فهرست مطالب

یافته های نوین کشاورزی - سال دهم شماره 4 (تابستان 1395)
 • سال دهم شماره 4 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/05/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی صادق بختیاری، حمیدرضا گنجعلی، احمد مهربان، احمد ابراهیمی * صفحات 241-254
  این آزمایش در سال 90-1389 در مزرعه ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زهک اجرا شد. تیمارها شامل نیتروژن از منبع اوره در چهار سطح(شاهد)، 80، 160 و 240 کیلوگرم در هکتار به صورت 3/1 قبل از کاشت، 3/1 مرحله خروج از روزت و 3/1 قبل از گل دهی و تیمار فسفر در سه سطح صفر(شاهد )، 2P75 و 150 کیلوگرم در هکتار فسفات آمونیوم از کاشت بودند. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی و روی گلرنگ رقم پدیده با 4 تکرار انجام شد. بر اساس نتایج تجزیه واریانس عملکرد دانه و روغن برای مصرف نیتروژن در سطح احتمال 1% و برای فسفر درسطح احتمال 5% و 1% و درصد روغن فقط برای نیتروژن در سطح احتمال 5% معنی دار شد. بیشترین عملکرد دانه، درصد روغن و عملکرد روغن مربوط به تیمار 2P3N(مصرف160 کیلوگرم نیتروژن و 75 کیلوگرم فسفر در هکتار) به میزان 4067 کیلوگرم در هکتار، 81/26 % و 1089 کیلوگرم در هکتار و کمترین آنها مربوط به تیمار شاهد 1P1N(عدم مصرف نیتروژن و فسفر) به میزان 2208 کیلوگرم در هکتار، 07/25% و 7/552 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. در آزمایش انجام شده بیشترین ارتفاع، تعداد غوزه در بوته و عملکرد بیولوژیک از بالاترین سطح مصرف کود نیتروژنه و فسفره مربوط به تیمار 3P4N(مصرف 240 کیلوگرم نیتروژن و 150 کیلوگرم فسفر در هکتار) به میزان 4/134 سانتی متر، 90/12 غوزه و 18050 کیلوگرم در هکتار بود و به استناد بررسی های بعمل آمده تیمار 2P3Nبا 53/47 گرم بیشترین و تیمار 1P1Nبا 03/45 گرم کمترین مقدار وزن هزاردانه را به خود اختصاص دادند.
  کلیدواژگان: نیتروژن، فسفر، عملکرد دانه، عملکرد روغن، گلرنگ
 • ایمان بهرمند، کیومرث بخش کلارستاقی*، ناصر عسگری صفحات 255-264
  به منظور ارزیابی اثرات کاربرد اسید هیومیک و پتاسیم روی برخی خصوصیات رشد و نمو گیاه پنیرک (Malva sylvestris L.) شامل وزن تر گیاه، وزن خشک گیاه، طول ریشه، وزن خشک ریشه و شاخص سطح برگ، این آزمایش به صورت فاکتوریل شامل 4 سطح اسید هیومیک (به میزان 0، 5، 10 و 15 کیلوگرم در هکتار) و 3 سطح کود سولفات پتاسیم (به میزان 0، 50 و 100 کیلوگرم درهکتار) به صورت بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجرا گردید. در طول آزمایش صفات معینی اندازه گیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از بروز اثرات مثبت کاربرد پتاسیم به همراه اسید هیومیک بر وزن بوته، وزن خشک و طول ریشه و همچنین وزن خشک ریشه و شاخص سطح برگ در تمام تیمارها بود. در طی آزمایش و پس از مقایسه میانگین با آزمون دانکن مشخص شد تیمار هایی که بیشترین میزان اسید هیومیک را دریافت کرده بودند دارای اختلاف معنی داری در سطح 5% نسبت به سایر تیمارها بودند. در تمام شاخص های مورد بررسی، مشخص شدکه گیاهان تیمار شده با مقادیر 100 کیلوگردم در هکتار سولفات پتاسیم دارای بیشترین میزان تولید و بیوماس نسبت به سایر تیمارها بودند. در مقایسه برهم کنش بین تیمارها، نیز مشخص گردیدکه گیاهان تیمارشده با بالاترین سطح اسید هیومیک به همراه پتاسیم، دارای میزان وزن تر و خشک کل بیشتری نسبت به سایر تیمارها بودند.
  کلیدواژگان: اسید هیومیک، پتاسیم، گیاه دارویی، طول ریشه
 • حسن طهماسبی زاده *، ایمان فراهانی صفحات 265-282
  به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت، تراکم بوته و سطوح مختلف نیتروژن بر عملکرد کمی وکیفی گلرنگ بهاره رقم محلی اصفهان آزمایشی بصورت دو ساله درسالهای زراعی1387و1389 در اراک اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل اسپیلت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه و 20خرداد ماه به عنوان کشت تاخیری و سطوح مختلف نیتروژن شامل 46، 92 و 138 کیلوگرم در هکتار، نیتروژن از منبع اوره و تراکم های گیاهی 400 و 800 هزار بوته در هکتار بود. بیشترین عملکرد دانه به میزان 3101 کیلوگرم و همچنین بیشترین عملکرد روغن به میزان999 کیلوگرم در هکتار مربوط به تیمار تاریخ کاشت20 اردیبهشت ماه و مصرف 138کیلوگرم نیتروژن در هکتار و تراکم 800 هزار بوته در هکتار بود. نتایج حاصله نشان داد تاریخ کاشت 20 اردیبهشت ماه با بهره گیری بهتر از شرایط محیطی عملکرد بیشتری را تولید کرد. تاریخ کاشت20 اردیبهشت نسبت به کشت تاخیری در اراک زمان مناسب تری برای کشت و تولید گلرنگ بهاره با عملکرد مطلوب می باشد. تراکم تاثیر بسیاری در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد و بر اساس نتایج فوق تراکم 800 هزار بوته در هکتار نسبت به تراکم 400 هزار بوته در هکتار تاثیر مسقیم در عملکرد روغن گلرنگ بهاره دارد.
  کلیدواژگان: گلرنگ، تاریخ کاشت، تراکم بوته، نیتروژن، عملکرد دانه و عملکرد روغن
 • محسن درگاهی، علیرضا سوهانی دربان * صفحات 283-290
  به منظور ارزیابی کشت مخلوط ذرت سینگل کراس704 با دو رقم لوبیا قرمز و چشم بلبلی آزمایشی درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت اسپلیت پلات با 5 تیمار و 3 تکرار درمزرعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد اجرا شد. نسبت های کشت مخلوط بر حسب درصد به صورت 00:100، 25:75، 50:50، 75:25 و 100:00 بود. صفات مورد ارزیابی شامل، وزن تر و خشک علوفه، سطح برگ تولید شده توسط بوته ها، نسبت برابری زمین، عملکرد پروتئین خام و فیبر علوفه بود. نتایج نشان داد نسبت برابری زمین ، در تمام تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از یک بود که نشان دهنده مزیت کشت مخلوط به تک کشتی است. سطح برگ بقولات در کشت مخلوط کاهش یافت اما سطح برگ ذرت در نسبت کاشت 75:25 افزایش یافت. کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلی در مقایسه با لوبیا قرمز تاثیر بیشتری در افزایش میزان پروتئین علوفه نسبت به سیستم تک کشتی داشت. محتوی فیبر خام علوفه، در کشت مخلوط نسبت به تک کشتی ذرت کاهش یافت که سبب افزایش خوش خوراکی علوفه شد. نتایج نشان داد کشت مخلوط با لوبیای چشم بلبلی روش مناسبی برای تولید علوفه با کمیت و کیفیت بالاست. با در نظر گرفتن عملکرد علوفه خشک و کیفیت علوفه بهترین نسبت کاشت به صورت 75:25 بود. همچنین بالاترین نسبت برابری زمین در این تیمار حاصل شد.
  کلیدواژگان: نسبت برابری زمین، پروتئین خام، عملکرد فیبر، سطح برگ
 • امین فرنیا *، امید احیایی صفحات 291-307
  این مطالعه به منظور بررسی اثر محلول‏پاشی هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی بر عملکرد و کیفیت علوفه یونجه همدانی در همدان و در سال 1395 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل تیمار اسیدهیومیک در غلظت‏های صفر، 1، 5/2 و 5 لیتر در هکتار و عصاره جلبک دریایی در چهار سطح صفر، 250، 500 و 1000 گرم در هکتار بودند. نتایج نشان اثر تیمارهای کاربرد عصاره جلبک دریایی و اسید هیومیک بر صفات ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، تعداد ساقه در واحد سطح، عملکرد علوفه تر و خشک، درصد پروتئین خام و قندهای محلول معنی‏دار شد. مقایسه میانگین داده‏ها نشان داد با افزایش غلظت عصاره جلبک دریایی و اسید هیومیک ارتفاع بوته افزایش یافت. بیشترین تعداد ساقه در واحد سطح در تیمار مصرف یک کیلوگرم در هکتار عصاره جلبک دریایی به دست آمد. عملکرد علوفه تر در تیمار کاربرد 1000 گرم در هکتار عصاره جلبک بیشترین میزان بود که نسبت به تیمار شاهد 16% افزایش داشت. بیشترین و کمترین عملکرد علوفه تر به میزان 79/29 و 99/23 تن در هکتار به ترتیب مربوط به تیمارهای 5/2 لیتر در هکتار و عدم استفاده از هیومیک اسید بود. بیشترین میزان پروتئین نیز در تیمار 1000 گرم در هکتار عصاره جلبک دریایی(23/12%) و 5 لیتر در هکتار هیومیک اسید(23/12) حاصل شد. همچنین محلول‏پاشی هیومیک اسید و عصاره جلبک دریایی با هم میزان قندهای محلول را نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. در نهایت این نتایج نشان داد محلول‏پاشی عصاره جلبک دریایی و هیومیک اسید عملکرد کمی و کیفیت یونجه همدانی در منطقه همدان را افزایش داده است.
  کلیدواژگان: پروتئین خام، محلول پاشی، عملکرد علوفه و یونجه
 • پیمان مرادی، نورعلی ساجدی *، مسعود گماریان صفحات 309-320
  این آزمایش در منطقه خنداب استان مرکزی بخش قره چای، اراضی روستای مانیزان به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. کرت های اصلی شامل تیمارهای کودی به صورت تلفیقی در شش سطح، کودهای NPKبراساس 100، 75 و 50% توصیه آزمایشگاه، کودهای NPKبراساس 75% توصیه آزمایشگاه + 10 تن در هکتار کود دامی، کودهای NPKبراساس 50% توصیه آزمایشگاه +25 تن در هکتار کود دامی و40 تن در هکتار کود دامی و کرت های فرعی شامل محلول پاشی با غلظت های مختلف سولفات روی در سه سطح شامل شاهد (بدون محلول پاشی)، محلول پاشی با سولفات روی دو وچهار در هزار در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد، بیشترین عملکرد علوفه معادل92291 کیلوگرم در هکتار از تیمار مصرف 40 تن کود دامی حاصل شد که با تیمار مصرف 75% کود پایه توام با مصرف 10 تن در هکتار کود دامی با عملکرد معادل 88845 کیلوگرم در هکتار اختلاف معنی داری نداشتند. همچنین محلول پاشی با سولفات روی با غلظت 4 در هزار بیشترین عملکرد علوفه (87379 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود. بیشترین درصد پروتئین (59/12%) از تیمار مصرف 40 تن کود دامی حاصل شد. همچنین سولفات روی با غلظت 4 در هزار بیشترین درصد پروتئین (73/18%) را تولید کرد. با محلول پاشی دو و چهار درهزار سولفات روی، غلظت روی دانه به ترتیب 9/8 و 08/23% نسبت به شاهد افزایش نشان داد. بطور کلی نتایج نشان داد که با مصرف 75% توصیه کود پایه و مصرف 10 تن در هکتار کود دامی توام با محلول پاشی سولفات روی با غلظت 4 در هزار می توان به عملکرد کمی و کیفی مطلوب دست یافت.
  کلیدواژگان: ذرت، کود دامی، نیتروژن، فسفر، پتاسیم و عنصر روی
|
 • M. Sadegh Bakhtiari, H. Ganjali, A. Mehraban, A. Ebrahimi* Pages 241-254
  In order to examine the effects of different levels of nitrogen and phosphorus on yield quality and quantity of safflower in the Sistan region in 1389-90 experimental field research station of Agriculture and Natural Resources Zahak was performed. Factors examined included from urea source nitrogen levels in the order N1 (control), N2 (80 kg/ha), N3 (160 kg/ha) and N4 (240/ha kg) to 1/3 before planting, 1/3 Phase out the rosette and 1/3 prior to flowering and phosphorus the three levels and the P1 (control), P2 (75 kg/ha), P3 (150 kg/ha) were before. A factorial experiment in randomized complete block design with four replications was conducted on the phenomenon of safflower varieties.
  Based on the results of variance analysis for seed yield and oil yield nitrogen use at the level of %1 and %5 and %1 level for phosphorus and nitrogen in oil for %5 level was significant.In this study, the highest seed yield, oil percentage and oil yield to treatment N3P2 (consumption of 160 kg nitrogen and 75 kg phosphorus per hectare) of 4067 kg/ha, %26/81 and 1089 kg/ha and minimum of the control N1P1 (no consumption of nitrogen and phosphorus) of 2208 kg/ha, %25/07 and 552/7 kg/ha, respectively. The seed yield variation, oil percentage and oil yield from the second relation follows that with increasing amounts of fertilizer nitrogen and phosphorus compounds are more bearish trend was observed in these traits. In experiments conducted greatest height, boll number per plant and biological yield the highest levels of nitrogen and phosphorus fertilizer treatment N4P3 (consumed 240 kg N and 150 kg P per hectare) rate 134/4 cm, 12/90 boll and 18050 kg/ha and the least rate of control N1P1 101/4 cm, 5 boll and 11270 kg/ha, and citing surveys taken treatment N3P2 with 47/53 g most and treatment N1P1 with 45/03 g lowest seed weight had the highest proportion.
  Keywords: Nitrogen, phosphorus, seed yield, oil yield, safflower
 • I. Bahremand, K. Bakhsh Kelarestaghi *, N. Asgari Pages 255-264
  In order to determine the effect of humic acid and potassium fertilizer on the fresh and dry weight of heath and root dry weight , Length of root and Leaf Area Index (LAI) of mention plant, there was an Experiment using the plan of Compeletly Randomized Block Design with 3 replications and 12 treatments raised on factorial.the factors was 4 level of humic acid (0,5,10,15 kg/ha) and 3 level of potassium sulfate (0,50,100 kg/ha). During the experiment , Leaf Area Index, as well as plant fresh and dry weight , Length of root and root dry weight was measured and analyzed. Results showed that the positive effect of humic acid and potassium on Leaf Area Index by plant and increase dry and fresh weight ,root dr weight and Length of root . That treatment who had received the most amount of humic acid had significant difference in comparision of other treatments. Comparing treatment who had received the most amount of "Potassium" had significant difference too. Comparing interaction between treatments, also indicate that treated plants with the highest amount of humic acid and putassium, had significant difference in comparision of other treatments.
  Keywords: Fresh weight, Dry weight, Leaf area index
 • H. Tahmasebizadeh*, I. Farahani Pages 265-282
  The effect of the date of planting, plant density, and the various of level of nitrogen on the quantitative and qualitative performance of spring safflower were investigated in the
  The experiment was conducted based on split-plot factorial in a randomized complete block on the 4 repetitions. Treatment includes to dates as a delayed cultivation: 20 May and 20 June . we used different level of nitrogen include 138, 92 and 46 Kg. Nitrogen is source of urea . Plan density were 400 and 800 thousands plants per hectare. The highest grain yield is 1301 kg ; and the maximum yield is 3101kg on the June 20.
  Our results show that we have better performance on May 20 because of better use of environmental conditions. The best time for delayed cultivation on the May 20th in Arak. Density have significant effect on the safflower’s performance. According to our results, the density of 800 thousands in per hectare has direct effect on the performance of the safflower compared to the 400 thousands in per hectare.
  Keywords: Spring safflower, date of cultivation, plant density, Nitrogen, grain performance, oil performance
 • M. Dargahi, A. Souhani Darban* Pages 283-290
  Intercropping on the basis of potential environmental in areas where inputs such as land and water constraints faced by planting two or more crops are used repeatedly and in combination. In order to evaluate the effect of intercropping of maize the KSC 704 with two kinds of beans the Sunrise (Phaseolusvulgaris) and Cowpea Mashhad cultivars (Vigna unguiculata) The amount of dry matter forage production and quality testing in a randomized complete block design with split plot with five treatments and three replications during 2009-2010 in the field of Islamic Azad University of Mashhad. Intercropping in terms of the percentage ratios are 00: 100, 25:75, 50:50, 75:25 and 100: 00, respectively. The study characteristics included , forage fresh and dry weight, leaf area produced by plants, land equivalent ratio (LER), protein and fiber yield of forage. The results showed that land equivalent ratio (LER), in all intercropping treatments that represent more than a single ship intercropping advantage. Dry matter yield in intercropping system more than monoculture corn. Legumes in intercropping reduced leaf area But leaf area increased corn planting ratio of 75:25. Intercropping with cowpea compared with common beans effect on increased forage protein content than the monoculture system. Crude fiber content, in intercropping to monoculture corn, which increases the palatability of forage was reduced. The results showed that intercropping with cowpea good way to feed a high quality and quantity. Considering the forage yield and forage quality best planting ratio was as 75:25. The highest land equivalent ratio (LER) was obtained in this treatment.
  Keywords: land equivalent ratio (LER), Protein, fiber yield, leaf area
 • Amin Farnia *, Omid Ehyaei Pages 291-307
  This study was laid out in order to investigate the effect of foliar application of humic acid and seaweed on yield and quality of alfalfa (cv. Hamedani) forage in Hamadan region at 2016.This experiment was conducted as a factorial arrengment based on randomized complete block design with three replications. Treatments were humic acid in concentrations of (0, 1, 2.5 and 5 L.ha-1) and seaweed extract in four levels (0, 250, 500 and 1000 g.ha-1).The results showed that the effects of seaweed and humic acid were significant on plant hight, number of leaf per plant, number of stem per surface unit, wet and dry foriage yield and percentage of crud protein and soluablesugars.Also the interaction effect of humic acid and seaweed was significant on plant hight, number of leaf per plant and soluable sugar percent only.The data comparison means shows that with increasing of seaweed and humic acid concentration the plant height was increased.The highest number of stem per surface unit was obtained in 1 kg.ha-1 seaweed treatment. Foliar application of 5 kg.ha-1humic acid increased number of stem per surface unit as 17 percent compared to control treatment.Dry and wet foriage yield increased significantly by foliar application of humic acid and seaweed.Maximum wet foriage yield (30 ton.ha-1) was obtained in 1000 g.ha-1 seaweed that increasd as 16% compared to control. Maximum and minimum wet foriage yield (29.79 and 23.99 t.ha-1) was related to application of 2.5 kg.ha-1humic acid and control treatments respectively.The maximum crud protein (12.23%) was obtained in 1000 g.ha-1 seaweed and 5 L.ha-1humic acid treatments. Also foliar application of humic acid and seaweed increased soluable sugars compared to control treatment. In final, the present resulta shows that foliar application of humic acid and seaweed increased quantity yield and quality of alfalfa in Hamedan region.
  Keywords: Crud protein, foliar application, foriage yield, alfalfa
 • P. Moradi, N. A. Sajedi *, M. Gomarian Pages 309-320
  In order to evaluate response of quantity and quality traits of forage maize to macroelements and zinc in the common agricultural and ecological systems, an experimental carried out as split plot design a randomized complete block with four replications in the village of Qara-Chai that khondab city located. The main plots included in organic and chemical fertilizer treatments at six levels: 100, 75 and 50% NPK fertilizer recommended by the laboratory, 75% NPK fertilizers 10 t/ha manure, 50% fertilizers NPK 25 t/ha manure, 40 t/ha of manure, and subplots sprayed with different concentrations of zinc sulfate in three of control (no spray), sprayed with zinc sulphate two and four per thousand. Results showed that maximum forage yield 92291 kg/ha was recorded from 40 t/ha manure that with 75% NPK fertilizers combined with application of 10 t/ha manure with forage yield equal to 88845 kg/ha was no significant difference. The foliar application of zinc at a concentration of 4 per thousand, the highest yield (87379 kg/ha) were produced. The highest protein content (12.59 %) was obtained from treatment 40 t/ha of manure. The foliar application of zinc sulfate at concentration of 4 per thousand showed that highest protein content (18.73%). foliar application of two and four per thousand zinc sulfate concentrations increased the grain yield by 8, 9 and 23.08 % compared to the control. The maximum of zinc concentration (47.13 mg/kg) was recorded from application of zincsulfate at the rate of 4 per thousand. In general, results showed that application of 75% NPK recommended combined with 10% t/ha manure along with foliar application of 4 per thousand zinc sulfate can obtain good quantitative and qualitative yield.
  Keywords: Corn, Manure, Nitrogen, phosphorus, potassium, Zinc