فهرست مطالب

پژوهش در نظام های آموزشی - پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • راحله قاضی اردکانی، حسن ملکی *، علیرضا صادقی صفحات 7-23
  هدف از پژوهش حاضر تبیین رویکرد پژوهش محوری در آموزش جهت استخراج مولفه های آن و تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی (سوم تا ششم) در سال تحصیلی 96-1395 بود که به روش کیفی و کمی در دو فاز انجام شد. ابتدا در فاز اول به بررسی مبانی نظری مشتمل بر مرور ادبیات پژوهش، دیدگاه های اندیشمندان این حوزه و پیشینه تجربی پژوهش و در فاز دوم به تحلیل کتب مطالعات اجتماعی پرداخته شده است. در فاز اول ابزار گردآوری داده ها کاربرگ های تحلیل محتوا برای استخراج مولفه های مبانی نظری و در فاز دوم تحلیل محتوای (پدیده در متن) کمی برای تحلیل کتب مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس مولفه های استخراجی فاز اول است. نتایج پژوهش در فاز اول نشان داد مولفه های استخراجی شامل تفکر انتقادی، حل مسئله، مسئولیت پذیری، مشارکت و تشریک مساعی، تفکر خلاق، فراشناخت، خود تنظیمی، پرسشگری، سعه ی صدر، انعطاف پذیری، استدلال، کنجکاوی، مهارت های ارتباطی، تعاون و همکاری است و در فاز دوم، در کتاب مطالعات اجتماعی پایه سوم درمجموع 36 مورد، پایه چهارم 37 مورد، پایه پنجم 27 مورد و پایه ششم 54 مورد مولفه های پژوهش محوری را دارند؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که کتب مذکور بر اساس رویکرد پژوهش آن طور که بایدوشاید به این امر نپرداخته اند و پیشنهاد می گردد تجدیدنظر اساسی در تدوین محتوای کتاب های مذکور صورت گیرد تا زمینه پرورش تفکر پژوهشی و استفاده از رویکرد نوین پژوهش محوری در آموزش پرورش دوره ابتدایی فراهم گردد.
  کلیدواژگان: پژوهش محوری، تحلیل محتوا، دوره تحصیلی ابتدایی، کتب مطالعات اجتماعی
 • آرزو اصفا، خدیجه ابوالمعالی الحسینی *، کیانوش هاشمیان صفحات 25-46
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی اهمال کاری تحصیلی بر اساس سرمایه روان شناختی با میانجی گری بهزیستی روان شناختی، هیجانی و اجتماعی در دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعه ی آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال تحصیلی 95-96 بود. چهارصد و بیست شرکت کننده به روش تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های اهمال کاری تحصیلی (سواری، 2011)، تاب آوری (کونور و دیویدسون، 2003)، جهت گیری زندگی (شییر و کارور، 1992) و امید (اسنایدر و همکاران، 1991) و بهزیستی جامع (جوشن لو، رستمی و نصرت آبادی، 1385) را که دارای بخش های هیجانی، روان شناختی و اجتماعی بود، تکمیل کردند. داده ها با روش مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها بیانگر این است که همه ی شاخص های برازندگی با داده های گردآوری شده برازش دارند. اثر کل سرمایه روان شناختی بر اهمال کاری تحصیلی منفی و معنادار و اثر سرمایه روان شناختی بر بهزیستی هیجانی، روان شناختی و اجتماعی مثبت و معنادار بود. اثر مستقیم بهزیستی روان شناختی بر اهمال کاری معنادار و همچنین اثر غیرمستقیم سرمایه روان شناختی بر اهمال کاری به واسطه ی بهزیستی روان شناختی، هیجانی و اجتماعی معنادار بود. توصیه می شود روان شناسان تربیتی و مشاوران تحصیلی برای کاهش اهمال کاری در دانشجویان برنامه آموزشی مناسبی را تدوین کرده و راهکارهای ارتقاء تاب آوری، خوش بینی، امید و بهزیستی اجتماعی، روان شناختی و هیجانی را به آنان آموزش دهند.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، بهزیستی، تحصیلی سرمایه ی روان شناختی
 • سلیمان ذوالفقارنسب *، رضا محمدی، جواد حاتمی صفحات 47-74
  ساختن سوالات دشوار و بدون هیچ حد و مرز مشخص در ترکیب الگوریتم های محاسباتی، منجر به روندهای نابجا مثل راهبردهای آموزش تست زنی و آمادگی برای آزمون در بین آزمون شوندگان شده است. همچنین ناکارآمدی آموزش های دوران تحصیلی در پی گیری نیازهای جامعه در نهایت مانعی برای رسیدن به اهداف آموزشی بادوام در توسعه ملی شده است. داشتن استانداردهای آموزشی دقیق و کاربرد الگوهای رده بندی کمک می کند تا ارزشیابی بهتری از برنامه های آموزشی، محتوای درسی و همین طور پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بدست آید. در این نوشته به بررسی نمونه ای کوچک از مجموعه سوالات چهارگزینه ای حساب دیفرانسیل در چهارچوب هدف های رفتاری پرداخته شده است. 12 سوال از یک آزمون 30 سوالی که روی یک نمونه 3409 نفری از دانش آموزان اجرا شده بر اساس الگوی توان-پیچیدگی رده بندی گردید. نتیجه مربوط به 3 سوال آن در این مقاله آمده است. نتایج نشان داد که سوالات این آزمون همگی دانش روندی را اندازه می گیرند و عمدتا در سطح 3 پیچیدگی قرار داشته اند. همچنین 92% سوالات انتزاعی بوده و برای پاسخ گویی صحیح به هر سوال همزمان باید چندین الگوریتم محاسباتی مختلف فراخوانی شوند. سوالاتی که تنها از یک الگوریتم برای حل آنها استفاده شده و سطوح پیچیدگی کمتری داشته اند از پارامترهای آماری بهتری مثل مقیاس پذیری برخوردار بوده اند و تابع آگاهی آنها اطلاعات بیشتری از توانایی آزمون شوندگان فراهم می کردند.
  کلیدواژگان: رده بندی بلوم، ژرفای دانش وب، پیچیدگی شناختی، حل مساله، ارزشیابی
 • عباس عباس پور *، حمید رحیمیان، سعید غیاثی ندوشن، احسان اکرادی صفحات 75-95
  هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی یکپارچه سازی برنامه ریزی جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه های دولتی از منظر مدیران و خبرگان آموزش عالی بوده، که از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد اشتراوس و کوربین استفاده شده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، با 15 نفر از مدیران میانی و اجرایی دانشگاه ها، صاحبان اثر در حوزه مذکور، مطلعین کلیدی در حوزه مدیریت منابع انسانی و آموزش عالی مصاحبه های نیمه ساختاریافته به عمل آمد و داده ها از مصاحبه ها استخراج گردید. داده ها در طی سه مرحله کدگذاری (باز، محوری و گزینشی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، که نتیجه حاصل 25 مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمی شامل راهبردهای استقرار الگوی یکپارچه سازی (آشناسازی، مشارکت، یادگیری سازمانی، اعتمادسازی، آینده نگری، استقلال دانشگاهی و بینش سیستمی)، شرایط محیطی مداخله گر (محیط سیاسی، محیط پیرامونی، محیط اجتماعی-فرهنگی، محیط بین المللی، محیط سیاست گذاری و قانونی)، ویژگی های زمینه ای (ساختار سازمانی، فرهنگ و جو سازمانی، ثبات مدیریت، مقاومت در برابر تغییر)، شرایط علی (خزانه استعداد، نظام ارتقا کارآمد، مدیریت منابع انسانی، یکپارچه سازی برنامه ریزی جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی، حمایت گری سازمانی از تلاش فردی، حرفه مندی)، پدیده اصلی (شایسته پروری)، و پیامدها (پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی) جای گرفتند. این مدل فرایند عملیاتی سازی الگوی یکپارچه سازی برنامه ریزی جانشین پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه های دولتی و روابط بین مقوله ها و ابعاد آن ها را به تصویر می کشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی جانشین پروری، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، الگوی یکپارچه سازی، نظریه داده بنیاد
 • زهره صیادپور *، مرجان صیادپور صفحات 97-112
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر یادگیری مشارکتی بر اضطراب و انگیزه پیشرفت تحصیلی بود. طرح پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. از منطقه 5 آموزش و پرورش با روش نمونه گیری خوشه‏ای، دو کلاس ششم دخترانه از دو مدرسه متفاوت به عنوان گروه آزمایش (40= N) و گواه (40= N) انتخاب شدند. در مرحله پیش‏آزمون، هر دو گروه به مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (1994) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) پاسخ دادند. سپس در گروه آزمایش، تمامی دروس به مدت دو ماه با روش یادگیری مشارکتی ارائه شدند. در حالی که به گروه گواه با شیوه متداول آموزش داده شد. پس از دو ماه، هر دو گروه به مقیاس اضطراب کودکان اسپنس (1994) و پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) پاسخ دادند. با استفاده از تحلیل کوواریانس نتایج نشان دادند که یادگیری مشارکتی، اضطراب دانش‏آموزان را کاهش و انگیزش پیشرفت تحصیلی را افزایش می‏دهد (001/0p <). لزوم آموزش معلمان جهت به‏کارگیری شیوه یادگیری مشارکتی در کلاس درس به منظور کاهش اضطراب و افزایش انگیزش پیشرفت مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: اضطراب، انگیزش پیشرفت تحصیلی، یادگیری مشارکتی
 • ادیبه برشان*، سعید صفایی موحد، علی مقدم زاده، ولی الله فرزاد، علیرضا کیامنش صفحات 113-134
  پژوهش حاضر باهدف تعیین عوامل موثر بر شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در آموزش های ضمن خدمت صنایع مس منطقه کرمان با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوی صورت گرفت. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه پژوهش حاضر شامل کارکنان و کارگران صنایع مس منطقه کرمان در سال 1396 بوده که با توجه به سطح اشباع داده ها، 17 نفر از آن ها به صورت هدفمند با راهبرد نمونه گیری ملاک محور انتخاب شدند. داده ها به روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی موردبررسی قرار گرفتند. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضاء و چند سویه نگری منابع داده ها تضمین گردید. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل موثر بر شکل گیری انتقال یادگیری به محیط کار در سه طبقه، عوامل فردی (شامل زیر طبقه خودکارآمدی، انگیزه، آمادگی یادگیرنده و نگرش)، عوامل سازمانی (شامل ابعاد جو انتقال و عدالت سازمانی) و عوامل آموزشی (استراتژی های آموزشی) قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: انتقال یادگیری، دوره های آموزشی ضمن خدمت، کارکنان صنایع مس کرمان
 • حسن دولتی *، ابوطالب مطلبی صفحات 135-153
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی در نظام آموزش عالی با روش آمیخته اکتشافی بود. در بخش کیفی روش گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختاریافته با 10 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه های مازندران در خرداد 1395 با تخصص اقتصاد و آگاه از نظام آموزش عالی بود که با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. مولفه ها و شاخصهای آموزش، پژوهش و گفتمان سازی برای راهبردها، فرهنگ اقتصادی در جامعه، توسعه منابع انسانی، نظام کارای نوآوری و اختراع، زیرساخت اطلاعاتی، ارتباطی و نظام کارای تسهیلات انگیزشی برای الزامات و بهره وری سازمانی، وحدت و همبستگی ملی برای پیامدهای اقتصادمقاومتی با روش تحلیل محتوا شناسایی شد. بخش کمی از نظر هدف کاربردی و با روش توصیفی همبستگی بود که پس از ترکیب ساز و کارهای حاصل از ادبیات پژوهش و مصاحبه ها، سه پرسشنامه جهت سنجش روابط حوزه های راهبردها، الزامات و پیامدهای اقتصاد مقاومتی طراحی گردید. جامعه آماری شامل اساتید مدعو و سازمانی دانشگاه علوم دریایی در 1395 بود که با روش مورگان 159 نفر نمونه انتخاب شد نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که راهبردهای اقتصادمقاومتی بر الزامات اقتصادمقاومتی تاثیر دارد و همچنین الزامات اقتصادمقاومتی نیز بر تحقق پیامدهای اقتصادمقاومتی تاثیر گذار است.
  کلیدواژگان: الزامات اقتصادمقاومتی، پیامدهای اقتصادمقاومتی، نظام آموزش عالی
 • بهارک حامدی*، علی اکبر سیف، علیرضا کیامنش صفحات 155-173
  در این مطالعه، به بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای دقیق خوانی بر درک مطلب و اضطراب امتحان دانش آموزان پرداخته شده است. روش پژوهش، از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر منطقه 5 تهران بودند که در سال تحصیلی 96-1395 در پایه هشتم تحصیل می کردند و با روش نمونه گیری خوشه‏ای انتخاب و به روش تصادفی در 2 گروه آزمایش و 2 گروه کنترل (مجموعا چهار گروه) جایگزین شدند. در پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی‏ها، با استفاده از آزمون محقق ساخته درک مطلب و پرسشنامه اضطراب امتحان فریدبن(1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند. به گروه های آزمایشی در 8 جلسه فنون اساسی دقیق خوانی آموزش داده شد. در حالی که، در این مدت، گروه‏های کنترل این آموزش ها را دریافت نکردند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل کوواریانس نشان داد که در نتیجه آموزش دقیق خوانی، اختلاف معنی دار در درک مطلب و اضطراب امتحان در گروه های آزمایش نسبت به گروه های کنترل در پیش آزمون و پس‏آزمون وجود دارد(05/0>P). بنابراین، آموزش دقیق خوانی می‏تواند نمرات درک مطلب را افزایش دهد و اثر کاهشی در میزان اضطراب امتحان دانش آموزان داشته باشد. به دلیل سودمند بودن دقیق خوانی، می توان از آن به عنوان یک روش مطالعه در مدارس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش راهبردهای دقیق خوانی، درک مطلب، اضطراب امتحان
 • اسماعیل زارعی زوارکی * صفحات 175-205
  هدف این پژوهش، طراحی برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه در ایران می باشد. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و منطبق با روش پژوهش بردی انتخاب شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشگاه هایی است که در سطح جهانی مجری برگزاری دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه می باشند. همچنین کلیه ی اساتید و متخصصان رشته های تکنولوژی آموزشی و روان شناسی و آموزش استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه تهران و سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران در سال 1394 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند. نمونه آماری شامل 8 دانشگاه از میان دانشگاه های معتبر امریکا است که در سطح جهانی مجری برگزاری دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه هستند و همچنین 33 نفر از اساتید و متخصصان رشته های تکنولوژی آموزشی و روان شناسی و آموزش استثنایی دانشگاه علامه طباطبائی ، دانشگاه تهران و سازمان آموزش و پرورش استثنایی ایران به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد. براساس یافته های بدست آمده که حاصل نظر سنجی از متخصصان و همچنین بررسی برنامه درسی در این زمینه در سطح ملی و بین المللی بود ، برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی با گرایش آموزش ویژه تدوین گردید.
  کلیدواژگان: طراحی برنامه درسی، دوره کارشناسی ارشد، تکنولوژی آموزشی، آموزش ویژه
 • سمانه محمدخانی*، عباسعلی قیومی، امیر حسین محمد داودی، سیده نازنین امیر ارجمندی صفحات 207-219
  هدف این پژوهش، شناسایی عوامل، ابعاد و مولفه های فرهنگی موثر آموزش زبان خارجی و ارائه الگوی مناسب ارتقاء فرهنگی آموزش زبان انگلیسی در آموزشگاه های زبان های خارجی در شهر تهران است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی، از نظر نوع داده ها، کمی و کیفی، از نظر شیوه گرداوری داده ها، میدانی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از صاحبنظران و در بخش کمی، شامل کلیه مدرسان آموزشگاههای زبان در سطح شهر تهران در سال 96 می باشد. نمونه آماری در بخش کمی طبق آزمون کوکران شامل 400 نفر محاسبه گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته، و در بخش کمی، پرسشنامه های استاندارد شده و محقق ساخته بود، و برای سنجش روایی پرسشنامه های محقق ساخته از طریق اخذ نظر از خبرگان با تکنیک دلفی و برای سنجش اعتبار پایایی پرسشنامه ها از آزمون کرونباخ استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی پس از جمع آوری پاسخ پرسشنامه ها، از نظرات خبرگان استفاده شد که منجر به تهیه پرسشنامه گردید و در بخش کمی، از آزمونهای کولموگروف- اسمیرنوف، تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی و برازش مدل، t تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. نتایج و یافته ها در عوامل، ابعاد و مولفه های فرهنگی آموزش زبان انگلیسی منجر به ارائه الگوی ارتقاء فرهنگی در سه عامل(ذاتی، درونی و بیرونی) و دو بعد(فرهنگی و آموزشی) و پنج مولفه فرهنگی و چهار مولفه آموزشی گردید.
  کلیدواژگان: عوامل، ابعاد و مولفه های ارتقاء فرهنگی، آموزش زبان انگلیسی، آموزشگاه زبان خارجی
|
 • Raheleh Ghazi Ardakani, Hasan Malaki *, Alireza Sadeghi Pages 7-23
  The purpose of this study was to present a inquiry-based in education in order to extract its components and to analyze the content of social studies textbooks from the elementary period (third to sixth) in the academic year of 1395-1396, conducted qualitatively and quantitatively in two phases. At first, the first phase examined theoretical foundations The literature review of the research, the views of the scholars of this field and the empirical research background, and the second phase of the analysis of social studies textbooks. In the first phase, data gathering tools are content analysis worksheets for extraction of theoretical basis components and in the second phase of content analysis (quantitative phenomenon) for analyzing the textbooks of elementary social studies based on the extractive components of the first phase. The results of the research in the first phase indicated that the extractive components included critical thinking, problem solving, accountability, participation and collaboration, thinking, meta-cognition, self-regulation, questioning, leadership, leadership, flexibility, reasoning, curiosity, communication skills, co-operation, and collaboration. In the second phase, in the Social Studies Book III, a total of 36 cases, the fourth grade of 37, the fifth grade of 27, and the sixth base of 54 have a inquiry-based component. Therefore, it can be concluded that the above-mentioned books should not be considered and should be addressed by the inquiry approach.
  Keywords: inquiry based, Social Study Textbooks, Elementery education
 • Arezoo Asfa, Khadijeh Abolmaali Alhosseini *, Kianoosh Hashemian Pages 25-46
  The purpose of this study was to predict academic procrastination based on psychological capital through the mediation of psychological, emotional and social well-being in University students. The research method was descriptive-correlational and the statistical population included all students of Shahid Rajaee Teacher Training University in the academic year of 1995-96. Four hundred and twenty participants were randomly selected by the cluster multistage method and completed the scales of academic procrastination (Savari, 2011) resilience (Connor and Davidson, 2003), life orientation (Scheier and Carver, 1992)) for measuring optimism, hope (Snyder, et al., 1991), and comprehensive well-being (Joushanloo, Roustami & Nosratabadi, 2001), with emotional, psychological and social components. Data were analyzed by structural equation modeling. The results show that all fitness indices fit with the collected data. The total effect of psychological capital on academic procrastination is negative and significant, and the effect of psychological capital on emotional, psychological and social well-being is positive and significant. The effect of psychosocial well-being on the academic procrastination is significant, as well as the indirect effect of psychological capital on academic procrastination with mediating of psychological, emotional and social well-being is significant. It is recommended that educational psychologists and consultants develop a suitable educational program to reduce the academic procrastination in the students of University and educate them about ways to promote resilience, optimism hope, and social, psychological and emotional well-being.
  Keywords: Psychological Capital, Psychological, emotional, Social Wellbeing, Academic Procrastination
 • Soleyman Zolfagharnasab *, Reza Mohammadi, Javad Hatami Pages 47-74
  Developing complicate items without any specified extremities in calculation algorithms cause to inappropriate trends such as teaching to the test and test preparation strategies in examinees, and education inefficiencies to follow society demands has been hindering to achieve sustainable educational goals toward national development. Having exact educational standards and applying taxonomy models, however, will help to obtain fine evaluation of educational programs, contents and students achievement. In this manuscript, a small sample of differential calculi multiple choice items test has been studied in behavioral objectives framework. 12 items of a 30 items test battery which administered on a 3409 sample of students has been classified by capability complexity model. Outcomes of 3 items have been reported in this article. Results had shown all the test items measuring procedural knowledge at level three. 92% of items were abstract, and simultaneously recalling multiple calculation algorithms require for responding correctly to each item. Tasks with one calculation algorithm and lower complexity had better statistical parameters such as scalability and their item information functions yielded much more information about examinees capability.
  Keywords: Bloom's taxonomy, Webb's depth of knowledge, Problem solving, evaluation
 • Abbas Abbaspour *, Hamid Rahimian, Saeed Ghiasi Nodooshan, Ehsan Ekradi Pages 75-95
  Purpose
  This research has been conducted to design a model for integrating succession planning and career planning in Iranian Public Universities via the viewpoints of higher education managers and elites, based on the systematic design of Strauss and Corbin’s Grounded Theory method.
  Method
  Therefore, using the purposive sampling method, 15 interviewees including universities’ executive and middle managers, authors in aforementioned field, key informants in the fields of human resource management and higher education were interviewed through semi-structured interviews, and data were extracted from the interviews. Data were analyzed through three steps of coding (open, axial and selective).
  Findings: The result was 25 core categories placed in a paradigmatic model consisting of the approaches of establishing an integration model (Familiarization, Participation, Organizational learning, Trust-Making, Forethought, Academic Autonomy, and Systemic vision), environmentally intervening conditions (political, Circumstantial, Socio-cultural, International, Legal and policy-making environments), contextual properties (Organizational structure, Organizational climate and culture, Managerial consistency, Resistance against change), causal conditions (Talent pool, Efficient promotion system, Human resource management, Integrating succession planning and career planning, Organizational advocacy of individual attempts, Professionalism), main phenomenon (Meritocracy), and outcomes (Individual and organizational outcomes). This model portrays the implementing process of the model for integrating succession planning and career planning Iranian Public Universities’ and the relations within categories and their dimensions.
  Keywords: Succession planning, Career planning, Integration model, Grounded Theory
 • Zohreh Sayadpour *, Marjan Sayadpour Pages 97-112
  The purpose of this study was to investigate the effects of cooperative learning on academic achievement motivation and anxiety. The design of research was experimental design with pre-test and post-test with control group. From district 5, by cluster sampling, two sixth grade from two different girls schools were selected as the experimental group (N = 40) and the control group (N = 40). In pre-test both groups completed the Spence Children's Anxiety Scale (2003) and Hermans Academic Achievement Questioner (1970). Then, in the experimental group, all courses were provided with cooperative learning method for two months. While control group was taught in the traditional way. After two months both groups completed the Spence Children's Anxiety Scale (2003) and Hermans Academic Achievement Questioner (1970). By using analysis of covariance, the results showed that cooperative learning reduced students’ anxiety and increased academic achievement motivation (p
  Keywords: anxiety, academic achievement motivation, cooperative learning
 • Adibeh Barshan *, Saeed Safaei Movahhed, Ali Moghadam Zadeh, Valiollah Farzad, Alireza Kiamanesh Pages 113-134
  The purpose of this study was to determine Effective Factors on the Formation of Learning transfer to work environment in in-service training of the Kerman copper industry by using a qualitative approach and a Content analysis method. Semi-structured interviews were used to collect data. The population of the study consisted of employees and workers of the copper industry in Kerman province. According to the data saturation level, 17 of them were selected by using purposeful sampling method. Content analysis was used to analyze the data. The validity of the research findings was guaranteed by the member's survey methods and multi-stratified data sources. The results of this study showed that Effective Factors on the Formation of Learning Transfer are placed in three categories, individual factors (self-efficacy, motivation, learner's readiness and attitudes), organizational factors (Transfer environment and organizational justice) and educational factors (Educational Strategies).
  Keywords: learning transfer, In-service training courses, Kerman copper industry Employees
 • Hasan Dolati *, Abotalem Motallebi Pages 135-153
  the purpose of this study was to explain the strategies and requirements of the resistance economy associated with the higher education system, which was carried out using the mixed method, In the qualitative section of 10 faculty members of the Universities of Mazandaran province, in June, 1395, they selected by purposeful sampling, Data were collected from a semi-structured and individual interview in the qualitative section and a researcher-made questionnaire was used in the quantitative section. The method of analysis in the qualitative section was based on content analysis, The statistical population consisted of the visiting and professorial faculty members of the University of Marine Sciences, which was determined by Morgan's method. The sample size was 159,The results of the research indicate that the Resistance Economics Strategies have an impact on the Resistance economics requirements.Also, the requirements of a Resistance economy have an impact on the realization of the Resistance economic consequences.
  Keywords: Resistance Economics Requirements, Implications of Resistance Economics, Higher education system
 • Baharak Hamedi *, Ali Akbar Seif, Alireza Kiamanesh Pages 155-173
  In this study, has been studied the effectiveness of close-reading strategies training on comprehension and test anxiety of students. The method of this research was the experimental design, using a pre and post-test exam with the control group. The statistical population of the study were female students of 8th grade of district 5 Tehran city in 1395-96, and selected by cluster sampling method and randomly selected in 2 experiment groups & 2 control groups (a total of 4 groups). In the pre and post-test, subjects evaluated using the researcher - made test, comprehension and Friedban anxiety Questionnaire (1997). Experimental groups taught to training basic techniques of close reading during 8 sessions. During this period, the control groups did not receive this training. The results were analyzed using Covariance analysis showed as a result of close reading training there is a significant difference in the comprehension and anxiety of the test in the experimental groups than control groups in pre and post-test (p
  Keywords: close-reading strategies training, comprehension, test anxiety
 • Esmaeil Zaraii Zavaraki * Pages 175-205
  The aim of this study was to develop a graduate degree in educational technology curriculum with a focus on special education in Iran. The method of research was descriptive-analytic and compatible with George Brady method. The study population included all universities in the world, is held graduate degree in educational technology curriculum with a focus on special education. In addition, all masters and experts in the field of educational technology, psychology and education of exceptional children Allameh Tabataba’i University, Tehran University and the Iran's organization for exceptional education as a population were considered. The sample were 8 universities in the world, is held graduate degree in educational technology curriculum with a focus on special education and 33 experts in the field of educational technology, psychology and education of exceptional children of Allameh Tabataba’i University, Tehran University and Iran's organization for exceptional education that were chosen purposively. In this study, a questionnaire was used as a measurement tool. Descriptive statistics to analyze data such as frequency, percentage and mean were used. Based on the findings, graduate educational technology curriculum was developed with a focus on special education.
  Keywords: Educational Technology, Special Education, Curriculum Development
 • Samaneh Mohammadkhani *, Abbasali Ghaiyoomi, Amir Hossein Mohammad Davoudi, Seyyedeh Nazanin Amir Arjmandi Pages 207-219
  The purpose of this research is to study the effective factors on the promotion of cultural components in foreign languages teaching and presenting an appropriate model. Since English language is the most universal, it was selected as the research case. Research methods was applied, quantitative, descriptive and a survey. Society, in qualitative part, includes 15 scholars and in quantitative one includes all teachers of Tehran’s language academies i.e. 400 people based on Cochran’s test. The instruments for data collection include a semi-structured interview and researcher-made questionnaires. Validity of the researcher-made questionnaires has been achieved by the confirmation of elites and scholars through Delphi method. For evaluating reliability of the instrument, the Cronbach’s alpha test was utilized. The reliability of variables in general was 0.98 in factors, dimensions and components. To analyze the data, researchers have utilized measures of central tendency and variance in descriptive statistics and the Kolmogorov-Smirnov test, Exploratory and confirmatory factor analysis, T-test for fitting the model and Friedman test in inferential statistics. Results in factors, dimensions and cultural components of English language teaching indicated that there are 3 factors of intrinsic, internal and external in the subject and they are higher than the average of society. Meanwhile, 2 dimensions and 9 components were recognized: Cultural Dimension includes 5 components and Educational Dimension includes 4 components. Results indicated in the form of a suggestive model and consequently it stipulates the significant effect of cultural factors on teaching foreign language.
  Keywords: Cultural promotion, English language teaching, Foreign language academy