فهرست مطالب

گردشگری علم و فرهنگ - پیاپی 10 (1397)
 • پیاپی 10 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/10
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مینا عمروانی * صفحات 15-29
  گردشگری از طریق تلفن همراه حدود یک دهه است که ظهور پیدا کرده است. امروزه استفاده از تلفن همراه محدود به استفاده از تماس تلفنی یا ارسال پیامک نمی شود. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی های نرم افزارهای کاربردی تلفن همراه به عنوان خدمات ارزش افزوده و الویت بندی آنها از دیدگاه گردشگران خارجی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات، توصیقی-پیمایشی است. جامعه آماری، گردشگران ورودی به ایران هستند. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، 384 پرسشنامه درست جمع آوری گردید که با از نرم افزار SPSSو Lisrelمورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که از بین یازده ویژگی بیان شده برای ایجاد ارزش افزوده از طریق نرم افزارهای کاربردی موبایل تنها سه ویژگی پیگیری مشکلات بعد از سفر، امکان خرید به صورت آنلاین و پر کردن فرم نظر سنجی درباره سفر، خدمات ارزش افزوده محسوب نمی گردند.
  کلیدواژگان: گردشگری، نرم افزارهای تلفن همراه، ارزش افزوده
 • وحید ریاحی صفحات 31-42
  فرهنگ به عنوان یکی از جاذبه های اصلی گردشگری محسوب می شود که با توجه به آسیب پذیری و شکنندگی خاص میراث فرهنگی، توسعه گردشگری در مواردی می تواند موجب صدمه دیدن الگوهای فرهنگی بومی گردد. این امر در رابطه با گردشگری روستایی، که از جمله گزینه های مطرح و مهم برای کمک به توسعه اجتماعی و اقتصادی جوامع روستایی است، از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی تغییرات فرهنگی بومیان روستای غریب محله که ناشی از گسترش تعاملات با گردشگران است، پرداخته شد. جامعهآماریپژوهششاملکلیهساکنان روستای غریب محله می باشدکه به صورتنمونه گیری در دسترس، 368 بعنوان نمونهانتخابشدند. برایگردآوریاطلاعاتازپرسشنامه محقق ساخته استفادهگردید.برای تعییناعتبارآناز روش اعتبارصوری(نظر کارشناسانبرصحتابزار سنجش)وبرایتعیینپایایی ازشیوه هماهنگی درونیبهروشآلفایکرونباخ استفادهشدهاست. داده هابا استفادهازآمارتوصیفیو استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد کهگردشگری بر پنج مولفه سبک پوشاک، مصرف مواد غذایی، گسترش مصرف گرایی، زبان و گویش بومی و سبک ازدواج تاثیر گذاشته است. و بر سه مولفه ارتباطات خانوادگی، هویت و اعتقادات مذهبی تاثیری نداشته است.
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، گردشگری روستایی، تغییرات فرهنگی، روستای غریب محله
 • سید حامد رضوی صفحات 43-51
  امروزه تمامی کسب و کارهای فعال در صنعت گردشگری برای آنکه بتوانند به حیات خود ادامه دهند، لازم است همگام با فناوری های روز دنیا حرکت کنند تا به مزیت های رقابتی و در نتیجه آن، افزایش مشتری و سهم بازار در دنیای دیجیتالی دست پیدا کنند. بازاریابی موتورهای جستجو بواسطه حجم ترافیک بسیار بالایی که ناشی از حضور دائمی و فعالانه کاربران و مشتریان بالقوه است، امروزه تبدیل به یکی از اصلی ترین هدف های بازاریابان و کسب و کارها شده است. بر این اساس، هدف بازاریابان این است که بتوانند وب سایت خود را در رتبه های بالاتری در نتایج جستجو شده توسط کاربران در موتورهای جستجو مانند گوگل، بینگ و یاهو نمایش دهند تا از این طریق بتوانند بیش ترین میزان ترافیک موجود را روانه وب سایت خود کنند و در نتیجه شانس بالاتری برای جذب مشتریان بالقوه و تبدیل آن ها به مشتریان بالفعل داشته باشند. نتایج جستجو شده در موتور جستجوی گوگل –که پرمخاطب ترین موتور جستجوی دنیا محسوب می شود- به دو صورت رایگان و پولی نمایش داده می شود که نمایش پولی و تبلیغاتی آن مسئله مورد بررسی این مقاله است. در این مقاله تبلیغات با استفاده از گوگل ادرودز به عنوان بهترین و سریع ترین راهکار تبلیغاتی جهت کسب رتبه های بالا توسط سایت های خدمات رسان در حوزه گردشگری معرفی شده است. به عنوان نمونه هم سایت یکی از آژانس های گردشگری که از تبلیغات گوگل ادوردز در بازه زمانی مشخصی استفاده کرده است، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج، کسب هدفمند سهم بالایی از ترافیک جستجوهای کاربران در موتور جستجوی گوگل را با هزینه مناسب نشان می دهد. در پایان بر نیز بر لزوم استفاده از روش های نوین تبلیغاتی و تمرکز پژوهشگران بر حوزه های نوین و فناورانه در بازاریابی و تبلیغات کسب و کارهای گردشگری تاکید شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، بازاریابی موتورهای جستجو، گوگل ادوردز، تبلیغات گردشگری
 • مهدی کروبی *، فاطمه باقری صفحات 53-77
  توسعه پایدار گردشگری به عنوان پارادایمی نو در واکنش به پیامدهای نامطلوب گردشگری انبوه مطرح شده و در سال‏های اخیر همواره مورد توجه برنامه‏ریزان توسعه گردشگری قرار گرفته است؛ این توجه تا حدی بوده است که سال 2017 از طرف سازمان جهانی گردشگری، تحت عنوان «گردشگری پایدار؛ ابزاری برای توسعه» نامگذاری شده است.در این میان رسانه‏ به‏عنوان یکی از زیرساخت‏های اساسی ترویج توسعه گردشگری پایدار،با تغییر و تکامل نقش طی چند دهه اخیر، در جهت‏دهی به افکار و نگرش فاعلان گردشگری و توده مردم (گردشگران بالقوه) بسیار حائز اهمیت است. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی در پی تعیین این موضوع است که رسانه های ارتباطی چگونه می‏توانند موجب ترویج نگرش پایداری در توسعه گردشگری شوند. نتایج بررسی پیشینه و ادبیات نظری نشان‏دهنده این مطلب است که رسانه ها (به ویژه رسانه های اجتماعی طی سال‏های اخیر) با وظایف چندگانه‏ای چون توسعه آموزش؛ فرهنگ‏سازی؛ ارائه اطلاعات و آگاه‏سازی؛ بسیج (مشارکت) اجتماعی و کنترل‏کنندگی دارای این پتانسیل و توانایی هستند که بتوانند سه بعد نگرش (بعد شناختی، عاطفی و رفتاری) افراد را درباره توسعه پایدار گردشگری به گونه‏ای مثبت تغییر دهند و در نتیجه موجب ترویج نگرش توسعه پایدار گردشگری شوند.
  کلیدواژگان: رسانه های ارتباط جمعی، نگرش پایداری، گردشگری پایدار، صنعت گردشگری
 • میثم شفیعی رودپشتی *، اعظم نظری دهقی صفحات 78-91
  مسافرت و گردشگری به عنوان بزرگترین و متنوع ترین صنعت دنیا به شمار می رود. بسیاری از کشورها، این صنعت پویا را به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال، رشد بخش خصوصی و توسعه ساختارهای زیربنایی می دانند. صنعت گردشگری با رشدی بی سابقه وارد عرصه جدید می شود و در سیستم اقتصاد جهانی بر اهمیت آن افزوده می گردد. برای توسعه گردشگری افزایش آگاهی جامعه در نواحی گردشگری ضروری است. با شناسایی راهکارهای مناسب در جهت افزایش آگاهی مردمان محلی می توان مدیریت بهتری بر توسعه صنعت گردشگری و همچنین گردشگران داشت. از آنجایی که جامعه آماری نامحدود بوده است، بنابرابن برمبنای روش تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 223 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردیده و از طریق نمونه گیری (غیراحتمالی) دردسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد بر اساس طیف لیکرت (پنج گزینه ای) استفاده شد. روایی پرسش نامه به روش صوری -محتوایی و پایایی آن با محاسبه ضرایب آلفای کرونباخ برای هر متغیر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده و بررسی مدل مفهومی، با استفاده از نرم افزار spss تحلیل های لازم صورت گرفت. بنابراین، می توان اظهار داشت که آموزش و اطلاع رسانی، اقدامات مدیریتی و انجام اقدامات انگیزشی موجب افزایش آگاهی ساکنان در راستای توسعه گردشگری می شود.
  کلیدواژگان: توسعه گردشگری پایدار، مشارکت شهروندی، آگاهی افزایی
 • سید محمد موسوی *، رضا شافعی، نرگس لطفی، حیدر محمدی صفحات 92-106
  ایجاد یک تصویر ذهنی مناسب از جذابیت های گردشگری منطقه تمایل سفر به منطقه را در ذهن گردشگران بالقوه ایجاد نموده و زمینه های سفر هایشان را به منطقه فراهم می نماید. رسانه هایی از قبیل مجله و کتابچه های راهنما، بروشورهای گردشگری، تبلیغات دهان به دهان، اینترنت، تلویزیون، رادیو، ماهواره هر کدام می توانند تاثیری جداگانه و در وسعتی متفاوت ایجاد کنند. در این پژوهش متغیر رسانه های ارتباطی به عنوان متغیر مستقل و متغیر تصویر ذهنی گردشگران به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه های این پژوهش برای اثبات تاثیررسانه های ارتباطی بازاریابی بر تصویر ذهنی گردشگران از مقصد (مطالعه موردی منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه) طراحی شده است. به همین منظور و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش، یک پرسشنامه مشتمل بر 30 سوال بر اساس طیف لیکرت طراحی و در بین 378 نفر از گردشگرانی که سابقه حداقل یکبار بازدید از منطقه گردشگری بیستون را دارا می باشند، توزیع و تکمیل گردیده و در تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و با مقدار 0.763مورد تایید قرار گرفت. سپس فرضیه های پژوهش به روش مدل معادلات ساختاری بررسی و تائید شده و پیشنهادات مرتبط ارائه گردید.
  کلیدواژگان: منطقه گردشگری بیستون کرمانشاه، تصویر ذهنی گردشگران از مقصد، رسانه های ارتباطی بازاریابی