فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 2 (خرداد و تیر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده سارا افرازنده، مریم ابراهیمی، فریبا اسدی، فاطمه بهادر، سیده زهرا موسوی، جواد رجب زاده صفحات 1-7
  مقدمه
  انتخاب سبک زندگی مناسب در دانشجویان می تواند یکی از عوامل ایجاد انگیزش پیشرفت، حفظ و ارتقای سلامت و پیشگیری از بیماری ها باشد،.هدف این مطالعه بررسی ارتباط سبک زندگی و انگیزه پیشرفت از دیدگاه دانشجویان دانشکده پیراپزشکی است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی همبستگی، 142 دانشجوی دانشکده پیراپزشکی شهر فردوس به صورت تصادفی در سال 95 بررسی شدند.برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه ویژگی های فردی، سبک زندگی والکر و انگیزش پیشرفت هرمنس استفاده شد.تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه19 وشاخص های آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) واستنباطی(آزمونهای تی مستقل،آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون) انجام شد.
  یافته ها
  میانگین نمره سبک زندگی و انگیزه پیشرفت به ترتیب 3/18±2/135 و 2/7±6/81 بود که هر دو در حد متوسط قرار داشتند. ارتباط مثبت و معناداری بین سبک زندگی با انگیزش پیشرفت یافت شد.(05/0>p،22/0=(r میانگین نمره سبک زندگی در گروه های مختلف تحصیلی تفاوت معناداری داشت.(01/0= p)
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از تایید رابطه مثبت و معنادار سبک زندگی وانگیزه پیشرفت بود، اما با توجه به این که میانگین نمره سبک زندگی و انگیزه پیشرفت در حد متوسط است بایستی برنامه های وسیع تری در جهت ارتقاء سبک زندگی و تقویت عوامل موثر بر آن صورت گیرد، تا شاهد افزایش هر چه بیشتر انگیزه پیشرفت در این قشر مهم جامعه باشیم
  کلیدواژگان: سبک زندگی، انگیزه پیشرفت، دانشجویان
 • یادگار رعنای، فاطمه الحانی، انوشیروان کاظم نژاد، ندا مهرداد صفحات 8-16
  مقدمه
  خودمدیریتی مطلوب در بیماران مبتلا به دیابت می تواند باعث بهبود کیفیت بیماران مبتلا به دیابت شود. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اصلاح سبک زندگی از طریق آموزش الکترونیکی بر خود مدیریتی بیماران دیابتی بود.
  روش کار
  این مطالعه نیمه تجربی با مشارکت 88 بیمار (46 زن و 42 مرد ) انجام شد که به دو گروه 42 نفر در گروه مداخله و 46 نفر در گروه کنترل تقسیم شدند. داده های پژوهش در کلینیک تخصصی دیابت پژوهشگاه علوم غدد و متابولیک دانشگاه علوم پزشکی تهران جمع آوری شد. نمونه گیری در ابتدا به روش مبتنی بر هدف انجام شد و سپس به روش تخصیص تصادفی ساده به دو گروه تقسیم شدند. محتوای آموزشی براساس نیازسنجی انجام شده در 71 پیام کوتاه آموزشی الکترونیکی تنظیم شد که روزانه دو یا سه نوبت برای شرکت کنندگان از طریق تلگرام ارسال می شد ابزار گردآوری داده ها شامل فرم جمعیت شناختی، پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت واکر، ابزار استاندارد خودمدیریتی دیابت لین بود. تحلیل داده ها با آزمون تی تست، تی زوجی و من ویتنی با سطح معنی داری کمتر از 05/. انجام شد.
  یافته ها
  قبل از مداخله بین سبک زندگی(163/.P=) و خودمدیریتی (275/.P=) دو گروه تفاوت معنی داری نبود که نشان از همسان بودن دو گروه است ولی بعد از مداخله این تفاوت در دو گروه از نظر سبک زندگی (002/.P= ) و خود مدیریتی (003/P= ..) به غیر از بعد خودپایشی معنی دار شد.
  نتیجه گیری
  اصلاح سبک زندگی از طریق آموزش الکترونیکی، خودمدیریتی بیماران مبتلا به دیابت را بهبود می بخشد بنابراین برنامه ریزی برای بیماران مبتلا به دیابت در سطح وسیع تر و سایر بیماران مزمن پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: اصلاح سبک زندگی، آموزش الکترونیکی، بیماران مبتلا به دیابت، خود مدیریتی
 • زهرا کریمی، حمیدرضا پیکری صفحات 17-24
  مقدمه
  درحالیکه پرستاران به اطلاعات محرمانه پرونده بیمار دسترسی دارند، اینکه چگونه ادراک آنان از آموزش در خصوص امنیت اطلاعات و آگاهی ازسیاستهای امنیت اطلاعات بیمارستان بر ادراک آنان از قطعیت و شدت مجازاتهای نقض امنیت اطلاعات تاثیر می گذارد مطالعه نشده است. تعیین تاثیر ادراک پرستاران از آموزش امنیت اطلاعات و آگاهی از سیاستهای امنیت اطلاعات بر ادراک از شدت و قطعیت مجازات نقض امنیت اطلاعات در بیمارستانهای تخصصی آموزشی
  روش کار
  روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. جامعه شامل پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی تخصصی شهر اصفهان بودند که نهایتا 181 پرسشنامه قابل استفاده جمع آوری شد. ابزار شامل چهار پرسشنامه بومی سازی شده آموزش امنیت اطلاعات (D’Arcy و همکاران)، آگاهی از سیاست های امنیتی Sohrabi Safa) و همکاران) و قطعیت و شدت مجازات نقض امنیت اطلاعات Cheng) و همکاران( که در فرمت لیکرت طیف 5 طراحی شده بود. جهت روایی پرسشنامه از روایی محتوایی، صوری و سازه و جهت پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد. آمار توصیفی شامل درصد و فراوانی توسط نرم افزار 19SPSS و فرضیه ها با روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزار SmartPLS تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین برنامه های آموزشی، آگاهی از سیاست های امنیت اطلاعات، شدت و قطعیت ادراک شده به ترتیب 78/3، 41/3، 63/3، 18/3 شد. برنامه های آموزشی تاثیر مثبت بر ادراک آنها نسبت به شدت (t= 2.3، P < 0.05، β=0.37) و قطعیت مجازات (t= 2.8، P < 0.01، β=0.44) افشای اطلاعات دارد.آگاهی پرستاران از سیاست های امنیتی سیستم های اطلاعاتی تاثیر مثبت بر ادراک آنها نسبت به شدت (t= 9.1، P < 0.01، β=0.41) و قطعیت مجازات افشای اطلاعات (t= 7.3، P < 0.01، β=0.35) دارد.
  نتیجه گیری
  آموزش امنیت اطلاعات و ارتقاء آگاهی پرستاران از سیاستهای امنیت اطلاعات بیمارستان بر ادراک پرستاران از شدت و قطعیت مجازات ناشی از نقض امنیت اطلاعات تاثیر دارد
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: آموزش، آگاهی از سیاست امنیت اطلاعات، قطعیت و شدت مجازات، پرستاران، مستندات بیماران
 • هومان منوچهری، الهام ایمانی، فروزان آتش زاده شوریده، حمید علوی مجد صفحات 25-34
  مقدمه
  انجام کار دانشجویی توسط دانشجویان پرستاری می تواند آثار مثبت و منفی در بازدهی دروس و وضعیت تحصیلی دانشجویان و پیش برد اقدامات پرستاری در بخش ها داشته باشد. هدف از این مطالعه تبیین تجربیات و دیدگاه های پرستاران شب کار در زمینه کاردانشجویی است.
  روش کار
  این پژوهش یک تحلیل محتوای کیفی است که پرستاران شب کار شاغل در بیمارستان های آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آن شرکت کردند. نمونه گیری به صورت هدفمند و با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته صورت گرفت. هم زمان با جمع آوری داده ها جهت تجزیه و تحلیل آنها از روش مقایسه مداوم داده ها و طرح طبقه بندی تحلیل محتوای کیفی Elo و Kynga s استفاده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، 34 پرستار شرکت کردند که 58/70 درصد آنها زن بودند. پس از کدبندی کلیه مصاحبه ها، 1125 کد اولیه ایجاد شد که پس از چندین بار بازبینی در مراحل مختلف، تعداد کدها به 650 کد تقلیل یافت. این کدها در نهایت در 28 زیر طبقه،10 طبقه فرعی، 4 طبقه اصلی با عناوین منافع فردی، منافع سازمانی، پیامدهای منفی فردی و پیامدهای منفی سازمانی و 2 مضمون با عناوین مزایای کاردانشجویی و معایب کاردانشجویی قرار داده شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد، با وجود این که حضور دانشجویان در بخش ها، می تواند به جبران کمبود نیرو کمک کند، اما با مشکلاتی و معایبی نیز همراه است. با آگاهی از اثرات بالقوه کار دانشجویی بر رشد فردی و حرفه ای دانشجویان پرستاری، لازم است برنامه های سازمان یافته تری جهت ایجاد رویکردی هماهنگ بین دانشکده ها و بیمارستان ها در نظرگرفته شود.
  کلیدواژگان: تجربه، پرستار، دانشجوی پرستاری، مطالعه کیفی، کاردانشجویی
 • محمدرضا حیدری، نوابه حسینخانی، رضا نوروززاده صفحات 35-44
  مقدمه
  امروزه تاکید زیادی روی آموزش و یادگیری راجع به دغدغه سالمندان از مرگ و پایان زندگی وجود دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی نگرش سالمندان نسبت به دغدغه های پایان عمر انجام گردید.
  روش کار
  در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی، 131 سالمند سالم مراجعه کننده به کانون های جهاندیدگان شهر تهران به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل برگه مشخصات فردی و پرسشنامه نگرش سالمندان به دغدغه های پایان عمر بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار میزان نگرش دغدغه های پایان زندگی سالمندان 83/10± 41/82 میباشد که نشاندهنده نگرش متوسط و تا حدی مطلوب است. 7/39 درصد افراد دارای نگرش نامطلوب، 5/95 درصد از نگرش تا حدی مطلوب و 8/0 درصد از نگرش مطلوب برخوردار بودند. بین دغدغه های پایان عمر سالمندان و جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل و شغل تفاوت معنی دار آماری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه نگرش سالمندان به دغدغه های پایان عمر هنوز در حد مطلوب نیست میتوان نتیجه گیری کرد که با دادن آموزشهای لازم به پرستاران میتوان نسبت به ارتقاء سطح ارائه مراقبتهای پایان عمر سالمندان اقدام نمود.
  کلیدواژگان: نگرش، سالمندان، دغدغه پایان زندگی، سالمندی
 • نصرالله عرفانی صفحات 45-52
  مقدمه
  خودتنظیمی به عنوان یک راهبرد شناختی و خودکارآمدی به عنوان باور انگیزشی از مفاهیم اساسی نظریه شناخت اجتماعی بندورا بهشمار می روند.هدف این پژوهش پیش بینی باورهای خودکارآمدی براساس راهبردهای خودتنظیمی دانشجویان بود.
  روش کار
  روش پژوهش همبستگی بود.از بین جامعه آماری دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال تحصیلی 94-1393 که تعداد آنان 177 نفر بود، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 122 نفر تعیین گردید که به شیوه نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های باورهای خودکارآمدیand Froman Owen اون و فرامن (1988)و راهبردهای خودتنظیمیand Ryan Connell کانل (1985)استفاده شد. به منظور پاسخ گویی به سوال های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شد. داده ها با استفاده نرم افزار آماری SPSS.24 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایح نشان داد، بین راهبردهای خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان رابطه مستقیم معنا داری مشاهده شدوجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد راهبردهای خودتنظیمی شناختی و خودتنظیمی درونی به طور معنا داری توانایی تبیین و پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان را دارند.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان نتیجه گیری کرد با بهبود راهبردهای خودتنظیمی شناختی و خودتنظیمی درونی می توان خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان را بالا برد.
  کلیدواژگان: راهبردهای خودتنظیمی، باورهای خودکارآمدی، دانشجو
 • بررسی ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتیاد به اینترنت با انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بجنورد
  مهدیه آرین، محمدباقر اوغازیان، زکیه امینی، آرمین خسروی پور، فهیمه عباس زاده صفحات 51-60
  مقدمه
  نقش کلیدی انگیزش در یادگیری انکار ناپذیر است. پیشرفت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی با سلامت جامعه ارتباط دارد لذا کاهش و یا افزایش انگیزه و عوامل موثر برآن ، تاثیرات زیادی بر خود فرد و سلامت جامعه خواهد داشت. شبکه های اجتماعی و اینترنت از عوامل تاثیر گذار در پیشرفت و انگیزه تحصیلی دانشجویان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی 300 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد در سال 1395 به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب و وارد مطالعه شدند. اطلاعات به صورت خود گزارشی با پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک اعتیاد به اینترنتYang و مقیاس انگیزش تحصیلی (Inventory of School Motivation-ISM) جمع آوری گردید. آنالیز با نرم افزار SPSS نسخه 16 و با آزمون تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری (05/ 0 P<) انجام شد.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر، (54%)162 دانشجو دلیل استفاده از شبکه های اجتماعی را سرگرمی گزارش کردند. کاربران شبکه ها عبارت بودند از: (91%)273 تلگرام،(7/5%)17 اینستاگرام، (5/0%)1 لاین، (3/0%)1 وایبر، (3/1%)4 بیتالک، (3/1%)4 فیس بوک. میانگین های نمره اعتیاد به اینترنت ، زمان استفاده از شبکه های اجتماعی در طول روز و نمره انگیزش تحصیلی به ترتیب (93/16±53/44)، (59/2±58/4) و (63/25±78/146) بودند. بین انگیزش تحصیلی و استفاده روزانه از فضای مجازی با (245/ 0- r= و 001/0 p=)همبستگی معکوس و ضعیف و بین انگیزش تحصیلی و اعتیاد به اینترنت با (197/0- r= و 001/0 p=) همبستگی معکوس و بسیار ضعیفی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با عنایت به اینکه دانشجویان علوم پزشکی عهده دار وظیفه خطیر درمان و نجات بیماران و سلامتی جامعه خواهند بود، مساله تربیت و آموزش آنها خصوصا در زمینه فرهنگ استفاده از شبکه های اجتماعی و مدت زمان استفاده از اینترت از حساسیت ویژه ای برخوردار است. لذا با توجه به توانمندی دانشجویان در استفاده از اینترنت به کارگیری آموزش از راه دور در آموزش آنان توصیه می شود
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، اینترنت، انگیزش، دانشجو
 • اثر بخشی درمان مبتنی بر شفقت بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتلا به سرطان سینه شهر اهواز
  سجاد علی قنواتی، فاطمه بهرامی، کوروش گودرزی، مهدی روزبهانی صفحات 61-70
  مقدمه
  باتوجه به آثار روانی ناشی از ابتلا به سرطان بکارگیری درمان های روانشناختی در کاهش آثار روانی مربوط به ابتلا به سرطان سینه اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیردرمان مبتنی بر شفقت بر کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه ی زنان دارای سرطان سینه مراجعه کننده به مراکز درمانی در سال 95-96 شهر اهواز بود که از میان آن ها 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از این تعداد 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه گواه به شکل تصادفی ساده- به قید قرعه-، گماشته شدند. گروه آزمایش 12 جلسه مداخله مبتنی بر شفقت دریافت کرد. ابزار استفاده شده در این پژوهش شامل پرسش نامه ی کیفیت زندگی (WHOQOL-BREF) و پرسش نامه ی شادکامی آکسفورد(AHQ) بود که در آخرین جلسه مداخله شرکت کنندگان به این ابزارها مجددا پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از روش های آماری توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار نمرات و به منظور کنترل متغیرهای مداخله گر در پیش آزمون از تحلیل کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش بیانگر آن است که میانگین های کیفیت زندگی دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون به ترتیب 88/20± 83/79، 53/10± 58/45 و میانگین های شادکامی دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون به تریب34/16± 33/92، 57/14 ± 58/ 45 که این مقادیر در تحلیل کواریانس چند متغیری از لحاظ آماری معنی دار است( 001/0P<).
  نتیجه گیری
  درمان مبتنی بر شفقت توانسته است میزان کیفیت زندگی و شادکامی زنان مبتلا به سرطان سینه را افزایش دهد می توان دلایل این اثر بخشی را به تاکید این درمان بر مولفه های شفقت و مهربانی و از طرف دیگر به مولفه های خاص درمان مبتنی بر شفقت نسبت داد
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر شفقت، کیفیت زندگی، شادکامی، سرطان سینه
|
 • Seyyedeh Sara Afrazandeh, Maryam Ebrahimi, Fariba Asadi, Fatemeh Bahador, Seyyedeh Zahra Mosavi, Javad Rajabzadeh Pages 1-7
  Introduction
  choosing the right lifestyle in students, can lead to motivate achievement, maintain and improve health and prevent diseases. The aim of this study was to investigate the relationship between lifestyle and the achievement motivation from the viewpoint of students in 2016.
  Method
  In this descriptive correlational study, 142 students of Ferdows Paramedical School were randomly selected in 2016 year. To collect data, three questionare contains :personal factors, walker style of life and Hermann's motivation development were used..Data were analyzed using SPSS version 19 and Descriptive statistics (Abundance, mean and standard deviation) and Inferential statistics) Independent T tests, One-way analysis of variance and Pearson Correlation Coefficient) .
  Result
  mean of lifestyle and achievement motivation, respectively was 135/2 ± 18/3 and 81/6 ± 7/2 Both of which were mediocre. There was a positive and significant correlation between lifestyle and achievement motivation (r=0.22 , p
  Conclusion
  The results indicated a positive and significant relationship between lifestyle and the achievement motivation . As the results indicate that the score of lifestyle and the progress motivation is moderate, broader plans should be made to promote lifestyle and strengthen the factors affecting it
  Keywords: lifestyle, achievement motivation, nursing studen
 • Yadegar Ranaei, Fatemeh Alhani, Anoshirvan Kazemnejad, Neda Mehrdad Pages 8-16
  Introduction
  Achieving optimal self-management in diabetic patients can improve the quality of diabetics. The purpose of this study was to determine the effect of education on lifestyle modification through e-learning on self-management of diabetic patients
  Method
  This quasi-experimental study was performed in 88 patients (46 males and 42 males) who were divided into two groups of 44, intervention and control groups. Sampling was based on purposeful method and then divided into two groups by simple random allocation method. The content of the training was adjusted according to the required measurement in 71 E-learning short message, which were sent two or three times a day via the telegram to the participants. The research tools was a demographic questionnaire, Walker Health Promotion Lifestyle Standard Questionnaire, Diabetes Self-Management Instrument (DSMI).. Kolmogorov-Smirnov, T-test, paired t-test and Mann-Whitney test were used for data analysis with a significant level of 0.05.
  Results
  There was no significant difference between life style (P = 0.163) and diabetes self-management (P= 0.275) before intervention but after intervention this difference was significant between lifestyle (P = 0.002) and self-management (P = 0.003) except for self-efficacy.
  Conclusion
  Lifestyle modification through e-learning improves the self-management of diabetic patients, so planning for patients with diabetes at a wider level and other chronic patients is recommende
  Keywords: diabetes, lifestyle, E, learning, self, management
 • Zahra Karimi, Hamid Reza Peikari Pages 17-24
  Introduction
  While nurses have access to confidential information of patient's records and history, it is still unknown that how information security training and their awareness with information security policy can influence their perceived certainty and severity of sanctions. To examine the Impact of Nurses’ Perceived Information Security Training and Information Security Policy Awareness on their Perceived Severity and Certainty of Information Security Breach Penalties in the Educational Specialized Hospitals.
  Method
  This research was a descriptive, corelational study. The population was consisted all nurses working in the specialized training hospitals, Isfahan city and at last, 181 usable questionnaires were collected. The data was collected by four questionnaires, namely information security training (D’Arcy et al.), security policy awareness (Sohrabi Safa et al.) and perceived certainty and severity of sanctions (Cheng et al.) and formatted into 5 point Likert scale and the data was collected using non-random sampling. For validity, content, face and construct validity methods and for reliability, Cronbach’s alpha method were used. Descriptive statistics, including frequency and percentage were analyzed by SPSS 19 and hypotheses were analyzed by partial least square technique; using SmartPLS M2.0.
  Result
  The average for security training, security awareness, perceived certainty and severity of sanctions were 3.78, 3.41, 3.63 and 3.18 respectively. Nurse's awareness of security policies had a positive significant influence on their perceived severity (t= 9.1, P
  Conclusion
  Security training and nurse's awareness of security policies significantly predict their perceived certainty and severity of sanctions for security breach.
  Keywords: Training, Nurses, Security policy awareness, Certainty, severity of sanctions, Patient's documents
 • Houman Manoochehri, Elham Imani, Foroozan Atashzadeh-Shoorideh, Hamid Alavi-Majd Pages 25-34
  Introduction
  Carrying out clinical works with nursing students while studying can have positive and negative effects on student's academic achievement and progress in nursing practices in hospital wards. The purpose of this qualitative study is to explain the experiences and viewpoints of night work nurses about student' work.
  Methods
  This research is a qualitative content analysis that night work nurses working in teaching hospitals affiliated to Hormozgan University of Medical Sciences participated in it. Sampling was done purposefully with semi-structured interviews. At the same time with data collection, constant comparison approach and classifying design of Elo and Kynga¨s were used to analyze them.
  Results
  34 night work nurses participated in this study, of which 70.58% were women. After encoding all the interviews, 1125 initial codes were created which, after several revisions at different stages, reduced the number of codes to 650. These codes were ultimately placed in 28 sub-classes, 10 secondary classes, 4 classes named individual benefits, organizational benefits, negative individual consequences and negative organizational consequences and 2 themes named the benefits of student' work and disadvantages of student' work.
  Conclusion
  This study showed that although the presence of students in the wards can help to compensate the lack of staff, it also has some problems and disadvantages. After knowing the potential effects of student's work on the individual and professional development of nursing students, it is needed more organized programs to create a coherent approach between colleges and hospitals.
  Keywords: experience, nurse, nursing student, qualitative study, student's work
 • Mohammadreza Heidari, Navabe Hoseinkhani, Reza Norouzzadeh Pages 35-44
  Introduction
  Today, there is a great deal of emphasis on teaching and learning about the elderly concern for death and end of life. This study aimed to investigate the attitudes of the elderly towards the end of life concerns.
  Method
  In this cross-sectional study, 131 healthy elders referred to Jahandidegan centers in Tehran were selected by convenience sampling method. Data collection instrument included a demographic data sheet and Elderly Attitude Questionnaire on end of life
  Results
  Results showed that the mean and standard deviation of attitude to end of life concerns was 82.41 ± 10.83, indicating moderate and somewhat desirable attitude. 39.7% of elders were in poor attitude, 95.5 % fairly good and 0.8 had a good attitude. There was no statistically significant difference between the attitudes of the elderly towards the end of life concerns by gender, education, marital status and occupation.
  Conclusion
  Given that the attitude of the elderly towards the end-of-life concerns is not at the optimal level, one can conclude that providing nurses with the necessary training can be used to promote end-of-life care for the elderly.
  Keywords: attitude, the elderly, concerns of the end of life, elderly
 • Nasrolah Erfani Pages 45-52
  Introduction
  Self-regulation as a cognitive strategy and self-efficacy as a motivational belief are considered as fundamental concepts of Bandura's social cognitive theory. The purpose of the current study was to predict self-efficacy beliefs based on students’ self-regulation strategies.
  Methods
  The research method used was correlation. Out of 177 undergraduate’s students in (academic years of) 2014-2015 in Hamadan Bu-Ali Sina University, using Cochran’s formula and systematic random sampling, and 122 students were selected as sample. To collect the data Owen and Forman’s (1988) self-regulation strategies and Connell’s (1985) self-efficacy beliefs questionnaires were used. To answer the research questions, using SPSS software, Pearson correlation co-efficient and multiple regression analysis using stepwise method were run.
  Results
  The results showed that there was a positive significant relationship between academic self-regulation strategies and academic self-efficacy of the students. The results also showed that the strategies of cognitive self-regulation and internal self-regulation could significantly explain and predict the students’ academic self-efficacy.
  Conclusion
  Hence, it can be concluded that via improving the strategies of cognitive self-regulation and internal self-regulation, we may promote the students’ academic self-efficacy
  Keywords: self, regulation strategies, self, efficacy beliefs, student
 • The Relationship Between Internet Addiction and Social Network with Academic motivation in students, Bojnord University of Medical Science
  Mahdieh Arian, Mohammad Bagher Oghazian, Zakieh Amini, Armin Khosravipur, Fhimeh Abaszadeh Pages 51-60
  Introduction
  The key role of motivation in learning is undeniable. The academic achievement of medical students is related to the health of the community; therefore, the reduction or increase in motivation and the factors affecting it will have a great impact on the individual and the health of the community. Social networks and the Internet are factors that influence the student's academic progress and motivation.
  Method
  In this descriptive-analytical study 300 students from Bojnurd University of Medical Sciences in (2016-2017) were selected with Stratified Random Sampling and entered in this study. The data were collected and analyzed by demographic questionnaire, Yang's internet addiction inventory and Inventory of School Motivation (ISM). data were fed into SPSS-16 software and were analyzed using independent t-test and pearson correlation .P
  Results
  Entertainment has been reported due to the use of social networks in 162 (54%). Social network users were: 273 (91%) Telegrams, 17 (%5.7) Instagrams, 1 (%0.3) lines, 1 (0.3%) Viber, 4 (1.3%) Beetalk, 4 (1.3%) Facebook. Internet addiction scores, time spent using social networks during the day, and academic motivation score were respectively :(16.93 ± 44.53), (2.59 ± 4.58) and (25.63 ± 146.78). There was a meaningful inverted and weak correlation between the academic achievement and the rate of using social networks (p=0.001 , r= - 0.245). There was a meaningful inverted and very weak correlation between the academic achievement and the internet addiction (p=0.001 , r= - 0.197).
  Conclusion
  considering that medical science students are responsible for the critical task of patient care and community health. The issue of their training, especially in the field of culture using social networks and the duration of using the Internet has a special sensitivity. Therefore, considering the student's ability to use the Internet, the use of distance education in their education is recommended
  Keywords: Social Network, internet, Motivation, Student
 • Effectiveness of compassion-based therapy on Quality of Life and Happiness of women with breast cancer in Ahvaz city
  Sajad Alighanavati, Fatemeh Bahrami, Kurosh Goudarzi, Mehdi Rrouzbahani Pages 61-70
  Introduction
  Considering the psychological effects of cancer, the use of psychological treatments is very important in reducing the psychological effects of breast cancer. The purpose of this study was to investigate the therapeutic effect of compassion on quality of life and happiness among women with breast cancer in Ahwaz.
  Method
  The research design was a post-test pre-test. The statistical population of the study included all women with breast cancer in the year 95-96 referring to health centers in Ahwaz, among whom 24 were selected by available sampling method. Twenty-four of them were randomly assigned, 12 in the experimental group and 12 in the control group. Compassion-based therapy was conducted in a group of 12 sessions in two experimental groups. The control group was placed on the waiting list and received no intervention. The instrument used in this study was Quality of Life Questionnaire, Oxford Happiness Questionnaire, which answered at the last intervention session again. To analyze the results, descriptive statistics and covariance analysis were used with 0.01 alpha.
  Results
  The results of this study indicate that there is a significant difference between the experimental and control groups regarding Quality of Life with average of 79.83± 20.88 & 45.58 ± 10.53and Happiness with average of 92.33± 16.34 &53.08± 14.57(P
  Conclusion
  Compassion-based therapy has been able to increase the quality of life and happiness of women with breast cancer. It is possible to attribute the reasons for this effect to emphasize this treatment on the components of compassion and kindness, and on the other hand, the exceptional process in compassion-based therapy
  Keywords: compassion therapy, Quality of Life, Happiness, breast cancer