمده است. برای گیاه ذرت نتایج نشان داد که تاثیرگذارترین پارامترها در شبیه سازی عملکرد مربوط به تاثیر دما (پارامترهای TSUMEA و TSUMAM) و فرآیند جذب نور (SLA، AMAX و EFF) در گیاه می باشند؛ اما برای گیاه گندم بیشتر پارامترهای مرتبط با جذب نور (SLA، RGRLAI، AMAX، EFF و KDIF)، بیشترین اهمیت را در شبیه سازی عملکرد آن دارند.
  کلیدواژگان: تابع توزیع تجمعی، حساسیت، عملکرد محصول
 • علی غلامپور، افشین اشرف زاده*، نادر پیرمرادیان، سیدعلی موسوی صفحات 841-852
  تغییر اقلیم می تواند تاثیر قابل توجهی بر منابع آبهای سطحی و زیرزمینی داشته باشد. از این رو لازم است این تاثیر با استفاده از مدل های مناسب مورد شبیه سازی قرار گیرد. در این مطالعه، خروجی مدل گردش عمومی جو HADCM3 تحت چهار سناریوی انتشار، با استفاده از مدل های آماری LARS-WG و SDSM، در حوضه ی حبله رود برای دوره ی 30 ساله ی 2047-2018 میلادی ریزمقیاس شد. مدل SWAT در این حوضه واسنجی شد و برای شبیه سازی آبدهی حوضه، تغذیه ی آب زیرزمینی و رطوبت خاک در دوره ی ذکرشده مورد استفاده قرار گرفت. در مدل SWAT، از سه روش متفاوت شامل هارگریوز، پنمن- مانتیث و پریستلی- تیلور برای برآورد تبخیر- تعرق مرجع استفاده شد. ترکیب های متفاوتی از عوامل موثر بر عدم قطعیت نتایج شامل مدل ریزمقیاس ساز، سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر- تعرق مرجع مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که روش مورد استفاده در ریزمقیاس کردن خروجی مدل گردش عمومی جو، بیشترین تاثیر را بر عدم قطعیت خروجی مدل SWAT دارد. همچنین مشاهده شد که ترکیب های مختلف در شبیه سازی تغذیه ی آب زیرزمینی، داده های پرت بیشتری نسبت به شبیه سازی آبدهی و رطوبت خاک تولید می کنند. میانه ی آبدهی سالانه ی شبیه سازی شده در تمامی ترکیب های مورد بررسی، برابر با 32/13 مترمکعب بر ثانیه به دست آمد. نتایج نشان داد ترکیب هایی از عوامل مدل ریزمقیاس ساز، سناریوی انتشار و روش برآورد تبخیر- تعرق مرجع که میانه ی آبدهی سالانه ی حوضه را کمتر از این مقدار پیش بینی می کنند، نسبت به سایر ترکیب ها عدم قطعیت بیشتری دارند. این موضوع در مورد متغیرهای تغذیه ی آب زیرزمینی (با میانه ی 07/2 میلی متر در سال) و رطوبت خاک (با میانه ی 4/112 میلی متر) نیز مشاهده شد.
  کلیدواژگان: سناریوهای انتشار، مدل SWAT، عدم قطعیت
 • مهدی دلقندی*، سید حسین حسینی، زهرا گنجی نوروزی صفحات 853-863
  قطره چکان وسیله ای برای کاهش فشار و خروج آب با مقدار ثابت از درون مجاری باریک و طولانی مسیر (که آب تحت فشار درون آن ها جاری است) می باشد. از این رو مهمترین بخش سیستم آبیاری قطره ای محسوب می شود. از طرفی دیگر، تولید قطره چکان مناسب زمان بر و پرهزینه می باشد. استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) می تواند ابزار مفیدی برای کاهش هزینه و زمان ساخت قطره چکان ها محسوب گردد. با این هدف، در مطالعه حاضر سه نوع قطره چکان با هندسه مجاری متفاوت انتخاب و ابعاد مجاری آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی(SEM) اندازه گیری گردید. میزان دبی خروجی قطره چکان ها با استفاده از مدل جریان آرام و 4 مدل آشفتگی (k- ε استاندارد، k-ω استاندارد، K-ε RNG و Realizable K-ε) شبیه سازی شد و با نتایج حاصل از آزمایشگاه مقایسه گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی تطابق خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و نتایج حاصل از مدل های مختلف آشفتگی و آرام وجود دارد، اما در بین مدل های مورد بررسی، k-ω استاندارد و k-ε استاندارد به ترتیب بهترین و بدترین نتایج را در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی ارائه نمودند به طوری که میانگین NRMSE سه قطره چکان، برای دو مدل k- ε استاندارد و k-ω استاندارد، به ترتیب 57/7 و 56/3 درصد تعیین گردید. همچنین با توجه به پایین بودن اعداد رینولدز، مدل آرام نیز نتایج خوبی ارائه داد.
  کلیدواژگان: هیدرو لیک محاسباتی، قطره چکان، مدل، آشفته، آرام
 • گلستان پرواز، محمود رستمی نیا *، حمزه علی علیزاده صفحات 865-877
  بهینه سازی الگوی کشت یکی از مهمترین راهکارهای افزایش بهره وری آب و حفاظت از منابع آب محدود کشور می باشد. هدف از این مطالعه بهینه سازی الگوی کشت دشت دهلران در استان ایلام مبتنی بر تغییرات مکانی ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک، مقدار آب در دسترس، کیفیت آب و سطح آب های زیرزمینی می باشد. در این راستا دشت دهلران به چهار ناحیه اراضی تحت پوشش شبکه های میمه، دویرج، سامانه گرمسیری و اراضی تحت پوشش چاه ها تقسیم بندی شد. سپس با استفاده از اطلاعات میدانی، نرم افزار AquaCrop-GIS واسنجی و صحت سنجی شد. در نهایت توابع تولید محصولات مختلف استخراج و با استفاده از روش برنامه ریزی خطی و تابع هدف حداکثر درآمد خالص، الگوی کشت بهینه سازی شد. نتایج نشان داد AquaCrop-GIS ابزار قدرتمندی برای تحلیل تغییرات مکانی پارامترهای موثر بر عملکرد محصول بوده و الگوی کشت در یک دشت تحت تاثیر تغییرات مکانی این پارامترها می باشد. همچنین با بهینه سازی الگوی کشت متناسب با کمیت و کیفیت آب و ویژگی های شیمیایی و فیزیکی خاک در مناطق مختلف دشت دهلران می توان با مصرف مقدار آب یکسان درآمد و بهره وری آب را بین 30 تا 120 درصد افزایش داد.
  کلیدواژگان: سامانه گرمسیری، تابع تولید، تغییرات مکانی، واسنجی
 • حسین شیبانی *، مجتبی شوریان صفحات 879-890
  ظرفیت بهینه مخزن یک سد متاثر از دو فرض مهم است که در مرحله طراحی مدنظر قرار می گیرند. مورد اول سیاست بهره برداری منتخب است که به معنی نحوه رهاسازی جریان در زمان بهره برداری است. سیاست های متعارف بهره برداری از مخزن در مطالعات عمدتا شامل سیاست بهره برداری استاندارد،S-type ،SQ-type و روش های برگرفته از این روش ها مانند GSQ-type و یا GSQD-type هستند. مورد دوم سطوح مفروض اعتمادپذیری و حد آستانه کمبود مجاز در تامین نیازها هستند. در این مطالعه، تاثیر توام سیاست بهره برداری منتخب، حدود اعتمادپذیری و آستانه کمبود بر روی ظرفیت بهینه مخزن سد ماربره در استان لرستان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور تعیین ظرفیت بهینه مخزن در چهار حالت، Free Policy، SOP، S-type و SQ-type با لحاظ توام سطوح مختلف اعتمادپذیری و آستانه کمبود انجام گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظرفیت بهینه مخزن سد به شدت متاثر از حدود اعتمادپذیری، آستانه کمبود و سیاست بهره برداری منتخب است. به نحوی که در مطالعه حاضر تغییر در اعتمادپذیری از 50 تا 100 درصد کمینه ظرفیت مخزن را برای حالت های مختلف سیاست بهره برداری و آستانه کمبود موردقبول مختلف، از 2/5 میلیون مترمکعب تا 3/248 میلیون مترمکعب تغییر می دهد. تاثیر عدم قطعیت پارامتر احتمالاتی جریان ورودی به مخزن سد نیز در مطالعه حاضر به روش ضمنی (استفاده از سری های آماری) لحاظ شده است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی، ظرفیت مخزن، روش ضمنی، سیاست بهره برداری استاندارد
 • زینب بادپا *، زهره حیدری، مجید فضلی صفحات 891-905
  آبشکن سازه ای هیدرولیکی است که در کانال های روباز و رودخانه ها برای حفاظت دیواره ها در برابر فرسایش و یا انحراف و هدایت آب در جهت های مورد نظر ساخته می شود. یکی از مهم ترین مشکلات آبشکن، آبشستگی اطراف آن است که موجب شکست و واژگونی آبشکن می گردد. تعیین عمق آبشستگی به علت اینکه معرف میزان پتانسیل تخریب جریان در اطراف سازه بوده و همچنین پارامتری مهم در طراحی ابعاد فونداسیون سازه های مسیر جریان می باشد حائز اهمیت است. با توجه به این که الگوی جریان و توپوگرافی بستر به شکل قابل ملاحظه ای تحت تاثیر حضور آبشکن قرار می گیرد، بررسی این موارد از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای اندازه گیری توپوگرافی بستر و سرعت های سه بعدی از دستگاه vectrino+ استفاده شد. سرعت های سه بعدی روی بستر متحرک اندازه گیری شد. به همین منظور در این تحقیق تاثیر تغییرات طول آبشکن باز توری سنگی با تخلخل 30 و 50 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که افزایش طول آبشکن باعث افزایش حداکثر عمق آبشستگی و هم چنین ابعاد حفره آبشستگی می شود. با توجه به نتایج آزمایش های الگوی جریان در این زمینه، افزایش میزان تنگ شدگی مقطع و به تبع آن، افزایش سرعت جریان در دماغه ی آبشکن به همراه توسعه جریان های عرضی و قائم منجر به افزایش حداکثر عمق و ابعاد حفره آبشستگی می شود. با افزایش طول آبشکن، محدوده ی تاثیر این سازه در بالادست آن بیشتر شده به طوری که تغییرات سرعت از میانه ی کانال عبور کرده و به دیواره ی مقابل نزدیک می شود. بیشترین مقادیر سرعت در تمام لایه ها، بعد از آبشکن در محدوده ی نزدیک به دماغه بوده که به سمت میانه ی کانال گسترده شده است.
  کلیدواژگان: آبشکن توری سنگی، الگوی جریان، طول آبشکن، توپوگرافی بستر
 • رقیه مردانی*، کاظم پوستینی، علیرضا عباسی، احمدعلی پوربابایی صفحات 907-914
  فلاونوئیدها نقش مهمی را به عنوان سیگنال های مولکولی در تشکیل گره ها توسط ریزوبیوم های همزیست بازی می کنند. لوتئولین یکی از مهمترین فلاونوئیدها است که توسط بذرهای در حال جوانه زنی یونجه ترشح می شود. همچنین به نظر می رسد سطح شوری بالا بدون حضور فلاونوئید موجب افزایش بیان ژن های گره زایی می شود. بنابراین، در این آزمایش تاثیر لوتئولین، ترشحات بذر و شوری بر بیان ژن گره زایی دو سویه حساس و مقاوم به شوری S. meliloti با استفاده از پلاسمید حامل پروموتور nodA و ژن lacZ از باکتری Escherichiacoli و از طریق فعالیت آنزیم β-galactosidase مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که پیش تیمار باکتری ها با لوتئولین و ترشحات بذر بیان ژن nodA را افزایش داد که تاثیر ترشحات بذر بر بیان ژن بیشتر از لوتئولین بود. همچنین نتایج نشان داد که سطح شوری بالاmM 300 و 400 بدون حضور فلاونوئید منجر به بیان ژن گره زایی شد و در شرایطی که شوری بالا و القاکننده ها به طور همزمان وجود داشت، بیان ژن nodA بیشتر بود. به نظر می رسد ریزوبیوم ها از یک مکانیسم جایگزین برای بهبود گره زایی در شرایط تنش استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: القاکننده خارجی، پلاسمید، پروموتور nodA، ژن lacZ، فلاونوئید
 • نگار مقیمیان، سیدمحسن حسینی *، یحیی کوچ، بهروز زارعی صفحات 915-924
  تغییر کاربری اراضی شمال ایران کیفیت خاک را در معرض تغییر قرار داده است. با هدف مطالعه اثر کاربری های مختلف جنگل طبیعی، جنگل مخروبه، جنگل کاری توسکا، جنگل کاری سکویا، آیش و اگروفارستری بارده بر مشخصه های زیستی خاک، منطقه جلگه ای شمال ایران مورد توجه قرار گرفت. بدین منظور از شش کاربری ذکر شده تعداد 30 نمونه خاک از عمق 10-0 سانتی متری گرفته شد. تعداد و زی توده گروه های اکولوژیک کرم خاکی، فراوانی نماتدهای خاکزی و میزان تصاعد دی اکسیدکربن در طول چهار فصل از خاک سطحی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین برخی خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاک در محیط آزمایشگاه مورد سنجش قرار گرفت. مقادیر بیشینه تعداد کرم های خاکی (سه تعداد در مترمربع)، زی توده کرم های خاکی (76/38 میلی گرم بر مترمربع)، فراوانی نماتدها (457 تعداد در 100 گرم خاک) و تصاعد دی اکسیدکربن (47/0 میلی گرم بر گرم خاک-روز) به کاربری توسکا تعلق داشت. در تمام کاربری های مورد بررسی، هر سه گروه از کرم های خاکی و نماتدها بیشترین فعالیت را به طور مشترک در فصل بهار و پاییز داشتند در حالی که بیشترین مقدار تصاعد دی اکسیدکربن در فصل تابستان ثبت شد. تحلیل PCA حاکی از بیشترین تاثیر مثبت مشخصه های اسیدیته، نیتروژن و عناصر غذایی بر فعالیت موجودات خاکزی می باشد. به عنوان نتیجه می توان اذعان داشت که جنگل کاری با گونه توسکا راه کار مناسبی جهت بهبود شاخص های زیستی و حفظ کیفیت خاک در مناطق تخریب شده شمال کشور با شرایط مشابه می باشد.
  کلیدواژگان: جنگل طبیعی، جنگل کاری، فصل، پارامترهای زیستی
 • بنفشه عبداللهی، کیومرث ابراهیمی *، شهاب عراقی نژاد، عبدالمجید لیاقت صفحات 925-943
  یکی از مهم ترین پارامترهای مدیریت کیفی منابع آب سطحی میزان اکسیژن محلول آن می باشد. ضریب نرخ بازهوادهی توصیف کننده جذب فیزیکی اکسیژن از اتمسفر به داخل آب است. مقادیر اکسیژن محلول در مدل سازی کیفی حساسیت زیادی حتی به تغییرات کم ضریب نرخ بازهوادهی داشته و برآورد صحیح آن بسیار مهم است. هدف اصلی مقاله حاضر انتخاب بهترین روابط برآورد ضریب نرخ بازهوادهی از بین 29 رابطه پرکاربرد پیشنهادی بر اساس مدل سازی اکسیژن محلول برای رودخانه کارون در فصول مختلف می باشد. بدین منظور 91 کیلومتر از رودخانه کارون و از ایستگاه ملاثانی تا کوت امیر انتخاب شد. از داده های ماهانه کمی و کیفی این رودخانه در سال های آبی 90-1389 و 91-1390 و مدل Qual2Kw5.1 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که رابطه TH در فصل پائیز، رابطه LA در فصول زمستان و بهار و رابطه JH در فصل تابستان با RMSEهایی به ترتیب برابر با 35/0، 48/0، 29/0 و 29/0 و MBEهایی به ترتیب برابر با 78/1، 43/0، 47/2- و 67/0- بین اکسیژن محلول شبیه سازی شده و مشاهده ای در هر فصل دارای بهترین برآورد از ضریب نرخ بازهوادهی بوده و مقادیر ضریب نرخ بازهوادهی این رودخانه در فصول ذکر شده به ترتیب برابر 62/0، 23/0، 33/0 و 59/1 یک بر روز می باشد.
  کلیدواژگان: کارون، ضریب نرخ بازهوادهی، اکسیژن محلول، Qual2Kw5، 1
 • رضا سعیدی، عباس ستوده نیا*، هادی رمضانی اعتدالی، عباس کاویانی، بیژن نظری صفحات 945-954
  برای بررسی اثر تنش های شوری آب و حاصلخیزی خاک بر مقدار تبخیر و تعرق ذرت، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، در مزرعه آموزشی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و در سال 1396 انجام شد. تیمارهای شوری آب شامل چهار سطح 5/0، 1/2، 5/3 و 7/5 دسی زیمنس بر متر و تیمارهای حاصلخیزی خاک نیز در چهار سطح 100، 75، 50 و 25 درصد نیاز به کود ازته، در سه تکرار و در کرت هایی به مساحت 9 مترمربع به اجرا درآمد. در فواصل بین دو آبیاری، با اندازه گیری رطوبت خاک در عمق ریشه، تفاوت جذب آب توسط کرت های تحت تنش نسبت به کرت بدون تنش، بررسی شد. نتایج نشان داد که با تغییر شوری آب آبیاری از حد 5/0 به 7/5 دسی زیمنس بر متر در حاصلخیزی ، ، و ، ضریب تنش تبخیر و تعرق به ترتیب 77/0، 69/0، 64/0 و 63/0 شده است. همچنین با تغییر سطح حاصلخیزی از به ، در شوری ، ، و ، ضریب به ترتیب؛ 96/0، 88/0، 83/0 و 63/0 شده است. از تیمار تا ، مقدار تبخیر و تعرق، ضریب و عملکرد محصول،به ترتیب؛ 37، 37 و 38 درصد کاهش یافته است. برای تخمین تبخیر و تعرق از روی تنش های شوری و حاصلخیزی، شکل های مختلف توابع تولید برازش داده شد. در بین آن ها، تابع درجه دوم به دلیل داشتن آماره های RMSE و ME حداقل و و EF نزدیک به عدد یک، به عنوان تابع بهینه انتخاب شد. نتایج حاصل نشان داد که تنش های شوری و حاصلخیزی، با کاهش ضریب ، اثر کاهنده ای بر مقدار تبخیر و تعرق گیاه دارد. لذا با تعیین صحیح نیاز آبی گیاه تحت تنش، می توان از مصرف بی رویه آب جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: ذرت، تبخیر و تعرق، ضریب تنش (K-S)، شوری آب، حاصلخیزی خاک
|
 • Manijeh Ezzati, Alireza Shokoohi Langeroodi *, Vijay P. Singh, Mojtaba Noori Pages 705-716
  Impacts of observed changes in the amount and temporal pattern of precipitation on surface runoff and extreme hydrological events at local and regional scale in dry and semi-dry parts of the country is a controversial subject. In this study, the effect of observes changes in temperature and precipitation on annual and monthly discharges at the mouth of the Taleghan Dam using historical hydrometric and climatic data were investigated. The results of trend analysis indicated that while the total rainfall didn’t show any type of trend, both temperature and runoff increased during winter, especially in months of Bahman (February) and Esfand (April). Moreover, a positive turning point was observed in the temperature at the significant level of 99% in the year of 1363 (1984). This achievement introduced the fact of changing the temporal pattern of snowfall and replacing the season of spring with winter, in terms of snow melting period, across the basin. Further investigation on snow cover, using TERRA images during 2000-2014, revealed that the area of snow cover in Bahman (February) had a meaningful negative trend. Regarding all factors, including positive trend in temperature, reducing the snow cover area, spring flow reduction and winter flow increase despite of constant volume of annual precipitation and runoff, confirmed the occurrence of climatic changes in the Taleghan watershed. In conclusion, the climatic changes imposed their influences on the watershed by changing the precipitation pattern from snow to rainfall and by shifting the season of snow melting. This study suggests that due to the lack of trend in the annual input flow to the reservoir dam, anthropogenic effects, in terms of changing the pattern and amount of runoff in the Taleghan watershed, are not considerable.
  Keywords: Climatic changes, Trend, Climatic turning point, Snow, Taleghan Dam
 • Reza Babaei Faghih Mahaleh, Mahdi Esmaeili Varaki *, Behnam Shafiei Pages 717-727
  In this study the performance of volumetric water delivery structure of Lopac gate-Parshall flume for various geometry condition including the size of Lopac gate opening, dimensions and position of parshall flume from the lopac gate and hydraulic conditions including flow rates and the downstream condition was investigated. Analysis of results compared to the size of opening of 100 percent of the Lopac gate showed that in general, opening of 34, 45 and 68 percent in the Lopac gate dose not lead to any significant effect on the upstream depth of gate (h1), the first well of Parshall flume (ha) and the amount of energy loss (ΔE/E1) but, the size of opening of 11 and 23 percent, lead to increase h1 and ΔE/E1 up to 28.9 and 29.7 percent, respectively and also decrease ha up to 10.5 percent in the free flow condition. Comparison of the results of the Parshall flume installation positions from the Lopac gate showed that in the half and equal width of flume position installation from the gate, h1 parameter increased in 6 inch parshall flume up to 2.8 and 3.8 percent and in 9 inch parshall flume up to 4.7 and 4.3 percent to the zero position respectively. Furthermore, in 23, 34, 45 and 68 percent of size of opening of gate and all of opening of the gate in 1 foot parshall flume, there was no significant difference between the h1 parameter. Comparison of results showed that there was no significant difference between ha parameters in all installation positions of parshall flumes.
  Keywords: Energy loss, Lopac gate, Parshall flume, Stage-discharge, Volumetric water delivery
 • Saeed Ghaedi, Peyman Afrasiab *, Masoomeh Delbaril Pages 729-737
  One of the methods of indirectly measuring amount of soil moisture is using Theta prob device. Since it is based on the constant dielectric of soil, factors affecting the physical and chemical properties of soil have a great impact on the accuracy of the device measurement. The aim of this study is the effect of irrigation water turbidity on measurement accuracy of water content of the soil by Theta prob device. Because of this, three different soil texture (silty loam, sandy loam and loam) were on different levels of irrigation water turbidity. The levels of irrigation water turbidity include 10, 1000, 2000 and 3000 NUT. The result indicated that factors of soil texture and irrigation water turbidity in significant level (P
  Keywords: constant dielectric, irrigation water turbidity, ML2 Model of Theta prob device, Soil texture
 • Amir Malekpour *, Nima Sadeghiyan, Mahtab Mohammadi Pages 739-749
  The uncertainty of hydraulic conductivity plays an important role in probabilistic analysis of consolidation of soils. In current research, a computer program was developed in MATLAB and solving the governing partial differential equation using numerical finite difference method, it was applied as the basis solution to Monte-Carlo simulation. Meanwhile, the effect of number of random samples was investigated applying 100 and 1000 samples from log-normal distribution of hydraulic conductivity (related to a land located in Saravan-Guilan) into the probabilistic consolidation model. The results showed that the probabilistic distribution curve of pore-water pressure becomes flatter with time and the uncertainty increases. Increasing the number of hydraulic conductivity samples from 100 to 1000 caused negligible effect on the probabilistic distribution of pore-water pressure. Moreover, the greatest goodness of fit of normal distribution to pore-water pressure obtained close to the soil surface and 23 percent greater than the center of soil layer.
  Keywords: Fine-grained soil, log-normal distribution, pore-water pressure, probabilistic analysis
 • Alireza Shokoohi, Asghar Azizian *, Negin Salavarzi, Vijay P. Singh Pages 751-765
  Topography is an important factor in watershed response to input rainfall. The important role of flow tracing algorithms for deriving geomorphologic parameters of watersheds to feed distributed/semi distributed rainfall runoff models is undeniable. In present research, the effects of some widely used algorithms like D8, MFD, and Lea on the performance of a semi distributed model, TOPMODEL, in different cell sizes were investigated. The model was applied in two study watersheds, Kasilian and Karde, with two different areas and climates. It was illustrated that while for all algorithms the Topo Index values increased with the increase of the DEM cell size, in a fixed cell size MFD and D8 algorithms gave the highest and lowest values of the Topo Index, respectively. The most important result drawn from this observation is the fact that the drainage area of each cell varies by changing the flow tracing algorithm. The model calibration, focusing on its important parameter “m” which controls the amount of runoff generated by the model, compensated the effects of DEM cell size’s increase and improved the model performance in terms of Nash-Sutcliffe index. It was concluded that using automatic calibration for enhancing the model performance could be misleading through giving unrealistic contribution of simulated surface and subsurface flow components. For example, in Kasilian watershed using D8 as the flow tracing algorithm the surface flow and subsurface flow showed the minimum and maximum contribution to the generated flow with respect to the other two algorithms, respectively. Moreover, MFD algorithm because of giving low values of “m” in the Kasilian watershed as a humid region is not a suitable algorithm in this type of climate and is in conflict with the basics of TOPMODEL.
  Keywords: Flow tracing algorithm, Topo Index, TOPMODEL, DEM Resolution
 • Hosein Mirseyedhoseini *, Arzhang Fathi Gerdelidani, Mansoor Kohestani, Mohammad Reza Bihamta Pages 779-767
  Increase of CO2 concentration and nutritional improvement resulting from the consumption of nitrogen fertilizer commonly increases the photosynthesis and growth of crops. This study aimed to investigate the effect of CO2 concentration and nitrogen supply on growth and physiological characteristics of wheat of Chamran variety. A factorial experiment (combined) based on completely randomized design with soil texture in two levels (sandy clay loam and sandy loam), nitrogen in three levels (0, 100 and 200 mg kg-1) in 4 replications were conducted which treatments were applied under two carbon dioxide levels (ambient 400 and elevated 850 ppm). The results revealed all the growth characteristics (except root dry weight) in the sandy clay loam soil were higher than sandy loam. Increase of the amount of soil nitrogen significantly increased growth characteristics and also increased physiological characteristics. With the increase of CO2 concentration growth parameters such as height, shoot fresh and dry weight, root dry weight and leaf area and also the RWC as well as plant physiological parameters were significantly increased. With increasing concentrations of CO2 associated with the consumption of nitrogen fertilizers vegetative indices significantly increased. In other words, increasing amount of soil nitrogen would intensify the effect of increasing concentrations of CO2. Therefore, if there is no limitation in the supply of essential nutrients, especially nitrogen, wheat growth will increase under elevated CO2 concentration.
  Keywords: CO2, Climate Change, growth indices, Soil texture, Wheat
 • Abbas Khashei *, Ali Shahidi, Mohsen Pourrezabilondi, Mehdi Amirabadizadeh, Ahmad Jafarzadeh Pages 781-793
  Studies of climate change impacts on water resources need to conversion of projection of climate variable pattern from coarser scales to a suitable scale. Downscaling processes improves projection of General Circulation Models (GCMs) significantly. In this study is assessed performance of Artificial Neural Network and Support Vector Regression. Observation rainfall was collected for 1961-1990 from Birjand synoptic station. Also value of 26 predictors from CanESM2 output in Assessment Report Five (AR5) was extracted. Predictor selection was performed by Stepwise regression. Model skill was evaluated using indices R2, RMSE and NSE. Also for better analysis using of various tests such as uncertainty assessment, reproduction of descriptive statistics, dry and wet spells and monthly rainfall. Results of assessment indices showed that estimation performances of both methods in daily rainfall are relatively suitable. Value of R2, RMSE and NSE are achieved 0.48, 1.5 mm and 0.47 for SVR with Polynomial kernel function in best case respectively. Results of skill model in estimation of descriptive statistics indicated that SVR with Polynomial kernel function outperforming others. Comparison of observed and downscaled monthly rainfall illustrates that SVR performs better than ANN in winter season. Also both methods have overestimation in summer months. Results of identification of dry days sowed that performance of both models is well and same. In this case ANN identified 96% dry days correctly. Results of identification of wet days showed that SVR outperforms ANN. Assessment of skill method for estimation of dry spells length indicated that both methods have more efficiently in long spells than short
  Keywords: Climate Change, Wet, Dry Spells, Stepwise Regression, CanESM2
 • Farzaneh Douzali Joushin *, Kazem Badv, Mohsen Barin, Hosein Sultani Jige Pages 795-806
  Wind erosion is one of the main causes of soil and environmental degradation, the transfer of suspended particles and its sediment in irrigation and drainage networks. Due to the monsoon winds of the region, the erosion of the agricultural lands will attack the agricultural lands of the East and West Azarbaijan provinces and will have devastating effects on environmental resources and economic facilities. The high cost of using mulch and its destructive effects on the environment has led to the use of new and more environmentally-friendly materials. In this research, the effect of SBR resin polymeric material and Bacillus pasteurii microorganism on the control of wind erosion and dust storms in Jabal Kandi region have been evaluated. To simulate soil erosion, a wind tunnel with a velosity range of 0 to 15 m/s at a height of 15 cm from the bottom of the tunnel has been used. According to the results, in samples, with increasing wind speed, the amount of soil erosion increases exponentially, so that in the control sample, up to 7 m/s, the amount of soil erosion is negligible, but the velocity rate of soil erosion from 5.51 to 240 Kg/m2/hr has increased from about 7 m/s to about 15 m/s. Also, the trend of increasing the amount of soil erosion in a sample stabilized by microorganisms is very slow and at a speed of 15 m/s, it is equal to 1.1 kg/m2/hr and in the polymer- stabilized sample is almost zero. To test the surface resistance of stabilizaed soil samples, an penetration resistance test was used which according to the results, the mean value of the penetration resistance in the samples treated with microorganism and polymer was 58 and 76 kPa, respectively, while the penetration resistance of the control sample is 15 kPa.
  Keywords: Improvement, Bacillus bacteria, SBR resin polymer, Wind erosion control, penetration resistance
 • Asghar Azizian * Pages 807-820
  One the most important methods of presenting the river geometry is the using of Digital elevation models (DEMs). Among the several factors that affect the quality of a terrain model, DEM resolution and the scale of topographic maps are the most important ones. This research addressed the sensitivity of terrain model and 1D hydraulic parameters of HEC-RAS model to different map scales in two different rivers. Besides, investigating the role of DEM resolution on the quality of cross-sections and hydraulic outputs are another aspects of this study. Results show that using 1:2000 and 1:5000 maps instead of 1:1000 and 1:2000 maps in SojasRood and Sarbaz rivers, respectively lead to relative error lower than 8 % in simulating inundated extents, while the reduction of land surveying cost in both rivers is more than 77%. Also, evaluating the effect of DEM resolution on flood’s hydraulic properties indicates that when DEM resolution getting coarser the water surface elevation (WSE) and inundated extents will be increased in both rivers. However, it should be noted that the effect of DEM resolution on inundated extents is more considerable than WSE. In other words, if the only objective of hydraulic simulation is limited to estimation of WSE, DEM resolution plays a minor role and therefore low resolution DEMs can be used.
  Keywords: Digital Elevation Models (DEMs), the Scale of Topographic Map, HEC-RAS, Inundated Extent, Water Surface Elevation (WSE)
 • Nader Salamati *, Javad Baghani, Fariborz Abbasi Pages 821-830
  This research was conducted with the aim of field studies to measure direct and farm water consumption of wheat under farm management in a cropping season (2016-2017) in 21 farms in Behbahan. The measured values of the net water requirement were calculated using the Penman-Monteith method (updated national water document) and also compared with the values of the national water document. The application efficiency in all fields varied from 22.7 to 99.7 percent. The average water productivity of wheat water in fields with sprinkler and surface irrigation systems in Behbahan was 0.92 kg/m3.The highest water consumption in the fields under the springs was calculated to be 4626 m3/ha. The results of the comparison of the mean water requirement in the t-test showed that mean of the national document and the updated document had a significant difference of 483.4 and 455.0 mm, respectively. The Pearson correlation coefficients showed that the changes in the volume of water consumed had significant changes at 1% level and not related to the trend of changes in application efficiency and water use productivity. Also, increase of consumed water in studied fields resulted in decreasing water productivity.
  Keywords: Wheat, water consumed, Water Requirement, Irrigation Application Efficiency
 • Mojtaba Shafiei *, Bijan Ghahreman, Bahram Saghafian, Kamran Davari, Majid Vazifeh Doost Pages 831-839
  The dynamical simulation model of WOFOST is widely used for yield estimation at farm and regional scales as well as different climate conditions. In modelling processes, there are lots of parameters which have to be estimated (calibrated) and also in the other hand there are limitations for providing enough observational data. Therefor it is required to choose sensitive parameters for model calibration. In this study, a global sensitivity analysis has presented for maize and wheat simulation in WOFOST model. Global sensitivity analysis methods are useful tools to rank the model parameters based on their influence on model outputs and considering the entire range of parameters. In other words, these methods consider the influence of a unique parameter as well as the influence of its combinations with the other parameters. In this paper, Regional Sensitivity Analysis (RSA) method is applied as a global method and its results are discussed. The variations of sensitivity index for the two crops are obtained from minimum 0.006 (insensitive) to 0.37 (high sensitive). Furthermore, Results for maize crop showed that the parameters which are related to temperature process (TSUMAM, TSUMEA) and absorbed radiation (SLA, AMAX, EFF) are among the most influential parameters in simulation of maize crop yield. In case of wheat crop, only the parameters which are related to absorbed radiation process (SLA, RGRLAI, AMAX, and EFF) are identified as most influential parameters.
  Keywords: Cumulative Distribution Function, Sensitivity, Crop Yield
 • Ali Gholampour, Afshin Ashrafzadeh*, Nader Pirmoradian, Sayed Ali Moussavi Pages 841-852
  Climate change could largely affect the surface water and groundwater sources. This impact should be simulated using appropriate models. In the present study, using LARS-WG and SDSM statistical models, the output of HADCM3 general circulation model under four emission scenarios was downscaled in the Hablehroud Basin in the period of 2018-2047. The SWAT model was calibrated in the basin and utilized to simulate the discharge, groundwater recharge, and soil water content in the mentioned period. Three different methods including Hargreaves, Penman-Monteith and Priestley-Taylor in the SWAT model were used to estimate reference evapotranspiration. Different combinations of the factors effecting the uncertainty, including downscaling model, emission scenario, and evapotranspiration estimation method were used. The results showed that the method used in downscaling the output of the general circulation model is the most effective factor affecting the uncertainty of the output of the SWAT model. It was also observed that the different combinations produce more outliers in simulating groundwater recharge, in comparison with simulating the discharge and soil water content. The median of the annual discharges simulated using all combinations was calculated to be 13.32 cms. The results showed that the combinations of downscaling model, emission scenario, and evapotranspiration estimation method that simulate values less than 13.32 cms have less uncertainty than other combinations. In the case of groundwater recharge (with a median of 2.07 mm/ year) and soil water content (with a median of 112.4), same results were observed.
  Keywords: Emission scenarios, SWAT model, uncertainty
 • Mahdi Delghandi *, Seyyed Hossein Hosseini, Zahra Ganji Noroozi Pages 853-863
  The emitter is a device used to dissipate pressure and to discharge water at a constant rate when pressurized water flows through its narrow and long path channels, hence emitter is the key component of the drip irrigation system. On the other hand, production of a suitable emitter is expensive and time–consuming. The use of computational fluid dynamics (CFD) can be a useful tool for reducing the time and cost of manufacturing of drip emitters. For this purpose, in present study three different types of drip emitters (with different channel geometry) were chosen and their structural parameters are determined using SEM. Rate of discharge of emitters were simulated by 4 turbulence models (standard k- ε ¡ RNG K-ε¡ K-ε Realizable¡ standard k-ω) and Laminar model compared with experimental discharge. Results showed that on the whole there was generally good agreement between the experimental results and those obtained by different turbulent and laminar models. But among the studied models, results of standard k- ω and standard k- ε had the best and the worst agreement with experimental results, respectively. So that, the mean NRMSE of three emitters for standard k-ε and standard k-ω models was determined 7.57 and 3.56 percent, respectively. As well as with regards to low Reynolds number, the laminar model also presented good results.
  Keywords: Computational Hydraulic. Emitter, Model, Turbulent, laminar
 • Golestan Parvaz, Mahmoud Rostaminya *, Hamzehali Alizadeh Pages 865-877
  Optimization of cropping pattern is one of the most important methods to increase water productivity and protect the limited water resources throughout the country. The objective of this study was optimization of cropping pattern in Dehloran plain based on spatial variations of water quality, water availability, chemical and physical characteristics of soil, and groundwater level. To this end, the Dehloran plain was divided into four zones: area covered by the Meymeh networks, Doyraj, Tropical systems and lands covered by wells. Then, AquaCrop-GIS software was calibrated and validated by filed data. Finally, the production functions were extracted and the cropping pattern was optimized using the linear programming method and the objective function of maximum net benefit. The results showed that AquaCrop-GIS are a robust tool for analyzing spatial variation of parameters affecting yield and cropping pattern in a plain. Moreover, crop pattern optimization related to water quality and quantity features beside soil physical and chemical properties could be influential on the net benefit and water productivity to be increased by 30 to 120 percent in different regions of Dehloran plain.
  Keywords: Tropical system, Production function, spatial variation, calibration
 • Hossein Sheibani *, Mojtaba Shourian Pages 879-890
  The optimum capacity of a reservoir is affected by two important assumptions considered in the design phase. The first one is the selected operation policy which means releasing flow at the operation time. The common reservoir operation policies in researches, mainly include the Standard Operation Policy, S-Type, SQ-Type and the techniques based on them such as GSQ-Type, GSQD-Type. The second effective parameters are assumed reliability levels and the allowed deficit threshold for water supply. In this study, the simultaneous effect of the selected operation policy, the reliability range, and deficit threshold on the optimum reservoir capacity of Marbareh in Lorestan province was investigated. For this purpose, determination of the optimum reservoir capacity in 4 operation modes which was predetermined as operation without any preset policy (Free Policy), SOP and S-Type and SQ-Type linear operation strategies considering concurrent reliability levels and deficit thresholds was performed. The results show that the optimum reservoir capacity was severely influenced by reliability levels, deficit thresholds, and selected operation policy. So that, in this study the reliability change from 50% to 100% changes the minimum reservoir capacity for different modes of operation policies and the accepted deficit thresholds from 5.2 MCM to 248.3 MCM. The effect of the uncertainty of the stochastic parameter of the inflow into the reservoir is considered by implicit method (using statistical series).
  Keywords: Optimization, Reservoir Capacity, Implicit Method, Standard Operation Policy
 • Zainab Badpa *, Zohre Heidari, Majid Fazli Pages 891-905
  spur dike is a hydraulic structure that is created in open channels and rivers to protect the walls against erosion or deviations and water guidance in the desired directions. The most important problem of spur dikes is scour at around it that makes breaking and overturning the spur dikes.Considering that the flow pattern and topography of the bed is significantly affected by the presence spur dike, it is important to consider these issues.in this purpose, the effect of variations in the length of the gabion spur dike with porosity of 30 & 50% was investigated in this study. For measuring 3D velocities and bed topography, Vectrino was utilized. 3D velocities were measured in movable bed state. Finding show that increasing the length of the spur dike, the maximum depth of scour and scour hole dimensions increases. According to the results of flow pattern experiments in this field, increasing the section constriction and consequently, increasing the flow rate in cape of spur dike with developments secoundary Flows increases the maximum depth of scour and scour hole dimensions. By increasing the length of the gabion spur dike, the range of the effect of this structure on its upstream is increased, so that the velocity changes through the canal and approaches the opposite wall. The highest rate of velocity in all layers, after a gabion spur dike in the range near the side, extending towards the middle channel.
  Keywords: gabion spur dike, flow pattern, length of spur dike, bed topography
 • Roghaye Mardani *, Kazem Poustini, Alireza Abbasi, Ahmadali Pourbabaei Pages 907-914
  Flavonoids play a crucial role as signal molecules in promoting the formation of nodules by symbiotic bacteria commonly known as rhizobia. Luteolin is one of the most important flavonoids, which release from seeds during the first 4 hours of imbibition. It also seems that high NaCl concentrations induce the nod genes the absence of flavonoid inducers. We studied the effect of luteolin, Seed exudate and salinity on the induction of nod genes in R. Meliloti carrying a plasmid with a translational fusion between R. Meliloti nodA and lacZ of Escherichia coli, and the expression activity was measured by β -galactosidase activity. The results showed that pretreatment of bacteria with luteolin and seed exudate increased the expression of the nodA gene, that the effect of seed exudate on gene expression was more than the effect of luteolin. The results also showed that high salinityæ 300 and 400 mM led to the expression nod gene in the absence of flavonoids and when there is high NaCl and inducers simultaneously, the expression of nod gene was greater. It seems that, rhizobium use a possible mechanism to improve nodulation under stress conditions.Due to increasing salinity and synthetic fertilizers problem, it seems searching about salinity and symbiosis of rhizobium and legums is importan and necessary.
  Keywords: flavonoids, inducer, lacZ gene, nodA promoter, plasmid
 • Negar Moghimian, Mohsen Hosseini *, Yahya Kooch, Behroz Zarei Pages 915-924
  Land use change in the northern part of Iran has changed the quality of soil. The aim of this study was to investigate the impacts of different kinds of land use/cover, i.e. virgin natural forest, degraded natural forest, alder plantation, sequoia plantation, improved fallow and home garden areas on soil biological characters in plain area of northern Iran. For this, 30 soil samples were taken from a depth of 0-10cm in the studied land use/covers. Density and biomass of earthworm ecological groups, soil nematodes density and the rate of carbon dioxide emission were evaluated from top soil during 4 seasons. Also, some physicochemical properties were measured at the laboratory. The maximum of earthworms density, (3 n m-2), earthworms biomass (38.76 mg m-2), nematodes density (457 in 100 g soil), and the emission of carbon dioxide (0.47 mg CO2-C gsoil−1 day−1) belonged to Alder land cover. In all the studied land use, every three groups of earthworms and nematodes had jointly the highest activity in the spring and autumn, while the highest amount of carbon dioxide emissions was recorded in the summer. PCA showed the highest positive effect the soil pH, nitrogen and nutrients with biological properties. As a result, it can be concluded that plantation with Alder species is a good way to improve biological indicators and maintain soil quality in degraded areas of forests in the northern Iran with similar condition.
  Keywords: natural forest, plantation, season, biological parameters
 • Banafsheh Abdollahi, Kumars Ebrahimi *, Shahab Araghinejad, Abdolmajid Liaghat Pages 925-943
  One of the most important factors of the water quality management is the rate of dissolved oxygen. Reaeration coefficient describes the rate of absorption of oxygen from atmosphere into water. The rate of dissolved oxygen in water quality modelling shows great sensitivity even to the smallest changes in reaeration rate coefficient. The main target of this paper is to evaluate the best equations of the reaeration rate coefficient, among 29 most used equations based on the dissolved oxygen modelling for Karun River, IRAN, in different seasons. In order to achieve this aim 91 km length of river, from Molasani to Kut-Amir stations was modeled. Modelling was performed based on monthly quality and quantity data of this river, from 2010 to 2011 and also 2011-2012, involving Qual2Kw5.1 software. According to the results Thyseen (TH) equation in the autumn, Lau (LA) in winter and spring and finally Jha (JH) equation in summer have the best estimations for the reaeration rate coefficient, while the accuracy of the modeled DO values were evaluated using RMSE between simulated and observed data, which were equal to 0.35, 0.48, 0.29 and 0.29, respectively. Also the MBE values were equal to 1.78, 0.43, -2.47 and -0.67, respectively, which show very good agreement. Finally, the relevant modeled reaeration rate coefficients for the above mentioned seasons were equal to 0.62, 0.23, 0.33 and 1.59 (1/day), respectively.
  Keywords: Karun, Reaeration Rate Coefficient, Dissolved Oxygen, Qual2Kw5.1
 • Reza Saeidi, Abbas Sotoodehnia *, Hadi Ramezani Etedali, Abbas Kaviani, Bizhan Nazari Pages 945-954
  In order to study of effect of saline water and soil fertility stresses on the evapotranspiration of maize, a factorial experiment was conducted in a randomized complete blocks design, in the research farm of Imam Khomeini International University, in 2017. Water salinity treatments consisted of four levels; 0.5(S_0 ), 2.1(S_1 ), 3.5(S_2 ) and 5.7(S_3 ) d_s/m and Soil fertilization treatments consisted of four levels of need to nitrogen fertilizer; 100(F_0 ), 75(F_1 ), 50(F_2 ) and 25 percent (F_3 ), was conducted In three repetitions and in plots with an area of 9 square meters. By measuring the soil moisture at the root zone, at intervals between two irrigations, was investigated the difference of water absorption by stressed plots relative to non-stress plot. The results showed that by changing the salinity of irrigation water from 0.5 to 5.7 (d_s/m), in fertolity levels of F_0, F_1, F_2 and F_3, the stress coefficient of evapotranspiration (K_S ) has been; 0.77, 0.69, 0.64 and 0.6, respectively. Also, by changing the fertility level from F_0 to F_3, in salinity levels of S_0, S_1, S_2 and S_3, the K_S has been; 0.96, 0.88, 0.83 and 0.63, respectively. From treatment of S_0 F_0 to S_3 F_3, were reduced the evapotranspiration, K_S coeffition and crop yield to; 37, 37 and 38 percent, respectively. Are fitted different forms of production functions, to estimation of evapotranspiration from salinity and fertility stresses. The quadratic function was chosen as the optimal function due to having the statistics of RMSE and ME at least and R^2 and EF close to number one. The salinity and fertility stresses, has a reducer effect on the amount of evapotranspiration of plant. Therefore, by correct determination of water requirement of under stress plant, you can avoid than consumption of a lot water.
  Keywords: Maize, Evapotranspiration, Stress Coeffition (K-S), Water Salinity, Soil Fertility