فهرست مطالب

پژوهش و برنامه ریزی شهری - پیاپی 33 (تابستان 1397)
 • پیاپی 33 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/13
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ژیلا سجادی، محمد تقی رضویان، جهانگیر حیدری، حسین جمالی * صفحات 1-16
  یکی از اهداف مهم مدیریت شهری فراهم ساختن محیط مطلوب برای کار وزندگی شهروندان است. مدیریت شهری ضمن کنترل و نظارت بر ساختار کالبدی، اقتصادی واجتماعی و زیست محیطی، شهرها با اتخاذ خط مشی های بلندمدت راهبردی موجب توسعه پایدار شهرها می گردد. فعالیت گردشگری می تواند با ایجاد فرصت های مناسب اشتغال و کسب درآمد برای ساکنان محلی، امکان توسعه ی پایدار و یکپارچه ی شهری را فراهم سازد. پرسش اساسی پژوهش حاضر این است که رویکرد مدیریت شهری تا چه حد می تواند موجب دست یابی به اهداف توسعه ی پایدارگردشگری گردد. با توجه به این دیدگاه، هدف مقاله ی حاضر، بررسی وشناسایی عوامل موثر در مدیریت شهری و نقش آن در توسعه ی پایدار گردشگری ساحلی در شهر بوشهر است. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی تحلیلی است که با روش میدانی جهت تکمیل پرسش نامه ها همراه شده است. سپس داده های پژوهش با استفاده از آزمون t تک نمونه ای از طریق نرم افزارSPSS پردازش و تحلیل شده است. در بررسی نقش اثرات مدیریت در توسعه ی گردشگری ساحلی در شهر بوشهر مشخص گردید که میانگین اثرات هرکدام از ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی، به ترتیب 0218/4 ، 8101/3، 9008/3 بوده است. بدین ترتیب بعد اجتماعی، بالاترین تاثیر مثبت را داشته است. می توان گفت که مدیریت شهری تا کنون اثرات مثبتی بر توسعه ی گردشگری ساحلی در شهر بوشهر داشته است. یکی از مهم ترین کارکردهای آن، ارائه ی امکانات و زیرساخت های اولیه در ساحل بوده که موجبات رضایت گردشگران را فراهم نموده است. اگرچه مدیریت شهری دراین خصوص موجبات رضایت نسبی گردشگران را فراهم نموده است، ولی در جهت تداوم و پایداری گردشگری ساحلی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهر پیشنهاد می شود ضمن جلوگیری از تغییر کاربری های غیراصولی در سواحل، هماهنگی لازم جهت نهادینه کردن تعامل گردشگری با دیگر فعالیت های موجود در شهر و از همه مهم تر، تعامل فرهنگ بومی با جامعه ی میزبان توسط مدیریت شهری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: گردشگری ساحلی پایدار، مدیریت یکپارچه شهری، توسعه پایدار، گردشگری شهری، بوشهر
 • حمیدرضا دانش پور، نوید سعیدی رضوانی*، محمدرضا بذرگر صفحات 17-32
  شکوفایی مفهومی گسترده است که در سال 2012 توسط سازمان ملل در ارتباط با توسعه ی متعادل و هماهنگ در محیط همراه با انصاف و عدالت مطرح شده است. نوعی ساخت و ساز اجتماعی که به فعالیت های انسانی، کالبد می بخشد. این مفهوم توسط سازمان ملل در شش بعد با زیرمعیارهای متناظر با خود معرفی گردید که عبارت اند از 1-بهره وری یا رشد اقتصادی بر پایه ی تولید، ایجاد سرمایه و اشتغال 2- کیفیت زندگی 3- حکمرانی و قانون گذاری شهری 4- پایداری زیست محیطی 5- عدالت و مشارکت اجتماعی و 6- توسعه زیرساخت. در این پژوهش با رویکردی تحلیلی – توصیفی به سنجش و مقایسه مناطق 11گانه شهرداری شیراز بر اساس شاخص های شکوفایی شهری پرداخته شده است. در این راستا با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، شاخص های شکوفایی شهری مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است تا سنجه های متناظر با آن در وضع موجود شهر شیراز شناسایی گردد. در ادامه جهت کمی سازی و گردآوری داده های مورد نیاز هر شاخص، از نظر کارشناسان، استفاده از مصاحبه های عمیق و پرسش نامه تخصصی استفاده شد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه های آماری در ابتدا 60 نفر از متخصصین و کارشناسان تعیین گردید که نهایتا 30 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها و سنجش عدد نهایی شکوفایی شهری در مناطق از مدل AHP-FUZZY و برای وزن دهی شاخص ها در این مدل، از متخصصین، مدیران شهری و پژوهشگران نظرسنجی صورت گرفته است. نتایج رتبه بندی مناطق از لحاظ شکوفایی شهری بیانگر این مطلب است که به ترتیب مناطق 1، 6، و 10 دارای بیشترین شکوفایی و منطقه 7 دارای کمترین میزان شکوفایی شهری بوده است. همچنین در میان شاخص های بررسی شده، شاخص بهره وری با امتیاز(308/0) و کیفیت زندگی با امتیاز (214/0)، بیشترین تاثیر را در شکوفایی شهری مناطق بررسی شده داشته اند.
  شکوفایی مفهومی گسترده است که در سال 2012 توسط سازمان ملل در ارتباط با توسعه متعادل و هماهنگ در محیط همراه با انصاف و عدالت مطرح شده است . نوعی ساخت و ساز اجتماعی که به فعالیت های انسانی، کالبد می بخشد. این مفهوم توسط سازمان ملل در شش بعد 1-بهره وری یا رشد اقتصادی بر پایه تولید، ایجاد سرمایه و اشتغال 2- کیفیت زندگی 3- حکمرانی و قانون گذاری شهری4- پایداری زیست محیطی 5- عدالت و مشارکت اجتماعی و 6- توسعه زیرساخت، با زیرمعیارهای متناظر با خود معرفی گردید. در این پژوهش با رویکردی تحلیلی – توصیفی به سنجش و مقایسه مناطق 11گانه شهرداری شیراز بر اساس شاخصهای شکوفایی شهری پرداخته شده است. در این راستا با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، شاخص های شکوفایی شهری مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است تا سنجه های متناظر با آن در وضع موجود شهر شیراز شناسایی گردد. در ادامه جهت کمی سازی و گردآوری داده های مورد نیاز هر شاخص، از نظر کارشناسان، استفاده از مصاحبه های عمیق و پرسش نامه تخصصی استفاده شد. لازم به ذکر است که تعداد نمونه های آماری در ابتدا 60 نفر از متخصصین و کارشناسان تعیین گردید که نهایتا 30 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت تحلیل داده ها و سنجش عدد نهایی شکوفایی شهری در مناطق از مدل AHP-FUZZY و برای وزن دهی شاخص ها در این مدل، از متخصصین، مدیران شهری و پژوهشگران نظر سنجی صورت گرفته است. نتایج رتبه بندی مناطق از لحاظ شکوفایی شهری بیانگر این مطلب می باشد که به ترتیب مناطق 1، 6، و 10 دارای بیشترین شکوفایی و منطقه 7 دارای کمترین میزان شکوفایی شهری بوده است. همچنین در میان شاخصهای بررسی شده شاخص بهره وری با امتیاز(0.308) و کیفیت زندگی با امتیاز (0.214)، بیشترین تاثیر را در شکوفایی شهری مناطق بررسی شده داشته اند.
  کلیدواژگان: شکوفایی شهری، ارزیابی، مناطق یازده گانه، مدل FAHP، شیراز
 • حسین نظم فر، محمد ویسیان *، سمیه محمدی صفحات 33-48
  شهرها اکوسیستم های پیچیده ای هستند که برای رسیدن به توسعه ی پایدار شهری تحت تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و فرهنگی قرار دارند. از طرفی عرف، سنت ها، هنجارها و ارزش ها در بستری از روابط اجتماعی و به صورت خودجوش در طول نسل ها شکل گرفته که موجب اعمال نوعی نظارت و کنترل اجتماعی غیراقتدارآمیز بر رفتار فرد جامعه پذیرسازی وی می شوند، که از یک منظر ویژه به عنوان «پایداری اجتماعی» در نظر گرفته می شود. در این راستا تحقیق حاضر با هدف سنجش پایداری اجتماعی در شهر اردبیل پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی و پیمایشی، ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسش نامه می باشد. جامعه ی آماری، کلیه ی ساکنان شهر اردبیل است. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 384 نفر هستند که با روش نمونه گیری خوشه ایو در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها و اطلاعات از نرم افزار Lisrel استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین شاخص های پایداری اجتماعی در مدل تی (T)، شاخص های مشارکت، تعلق مکانی و عوامل محیطی بیشترین سطح معنی داری و شاخص های عدالت فضایی و سرزندگی، کمترین معنی داری را نشان می دهند. همچنین نتایج الگوی معادلات ساختاری نشان می دهد که با توجه به شاخص های الگوسازی می توان استدلال کرد که مدل پیشنهادی پژوهشگران، از برازش نیکویی خوبی برخوردار بوده، انطباق مطلوبی بین مدل به تصویر درآمده با مدل ساختاری شده با داده های تجربی فراهم گردیده است. به عبارت بهتر، شاخص های پژوهش، صلاحیت لازم جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش را دارند.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، پایداری اجتماعی، معادلات ساختاری، مدل کوپراس، شهر اردبیل
 • علیرضا سلیمانی*، نفیسه مرصوصی، مهسا فرامرزی صفحات 49-68
  محیط کالبدی شهر و شهروندان می توانند تاثیرات متقابل و دوسویه ای بر یکدیگر داشته باشند. خیابان به عنوان یکی از مهم ترین فضاهای عمومی شهر می تواند عرصه ی نمود این تاثیرات باشد. هدف تحقیق حاضر سنجش ارتباط بین طرح کالبدی محیط با رفتارهای منفی و مثبت در فضای خیابان است که برای این منظور اقدام به تحلیل و رتبه بندی پراکنش رفتارها (وجد و شور، احترام و کمک، عجله، خشم و ترس) در چهار قرارگاه رفتاری در خیابان امام شده است. جهت گردآوری اطلاعات از ابزار فیلم برداری، پرسش نامه و چک لیست مطالعاتی استفاده و وزن دهی شاخص ها از طریق نرم افزار Expert Choice انجام شده است. به منظور رتبه بندی رفتارها از تکنیک Topsis و مدل آماری فریدمن و جهت برآورد معنی داری در تفاوت بین رفتار و همچنین طرح کالبدی از واریانس آنوا (ANOVA) و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین رفتارهای مثبت و منفی با طرح کالبدی قرارگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد و طرح کالبدی مکان سبب افزایش رفتارهای مثبت و منفی در قرارگاه های خاص می شود که این ارتباط در بین رفتارهای مثبت بیشتر از رفتارهای منفی است؛ درواقع محیط، قبل از آن که قادر به حذف رفتارهای منفی باشد، می تواند رفتارهای مثبت را تقویت نموده، آن ها را شکوفا کند. رتبه بندی کل رفتارهای منفی و مثبت در کل خیابان امام نیز نشان می دهد که خیابان امام به لحاظ رفتاری، طرح کالبدی مناسبی ندارد. نتیجه ی کلی تحقیق این است که احتمال جبر معماری در رفتارهای هیجانی رد می گردد.
  کلیدواژگان: رفتار، طراحی، ارومیه، قرارگاه، خیابان
 • مهرداد کریمی مشاور *، فرشاد نگین تاجی صفحات 69-84
  هویت مکان، مفهومی کلی و پیچیده از احساسات انسان نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده انسان از مکان به وجود می آید. در واقع داشتن تعلق خاطر و ایجاد هویت مکانی – فضایی، از مفاهیم مهم در حس وابستگی شهروندان نسبت به محیط های شهری و همچنین زمینه ساز طراحی پایه های ادارکی و محتوایی برای شکل گیری منظر شهری در نقشه ذهنی و عینی شهروندان است. از این رو پژوهش حاضر در برخورد با مساله تضعیف پیوند انسان- مکان، در تلاش است تا تاثیر هویت مکانی شهر یاسوج، برحس وابستگی شهروندان نسبت به محیط زندگی خود را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهد و در نهایت نقش هویت مکانی را در شکل گیری منظر شهری در بین شهروندان شهر یاسوج مورد کندوکاش قرار دهد. جامعه آماری پژوهش، کل شهروندان شهر یاسوج بوده که از این مقدار حجم جامعه، 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و میدانی و برای تجزیه وتحلیل آمار و اطلاعات از نرم افزار AMOS، SPSS و مدل واسپاس استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که که در بین نواحی 4 گانه شهر یاسوج، شهروندان ساکن در ناحیه 4، کمترین تعلق خاطر و هویت مکانی نسبت به شهر یاسوج و شهروندان ساکن در ناحیه 2 با وزن 3729/0، بیشترین تعلق خاطر و هویت مکانی نسبت به شهر یاسوج را دارا می باشند و نواحی 3 و 1 شهر یاسوج به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند. در واقع شهروندان شهر یاسوج، تعلق خاطر و ارتباط هویتی زیادی (با میانگین(26/3) و حس وابستگی بالایی (با میانگین73/3) و شکل گیری منظر شهری بسیار زیادی (با میانگین 08/4) نسبت به محل زندگی خود دارند. همچنین بین دو متغیر هویت مکانی و میزان وابستگی شهروندان شهر یاسوج و هویت مکانی و منظر شهری، همبستگی بالایی به ترتیب با میزان بتای 920/0 و 102/0 درصد وجود دارد. همچنین نتایج مدل نهایی برازش شده نشان داد، که هویت مکانی به ترتیب با میزان بتای 65/، و 31/0 درصد به صورت مستقیم باعث افزایش حس وابستگی شهروندان نسبت به شهر یاسوج و شکل گیری نقشه ذهنی و عینی منظر شهری آنها خواهد شد.
  کلیدواژگان: هویت مکان، حس وابستگی، منظر شهری، شهر یاسوج، سیمای شهری
 • علی شکور، علیرضا عبدالله زاده فرد*، راضیه خورشیدی صفحات 85-96
  الگوی ساخت کالبدی را می توان ساده ترین راه در راستای دست یابی به شکل گیری همبستگی اجتماعی دانست. بی تردید کیفیت کالبدی شهر در میزان و چگونگی برقراری روابط اثرگذار خواهد بود؛ به عبارت دیگر، روابط اجتماعی موجود در شهر، روح محله را زنده می سازد و بدون شک، کمیت و کیفیت آن، در گرو سلامت کالبد محله خواهد بود. تعاملات اجتماعی موجود درمحله ها در مقایسه با سایر شبکه های اجتماعی، موثرترین عاملی است که در نتیجه ی آن، همبستگی اجتماعی حاصل می شود. عاملی که در سطح محله ها به ایجاد همبستگی اجتماعی کمک می کند، کیفیت ساختار کالبدی این مکان ها است که حضورپذیری ساکنان و به تبع آن شکل گیری تعاملات اجتماعی را به دنبال دارد. در این راستا، هدف اصلی پژوهش، نقش ساختار کالبدی بر شکل گیری همبستگی اجتماعی محله ی قصردشت شهر شیراز در نظر گرفته شده است. روش مورد استفاده در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است که در محله ی قصردشت شیراز با جمعیت 7302 نفر و نمونه ی قابل تعمیم 365 نفر مورد بررسی قرارگرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می‏دهد که تاثیر مولفه های همبستگی اجتماعی و رابطه ی آن ها با ساختار کالبدی معنادار است. همچنین از میان 4 مولفه ی همبستگی اجتماعی، وحدت اجتماعی، مشارکت و احساس تعلق، وحدت اجتماعی، بیشترین تاثیر و احساس تعلق، کمترین تاثیر را بر همبستگی اجتماعی دارند.بنابر آن چه گفته شد، در محله هایی که مناسبات اجتماعی در طول سالیان به واسطه ی روابط چهره به چهره میان ساکنان شکل گرفته است، درجه بالاتری از اعتماد، امنیت، کنش متقابل، همبستگی و انسجام اجتماعی وجود دارد.
  کلیدواژگان: ساختار کالبدی محله، همبستگی اجتماعی، وحدت اجتماعی، مشارکت، احساس تعلق
 • امید علی خوارزمی، سید محمد باخرزی قزالحصار*، وحید هزاره صفحات 97-110
  فرهنگ به معنای ارزش های مشترک میان افراد یک گروه است. این گروه می تواند یک خانواده، یک سازمان، شهر یا یک کشور باشد. این مفهوم وقتی در قالب سازمانی بررسی شود فرهنگ سازمانی را می سازد و به سبب نقش و تاثیرات آن در افزایش کارایی و بهره وری و تاثیر بر محیط درونی و بیرونی سازمان، ضرورت مطالعاتی فراوانی دارد و به طور خاص در سازمان های متولی مدیریت شهری که آسایش و رضایت شهروندان از خطی مشی های آن ها است بیشتر می شود. جامعه ی آماری تحقیق پرسنل ایستگاهی خط1 قطار شهری مشهد 330 نفر می باشد و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 178 نفر است. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه ی استاندارد مدل دنیسون به دست آمده و در نرم افزار SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شده است. آزمون آماری T تک نمونه ای جهت ارزیابی وضع موجود، آزمون تحلیل واریانس یک راهه (One-Way ANOVA) و آزمون تعقیبی شفه برای بررسی تفاوت معناداری بین ابعاد مختلف فرهنگ سازمان و آزمون T زوجی برای تعیین میزان اختلاف وضع موجود با وضع مطلوب مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون های آماری فرضیات تحقیق نشان داد بعد انطباق پذیری دارای بیش ترین مطلوبیت (میانگین توصیفی:015/3)، ابعاد ماموریت (میانگین توصیفی:77/2) و درگیرشدن در کار (میانگین توصیفی:80/2) نامطلوب و بعد یکپارچگی (میانگین توصیفی:70/2) در پایین ترین وضعیت نامطلوبیت قرار دارد؛ هم چنین مشخص شد که بین ابعاد اصلی مدل اختلاف معناداری وجود داردبه طوری که بین وضع موجود و وضع مطلوب از دیدگاه کارکنان در ابعاد چهارگانه اصلی این مدل شکاف معناداری وجود دارد که بیش ترین اختلاف و شکاف با وضعیت مطلوب در بعد درگیر شدن در کار (با اختلاف میانگین: 813/0) است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، مدل دنیسون، قطار شهری مشهد، مدیریت شهری
 • احمد روانبخش، مصطفی میرآبادی * صفحات 111-124
  وجود فضاهای عمومی دارای خصیصه اجتماع پذیری، مکمل مهمی در جهت اجتماعی شدن افراد است. علاوه بر این، اجتماع پذیری فضاهای عمومی موجب ارتقاء روحیه ی همبستگی، رشد فردی و ایجاد خاطره ی جمعی برای همه ی شهروندان، بدون در نظر گرفتن جنسیت، نژاد، قومیت، سن و یا سطح اجتماعی و اقتصادی است. این پژوهش در سال 1396 و با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی میزان اجتماع پذیری پارک ساحلی شهر یاسوج و همچنین نقش گروه های عمده ی دموگرافیکی در این زمینه پرداخته است. گردآوری اطلاعات در این پژوهش به روش های پیمایشی (توزیع پرسشنامه) و مشاهدات میدانی انجام شده است. مولفه های ارزیابی اجتماع پذیری فضا نیز بر مبنای مطالعات موسسه PPS استخراج شده اند. نتایج آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه و نتایج آزمون های KMO و بارتلت کفایت حجم نمونه و همچنین روایی درونی و ساختاری پرسشنامه را تائید کردند. نتایج مشاهدات میدانی و تحلیل های آماری بر اساس آزمون تک نمونه مستقل T-test، مشخص کرد که به طورکلی، فضای مورد مطالعه از اجتماع پذیری خوب وقابل قبولی برخوردار است و توانسته است گروه ها و اقشار مختلفی را به حضور و فعالیت اجتماعی دعوت نماید. به علاوه، نتایج آزمون های T-test دوگروه مستقل و ANOVA نشان دادند که اگرچه بیشتر کاربران فضا در قالب گروه های مختلف سنی، جنسی، تاهلی، درآمدی، تحصیلاتی و شغلی، نقش و سهم قابل توجه و تقریبا یکسانی در اجتماع پذیری پارک ساحلی شهر یاسوج دارند اما زنان کمتر از مردان و افراد با سطح تحصیلات بالاتر، کمتر از سایر افراد، در اجتماع پذیری فضا سهم و نقش دارند.در آخر نیز بر اساس نتایج بدست آمده از تحقیق، پیشنهادات مرتبط با ساماندهی فضا به منظور ارتقاء اجتماع پذیری آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: فضاهای شهری، اجتماع پذیری، عوامل دموگرافیک، پارک ساحلی، شهر یاسوج
 • عبدالهادی دانشپور، فاطمه صفارسبزوار * صفحات 125-136
  حس تعلق به مکان، موجب تبدیل فضا به مکانی با ویژگی های حسی و رفتاری خاص برای افراد می شود و توجه به تقویت آن خصوصا در مراکز قدیمی و بافت تاریخی شهرها از اساسی ترین دغدغه های دانش طراحی شهری محسوب می گردد. مطالعات بسیاری بر ضرورت توجه به نقش عناصر کالبدی در شکل گیری و تداوم رضایتمندی از مکان، هویت فردی و حس تعلق اشاره می نماید. از این رو هدف پژوهش حاضر استخراج هنجارها و سنجه های کالبدی جهت ایجاد و ارتقاء حس تعلق و سنجش این هنجارها و سنجه ها در خیابان بیهق شهر سبزوار است. این پژوهش از نوع کاربردی بوده، رویکردی ترکیبی دارد. ابتدا با استفاده از مطالعه و بررسی متون نظری موجود، عوامل کالبدی موثر بر حس تعلق به مکان استخراج گردیده و در قالب هنجارها و سنجه هایی دسته بندی شده اند که روش مورد استفاده در این قسمت از نوع کیفی است. در گام بعدی با هدف سنجش وضعیت موجود و بررسی هنجارها و سنجه های کالبدی موثر بر حس تعلق حاصل از مبانی نظری در نمونه ی مورد مطالعه از تکمیل پرسشنامه استفاده شده و اطلاعات حاصل از طریق بررسی رابطه ی همبستگی (همبستگی پیرسون) بین متغیرهای مستقل و وابسته ی تعریف شده با استفاده از نرم افزار SPSS و به روش کمی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج بررسی نشان می دهد سه هنجار «تنوع و جذابیت»، «شخصیت کالبدی منحصر بفرد» و «دید و منظر» نسبت به سایر عوامل کالبدی همبستگی بیشتری با حس تعلق به مکان مورد مطالعه دارند و «انعطاف پذیری» از میزان همبستگی پایین تری نسبت به سایر عوامل برخوردار است. همچنین سنجه های «وجود تسهیلات رفاهی»، «وجود پارکینگ کافی»، «وجود نظم و هماهنگی»، «رعایت تناسبات بصری در فضا» و «ایمنی عابر پیاده» به ترتیب کمترین مطلوبیت را دارند که لازم است به منظور افزایش حس تعلق به مکان، در بازطراحی فضا مورد توجه بیشتری قرارگیرند.
  کلیدواژگان: حس مکان، حس تعلق به مکان، عوامل کالبدی، مراکز قدیمی شهرها، خیابان بیهق سبزوار
 • فهیمه میرمحمدی، محمدرضا جلوخانی نیارکی * صفحات 137-148
  نصب تجهیزات ترافیکی و وسایل ایمنی در معابر عمومی می توانند نقش مهمی در جلوگیری از بروز حوادث و سوانح رانندگی ایفا نمایند. در این بین، نقش پل های عابر پیاده بیش از دیگر تجهیزات قابل توجه است. عدم جانمایی صحیح و بهینه پل های هوایی عابر پیاده منجر به کاهش استفاده از آن ها و افزایش تصادفات و غیره می گردد. امروزه، تلفیق تحلیل های تصمیم گیری چند معیاره(MCDA) مشارکتی باقابلیت ها و پردازش های سامانه های اطلاعات مکانی (GIS)، توانمندی های منحصربه فردی را برای تصمیم گیری و برنامه ریزی های مکانی در اختیار مدیران شهری قرار داده است. در این راستا، افراد با مشارکت یکدیگر و با ارائه ی اولویت ها، نگرش و عقاید خود، در فرایند تصمیم گیری مکانی گروهی در حوزه های مختلف ایفای نقش می کنند. این پژوهش با در نظر گرفتن معیارهای مختلف و با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره ی گروهی (در دو بخش فردی و گروهی) به حل مساله ی جانمایی بهینه ی پل های هوایی در شهر مشهد می پردازد. دربخش تصمیم گیری مکانی فردی، از تعدادی معیار (مکانی وغیرمکانی) و عملگر میانگین وزن دار مرتب شده (OWA) برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه های مکانی (مکان های مناسب برای پل های هوایی)، استفاده گردید. همچنین، دربخش گروهی تصمیم گیری مکانی (بخش ادغام نظرات یا نقشه های فردی)، از روش اکثریت فازی (Fuzzy Majority) استفاده شد. بدین ترتیب گزینه ها جهت انتخاب مناسب ترین مکان برای استقرار پل های هوایی در منطقه یک شهرمشهد، رتبه بندی گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده، گزینه ها بر طبق نظر گروه تصمیم گیران برای احداث پل هوایی، به ترتیب خیابان های اصلی احمدآباد، فرامرز عباسی، فلسطین و سازمان آب رتبه بندی و پیشنهاد گردیدند.
  کلیدواژگان: پل هوایی، GIS، تصمیم گیری مکانی گروهی، میانگین وزن دارمرتب شده، روش اکثریت فازی
 • مهسا مستقیم، شیرین طغیانی *، منوچهر طبیبیان، امیر گندمکار صفحات 149-162
  همه روزه ملیون ها نفر از شهرنشینان با شبکه های پیاده ، سواره و انواع مختلف حمل ونقل تماس داشته و برای پاسخ گویی به طیفی از نیازهای شغلی، تحصیلی، خرید، تفریح و غیره از حمل ونقل شهری استفاده می کنند؛ این جابجایی ها در تمامی نواحی شهری الگوی یکسانی ندارد و تابع عوامل و متغیر های گوناگونی است.دسته ای از این عوامل به تبعیت از عناصرپیکره بندی فضایی است که.یکی از مهم ترین آن ها همانا نحوه چیدمان کاربری زمین درشبکه معابر است.که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.از طریق مطالعات این حوزه می توان پیامد های احتمالی استقرار کاربری ها بر الگوی سفر شهروندان را ارزیابی نمود.ومشخص خواهد شد که درصورت ترویج الگوی سفر پایدار؛کاربری ها باید چگونه توزیع شوند.بهمین منظور منطقه هفت کلان شهر قم به عنوان بخش مرکزی شهر (C.B.D) مورد مطالعه قرار گرفته است.فرآیند تحقیق توصیفی– تحلیلی است و برای گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. به منظور تحلیل داده ها و آزمون فرضیات از روش های آماری آزمون همبستگی پیرسون و متناسب با آن تحلیل رگرسیون چند متغیره واز نرم افزارهای کامپیوتری ازجمله Gis،Spss Depth map بهره گرفته شد.‍یافته های تحقیق بیانگر آن است که در شهرقم ومنطقه مورد مطالعه،میان الگوی سفر شهری وچیدمان کاربری ها ارتباط معنی داری وجود دارد. بطوری که نتیجه ی پژوهش نشان می دهد همبستگی بین شاخص هم پیوندی با درجه تمرکز کاربری تجاری،شاخص اتصال با درجه تمرکز کاربری مسکونی،شاخص یکپارچگی با کاربری هایی چون حمل ونقل و انبارداری منجر به الگوی غالب سفر در هریک از این مسیر ها و محدوده ها شده است.
  کلیدواژگان: الگوی سفر، حمل ونقل پایدار، کاربری زمین، چیدمان فضا، شهر قم
 • روح الله خیراندیش * صفحات 163-172
  توسعه ی شهرها بستر رشد رفتارهای انسانی و اجتماعی فراوان و باز تولید پیچیدگی های رفتاری شهروندی را با خود به همراه داشته، مجموعه رفتارهای اجتماعی همگرا و سازنده، بسترساز ایجاد و توسعه سرمایه ی اجتماعی شهرها می باشد. یکی از مهم ترین رویکردهای توسعه، توجه به سرمایه های اجتماعی و تقویت شاخص های آن در توسعه ی کشور است. بنابراین بررسی دیدگاه شهروندان در خصوص سرمایه ی اجتماعی مهم به نظر می رسد. پژوهش حاضر مطالعه ای پیمایشی است که جامعه ی آماری آن جمعیت بالای 18 سال شهر یاسوج (حدود 000/60 نفر) می باشد و با استفاده از فرمول آلفای کوکران حجم نمونه 400 نفر برآورد گردیده است تا به برخی مسائل سرمایه ی اجتماعی در 6 حیطه در قالب پرسش نامه به صورت تصادفی پاسخ دهند و برای اطمینان از روایی ابزار سنجش از ضریب آلفای لی کرونباخ با تاکید بر همبستگی درونی استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هرچه به سمت گروه های اجتماعی خصوصی و غیر دولتی پیش رفتیم، سرمایه ی اجتماعی و حس اعتماد و امنیت از دیدگاه شهروندان در حد قابل قبولی بیشتر گردید به نحوی که3/42 درصد پاسخ دهندگان ، نسبت به خویشان خود اعتماد زیاد و کاملا زیادی دارند و 41 درصد تا حدودی به دوستان و همسایگان و 4/91 درصد به خانواده ی خود کاملا اعتماد داشته اند؛ اما در بحث مربوط به حکومت، چون مردم اعتماد کمتری به آنان دارند، سرمایه ی اجتماعی قابل قبول نمی باشد. این مساله حتی در مقیاس کالبدی نیز شکل آشکاری پیدا کرده به نحوی که اکثریت پاسخ دهندگان، 3/44 درصد احساس امنیت خانوادگی زیادی داشته اند، 7/39 درصد تا حدودی محله ی مورد سکونت خود را امن دانسته اند و7 /40 درصد امنیت شهر یاسوج را کم و خیلی کم ارزیابی کرده اند.
  کلیدواژگان: بررسی، دیدگاه، سرمایه اجتماعی، شهروندان، یاسوج
 • محسن کاملی*، سحر افتخاری، حسن حسینی امینی صفحات 173-182
  امروزه با استفاده از برنامه های جامع مدیریت بحران می توان با بکارگیری اقدامات موثر همراه با طرح های کاربردی و حتی الامکان کم هزینه و چندمنظوره در مرحله آمادگی قبل از بحران، به میزان زیادی از شدت و گستردگی خسارات و تلفات ناشی از خطرات کاست. از مهم ترین این تمهیدات بکارگیری اصول پدافند غیرعامل به عنوان راهکاری جهت کاهش خطرپذیری در برابر خطرات مختلف و افزایش کارایی پس از وقوع خطر است که باید در سطوح مختلف برنامه ریزی منطقه ای، شهرسازی و معماری مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این پژوهش آسیب شناسی یکی از کاربری های مهم و حیاتی شهرها در زمان بحران ها یعنی مرکز درمانی و بیمارستان ها، از طریق ارزیابی و طبقه بندی زیرساخت های بیمارستان شهید بهشتی قم است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی بوده و از فن مشاهده و مصاحبه، اطلاعات میدانی جمع آوری شده است. به طوری که طبقه بندی زیرساخت براساس تهدیدات مبنا و ماتریس تهدید دارایی در آن صورت خواهد پذیرفت. نتایج حاکی از آن دارد که بعد از حمله بوسیله موشک که بیشترین آسیب جدی را به بیمارستان وارد می کند، شایع ترین حملات تروریستی، بمب گذاری با استفاده خودرو است. با توجه به شناسایی دارایی های با اهمیت زیرساخت ها و محل استقرار هریک از آنها در طبقات ساختمان و تعیین تهدید مبنا هر دارایی و الویت بندی طبقات ساختمان نشان می دهد که طبقه زیرزمین که شامل فضاهای انبار، موتورخانه، منبع آب، هواساز و غذا خوری و... می باشد در معرض خطر بیشتری بوده و نیاز به حفاظت بیشتری دارد. پس از آن طبقه همکف بیمارستان شهید بهشتی رتبه دوم را از نظر میزان تهدیدات کسب نموده و در آخر نیز طبقات اول، سوم، چهارم، پنجم و ششم که بخش های بستری در آن قرار دارد کمترین میزان تهدید را از آن خود نموده است.
  کلیدواژگان: پدافند غیرعامل، تهدید زیر ساخت، دارایی، بیمارستان، قم
|
 • Jila Sajadi, Mohammad Taghi Razavian, Jahangir Heidari, Hosin Jamali * Pages 1-16
  One of the important goals of urban management is to provide a favorable environment for the work and life of the citizens. While controlling and supervising the skeleton, economic, social and environment structure of the cities, urban management will lead to the sustainable development of the cities adopting long-term strategic policies. Tourism activity can provide urban’s integrated and sustainable development by creating appropriate opportunities for employment and earning for local residents. In order to achieve this goal, it is necessary to create a better coordination among the systems typically dealing with the tourism subject.
  The main and basic question of the present research is that: How much can urban management approach cause the tourism’s sustainable development goals to be achieved? With regard to this viewpoint, the aim of the present paper is to investigate and identify the effective factors in urban management and its role in coastal tourisms’ sustainable development in the Bushehr City. Therefore, we attempt to study its impacts on the sustainable development of coastal tourism in Bushehr City in different economic, social, cultural, and environmental dimensions by investigating the role of urban management. The research method used in this research is based on a descriptive-analytical approach accompanying with the field method for the completion of questionnaires.
  Then, the research data are processed and analyzed through SPSS software using one-sample t-test. In reviewing the role of management effects in the development of coastal tourism in Bushehr City, it was determined that the average effects of each of the social, economics and environmental dimensions has been 4.0218, 3.1801, 3,9008 respectively. In this way, the social dimension has had the highest positive impact. As a result, it can be said that: the urban management has had positive impacts on the development of coastal tourism in the Bushehr City. One of its most important functions is to provide the facilities and primary infrastructures on the coast, which has caused the tourists satisfaction. Although urban management in this regard has provided relative satisfaction of tourists, it is suggested that while preventing the non-basic land use change in the coasts towards the continuity and sustainability of the coastal tourism in the social, economic and environmental dimensions of the city, the necessary coordination to institutionalize the tourism interaction with the other existing activities in the city and, most importantly, the interaction of native culture with the host community to be made by urban management.
  Keywords: Sustainable Coastal Tourism, Integrated Urban Management, Sustainable Development, Urban tourism, Bushehr
 • Hamidreza Daneshpour, Navid Saeidi Rezvani *, Mohammadreza Daneshpour Pages 17-32
  Prosperity is a wide concept which has been proposed in 2012 by United Nations in relation with balanced and harmonic development in environment accompanied by fairness and justice. A kind of social construction which frames human activities. This concept has been introduced by six aspects with their sub criteria: 1. Productivity or economic growth with the basis of production, making wealth, and employment 2. Quality of life 3. Urban governance and legislation 4. Environmental sustainability 5. Equity and social participation 6.Developing infrastructure with its corresponding sub criteria. In this research, with analytical - descriptive approach the assessment and comparison of eleven Shiraz municipality regions according to urban prosperity indexes has been performed. In this case, with mentioning documentary and library resources, urban prosperity indexes has been analyzed and investigated. Therefore corresponding measures in current conditions of Shiraz would be identified. Afterwards for quantifying and gathering the data needed, from experts’ point of view, profound interviews and questionnaires has been practiced. It is necessary to say that the number of statistic samples initially defined from experts and specialists were 60 samples that finally 30 questionnaires were analyzed. For data analysis and measuring final urban prosperity number in regions, Fuzzy-AHP has been used and for weighing indexes in this model a survey has been done from experts, urban managers and researchers. The results of grading regions from urban prosperity index demonstrate that regions number 1, 6 and 10 has the most prosperity in sequence and region number 7 has the least urban prosperity rate. Also among indexes studied, efficiency with the score (0.308) and quality of life with the score (0.214) has the most impacts in the urban prosperity of the analyzed regions.
  Prosperity is a wide concept which has been proposed in 2012 by United Nations in relation with balanced and harmonic development in environment accompanied by fairness and justice. A kind of social construction which frames human activities. This concept has been introduced by six aspects with their sub criteria: 1. Productivity or economic growth with the basis of production, making wealth, and employment 2. Quality of life 3. Urban governance and legislation 4. Environmental sustainability 5. Equity and social participation 6.Developing infrastructure with its corresponding sub criteria. In this research, with analytical - descriptive approach the assessment and comparison of eleven Shiraz municipality regions according to urban prosperity indexes has been performed. In this case, with mentioning documentary and library resources, urban prosperity indexes has been analyzed and investigated. Therefore corresponding measures in current conditions of Shiraz would be identified. Afterwards for quantifying and gathering the data needed, from experts’ point of view, profound interviews and questionnaires has been practiced. It is necessary to say that the number of statistic samples initially defined from experts and specialists were 60 samples that finally 30 questionnaires were analyzed. For data analysis and measuring final urban prosperity number in regions, Fuzzy-AHP has been used and for weighing indexes in this model a survey has been done from experts, urban managers and researchers. The results of grading regions from urban prosperity index demonstrate that regions number 1, 6 and 10 has the most prosperity in sequence and region number 7 has the least urban prosperity rate. Also among indexes studied, efficiency with the score (0.308) and quality of life with the score (0.214) has the most impacts in the urban prosperity of the analyzed regions.
  Prosperity is a wide concept which has been proposed in 2012 by United Nations in relation with balanced and harmonic development in environment accompanied by fairness and justice. A kind of social construction which frames human activities. In this research, with analytical - descriptive approach the assessment and comparison of eleven Shiraz municipality regions according to urban prosperity indexes has been performed. In this case, with mentioning documentary and library resources, urban prosperity indexes has been analyzed and investigated. Therefore corresponding measures in current conditions of Shiraz city condition would be identified. Afterwards for quantifying and gathering needed data, from experts’ point of view, profound interviews and questionnaires has been practiced. It is necessary to say that the number of statistic samples initially defined from experts and specialists were 60 samples that finally 30 questionnaires were analyzed. For data analysis and measuring final urban prosperity number in regions Fuzzy-AHP has been used and for weighing indexes in this model a survey has been done from experts, urban managers and researchers. The results of grading regions from urban prosperity index demonstrate that regions number 1, 6 and 10 has the most prosperity in sequence and region number 7 has the least urban prosperity rate.
  Keywords: Urban Prosperity, Assessment, 11 Regions, FAHP model, Shiraz
 • Hosin Nazmfar, Mohammad Waysian *, Somayh Mohammadi Pages 33-48
  Cities are complex ecosystems that are affected by social, economic, environmental and cultural factors to achieve sustainable urban development. On the other hand, custom, traditions, norms, values are formed in the context of social relations and self-wise during generations, which leads to some sort of uncontrolled social monitoring and control of the person's socialization behavior, which is considered as "social sustainability" from a special perspective. In this regard, the present study aims to measure social sustainability in Ardabil city. The type of applied research and its method is descriptive and survey, information gathering tool is a questionnaire. The statistical population is all residents of Ardebil. The sample size is based on the Cochran formula of 384 people who were selected by cluster sampling method and finally selected by simple random method. Lisrel software is used to analyze data and information. The findings of the research show that among the indicators of social sustainability in (T) model, participation indices, spatial belonging, environmental factors had the highest level of significance and spatial justice indicators and the least significant indicator of vitality they show. Also, the results of the structural equation model show that according to the modeling indices, it can be argued that the proposed model of researchers has a good fit for goodness. And a good fit between the model presented with the structured model with experimental data. In other words, research indicators have the necessary qualifications for use as a final model of research.
  Keywords: Sustainable development, social sustainability, structural equations, city of Ardabil
 • Alireza Soleimani *, Nafise Marsousi, Mahsa Faramarzi Pages 49-68
  The physical environment of the city and citizens can have mutual effects on each other, The street as one of the most important public spaces in the city can be the place for these effects. The purpose of the present study was to measure the relationship between the physical environment design and negative and positive behaviors in street space. To this end, analyzing and ranking the distribution of behaviors (excitement, esteem and help, hurry, anger and fear) has been carried out on four Behaviors Kind in Imam Street. A questionnaire and a checklist were used for data collection and weighing the indexes through Expert Choice software. In order to rank the behaviors, Topsis software and Friedman statistical model were used, to estimate the difference between behavior, as well as the physical design of ANOVA and Pearson correlation. The results of this study showed that there is a significant relationship between positive and negative behaviors with the physical pattern of behavior setting. The physical layout of the site has increased positive and negative behaviors in special places. This relationship is among the more positive behaviors than negative behaviors, In fact, the environment can strengthen positive behaviors and blossom them before they can eliminate negative behaviors. The overall ranking of all negative and positive behaviors in the whole of Imam Street also indicates that Imam Street is not suitable in terms of behavior in a proper physical plan. The overall result of the research is that the probability of determinism and architectural algebra in emotional behaviors is rejected.
  Keywords: Behavior, design, Ormia, setting, street
 • Mehrdad Karimi Moshaver *, Farshad Negintaji Pages 69-84
  Location identity General concept and the complexity of man's insights is Relative to the environment which there will be in adaptation and use human from the place. In fact, having belonging and creating spatial identity - space, Important concepts in citizen's sense of belonging Relative to urban environments and also the basis for the design of religious and content bases For Urban Landscape Formation In the mind and Objective map of the citizens. present study In dealing with The issue of weakening the human-space linkage Is trying to The Impact of Spatial Identity of the City of Yasuj On Feeling Citizen's dependency, Placed Measure and evaluate Relative to the your live environment. And ultimately to examine the role of spatial identity in shaping the urban landscape among the citizens of Yasuj. The statistical population of the research was all citizens of Yasuj city, of this volume of community, 383 people were selected as samples. Research methodology is descriptive-analytical and field study for analysis of statistics and information using of software AMOS, SPSS and Waspas model. The results of the research show that in the four areas of the city of Yasuj, Citizens residing in District 4, the least fixation and of identity have Relative to city of Yasouj. And citizens living in area 2 with a weight of 0/3729, most fixation and identity have Relative to the city of Yasuj And Areas 3 and 1 of Yasuj City Respectively in the next rank. In fact, citizens of Yasuj city have fixation and a lot of identity (with an average of 3/26) and a sense of high affinity (with an average of 3/73) and The formation of a very large urban landscape (with an average of 4.0) Relative to their place of residence. Also, between two spatial identity variables and the degree of dependency of the citizens of Yasuj city and urban spatial identity variables and perspective city there is a high correlation with beta 0.920 and 0.102%. Also the results of the final model showed that Location identity in sequence with a beta of 0/65, and of 0.31 Directly Cause Increasing citizen's sense belonging of Relative to Yasuj and The formation of a mental and objective map of their urban landscape.
  Keywords: local identity, sense of belonging, Yasouj, Urban landscape
 • Ali Shakoor, Alireza Abdolahzade Fard *, Raziyeh Khorshidi Pages 85-96
  Physical construction pattern is the simplest way to reach social correlation. Social correlation is the result of social interaction which is qualitatively and quantitatively broader and deeper in social network at neighborhood level. What helps effectively to develop social correlation at neighborhood level , is the physical quality of those places which leads to presence of the residents and social interaction . Urban physical interaction affects how and to what extent these relations are developed . In other words , social organization of urban neighborhoods is a spirit insufflated into the body of the neighborhood. There is no doubt its quality and health depends on the role of physical structure on correlation formation and physical health. Therefore the present study aims to socially investigate Ghasrodasht neighborhood in Shiraz.This research is an analytical-descriptive study done in Ghasrodasht neighborhood , Shiraz with 365Representative participants. Data was analyzed using SPSS software and Pearson Correlation coefficient , and Stepwise Regression . The results show that social correlation components and their relation with physical structure is significant. Also among social unity correlation, participation and sense of belonging, social unity has the most and sense of belonging has the leas effect on social correlation. Based on what was mentioned , neighborhoods in which social occasions have been formed after so many years and due to face to face interaction among the inhabitants, there can be seen high level of trust, security, mutual interaction, correlation and social unity.
  Keywords: physical structure, social correlation, social unity, participation, sense of belonging
 • Omid Ali Kharazmi, Seyedmohammad Bakharzi Ghezelhesar *, Vahid Hezare Pages 97-110
  Organizational culture is one of the newest concepts in the field of organizational behavior and this component has been discussed and commented much in studies that have been done recently in the various organizations around the world. Results of these studies show that organizational culture influences on productivity in organizations significantly. The aim of this paper is to evaluate and assess organizational culture in Mashhad Urban Railway Line 1 Station’s Staff. The statistical population is 178 people were selected randomly to complete the questionnaire. Denison standard questionnaire is used in this paper that considered 4 dimensions including consistency, involvement, adaptability and mission and 12 indexes. SPSS and EXCEL software are used in the analysis. One Sample T-Test, One-Way ANOVA Test with Scheffe Post Hoc Test and Paired Sample T-Test also are used. Results show adaptability is most desirable, mission and involvement are undesirable, and consistency is very unpleasant. Also there is a significant difference between the main dimensions of the model in this case, adaptability and consistency have the highest score insignificant difference and there is a significant gap between current situation and the desired situation from the staff’s view in the main four dimensions of this model, which is the largest gap in organizational consistency.
  Keywords: Culture, Organizational culture, Denison model, Mashhad Urban Railway, Urban management
 • Ahmad Ravanbakhsh, Mostafa Mirabadi * Pages 111-124
  The existence of public spaces with socialization attribute is an important complementary in the socializing of people. In addition to this socialization of public spaces cause a promotion in the spirit of solidarity, individual growth and creation of collective memories for all citizens without considering sex, race, nationality, age or economic and social level. This research is done with the descriptive-analytical methodology to study socialization measurement of the Yasouj City Beach Park and also the rule of demographic groups in 1396. The information gathering methodologies in presented research are surveying (Survey Distribution) and field observation. Also, socialization evaluating factors of space are extracted based on the PPS institute studies. The results from Cronbach’s alpha, the survey reliability and KMO test and Bartlet results showed the efficiency of sample size and also the internal and structural justifiability of the survey. The results of field observations and statistical analysis based on the Independent Single Sample Test t.test has cleared out that the studied space generally contains a good and sufficient amount of socialization and has invited various groups and layers of people to attend the social activity. Consequently, the results obtained from t.test tests, independent twin group and ANOVA showed that although most of the users of the space in terms of the various age, sex, marriage, income, academic and professional have a significant and equal rule on the socialization of the beach park but this also has been cleared that women and less-educated people have a less-important effect on the socialization of the park relative to the men and high educated people, respectively. Ultimately, based on the results obtained from the research, suggestions related to space organizing are presented in order to increase its socialization level.
  Keywords: Urban Spaces, Socialization, Demographic Factors, Beach Park, Yasouj City
 • Abdolhadi Daneshpour, Fateme Saffar Sabzevar * Pages 125-136
  The place attachment could cause transforming the space into the place with the sensory properties and special behavioral for the people. Pay attention to strengthen of the place attachment,especially in the old centers and the historical context of cities, is one of the most important subjects of urban design knowledge. Various investigations in the literature indicate that attention to physical elements in human environment is necessary for the formation and continuation of satisfaction form the place and place attachment. The goal of this article is to extract the physical features in order to form and promote this sense and measure these features in one of the oldest street in Sabzevar city which is called “Beyhagh”. In the first step, by using theoretical literature, physical factors influencing the place attachment are extracted and classified in the form of norms and measures that the method used in this part of the qualitative type.In the next step, situation assessment the Beyhagh street have been completed using these resulting features with SPSS software. The results studied place show that two features include “variety and attractiveness” and “unit physical character” have the most correlation with place attachment and the flexibility feature has the least correlation with this sense
  Keywords: sense of place, place attachment, physical factors, Old Town Centers, Beyhagh street in Sabzevar
 • Fahimeh Mirmohammadi, Mohamadreza Jelokhni-Niaraki * Pages 137-148
  The installation of traffic and safety equipment in roads can play an important role in preventing accidents. Meanwhile, the role of pedestrian footbridge is more significant than other equipment. The lack of proper and optimal site selection of urban facilities, including pedestrian urban footbridge, reduces their use by public and increases accidents. Today, integration of participatory multicriteria decision analysis techniques with the capabilities of GIS provide exclusive tools for urban planners and decision makers. People can contribute to spatial decision making processes by entering their own concerns, attitudes, and preferences in the group decision making process for solving different urban problems. This study aims to solve the problem of optimal location of urban footbridge in Mashhad city by considering the criteria and using multi-criteria decision-making methods in two individuals and group modes. In this study, the individual mode of decision uses a number of criteria (spatial and non-spatial) in order to evaluate alternatives and also implements Order Weighted Average (OWA) operator for assessing and ranking the alternatives presented to decision-maker. In the group mode, Fuzzy majority decision rule approach is employed to integrate individual rankings of alternatives into group rankings. In other words, it integrates the individual solution maps into a single group decision map. In this way, the alternatives were evaluated to select the most suitable location for the construction of urban footbridge in the city of Mashhad. Consequently, according to the decision-makers’ preferences, the main streets of Ahmadabad, Faramarz Abbasi, Palestine and Water organization were ranked for the construction of a footbridge, respectively.
  Keywords: Footbridge, GIS, Multi-criteria spatial decision-making, OWA, Fuzzy majority
 • Mahsa Mostaghim, Shirin Toghyani * Pages 149-162
  Today, many researchers talking about relying on private vehicle to carry out intra-city trips as one of the main challenges facing the country's urban system. This way of traveling in cities has caused to be reduced the quality of urban environments day by day. And in the end, cities face with a lot of problems, such as increasing living costs, air pollution, increasing accidents, increasing fossil fuel consumption, and, in a word of decline, living conditions degradation and, consequently, a decline in quality of life.The choice of private vehicle as a means of intra-city trips itself is influenced by various factors such as (economic, physical, cultural factors).One of the physical factor of this article is how to locate land use in the transit network that has been investigated in this research. Due to studies in this area, it is possible to estimate the possible effects of land use deployment on the choice of means of citizen's travel.It will be clear that how to distribute the land use, if necessary, to reduce the car dependency and promote green travel practices such as walking, cycling and using of public transport. Therefore, the district Seven of Qom metropolis has been studied.The research process is descriptive-analytic, and library studies have been carried out using snippets and field studies using traffic impressions. Data analysis was done by using the GIS geographical system software and the depth map. The findings of the research showed a significant correlation between spatial alignment indicators, the degree of user focus and the speed of car-based trips.The findings of the research showed a significant correlation between spatial syntax indicators, the degree of land use focus and the frequency of car-based trips.Accordingly, it is necessary during the studies of the Comprehensive Transport and Traffic Master Plan and the Comprehensive Plan as the main documents of the urban development management to pay special attention to explaining the impact of the factors related to land use on the selection of the means of travel from the point of view of space syntax.
  Keywords: travel pattern, commercial land- use, sustainable transportation, space syntax, Qom City
 • Rohallah Khierandish* Pages 163-172
  The development of cities has been the basis for the development of many human and social behaviors and the re-production of citizenship behavioral complexities, and the convergent and constructive social behaviors set the foundation for the development and development of social capital of cities. One of the most important development approaches is to pay attention to social capital and strengthen its indices in the development of the country. Therefore, citizen's views on social capital seem to be important. The present study is a survey which has a population of over 18 years old in Yasuj city (about 60,000 people). Using Cochran's alpha formula, the sample size was estimated to be 400. To solve some social capital issues in six areas, the questionnaire was as follows: Randomized questionnaires were used to answer the questionnaire. To verify the validity of the instrument, the Cronbach's alpha coefficient, with emphasis on internal correlation, was used. The findings of this research show that, as we move toward private and non-governmental social groups, social capital and sense of trust and security from the citizen's point of view were more than acceptable, with 42.3% of the respondents having a high degree of trust in their relatives and There are quite a lot of them, and 41% have quite a lot of trust in their friends and neighbors and 91.4% of their families, but social capital is not acceptable in the government's debate, because people have less confidence in them. This has even become evident in the physical scale, with the majority of respondents, 44.3% had a high level of family security, 39.7% of them were somewhat safe areas of residence and 40.7% lowered the security of the city of Yasouj And they know very little.
  Keywords: citizens, comments, review, social capital, yasuj
 • Mohsen Kameli *, Sahar Eftekhari, Hassan Hosseini Amini Pages 173-182
  Today, using comprehensive crisis management plans can be applied to the extent of the severity and extent of damages and incidents caused by hazards through the use of effective measures, along with low-cost and multi-purpose, pre-crisis, preparedness and multi-purpose applications. One of the most important of these measures is the use of passive defense principles as a strategy to reduce risk against various hazards and increase post-risk efficiency, which should be considered at different levels of planning, urban planning and architecture. The main objective of this study is the pathology of one of the most important and critical uses of cities during times of crisis, namely the health center and hospitals, through the evaluation and classification of the infrastructure of Shahid Beheshti Hospital in Qom. The research method is descriptive-analytical and has been gathered from field observation and interviewing technology. So that the classification of the infrastructure based on the threats and asset threat matrix will be accepted in that case. The research results indicate that the most frequent terrorist attacks are car bombings after a rocket attack that has the most serious damage to the hospital. Considering the identification of assets with the importance of infrastructure and the location of each of them in the building floors and determining the basic threat of each asset and prioritization of the building floors, these research findings show that the underground floor, which includes storage spaces, engine room, water supply, Air-conditioning and food, etc.,
  Keywords: Passive defense, infrastructure threats, assets, hospitals, qom