فهرست مطالب

 • سال چهل و یکم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اکبر کیهانیان*، محمدرضا عباسی مژدهی صفحات 1-10
  پسیل زیتون (Euphyllura straminea Loginova. (Hem.: Psyllidae از آفات مهم زیتون در مناطق زیتون خیز ایران است. در این تحقیق کارایی پودر کائولین فرآوری شده (سپیدانWP®) روی مراحل رشدی آفت، طی سال های 1391 و 1392در استان گیلان مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای آزمایش شامل: غلظت های 3 و 5 درصد کائولین و دو تیمار حشره کش (دیازینون EC 60%+ 5/0 درصد روغن ولک) و شاهد (آب) بودند که در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. نتایج نشانداد در تیمار های روی حشرات کامل و در زمان های 7، 14 و 21 روز بعد از محلول پاشی، حشره کش دیازینون، به ترتیب 35/88، 43/80،25/71 درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 80/41، 22/35، 55/32 درصد تلفات و کائولین 3 درصد، 27/40، 12/25 و 12/16 درصد تلفات داشت. روی پوره ها، دیازینون به ترتیب 19/92، 25/89، 63/79، درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 06/61، 61/47، 43/42 درصد تلفات و کائولین 3 درصد 46/26، 10/31 و 61/22 درصد تلفات داشت. روی تخم ها، دیازینون به ترتیب باعث 16/31، 67/37، 17/47 درصد تلفات، کائولین 5 درصد به ترتیب 07/28، 61/31، 49/36، درصد تلفات، و کائولین 3 درصد باعث 46/28، 18/25 و 32/26 درصد تلفات شد. در سال دوم اجرای آزمایش نتایج مشابهی همانند سال اول به دست آمد. براساس نتایج، هر چند حشره کش دیازینون به طور معنی داری بیشترین تاثیر را در کاهش جمعیت پسیل زیتون داشت، ولی با توجه به ضرورت کاهش کاربرد سموم شیمیایی، تیمار کائولین 5 درصد توصیه می شود که در کاهش جمعیت پوره ها که عامل اصلی خسارت می باشند بسیار موثر بود.
  کلیدواژگان: پسیل زیتون، کائولین، کنترل، خسارت
 • ناصر فرار، عباسعلی زمانی *، معینی نقده ناصر، مصطفی حقانی، ابراهیم عزیزخانی صفحات 11-26
  شب پره ی برگ خوار دو نواری Streblote siva(Lefebvre)، در حال حاضر یکی از آفات مهم درختان کنوکارپوس، کنار و آکاسیا در استان های جنوب ایران است. به منظور مطالعه ی زیست شناسی صحرایی و تغییرات جمعیت آفت، بر اساس الگوی طبقه بندی شده ی تصادفی، برنامه ی نمونه برداری روی کنوکارپوس در شهر بوشهر در سال 1393-94 تدوین گردید. اندازه و وزن متوسط تخم این شب پره به ترتیب 01/0 ± 38/1 میلی متر و 03/0 ± 86/2 میلی گرم محاسبه شد. تخم ریزی به صورت دسته های 8 تا 20 عددی بود. لاروهای سنین اول تا سوم به صورت دسته جمعی و لارو سنین بعدی به صورت انفرادی تغذیه کردند. شب‏پره‏ی برگ‏خوار دو نواری نیمه ی دوم بهار و تمام تابستان های گرم منطقه ی بوشهر را به صورت شفیره و درون پیله های ابریشمی نازک و محکم روی شاخه ها و تنه ی درختان میزبان تابستان گذرانی کردند. اولین حشرات کامل در نسل اول پاییزه در اوایل مهرماه روی درختان میزبان مشاهده شد. اوج جمعیت لاروها در اواخر مهرماه رخ داد. تخم‏ریزی حشرات در نسل دوم پاییزه در نیمه اول آبان ماه اتفاق افتاد و اوج لاروهای سنین مختلف در اواخر آبان ماه مشاهده شد و زمستان گذرانی شفیره های این نسل در اواخر دی ماه شروع شد. حشرات کامل نسل بهاره از نیمه‏ی دوم اسفندماه به تدریج ظاهر شده و در دهه اول فروردین به اوج رسیدند. این حشره در مکان های با زمستان های ملایم دارای دو نسل پاییزه و یک نسل بهاره و در مکان های با زمستان های سرد دارای یک نسل پاییزه و یک نسل بهاره بود. نتایج این تحقیق می تواند اطلاعات اولیه لازم جهت مدیریت S. siva را فراهم نماید
  کلیدواژگان: Streblote siva، کنوکارپوس، کنار، تغییرات جمعیت، زیست شناسی
 • مهرداد حنیفه ای، حمید دهقانی*، رجب چوکان صفحات 27-47
  پژمردگی آوندی خربزه و طالبی ناشی ازFusarium oxysporum f. sp. melonis (Fom) یکی از مهم ترین بیماری های اینگیاهدر دنیامی باشد. به منظور ارزیابی واکنش توده های خربزه و طالبی نسبت به این بیماری، 57 توده بومی و خارجی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در یک آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفتند. ریشه های زخمی شده گیاهچه های یک تا دو برگی 15 روزه با سوسپانسیون اسپور قارچ مایه زنی و به سینی های کشت برگردانده شدند. میزان فنل کل، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، شدت بیماری، درصد گیاهان مرده و دوره نهفتگی در آن ها تعیین و یادداشت برداری شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف ژنوتیپ های مورد مطالعه برای همه صفات در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود که بیانگر وجود تنوع گسترده برای همه صفات مورد مطالعه در این توده ها می باشد. ژنوتیپ ایزابل مقاومت بالایی به بیماری نشان داد و تمام توده های ایرانی خربزه و طالبی به بیماری حساسیت نشان دادند. تجزیه خوشه ای، توده ها را در پنج گروه متفاوت طبقه بندی کرد. بیشترین فاصله ژنتیکی بین توده های گروه های دوم و پنجم به دست آمد. بر این اساس و با انجام تلاقی بین توده های گروه های دوم و پنجم می توان جمعیت های پایه ای برای انجام مطالعه نحوه عمل و شناسایی ژن(های) موثر در تحمل به پژمردگی آوندی فوزاریومی تشکیل داد.


  کلیدواژه ها [English]
  کلیدواژگان: پژمردگی آوندی، فنل کل، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، شدت بیماری، دوره نهفتگی، مقاومت، تجزیه خوشه ای
 • رسول زارعی سرچقا، نوشین زندی سوهانی*، لیلا رمضانی صفحات 49-60
  به منظور بررسی پراکنش فضایی و طراحی یک برنامه نمونه‏برداری دنباله‏ای با دقت ثابت برای شته سبز گندم، Sitobion avenaeدر مزارع گندم آبی منطقه سرپل ذهاب استان کرمانشاه طی دو سال زراعی 94-93 و 95-94 نمونه‏برداری های منظمی به عمل آمد. با استفاده از شاخص‏های تیلور و آیوائو پراکنش فضایی جمعیت مراحل مختلف رشدی شته ها برآورد شد و از مدل گرین، برای تخمین تعداد نمونه لازم و رسم معادلات خطوط تصمیمگیری برای برآورد میانگین جمعیت آنها استفاده گردید. نتایج نشان داد که مدل رگرسیونی تیلور برای برآورد پراکنش فضایی شته S. avenaeمناسب‏تر از مدل آیوائو می‏باشد. بنابراین از پارامترهای مدل تیلور برای طراحی نمونه برداری دنباله ای در دو سطح دقت تحقیقاتی (1/0) و مدیریت تلفیقی آفات (25/0) استفاده شد. تعداد نمونه لازم برای تخمین میانگین جمعیت با افزایش سطح دقت از 25/0 به 1/0 افزایش و با افزایش میانگین جمعیت کاهش یافت. در دقت 1/0، تعداد نمونه (خوشه) لازم برای برآورد میانگین جمعیت کل شته ها از 150 عدد در تراکم 15 شته در خوشه تا 200 عدد در تراکم 1/0 شته در خوشه متغیر بود. همچنین در دقت 25/0، تعداد نمونه لازم برای برآورد میانگین جمعیت کل شته ها از 25 عدد در تراکم 15 شته در خوشه به 30 عدد در تراکم 1/0 شته در خوشه افزایش یافت. بنابراین نمونه برداری در سطح دقت 25/0 با توجه به کم هزینه تر بودن و صرف زمان کمتر، قابل توصیه است. این نتایج میتواند در بهینه‏سازی برنامه های نمونه‏برداری از جمعیت شته ها در مزارع گندم منطقه سرپل ذهاب مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پایش جمعیت، قانون نمایی تیلور، مدیریت تلفیقی آفات
 • آمنه محمدی، رضا مستوفی زاده قلمفرسا* صفحات 61-72
  سیلیسیوم دومینعنصررایج درخاکاستکهاثرات مفیدیدرافزایشتحملبهتنش های زندهوغیرزندهدرگیاهاندارد.در این مطالعه، فعالیت درون زیوه ای سیلیکات سدیم و پتاسیم در مهار Phytophthora pistaciae مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور بررسی اثر سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم در افزایش تحمل گیاه آزمونه ی باقلا نسبت به P. pistaciae، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب یک طرح کاملا تصادفی و اعمال سه تیمار شاهد، دریافت نمک قبل و بعد از مایه زنی، در سه تکرار در گلخانه اجرا شد. محتوای کاتالاز، پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز، پرولین، پروتئین کل، کربوهیدارت گیاه و همچنین اسیدیته و هدایت الکتریکی خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش ها نشان داد که نمک های سیلیسیوم با افزایش آنزیم های کاتالاز، پراکسیداز، پلی فنول اکسیداز و پروتئین کل باعث افزایش تحمل باقلا نسبت به P. pistaciae می شود و برعکس میزان پرولین کاهش می یابد. هیچ کدام از این نمک ها تاثیری روی میزان کربوهیدرات گیاه، pH و هدایت الکتریکی خاک نداشتند. باتوجهبهنتایجحاصلازاینآزمایشمی تواناستنباطکردکهنقش نمک های سیلیسیومدرافزایشتحملبه بیماری در باقلابه دلیلافزایشفعالیتآنزیم هایضد اکسایشبوده است. این آنزیم ها باعثکاهشخسارت های اکسایشی ناشیازگونه هایفعالاکسیژنایجاد شده تحتتنشبیمارگرمی شوند.
  کلیدواژگان: اامیکوتا، پوسیدگی ریشه، تنش زیستی، سیلیکات ها
 • سیده هاجر بانو موسوی پور، گیلدا نجفی پور* صفحات 73-87
  بیماری بلایت باکتریایی گردو ناشی از (Xaj) Xanthomonas arboricolapv. juglandis ، یکی از مهمترین بیماری های درخت گردو است که در حضور رطوبت و دمای مناسب، خسارت زیادی را به گردو وارد می کند. طی سال های 1390و 1391، تعدادی نمونه ی برگ و میوه ی گردو، مشکوک به بیماری بلایت باکتریایی از مناطق مختلف استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شده و در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 25 جدایه ی گرم منفی با پرگنه های ریز، نسبتا برجسته و زرد رنگ، هوازی اجباری، اکسیداز منفی و کاتالاز مثبت جداسازی و بطور اولیه بعنوان Xaj تلقی و آزمون های تکمیلی روی آن ها انجام شد. کلیه ی جدایه ها قادر به هیدرولیز نشاسته و تولید H2S از سیستئین بوده و روی محیط کشت YDC پرگنه های زرد رنگ ایجاد نمودند. نتایج بدست آمده از آزمون های بیوشیمیایی و فنوتیپی و نیز آزمون اثبات بیماریزایی روی میوه گردو، وجود باکتری Xaj را در استان کهگیلویه و بویراحمد محرز نمود. این اولین گزارش از وجود بیماری مذکور در این استان است. در بررسی خصوصیات ژنوتیپی در واکنش rep-PCR و با استفاده از نرم افزار NTsys-Pc، جدایه ها در سطح تشابه 73 درصد در دو گروه قرار گرفتند؛ اما گروهبندی خاصی براساس منطقه جغرافیایی میزبان، در میان آنها قابل مشاهده نبود. این نتیجه نشان میدهد احتمالا جدایه های Xaj در مناطق مختلف استان، دارای منشا یکسانی هستند.
  کلیدواژگان: ایران، بلایت باکتریایی گردو، تنوع ژنوتیپی، Xaj، rep، PCR
 • غلامحسین طهماسبی*، سید بانو حسینی، مرادپاشا اسکندری نسب صفحات 89-100
  رفتار بهداشتی عبارت است از یک نوع دفاع طبیعی زنبورهای عسل در برابر بیماری هاو آفاتی نظیر لوک آمریکایی، لارو گچی و کنه واروآ و این موضوع تحت کنترل غرایز ژنتیکی و عوامل محیطی استکه شامل سه مرحله شناسایی ، درپوش برداری و تخلیه نوزادان آلوده یا مرده از سلول ها و خروج ازکندوها می باشد.در این تحقیق رفتارهای بهداشتی و میزان آلودگی کلنی های زنبورعسل نژاد ایرانی Apis mellifera meda skonikov به کنه واروآ Varroa destructor مورد بررسی قرار گرفت.طبق نتایجبه دست آمده کلنی های مورد آزمون، تنوع فنوتیپی قابل توجهی را از نظر رفتارهای بهداشتی نشان دادند.در مرحله اول (بهار) 21 درصد از کلنی ها و در مرحله دوم (تابستان) 18 درصد از کلنی ها رفتار بهداشتی مطلوب بروز دادند. رفتارهای بهداشتی در سه روز متوالی همبستگی بالایی با یکدیکر نشان دادند (P<0.01). نرخ درپوش برداری در هر روز همبستگی قابل ملاحظه ای با نرخ تخلیه در همان روز داشت(P<0.01).جمعیت کنه واروآ در کلنی های زنبورعسل نژاد ایرانی در سه مرحله بهار، تابستان و پاییز مورد ارزیابی قرار گرفت. در فصل پاییز آلودگی به کنه واروآ در 21 درصد از کلنی ها مشاهده شد و درجه رفتار بهداشی در کلنی ها در سطح پایینی توصیف گردید. درجه رفتار بهداشتی تخلیه با میزان آلودگی به کنه همبستگی معنی داری داشت (P<0.05). در واقع نتایج این تحقیق نشان داد که در کلنی های بهداشتی آلودگی به کنه واروآ به طور معنی داری کمتر از کلنی های غیر بهداشتی بود. نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که سهم رفتارهای بهداشتی در کنترل جمعیت کنه واروآ 26 درصد است.کلنی های مقاوم و پایدار در پایان سال برای ادامه طرح اصلاح نژاد زنبورعسل انتخاب شدند.با توجه به همبستگی رفتار بهداشتی با صفات عملکردی، به نظر می رسد در راستای سیاست های اصلاح نژادی، انتخاب کلنی های بهداشتی درجهت مقاومت زنبور عسل به کنه واروآ نتایج رضایت بخشی را در آینده به همراه داشته باشد.
  کلیدواژگان: رفتار بهداشتی، زنبورعسل، کنه واروآ، ایران
|
 • A. A. Keyhanian*, M. R. Abbassi Mojdehi Pages 1-10
  Background And Objectives
  Olive is one of the most important horticultural crops in Iran, especially in Guilan, Zanjan and Qazvin provinces. There are many pests in olive groves. Olive psylla, Euphyllura straminea Loginova. (Hem.: Psyllidae) is the most important insect pest of olive during flowering of trees in winter and the beginning of spring in Iran.
  Material and
  Methods
  In this research, the effect of kaolin powder (Sepidan®WP), on the developmental stages of the pest was evaluated in Guilan province during the growing season of 2012 and 2013. The treatments consisted of two kaolin concentrations of 3 and 5% and two treated with insecticide (diazinon EC 60% Volk oil 5%) and control (water spraying) which were compared using a layout of a randomized complete block design.
  Results
  Results showed that in insect control treatments at 7, 14 and 21 days after spraying, diazinon insecticide, respectively, was 88.35, 80.43, 71.25%, kaolin 5% had 41.80, 35.22, 32.55% efficiency and kaolin 3%, 40.27, 25.12 and 16.12% respectively. On nymphs, the diazinon insecticide was 92.19, 89.25, 79.63, kaolin 5%, 61.06, 47.61, 42.43%, and kaolin 3%, 26.46, 31.10 and 22.61 % respectively. On the eggs, diazinon insecticide caused 31.16, 37.67, 47.17% efficiency, kaolin 5%, 28.07, 31.61, 36.61, efficiency, kaolin 3% 28.46, 25.18, and 26.32%, respectively. In the second year of the experiment, the results were the same as the first year.
  Discussion
  According to the results, although the diazinon insecticide had the greatest effect on reducing the population of olive psylla, with regard to the necessity of reducing the application of chemical pesticides, Kaolin 5% treatment is recommended to be effective in reducing the number of nymphs, which is the main cause of damage
  Keywords: Olive psylla, Kaolin, Control, Damage
 • N. Farrar, A. A. Zamani, * N. Moeeny Naghadeh, M. Haghan, E. Azizkhani Pages 11-26
  Background And Objectives
  The Jujube lappet moth, Streblote siva (Lefebvre) (Lepidoptera: Lasiocampidae), is one of the most important polyphagous pest in ornamental and forest communities’ species including Conocarpus erectus, Ziziphus spp. and Acacia ampliceps in southern provinces of Iran such as Bushehr, Khuzestan and Hormozgan. This insect was not a significant economic damage in the past, but since huge planting of imported C. erectus tree in urban and industrial areas in these regions, it has become a serious threat to urban open spaces.This study was conducted to determine morphology, biology and dynamism of S. siva.
  Mateials and
  Methods
  The region of Bushehr was chosen in order to study the population dynamics and biology of S. siva following the stratified random sampling program.
  Results
  The results showed that the eggs of the insect are large white-brown. The surface of the eggs is brown spotted and they are denser on the egg's poles. S. siva has 6 instars larva. The pupae are in thin sturdy silk cocoons on the branches and trunk of their hosts. According to the results, S. siva spends May to September which is a very hot period in the region, as pupae begins their oversummering and overwintering. In early October, the adult's moths appear gradually and after mating, they start laying eggs on leaves and branches. The insect has two autumnal and a spring generation in cool winters and one autumn and one spring generation in cold winters. The autumn first generation had a clear pick point and the average population gradually declined to the lowest amount in early November. The spring generation adults appeared gradually since the middle of March.
  Discussion
  Forests conservation, protection and urban open spaces are very important due to the extreme climates, dust and environmental pollution of the southern regions of Iran. In these circumstances, Conocarpus erectus has been planted in wide areas because of extreme compatibility, resistance to environmental stress and its rapid growth. The results of this research can provide the basic information necessary for the pest management (IPM) of S. siva.
  Keywords: Streblote siva, Conocarpus erectus, Ziziphus spina, christi, Dynamism, Biology
 • M. Hanifei, H. Dehghani *, R. Chookan Pages 27-47
  Background And Objectives
  Fusarium wilt of melon (Cucumis melo L.), caused by Fusarium oxysporum Schlechtend: Fr. f. sp. melonis W.C. Snyder & H. N. Hans., (Fom), inflicts important yield losses in melon crops worldwide. Fusarium wilt is difficult to control even if long crop rotations are used because Fom colonizes the roots of a broad taxonomic range of plants. Genetic diversity of plants determines their potential for improved efficiency and hence their use for breeding, which eventually may result in enhanced disease resistance. One of the important approaches to resistance to Fom race 1.2 is hybridization and subsequent selection. Parents’ choice is the first step in plant breeding program through hybridization. In order to benefit transgressive segregation, genetic distance between parents is necessary. The higher genetic distance between parents, the higher heterosis in progeny can be observed. The main objective of this study was to capture the potential genetic diversity between melon genotypes by using cluster analysis. The results of present study have been used in selection of appropriate parents for breeding program
  Materials And Methods
  In this study, 57 Iranian endemic melon genotypes were screened against race 1.2 of Fom. Artificial inoculations were performed with a suspension of 1 × 106 conidia/ml at one to two true leaf stage. Disease reactions of the genotypes were scored using a 1 to 5 scale. Five traits including phenol compounds (PCs), area under disease progress curve (AUDPC), disease severity, Percentage of dead plants and latent period were assessed.
  Result
  Analysis of variance showed significant differences between genotypes for all the traits. The highest and lowest AUDPC were observed in Shadegani-2 and Isablle, respectively. According to PCs results, the highest and lowest PCs were observed in Isablle and Khatoni sang bas, respectively. Also, based on cluster analysis, the genotypes were classified into five groups.
  Discussion
  On the basis of the greenhouse experiments, significant genetic diversity among melongenotypes, and resistant and susceptible ones were recognized. The results revealed that resistant genotype(s) of melon demonstrate increased accumulation of PCs in response to Fom 1.2 isolate Maharloo. The highest genetic distance was observed between genotypes of second and fifth groups. Accordingly, the crossing between genotypes with maximum distance can form the basic population for the study of action and identify the gene(s) involved in tolerance to Fusarium wilt.
  Keywords: Fusarium wilt, Total phenol, Area under disease progress curve, Disease severity, Latent period, Resistance, Cluster analysis
 • R. Zarei Sarchogha, N. Zandi-Sohani*, L. Ramezani Pages 49-60
  Background And Objectives
  Wheat is one of the most important field crops in Kermanshah province. Although aphids are not among the key pests of wheat, their population and damage can increase in suitable conditions. Sequential sampling methods for estimating the population of aphids in wheat fields can be useful in pest management as they promote effective use of time to estimate population density. In this study, spatial dispersion and a fixed precision sequential sampling program were investigated for Sitobion avenae (Hom.: Aphididae) population in wheat fields of SarPol-e Zahab, Kermanshah province.
  Materials And Methods
  A systematic weekly sampling was conducted in two selected wheat fields in SarPol-e Zahab region during years 2015 and 2016. Samples were collected by X-shaped movement in the field and totally 30 plants were selected randomly in each occasion. Taylor power law and Iwao’s patchiness indices were used to assess the spatial dispersion of the aphid population. A sequential sampling plan was also developed using the fixed-precision method of Green for estimating the density of adults, nymphs, and total population.
  Results
  The results showed that Taylor power law fitted better to data than Iwao’s patchiness regression. The sample size increased with increasing precision level from 0.25 to 0.1 and it also increased when the population density decreased. At precision level of 0.1, average sample number for estimating the total population of aphids was different from 150 spikes in a density of 15 aphids/spike to 200 spikes in a density of 0.1 aphids/spike. At precision level of 0.25, the required sample for population estimation ranged from 25 spikes for a density of 15 aphids/spike to 30 spikes in a density of 0.1 aphid/spike.
  Discussion
  According to the results, sequential model at the precision level of 0.25 is recommended to sample S. avenae population, because of reducing the cost and sampling time. The results obtained from this study can be useful to population management of aphids in wheat fields of SarPol-e Zahab region.
  Keywords: Population monitoring, Taylor's power law, IPM
 • A. Mohammadi, R. Mostowfizadeh-Ghalamfarsa* Pages 61-72
  Background And Objectives
  Silicon is the most common element in soil that has beneficial effects in enhancing tolerance to biotic and abiotic stresses in plants. The addition of silicon to plant nutrient solution causes decreasing sodium concentration, increasing plant growth, having positive effects on plant reproduction and increasing mechanical resistance. Silicon also affects absorption and translocation of several macro- as well as micronutrient elements and imposes the formation of precipitates under the cuticle, reduces plant transpiration and causes resistance to stresses such as side effects of excessive phosphorus and heavy metals (high concentration of manganese and aluminium) or salinity. Silicon salts such as sodium and potassium silicate causes significant reduction in growth, asexual organ reproduction and dry weight of hyphae, and also prevent the germination of cysts in some plant pathogens such as Phytophthora species. Application of silicon salts before and after inoculation of sterilized soil with Phytophthora pistaciae significantly reduces the disease by reducing the percentage of colonized roots and the mortality of the broad bean. In this study the in vivo activities of sodium and potassium silicate in controlling P. pistaciae and Rhizoctonia solani as a control were evaluated.
  Material and
  Methods
  To study the effect of sodium silicate (0.25, 0.5 and 0.7 mM) and potassium silicate (1, 2 and 4 mM) to increase the resistance of broad bean as a test plant against P. pistaciae and R. solani a factorial experiment in a completely randomized design with salt treatments before and after inoculation was conducted. In the case of R. solani as a control only 5.0 mM of sodium silicate and 2 mM of potassium silicate were applied. The level of catalase, peroxidase, polyphenol oxidase, proline, total protein and carbohydrates in plants as well as pH and the electrical conductivity of soil were examined.
  Results
  The results showed that silicon salts may enhance broad bean resistance to P. pistaciae and R. solani by increasing the level of catalase, peroxidase, polyphenol oxidase and total protein and decreasing proline. None of the salts had any effects on the level of carbohydrate content of the plants and pH and the electrical conductivity of soil.
  Discussion
  According to the results, it can be concluded that the role of silicon salts in promoting broad been tolerance could be due to increasing the activities of the antioxidant enzymes which in turn reduced the oxidative damages of reactive oxygen species produced under disease stress.
  Keywords: Biotic stress, Oomycota, Root rot, Silicate salts
 • S. H. Mousavi Pour, G. Najafi Pour* Pages 73-87
  Background And Objective
  Walnut bacterial blight, caused by Xanthomonas arboricola pv. juglandis (Xaj) is one of the most important diseases, causing severe damage at the presence of moisture and the optimal temperature for the development of the disease. The aim of this study was walnut bacterial blight detection, in Kohgiluye and Boyer- Ahmad province and evaluation of genetic diversity of Xaj strains using rep-PCR.
  Materials And Methods
  During 2011-1012, several samples of walnut′s leaf and fruit, showed bacterial blight symptoms, were collected from Kohgiluyeh and Boyer- Ahmad province of Iran. Bacterial isolates were studied with bacteriological standard methods. Moreover, genetic fingerprint of Xaj strains were evaluated and phylogenetic tree of them was drawn.
  Results
  Twenty five isolates of Xaj were showed small, relatively prominent with yellow colony. All isolates were oxidative, Gram and oxidase negative but catalase positive. They hydrolyzed starch and able to produce H2S from cystein ​​and formed yellow colonies on YDC medium.
  Discussion
  On the basis of biochemical, phenotypical and virulence test, presence of Xaj in Kohgiluyeh and Boyer- Ahmad province, was revealed. This is the first report of walnut bacterial blight disease in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. Genotypic characterization of isolates also was assayed with rep-PCR. All isolates were similar at 73% similarity level, but any relationship among clusters and geographic area were not observed
  Keywords: Xaj, walnut bacterial blight, rep, PCR. genotypic variation
 • Gh. Tahmasbi*, S. B. Hoseini, M. Eskandari Nasab Pages 89-100
  Background And Objectives
  Honey bees hygienic behavior is the primary natural defense against Varroa mite, American foul brood and chalk brood disease and are controlled by genetic and environmental factors. Hygienic behavior includes of three stages of detecting, uncapping and removing of infected or dead brood from the colony. However, this behavior is quite rare, with only 10% of unselected colonies showing high levels of hygiene. Beekeepers can potentially increase this by screening colonies for hygiene and breeding from the best.
  Materials and Methods
  In this study hygienic behaviors and infestation rates of Varroa mite is evaluated in bee colonies. The study was accomplished on 100 honey bee colonies. The rate of uncapping and removal of dead broods was determined in resistant and control colonies. To determine the hygienic behavior, liquid Nitrogen was used to kill pupae. The number of uncapped and discharged cells were counted in the three periods of 24, 48 and 72 hours after the pouring of liquid nitrogen.
  Results
  According to results the examined colonies exhibited noticeable phenotypic variation for Hygienic behavior. At the first stage (spring) %21 and in the second stage (summer) %18 of colonies showed good hygienic behavior. Uncapping rates in days showed significant correlation with removing rates in the same recording day (P
  Discussion
  The results of this research and other studies conducted by other Iranian researchers show that Iranian honeybee has shown higher hygienic behavior against Varroa mite. In this study resistant and stable colonies were selected for bee breeding projects at the end of the year. By selecting and implementing good breeding programs, it is possible to increase the rate of these behaviors in order to create Varroa mite-resistant populations. It seems that hygienic colonies selecting for resistance to Varroa mite will have satisfactory results in the future.
  Keywords: Hygienic behavior, Honeybee, Varroa mite