فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 1 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • فروغ خاکپور، احمد عابدی، غلامرضا منشئی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  کارکردهای اجرایی، کارکردهای عالی شناختی و فراشناختی می باشند که نقص در آن ها، یکی از ویژگی های اصلی اختلال بیش فعالی/ نارسایی توجه (Attention deficit hyperactivity disorder یا ADHA) است. این اختلال منجر به بروز مشکل در رفتارهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر اساس مدل کارکرد اجرایی Anderson بر رفتارهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ADHA انجام شد.

  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و همراه با گروه شاهد بود. جامعه مورد بررسی را دانش آموزان مبتلا به ADHA از بین تمام دانش آموزان پایه ششم مدارس ابتدایی منطقه 15 تهران تشکیل داد. با استفاده از نمونه گیری تصادفی خوشه ای، 30 دانش آموز انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه آموزشی کارکرد اجرایی بر اساس مدل Anderson را طی 10 جلسه دریافت کرد. ابزارهای مورد استفاده، پرسش نامه عملکرد تحصیلی درتاج و مقیاس رفتارهای یادگیری (Learning Behaviors Scale یا LBS) McDermott بود. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  برنامه آموزشی کارکرد اجرایی بر اساس مدل Anderson، منجر به افزایش معنی دار متغیرهای خودکارامدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی و فقدان کنترل پیامد گردید (001/0 > P). همچنین، در افزایش متغیرهای انگیزه شایستگی، نگرش نسبت به یادگیری، پشتکار/ توجه و راهبرد/ انعطاف پذیری رفتارهای یادگیری تاثیرگذار بود (001/0 > P).

  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی کارکرد اجرایی بر اساس مدل Anderson، موجب ارتقای رفتارهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان مبتلا به ADHA می شود.
  کلیدواژگان: اختلال بیش فعالی، نارسایی توجه، کارکرد اجرایی، یادگیری، عملکرد تحصیلی
 • حمید باباخانی پور، علیرضا مهدویان، فرشاد بهاری صفحات 8-14
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه عملکرد خانوادگی و رضایت والدین نوجوانان اقدام کننده به خودکشی با غیر اقدام کنندگان در زندگی مشترک صورت گرفت.

  مواد و روش ها
  نمونه های مطالعه شامل 100 نفر نوجوان (50 نوجوان اقدام کننده به خودکشی و 50 نفر غیر اقدام کننده) بود که به ترتیب به روش نمونه گیری در دسترس و خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. گروه غیر اقدام کننده از نظر ویژگی های جمعیت شناختی با گروه اقدام کننده همگن سا زی شدند. ابزارهای پژوهش شامل نسخه ایرانی مقیاس عملکرد خانواده McMaster (Family assessment device یا FAD) و پرسش نامه رضایت زناشویی ENRICH بود که پایایی آن ها به ترتیب 93/0 و 92/0 محاسبه گردید. مقیاس FAD را نوجوانان و پرسش نامه ENRICH را مادران آن ها تکمیل کردند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، آزمون های Independent t، ضریب همبستگی Pearson و Logistic regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی والدین و ابعاد آن در دو گروه وجود داشت (05/0 > P). همچنین، بین این متغیرها همبستگی مثبت و معنی داری مشاهده شد. عملکرد خانوادگی و رضایت زناشویی می تواند پیش بینی کننده رفتار خودکشی در نوجوانان باشد. در این میان، بعد نقش ها در عملکرد خانواده و حیطه مسایل شخصی، مدیریت مالی و ازدواج و فرزندان (فرزندپروری)، متغیرهای پیش بین بهتری برای اقدام به خودکشی در نوجوانان بود.

  نتیجه گیری
  رضایت زناشویی والدین و عملکرد خانواده در رفتار خودکشی نوجوانان تاثیر دارد و این مهم بیانگر اهمیت درمان های سیستمی و ارایه خانواده درمانی و زوج درمانی در طرح های درمانی نوجوانان اقدام کننده به خودکشی می باشد.
  کلیدواژگان: رضایت زناشویی، عملکرد خانواده، اقدام به خودکشی، نوجوان
 • مرتضی طاهری، خدیجه ایران دوست، علی همتی عفیف، مینا رضایی صفحات 15-20
  زمینه و هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات مداخله‏ای ادراکی- حرکتی بر شناسایی حرکت و هماهنگی حرکتی زنان سالمند بود.

  مواد و روش ها
  در این تحقیق نیمه آزمایشی، 19 زن سالمند به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و شاهد (9 نفر) قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های هماهنگی دو دست و شناسایی حرکت در سیستم نرم افزار Vienna جمع آوری شد. مداخله تمرینی در گروه تجربی، استفاده از تمرینات ادراکی- حرکتی بود که با استفاده از بسته یونیورسال Vienna به مدت 8 هفته به شکل کوشش های تعقیب بینایی به عنوان شاخصی از ادراک دیداری- حرکتی و پروتکل تمرینی شناسایی حرکت انجام گرفت. گروه های تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه تمرینات مذکور را به مدت 30 دقیقه اجرا نمودند. از آزمون های ادراکی- حرکتی تشخیصی و هماهنگی دو دستی در مراحل پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس و Paired t در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  میانگین سنی شرکت کنندگان، 2/4 ± 3/58 سال بود. بر اساس یافته ها، هر دو عامل زمان شناسایی حرکت و هماهنگی دو دستی بهبود معنی داری را در گروه تجربی نشان داد (001/0 = P)؛ در حالی که گروه شاهد تغییر معنی داری را در مرحله پس آزمون تجربه نکرد.

  نتیجه گیری
  تمرینات مداخله‏ای ادراکی- حرکتی می تواند زمینه بهبود ویژگی های ادراکی- حرکتی همچون شناسایی حرکت و هماهنگی حرکتی را مهیا نماید.
  کلیدواژگان: سالمند، عملکرد ادراکی، حرکتی، تمرین، ادراک
 • فرشید مرادیان، جعفر حسنی، مهدیه صالحی، سیدعلی آذین، فرناز کشاورزی ارشدی صفحات 21-31
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy یا ISTDP) در درمان زنان مبتلا به کژکاری های جنسی مقاوم به درمان های جنسی معمول (شناختی- رفتاری و زیستی- پزشکی) و بررسی نگهداری بهبودی در پیگیری بعدی انجام گرفت.

  مواد و روش ها
  این مطالعه مبتنی بر طرح های پژوهشی تک آزمودنی بود و فرایند اجرای طرح از دو بخش غربالگری و مداخله تشکیل شد. نمونه 5 نفره تحقیق بر اساس ملاک های متعدد ورود و غربالگری درمانی، از میان درمانجویان زن مبتلا به کژکاری های جنسی در شهر تهران انتخاب شد و آزمودنی ها تحت ISTDP قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص کارکرد جنسی زنان (Female Sexual Function Index یا FSFI)، پرسش نامه کیفیت جنسی زندگی زنان (Sexual Quality of Life-Female یا
  SQOL-F)و مقیاس ارزشیابی ذهنی کارکرد جنسی همسر (Subjective evaluation of partner sexual function یا SEOPSF) جمع آوری گردید.

  یافته ها
  روش ISTDP در مقایسه با سکس تراپی رایج، توانست منجر به بهبود کارکرد جنسی آزمودنی ها شود و آنان را به بالای خط برش بهنجار جابه جا کند. همچنین، این تغییر موجب ارتقای اساسی کیفیت جنسی زندگی آنان شد. روند تغییر در بازه ای که نخستین رخنه در ناهشیار برای یک آزمودنی خاص رخ داد، رشد قابل توجهی داشت که این امر می تواند شاهدی بر سبب شناسی پویشی کژکاری باشد. ارتقای ایجاد شده در کارکرد جنسی و کیفیت جنسی زندگی آزمودنی ها همچنان در جلسه پیگیری 8 هفته ای برجسته بود.

  نتیجه گیری
  درمان های روان پویشی معاصر که ماهیتی یکپارچه نگر، فشرده و کوتاه مدت دارند، می توانند جایگزین شایسته ای برای سکس تراپی رایج در نظر گرفته شوند و در این راستا به نظر می رسد ISTDP بهترین گزینه باشد.
  کلیدواژگان: روان درمانی پویشی، بدکارکردی جنسی، مقاوم درمان، سکس تراپی
 • صادق باران اولادی، عذرا اعتمادی، سید احمد احمدی، مریم فاتحی زاده صفحات 32-38
  زمینه و هدف
  درمان زوجین آسیب دیده از خیانت، فرایندی پیچیده و چند وجهی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان خیانت صورت گرفت.

  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع شبه آزمایشی بر اساس طرح پیش آزمون- پس آزمون و همراه با گروه شاهد و پیگیری بود. جامعه آماری تحقیق را تمامی زوجینی که در سال 1394 به سبب مشکل خیانت زناشویی به مراکز مشاوره شهر کرمان مراجعه کرده بودند، تشکیل داد. نمونه ها شامل 16 زوج بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از تکمیل پرسش نامه میل به طلاق داودی، به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. در گروه آزمایش بین 6 تا 12 جلسه مداخله به صورت زوج درمانی (میانگین 9 جلسه) صورت گرفت و داده ها با استفاده از آزمون Repeated measures ANOVA مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  درمان خیانت منجر به کاهش معنی دار میل به طلاق زوجین گردید و نمرات میل به طلاق زوجین در سه بار اندازه گیری با یکدیگر تفاوت معنی داری داشت (010/0 > P).

  نتیجه گیری
  دسترسی به خدمات سلامت روان پس از وقوع خیانت مردان، باعث کاهش میل به طلاق در زوجین می شود.
  کلیدواژگان: روابط خارج از زناشویی، زوج درمانی، طلاق
 • حسن آذرگون، محمدباقر کجباف، امیر قمرانی صفحات 39-46
  زمینه و هدف
  قدردانی از ویژگی های شخصیتی مثبت می باشد که در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از روان شناسان قرار گرفته است. بهبود قدردانی می تواند کیفیت زندگی و سلامت روان را در افراد بهبود بخشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش قدردانی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی انجام شد.

  مواد و روش ها
  طرح این پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، همراه با گروه شاهد بود. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 20 زوج شهر نیشابور انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 9 جلسه تحت آموزش قدردانی روش Emmons قرار گرفتند، اما گروه شاهد هیچ آموزشی دریافت نکرد. پیگیری نیز بعد از یک ماه صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون کواریانس در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.

  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین میانگین نمرات کیفیت زندگی و سلامت روان افراد بر حسب گروه (شاهد و آزمایش) پس از تعدیل پیش آزمون وجود داشت (050/0 > P) و گروه آزمایش پس از دریافت آموزش قدردانی، سلامت روان و کیفیت زندگی بالاتری را نشان دادند.

  نتیجه گیری
  می توان بیان داشت که آموزش قدردانی با افزایش ویژگی های مثبت در زوجین، جهت گیری کلی مثبت، فرایندهای شناختی مثبت و کارکرد عاطفی مثبت را در زوجین افزایش می دهد و کیفیت زندگی و سلامت روان را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: قدردانی، سلامت روان، کیفیت زندگی
 • علی بیگی، محمود نجفی، محمدعلی محمدی فر، عباس عبداللهی صفحات 47-53
  زمینه و هدف
  درمان شناختی- رفتاری مثبت نگر، رویکرد نوظهوری به درمان می باشد که درمان شناختی- رفتاری (Cognitive-behavioral therapy یا CBT) را با روان شناسی مثبت نگر و درمان راه حل محور به بهترین وجه تلفیق کرده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مثبت نگر بر تاب آوری و عزت نفس نوجوانان دارای علایم افسردگی بود.

  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و همراه با گروه شاهد انجام شد. بدین منظور، پرسش نامه افسردگی Beck (Beck Depression Inventory یا BDI) در پنج مدرسه متوسطه اول پسرانه اجرا گردید. از بین دانش آموزانی که نمره افسردگی بالاتر از نمره برش کسب کردند و ملاک های ورود و خروج را داشتند، 34 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و 17 نفر به گروه آزمایش و 17 نفر به گروه شاهد (بدون مداخله) اختصاص یافت. مقیاس تاب آوری Connor و Davidson (Connor-Davidson Resilience Scale یا CD-RISC) و مقیاس عزت نفس Rosenberg (Rosenberg Self-Esteem Scale یا RSES) به عنوان پیش آزمون اجرا و سپس مداخله درمان شناختی- رفتاری مثبت نگر در گروه آزمایش انجام شد. در پایان، مقیاس های فوق به عنوان پس آزمون اجرا گردید.

  یافته ها
  نمرات تاب آوری دانش آموزان گروه مداخله در مقایسه با گروه شاهد به طور معنی داری بیشتر بود. همچنین، درمان شناختی- رفتاری مثبت نگر منجر به افزایش معنی دار نمرات عزت نفس دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با گروه شاهد شد.

  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که درمان شناختی- رفتاری مثبت نگر می تواند به عنوان رویکرد موثری جهت تقویت مولفه های عملکرد مثبت در نوجوانان دارای علایم افسردگی کاربرد داشته باشد و انجام پژوهش های بیشتر در آینده این موضوع را مشخص می کند.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، رفتاری، عزت نفس، تاب آوری، افسردگی، نوجوان
 • فاطمه چمنی، محمود نجفی صفحات 54-61
  زمینه و هدف
  یکی از پایه های اصلی اختلال شخصیت مرزی، نظریه روابط موضوعی و طرحواره های شناختی است. نقش روابط موضوعی و طرحواره های شناختی در اختلالات شخصیت، همواره مورد علاقه محققان و درمانگران بوده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین روابط موضوعی و طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانگان شخصیت مرزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان انجام شد.

  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع همبستگی بود و به روش توصیفی صورت گرفت. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سمنان تشکیل داد. نمونه ها شامل 310 دانشجو بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. داده ها با کمک پرسش نامه روابط موضوعی Bell (Bell Object Relations Inventory یا BORI)، طرحواره Young- فرم کوتاه (Young Schema Questionnaire-Short form یا SYQ-SF) و مقیاس شخصیت مرزی Claridge و Broks جمع آوری گردید و سپس با استفاده از آزمون همبستگی Pearson و Regression گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  بین روابط موضوعی و طرحواره های ناسازگار اولیه با نشانگان شخصیت مرزی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رابطه معنی داری وجود داشت. نتایج Regression حاکی از آن بود که از بین مولفه های روابط موضوعی، «خودمیان بینی و بی کفایتی اجتماعی» در مجموع 23 درصد از واریانس نشانگان شخصیت مرزی را تبیین کردند و از بین مولفه های طرحواره های ناسازگار نیز «رهاشدگی، استحقاق، نقص/ شرم، ایثار و بازداری هیجانی» در مجموع توانستند 36 درصد از تغییرات نشانگان شخصیت مرزی را تبیین نمایند.

  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که روابط موضوعی و طرحواره های ناسازگار، نقش مهمی در پیش بینی نشانگان مرزی دارند و در نظر گرفتن آن ها برای پیشگیری و درمان شخصیت مرزی، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: روابط موضوعی، دانشجویان، اختلال شخصیت مرزی
 • فاطمه نعمتی سوگلی تپه صفحات 62-69
  زمینه و هدف
  مطالعه حاضر با هدف اثربخشی معنویت درمانی بر عزت نفس و تاب آوری افراد معتاد انجام شد.

  مواد و روش ها
  جامعه پژوهش متشکل از افراد معتاد مرکز متادون درمانی ترک اعتیاد نیکو سلامت شهرستان قروه در سال 1392 بود. ابتدا 90 نفر از معتادان
  مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد، بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس 40 نفر از آنان که پایین ترین نمرات را در پرسش نامه عزت نفس
  Coopersmith (Coopersmith Self-Esteem Inventory یا CSEI) و مقیاس تاب آوری Connor-Davidson (Connor-Davidson Resilience Scale یا CD-RISC) کسب کرده بودند، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند. برای گروه آزمایش 9 جلسه دو ساعته معنویت درمانی اجرا گردید، اما گروه شاهد تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفت. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل گردید.


  یافته ها
  میانگین نمرات عزت نفس و تاب آوری گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، به طور معنی داری بیشتر از میانگین نمرات گروه شاهد بود.


  نتیجه گیری
  معنویت درمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسلام، در ارتقای عزت نفس و تاب آوری افراد معتاد موثر است.
  کلیدواژگان: درمان های معنوی، تاب آوری، عزت نفس، اعتیاد به مواد مخدر
 • روزنا اصغرنژاد، رضا عبدی، مهدی صدقی صفحات 70-77
  زمینه و هدف
  آشفتگی های هیجانی ناشی از عوامل مختلفی می باشد که شامل دو مولفه کلی بیولوژیکی و شناختی است. شناخت عوامل موثر بر آشفتگی های هیجانی، نقش مهمی در بهبود کیفیت زندگی افراد دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش پذیرش و ذهن آگاهی و حساسیت سیستم های بازداری/ فعال ساز رفتاری در پیش بینی آشفتگی هیجانی دانشجویان انجام شد.

  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز تشکیل داد. بدین ترتیب، 380 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس سیستم های بازداری/ فعال ساز رفتاری Carver و White، نسخه دوم پرسش نامه پذیرش و عمل (Acceptance and Action Questionnaire یا AAQ-II)، پرسش نامه ذهن آگاهی پنج وجهی (Five Facet Mindfulness Questionnaire یا FFMQ) Baer و همکاران و مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس (Depression Anxiety and Stress Scales یا 21-DASS) استفاده گردید. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی Pearson و Multiple regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  سیستم های فعال ساز رفتاری، بازداری رفتاری و پذیرش و ذهن آگاهی توانستند به طور معنی داری 45 درصد تغییرات مربوط به مولفه افسردگی، 53 درصد تغییرات مربوط به مولفه اضطراب و 41 درصد تغییرات مربوط به مولفه استرس آشفتگی هیجانی را پیش بینی نمایند.

  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که استرس، اضطراب و افسردگی به عنوان آشفتگی های هیجانی، نتیجه تاثیر حساسیت سیستم های فعال ساز رفتاری و بازداری رفتاری و پذیرش و ذهن آگاهی می باشد. جهت تنظیم هیجان بهتر است بر سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری به همراه ذهن آگاهی توجه گردد.
  کلیدواژگان: پذیرش اجتماعی، ذهن آگاهی، رفتار، استرس هیجانی، اضطراب، افسردگی
 • نگین صالحی، حمید طاهر نشاط دوست، حمید افشار صفحات 78-83
  زمینه و هدف
  همبودی اختلالات روان شناختی در بین افراد دارای دردهای مزمن و از جمله مبتلایان به فیبرومیالژیا بسیار رایج است که در طیفی از افسردگی، اضطراب، استرس، ناامیدی، ناکامی و خشم قرار دارد و با پیامدهای روان شناختی همچون اختلال در خواب، اختلال در کارکردهای روزانه و نگرانی در مورد آینده همراه می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد (Acceptance and commitment therapy یا ACT) بر افسردگی، اضطراب و استرس مرتبط با آن در زنان مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شد.

  مواد و روش ها
  روش این تحقیق، نیمه آزمایشی و در قالب طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری، همراه با گروه شاهد بود. از میان بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مطب های خصوصی شهر اصفهان در نیمه دوم سال 1395، 24 بیمار مبتلا به سندرم فیبرومیالژیا به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه قرار گرفتند. داده ها با کمک فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و فشار روانی (21-Depression Anxiety and Stress Scales یا 21-DASS) جمع آوری گردید. گروه آزمایش طی 8 جلسه 2 ساعته، درمان ACT را دریافت کرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  روش ACT در راستای کنترل علایم بیماری، منجر به کاهش علایم افسردگی، اضطراب و استرس در زنان مبتلا به فیبرومیالژیا نسبت به گروه شاهد شد (050/0 > P). همچنین، میانگین سه زیرمقیاس افسردگی (001/0 = P)، اضطراب (001/0 = P) و استرس (006/0 = P) در گروه آزمایش در مرحله پس آزمون و پیگیری نسبت به مرحله پیش آزمون به طور معنی داری کاهش یافت.

  نتیجه گیری
  گروه درمانی مبتنی بر ACT از طریق ایجاد و توسعه پذیرش و افزایش عمل مبتنی بر ارزش ها، می تواند از آسیب های روان شناختی بیماران بکاهد و با وجود درد و بیماری، به زندگی آن ها غنای بیشتری بخشد.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس زندگی، فیبرومیالژیا، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • امیر دانا، رقیه پوزش جدیدی، زین العابدین فلاح صفحات 84-92
  زمینه و هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات هوازی بر توانایی های شناختی و فراشناختی مردان سالمند غیر فعال انجام شد.

  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و همراه با گروه شاهد بود که در آن 40 داوطلب مرد غیر فعال با سن بالاتر از 60 سال، به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. به منظور ارزیابی توانایی های شناختی و فراشناختی به ترتیب از مقیاس معاینه مختصر وضعیت شناختی و پرسش نامه فراشناخت-30 استفاده گردید. پروتکل آزمایشی شامل انجام فعالیت های هوازی به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه 60 دقیقه با شدت 50 تا 70 درصد حداکثر ضربان قلب بود. داده های به دست آمده از سنجش های پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از تحلیل کواریانس در سطح اطمینان 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین گروه های تجربی و شاهد در پس آزمون از نظر حافظه، تصمیم گیری، شناخت اجتماعی، باورهای مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی درباره کنترل پذیری افکار و خطرات، نیاز به کنترل افکار و سطح کلی توانایی های فراشناختی وجود نداشت (050/0 < P)، اما اختلاف معنی داری بین دو گروه از نظر کنترل مهاری و توجه انتخابی، برنامه ریزی، توجه پایدار، انعطاف پذیری شناختی، سطح کلی توانایی های شناختی، عدم اطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی مشاهده شد (050/0 > P).

  نتیجه گیری
  مداخلات تمرینی هوازی به مدت هشت هفته می تواند جهت بهبود سطوح کنترل مهاری و توجه انتخابی، برنامه ریزی، توجه پایدار، انعطاف پذیری شناختی، سطح کلی توانایی های شناختی، عدم اطمینان شناختی و خودآگاهی شناختی مردان سالمند موثر باشد.
  کلیدواژگان: شناخت، فراشناخت، تمرین هوازی، سالمند
 • محمد آهنگرکانی، اصغر پوردرویش، فاطمه شفیعی، الهه گودرز ناصری صفحات 93-100
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش مذهب در عملکرد اعضا و سلامت روانی جامعه و با عنایت به تاثیرگذاری زمینه های خانواده و ارزش های آن در شکل گیری جهت گیری مذهبی، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واسطه ای ارزش های ازدواج در رابطه بین ساختار خانواده و جهت گیری مذهبی در افراد متاهل انجام شد.

  مواد و روش ها
  در این مطالعه، 357 نفر (208 زن و 149 مرد) که با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای (منطقه ای)، از بین افراد متاهل شهرستان بابل انتخاب شده بودند، شرکت نمودند. مشارکت کنندگان ابزارهای مدل ساختار خانواده Olson، جهت گیری مذهبی Allport و ارزش های ازدواج دلخموش را تکمیل کردند.

  یافته ها
  یافته ها نشانگر تاثیر مستقیم انسجام خانواده با جهت گیری مذهبی درونی (01/0 > P)، جهت گیری بیرونی (01/0 > P)، محاط شدگی (01/0 > P)، برابرنگری (01/0 > P) خودمختاری عاطفی (05/0 > P)، خودمختاری عقلانی (05/0 > P) و سلسله مراتبی (01/0 > P) بود. همچنین، بین مولفه انعطاف پذیری با جهت گیری درونی (05/0 > P)، خودمختاری عاطفی (05/0 > P)، خودمختاری عقلانی (05/0 > P) و برابرنگری (01/0 > P) تاثیر مستقیمی وجود داشت و تحلیل مسیر و شاخص های برازش نکویی مدل نیز از اثر واسطه ای ارزش های ازدواج حمایت کرد.

  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گیری کرد که مولفه های ساختار خانواده و ارزش های ازدواج به عنوان دو سازه روان شناختی، می توانند در نوع جهت گیری مذهبی نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: اعضای خانواده، باورهای مذهبی، الگوهای ازدواج، افراد متاهل
 • شهرام وزیری*، سهیلا کلوانی صفحات 101-107
  زمینه و هدف

  مشکلات رفتاری می توانند رفتار جنسی را تحت تاثیر قرار دهند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف پیش بینی عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی زنان بر اساس مولفه های مشکلات رفتاری انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 210 نفر از دانشجویان زن متاهل 18 تا 50 ساله دانشگاه های آزاد اسلامی واحد رودهن، تربیت مدرس و تهران انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسش نامه عملکرد جنسی (Female Sexual Function Index یا FSFI)، پرسش نامه خودکارامدی جنسی وزیری- لطفی (Sexual Self Efficacy Questionnaire یا SSEQ) و چک لیست تجدید نظر شده علایم روانی (Symptom Checklist-90-Revised یا 90-R-SCL) جمع آوری گردید و با استفاده از همبستگی Pearson و Multiple linear regression به شیوه گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  رابطه منفی و معنی داری بین شاخص کلی علایم مرضی و مولفه های شکایات جسمانی، وسواس، حساسیت فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس مرضی، پارانویا و روان پریشی با عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی مشاهده گردید (050/0 > P). از بین مولفه های مورد بررسی، افسردگی، شکایات جسمانی و روان پریشی توانایی پیش بینی عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی زنان را داشت و در مجموع، شکایات جسمانی 9/25 درصد از واریانس و تغییرپذیری عملکرد جنسی زنان و مولفه های افسردگی و روان پریشی نیز 4/17 درصد از واریانس و تغییرپذیری خودکارامدی جنسی زنان را تببین نمود.

  نتیجه گیری

  نشانه های مشکلات رفتاری نقش معنی داری در پیش بینی عملکرد جنسی و خودکارامدی جنسی زنان دارد. در نظر گرفتن نشانه های مشکلات رفتاری جهت تشخیص و درمان مشکلات جنسی، می تواند تشخیص و درمان موثری را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: فعالیت های جنسی، شاخصه های جنسی، خودکارامدی، مشکلات رفتاری
 • سولماز دینی، مریم حسین آبادی، سید قاسم سیدهاشمی صفحات 108-114
  زمینه و هدف
  اختلال فزون کنشی جنسی (Hypersexual disorder یا HD)، به تلاش های ناموفق متعدد افراد برای کنترل یا کاهش مدت زمان صرف شده، درگیر شدن در تخیلات، تمایلات و رفتارهای جنسی تعریف می شود که در پاسخ به حالات خلقی ملال آور یا رویدادهای استرس زا می باشد. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی اختلال HD در دانشجویان بر اساس الگوی پنج عاملی شخصیت (Five-factor model of personality یا FFM) انجام شد.

  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی بود که در آن 320 دانشجوی پسر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در سال تحصیلی 96-1395 به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای بر اساس دانشکده و کلاس انتخاب شدند و پرسش نامه رفتار فزون کنشی جنسی (Hypersexual Behavior Inventory یا HBI) و سیاهه شخصیتی NEO (NEO Personality Inventory) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، آزمون همبستگی Pearson و تحلیل Multiple linear regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها
  ارتباط منفی و معنی داری بین HD با ابعاد توافق جویی (01/0 > P، 29/0- = P) و وظیفه شناسی (05/0 > P، 12/0 = P) وجود داشت، اما این اختلال با بعد روان نژندگرایی (01/0 > P، 46/0 = P) رابطه مثبت و معنی داری را نشان داد. الگوی FFM، اختلال HD دانشجویان را با توان مطلوبی پیش بینی کرد (2R: 9/23 درصد). همچنین، ابعاد شخصیتی توافق جویی و روان نژندگرایی قادر به پیش بینی واریانس HD در دانشجویان بود.

  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده، ضرورت توجه به ابعاد شخصیتی توافق جویی و روان نژندگرایی را در اختلال HD دانشجویان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رفتار جنسی، شخصیت، روان نژند گرایی، دانشجویان، ایران
|
 • Foroogh Khakpoor, Ahmad Abedi, Gholamreza Manshaee Pages 1-7
  Aim and
  Background
  The deficits of executive functions, as higher cognitive functions, are of the main criteria of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The disorder tends to disrupt in behavior learning and academic performance. This study aimed to investigate the effectiveness of the curriculum of executive functions based on the Anderson’s executive control model on learning behaviors and academic performance among the students with attention deficit hyperactivity disorder.
  Methods and Materials: This was a semi-experimental study with pre-posttest design with two experimental and control groups. The target population of this research was the total of students with attention deficit hyperactivity disorder among all sixth grade elementary schools in district 15 of Tehran City, Iran. 30 students were selected using random sampling, and divided into two groups of experimental and control. The experimental group received ten working sessions of curriculum of executive functions based on the Anderson’s model. The used tools were Conners Teacher Questionnaire, Dortaj Academic Performance Questionnaire, and McDermott Learning Behaviors Scale (LBS). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance method.
  Findings: The curriculum of executive functions based on the Anderson’s model effectively increased self-efficacy, emotional effects, planning, and lack of control of the outcomes of educational performance (P
  Conclusions
  The curriculum of executive functions based on the Anderson’s executive control model has an impact on improving the learning behaviors and academic performance among the students with attention deficit hyperactivity disorder.
  Keywords: Attention deficit disorder with hyperactivity, Executive function, Learning, Academic performance
 • Hamid Babakhani-Poor, Alireza Mahdavian, Farshad Bahari Pages 8-14
  Aim and
  Background
  The present research aimed to compare family functioning and parent's marital satisfaction among the adolescents with and without suicide attempt.
  Methods and Materials: The study sample consisted of 100 adolescents, 50 with and 50 without suicide attempt, who were selected via accessible sampling and clustered-randomized sampling methods, respectively. The without attempt group was matched with attempt group from the view of demographic characteristics. The Persian version of McMaster Family Assessment Device (FAD) and ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire with the reliability of 0.93 and 0.92, respectively, were completed by mothers. The data were using independent t, Pearson correlation coefficient, logistic regression tests, as well as descriptive statistics.
  Findings: There were significant differences in terms of family functioning and parent's marital satisfaction, and also their dimensions, between the two groups (P
  Conclusions
  Parent's marital satisfaction and family functioning impact the adolescent's suicidal behavior. This addresses the importance of systematic therapies, and presenting family and couple therapy in therapeutic sketches of adolescents with suicide attempts.
  Keywords: Marital satisfaction, Family function, Suicide, Adolescent
 • Morteza Taheri, Khadijeh Irandoust, Ali Hemmati-Afif, Mina Rezaei Pages 15-20
  Aim and
  Background
  The purpose of this study was to investigate the effect of perceptual-motor exercises intervention on movement detection and motor coordination among aged women.
  Methods and Materials: In this semi-experimental study, 19 elderly women were randomly assigned into two groups of experimental (n = 10) and control (n = 9). Data were collected using Vienna software. Exercise intervention was perceptual-motor exercises based on Vienna Universal package, including movement detection test and visual pursuit test protocols, which were applied in experimental group 3 sessions a week for 8 weeks. Detection and motor coordination tests were used in pretest and posttest. Analysis of covariance and paired t tests were used to analyze the data.
  Findings: The mean age of participants was 58.3 ± 4.2 years. Both the movement detection and coordination capabilities were improved in experimental group significantly at posttest (P = 0.001); while no significant change was found in control group.
  Conclusions
  Perceptual-motor exercise can lead to better psychomotor performances such as movement detection and motor coordination.
  Keywords: Aged, Psychomotor Performance, Exercise, Perception
 • Farshid Moradian, Jafar Hasani, Mahdieh Salehi, Seyed Ali Azin, Farnaz Keshavarzi-Arshadi Pages 21-31
  Aim and
  Background
  This study aimed to assess the effectiveness of intensive short-term dynamic psychotherapy (ISTDP) in women with sexual dysfunctions resistant to common sex therapy (cognitive-behavioral and
  bio-medical), and evaluate improvement maintenance in follow-up.
  Methods and Materials: This study was based on a single-subject research design which consisted of screening and intervention. 5 patients entered the study with several inclusion criteria, and therapeutic screening was performed among female clients with sexual dysfunctions in Tehran, Iran. The participants underwent intensive short-term dynamic psychotherapy. Data were collected using Female Sexual Function Index (FSFI), Sexual Quality of Life-Female (SQOL-F) questionnaire, and Subjective Evaluation of Partner’s Sexual Function (SEOPSF) scale.
  Findings: Intensive short-term dynamic psychotherapy, in comparison to common sex therapy, improved sexual function among the participoants, and moveed them above the normal cut-off point. Moreover, this change led to significant promotion of their sexual quality of life. The trend of changes, when the first breakthrough to the unconscious occurred in a subject, showed considerable growth which could be the evidence for psychodynamic etiology of sexual dysfunction. The promotion of sexual function and sexual quality of life in subjects was remarkable during the 8th week follow-up session.
  Conclusions
  Our findings suggest that in such a condition, contemporary dynamic psychotherapy with an integrative, intensive, and short-term nature can be known as a suitable alternative for common sex therapy, and the intensive short-term dynamic psychotherapy seems to be the best choice in this regard.
  Keywords: Psychodynamic psychotherapy, Sexual dysfunctions, Treatment, resistant, Sex therapy
 • Sadegh Baran-Oladi, Ozra Etemadi, Seyed Ahmad Ahmadi, Maryam Fatehizade Pages 32-38
  Aim and
  Background
  Treatment of the couples suffer from infidelity, is a complex and multifaceted process. This study was conducted to evaluate the effectiveness of couple therapy after the infidelity of men.
  Methods and Materials: This was a quasi-experimental research with pretest, posttest, and follow up, as well as the control group. The study population consisted of all the couples living in Kerman City, Iran, and referred to counseling centers in this city. Those who had the problem of marital infidelity in years 2015-2016 enrolled in this study. The sample included 16 couples that responded desire to divorce scale. Then randomly divided into two groups of control and experimental. In the experimental group, 6-12 therapy sessions were conducted with an average of 9 meetings. Data were analyzed using repeated measures ANOVA.
  Findings: The treatment decreased couples’ desire to divorce, and the scores in 3 measurements (pretest, posttest, and follow up) were significantly different (P
  Conclusions
  Access to mental health care after infidelity of couples reduces the desire to divorce.
  Keywords: Extramarital relations, Couple therapy, Divorce
 • Hassan Azargoon, Mohammadbagher Kajbaf, Amir Ghamarani Pages 39-46
  Aim and
  Background
  Gratitude is one of positive features of personality that has attracted many psychologists in recent years. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of Emmons gratitude practice on the quality of life and mental health.
  Methods and Materials: This was a semi-experimental study with pretest, posttest, and follow-up design, and with the experimental and control groups. 20 young couples in Nishabur City, Iran, were selected using convenience sampling method, and were randomly divided into 2 groups. The experimental group received gratitude training based on the Emmons method for 9 sessions. Data were analyzed using analysis of covariance test via SPSS software.
  Findings: After the intervention, there were significant differences between the mean scores of quality of life and mental health between the groups, after the adjustment of the pretest (P
  Conclusions
  It can be stated that Emmons gratitude practice increases quality of life and mental health by increasing the positive characteristics of couples, overall positive orientation, positive cognitive processes, and positive emotional functioning.
  Keywords: Gift giving, Quality of life, Mental health
 • Ali Beygi, Mahmoud Najafi, Mohammad Ali Mohammadyfar, Abbas Abdollahi Pages 47-53
  Aim and
  Background
  Positive cognitive behavioral therapy (CBT) is a new approach in psychotherapy that combines cognitive behavioral therapy with positive psychology and solution-focused therapy. The purpose of this study was to determine the effectiveness of positive cognitive behavioral therapy on resilience and self-esteem among the adolescents with depression signs.
  Methods and Materials: This was a semi-experimental study with pretest/posttests design, and with control group. Beck's Depression Inventory (BDI) was administered among the students in first grade of 5 randomly-selected high schools. Among the students who had scores upper than cut-off point of depression, and with consideration of inclusion and exclusion criteria, 34 students were selected, and randomly divided into two equal groups of control and experimental. Connor-Davidson resilience scale (CD-RISC), and Rosenberg self-esteem scale (RSES) were administered among the selected sample as pretest. Positive cognitive behavioral therapy was performed in experimental group, and again, the questionnaires were administered among the participants as posttest.
  Findings: Positive cognitive behavioral therapy significantly increased students’ scores of resilience and self-esteem in experimental group compared to control group.
  Conclusions
  It seems that positive cognitive behavioral therapy can be applied as an effective approach for enhancing positive function components in adolescents with depression signs; further researches on this topic are recommended.
  Keywords: Cognitive behavioral therapy, Self, esteem, Resilience, Depression, Adolescent
 • Fatemeh Chamani, Mahmoud Najafi Pages 54-61
  Aim and
  Background
  One of the principal formulations of borderline personality disorder is based on object relations theory and cognitive schemas. The role of cognitive schemas and object relations in personality disorders has been of interest among the researchers and therapists. The present study aimed to determine the relationship between object relations and early maladaptive schemas with borderline personality syndrome among the students of Semnan University of Medical Sciences, Iran.
  Methods and Materials: This was a descriptive correlational research. The statistical population included all the students of Semnan University of Medical Sciences. From them, 310 university students were selected via convenience sampling method. Bell Object Relations Inventory (BORI), Young Schema Questionnaire-Short form (SYQ-SF), and the Claridge and Broks Borderline Personality Questionnaire were administered among the selected sample. The data were analyzed using Pearson correlation and Stepwise regression analysis.
  Findings: There was a significant relationship between object relations and early maladaptive schemas with borderline personality syndrome among the studied students. Regression analysis indicated that among the components of object relations, egocentrism and social incompetence in total explained 23% of the variance of borderline personality syndrome; and among the components of early maladaptive schemas, abandonment, incompetence, defectiveness/shame, self-sacrifice, and emotional inhibition in total explained 36% of the variance of borderline personality syndrome.
  Conclusions
  According to the findings of the research, it can be said that object relations and maladaptive schemas play an important role in the prediction of borderline syndrome; and it seems necessary to consider them for the prevention and treatment of borderline personality.
  Keywords: Object relations, Students, Borderline personality disorder
 • Fatemeh Nemati-Sogolitappeh Pages 62-69
  Aim and
  Background
  The research aimed to determine the effects of spirituality therapy with emphasis on Islamic teachings on self-esteem and resiliency in addicts.
  Methods and Materials: The study population included addicts who referred to Nikoosalamat methadone center for drug abandonment in the city of Ghorve, Iran, in 2013. The sample size was at first 90 addicts who were selected through simple random sampling. Then, based on questionnaire scores, as many as 40 people were chosen who scored the lowest in the self-esteem and the resilience questionnaires, and were placed in two experimental and control groups. The experimental group received 9 two-hour sessions of spirituality therapy, where the control group received no education. To collect the data, the Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) and Coopersmith Self-Esteem Inventory (CSEI) were applied. The data were analyzed using the analysis of covariance method.
  Findings: The mean scores of self-esteem and resilience at the posttest were significantly higher in experimental group compare to control group.
  Conclusions
  Findings revealed that spirituality therapy with emphasis on Islamic teachings is effective on self-esteem and resilience in addicts.
  Keywords: Spiritual therapies, Resilience, Self esteem, Opium addiction
 • Rozna Asgharnezhad, Reza Abdi, Mehdi Sedghi Pages 70-77
  Aim and
  Background
  Emotional disturbances are caused by various factors that include two general biological and cognitive components. Understanding the factors affecting emotional disturbances is important in improving the quality of life of individuals. This study was aimed to determine the role of acceptance, mindfulness, and the sensitivity of behavioral inhibition/activation systems in predicting emotional distress among university students.
  Methods and Materials: In this descriptive correlational research, the statistical population included all students in Tabriz Branch, Islamic Azad University, Iran. Among them, 380 subjects (190 girls and 190 boys) were selected through cluster random sampling. To collect the data, Carver and White's Behavioral Inhibition and Behavioral Activation Scale (BIS/BAS), Bond et al. Acceptance and Action Questionnaire-second version (AAQ-II), Baer et al. Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ), and Depression Anxiety and Stress Scale-21, were used. To analyze the data, Pearson Correlation Coefficient and Multiple Regression were used.
  Findings: The behavioral inhibition/activation systems, acceptance, and mindfulness could significantly predict about 45% of depression variance, 53% of anxiety variance, and 41% of stress variance related to emotional distress.
  Conclusions
  According to the findings, it could be concluded that stress, anxiety, and depression as emotional distress are the result of the behavioral inhibition/activation systems, acceptance, and mindfulness effect. To emotion regulation, attention should be paid to behavioral inhibition/activation systems, and mindfulness
  Keywords: Social acceptance, Mindfulness, Behavior, Emotional stress, Anxiety, Depression
 • Negin Salehi, Hamid Taher Neshatdoost, Hamid Afshar Pages 78-83
  Aim and
  Background
  Comorbidity of psychological disorders is very common in patients with chronic pain, including patients with fibromyalgia; it is in a range of depression, anxiety, stress, disappointment, failure, and anger, and accompanied with psychological consequences such as sleep disturbances, disruptions in daily functions, and worries about the future. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of group-based acceptance and commitment therapy on depression, anxiety, and stress in women with fibromyalgia.
  Methods and Materials: This study was quasi-experimental study with pretest, posttest, and follow-up, and control group. Among the patients referring to medical centers affiliated to in Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in 2016, 24 patients with fibromyalgia syndrome were selected through convenient sampling method, and randomly divided into two groups. The instrument of this study was a short form of Depression, Anxiety, and Psychological Stress Scale (DASS-21). The experimental group received the therapy based on acceptance and commitment during 8 sessions of 2 hours. The covariance analysis method was used to analyze the data.
  Findings: Acceptance and commitment therapy in women with fibromyalgia is more effective to control the symptoms of depression, anxiety, and stress, compared to the control group (P
  Conclusions
  Group therapy based on acceptance and commitment can reduce the psychological damage in patients and increase their life-richness, in spite of pain and illness, through the creation and development of acceptance and increasing value-based practices.
  Keywords: Depression, Anxiety, Stress life, Fibromyalgia, Acceptance, commitment therapy
 • Amir Dana, Roqaieh Poozesh-Jadidi, Zeynolabedin Fallah Pages 84-92
  Aim and
  Background
  The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic exercise on cognitive and metacognitive abilities among inactive elder men.
  Methods and Materials: This was a semi-experimental study with pretest, posttest, and control group, in which 40 inactive men volunteers aged more than 60 years, divided randomly into two groups of experiment and control. The Mini-Mental State Examination and Meta-Cognitive Questionnaire-30 were used to assess cognitive and meta-cognitive abilities. Experimental protocol was performing aerobic activities for eight weeks, three sessions in a week, 60 minutes each session at 50 to 70 percent of maximum heart rate intensity.
  Findings: The experiment and control groups were significantly different in posttest in terms of inhibitory control and selective attention, planning, constant attention, cognitive flexibility, overall level of cognitive abilities, cognitive uncertainty, and cognitive self-awareness (P
  Conclusions
  Aerobic training interventions for eight weeks could be effective to improve some cognitive and metacognitive abilities among inactive elder men.
  Keywords: Cognition, Metacognition, Aerobic exercise, Aging
 • Mohammad Ahangarcani, Asghar Pourdarvish, Fatemeh Shafie, Elaheh Godarz-Naseri Pages 93-100
  Aim and
  Background
  According to the role of religion and religious in function and mental health of society and family members, and regarding the effect of family structure and values on religious orientation, this study aimed to investigate the mediating effect of marital values in the relationship between family structure and religious orientation.
  Methods and Materials: In this study, 357 marital individual (208 women and 149 men) selected from Babol City, Iran, through a multistage random cluster sampling method. Participants completed the Olson family structure, Allport religious orientation, and Delkhamoush marital value scales.
  Findings: There was a significant correlation between family cohesion with internal orientation (P
  Conclusions
  It is concluded that family structure and marital value, as two psychological constructs, can play a significant role in creating religion orientation.
  Keywords: Family members, Religious beliefs, Marriage patterns, Married persons
 • Shahram Vaziri, Soheyla Kalvani Pages 101-107

  Aim and

  Background

  Behavioral problems can affect sexual behavior. Therefore, this study aimed to predict sexual function and female sexual self-efficacy based on the components of behavioral problems.
  Methods and Materials: In this descriptive-analytical design study, 210 married women students aged 18 to 50 years in Roudehen Branch, Islamic Azad University, Tarbiat Modares University, and University of Tehran, Iran, were selected using availability sampling method. The data were collected using the Female Sexual Function Index (FSFI), Vaziri-Lotfi Sexual Self Efficacy Questionnaire, (SSEQ) and Symptoms Checklist-90 revised (SCL-90-R), and were analyzed using Pearson correlation statistical method and Stepwise regression analysis.
  Findings: There was a negative and significant relationship between the general index of symptoms and the components of physical complaints, obsession, individual sensitivity, depression, anxiety, aggression, phobia, paranoia, and psychosis with sexual function and sexual self-efficacy (P

  Conclusions

  Signs of behavioral problems have a significant role in predicting sexual function and sexual self-efficacy in women. Considering signs of behavioral problems in diagnosing and treating sexual problems, can provide effective diagnosis and treatment.

  Keywords: Sexual activities, Sex characteristics, Self, efficacy, Behavioral problems
 • Solmaz Diny, Maryam Hosseinabadi, Seyed Ghasem Seyed-Hashemi Pages 108-114
  Aim and
  Background
  Hypersexual disorder is defined as many unsuccessful attempts by individuals to control or reduce the time spent engaging in sexual fantasies, tendencies, and behaviors that are responsive to frustrating mood situations or stressful events. The purpose of this study was to predict hypersexual disorder in university students based on the big five personality traits.
  Methods and Materials: In this descriptive research, 320 students in Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran, were randomly selected using multi-stage cluster sampling method based on the faculty and class in the academic year of 2016-2017. The participants completed the Hypersexual Behavior Inventory (HBI) and the NEO Personality Inventory. Data were analyzed using descriptive statistics (mean and standard deviation), Pearson correlation tests, and multiple linear regressions.
  Findings: Hypersexual disorder had a negative and significant relationship with the dimensions of agreeableness (P 0.01, r = -0.29) and conscientiousness (P
  Conclusions
  The findings of this study indicate the necessity of considering personality dimensions of agreeableness and neuroticism in hypersexual disorder among university students
  Keywords: Sexual behavior, Personality, Neuroticism, Students, Iran