فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عبدالعلی اویسی کهخا *، طیبه فرهادی صفحات 7-24
  رئالیسم جنبش ادبی است که در اواخر نیمه اول قرن نوزدهم آغاز شد و هنوز هم قدر و اعتبار ویژه ای در ادبیات جهان و رمان نویسی نوین دارد. این مکتب ادبی که در برابر رمانتیسم شکل گرفت با تکیه بر دنیای واقع و عینیت گرایی،ارکان اصلی نظام فکری رمانتیسم ها را در هم نوردید. بالزاک را می توان پیشوای مسلم رئالیست دانست که با انتشار مجموعه آثار خود با عنوان «کمدی انسانی» تاثیر ژرفی بر عالم ادب گذاشت. یکی از پیروان این مکتب ادبی در ایران، محمود دولت آبادی است. در این پژوهش، داستان کوتاه «بند» از مجموعه داستان «ادبار و آینه» به شیوه ی توصیفی- تحلیلی ، بر اساس اصول و معیارهای مکتب رئالیست به ویژه با تاکید بر سه عنصر موضوع، توصیف و شخصیت پردازی تحلیل و بررسی شده است تا پاسخی برای این پرسش بیابیم که آیا این داستان نیز در شمار داستان-های واقع گرای نویسنده قرار گرفته است؟ یا خیر. یافته های پژوهش نشان می دهد دولت آبادی در این اثر با نمایش برشی خاص و واقعی از زندگی اجتماعی و افراد آن و رابطه ی دو سویه ی بین آن ها، داستانی رئال آفریده است. نویسنده در این داستان به دنبال رابطه ی درونی بین پدیده هاست و ریشه ی رفتارهای شخصیت های داستانی را در شرایط اجتماعی، اقتصادی آن روزگار می جوید. در این اثر مطابق با اصول رئالیست، توصیف ها، گفت و گوها و کنش های شخصیت ها در خدمت شخصیت پردازی، پرورش قهرمان داستان و فضاسازی اثر است و عناصر چندان زائدی در داستان مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: داستان بند، توصیف، رئالیسم، شخصیت پردازی، محمود دولت آبادی
 • عزت ملاابراهیمی *، صغری رحیمی جوکندان صفحات 25-46
  مدرنیسم به تغییرات فرهنگی و زیبایی شناختی در حوزه هنر و ادبیات پس از جنگ جهانی اول اطلاق می شود و پاسخی به حس در هم ریختگی اجتماعی زمان خود است. در این دوره شیوه های هنری دچار تغییر و تحول اساسی شد. بر این اساس نویسندگان در مقاله حاضر به بیان ویژگی های شاخص مدرنیسم در آثار داستانی جبرا پرداخته اند. او نویسنده متعهد و معاصر فلسطینی است که برای بیان حقایق تلخ سرزمین اشغالی و نیز بیگانگی انسان فلسطینی با خود و جهان پیرامونش از رویکردهای نوین داستان پردازی و مکتب ادبی مدرنیسم بهره می گیرد و در قالبی جدید به بیان واقعیتها می پردازد. نویسندگان در این پژوهش که به روش تحلیلی – توصیفی تدوین شده است، در صدد پاسخ گویی به این سوال بوده اند که تحولات شکل ادبی مدرن چه تاثیری در خلق رمان های جبرا داشته است؟ فرضیه پژوهش بر این مدعا استوار است که او با تاثیرپذیری از گرایشهای مدرنیسم توانسته از شیوه های بیان سنتی فاصله بگیرد و متدهای نوینی را در ابعاد مختلف رمان نویسی بیافریند. از نتایج این جستار، می توان به حضور مولفه هایی چون چندآوایی بودن رمان، زمان گسسته و ذهنی، جریان سیال ذهن و عدم قطعیت در داستانهای مدرن جبرا اشاره کرد.
  کلیدواژگان: مدرنیسم، جبرا ابراهیم جبرا، رمان، فلسطین، چند آوایی
 • بیتا قنبری، مرتضی محسنی *، امین دایی زاده جلودار صفحات 47-64
  شخصیت یکی از مهم ترین عناصر داستان است. شخصیت های داستانی آفریده ی ذهن زمانمند نویسنده و بافته ای در تاروپود واقعیت و خیال است. شخصیت های داستان می تواند متاثر از برهم کنش ساختار اجتماعی و ساختار ذهنی نویسنده باشد. داستان موفق داستانی است که شخصیت های آن پویا هستند و در روند داستان متحول می شوند و به رشد و پویایی جامعه کمک می کنند. در زمینه ی تحول شخصیت ها در جهان داستان عواملی گوناگون چون: زمینه و مناسبات اجتماعی–فرهنگی، برخورداری از سرمایه ی اجتماعی، تحصیلات عالیه و رشد آگاهی، باور شخص به تحولات فردی و اجتماعی، و… تاثیر گذارند. در این مقاله شخصیت های داستان های سیمین دانشور و غزاله علی زاده از منظر متحول شدن مورد بررسی قرارگرفته است. دستاورد پژوهش ناظر بر این است که با توجه به دنیا و تجربه ی زیسته ی دو نویسنده شخصیت های داستان های آنان شباهت ها و تفاوت هایی دارند. دو نویسنده شخصیت-های خود را از دو طبقه ی متوسط و تحصیل کرده و پایین و ستمدیده انتخاب کرده اند. شخصیت های گزینش شده از طریق مناسبات اجتماعی، تجربه ی زیسته و آموزش و یادگیری متحول شده اند. شخصیت های آفریده ی دانشور آرام آرام، مصلحت اندیشانه و محتاطانه متحول می شوند؛ اما شخصیت های داستان علی زاده با تغییر و تحول درونی، صاحب روحیه ی انقلابی و خطرپذیری شده و شرایط اجتماعی را دگرگون می کنند یا برخی نیز تسلیم شرایط سخت جامعه می گردند.
  کلیدواژگان: مناسبات اجتماعی، تجربه ی زیسته، تحول شخصیت، سیمین دانشور، غزاله علی زاده
 • مریم سادات اسعدی فیروزابادی *، فرحناز شاهگلی صفحات 65-78
  عباس عبدی (ولادت 1331ه. ق) ، از جمله نویسندگان معاصر رمان و داستان کوتاه برای کودکان و نوجوانان است. رمان شناگر، برای گروه سنی دوره اول و متوسطه نگارش یافته که اثری اخلاقی- آموزنده است. به کارگیری انواع تکنیک های روایی توسط نویسندگان سبب می شود تا آنها موفق به خلق آثاری شوند که در برقراری ارتباط با مخاطب سودمند است. خواننده در مطالعه این داستان ها با نویسنده همراه می گردد و استفاده از این شگردها به عنوان شاخصی از توانمندی های نویسنده محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل چگونگی کاربرد انواع روایت بر اساس نظریه ساختارگرای ژرار ژنت (زمان، وجه یا حال و هوا و لحن) در رمان شناگر انجام شده است. روش کار به صورت توصیفی- تحلیلی است و یافته ها حاکی از آن است که عباس عبدی توانسته با استفاده از انواع فنون روایی در متن، از گزارش صرف وقایع به ارائه داستانی زنده، پویا و هیجان انگیز برای نوجوانان دست یابد و این امر جذابیت و غنای رمان مذکور را بیشتر کرده است.
  کلیدواژگان: عباس عبدی، رمان شناگر، روایت شناسی، نظریه ژنت
 • خاطره دارابی * صفحات 79-94
  احمد محمود، داستان نویس معاصر، در آثارش سعی خود را بر وصف شرایط حاکم میان فرد و اجتماع نهاده است؛ یعنی توصیف زندگی مردم عادی، نیازها و نگرانی هایشان در طی جو حاکم بر نظام اجتماعی که در قالب روایت های داستانی گنجانیده شده اند. این نوع داستان پردازی، سبک وی را در زمره نویسندگان متمایل به رئالیسم اجتماعی قرار داده است. گرایش محمود به واقع گرایی، همچنین وجود نشانه های رئالیسم اجتماعی در رمان-هایش، دلیلی برای بررسی آثار داستانی احمد محمود است، بدین سبب با طرح این سوال که وجود چه مشخصه هایی، آثار محمود را ذیل سبک واقع-گرایی اجتماعی قرار می دهد به پژوهش حاضر پرداخته ایم. در این بررسی هدف اصلی، روشن تر نمودن هر چه بیشتر فضای رئالیستی رمان های محمود و سبک رئالیسم اجتماعی وی با تاکید بر تحلیل سه عنصر درونمایه، شخصیت و حادثه بوده است.
  در این پژوهش، با مطالعه منابع کتابخانه ای و رویکردی توصیفی- تحلیلی، به بررسی مشخصه های رئالیسم اجتماعی در رمان های «همسایه ها» ، «داستان یک شهر» ، «زمین سوخته» ، «مدار صفردرجه» و داستان کوتاه «بازگشت» که بارزترین نمونه های آثار رئالیستی محمود به شمار می آیند، پرداخته شده است؛ در پایان مشخص شد که وی، با ذکاوتی خاص در انتخاب موضوعات اجتماعی به عنوان درونمایه آثار، خلق شخصیت های داستانی به عنوان تیپ هایی که نمونه هایی از افراد زندگی روزمره ما هستند و قرار دادنشان در حوادثی قابل باور، توانسته است آثاری با سبک واقع گرایی اجتماعی خلق نماید.
  کلیدواژگان: رئالیسم اجتماعی، احمد محمود، درونمایه، شخصیت، حادثه
 • رمضان مجوزی *، علی عابد کهخاژاله صفحات 95-109
  جوزف کمپبل، با طرح نظریه «تک اسطوره» و «سفر قهرمان» ،مبتنی بر نظریات گوستاو یونگ نقد کهن الگوئی را به گونه ای نو مطرح نمود. نظریات کمپبل در قالب هفده خویشکاری، در الگوی ارائه شده، قابلیت تجزیه و تحلیل تطبیقی در آثار داستانی را دارد؛ به ویژه افسانه ها و حماسه هایی که در آن پهلوان برای حصول به هدف، مراحلی را طی می نماید. سوال اساسی در این پژوهش بر این استوار است که: افسانه بانوی حصاری هفت پیکر نظامی، چه اندازه قابلیت تطبیق با این الگو را دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش که به روش تحلیل محتوا انجام گردیده بیانگر آن است که قهرمان افسانه، ضمن پیروزی در ماموریت خویش و به دست آوردن پاداش مادی به نوعی کمال معنوی دست می یابد که منطبق بر خویشکاری اصلی در کهن الگوی «سفر قهرمان» کمپبل می باشد. این الگو از روش هایی است که می توان آن را با شخصیت ها و قهرمانان مختلف تطبیق داد.
  کلیدواژگان: نقد کهن الگویی، کمپبل، یونگ، هفت پیکر، بانوی حصاری
|
 • Abdolali Oveisi Kahkha *, Tayyebe Farhadi Pages 7-24
  A literary movement started in the early decades of 19th century, realism still is possesses influence and credit in world literature and writing fiction. As a literary movement rejecting Romanticism, Realism demolished the principles of the theoretical structure of Romanticism. Balzac is the undisputed leader of this movement profoundly influencing the world of literature by publishing his collection of Human Comedy. Mahmood Dolatabadi is one the followers of this school in Iran. Based on the principles of Realism especially focusing on subject, description, and characterization, this article studies Jail from Dolatabadi's collection Edbar va Ayene through descriptive- analytic method to discover whether this story is realistic or not. This study claims that Dolatabadi has created a realistic story by presenting e realistic slice of social life, characters and their mutual relationships. Highlighting the interrelationship between phenomena, the novelist looks for the reason of his characters behavior in the social and economic situation of the period.Conforming to the norms of Realism, this story makes use of description, dialogue, action is served for characterization, developing the character of the protagonist, and setting. There is almost no irrelevant element in the story.
  Keywords: description, Realism, Characterization, Dolatabadi
 • Ezzat Molla Ebrahimi *, Soghra Rahimijokandan Pages 25-46
  As a response to the social chaos of its time, modernism refers to a set of cultural and aesthetic changes in the area of arts and literature after the World War I. In this period, the artistic methods underwent fundamental changes. Accordingly, the authors have tried to address the defining characteristics of modernism in the fiction of Jabra. He is a committed contemporary Palestinian poet who has used the modern approaches to story-telling and the literary school of modernism to describe the bitter realities of war in his occupied land and the alienation of the Palestinian men from themselves and the world around them. The authors of this analytical-descriptive study have tried to answer the question how the modern literary developments have influenced the novels of Jabra. Having been influenced by the modernist trends, it was hypothesized that he was detached from the traditional methods of novel writing which led him to the creation of new different methods. The findings of this study showed that components such as polyphonic effects, non-linear timelines, stream of consciousness, and uncertainty were present in modern novels of Jabra.
  Keywords: modernism, Jabra Ibrahim Jabra, novel, Palestine, polyphony
 • B. Ghanbari, M. Mohseni *, A. Daeizadeh Pages 47-64
  One of the most important elements of the story is characters. Fictional characters created from the mind of the author and tissues of in the temporal fabric of real and the imaginary. The characters can be affected by the interaction of social structure and mental structure of the author. Dynamic characters are who evolve in the story and the growth and dynamics of the community. Characters in the story of cassava are a variety of factors such as cultural background and social relations, social capital, education and learning, belief in personal and social development, and e.t.c. In this paper is studied from the perspective of the evolution of characters Ghazaleh Alizadeh Simin Daneshvar and Ghazaleh Alizadeh. The results show that due to their social origin and lived experience of the author's fictional characters have similarities and differences. The two authors of the lower middle class and educated and oppressed have created the characters. The characters evolve through social relations, the experience of living and learning. Characters created by expediency and conservative Daneshvar slowly evolve, but the characters Alizadeh with internal transformation, revolutionary spirit and risk taking and social conditions change or they give up some of their social conditions.
  Keywords: social relations, Lived Experience, character development, simin daneshvar, Ghazaleh Alizadeh
 • M. S. Asadi Firouzabadi *, F. Shahgoli Pages 65-78
  Abbas Abdi (born 1331 AD), including contemporary writers of novels and short stories for children and adolescents. Swimmer novel, which was written for the age group of the first period and high moral effect is instructive. The use of narrative techniques has led to successful writers to create works that communicate with the audience is beneficial. In this study the story of the author and the reader.Using this technique as an indicator of the capabilities of the author. This study aimed at analyzing the use of narrative based on Gérard Genette structuralist theory (time, money or mood and tone) in the novel swimmer is done. Methods for was studied and the results showed that Abbas Abdi managed using a variety of narrative techniques in text, Than report events presenting the story alive, dynamic and exciting for teens achieve and it has more charm and richness of the novel. the novel.
  Keywords: Abbas Abdi, a novel swimmer, narratologists, genetic theory
 • Khatereh Darabi * Pages 79-94
  Ahmad Mahmud contemporary novelist,in his works, tried to describe the conditions and relations between the individual and the society that is, describing the daily life of the ordinary people, their needs and concerns during the conditions in social system that have been incorporated in the form of a fictional narrative .This kind of narrative has placed His style amongst writers inclined to social realism. Mahmud’s tendency to realism, also the signs of social realism in his works is the reason for the study Mahmud stories. By advancing the question what characteristics put Mahmud’s writings under the style social realism, has been done the study. The main objective in this study has been to throw light upon the realistic atmosphere of Mahmud’s stories and his social realistic style With an emphasis on Analysis of three elements: theme, character & event .
  In this research, By studying Library resources and Descriptive-analytic approach, has been to review of the Characteristic of social realism in the novels of “Hamsayeh-ha ”, “Dastan-e Yek Shahr”, “Zamin-e Sukhteh”,” Madar-e Sefr Darajeh” and short_story “Didar” which are the most prominent examples of Mahmud’s works in social realism, In conclusion It was found that he with special intelligence in choosing social subjects as motif in work, creating fictional characters as Types which are special samples of peoples in our ordinary life and putting his characters in believable events, has been able to create works of social realism style.
  Keywords: social realism, ahmad Mahmud, theme, character, event
 • Remazan Mojavvezy * Pages 95-109
  Joseph Campbell on Jung 's theories a single theory of myth and archetype of the Hero Archetypal criticism of the new proposed Campbell's theories within 17 dutifulness in the comparative analysis of the proposed model is fiction especially fairy tales and epic in which the hero for the process to achieve the target The basic question in this study is based on: What a fabulous lady Nezami fence with this model is adaptation? The document analysis - has been described The results indicate that meanwhile legend by winning its mission and achieve financial rewards achieves a kind of perfection dutifulness that matches the original is Campbell's archetypal hero's journey.Joseph Campbell on Jung 's theories a single theory of myth and archetype of the Hero Archetypal criticism of the new proposed Campbell's theories within 17 dutifulness in the comparative analysis of the proposed model is fiction especially fairy tales and epic in which the hero for the process to achieve the target The basic question in this study is based on: What a fabulous lady Nezami fence with this model is adaptation? The document analysis - has been described The results indicate that meanwhile legend by winning its mission and achieve financial rewards achieves a kind of perfection dutifulness that matches the original is Campbell's archetypal hero's journey.
  Keywords: Archetypal criticism, Campbell, Jyoung, Seven Figures, Lady fence