فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علی شاکری*، یحیی سخنگویی، یاسین حسینی صفحات 73-81
  مقدمه
  اسکولیوز ایدیوپاتیک یک ناهنجاری سه بعدی در ستون فقرات است که اگر بدون درمان باقی بماند می تواند پیشرفت کند و منجر به ایجاد درد کمر، نقص در ظرفیت حیاتی و اختلالات روانی- اجتماعی گردد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرینات اصلاحی بر برخی پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 25 دانش آموز مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک بصورت هدفمند انتخاب شدند و به مدت 10 هفته (سه جلسه در هفته) در برنامه تمرینات اصلاحی شرکت کردند. به منظور اندازه گیری زاویه اسکولیوز و میزان اختلاف نسبی بین زاویه تحتانی کتف و شانه ها از روش فتوگرامتری از نمای خلفی استفاده شد. برای تعیین نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون شاپیروویلک استفاده شد. همچنین به منظور بررسی نتایج قبل و بعد از آزمون از روش آماری تی همبسته استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان دهنده کاهش معناداری در میانگین زاویه انحنای جانبی ستون فقرات (0/000=P)، میزان اختلاف نسبی بین زاویه تحتانی کتف (P=0/000) و شانه ها (P=0/035) پس از شرکت در برنامه تمرینات اصلاحی نسبت به قبل بود.
  نتیجه گیری
  تمرینات اصلاحی مناسب میتواند تاثیر مطلوبی در کاهش زاویه انحنای جانبی ستون فقرات و بهبود راستای زاویه تحتانی کتف و شانه ها در افراد مبتلا به اسکولیوز ایدیوپاتیک داشته باشد.
  کلیدواژگان: تمرینات اصلاحی، پارامترهای وضعیتی و بیومکانیکی، اسکولیوز ایدیوپاتیک
 • خدیجه ابوالمعالی الحسینی*، فرحناز رستم آبادی صفحات 82-88
  مقدمه
  سرمایه روان شناختی یک حالت و ظرفیت روان شناختی مثبت است و چهار بعد خودکارآمدی، امید، خوش بینی و تاب آوری را دربرمیگیرد. این ابعاد در کنار یکدیگر تاثیر مثبتی بر عملکرد فرد دارند و به عنوان سپری مقاوم در برابر عوامل فشارزای درونی و بیرونی ایفای نقش می کنند. هدف از این پژوهش مقایسه ابعاد سرمایه روان شناختی (تاب آوری، خوش بینی، امید و خودکارآمدی) در زنانی که ورزش یوگا انجام می دهند با زنان غیر ورزشکار است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر علی-مقایسه ای بود. جامعه ی آماری این پژوهش دربرگیرنده ی زنان عضو یکی از باشگاه های یوگا و زنان غیر ورزشکار ساکن در همان منطقه در سال 1395 بود. 81 زن غیر ورزشکار و 85 زن که ورزش یوگا انجام می دادند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسشنامه های امید (اسنایدر، 2005)، تاب آوری (کونور و دیویدسون،2003)، خودکارآمدی (شرر، 1981) و جهت گیری زندگی (سلیگمن، 2000) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس چندمتغیری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از این بود که تفاوت در دو بعد از سرمایه ی روان شناختی، یعنی تاب آوری و خودکارآمدی بین زنان ورزشکار یوگا و غیرورزشکار معنادار بود (P=0.01). )، اما تفاوت خوش بینی و امید در دو گروه معنادار نبود (P>0.05).
  نتیجه گیری
  این پژوهش اثرات یوگا را بر ابعاد خودکارآمدی و تاب آوری نشان داد. بنابراین توصیه می شود که روان شناسان حوزه سلامت به اثرات مثبت یوگا بر افزایش سرمایه روان شناختی توجه بیشتری نمایند.
  کلیدواژگان: امید، خوش بینی، تاب آوری، خودکارآمدی، سرمایه روان شناختی، یوگا
 • رستم صابری فر* صفحات 89-94
  مقدمه
  تاثیر شرایط محیطی بر سلامت عمومی و روانی، در تحقیقات متعددی به اثبات رسیده است. در این میان نقش مبلمان و بهره مندی از فضاهای شهری به طور خاص، مورد توجه و علاقه برنامه ریزان شهری و سیاستگذاران بهداشتی بوده است. این بررسی قصد دارد تا رابطه وضعیت مبلمان شهری، میزان بهره مندی از فضاهای شهری و سلامت روان را در یک شهر مورد بررسی قرار دهد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک بررسی توصیفی-تحلیلی است که در تابستان سال 1394 در بین جمعیت 15 ساله و بیشتر شهر سبزوار به انجام رسیده است. به این منظور و با توجه به تعداد جمعیت شهر،372 نفر به صورت نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی، انتخاب گردیدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه SCL-90 و محقق ساخته (به ترتیب برای سلامت روان و وضعیت مبلمان و فضاهای شهری) که روایی و پایایی آنها تایید شده بود، گرد آوری شد. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون همبستگی و تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد که بین وضعیت مبلمان شهری و میزان بهره مندی از فضاهای شهری با سلامت روان در سطح P<0.05 رابطه معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  تناسب مبلمان شهری نقش مهمی را در تبیین و پیش بینی سلامت روان شهروندان ایفا می نماید. بر اساس یافته های این مطالعه می توان عنوان داشت که هر چه شهروندان از فضاهای شهری بیشتر بهره برداری نموده و مبلمان موجود در این فضاها، از تناسب و جانمایی بهتری برخوردار باشند، سلامت روان بالاتری خواهند داشت.
  کلیدواژگان: مبلمان شهری، سلامت روان، فضاهای شهری
 • سعید احمدی نصرآباد سفلی، اقبال زارعی*، سمانه نجارپوریان صفحات 95-100
  مقدمه
  کیفیت زندگی در خانواده های دارای کودک معلول معمولا سطح پایینتری از حد نرمل دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش واقعیت درمانی به شیوه ی گروهی بر افزایش سلامت روان، شادکامی و بهبود کیفیت زندگی والدین دارای کودکان معلول بود.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش، کلیه والدین دارای کودکان معلول شهر یاسوج در سال 1394 بود. افراد حاضدر در این پژوهش با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده 30 نفر انتخاب شدند که در دو گروه 15 نفر قرار گرفتند.گروه آزمایش تحت مداخله واقعیت درمانی به صورت گروهی در طی 10 جلسه 5/1 ساعته قرار گرفتند. قبل و بعد از درمان هر دو گروه به پرسش نامه های مقیاس شادکامی آکسفورد و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت پاسخ دادند. داده ها با استفاده از کواریانس تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد آموزش واقعیت درمانی به شیوه ی گروهی بر افزایش سلامت روان و شادکامی و بهبود کیفیت زندگی والدین دارای کودکان معلول تاثیر معنی دار داشته است (0.05>P) . همچنین نتایج فرضیات فرعی پژوهش نشان داد که برونداد تحلیل کواریانس تک متغیره برای همه مولفه های شادکامی و کیفیت زندگی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (0.001>P).
  نتیجه گیری
  می توان این گونه نتیجه گرفت که واقعیت درمانی بر کیفیت زندگی و شادکامی والدین اثر افزایشی داشته است. نتایج این پژوهش می تواند برای خانواده درمانگران، روان شناسان بالینی خانواده، سازمان بهزیستی و انجمن حمایت از افراد معلول کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، شادکامی، سلامت روان، کیفیت زندگی، والدین دارای کودک معلول
 • محمدعلی بشارت، امیرحسین افشاری*، میثم شاه حسینی صفحات 101-108
  مقدمه
  شیوع مصرف مواد نیروزای غیرمجاز در میان ورزشکاران با وجود بسیاری از ممنوعیت ها هم چنان در حال رشد است و به نظر می رسد عوامل روانی متعددی در مصرف این مواد نقش داشته باشند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به عضلانی شدن در برخی از ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز به تفکیک رشته های تیمی و انفرادی بود
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش حاضر ورزشکاران مرد برخی از رشته های تیمی و انفرادی شهر تهران در سال 1395 بود که بر حسب نمونه گیری در دسترس تعداد 335 ورزشکار در سه سطح مبتدی، نیمه ماهر و ماهر انتخاب شدند. داده ها توسط دو پرسشنامه نگرش به بهبود عملکرد و تمایل به عضلانی شدن به همراه ضمیمه ای از پرسشنامه دموگرافیک توسط دو گروه از ورزشکاران با و بدون مصرف مواد نیروزای غیرمجاز جمع آوری شد. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون های تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و چند طرفه (MANOVA) مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  ورزشکاران رشته های انفرادی در تمایل به عضلانی شدن و دو زیر مولفه آن (رفتارهای مرتبط با عضلانی شدن و مصرف مواد نیروزا) به نسبت رشته های تیمی از میانگین بالاتری برخوردارند. اما در زیرمولفه نگرش های مرتبط با عضلانی شدن و مولفه نگرش به بهبود عملکرد تفاوتی میان ورزشکاران تیمی و انفرادی مشاهده نشد. هم چنین متغیر تمایل به عضلانی شدن و دو زیرمولفه آن (رفتارهای مرتبط با عضلانی شدن و مصرف مواد نیروزا) در ورزشکاران رشته های تیمی و انفرادی مصرف کننده مواد نیروزای غیرمجاز به نسبت ورزشکاران بدون مصرف از میانگین بالاتری برخوردارند. در متغیر نگرش به بهبود عملکرد، ورزشکاران رشته های انفرادی در گروه مصرف کننده مواد نیروزای غیرمجاز میانگین بالاتری از گروه بدون مصرف نشان دادند، اما در ورزشکاران تیمی تفاوتی در متغیر نگرش به بهبود عملکرد در میان دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به منظور شناسایی و پیشگیری از مصرف مواد نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران، شناخت عوامل روانی و هم چنین توجه به ماهیت تیمی و انفرادی بودن ورزش، که می تواند نگرش های ورزشکاران را تحت تاثیر قرار دهد، از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
  کلیدواژگان: مواد نیروزای غیرمجاز، عضلانی شدن، نگرش به بهبود عملکرد
 • علیرضا قدیان*، فاطمه حیدری، هادی برزگر بفرویی صفحات 109-113
  مقدمه
  اسپاسم حالب و درد ناشی از آن یکی از مشکلات انجام یورتروسکوپی است. بنابراین در این مطالعه اثر آمینوفیلین به صورت وریدی بر کاهش اسپاسم حالب در هنگام مواجه شدن با یورتروسکوپی مشکل مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  64 نفر بیمار با تشخیص سنگ حالب که بر اساس تصویر برداری انجام شده مورد تایید قرار گرفته بودند جهت یورتروسکوپی وارد مطالعه شدند. در حین یورتروسکوپی در مواجهه با اسپاسم یا تنگی حالب، آمینوفیلین بصورت وریدی (محلول یک آمپول 250 میلی گرم داخل 50 سی سی نرمال سالین) به بیمار تزریق شد. اطلاعات به دست آمده به روش آنالیز واریانس یک طرفه در نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  محدوده سنی افراد شرکت کننده در مطالعه 18 تا 50 سال بود. اثر گشاد کنندگی داروی آمینوفیلین وریدی روی 25 نفر مناسب بود. اما 39 نفر به دارو پاسخ مناسب ندادند و یورتروسکوپی موفق میسر نشد. در مواردی که یورتروسکوپی و سنگ شکنی انجام شد برای 4 نفر به علت آسیب مخاطی حالب و 5 نفر به علت عدم سنگ شکنی کامل کاتتر دبل جی تعبیه شد. بنابراین برای 48 نفر کاتتر دبل جی تعبیه شد. 11 نفر از 39 نفری که به داروی آمینوفیلین پاسخ ندادند جهت انجام ESWL ارجاع داده شدند. 6 نفر از 25 نفری که به داروی آمینوفیلین پاسخ دادند دچار هماچوری خفیف و مختصر شدند ولی هیچکدام هماچوری بارز نداشتند. هیچکدام از بیماران دچار عفونت ادراری ، پارگی حالب و تب نشدند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های این مطالعه می توان پیشنهاد کرد که تزریق آمینوفیلین در موارد یورتروسکوپی مشکل می تواند به عنوان یک راه حل مناسب در اختیار اورولوژیست قرار بگیرد تا از انجام یورتروسکوپی و TUL مجدد و تحمیل هزینه های بیشتر به بیمار و نیز از عوارض یورتروسکوپی جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: رنال کولیک، آمینوفیلین، یورتروسکوپی، دبل جی، سنگ شکنی
 • شیما پورابوالقاسم حسینی*، عباسعلی حسین خانزاده، سید ولی الله موسوی صفحات 114-121
  مقدمه
  نتایج پژوهش های پیشین در نمونه های خارجی حاکی از آن است که آموزش افزایش توجه و تمرکز نقش مهمی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. در همین راستا مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش توجه و تمرکز بر مهارت های حل مسئله و اضطراب امتحان دانش آموزان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع آزمایشی و با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه دانش آموزان دختر پایه هفتم مدارس دولتی ناحیه 2 شهرستان رشت در طی سال تحصیلی 1395-1394 بود که 30 نفر از آنها به روش چندمرحله ای تصادفی انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. برنامه آموزش توجه و تمرکز استاندارد طی 10 جلسه به مدت یک ماه به گروه آزمایش ارائه شد، اما گروه کنترل هیچ آموزش خاصی را دریافت نکردند. هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون با مقیاس حل مسئله کسیدی و لانگ و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون مورد سنجش قرار گرفتند و داده های به دست آمده با استفاده از روش کوواریانس در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه از نظر مهارت های حل مسئله (0.001=P) و اضطراب امتحان (0.001=P) وجود دارد. بدین معنا که آموزش توجه و تمرکز توانسته است موجب بهبود مهارت های حل مسئله و کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان گروه آزمایش شود.
  نتیجه گیری
  تقویت توجه و تمرکز به عنوان یکی از محورهای اصلی کاهش استرس دانش آموزان و افزایش بازدهی ذهنی آنان باید به طور جدی مورد توجه متخصصان علوم روان و مربیان آموزشی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: توجه، تمرکز، مهارت های حل مسئله، اضطراب، امتحان
 • آتنا رمضانی* صفحات 122-128
  تغذیه انحصاری با شیر مادر یک روش مطلوب در تامین رشد و نیاز تغذیه ای شیرخوار می باشد و ایمنی کودک را در برابرمیکروارگانیسم های بیماری زا افزایش می دهد. اما الگوی غذایی مادر، نوع و ترکیب بیوشیمیایی مواد مغذی در شیر مادر به ویژه چربی ها و پروتئین ها می تواند از عوامل ایجاد آلرژی در شیرخواران باشند. با توجه به افزایش شیوع و شدت آلرژی غذایی نوزادی و آسم در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه و ارتباط تغذیه مادر به ویژه در دوران بارداری و شیردهی با آلرژی غذایی در نوزادان، این مطالعه مروری بر ارتباط رژیم غذایی مادر و ترکیبات بیوشیمیای آن در دوران شیردهی با بروز آلرژی های نوزادی می باشد. مطالعه ی حاضر یک مطالعه ی مروری بود که در آن مقالات مجلات علمی به زبان فارسی و انگلیسی تا سال 2017 مورد بررسی قرار گرفتند. با محدود کردن جستجو در infant برای مقالات انگلیسی و کلیدواژه های تغذیه، رژیم غذایی، آلرژی غذایی، بارداری و شیردهی برای مقالات فارسی از تعداد 58 مقاله بدست امده، تعداد 29 مقاله استخراج شد. داده های حاصل بر مبنای نوع مطالعه ،گروه هدف مورد بررسی، طول دوره مطالعه ورژیم غذایی مادر در دوره شیر دهی و ابتلا و شدت حساسیت و عوامل احتمالی آن به دست آمد. نتایج بررسی نشان دادند با افزایش روغن های گیاهی و چربی های غیر اشباع امگا-3 و امگا-6 در رژیم غذایی مادر، میزان این نوع چربی ها در شیر نیز افزایش پیدا می کند. میزان و نوع چربی رژیم غذایی در ذخایر چربی مادران وترکیب بیوشیمیایی چربی شیر مادر تاثیر دارد که می تواند برمیزان آلرژی شیرخواران نیز اثر بگذارد. عدم مصرف غذاهای آلرژی زا در دوران بارداری می تواند پیشرفت حساسیت آلرژی غذایی را در نوزادان کاهش دهد. بنابراین حذف کامل آلرژن ها از رژیم غذایی مادران شیرده، تغذیه انحصاری با شیر مادر، مصرف محتاطانه غذاهای جدید به کودک، فراهم کردن داروهایی برای درمان عکس العمل ناشی از آلرژی غذایی، توصیه بر رعایت بهداشت و همچنین چک کردن دقیق برچسب های مواد غذایی از عوامل پیشگیری بروز آلرژی های غذایی در نوزادان می باشد.
  کلیدواژگان: آلرژی نوزادی، غذا، شیردهی، اسید های چرب، پروتئین
|
 • Ali Shakeri *, Yahya Sokhangoie, Yasin Hoseini Pages 73-81
  Introduction
  The idiopathic scoliosis is a spinal deformity developed in three-dimensions that if untreated, can worsened to back pain, impaired vital capacity and psychosocial disturbances. The aim of this study was to investigate the influence of a course of corrective exercises on postural and biomechanical parameters in patients with idiopathic scoliosis.
  Materials And Methods
  25 patient with idiopathic scoliosis participated for 10 weeks (three sessions per week) in the program of corrective exercises. In order to measuring the angle of scoliosis and the relative difference between inferior angle of the scapula and shoulders, posterior view photogrammetric method was used. Shapiro test was used to determine the normal distribution of data and T-Test to analyze between the results of before and after the test.
  Results
  The results showed a significant decrease in the angle of lateral curvature of the spine (P=0.000), the markedly differences between the inferior angle of the scapula (P=0.001) and shoulders (P=0.035) after participation in the program of corrective exercises.
  Conclusion
  Proper corrective exercises can be effective in reducing the angle of lateral curvature of the spine and the inferior angle of the scapula and shoulders in patients with idiopathic scoliosis.
  Keywords: Corrective Exercises, Postural, Bio-mechanical Parameters, Idiopathic Scoliosis
 • Khadijeh Abolmaali Alhosseini *, Farahnaz Rostam Abadi Pages 82-88
  Introduction
  Psychological capital is a positive psychological state which included of four dimensions of self-efficacy, hope, optimism and resilience. These dimensions together have a positive impact on individual performance and play as a strong defense against internal and external stressors. The purpose of this study was to compare the components of psychological capital (resilience, optimism, hope, and self-efficacy) beteen women doing yoga exercise and non-athletic women.
  Materials And Methods
  The research was a causal-comparative study. The statistical population of this research consisted of women who did yoga and non-athletes women in the same area in 2016. Eighty-one non-athletes female and Eighty- five female who did yoga were selected by simple random sampling. The participants completed questionnaires of Hope (Snyder, 2005), resilience (Connor and Davidson, 2003), self-efficacy (Scherer, 1981) and life orientation (Seligman, 2000). Data analyzed via multivariate analysis of variance.
  Results
  The results showed that the difference between two components of psychological capital, the resiliency and self-efficacy in athlete women who did yoga and non-athletes women were significant, but the difference of optimism and hope between two groups was not significant.
  Conclusion
  This study showed the effects of yoga on self-efficacy and resilience. It is recommended to health psychologists that more focus on the positive effects of yoga on psychological capital.
  Keywords: Hope, Optimism, Resilience, Self-efficacy, Psychological capital, yoga
 • Rostam Saberifar * Pages 89-94
  Introduction
  The impact of environmental conditions on public and mental health, has been proven in several studies. Meanwhile, the role of furniture and the enjoyment of urban spaces has been particularly noted by the interest of urban planners and health policymakers. Therefore, this study aims to investigate the relationship between statuses of urban furniture, the amount of urban space and examines mental health in a city.
  Materials And Methods
  The cross-sectional study carried out in the summer of 2015 among the population aged 15 and older in Sabzevar city. For this purpose and according to the population of the city, 372 people were selected by randomized sampling. The required data were collected using SLC-90 and a self-made questionnaire (for mental health and condition of the furniture and spaces, respectively) that their validity and reliability had been confirmed. The collected data were analyzed by correlation, and multivariate regression analysis using SPSS software.
  Results
  The results of this study showed that there is a significant relationship between urban furniture status and utilization of urban spaces with mental health at the level of P
  Conclusion
  The urban furniture plays an important role in explaining and predicting the mental health of the citizens. Based on the findings of this study, it can be said that the more citizens use urban spaces and the furniture in these spaces, the better and better fit, they will have a higher mental health.
  Keywords: Urban Furniture, Mental Health, Urban Spaces
 • Saeid Nasrabad Sofla, Eghbal Zarei *, Samaneh Najarpourian Pages 95-100
  Introduction
  The quality of life in families with disabled children is usually lower than normal. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effectiveness of group therapy on improving mental health, happiness and improving the quality of life of parents with disabled children.
  Materials And Methods
  The statistical population of this study was all parents with disabled children in Yasuj city in 2015 and the sample of this study was selected by simple random sampling. Thirty people were selected in each group of 15 patients. The experimental group participated in 10 courses of 90 min. Before and after treatment, both groups responded to the Oxford Happiness Scale questionnaire and a short form of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire. Data were analyzed using covariance
  Results
  The results of covariance analysis showed that factual education therapy had a significant effect on improving mental health and happiness and improving the quality of life of parents with disabled children (P≤0.05). Also, the results of the sub-assumptions of the research showed that there is a significant difference between the results of single-variable covariance analysis for all components of happiness and quality of life between the two groups (P
  Conclusions
  It can be concluded that the reality of therapy has had an increasing effect on the quality of life and the happiness of parents. The results of this study can be helpful for family therapists, family clinical psychologists, welfare organizations, and the Association for the Protection of Disabled People.
  Keywords: Reality Therapy, Happiness, Mental Health, Quality of Life, Parents with Disabled Children
 • Mohammad Ali Besharat, Amirhossein Afshari *, Meisam Shah Hosseini Pages 101-108
  Introduction
  For many years, the prevalence of performance-enhancer substances using among athletes is still growing despite many prohibitions, and it seems that psychological factors play a role in it. Accordingly, the purpose of this study was to compare the performance enhancement attitude and muscularity in some athletes with and without the use of illegal substance in both forms of team and individual sports.
  Materials And Methods
  The statistical population of the present study was male athletes of some individual and team disciplines in Tehran city in 2016. In total of 335 athletes were selected based on available sampling at three levels of beginner, semi-skilled and skilled. Data were collected by two attitude questionnaires of improving performance and desire for muscularity, along with a supplement to the demographic questionnaire, by two groups of athletes with and without use of unauthorized substance. Data were analyzed by SPSS software version 22 and one way ANOVA and MANOVA tests.
  Results
  Individual athletes have a higher mean in their desire to muscularity and their two subcomponents (muscle-related behaviors and substance use) are higher than those in the team group. But there was no difference between the attitudes related to muscle building and the attitude component to improving the performance of team and individual athletes. Also, the tendency to muscularity and its two sub-components (muscle related behaviors and performance-enhancer drugs) are higher in the athletes of the team and individual disciplines consuming unauthorized substances than others. About attitude toward improving performance, individual athletes in the group of drug user showed a higher mean than non-consuming group, but in team athletes, there was no difference in attitude toward performance improvement between the two groups.
  Conclusion
  In order to identify and prevent the use of unwanted substances by athletes, the recognition of psychological factors, as well as attention to the nature of team and individuality of exercise, which can affect the attitudes of athletes, is of particular importance.
  Keywords: Illegal Substance, Muscularity, Performance Enhancement Attitude
 • Alireza Ghadian *, Fatemeh Heidari, Hadi Barzegar Pages 109-113
  Introduction
  Spastic pain due to ureteral spasm is one of the main problems of ureteroscopy. Therefore, in this study, the effect of intravenous injection of aminophylline on the reduction of ureteral spasm during ureteroscopy has been studied.
  Materials And Methods
  A total of 64 patients with ureteral stones confirmed by imaging were entered for ureteroscopy. During ureteroscopy, in the face of spasm or ureteral stenosis, aminophylline was injected intravenously (250 mg/50 ml of normal saline). Obtained data were analyzed by one-way ANOVA using SPSS software.
  Results
  The age range of the subjects was 18 to 50 years old. The effect of dilatation of intravenous aminophylline was appropriate on 25 subjects. But 39 patients did not respond properly to the drug and successful ureteroscopy failed. In cases where ureteroscopy and crushing were performed, 4 patients were injured due to ureteral mucosal injury and 5 patients due to the absence of a complete breakdown of the JJ catheter. So, for 48 people, a JJ catheter was fitted. 11 out of 39 people who did not respond to aminophylline were referred for ESWL. Six out of 25 people who responded to aminophylline had mild hematuria, but none of them had significant hematuria. None of the patients had urinary tract infections, ureter rupture and fever.
  Conclusion
  According to the findings of this study, it can be suggested that injection of aminophylline in cases of ureteroscopy can be a suitable method for the urologist in order to re-perform ureteroscopy and TUL, and to prevent of additional costs to the patient as well as ureteroscopy complications.
  Keywords: Renal Colic, Aminophylline, Ureteroscopy, JJ Catheter, Stone Breaking
 • Shima Poorabolghasem Hosseini *, Abbas Ali Hosseinkhanzadeh, Seyed Valiollah Mousavi Pages 114-121
  Introduction
  The results of previous research in indicated that training of increasing attention and concentration plays an important role in the learning and academic progress of students. In this regard, the present study aimed to investigate the effect of focus and attention training on problem-solving skills and anxiety-exams in students.
  Materials And Methods
  This study is an experimental that designed as pre-test and post-test with control group. The statistical population of this research includes the all-girl students of seventh grade of governmental schools in 2 area of Rasht city during the educational year of 2015-2016, which 30 of them where selected by randomized multistage sampling. Attention and concentration training was taught to the 15 students in experimental group in ten sessions of one month period, while 15 students of control group did not receive any special training. Both groups of control and experiment have assessed in pre-test and post-test with Cassidy and long problem solving scale and Sarason test anxiety questionnaire. Data were analyzed using the covariance method in SPSS software.
  Results
  There were significant difference between two groups about problem solving skills (P=0.001) and test anxiety (P=0.001). This means that attention and focus training has been able to improve problem-solving skills and reduce test anxiety in students of experimental group.
  Conclusion
  Strengthening attention and focus as one of the main aspects of reducing student's stress and increasing their mental efficiency should be seriously addressed by psychologists and educational instructors.
  Keywords: Attention, Concentration, Problem solving skills, Test anxiety
 • Atena Ramezani * Pages 122-128
  Exclusive breast-feeding is a good way to ensure the nutritional needs and Increases infant immunity level against the pathogenic microorganisms. Dietary patterns, the type and biochemical composition of nutrients in breast milk, particularly fats and proteins can be the cause of allergies in infants. Considering the increasing prevalence and severity of infant allergy and the relationship between maternal nutrition during pregnancy and lactation with food allergies in newborns this study was carried out. The present study have reviewed the articles up to 2017. With the limited search for the keywords of infant, nutrition, diet, food allergy, pregnancy and lactation, 58 articles have been obtained. Of these, 29 articles were separately extracted that data based on the type of study, the target group studied, the duration of the study and the mother's diet during the period of milking and the severity of sensitivity and its possible causes were collected. Collected data indicated on strong relationship between maternal diet and infant's allergies during lactation. The results showed that according to the amount of omega-3, omega-6 and herbal oils in the diet of the mother, they increases in produced milk. Also, the lack of allergenic foods in this period can reduce the severity of food allergy in newborns. Therefore, the complete removal of allergens from the diet of lactating mothers, exclusive breastfeeding, the prudent use of new foods to the child, the provision of medicines for the treatment of food allergy reactions, health advice, and the accurate labeling of food labels can prevents of the occurrence of food allergies in infants.
  Keywords: Infant Allergy, Food, Lactation, Fatty acids, Protein