فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (پاییز 1397)
 • بهای روی جلد: 150,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/05/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه رزمجویی، علیرضا عسکری چاوردی صفحات 314-362
  جغرافیای تاریخی یکی از حوزه های مشترک بین دو علم تاریخ و جغرافیا است که در پژوهش های میدانی اهمیت بسیار بسزایی دارد. پژوهش حاضر به شیوه اسنادی و میدانی، در پی بررسی و تحلیل جغرافیای تاریخی منطقه دشمن زیاری است. دشمن زیاری یکی از مناطق شهرستان نورآباد ممسنی در سر حدات شمال غربی استان فارس در منطقه ای کوهستانی واقع شده است که با وجود فاصله نزدیکی که به کلان شهر شیراز دارد، هم چنان بکر و ناشناخته باقی مانده است. یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است، این منطقه سابقا تیرمردان نام داشته، که علاوه بر ناحیه کنونی دشمن زیاری بخش هایی از مناطق جاوید، تنگ بوان و حتی قلعه سفید را شامل می شده است که در حمله افغان ها به فارس در سال 1339 ه.ق. روستاهایش در آتش سوختند و مردمش پراکنده شدند. اواخر دوره صفویه طایفه دشمن زیاری به همراه دیگر طوایف ممسنی به این منطقه مهاجرت کردند و بعد از سکونت، نام خود را بر این منطقه گذاشتند.
  کلیدواژگان: دشمن زیاری، تیرمردان، ممسنی، تنگ بوان، قلعه سفید، جغرافیای تاریخی
 • محمد جواد خلیلی صفحات 329-340
  رابطه دین و سیاست در ایران یکی از موضوعات پژوهشی است که گستره وسیعی را به خود اختصاص داده است. حوزه علمیه به نمایندگی از دین و دولت به عنوان نماینده سیاست در تاریخ ایران الگوهای مختلفی از رابطه همگرایی تا واگرایی را رقم زده اند. شکست مشروطه و قدرت یافتن دولت رضاخان یکی از مقاطع قابل بررسی چگونگی این ارتباط است. مقاله حاضر تلاشی در چهارچوب نظریه گفتمان است و در راستای پاسخ به این سوال سامان یافته که «چه مولفه هایی بر رابطه حوزه علمیه قم و دولت در بین سال های1300 تا 1320 تاثیر داشته است؟» فرضیه مقاله بر این استوار است که که «در آغاز حیات سیاسی رضاشاه یعنی تا سال 1308، به دلیل عدم انسجام و نداشتن قدرت کافی در هر دو نهاد دولت و حوزه علمیه، رابطه ای تعاملی بین دو گفتمان اسلامگرایی آیت الله حائری و باستان گرایی رضا شاه وجود دارد اما با تمرکز در قدرت رضاشاه تضاد در رابطه شکل می گیرد».در این مقاله به مهمترین مولفه های تاثیر گزار در همگرایی و واگرایی این دو گفتمان پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: رضا شاه، حوزه علمیه قم، نظریه گفتمان، اسلامگرایی، باستانگرایی
 • مهرداد صابر اردکانی، غلامحسین گلکاری صفحات 363-384
  این پژوهش، مطالعه زمینه ها، بافت و ضرورت طرح نظریه های امنیت در جهان سوم و نقد مبانی و رویکرد این نظریه ها نسبت به امنیت براساس نگاه اسلامی و زیست بوم جمهوری اسلامی ایران است. در این پژوهش از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای بهره جسته ایم. در کشورهای توسعه یافته، امنیت بیشتر خارجی تعریف می شود یعنی مربوط به محیط و بازیگران خارجی است. در حالی که امنیت در جهان سوم عمدتا داخلی می باشد و آن مجموعه ای هم خارجی، بیش تر متاثر از موضوعات امنیتی داخلی بوده است.
  نظریه های امنیت در جهان سوم هرچند سعی دارند با دوری از نظریه های جریان اصلی (واقع گرایی و لیبرالیسم) مولفه های اصلی تشکیل دهنده معضل امنیت در جهان سوم را تبیین کنند، اما مبانی فرانظری آن در ادامه نظریه های خردگرا و نگاهی غرب محورانه به مسائل جهان سوم قرار دارد. در این مطالعه در ابتدا به بررسی پارادایم امنیت ملی بر اساس خواستگاه فلسفی آن، هویت معنایی و اجرایی آن از نگاه کشورهای جهان اول پرداخته خواهد شد؛ که با این مقدمه می خواهیم به این موضوع بپردازیم که پارادایم امنیت ملی در کشورهای جهان سوم چه محتوا و ساختاری دارد؟ آیا اساسا چیزی به اسم امنیت ملی برای کشورهای جهان سوم مطرح است؟ آیا امنیت ملی نزد کشورهای جهان سوم همانی است که در نزد کشورهای جهان اولی مطرح است؟ در نهایت سعی بر آن است تا شناخت درست و منطقی از مساله امنیت در جهان سوم به دست آوریم.
  کلیدواژگان: جهان سوم، امنیت ملی، امنیت داخلی، غرب
 • حیدر منصوری، مهدی جاودانی مقدم صفحات 385-410
  ناآرامی های خاورمیانه که در چند سال گذشته فضای سیاسی و امنیتی منطقه را ملتهب کرده است، به ایجاد و یا احیای جریاناتی افراطی و تروریستی، که ریشه های اعتقادی و تاریخی گسترده ای دارد، دامن زده است. داعش یکی از همین گروه ها می باشد که با رویکرد جهادی و اقدامات خشن، و در پی آن، موفقیت های نظامی که به دست آورد، به مهمترین و خطرناک ترین گروه تکفیری- تروریستی تبدیل شد. این گروه به سرعت بخش هایی از سوریه و عراق را تحت سیطره خود درآورد و اعلام تشکیل دولت اسلامی نمود. فعالیت گروه های تکفیری ازجمله داعش، علاوه بر آنکه منافع و امنیت کشورهای سوریه و عراق را به مخاطره انداخت، منافع و امنیت سایر کشورهای منطقه ای و فرا منطقه ای را نیز با تهدیدات و چالش هایی مواجه ساخت. این مساله، زمینه ظهور ائتلاف های منطقه ای جدیدی از جمله میان ایران و روسیه در راستای مقابله با داعش را بوجود آورد. این مقاله تلاش دارد تا به بررسی رویکرد روسیه در قبال جریان های تکفیری بویژه داعش پرداخته و به این سوال اساسی پاسخ دهد که مهم ترین مولفه ها و دلایل مداخله روسیه در جنگ علیه داعش چه بوده است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که تلاش در راستای حفظ امنیت داخلی از طریق مقابله با گسترش و قدرت گیری جریان های تکفیری در خارج از مرزهای خود و گسترش حوزه نفوذ خود در خاورمیانه و توازن قوای منطقه ای، نقطه ثقل سیاست خارجی روسیه در قبال جریان های تکفیری- بویژه داعش- بوده است.
  کلیدواژگان: تکفیر، جریان های تکفیری، داعش، ایران، روسیه
 • علی مدد نوروزی صفحات 411-430
  زبان وهویت دوجزء تفکیک ناپذیر در ایجاد زیر ساختهای جوامع انسانی در عرصه روابط فردی واجتماعی است.در این مقاله که از نوع کتابخانه ای واسنادی است وبه شیوه مروری انجام شده،سعی بر آن است که نقش زبان در بستر سازی وایجاد هویت های جهانی ،منطقه ای، ملی ومحلی مورد بر رسی قرار گیرد.محقق برای دسترسی به نظریات کارشناسان وصاحب نظران در زمینه ارتباط این دو پدیده منابع مختلف از جمله مجله های تخصصی ،پایگاه های اینتر نتی وکتاب هارا مطالعه وبازبینی نموده است.در پژوهش حاضر مفاهیم هویت وانواع آن وتاثیرپذیری این پدیده از زبان مورد بررسی واقع شده است.در نهایت تحلیل نظریه ها ومصادیق موید نقش مهم زبان قومیت ها وتوجه بیشتر به زبان ملی به منزله ابزار مهم ارتباط دولت با ملت وعامل اتحاد وانسجام اقوام پیشنهاد می شود.هدف این مقاله ارائه یک تحلیل مبتنی بر رابطه زبان وسطوح هویت است که با توجه به ماهیت پژوهش با بهره گیری از رویکرد کیفی انجام می شود.
  کلیدواژگان: زبان، هویت، انواع زبان، سطوح مختلف هویت، هویت ملی
 • محمدحسن الهی منش، محمدرضا صیاد صفحات 431-453
  این مقاله با رویکردی توصیفی- تحلیلی به مطالعه مولفه های فرهنگی مشترک بین سیاست و فوتبال در ایران معاصر می پردازد؛ و از آن جا که هر جامعه ویژگی های خاص خود را دارد که آن را از سایر جوامع جدا می کند و گفتمان حاکم بر جامعه را در نهادهای مختلف اجتماعی تعیین می نماید؛ سعی دارد با بررسی ویژگی های فرهنگی ایران، تاثیرگذاری آن بر دو نهاد سیاست و ورزش که از جمله نهادهای اجتماعی دوران مدرن می باشند را مشخص نماید، و با ایجاد پیوند میان جامعه شناسی، جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی ورزش، به دنبال دستیابی به پاسخ این سئوال است که فرهنگ چه وجوه تشابهی را بین سیاست و فوتبال در ایران دوران معاصر ایجاد کرده است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد، به رغم تفاوت های موجود میان نهاد سیاست و ورزش، به علت تاثیرپذیری آن ها از فرهنگ، شاهد وجود مولفه های مشترک در بین آن ها می-باشیم. ضمن این که هدف از این تحقیق این است که؛ با رویکردی جامعه شناسانه نسبت به سیاست و ورزش، و با تدبیر صحیح و برنامه ریزی فرهنگی درازمدت از سوی نخبگان فهیم سیاست و حکومت در جمهوری اسلامی ایران، امکان تقویت مولفه های مثبت و کاهش تاثیر مولفه های منفی پایدار فراهم گردد.
  کلیدواژگان: فرهنگ، سیاست، فوتبال، تئوری توطئه، انقیاد طلبی، مرد سالاری، بی اعتمادی
|
 • Fatemeh Razmjooi, Alireza Askari Chaverdi Pages 314-362
  Historical geography is a common area between the two science of history and geography, which is very important in field research. The present study is conducted in the field of documentary and field studies, seeking to investigate and analyze the historical geography of the Doshman Ziyari area. The Doshman Ziyari is one of the areas of the city of Noor Abad, Mamasani, in the northwestern side of Fars province, in a mountainous region, which, despite its proximity to the metropolis of Shiraz, remains pristine and unknown. The findings of the present study indicate that this region was previously called "Tir Mardan", In addition to the current area of the Doshman Ziari, has included parts of Javid, Tange Bovan and even the ghalee sefid. The attack on Afghans in Persia in 1339 AH. His villages burnt in the fire and his people were scattered. During the late Safavid dynasty, Doshman Ziyari's tribe clustered along with other tribes of Mamasani migrated to this area and after the residence, they put their name on this area.
  Keywords: Doshman Ziari, Tir mardan, Mamasani, Tang Bovan, Ghalee Sefid, Historical Geography
 • Mohammad Javad Khalili Pages 329-340
  The relationship between religion and politics in Iran is one of the research topics that has a wide range. The seminary, representing religion and government as the representative of politics in Iranian history, have developed different patterns of convergence till its divergence. Constitutional defeat and the power to find Reza Khan's government is one of the points to consider. The present paper is an attempt in the framework of the theory of discourse and in order to answer this question, "what elements influenced the relationship between Qom seminary and the government in between the years 1921 to 1941?" The hypothesis of the article is that "at the beginning of the political life of Reza Shah, until 1308, due to the lack of coherence and lack of sufficient power in both the institutions of the state and the seminary, an interactive relationship between the two discourses of the Islamist Ayatollah Haeri and Aristocracy of Reza shah is exist, but with the focus on Reza Shah's power, the contradiction in the relationship is formed. "In this article, the main contributing factors in the convergence and divergence of these two discourses are discussed.
  Keywords: Reza Shah, Qom Seminary, Discourse Theory, Islamism, Aristocracy
 • Mehrdad Saber Ardakani, Gholam Hossein Golkari Pages 363-384
  This research studies the context, texture and necessity of the theory of security in the Third World and criticizes the principles and approaches of these theories to security based on the Islamic perspective and the ecosystem of the Islamic Republic of Iran. In this study, we used the documentary and library study method. In developed countries, more foreign security is defined, that is, the environment and foreign actors. While security in the Third World is largely internal, and that foreign sum is most affected by internal security issues. Third world theories of security, although trying to explain the main components of the mainstream (realism and liberalism) in the Third World, are conceived as the main components of the security constraint, but its trans-boundary foundations are based on rational theories and a Western-centered approach to the problems of the Third World. In this study, we first examine the national security paradigm based on its philosophical orientation, its semantic and executive identity from the viewpoint of the first world countries. With this introduction, we want to consider that which structure has the content of the national security paradigm in Third World countries? Is basically something called "national security" considered for Third World countries? Is national security with Third World countries the same as for the countries of the first world? Ultimately, we try to find the right logic of the issue of security in the Third World.
  Keywords: Third World, National Security, Homeland Security, West
 • Heidar Mansuri, Mehdi Javdani Moghadam Pages 385-410
  The Middle East unrest that has inflamed the region's political and security environment over the past few years has led to the creation or revival of radical and terrorist currents that have widespread religious and historical roots. ISIS is one of those groups that became the most dangerous and most important Takfirist-terrorist group with a jihadi approach and violent actions, and subsequently the military successes that it has gained. The group quickly dominated parts of Syria and Iraq and announced the formation of an Islamic government. The activities of takfirist groups including ISIS, in addition to jeopardizing the interests and security of the Syrian and Iraqi countries, also threatened the interests and security of other regional and sub-regional states. This brought about the emergence of new regional alliances, including between Iran and Russia, to confront ISIS. This paper tries to examine Russia's approach to takfirist movements, especially ISIS, and to answer fundamental question that which components and reasons are important for Russia's involvement in the war against ISIS? The findings of this paper have been show that efforts to maintain internal security by confronting the expansion and strengthening of takfirist movements outside of its borders and expanding its sphere of influence in the Middle East and regional balance of power constitute the key point of the Russian foreign policy towards The takfirist, especially currents ISIS.
  Keywords: Takfir, takfirist currents, ISIS, Iran, Russia
 • Ali Madad Noruzi Pages 411-430
  Language and identity are two inseparable parts in creating the infrastructure of human societies in the field of personal and social relations. In this paper, which is a library and documentary type, and in a review style, it attempts to address the role of the language in the context of creating global, regional, national and regional identities. In order to access experts and scholar’s opinions The researcher has reviewed the views of experts on the relationship between these two phenomena and also reviewed various sources, including specialized journals, online databases and books. In the present research, the concepts of identity and its types and the effect of this phenomenon on language have been investigated. Finally, the analysis of theories and explanations confirms the important role of national languages and more attention in the national language as an important means of linking the state with the nation and the practice of unification and the establishment of ethnic groups. The purpose of this paper is to provide an analysis based on the relationship between language and identity, which is done according to the nature of the research using a qualitative approach.
  Keywords: Language, Identity, Types of Language, Different Levels of Identity, National Identity
 • Mohammad Hassan Elahi Manesh, Mohammad Reza Sayad Pages 431-453
  This article, with a descriptive-analytical approach, studies the common cultural components of politics and societies in contemporary Iran, and because each society has its own characteristics that separate it from other societies. And determine the dominant discourse on society in various social institutions; it attempts to determine the cultural features of Iran, its impact on the two institutions of politics and sport, which include the social institutions of modern times, and by creating a link between sociology, political sociology and sport sociology, the answer is to what extent the culture has created similarities between politics and football in contemporary Iran? The findings of this paper show that, despite the differences between the institution of politics and sport, due to their impact on culture, we see the existence of common components among them. Moreover, the purpose of this research is that, with the sociological approach to politics and sport, and with the proper planning and long-term cultural planning by the elite of the political and government elite in the Islamic Republic of Iran, the possibility of strengthening the positive components and reducing the impact Sustainable negative components are provided.
  Keywords: Culture, politics, football, conspiracy theory, subjugation, masculinity, distrust