فهرست مطالب

حقوقی بین المللی - پیاپی 58 (بهار و تابستان 1397)
 • پیاپی 58 (بهار و تابستان 1397)
 • بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1397/05/23
 • تعداد عناوین: 13
|
 • محسن محبی *، اسماعیل سماوی صفحه 7
  تامین دو ضرورت ثبات و پویایی در هر نظام حقوقی، مستلزم وجود قواعدی است که از طرفی دارای ثبات و صلابت بوده و با ذوق و سلیقه افراد قابل تغییر نباشند و از طرف دیگر بتوانند در مواجهه با وقایع عینی دنیای خارج و مقتضیات اجتماعی تغییر نموده و کارآیی نظام حقوقی را حفظ کنند. مراجع قضایی بین المللی در جریان رسیدگی به دعاوی، با تفسیر اصول و قواعد حقوقی، حقیقت قاعده یا اصل حقوقی ذی ربط را شناسایی و بر موضوع هر دعوا تطبیق می دهند و بدین سان نیازهای حاصل از تحولات اوضاع واحوال بین المللی را برآورده می کنند. دیوان اروپایی حقوق بشر که کارکرد اصلی آن، رفع اختلاف های ناشی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است، در برخی موارد با به کارگیری روش تفسیر ایستا در مقابل تفاسیر پویا، بر مفاد کنوانسیون پافشاری کرده است و در مواردی نیز با توجه به ساختار جامعه اروپایی، اقدام به تفسیر تکاملی و پویای مقررات کنوانسیون مذکور نموده است. دیوان مورد بحث در بیشتر موارد با استناد به مفهومی به نام کنسانسوس اروپایی به تفسیر پویای کنوانسیون مذکور پرداخته و به نیازهای حادث پاسخ داده است. این روش با موافقت ها و مخالفت های گوناگون از سوی دکترین مواجه شده است.
  دیوان اروپایی حقوق بشر با تفسیر پویای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، هم قصد و اراده دولت ها به عنوان عنصر اصلی تحول قواعد و تعهدات در حقوق بین الملل را مد نظر قرار داده است و هم، ضرورت ابراز اراده صریح دولت ها برای قبول این تحولات را از میان برده است و قواعد حقوق بشر مندرج در کنوانسیون مذکور را با تغییر مقتضیات روز و واقعیت های اجتماعی تکامل یافته، هماهنگ نموده است.
  کلیدواژگان: تفسیر معاهدات، تفسیر پویا، تفسیر ایستا، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، دیوان اروپایی حقوق بشر، کنسانسوس اروپایی
 • محمدعلی بهمئی *، حسنی شیخ عطار صفحه 31
  چکیده
  حضور روزافزون دارایی های فکری در دنیای کنونی تجارت بین الملل، موجب افزایش ناگزیر دعاوی بین المللی حقوق مالکیت فکری بین اشخاص خصوصی شده است. ازآنجا که در بسیاری از موارد، حق فکری موضوع اختلاف و اطراف دعوا با چند نظام حقوقی در ارتباط است، رجوع به دادگاه های ملی برای حل این اختلافات، دشواری ها و ناکارآمدی هایی را به همراه خواهد داشت. به طور خاص، خصلت سرزمینی حقوق مالکیت فکری، مانع از حل و فصل قضایی اختلافات ناظر به این حقوق در سطح بین المللی می شود. چندگانگی رسیدگی قضایی به این دعاوی با خطرات جدی چون ناهماهنگی و تضاد در آرای قضایی مختلف و البته دشواری اجرای احکام قضایی خارجی مواجه است.
  داوری بین المللی به عنوان شیوه ای جایگزین برای رسیدگی قضایی، مزایای قابل توجهی در حل و فصل اختلافات بین المللی حقوق مالکیت فکری دارد. بااین حال، در بسیاری از نظام های حقوقی، داوری پذیری دعاوی حقوق مالکیت فکری محل مناقشه است. ازآنجا که حقوق مالکیت فکری، حقوق انحصاری است که حاکمیت اعطا می کند و شرط حمایت از بسیاری از آن ها، ثبت نزد مقامات عمومی است، بحث قابلیت داوری این دعاوی، و به طور خاص، دعاوی مربوط به حقوق مالکیت فکری ثبت شده، در طول تاریخ، شاهد نوعی بدبینی و مقاومت در نظام های حقوقی ملی بوده است. امروزه مواضع نظام های حقوقی دنیا در برابر داوری پذیری این دعاوی در طیف گسترده ای قرار می گیرد: از ممنوعیت مطلق داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری ثبت شده تا پذیرش کامل داوری دعاوی ناظر به این حقوق. بااین حال، مطالعه تطبیقی نظام های حقوق پیشرفته و تحولات آن ها بیانگر وجود جریانی برای پذیرش حداکثری داوری دعاوی حقوق مالکیت فکری است.
  کلیدواژگان: داوری بین المللی، حقوق مالکیت فکری ثبتشده، دعاوی حقوق مالکیت فکری، اعتبار، مالکیت، نقض، بهره برداری
 • محمد حبیبی مجنده، ساناز کامیار راد * صفحه 65
  دیوان بین المللی دادگستری، در راستای اعمال حقوق، با تفسیر قواعد و مقررات موجود در جامعه بین المللی، به توسعه حقوق بین الملل که دربردارنده مفهوم تغییر و نوآوری است، کمک شایانی نموده است. وظیفه اصلی دیوان بین المللی دادگستری، حل و فصل اختلافات میان دولت هاست. دیوان در این راستا در برخی از آرای خود با استفاده از تفسیر پویا در مسیر تطابق قصد طرفین معاهده با مقتضیات زمان و نیازهای جامعه بین المللی و با کشف اراده واقعی طرفین، ابهامات موجود در حقوق بین الملل را رفع کرده است. نوشتار حاضر با برقرارکردن ارتباط میان دیوان بین المللی دادگستری که نمی تواند صریحا قاعده سازی کند، با تفسیر پویا که برخی آن را قاعده ساز می دانند، نقش تفسیر پویا را در زدودن ابهامات موجود و پر کردن خلاها در حقوق بین الملل، فارغ از دیگر ابزارهای موثر در این خصوص، تحلیل کند.
  کلیدواژگان: دیوان بین المللی دادگستری، توسعه حقوق بین الملل، قاعده سازی، تفسیر، تفسیر پویا
 • حسن بادینی، محمود جعفری چالشتری * صفحه 89
  نفت، یکی از مهم ترین آلاینده های محیط زیست است که حمل ونقل آن، بیشتر از طریق دریا صورت می گیرد؛ لذا محیط زیست دریایی همیشه در معرض آلودگی است. با توجه به حوادث سال های اخیر، جامعه جهانی به تدریج اسناد بین المللی را تهیه و تصویب کرده تا موضوع «مسئولیت ناشی از آلودگی نفتی» در دریا و نحوه جبران خسارت های واردشده معین شود. درعین حال، اسنادی هم تصویب شده که با «پیش بینی» و «الزام به رعایت استانداردهایی»، چه در حمل ونقل، چه در کشتی ها و عوامل آن ها، سعی در «پیشگیری» از وقوع حادثه یا همکاری در جهت «کاهش آثار زیان بار» آن دارد. این مقاله، ضمن طبقه بندی و معرفی اسناد بین المللی در این حوزه، با مرور اجمالی آن ها، به تحلیل نقاط قوت و ضعف و مقایسه این اسناد می پردازد و مقررات مربوط به نظام مسئولیت و پاسخ گویی را بررسی می کند. مهم ترین پرسش این است که در این ارتباط، چه اسناد و مقرراتی وجود دارد و کارکرد، ویژگی و کاستی هریک از آن ها چیست؟ محور بحث، «کنوانسیون مسئولیت مدنی» 1969 است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است، چرا که بسیاری دیگر از اسنادی که بعد از این تاریخ تصویب شده اند، ضمن حفظ اصول آن، بیشتر در جهت تکمیل نواقص کنوانسیون مذکور بوده اند.
  کلیدواژگان: مسئولیت، آلودگی نفتی، اسناد بین المللی، حمل و نقل دریایی، کنوانسیون مسئولیت مدنی
 • رضا موسی زاده، حامد گلیجانی مقدم * صفحه 115
  حق بر تابعیت، یکی از حق های بنیادین و اساسی بشری محسوب شده و از آن به عنوان «حق بر داشتن حقوق» تعبیر می شود. امروزه این موضوع که هر کشوری بر اساس قوانین داخلی خود، شرایط کسب و سلب تابعیت خود را تعیین می کند، اصل پذیرفته شده بین المللی شده است. با اوج گیری حملات تروریستی در سال های اخیر و متعاقب آن، تصویب قوانین سلب تابعیت با هدف مجازات چنین اعمالی ازجمله در فرانسه و همچنین اقدام دولت بحرین در سلب تابعیت مخالفین سیاسی آن کشور، مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این سوال است که آیا مجازات سلب تابعیت از منظر حقوق بین الملل مشروعیت دارد؟ سلب تابعیت درصورتی که با رعایت سه قاعده عرفی بین المللی منع خودسرانه بودن، منع تبعیض و اجتناب از بی تابعیتی همراه باشد، مشروع، و در صورت مغایرت با این قواعد، نامشروع خواهد بود. اقدام دولت بحرین نیز با توجه به خودسرانه و تبعیض آمیزبودن، نامشروع است. رویه دولت ها مبنی بر عدم تمایل به سلب تابعیت به عنوان مجازات، در حال تغییر است.
  کلیدواژگان: حقوق بین الملل، سلب تابعیت، حقوق بشر، بی تابعیتی، منع سلب تابعیت خودسرانه
 • پوریا عسکری *، حمید مسعودی کوشک صفحه 153
  بحران سوریه از وجوه مختلفی قابل مطالعه و بررسی است. البته بدیهی است که از دریچه حقوق بین الملل، آنچه در این بحران، بسیار مشهود و بارز به نظر می رسد، نقض گسترده و همه جانبه حقوق بشردوستانه و ایراد آسیب و صدمات سنگین به غیرنظامیان و مردم عادی است که جان و مال و خانه و کاشانه خود را به دلیل جنگی خانمان سوز از دست دادند و آن ها که خوش اقبال تر بودند، به جستجوی رهایی از ترس و جنگ، آواره سایر کشورهای نزدیک و دور شدند. از سوی دیگر، جنگ سوریه، میراث فرهنگی غنی این کشور را که روزی میراثی جهانی محسوب می شد، به تلی از خاک تبدیل کرده تا یادآور گوشه ای از جنایاتی باشد که در این جنگ بر مردم سوریه روا داشته شد.
  در میان بازیگران مختلفی که در این مخاصمه گسترده دخیل هستند، گروه افراطی داعش است که در کارنامه جنایات متعدد خود، تخریب و غارت آثار و میراث فرهنگی سوریه را نیز درج کرده است؛ میراثی که بی تردید، به عنوان میراث بشری مورد حمایت حقوق بین الملل بوده و نابودی و چپاول آن از ابعاد مختلف به مثابه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. در این مقاله، با اشاره به فجایع رخ داده برای میراث فرهنگی سوریه، راهکارهای حقوق بین الملل در برخورد با این مصائب، جستجو شده است.
  کلیدواژگان: داعش، میراث فرهنگی سوریه، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، حمایت
 • همایون مافی *، حسام کدیور صفحه 185
  یکی از مواردی که در مطالعات داوری تجاری بین المللی کمتر مورد توجه قرار گرفته، مسائل ماهوی رسیدگی، ازجمله تفسیر قرارداد است. موضوعی که در تفسیر قرارداد می‏تواند حائز اهمیت باشد، تطابق نتیجه حاصل از تفسیر با منطق است؛ بدین معنا که اگر نتیجه‏ای که از تفسیر قرارداد به دست می‏آید منطقی نباشد آیا به لحاظ حقوقی دارای اعتبار است؟ در این نوشتار، ضمن بیان مصادیقی از تفسیر که دارای نتایج غیر منطقی است به بررسی رویکرد داوران بین المللی در این خصوص پرداخته ‏است و با توجه به آزادی عملکرد داوران بین المللی نسبت به دادگاه های داخلی و رویه‏ عملی داوران به این نتیجه رسیده‏ است که همواره داوران، سعی در اجتناب از نتایج غیر منطقی ناشی از تفسیر دارند و درنتیجه این بستر فراهم است که در داوری تجاری بین المللی، منطق به عنوان معیاری اصیل به منظور بی اعتباری نتیجه غیرمنطقی حاصل از تفسیر مورد استناد قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تفسیر قرارداد، منطق، داوری تجاری بین المللی
 • محمدحسین رمضانی قوام آبادی، حیدر پیری * صفحه 215
  مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیت ها و شکل گیری گروه های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی رغم صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت افراط گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضد انسانی است، مهم این است که آیا شکل گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولت ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله های مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می برد.
  کلیدواژگان: ائتلاف بین المللی علیه داعش، حقوق بین الملل، دفاع مشروع، مشروعیت، داعش، توسل به زور، سوریه، عراق
 • علی رضایی * صفحه 239
  نظر به استفاده گسترده از داوری جهت حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ناشی از معاهدات دو یا چندجانبه و ضرورت توجه به منافع عمومی موجود در این داوری ها، آنسیترال در ژوئیه 2013، مجموعه قواعدی را با هدف تضمین شفافیت در داوری میان سرمایه گذار با دولت، تصویب کرد. این قواعد که الزاماتی را در خصوص انتشار اطلاعات و اسناد مرتبط با داوری مقرر داشته است هرچند تجربه نخست و معیار تمام عیار شفافیت در داوری نبوده، از آن جهت که اماره مهم شفافیت را به جای اماره محرمانگی و حریم خصوصی تثبیت کرده، حائز اهمیت بسیار است. با توجه به تصویب عهدنامه مرتبط با شفافیت، استفاده از این قواعد، زمینه را برای هماهنگی و یکنواخت سازی بیشتر مقررات ناظر بر داوری فراهم می کند.
  کلیدواژگان: شفافیت، داوری، قواعد شفافیت آنسیترال، معاهده سرمایه گذاری، سرمایه گذار، دولت
 • مصطفی بختیاروند *، میترا احمدی صفحه 273
  آرای داوری تجاری بین المللی، انواع متعددی دارد و دیوان داوری می تواند آرای جداگانه ای در خصوص موضوعات گونا گون صادر کند. در برخی قوانین تصریح شده است که دیوان اختیار دارد که انواع متعددی از رای را صادر کند. در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز به طور تلویحی به انواع رای اشاره شده است. رای نهایی، جزئی و موقت، مهم ترین آرایی است که تقریبا در تما می اسناد بین المللی بدا ن اشاره شده است. دسته دیگر آرای داوری مانند غیابی، اعلامی و تاسیسی ازجمله آرایی است که در هیچ یک از قواعد و قوانین داوری، نصی به خود اختصاص نداده است. در حقوق ایران، برخلاف مقررات راجع به داوری داخلی، قانون داوری تجاری بین المللی، حاوی مقررات مجزا و کاملی در خصوص تفسیر و تکمیل رای داوری است. در این مقاله، نویسندگان تلاش کرده اند تا هریک از انواع متعدد رای را مطالعه کرده و پیشنهاد هایی جهت اصلاح قانون داوری تجاری بین المللی ایران ارائه دهند.
  کلیدواژگان: داوری تجاری بین المللی، رای نهایی، رای موقت، رای اعلامی، رای تاسیسی
 • بیژن حاجی عزیزی *، بیژن بیات صفحه 299
  کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مصوب 1980 وین یکی از مهم ترین اسنادی است که در زمینه یکسان سازی حقوق ماهوی تصویب شده است. الحاق به کنوانسیون، نیازمند بررسی دقیق کارکردها و ویژگی های آن است. کنوانسیون، موجب کاهش هزینه ها، افزایش قطعیت حقوقی، مدرن کردن حقوق داخلی و افزایش تجارت شده و سادگی، قطعیت، منصفانه بودن، موفقیت و تفسیر متحدالشکل آن ازجمله دلایل طرفداران کنوانسیون در راستای الحاق به آن است. اما مخالفین آن را سند سازشی، ایستا و ناکارآمد توصیف کرده و اظهار داشته اند به جهت همین نواقص، قطعیت حقوقی در سایه آن تامین نشده و توسط طرفین قرارداد در اغلب معاملات بین المللی استثنا می شود. ولی ارزیابی کلی بیانگر این است که دلایل طرفداران کنوانسیون قوی تر بوده و کنوانسیون موجب ارتقای نظام حقوقی، کاهش هزینه ها، افزایش تجارت و توسعه اقتصادی شده و نتیجتا افزایش رفاه عمومی را در پی دارد و با ملاحظه همین نتایج، الحاق به کنوانسیون توصیه می شود.
  کلیدواژگان: الحاق، کنوانسیون بیع، یکسان سازی، حقوق داخلی، قطعیت حقوقی
 • زهرا محمودی کردی * صفحه 329
  حقوق بین الملل، نظامی است که وظیفه صیانت از حکومت قانون در عرصه بین المللی و نیل به ارزش های مشترک همچون بشریت، عدالت و امنیت را بر عهده دارد. این نظام از ارزش ها و هنجارهایی به هم پیوسته تشکیل شده که مبین اهداف و اغراض اجتماعی، سیاسی و اخلاقی حقوق هستند. به همین دلیل، غالبا حقوق بین الملل به عنوان نظام مبتنی بر مبانی ارزشی شناخته می شود تا مبتنی بر قواعد موضوعه.
  شیوه های مختلفی برای بیان این مبانی وجود دارد که مهم ترین آن ها، استفاده از ابزاری به نام «منابع اصلی حقوق بین الملل» است. در میان منابع اصلی حقوق بین الملل، اصول کلی علی رغم آنکه نقش بسیار مهمی به عنوان پایه های ساختار حقوقی ایفا می کنند کماکان مهجور و ناشناخته مانده اند. در این مقاله هدف این است که ماهیت اصول کلی و کارکردهای مختلف آن ارزیابی شود. با توجه به اینکه حقوق بین الملل، نظام تجدید، پویایی و توسعه دائمی است، این کارکردها نقش بسیار مهمی در جلوگیری از رکود حقوق بین الملل ایفا کرده و به این نظام نوپا اجازه رشد بیشتر و همچنین پاسخگویی به چالش های جدید را می دهد.
  کلیدواژگان: ماهیت اصول کلی حقوقی، ارزش، کارکردهای اصول کلی، اصول شکلی، اصول ماهوی، توسعه حقوق بین الملل، رویه قضایی
 • نمایه مقالات شماره های 55، 56 و 57 مجله حقوقی بین المللی
  صفحه 365
|
 • Mohsen Mohebi *, Esmaeil Samavi Page 7
  Providing the legal systems with stability and dynamism requires the existence of stable rules and at the same time with a necessary degree of flexibility to ensure that the legal system would be practical and effective if important and real changes occur in social situations. International judicial authorities, in the course of litigation, identify the basis and reality of the rules and legal principle through interpretation and adaptation with the subject matter of the cases, and in this way, meet the needs arising from developments in the international situation. The European Court of Human Rights, whose main function is to resolve disputes arising from the European Convention on Human Rights, in some cases, through the use of a static interpretation, against dynamic interpretations, has insisted on the provisions of the Convention and, in some cases, having due regard to the structure of the European community, used the evolutionary and dynamic interpretation of the provisions of the Convention. The Court, in many cases, referred to a concept called “the European Consensus” to justify implementing the dynamic interpretation of the Convention and responded to the new situations. This approach has been faced with various agreements and disagreements.
  The European Court of Human Rights by applying the dynamic interpretation method takes into account the will of States as a key element in the evolution of rules and obligations in international law and at the same time has undermined the need for expressing State’s will to accept these developments. In this way, the human rights rules and obligations enshrined in the Convention are evolving with changes in the requirements of the present time and social realities.
  Keywords: Interpretation of Treaties, Dynamic Interpretation, Static Interpretation, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights, European Consensus
 • Mohammad-Ali Bahmaei *, Hosna Sheikhattar Page 31
  Growing involvement of intellectual assets in today’s international commerce has inevitably increased international disputes concerning intellectual property rights between private parties. Given that many of such disputes involve parties from different countries and intellectual properties arising under the laws of more than one country, the parties to the dispute may find it undesirable or cumbersome to recourse to national courts. In particular, the territorial nature of intellectual property renders these disputes incapable of being resolved on an international basis. The multiplicity of litigation proceedings is susceptible to serious inconsistencies coupled with uncertainty and expense of enforcing foreign judgments in certain jurisdictions.
  International arbitration, as an interesting alternative to court litigation, can offer genuine advantages to settle intellectual property disputes. Yet, in many legal systems, the arbitrability of intellectual property disputes has been far from settled. Since Intellectual property rights are in fact monopolies granted by States and many of them must be registered with a State authority if they are to subsist, the question of whether parties can validly submit intellectual property disputes to arbitration has given rise to a historical national resistance to arbitration of intellectual property disputes in general and registered intellectual property disputes in particular. Today, national legal systems tend to take different approaches to this issue; from excluding arbitration on registered intellectual property disputes together with recognizing full arbitrability of all disputes concerning registered intellectual property rights. Nevertheless, a comparative study of modern legal systems and their developments shows that the prevailing trends are shifting toward making most intellectual property disputes arbitrable.
  Keywords: Arbitration, Registered Intellectual Property Rights, Disputes Concerning Intellectual Property Rights, Arbitrability, Validity, Ownership, Infringement, Exploitation
 • Mohammad Habibi Majandeh, Sanaz Kamyar Raad * Page 65
  The International Court of Justice, by way of applying the law through the interpretation of the rules and regulations of the international community, has played a significant role in developing International Law that entails the concept of change and innovation. The main function of the Court is to settle legal disputes submitted to it by States. In this regard, the Court in some of its Judgments has resolved ambiguities in international law by applying dynamic interpretation to correspond the true intention of the parties and finally discovering their true intention with considering circumstances and requirements of the international community. By making a relationship between the International Court of Justice which is unable to make rules expressly, and the dynamic interpretation, that some believe it can make a rule, this paper tries to analyze how dynamic interpretation besides other effective mediums in this regard can determine and make clear the existing ambiguities and fill the gaps in International Law.
  Keywords: International Court of Justice, Development of International Law, Law-Making, Interpretation, Dynamic Interpretation
 • Hassan Badini, Mahmood Jafari Chaleshtori * Page 89
  Oil is one of the most important environmental pollutants which is mostly transported across the sea. The marine environment is always at risk of contamination. Given the incidents that occurred during recent years, global society gradually developed and approved international instruments to address the issue of offshore oil pollution liability and compensation for relevant damages. At the same time, some instruments are approved which require compliance with the standards whether in transport or on ships and their agents and try to prevent accidents or collaborate to mitigate the harmful effects. In this paper, in addition to the classification and introduction of international instruments in this field, it has been tried to analyze the strengths and weaknesses of these instruments and compare them. The 1969 Convention on Civil Liability is extremely important in this regard because many of the instruments that have been approved after this date while maintaining its principles are more to complete its shortcomings.
  Keywords: Liability for Oil Pollution, International Instruments, Marine Transport, Civil Liability Convention
 • Reza Mousazadeh, Hamed Golijani Moghaddam * Page 115
  The right to nationality is the basic and fundamental human rights and it may be interpreted as the right to have rights. Nowadays, the fact that each State determines the conditions of acquisition or loss of its nationality according to its own laws has become an internationally accepted principle. With the increase in terrorist attacks in recent years and the subsequent legislation on the laws of deprivation of nationality aimed at punishing such actions, including in France, as well as the government of Bahrain’s actions in deprivation of the nationality of its political opponents, the present article seeks to answer the question of whether the ban on deprivation of nationality is legitimate under international law? Deprivation of nationality is legitimate if it abides by the three rules of customary international law including the prohibition of arbitrary deprivation of nationality, non-discrimination and avoidance of statelessness and in case of violation of these rules would be illegitimate. Bahrain's government action is illegitimate due to its arbitrary and discriminatory nature. States practice for unwillingness toward the deprivation of nationality as a punishment is changing.
  Keywords: International Law, Deprivation of Nationality, Human Rights, Statelessness, The Prohibition of Arbitrary Deprivation of Nationality
 • Pouria Askari *, Hamid Masoudi Koushk Page 153
  The article provides an overview of ISIS attacks against the cultural heritage of Syria and classifies these attacks as war crimes and crimes against humanity. The cultural property as defined in this article are protected under many international law instruments such as the Hague Convention of 1954 and its 1999 Additional Protocol but the question to be answered is the applicability of the international treaties to non-state actors involved in contemporary armed conflicts such as ISIS.
  To answer this question, the authors have studied a wide range of international documents such as the Resolutions of the UNSC and Awards rendered by international criminal tribunals and finally have reached a positive answer to the above-mentioned question. The article also contains some practical alternatives to deal with violations of IHL committed by non-state armed groups.
  Keywords: ISIS, Syria, Cultural Heritage, War Crimes, Crimes against Humanity, Protection
 • Homayoun Mafi *, Hessam Kadivar Page 185
  Certain substantial issues including interpretation of contracts have not been sufficiently touched upon in international commercial arbitration debates. Compatibility of the outcome of interpretation with logic is a very important issue. In fact, the main question is “could an illogical outcome of an interpretation be considered legally valid?” In this article, an attempt has been made to show some illogical outcomes resulting from interpretations and to examine the international arbitrator's approach to this subject. Finally, in view of the fact that international arbitrators enjoy more freedom than domestic judges, and in light of arbitral practices, it has been concluded that arbitrators always avoid irrational outcomes resulting from an interpretation. Therefore, it is argued that “logic” might be used as an original criterion in international commercial arbitration to rule out irrational outcomes.
  Keywords: Contract Interpretation, Logic, International Commercial Arbitration
 • Mohammad-Hossein Ramazani Ghavamabadi, Heidar Piri * Page 215
  Internal armed conflict in Syria has been the basis for the widespread violations of international law as well as the growth and formation of terrorist groups such as the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). In this regard, the Security Council despite adopting resolutions condemning radicalization to terrorism, could not take any appropriate and binding decision to end this crisis because of the existence of the opposing viewpoints of the great powers and the intervention of some Arabic and regional countries. This factors led the US to establish the Global Coalition along with some other countries to combat ISIS. Although this was a positive move and showed the international community’s concerns to inhumane acts, it has given rise to questions as to whether its formation and activities are legitimate in the light of international law or not? These countries have attempted to interpret different categories of international law in the form of coalition partners. They also challenged the fundamental principles of the UN Charter by using force in the territory of the host State, because the use of force without three preconditions (the authorization of the Security Council, valid consent of the government and recoursing to article 51 of the charter regardless of its legal status) has no legal effect in contemporary international law and brings the international order back to the legal order prior to the adoption of the UN Charter.
  Keywords: International Coalition against ISIS, International Law, Self-Defense, Legitimacy, ISIS, Use of Force, Syria, Iraq
 • Ali Rezaei * Page 239
  Due to the widespread use of arbitration to resolve disputes arising from bilateral or multilateral investment treaties, and necessity of paying attention to the public interest in these arbitrations, UNCITRAL approved a set of rules in July 2013 that aimed to ensure transparency in investor-state arbitration. Although these rules require provisions concerning the publication of information and documentation relating to arbitration and are not the first experience and perfect criteria of transparency in arbitration, they are of great importance since they represent only transparency instead of confidentiality and privacy. With due regard to the adoption of the Convention on the Transparency in Investment Arbitrations, the use of these rules could result in further coordination and harmonization of provisions on arbitration.
  Keywords: Transparency, Arbitration, UCITRAL's Rules on Transparency, Investment Treaty, Investor-state
 • Mostafa Bakhtiarvand *, Mitra Ahmadi Page 273
  There are different types of awards in international commercial arbitration and the arbitral tribunal may issue a variety of awards concerning different issues. The arbitral tribunal's authority to issue different types of awards has been explicitly provided for in certain laws. The fact that there are different types of awards may be implied from the International Commercial Arbitration Act of Iran. The most important awards are final, partial and interim awards cited by almost all international instruments. Another category of awards, including default, declaratory and constitutive awards are among those not been referred to in any arbitration rules and laws. In Iranian law, the International Commercial Arbitration Act, contrary to provisions concerning national arbitration, contains distinctive and comprehensive provisions concerning interpretative and supplementary awards. In this analytical-descriptive article, the authors have tried to study different types of awards and put forward some suggestions to amend the Iranian Act.
  Keywords: International Commercial Arbitration, Final Award, Interim Award, Declaratory Award, Constitutive Award
 • Bijan Haji Azizi *, Bijan Bayat Page 299
  The Convention on the International Sale of Goods (CISG) is one of the most significant documents ratified in the field of harmonization of substantive law. Accession to the CISG needs a precise study of its pros and cons. The convention decreases costs, improves legal certainty, modernizes domestic law and increases trade. Simplicity, certainty, fairness, success and uniform interpretation are among those reasons stuck to by the proponents of accession to the CISG. But opponents of the CISG call into question the harmonization coming from the convention and believe that it is a reconciliatory and unworkable document, and because of this, legal certainty is not secured by this Convention and contracting parties often enter a reservation to it in international transactions. However, the general assessment shows that the reasons given by the proponents are stronger and the Convention improves the legal system, decreases costs, boosts trade and economy and consequently brings about public welfare and with regard to these results, accession to the Convention is recommended.
  Keywords: Accession, The Convention on the International Sale of Goods (CISG), Harmonization, Domestic Law, Legal Certainty
 • Zahra Mahmoodi Kordi * Page 329
  The international law is a legal system tasked with securing the rule of law on the international scene and attainment of common values such as humanity, justice, and security. This system consists of interlinked values and norms which represent social, political and moral purposes of law, therefore the international law is more based on normative foundations than rules. There are different ways to display the norms, the most important one is the main sources of international law. Despite the significance of the general principles as foundations of legal structure, they remain unknown. The purpose of this paper is to examine the nature of general principles and to evaluate their different functions. Given that, international law is a system with constant renewal and dynamism, the functions of general principles play an important role in preventing the stagnation of international law. They help for growth and responding to new challenges of international law.
  Keywords: Nature of General Principles of Law, Value, Functions of General Principles, Procedural Principles, Substantive Principles, Development of International Law, Jurisprudence