فهرست مطالب

طب توانبخشی - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/15
 • تعداد عناوین: 31
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمد جواد رضی*، حیدر صادقی، اسماعیل ابراهیمی، تکامجانی، محمد شریعت زاده صفحات 1-10
  مقدمه و اهداف
  با توجه به این که از خستگی به عنوان عاملی اثرگذار بر آسیب لیگامنت متقاطع قدامی یاد می شود، هدف از انجام مطالعه حاضر بررسی اثر خستگی اندام تحتانی بر کینماتیک، کینتیک و فعالیت عضلات منتخب مفصل زانو در حین وظیفه حرکتی فرود بود.
  مواد و روش ها
  در تحقیق نیمه تجربی حاضر 15 مرد سالم فعال (18/3±09/22 سال) با میانگین قد (58/7±177 سانتی متر) و وزن (72/7± 71 کیلوگرم) شرکت کردند. از پروتکل خستگی نشست و برخاست برای خستگی اندام تحتانی استفاده شد. آزمودنی ها حرکت فرود با دو پا را قبل و بعد از اعمال پروتکل خستگی انجام داده و کینماتیک مفصل زانو، نیروهای عکس العمل سطح و فعالیت عضلات دوقلو، چهارسر و همستریگ مورد ارزیابی قرار گرفت. از آمار توصیفی برای تعیین شاخص های گرایش به مرکز و پراکندگی، از آزمون شاپیرو-ویلک برای تعیین وضعیت نرمال بودن توزیع داده ها و از آزمون آماری t همبسته در سطح معناداری (05/0>P) برای مقایسه متغیرهای تحقیق استفاده شد.
  یافته ها
  افزایش سرعت فلکشن زانو (004/0=P)، افزایش فلکشن زانو در لحظه تماس اولیه (016/0=P) و اوج آن (02/0=P)، کاهش نیروی عکس العمل عمودی زمین (001/0=P)، افزایش زمان رسیدن به اوج نیرو (02/0=P)، کاهش پیش از فعالیت عضلات دوسررانی (000/0=P)، نیمه وتری (000/0=P) و دوقلوی داخلی (012/0=P) قبل از فرود و کاهش فعالیت عضله دوسررانی پس از فرود (002/0=P) مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش حمایتی عضلات دوقلو و همسترینگ و همکاری این عضلات با رباط ACL در ثبات مفصل زانو، به نظر می رسد، خستگی شدید اندام تحتانی می تواند منجر به آسیب این رباط و کاهش ثبات زانو شود. افزایش زاویه فلکشن در لحظه تماس پا با زمین، کاهش نیروی عکس العمل زمین و افزایش زمان رسیدن به حداکثر نیروی عکس العمل زمین ممکن است استراتژی سیستم عصبی برای جذب شوک ناشی از وزن بدن در لحظه برخورد و کاهش آسیب به مفاصل اندام تحتانی باشد.
  کلیدواژگان: خستگی اندام تحتانی، فرود، استراتژی های کنترل مفصل زانو
 • فرج فتاحی، غلامعلی قاسمی*، محمدتقی کریمی صفحات 11-22
  مقدمه و اهداف
  آسیب لیگامان متقاطع قدامی اغلب در میان ورزشکارانی که حرکت فرود تک پا را انجام می دهند، رایج است. عوامل بیومکانیکی و نیروی برشی قدامی سازوکار اصلی بار وارده به لیگامان متقاطع قدامی هستند. وضعیت اندام تحتانی طی فعالیت می تواند باعث افزایش یا کاهش نیروی برشی قدامی شود؛ بنابراین هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثر هشت هفته تمرینات ثباتی بر زاویه فلکشن زانو و نیروی برشی قدامی طی حرکت فرود به منظور پیشگیری از آسیب لیگامان متقاطع قدامی بود.
  مواد و روش ها
  30 ورزشکار بسکتبالیست به طور تصادفی به دو گروه تمرینی و شاهد تقسیم شدند. گروه تمرینی تمرینات ثبات مرکزی را طی هشت هفته انجام دادند، اما گروه شاهد این تمرینات را انجام ندادند. متغیرهای کینتیکی و کینماتیکی اندام تحتانی در پیش آزمون و پس آزمون طی فرود تک پا، توسط دستگاه تحلیل حرکت و دستگاه صفحه نیرو جمع آوری شد. برای مقایسه متغیرها از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میزان فلکشن زانو در گروه تمرینی متعاقب 8 هفته تمرین به طور معناداری افزایش یافت (05/0P<)؛ اما نیروی برشی قدامی در گروه تمرینی پس از هشت هفته کاهش معناداری پیدا نکرد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های مطالعه حاضر، تمرینات ثبات مرکزی با افزایش ثبات ناحیه مرکزی بدن، احتمالا استراتژی فراخوانی عضلات این ناحیه را طی حرکت فرود بهبود داده است؛ بنابراین با توجه به نتایج مطالعه حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرین ثباتی بخش مرکزی می تواند به کاهش عوامل خطر آسیب لیگامان متقاطع قدامی نظیر برخی عوامل بیومکانیکی طی حرکات دینامیکی منجر شود.
  کلیدواژگان: تمرینات ثبات بخش مرکزی، زانو، نیروی برشی قدامی، فرود تک پا
 • محمود حاتمی، سید صدرالدین شجاع الدین *، امیر لطافتکار صفحات 23-32
  مقدمه و اهداف
  امروزه فواید تمرین تعادلی و استفاده از تیپینگ در پیشگیری و بهبود آسیب های ورزشی خصوصا در اسپرین و دررفتگی های ناشی از عدم تعادل و نقص در حس عمقی مورد توجه قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه تاثیر شش هفته تمرین تعادلی، تیپینگ و ترکیبی بر حس عمقی و عملکرد حرکتی مچ پای والیبالیست های پسر نوجوان با ناپایداری مزمن مچ پا بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه شبه تجربی حاضر، 45 والیبالیست پسر نوجوان دارای ناپایداری مزمن مچ پا به صورت هدفمند شرکت کردند. از آزمون بالینی کشویی قدامی و پرسش نامه ناپایداری عملکردی مچ پا (CAIT) به منظور تایید ناپایداری مچ پا، از دستگاه آیزوکینتیک به منظور اندازه گیری حس عمقی مفصل مچ پا و از آزمون عملکردی جهش تک پا به شکل 8 انگلیسی (8) برای سنجش عملکرد حرکتی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس ANCOVA و آزمون تعقیبی سیداک استفاده شد (05/0P≤).
  یافته ها
  در همه گروه ها،از پیش آزمون به پس آزمون برای اندازه های حس عمقی 10 درجه دورسی فلکشن، 20 درجه پلانتارفلکشن و عملکرد حرکتی اختلاف معنادار مشاهده شد (05/0P<). همچنین تفاوت بین میانگین گروه های تمرین تعادلی و ترکیبی در مقایسه با گروه تیپینگ در پس آزمون معنادار بود (05/0P<)، در حالی که تفاوت بین دو گروه تمرین تعادلی و ترکیبی معنادار نبود (05/0P>).
  نتیجه گیری
  با توجه به اندازه اثر بالای به دست آمده، پیشنهاد می شود از تمرین تعادلی و ترکیبی جهت بهبود حس عمقی و عملکرد حرکتی مچ پای والیبالیست های پسر نوجوان با ناپایداری مزمن مچ پا استفاده شود.
  کلیدواژگان: تمرین تعادلی، تیپینگ، حس عمقی، ناپایداری مزمن مچ پا، عملکرد حرکت
 • فرزانه موثقی *، لیلا قدرت، الهه معین، رضوان رضوانی اصل صفحات 33-40
  مقدمه و اهداف
  بیماری های قلبی- عروقی یکی از علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یک دوره تمرین ویبریشن و دوره بی تمرینی بر برخی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی-عروقی در زنان میانسال غیرفعال بود.
  مواد و روش ها
  عوامل خطرساز بیماری قلبی-عروقی (قند خون در حالت ناشتا، کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتئین پرچگال، لیپوپروتئین کم چگال، فشار خون سیستولی، دیاستولی، ضربان قلب) قبل، پس از 30 جلسه تمرین ویبریشن و سه ماه بی تمرینی در 9 زن میانسال غیرفعال (41/4±55/45 سال) اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مقدار قند خون ناشتا، کلسترول تام و لیپوپروتئین کم چگال در سه زمان (قبل، پس از 30 جلسه تمرین ویبریشن و پس از سه ماه بی تمرینی) دارای اختلاف معنا دار (05/0≥P) و بیانگر کاهش مقادیر پس از اتمام دوره تمرین نسبت به قبل از شروع دوره تمرینی بود. برخلاف آن مقدار تری گلیسرید، لیپوپروتئین پرچگال، فشار خون سیستولی، دیاستولی و ضربان قلب در سه زمان دارای اختلاف معنا داری نبود (05/0≤P).
  نتیجه گیری
  در مجموع یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که پس از انجام یک دوره تمرین ویبریشن کل بدن برخی از عوامل خطرساز بیماری قلبی-عروقی در زنان میانسال غیرفعال کاهش می یابد، اما این اثر پس از دوره بی تمرینی حفظ نمی گردد؛ لذا به نظر می رسد بتوان تمرین ویبریشن را برای زنان میانسالی که تمایلی به شرکت در کلاس های ورزشی ندارند، جهت کاهش برخی از عوامل خطرساز بیماری قلبی-عروقی در دوره تمرین با این دستگاه توصیه کرد.
  کلیدواژگان: تمرین ویبریشن، عوامل خطرساز بیماری قلبی- عروقی، زنان میانسال غیرفعال
 • غزال محمد قلی پور اقدم *، امیر لطافتکار صفحات 41-51
  مقدمه و اهداف
  توانایی پیش بینی آسیب به اندازه ارزیابی و درمان آن مهم می باشد؛ به این منظور توصیه می شود ارزیابی عملکرد حرکتی در تست های غربالگری پیش از فصل گنجانده شود. یکی از مناطق آسیب پذیر بدن، ناحیه شانه است و از روش های ارزیابی اندام فوقانی و شانه، ارزیابی با استفاده از تست عملکردی شانه می باشد. هدف از تحقیق حاضر مقایسه نمرات آزمون عملکردی شانه در دو گروه زنان ورزشکار بالای سر و غیر بالای سر بود.
  مواد و روش ها
  آزمودنی های تحقیق شامل 100 زن ورزشکار در دامنه سنی 15 تا 25 ساله بودند که به صورت داوطلبانه در تحقیق حاضر شرکت کردند. ورزشکاران از دو گروه، بالای سر (والیبالیست) و غیر بالای سر (فوتسالیست) تشکیل شده بودند. برای اجرای پژوهش، هر دو گروه توسط آزمون عملکردی شانه (هو 2015)، مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون سه بار تکرار شده و نمره میانگین به عنوان نمره نهایی فرد در نظر گرفته شد و همچنین جهت اندازه گیری میزان سر و شانه به جلو از فتوگرامتری استفاده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج آزمون تی مستقل بین نمرات عملکردی دو گروه والیبالیست و فوتسالیست اختلاف معناداری وجود داشت (003/0P=). بر اساس نتایج آزمون کای دو، فوتبالیست ها در دو آزمون طول عضله پکتورالیس مینور و لواتور اسکاپولا اختلاف معناداری داشتند. همچنین نتایج نشان داد فوتبالیست ها نسبت به والیبالیست ها دارای اختلالات بیشتری در سر و شانه بودند.
  نتیجه گیری
  غربالگری ربع فوقانی، قبل از فصل تمرینات می تواند راهنمای مناسبی برای مربی در تشخیص و اصلاح اختلالات حرکتی ورزشکار باشد. در پژوهش حاضر، نتایج تست غربالگری بین دو گروه فوتسال و والیبال، حاکی از ضعف در هر دو گروه بود، اما گروهی که اختلال سر و شانه به جلو بیشتری داشت (فوتسال)، عملکرد ضعیف تری از خود نشان داد. بنابراین می توان گفت که در عملکرد شانه، احتمالا وجود ناهنجاری های با شدت بالا، تاثیرگذارتر از نوع ورزش است.
  کلیدواژگان: عملکرد شانه، ورزشکاران بالای سر، غربالگری پیش از فصل
 • سمیرا رستمی، مینو کلانتری*، زهرا شفیعی، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 52-57
  مقدمه و اهداف
  با توجه به اینکه کودکان فلج مغزی همی پلژی از دست مبتلا کمتر استفاده می کنند، بهبود عملکر دست در درمان بسیار قابل توجه است. هدف از این مطالعه بررسی اثر بازی های دودستی ایکس باکس-کینکت بر بهبود عملکرد دست مبتلا در کودکان همی پلژی 4 تا 14 ساله مراکز شهر تهران بود.
  مواد و روش ها
  دراین کارآزمایی بالینی 34 نفر بطور تصادفی به دو گروه مداخله و درمان تقسیم شدند. از همه نمونه ها تست QUEST گرفته شد.هر دو گروه مداخله و کنترل درمان های معمول کاردرمانی را به صورت مشابه دریافت کردند. کودکان در گروه مداخله هفته ای دو جلسه نیم ساعته و به مدت هشت هفته بازی های دودستی ایکس باکس-کینکت را دریافت کردند. سپس از نمونه های هر دو گروه تست QUEST گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان دهنده تفاوت معنادار بین نمره پس آزمون در گروه های کنترل و مداخله بود (001/0Pvalue=).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که در کودکان همی پلژی بازی های کامپیوتری نظیر ایکس باکس-کینکت می تواند تاثیر قابل توجهی در بهبودی عملکرد اندام فوقانی آنها داشته باشد.
  کلیدواژگان: همی پلژی، بازی های مجازی، عملکرد اندام فوقانی
 • پریسا انورثمرین، احمدرضا ناظری*، سید جلال ثامنی، محمد کمالی، هما زرین کوب صفحات 58-64
  مقدمه و اهداف
  یکی از عملکردهای سیستم شنوایی دو گوشی مکان یابی می باشد که به ویژه در سطح افقی مبتنی بر اختلاف زمانی دوگوش (ITD) خاصه در فرکانس های پایین و اختلاف شدتی دوگوش (ILD) خاصه در فرکانس های بالا است. ویژگی های طیفی و فرکانسی محرک نیز می تواند به عنوان عاملی مداخله گر در این زمینه موثر باشد. با توجه به آنکه در آزمون های میدان صوتی به ویژه برای تعیین آستانه عموما از محرک واربل تن به جای تن خالص استفاده می شود، لذا مطالعه حاضر به دنبال آن است آیا در حوزه مکان یابی بین این دو محرک تفاوتی وجود دارد یا خیر.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر روی 30 فرد بزرگسال (22 خانم و 8 آقا) با شنوایی هنجار و راست دست با میانگین سنی 25 سال (انحراف معیار 162/3) انجام شد. مکان یابی افقی با استقرار 4 بلندگو در زوایای 30± و 60± درجه آزیموث به فاصله یک متری از جایگاه آزمودنی در سطح راحت شنیداری (dBSL 35) در دو مرحله، یکبار با استفاده از محرک نویز باریک باند و بار دیگر با محرک واربل تن در فرکانس های 500، 1000، 2000، 4000 و 6000 ارزیابی شد و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه گردید.
  یافته ها
  بین میزانخطای مکان یابی در دو حالت با محرک نویز باریک باند و واربل تون در فرکانس های پایین (500، 1000 و 2000 هرتز) در زوایای 30± درجه تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0>P). در فرکانس 4000 هرتز به جز در 30+ درجه در سایر زوایا (60± و 30- درجه) مکان یابی با محرک نویز باریک باند دقیق تر و آزیموث مکان یابی به زاویه اسقرار بلندگو نزدیک تر بوده، در فرکانس 6000 هرتز نیز مقدار PV در تمام زوایا کمتر از 05/0 به دست آمد که مبین دقت بیشتر مکان یابی با استفاده از نویز باریک باند بوده که با توجه به مقادیر میانگین داده ها در زوایای 60± درجه، خطای مکان یابی با محرک واربل تون باز بیشتر بود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که با افزایش فرکانس محرک و همچنین زاویه استقرار بلندگوها دقت مکان یابی با محرک واربل تون کمتر شده و می توان پیشنهاد نمود که در پژوهش های مکان یابی، استفاده از محرک نویز باریک باند بهتر از محرک واربل تون بوده و خطای کمتری را در افراد به دنبال دارد.
  کلیدواژگان: مکان یابی، نویز باریک باند، واربل تون
 • امیرعلی جعفرنژادگرو *، سید مجید علوی مهر، مهدی مجلسی صفحات 65-75
  مقدمه و اهداف
  افراد دارای کف پای صاف دچار اختلالات حسی-حرکتی هستند که بر روی هماهنگی مفاصل اندام تحتانی اثر می گذارد. هدف مطالعه حاضر مقایسه زوایای کاپلینگ بین مفاصل اندام تحتانی در طی راه رفتن با و بدون کفی حمایت کننده قوس طولی-داخلی پا در کودکان دارای کف پای صاف منعطف بود.
  مواد و روش ها
  15 کودک پسر (سن: 5/1±3/10 سال) دارای کف پای صاف منعطف با اجازه والدین خود داوطلب شدند تا در پژوهش حاضر شرکت نمایند. داده های کینماتیکی سه بعدی طی راه رفتن با و بدون کفی ثبت گردید. زوایای کاپلینگ بین مفاصل با استفاده از روش وکتور کدینگ مورد محاسبه قرار گرفت. جهت تحلیل آماری از آزمون t همبسته استفاده شد. سطح معناداری برابر 05/0 قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر اختلاف معناداری را در میانگین زوایای کاپلینگ مفاصل مچ پا و زانو طی فاز پاسخ بارگیری بین دو شرایط با و بدون ارتز در سطح سجیتال (002/0=P) و فرونتال (035/0=P) نشان داد؛ در حالی که نتایج نشان داد که ارتز پا میزان زاویه کاپلینگ بین زانو-ران در صفحه هوریزنتال را طی فازهای پاسخ های بارگیری (008/0=P)، میانه استقرار (009/0=P) و هل دادن (001/0>P) راه رفتن افزایش می دهد. به علاوه، زاویه کاپلینگ بین مفاصل مچ پا و ران در صفحه هوریزنتال در طی شرایط راه رفتن با ارتز در دو فاز پاسخ بارگیری و میانه استقرار به طور معناداری افزایش پیدا نمود (05/0>P).
  نتیجه گیری
  در شرایط استفاده از ارتز میزان فلکشن زانو بیشتر از حرکت موجود در صفحه سجیتال مفصل مچ پا است که می توان بیان نمود که کفی مورد استفاده در این مورد اثرات مثبتی را در جهت کاهش نرخ بروز آسیب دارا بوده است. ارتز مورد استفاده در پژوهش حاضر در کودکان پسر دارای کف پای صاف بیشترین تغییرات در زوایای کاپلینگ بین مفصلی اندام تحتانی را در طی فاز پاسخ بارگیری ایجاد نمود. با این وجود، اثبات این امر نیاز به انجام پژوهش های بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: وکتور کدینگ، کف پای صاف، ارتز پا، اندام تحتانی
 • سحر قنبری، فاطمه سلجوقی، عاطفه قربانی، سارا کریم زاده، علیرضا جمالی * صفحات 76-82
  مقدمه و اهداف
  چاقی و اضافه وزن در کشورهای در حال توسعه همچون ایران به طور چشمگیری در حال افزایش است. چاقی دوران کودکی می تواند روی خودکارآمدی در حیطه های مختلف زندگی از جمله دستاوردهای تحصیلی و کیفیت زندگی تاثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان خودکارآمدی در تعامل با همسال میان کودکان دبستانی چاق، دارای اضافه وزن و کودکان عادی در شهرستان شیراز انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی، مقطعی و مقایسه ای است. نمونه مورد مطالعه شامل 72 دانش آموز دختر و پسر 8 تا 12 ساله از مدارس ابتدایی شهر شیراز در سال 1393 بود که به روش خوشه ایاز چهار ناحیه شهر شیراز برحسب نمای توده بدنی در سه گروه چاق، دارای اضافه وزن و عادی انتخاب و دسته بندی شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه مقیاس خودکارآمدی کودکان لد و ویلر بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS 21 و با آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و در سطح معناداری کمتر از 05/0 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که میزان خودکارآمدی در تعامل با همسال میان سه گروه با یکدیگر تفاوت معناداری دارد (05/0>P). همچنین تفاوت معناداری در میزان خودکارآمدی کودکان نواحی مختلف وجود دارد ( 05/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر کودکان چاق خودکارآمدی کمتری نسبت به کودکان با وزن متناسب دارند. وجود تفاوت در میزان خودکارآمدی میان سه گروه چاق، دارای اضافه وزن و عادی، برخی یافته ها در مطالعات گذشته را تایید می کند. پژوهش های بیشتر با در نظر داشتن میزان سلامت روانی، هوش مفهومی و هیجانی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: کودکان، خودکارآمدی، تعامل با همسال، چاقی، اضافه وزن
 • سمیه زمانیان جهرمی، نرگس شفارودی *، لاله لاجوردی صفحات 83-89
  مقدمه و اهداف
  صلاحیت بالینی یکی از موضوعات بحث برانگیز در حوزه های مراقبت سلامت می باشد که از اهمیت زیادی در حیطه های مختلف درمانی از جمله آموزش، بالین و مدیریت برخوردار است. هدف مطالعه حاضر شناخت مهارت های مورد نیاز در کسب صلاحیت بالینی کاردرمانگرها بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر از روش کیفی آنالیز محتوای قراردادی استفاده شده است. مشار کت کنندگان شامل 13 نفر کاردرمانگر با حداقل 2 سال سابقه کار بالینی بودند. اطلاعات از طریق یک گروه متمرکز با حضور 4 نفر و مصاحبه انفرادی با 9 کاردرمانگر فارغ التحصیل دیگر به دست آمد. داده ها بر اساس روش گرانهیم (2004) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مهارت های مورد نیاز در کسب صلاحیت بالینی در سه طبقه مهارت بازاندیشی (با زیرطبقات خودقضاوتی کار بالینی و نقد عملکرد دیگران)، ارتباطی (با زیرطبقات ارتباط با مراجع و ارتباط با همکاران) و تکنیکی (با زیرطبقات شناخت بیماری ها، ارزیابی و برنامه ریزی همه جانبه، مدیریت زمان و انرژی) از داده ها استخراج شد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که کاردرمانگران جهت کسب صلاحیت بالینی نیازمند مهارت های مختلفی می باشند که به اعتقاد شرکت کنندگان در این مطالعه، بهبود سیستم نظارتی، حمایتی و آموزشی مناسب و همچنین علاقه فرد به حرفه، می تواند به کسب مهارت ها و استفاده از آنها کمک کند. پیشنهاد می شود جهت بررسی چگونگی تاثیر این عوامل، تحقیقات بیشتری در این زمینه صورت گیرد.
  کلیدواژگان: صلاحیت بالینی، کاردرمانی، مهارت
 • شمیم قربانی، امیر لطافت کار *، مهدی کسب پرست صفحات 90-102
  مقدمه و اهداف
  کمردرد مزمن غیراختصاصی یکی از زیرگروه های کمردرد می باشد. درد، ناتوانی عملکردی و کاهش استقامت عضلانی در این بیماران شایع است. هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه تاثیر و ماندگاری مجزا و ترکیبی تمرینات ثباتی و رفلکسولوژی بر درد و استقامت عضلانی بیماران دارای کمردرد بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق شبه تجربی بر روی 47 بیمار دامنه سنی 30 تا 35 سال دارای کمردرد انجام شد. آزمودنی ها به چهار گروه تقسیم بندی شدند؛ گروه کنترل که تمرینات معمول انجام می دادند، گروه تمرینات ثباتی که تمرینات ثباتی را انجام می دادند، گروه رفلکسولوژی و گروه ترکیبی ثباتی و رفلکسولوژی به مدت هشت هفته تحت مداخله قرار گرفتند. درد و استقامت عضلانی در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه های تکراری، تحلیل کوواریانس، تی مستقل و وابسته مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بعد از درمان، استقامت عضلانی و درد در گروه های تمرینات ثباتی و ترکیبی بهبود پیدا کرده و دارای ماندگاری یک ماهه نیز می باشد، اما ماساژ رفلکسولوژی فقط بر روی درد تاثیر داشته است.
  نتیجه گیری
  به دلیل تاثیر و ماندگاری تمرینات ثباتی در کاهش درد و بهبود استقامت عضلانی، استفاده از این روش در افراد دارای کمردرد مزمن پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تمرینات ثباتی، رفلکسولوژی، کمردرد، درد، توانایی عملکردی
 • فاطمه خانلر، پریسا رضایی، حمید کریمی، علیرضا مجلسی، مسعود طاهری، فاطمه درخشنده * صفحات 103-113
  مقدمه و اهداف
  بدعملکردی دریچه کامی-حلقی معمولا در بیماران با شکاف کام ترمیم شده گزارش می شود. به منظور درمان بدعملکردی کامی-حلقی در بیماران با گپ کوچک، درمان های رفتار درمانی پیشنهاد می شود. درمان با استفاده از دستگاه فشار هوای مثبت مداوم به عنوان یک درمان رفتاری، با استفاده از فشار هوای مثبت مداوم طی تکالیف گفتاری می تواند موجب افزایش قدرت عضلات کام و به دنبال آن انسداد کامل دریچه در بیماران با گپ کوچک دریچه گردد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر مداخله CPAP Therapy بر متغیرهای پرخیشومی و آشفتگی خیشومی گفتار در بیمار مبتلا به شکاف کام با گپ کوچک دریچه کامی-حلقی می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تک آزمودنی با مدل A-B-A بود که در آن تاثیر CPAP Therapy روی گفتار یک پسر 8 ساله با شکاف کام ترمیم شده و گپ کوچک دریچه کامی-حلقی با علائم گفتاری پرخیشومی و آشفتگی خیشومی بررسی شد. کودک تحت 48 جلسه مداخله فشار هوای مثبت مداوم در طول دو ماه قرار گرفت. ارزیابی های ادراکی جهت تعیین شدت متغیرهای پرخیشومی و آشفتگی خیشومی در فازهای خط پایه، مداخله و پیگیری انجام گرفت. داده ها با روش تحلیل دیداری و با استفاده از تعیین شاخص تفاوت میزان بهبودی تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  مداخله CPAP درمانی منجر به کاهش دو درجه ای شدت پرخیشومی شد که یک درجه در فاز مداخله و یک درجه در فاز پیگیری صورت گرفت و این کاهش تا پایان مطالعه حفظ گردید. اثر مداخله بر متغیر آشفتگی خیشومی بدین صورت بود که در فاز مداخله دو درجه کاهش یافت و به سطح طبیعی رسید و این کاهش در فاز پیگیری نیز حفظ گردید. شاخص اندازه اثر برای هر دو متغیر 75/0 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر نشان داد که مداخله فشار هوای مثبت مداوم با استفاده از تمرینات مقاومتی در طول گفتار، می تواند موجب قوی شدن عضلات دریچه کامی-حلقی گردیده و منجر به کاهش شدت پرخیشومی و آشفتگی خیشومی در گفتار بیمار با گپ کوچک دریچه کامی-حلقی گردد.
  کلیدواژگان: مداخله ی فشار هوای مثبت مداوم، شکاف کام، بدعملکردی دریچه ی کامی - حلقی، پرخیشومی، آشفتگی خیشومی
 • فرشته افتخاری*، ترکان عباسی صفحات 114-122
  مقدمه و اهداف
  حس عمقی در رفلکس عضلانی، ثبات دینامیک مفصل و برنامه ریزی حرکت برای کنترل عصبی-عضلانی نقش دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمادهی مفصل زانو بعد از خستگی موضعی بر حس عمقی زنان جوان تمرین کرده بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش نیمه تجربی و طرح پیش آزمون-پس آزمون انجام شده است. 40 آزمودنی زن تمرین کرده سالم (میانگین سن 05/1±06/22 سال، قد 96/6±22/165 سانتی متر، و وزن 41/9±72/55 کیلوگرم) در چهار گروه (کنترل، سرمادهی، خستگی و سرمادهی بعد از خستگی) شرکت داشتند. اعمال سرما با استفاده از کیسه یخ بر روی مفصل زانو، برای هر دو گروه سرمادهی و سرمادهی بعد از خستگی انجام گرفت و گروه خستگی و سرمادهی بعد از خستگی، پروتکل خستگی عصبی-عضلانی موضعی شامل انواع حرکات پلایومتریک، را اجرا کردند. حس عمقی مفصل زانو، قبل و بلافاصله بعد از سرمادهی (بلافاصله بعد از خستگی در گروه خستگی) و 20 دقیقه بعد از سرمادهی، از طریق اندازه گیری خطای بازسازی زوایای 30، 45 و 60 درجه مفصل زانو با استفاده از دینامومتر ایزوکنتیک ارزیابی شد. اطلاعات به دست آمده در نرم افزار SPSS و با استفاده از روش تحلیل واریانس با داده های تکراری و آزمون t مستقل، در سطح معناداری 05/0≥α و آزمون تعقیبی بونفرونی تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته های تحقیق حاضر نشان داد با وجود کاهش معنادار دمای پوست، بعد از سرمادهی، حس عمقی مفصل زانو در هیچ یک از گروه ها در زمان های مختلف، تفاوت معناداری نداشت و بین گروه ها نیز تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که پروتکل سرمادهی مورد استفاده در پژوهش، تنها بر گیرنده های پوستی تاثیر گذار بوده و بر دوک های عضلانی و گیرنده های مفصلی که نقش اصلی را در حس وضعیت مفصل دارند، تاثیرگذار نبوده است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت این روش سرمادهی حتی در حالت خستگی، خطری برای ورزشکاران جهت ادامه فعالیت ندارد.
  کلیدواژگان: حس عمقی، خستگی، سرمادهی، مفصل زانو
 • سعید رضایی*، رسول حمایت طلب، محمود شیخ صفحات 123-129
  مقدمه و اهداف
  کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی در رشد کنترل وضعی ضعیف تری داشته و نسبت به همتایان سالم خود بیشتر در معرض افتادن و صدمه دیدن هستند. ورزش کردن ممکن است سازمان حسی و قابلیت تعادل در این جمعیت را بهبود بخشد. هدف تحقیق حاضر ارزیابی تاثیر تمرین ورزش تکواندو روی تعادل ایستا و پویای کودکان مبتلا به اختلال هماهنگی رشد است.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه از نوع نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون بود. آزمودنی ها 20 کودک پسر دارای اختلالات هماهنگی در رشد، در محدوده سنی 11–7 سالگی بودند و به صورت تصادفی انتخاب شده و به دو گروه (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. از هر دو گروه، پیش آزمون توسط آزمون اصلاح شده لک لک برای سنجش تعادل ایستا و آزمون راه رفتن تاندومی برای سنجش تعادل پویا صورت گرفت. گروه تجربی در یک دوره برنامه منتخب تمرینات تکواندو به مدت 10 هفته (سه جلسه در هفته، هر جلسه 45 دقیقه) شرکت کردند. سپس در پس آزمون،گزینه های مربوط به آزمون های تعادلی از هر دو گروه به عمل انجامید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در پیش آزمون میانگین نمرات تعادل کودکان گروه تجربی و کنترل تفاوت معنادار وجود ندارد، اما در پس آزمون میانگین تعادل ایستا و پویا در گروه تجربی بیشتر از گروه کنترل بود (01/0>P).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که انجام تمرینات تکواندو باعث بهبود تعادل کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی شده است.
  کلیدواژگان: اختلال هماهنگی رشدی، تمرینات تکواندو، تعادل، کودکان
 • ناصر حوایی*، مریم سوری، ماندانا رضایی صفحات 130-137
  مقدمه و اهداف
  مراقبت از کودک فلج مغزی سلامت عمومی والدین را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر فرزند سالم بر وضعیت سلامت عمومی والدین دارای کودک فلج مغزی است.
  مواد و روش ها
  28 زوج دارای کودک سالم/فلج مغزی )میانگین سنی:09/7±67/36) و 30 زوج دارای کودک فلج مغزی (میانگین سنی:7/6±11/33) پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی را پر کردند که شامل 4 زیرمقیاس نشانه ای جسمانی، اضطراب/اختلال خواب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی بود.
  یافته ها
  نمرات پرسش نامه در 4 زیرمقیاس و نمره کل بین دو گروه از تفاوت معناداری برخوردار بود (05/0≥P). زیرمقیاس نشانه جسمانی در بین مادران و زیرمقیاس اضطراب/اختلال خواب در بین پدران دو گروه از تفاوت معناداری برخوردار نبود (05/0˃P).
  نتیجه گیری
  داشتن فرزند سالم می تواند به عنوان یک عامل در ارتقا وضعیت جسمی، روانی و عملکرد اجتماعی، به والدین دارای کودک فلج مغزی مشاوره داده شود. انجام مشاوره و آزمایشات پزشکی ژنتیکی دقیق و کسب تاییدیه از پزشک متخصص قبل از تولد فرزند دیگر به والدین توصیه و تاکید می گردد.
  کلیدواژگان: فلج مغزی، والدین، فرزند سالم، وضعیت سلامت عمومی
 • سجاد باقریان*، نادر رهنما، اریک ویکستروم، مایکل کلارک صفحات 138-147
  مقدمه و اهداف
  تغییرات بیومکانیکی و نقص های حسی-حرکتی در افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا گزارش شده است. با این وجود اطلاعات کمی در مورد ارتباط بین الگوهای عملکرد حرکتی و عملکرد حسی-حرکتی در افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی ارتباط بین نقص های حرکتی مرتبط با الگوهای عملکرد حرکتی با عملکرد حسی-حرکتی در ورزشکاران دانشگاهی دارای بی ثباتی مزمن مچ پا بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 40 ورزشکار دانشگاهی مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا داوطلب شرکت در تحقیق بودند. به منظور ارزیابی نقص های حرکتی، از 3 الگوی عملکردی اسکات بالای سر، اسکات بالای سر با بالا آوردن پاشنه و اسکات تک پا استفاده و بر اساس سیستم Fusionetics، امتیازدهی شدند. عملکرد حسی-حرکتی با استفاده از آزمون های کنترل پاسچر ایستا و پویا، دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا، حس عمقی مفصل مچ پا و قدرت عضلانی مچ پا ارزیابی شد. به منظور بررسی ارتباط بین ارزیابی های عملکرد حرکتی و عملکرد حسی-حرکتی از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد (05/0P<).
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ورزشکاران دانشگاهی دارای بی ثباتی مزمن مچ پا، به ترتیب دارای کیفیت اجرای ضعیف (1/14±1/20 ٪)، متوسط (4/17±3/52 ٪) و خوب (4/19±1/80 ٪)، در اجرای اسکات تک پا، اسکات بالای سر و اسکات بالای سر با بالا آوردن پاشنه بودند. بلند شدن پاشنه پا از زمین (50٪) و والگوس زانو (70٪)، نقص های حرکتی شایع اندام تحتانی در اسکات بالای سر و اسکات تک پا در افراد مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا بودند. همچنین همبستگی معناداری بین برخی آزمون های عملکردی با برخی عملکردهای حسی-حرکتی و بین برخی نقص های حرکتی با برخی عملکردهای حسی-حرکتی مشاهده شد (05/0≥P). علاوه بر این برخی نقص های حرکتی از روی برخی آزمون های حسی-حرکتی پیش بینی شدند (05/0P<).
  نتیجه گیری
  از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گیری کرد که ورزشکاران دانشگاهی مبتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا دارای نقص های حرکتی در ارزیابی های عملکرد حرکتی بودند. همچنین همبستگی معنا داری بین برخی ارزیابی های عملکرد حرکتی و برخی عملکردهای حسی-حرکتی وجود داشت و همچنین می توان بر اساس ارزیابی های عملکرد حسی-حرکتی برخی نقص های حرکتی را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: نقص های حرکتی، ورزشکاران دانشگاهی، پیشگیری از آسیب، Fusionetics
 • حسن بابایی، نیکتا حاتمی زاده*، سمانه حسین زاده، سعیده مهرکیان صفحات 148-157
  مقدمه و اهداف
  دانش آموزان کم شنوا نیازهای گسترده آموزشی و توانبخشی دارند و هدف از پژوهش حاضر طراحی ابزار سنجش نیاز به خدمات آموزشی و توانبخشی دانش آموزان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی مقطع ابتدایی بود.
  مواد و روش ها
  نسخه اولیه ابزار بر اساس مرور چهار ابزاری که در سایر کشورها برای سنجش نیازهای توانبخشی و آموزشی دانش آموزان دچار کم شنوایی و ناشنوایی طراحی شده بودند، ساخته شد. در تعیین روایی صوری و محتوایی نظر 14 نفر از اساتید و صاحب نظران کسب شد. برای تعیین وضوح متن، همبستگی درونی و پایایی آزمون-بازآزمون، از 51 دانش آموز دچار کم شنوایی در مدارس تلفیقی ابتدایی و معلمین شهرهای اسلامشهر، رباط کریم، قرچک و ورامین خواسته شد بخش های مرتبط از پرسش نامه را تکمیل کنند. برای تعیین روایی محتوایی، اندکس روایی محتوای به روش لاوشه و برای تعیین همبستگی درونی، ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین پایایی آزمون-بازآزمون، ضریب همبستگی درون رده ای محاسبه شد.
  یافته ها
  ابزار در قالب دو بخش دانش آموز-پاسخ و معلم-پاسخ با مجموع 35 سوال در 6 زیرمقیاس ساخته شد. روایی صوری توسط اساتید و صاحب نظران تایید شد. شاخص نسبت روایی محتوایی سوالات بالای 71/0 بود و شاخص روایی محتوایی ابزار 93/0 بود. آلفای کرونباخ در زیرمقیاس های نیازهای توانبخشی شنوایی، گفتار، روان شناسی، نیازهای آموزشی، شیوه دانش آموز در حل مشکلات ادراک و حل مشکلات سمعک به ترتیب برابر با 83/0، 84/0، 82/0، 85/0، 3/0 و 79/0 به دست آمد. در محاسبه پایایی آزمون-بازآزمون، ضریب همبستگی درون رده ای هر یک از زیرمقیاس ها، بیش از 94/0 بود.
  نتیجه گیری
  ابزار سنجش نیاز به خدمات آموزشی و توانبخشی دانش آموزان دچار کم شنوایی مدارس تلفیقی مقطع ابتدایی، ابزاری روا و پایا است و پس از تعیین نقاط برش آن می توان از این ابزار در تعیین نیازهای آموزشی و توانبخشی این کودکان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ابزار سنجش، آموزش تلفیقی، دانش آموز، کم شنوایی، توانبخشی
 • حسن فربود *، علی عباسی، امیر لطافتکار صفحات 158-168
  مقدمه و اهداف
  کمردرد یکی از شایع ترین اختلالات اسکلتی-عضلانی است که شیوع آن در طول دوره زندگی تا 80 درصد گزارش شده است. بنابراین وجود یک ارزیابی دقیق قبل از طراحی برنامه توانبخشی در افراد مبتلا به کمردرد ضروری به نظر می رسد. با توجه به وجود زنجیره حرکتی در بدن انسان، هر گونه مشکل یا نقص عملکردی در یکی از ساختارهای این زنجیره می تواند باعث عملکرد غیرطبیعی در سایر زنجیره ها شود. کینماتیک غیرطبیعی ران و اختلال در عملکرد عضلات ران، با اختلالات مختلف اسکلتی-عضلانی از جمله کمردرد همراه است. بنابراین هدف از مطالعه حاضر، مقایسه نسبت فعالیت الکتریکی عضلات گلوتئال به تنسور فاشیالاتا در افراد دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی با افراد سالم در تمرینات منتخب توانبخشی بود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر که به صورت نیمه تجربی انجام شد، 15 آزمودنی مرد سالم و 15 آزمودنی مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی شرکت کردند. فعالیت الکتریکی عضلات گلوتئوس مدیوس، بخش فوقانی گلتئوس ماگزیموس و تنسور فاشیالاتا در حین اجرای تمرینات منتخب با فرکانس 1000 هرتز ثبت شد و شاخص نسبت فعالیت الکتریکی عضلات گلوتئال به تنسور فاشیالاتا در این تمرینات محاسبه شد. از آزمون های تحلیل واریانس با اندازه های تکراری و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد نسبت فعالیت عضلات گلوتئال در تمرینات لانچ، اسکوات، کلام این سایدلیینگ، گام برداشتن به پهلو با مقاومت الاستیکی، پل دوطرفه و یک طرفه در گروه سالم نسبت به گروه کمردرد به طور معناداری بیشتر است (05/0>P).
  نتیجه گیری
  نسبت فعالیت الکتریکی عضلات گلوتئال به تنسور فاشیالاتا در افراد سالم و افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی تفاوت دارد. به نظر می رسد می توان انجام تمرینات کلام این سایدلیینگ، گام برداشتن به پهلو با مقاومت الاستیکی، پل دوطرفه و یک طرفه را به این افراد به منظور انجام تمرینات توانبخشی پیشنهاد کرد، ولی انجام لانچ و اسکوات به این افراد پیشنهاد نمی شود.
  کلیدواژگان: الکترومایوگرافی، کمردرد مزمن غیراختصاصی، تمرینات توانبخشی، فعالیت الکتریکی
 • سالار فرامرزی *، علیرضا محسنی اژیه، سیدحمیدرضا ابطحی، مهسا سپهرنژاد صفحات 169-181
  مقدمه و اهداف
  با توجه به این که کودکان بخش مهمی از وقت خود را با والدین می گذرانند، بنابراین پدر و مادر منبع غنی اطلاعات در مورد فرزندشان هستند؛ بر این اساس، ضرورت دارد که از طریق ابزارهایی، نظرات و تجربیات آنها جهت اهداف بالینی و پژوهشی مورد ارزیابی قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی پرسش نامه نظرات و تجربیات والدین دارای فرزند کاشت حلزون شده (Parents'' Views and Experiences with Pediatric Cochlear Implant Questionnaire; PVECIQ) انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع مطالعات روان سنجی و مطالعات توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی و غیرمداخله ای انجام شده است. جامعه آماری شامل کلیه کودکانی بودند که در بیمارستان آموزشی-درمانی الزهرا (س) اصفهان، تحت عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفته بودند. از این جامعه 73 کودک (28 پسر و 45 دختر) که حداقل 1 سال تجربه استفاده از پروتز کاشت حلزون را داشتند، به روش در دسترس انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسش نامه نظرات و تجربیات والدین دارای فرزند کاشت حلزون شده (PVECIQ) بود. پس از تایید روایی محتوایی، اطلاعات با استفاده از همبستگی زیرمجموعه های PVECIQ، ضریب α کرونباخ و پایایی به شیوه ی بازآزمایی و از طریق نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  شاخص روایی محتوایی (CVI) در تمام گویه ها از 75/0 بالاتر بود. حداقل و حداکثر CVI برابر با 76/0 و 1/0 برآورد شد. همبستگی زیرمجموعه ها در اکثر موارد، همبستگی مثبت و معنا دار بود. ضریب α کرونباخ زیرمجموعه های PVECIQ در دامنه 74/0 الی 83/0 و ضریب α کرونباخ برای کل پرسش نامه برابر با 77/0 بود. ضریب بازآزمایی زیرمجموعه های PVECIQ نیز در دامنه 85/0 الی 97/0 بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، به نظر می رسد نسخه ایرانی پرسش نامه نظرات و تجربیات والدین دارای فرزند کاشت حلزون شده (PVECIQ) از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار باشد.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون، والدین، کودکان، نظرات و تجربیات، PVECIQ
 • سوگند قاسم زاده *، لیلا کاظمیان صفحات 182-191
  مقدمه و اهداف
  نخستین و مهمترین مسئله در کودکان با آسیب شنوایی اشکال در برقراری ارتباط است، زیرا افت شنوایی آنها را از شنیدن گفتار دیگران بازداشته یا باعث شنیدن نامناسب یا ناقص گفتار دیگران می شود. این کودکان با استفاده از روش های مناسب توانبخشی می توانند از نظر مهارت های زبانی پیشرفت کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه مداخله ای مبتنی بر نمایش خلاق بر مهارت های زبانی کودکان با آسیب شنوایی کاشت حلزون شده 6-4 سال انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش بررسی در پژوهش حاضر از نوع مداخله ای آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه انتظار است. شرکت کنندگان در این پژوهش شامل 30 کودک با آسیب شنوایی کاربر کاشت حلزون بودند که به روش در دسترس انتخاب و به دو گروه آزمایش و انتظار تقسیم شدند. 15 کودک در گروه آزمایش، مداخله نمایش خلاق را دریافت کردند و 15 کودک در گروه انتظار قرار داشته و در این مداخله شرکت داده نشدند. هر دو گروه قبل و بعد از مداخله توسط آزمون بازگویی داستان از نظر مهارت های زبانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته ها
  با مقایسه میانگین هفت خرده مقیاس آزمون بازگویی داستان، در دو گروه آزمایش و انتظار از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیره این گونه مشخص شد که در هر هفت خرده مقیاس، بین گروه آزمایش و انتظار تفاوت معناداری وجود دارد و در خرده مقیاس پیچیدگی نحوی به دلیل تفاوت در پیش آزمون دو گروه آزمایش و انتظار، نمی توان تفاوت مشاهده شده در پس آزمون دو گروه را ناشی از اثر مداخله دانست. این یافته ها بیانگر آن است که مداخله نمایش خلاق بر مهارت های زبانی کودکان با آسیب شنوایی موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر ایجاد موقعیت های نمایشی و آموزش ساختارهای زبانی به صورت غیر مستقیم تاثیر چشمگیری بر افزایش مهارت های زبانی این کودکان داشته و این کودکان بعد از این مداخله پیشرفت مناسبی در استفاده از ساختارهای صحیح زبانی در ارتباط کلامی خود داشتند.
  کلیدواژگان: نمایش خلاق، مهارت های زبانی، کودکان با آسیب شنوایی، کاشت حلزون
 • محسن امیری، بهیه محمدی *، ثریا قیدری صفحات 192-200
  مقدمه و اهداف
  سرطان سینه شایع ترین و از نظر عاطفی و روانی تاثیرگذارترین و بعد از سرطان ریه دومین علت مرگ و میر ناشی از سرطان در بین زنان است. مشکلات روان شناختی ناشی از این بیماری دارای تاثیرات بلندمدتی بوده و با عوامل بسیار زیادی در ارتباط است، از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین راهبرد های مقابله ای، پنج عامل بزرگ شخصیت و حمایت اجتماعی ادراک شده با افسردگی در میان زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 175 نفر از زنان مبتلا به سرطان سینه به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شده و به پرسش نامه های افسردگی بک (1998)، پنج عامل بزرگ شخصیت (1992)، حمایت اجتماعی ادراک شده (1998) و پرسش نامه مقابله با شرایط استرس زا (سبک های مقابله ای) (2002) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از رگرسیون گام به گام تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج ضرایب همبستگی محاسبه شده نشان داد که بین روان رنجور خویی و افسردگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0P<). بین عامل گشودگی به تجربه، انعطاف پذیری (01/0P<) و برونگرایی (05/0P<) نیز با افسردگی، همبستگی منفی و معناداری مشاهده شد. بین عامل هوشیاری و افسردگی هیچ رابطه معناداری از لحاظ آماری به دست نیامد. بین حمایت اجتماعی و سبک مقابله ای مسئله مدار با افسردگی رابطه منفی و معناداری وجود داشت (05/0P<). همچنین بین سبک حل مسئله هیجان مدار و اجتنابی (05/0P<) با افسردگی رابطه مثبت و معنادار بود. بر اساس نتایج به دست آمده روان رنجور خویی و سبک حل مسئله هیجان مدار قادر به پیش بینی افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه هستند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر زنان مبتلا به سرطان سینه ای که روان رنجور خویی بالاتری داشته و بیشتر از سبک حل مسئله هیجان مدار استفاده می کنند، نشانه های مشکلات خلقی را با شدت بیشتری تجربه می کنند.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، افسردگی، راهبرد های مقابله ای، پنج عامل بزرگ شخصیت، حمایت اجتماعی
 • حامد زارعی، علی اصغر نورسته، معصومه کوه بومی * صفحات 201-208
  مقدمه و اهداف
  با بالا رفتن سن مشکلات نیز افزایش می یابد و سالمندان را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می دهد. سالمندی با کاهش ظرفیت فیزیولوژیکی و عملکردی در ارتباط است که می تواند باعث افزایش ناتوانی، کاهش تعادل و افتادن شود؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی (قدرتی و کششی) بر تعادل، خطر سقوط و کیفیت زندگی مردان سالمند می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی بوده و شرکت کنندگان آن شامل مردان سالمند سالم (سن 95/6±64/65) در شهرستان رشت بودند. مطالعه بر روی 28 نفر از مردان که دارای معیارهای ورود به پژوهش بودند و به روش نمونه گیری در دسترس برای پژوهش انتخاب شدند، انجام گردید. در این تحقیق برای اندازه گیری تعادل ایستا و پویا به ترتیب از آزمون شارپندرومبرگ (با چشمان باز و بسته) و آزمون زمان برخاستن و رفتن، خطر سقوط با پرسش نامه تعادلی برگ و کیفیت زندگی با پرسش نامه لیپاد استفاده شد. آزمون ها بعد از برنامه تمرینی اجرا شد. تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون t مستقل (در سطح معناداری 005/0P<) انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاضر نشان داد که تمرینات ترکیبی به مدت 8 هفته در مقایسه با گروه کنترل، بر تعادل ایستا با چشم باز (009/0=P)، تعادل ایستا با چشم بسته (001/0=P) و پویا (025/0=P)، خطر سقوط (004/0=P) تاثیر معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرینات ترکیبی (قدرتی و کششی) می تواند بر تعادل و خطر سقوط سالمندان تاثیر مثبت بگذارد، اما تاثیر معناداری بر کیفیت زندگی آنها ندارد.
  کلیدواژگان: سالمند، تعادل و پویا، خطر سقوط، کیفیت زندگی، تمرین کششی و قدرتی
 • هاله کنگری، علی سیفی *، علیرضا اکبرزاده باغبان، محمدرضا نظری، سعید رحمنی صفحات 209-214
  مقدمه و اهداف
  آزمون دید رنگ چیدمانی بینا یک آزمون دید رنگ تولید ایران است که در مورد بررسی کیفیت این محصول و دقت تشخیص آن مطالعه ای صورت نگرفته است و نمی توان با اطمینان از آن در مراکز بالینی استفاده نمود. تحقیق حاضر به منظور بررسی دقت تشخیص این آزمونو مقایسه نتایج آن با دو آزمون ایشی هارا و H16 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  شرکت کنندگان در تحقیق حاضر به صورت غیرتصادفی و مبتنی بر هدف از بین دانش آموزان و دانشجویانی که در غربالگری (مدارس و دانشگاه های قم و تهران) شرکت کرده بودند، مورد فراخوان قرار گرفتند. در این غربالگری ها از آزمون ایشی هارا برای تشخیص اختلال دید رنگ استفاده شده بود. در دفتر کار اپتومتریست، پس از معاینه چشم توسط یک اپتومتریست، شرکت کنندگان در یک شرایط نوری مناسب، توسط سه آزمون دید رنگ بینا (ساخت ایران)، آزمون ایشی هارا (ساخت کشور ژاپن)، و آزمون H16 (ساخت کشور انگلستان)، تحت معاینه قرار گرفتند. روش انجام آزمون بینا مانند آزمون H16 طبق دفترچه راهنما صورت گرفت. آزمون بینا پس از 30 دقیقه گذشت زمان از آخرین آزمون، مجددا انجام گرفت.
  یافته ها
  برای شرکت در تحقیق حاضر، 94 نفر بدون اختلال دید رنگ، و 76 نفر با اختلال دید رنگ که با آزمون ایشی هارا تشخیص داده شده بودند، انتخاب شدند. با آزمون H16، 94 نفر بدون اختلال دید رنگ، 57 نفر با اختلال دید رنگ تشخیص داده شدند و 19 نفر غیرقابل تشخیص بودند. با آزمون بینا نیز 94 نفر بدون اختلال دید رنگ، 61 نفر با اختلال دید رنگ، و 15 نفر غیرقابل تشخیص بودند. در تشخیص نوع اختلال دید رنگ در گروه دارای اختلال دید رنگ، مقایسه آزمون بینا و آزمون H16 ضریب توافق 9/87% (879/0Kappa=) نشان دادند.آزمون بینا در تشخیص نوع اختلال دید دارای تکرارپذیری %72 (Kappa=0.72) بود.
  نتیجه گیری
  آزمون دید رنگ چیدمانی بینا از دقت تشخیصی مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: آزمون چیدمانی دید رنگ، اختلالات دید رنگ، پروتان، دوتان، H16، بینا
 • ناهید زارع، مهدی رصافیانی *، حسین سورتیجی، نازیلا اکبرفهیمی، مسلم دهقانی زاده، اکبر بیگلریان صفحات 215-230
  مقدمه و اهداف
  الگوی استفاده از زمان، یک شاخه ی تعریف شده در کاردرمانی و مطالعات علم کار است. به نظر می رسد که کودکان، جمعیت در خطر عدم توازن کاری باشند که زمان کمتری را در فعالیت های همراه با تحرک صرف می کنند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی الگوی استفاده از زمان در کودکان دچار فلج مغزی با کودکان بهنجار است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع تحلیلی، مقطعی-مقایسه ای بود. 28 کودک هنجار و 28 کودک دچار فلج مغزی که از نظر سن، جنس و وضعیت اجتماعی و اقتصادی همسان شده بودند، در 2 روز تعطیل و غیرتعطیل بررسی شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از گاه نگار زمان، یرسش نامه اطلاعات دموگرافیک، سیستم طبقه بندی حرکات درشت و سیستم طبقه بندی توانایی دستی صورت گرفت. از آزمون t مستقل، برای تحلیل داده ها در SPSS22، استفاده گردید.
  یافته ها
  آنالیز آماری، تفاوت معناداری را در حوزه های استراحت وخواب، تحصیل و بازی در روز غیرتعطیل، تفریح در روز تعطیل و فعالیت های روزمره ی زندگی در هر دو روز تعطیل و غیرتعطیل (05/0
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد کودکان دچار فلج مغزی در برخی از حوزه های کاری نیازمند صرف زمان بیشتری هستند. افزایش مشارکت کودکان دچار فلج مغزی در حیطه های فعالیت های روزمره ی زندگی، تحصیل، خواب، بازی و تفریح نیازمند توجه بیشتر به موضوع استفاده از زمان است.
  کلیدواژگان: الگوی استفاده از زمان، کودکان، فلج مغزی
 • الهه روانشناس، حمید جلیلوند *، علیرضا اکبرزاده باغبان صفحات 231-239
  مقدمه و اهداف
  در سیستم شنوایی، وزوز و عملکرد بهینه درک گفتار در نویز مثال هایی از شکل پذیری منفی و مثبت است که به ترتیب ناشی از افت شنوایی حسی-عصبی و تجارب زندگی مواجهه با محرکات پیچیده تر و یادگیری است. شکل پذیری مثبت در نتیجه محرکات حسی و مهارت های یادگرفته شده اتفاق می افتد. فرآیند شکل پذیری در سیستم عصبی شنوایی می تواند در مسیرهای صعودی یا نزولی دیده شود.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر شکلی از آن در مسیرهای شنوایی بالا به پایین بررسی و بحث می شود. برای این منظور آزمون سطح پذیرش نویز روی 60 نفر (27 زن و 33 مرد) با شنوایی هنجار انجام شد. افراد شرکت کننده در مطالعه به یکی از دو گروه زیر تقسیم شدند: افراد با تجربه شغلی درک گفتار در نویز و بدون تجربه شغلی درک گفتار در نویز.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که گروه مورد آزمون (افراد با تجربه شغلی درک گفتار در نویز) به طور معناداری از نظر آماری امتیازات آزمون سطح پذیرش نویز آنها پایین تر و امتیازات سطح نویز زمینه ای بالاتری در مقایسه با گروه کنترل داشتند.
  نتیجه گیری
  با استفاده از آزمون سطح پذیرش نویز، اختلافات در توانایی افراد برای تحمل مقادیر متغیر نویز زمینه و عملکرد درک گفتار در نویز به عملکرد سیستم شنوایی وابران آنها نسبت داده می شود. بنابراین این گونه می توان نتیجه گرفت که کار کردن در مکان های شلوغ به خاطر ماهیت شغل فرد می تواند در اختلافات در عملکرد درک گفتار در نویز تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: سطح نویز قابل قبول (ANL)، سیستم وابران شنوایی، یادگیری ناشی از تجربه، نویز
 • مقاله مروری
 • سیده زینب موسوی، گیتا موللی *، نسرین موسوی صفحات 240-253
  مقدمه و اهداف
  نوجوانی به عنوان دوره تغییرات سریع در بسیاری از جنبه ها مانند جسمی، شناختی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. نوجوانان ناشنوا در یک کشمکش و تقلا برای کسب هویت، استقلال و بهبود سیر تکاملی خودشکوفایی، با دشواری ها و پیچیدگی های زیادی مواجه هستند. در حالی که نگرش های غالبی و سوگیرانه به ناشنوا باعث می شود آنها به عنوان یک ناشنوا و نه به عنوان یک دختر یا پسر نوجوان/جوان در نظر گرفته شوند. مقاله حاضر به بررسی و مرور مسائل متعددی می پردازد که زندگی افراد نوجوان ناشنوا را تحت تاثیر قرار می دهد، از جمله هویت، استقلال و احساس تنهایی.
  مواد و روش ها
  در مطالعه مروری حاضر سعی شد مطالعات پژوهشی درباره مسائلی که یک نوجوان ناشنوا در دوران بلوغ تجربه می کند، مورد بررسی قرار گیرد. پژوهش های فارسی زبان و انگلیسی زبان در خصوص مسائل نوجوانان ناشنوا از سال 1981 تاکنون از طریق موتورهای جستجویSID، SAGE، WILEY، SCOPUS، SCIENCE DIRECT، EMERALD، ERIC PUBMED مورد استفاده قرار گرفت. واژه های کلیدی که در سایت ها مورد جستجو قرار گرفت شامل شنوایی، ناشنوایی، اختلالات شنوایی، نقص شنوایی و واژه های نوجوانی، جوانی، بلوغ و واژه های مرتبط با مسائل نوجوانان شامل: هویت، استقلال، احساس تنهایی، خود پنداره می باشد.
  یافته ها
  بررسی مطالعات نشان داد عوامل بسیاری در مساله هویت، استقلال و احساس تنهایی نوجوانان ناشنوا موثرند که به منظور تسهیل گذر از دوره نوجوانی و پیشگیری و کاهش مشکلات و مسائل روانی-اجتماعی نوجوانان ناشنوا باید در جست و جوی راه کارهای ضروری باشیم.
  نتیجه گیری
  با انجام پژوهش های هدفمندانه تر و جمع آوری اطلاعات می توان شکاف ها و خلاهای اطلاعاتی را آشکار و برنامه های پژوهشی آینده که می تواند باعث بهبود رشد مطلوب در نوجوانان ناشنوا شود را فراهم ساخت. تصمیمات والدین برای استفاده از کاشت حلزون/سمعک، نوع مدرسه، انتخاب نوع روابط، ارتباط مناسب در خانه و داشتن گروهی که فرد بتواند خود را با آن هماهنگ نماید، می تواند به نوجوان ناشنوا هویت بخشد و احساسات منفی او را به حداقل برساند.
  کلیدواژگان: نوجوانان ناشنوا، احساس تنهایی، استقلال، هویت
 • فرناز محسنی، امین غفاری * صفحات 254-267
  مقدمه و اهداف
  برای انجام بسیاری از فعالیت های روزمره زندگی و ورزشی ترکیبی از انقباضات ایزومتریک و کانسنتریک نیاز است. استرس مکانیکی ناشی از انقباضات به خصوص انقباضات اکسنتریک احتمال گرفتگی و آسیب دیدگی به فیبرهای عضلانی را افزایش می دهد. بنابراین کاهش کوفتگی عضلانی می تواند باعث کاهش احتمال آسیب به بافت و بازگشت سریع فرد به فعالیت شود. برای پیشگیری از احتمال آسیب از روش های مختلفی استفاده می شود. یکی از این روش ها استفاده از ویبریشن کل بدن (WholeBodyVibration) است. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر ویبریشن کل بدن بر شاخص های آسیب عضلانی است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مروری ساده و به روش مرور سیستماتیک مبتنی بر شواهدDuffyبود که در آن با جستجوی مقالاتی که از سال 2000 تا 2016 با کلیدواژه های ویبریشن کل بدن، آسیب عضلانی (Muscle Injury) و آزردگی تاخیری عضلانی (DelayOnsetMuscleSoreness) در بانک های اطلاعاتی Googlescholar، PubMed، Elsevier، IRANDOC، SID و Research gate منتشر شده بود، بر اساس معیارهای پژوهش حاضر، تعداد 19 مقاله به عنوان مقالات نهایی برای مطالعه حاضر انتخاب شد.
  یافته ها
  مرور مطالعات انجام شده نشان داد که کوفتگی تاخیری عضلانی باعث ایجاد درد، کاهش قدرت عضلانی و کاهش دامنه حرکتی می شود و مداخلات بسیاری وجود دارد که باعث کاهش کوفتگی تاخیری می شود. مطالعات نشان دادند که زمان، فرکانس، ورزشکار بودن و یا نبودن، نوع فعالیت انجام شده (نوع انقباضات و مدت زمان آنها)، تعداد دفعات اعمال، زمان استراحت بین هر بار اعمال و درمان به صورت مجزا و یا همزمان با درمان های دیگر از فاکتورهای موثر بر اثربخشی ویبریشن کل بدن بر آسیب های عضلانی افراد سالم می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تحقیقات انجام شده در این زمینه می توان نتیجه گرفت ویبریشن کل بدن با افزایش میزان جریان خون، افزایش دامنه حرکتی، بهبود قدرت و کاهش درد با در نظر گرفتن فاکتورهای موثر می تواند روش موثری برای کاهش کوفتگی تاخیری باشد. هر چند که تحقیقات بیشتری در این زمینه می تواند به درک روشن تری از تاثیر ویبریشن کل بدن روی کاهش کوفتگی تاخیری منجر شود.
  کلیدواژگان: ویبریشن کل بدن، آسیب عضلانی، آزردگی عضلانی با شروع تاخیری
 • مسعود بلندی شیره جینی *، حمید جلیلوند، احمدرضا ناظری صفحات 268-276
  مقدمه و اهداف
  با ارزیابی گوش واقعی می توان علاوه بر تنظیم دقیق سمعک، مراجعه مکرر بیماران به کلینیک های شنوایی شناسی را کاهش داده و در نتیجه در وقت و انرژی نیز صرفه جویی کرد. در حال حاضر ارزیابی های گوش واقعی به دو صورت کلی در کلینیک ها انجام می شود: 1. راستی آزمایی گوش واقعی 2. راستی آزمایی بر اساس کوپلر. در مقاله مروری حاضر تمرکز بر مبحث راستی آزمایی بر اساس کوپلر خواهد بود. از آنجا که آزمون بررسی تفاوت بین کوپلر و گوش واقعی یکی از اجزای اصلی راستی آزمایی بر اساس کوپلر می باشد، بنابراین در مقاله مروری حاضر تلاش بر این است که بر اساس استاندارد جدید موسسه استانداردهای ملی آمریکا نقش این آزمون در تجویز سمعک را بازگو کرده و سپس با استفاده از روش پیشنهادی، چالش به وجود آمده در این مسیر برطرف شود.
  مواد و روش ها
  با جستجو در منابعی که از سال 1980 تا 2017 میلادی در زمینه راستی آزمایی راستی سمعک بر اساس کوپلر منتشر گردیده، 45 مقاله مرتبط از بانک های اطلاعاتیGoogleScholar ، Proquest،Pubmed ، Sciencedirectبا کلیدواژه های Hearing Aid Verification،Real Ear to Coupler Difference، RITE Hearing Aids، Hearing Aids Couplingانتخاب شد که از این مقالات، 35 مقاله پژوهشی برگزیده شد. در این مقاله مروری از مقالات پژوهشی مذکور و 3 کتاب مرتبط استفاده شده است.
  نتیجه گیری
  در صورت استفاده از فوم اسفنجی به جای دامی های سیلیکونی در سمعک های RITEمی توان علاوه بر حفظ مزایای سمعک های RITE، بهره بیشتری در فرکانس های پایین و میانی برای بیمار فراهم کرد. همچنین در این صورت می توان مطابق استاندارد ANSI S3.46 2013 روش اتصالی یکسانی را هم برای ارزیابی های کوپلری و هم برای ارزیابی های گوش واقعی اتخاذ کرد. در نتیجه مشکل عدم تطابق بین RECD ها برطرف خواهد شد.
  کلیدواژگان: استاندارد ANSI S3، 46، 2013، تفاوت بین کوپلر و گوش واقعی، راستی آزمایی بر اساس کوپلر، روش اتصالی یکسان در راستی آزمایی سمعک، سمعک های رسیور داخل مجرای گوش
 • طاهره سیما شیرازی، مریم ملکیان *، طلیعه ظریفیان، مهدی دستجردی کاظمی صفحات 277-284
  مقدمه و اهداف
  در مطالعات زبانی، جهت بررسی نحوه ی سازماندهی مفاهیم در واژگان ذهنی و نیز چگونگی رشد معنای کلمه از تکلیف تعریف واژه استفاده می شود. هدف از مطالعه حاضر، مرور نتایج تحقیقاتی است که روند رشد مفاهیم و سازماندهی آنها را با استفاده از تکلیف تعریف واژه بررسی کرده اند.
  مواد و روش ها
  با استفاده از کلیدواژه های Word Definition، Definitional Skills، Children مقالات منتش شده در این مورد، در پایگاه های داده ای معتبر همچون Science Direct Springer،Google Scholar، PubMed، ASHAو بانک های اطلاعاتی داخل کشور در بازه زمانی سال های 1965 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  در تکلیف تعریف واژه از کودک خواسته می شود واژه ای را تعریف کند. پاسخ هایی که در این تکلیف بیان می شود، بر اساس صورت و محتوا نمره دهی می شود. سن، آگاهی فرازبانی و داشتن سواد، عوامل موثر در ارائه بهترین نوع تعریف هستند. با افزایش سن، روند رشد تعریف اسامی از پاسخ های عینی و عملکردی به سمت پاسخ های انتزاعی تر و مفهومی تر پیش رفته و میزان استفاده از اصطلاحات سرطبقه ای افزایش می یابد. چنین گذاری نشان دهنده ی این است که با افزایش سن، مفاهیم به صورت سلسله مراتبی و شبکه ای از ارتباطات سازماندهی می شوند و سرطبقه با سطوح پایین تر ارتباط دارد.
  کلیدواژگان: رشد، تعریف واژه، کودک
 • محسن امیری، زهرا سادات حسینی * صفحات 285-300
  مقدمه و اهداف
  سال های اول زندگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا آنچه در دوران کودکی اتفاق می افتد در طول زندگی تاثیرات عمده ای بر سلامت فیزیکی و روانی خواهد داشت، بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه خلاصه ای از عوامل خطرساز و محافظ متداولی است که رشد کودکان را تحت تاثیر قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  در پژوهش مروری حاضر، برخی مباحث مطرح شده مرتبط با عوامل خطرساز و محافظ رشد کودک، با استفاده از منایع اطلاعاتی Scopus، Springer، ScienceDirect و جستجوگر Google از سال های 1980 تا 2016 و با به کارگیری کلمات کلیدی عوامل خطرساز، عوامل محافظ، رشد بهنجار، کودک، آسیب شناسی روانی، مشکلات رفتاری و مشکلات هیجانی جستجو و مورد بررسی قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  از بارداری تا دوران کودکیکیفیت روابط کودکان با بزرگسال ها و مراقبانشان و تمام محیط هایی که کودکان در آن زندگی می کنند و یاد می گیرند، تاثیر قابل توجهی بر رشد شناختی، هیجانی و اجتماعی آنها خواهد داشت، بنابراین لازم است تا دولت ها، سازمان های بهداشتی و خانواده ها محیط های امن، حمایتگر و روابط باثباتی که کودکان به آنها احتباج دارند را فراهم آورند.
  کلیدواژگان: عوامل خطرساز، عوامل محافظ، کودک، رشد
 • عبدااله موسوی، فاطمه جعفرلو * صفحات 301-318
  مقدمه و اهداف
  علامت شایع اما غفلت شده در اختلال دهلیزی، بروز مشکلاتی در مهارت های شناختی مانند حافظه کوتاه مدت، تمرکز، محاسبات و خواندن می باشد. این تصور که علائم شناختی و عاطفی به طور اختصاصی ناشی از صدمات دهلیزی نباشند، ممکن است بعضی پزشکان را به این باور برساند که چنین علائمی را در بیماران دهلیزی نادیده بگیرند و یا حتی زمانی که این علائم اولین نشانه های بیماری باشد، تشخیص صحیح را از دست بدهند. اطلاعات دهلیزی، نقش مهمی در حفظ آگاهی فضایی دقیق دارد. در مغز، اطلاعات جهت سر و حرکت خود فرد با هم ترکیب می شوند، تا موقعیت خود فرد (Self-location) را تعریف کنند. هدف مطالعه مروری حاضر، بررسی نقش دستگاه دهلیزی در بازنمایی فضایی به عنوان یکی از عملکردهای شناختی و روشن تر ساختن تاثیرات شناختی بیماری های دهلیزی و همچنین توجه بیشتر به جنبه تعاملات شناختی-دهلیزی می باشد.
  مواد و روش ها
  در مقاله مروری حاضر، مطالعات انجام شده در زمینه ارتباط بین دستگاه دهلیزی و بازنمایی فضایی و همچنین تاثیرات آسیب دهلیزی بر توانایی انجام عملکردهای شناختی خاص با استفاده از تکالیف دوگانه مرور شده است. مقالات موجود در این زمینه با کلیدواژه های دستگاه دهلیزی، هیپوکامپ، بازنمایی فضایی، اختلال عملکرد شناختی و تکالیف دوگانه از بانک های اطلاعاتی Google Scholar، Ovid، PubMed، و Sciencedirectاز سال 1990 تا 2017 مورد بررسی قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  در اختلالات دهلیزی اغلب نقایص شناختی مانند تمرکز ضعیف و کاهش حافظه کوتاه مدت دیده شده است. در واقع سیگنال های دهلیزی در درک فردی و فرافردی با حواس مربوط به موقعیت کل بدن و حرکت در فضا و جابجایی محیط نسبت به فرد نقش دارد.
  کلیدواژگان: دستگاه دهلیزی، هیپوکامپ، بازنمایی فضایی، اختلال عملکرد شناختی، تکالیف دوگانه
|
 • Mohammadjavad Razi *, Haider Sadeghi, Esmail Ebrahimi Takamejani Takamejani, Mohammad Shariatzade Pages 1-10
  Background And Aim
  Fatigue is thought to affect the anterior cruciate ligament injury risk; thus, the present study was conducted to investigate kinematics, kinetics, and active muscle control strategies of the knee joint in fatigue conditions during a landing task.
  Materials And Methods
  A total of 15 healthy active male individuals (age: 22.09± 3.18 years; height: 58/7 ± 177 cm; weight: 72/7 ± 71 kg) participated in the current quasi-experimental study. Sit to stand fatigue protocol was used for lower limb fatigue and kinematic and kinetic and muscle activity during normal gait before and after fatigue protocol were collected. Shapiro-Wilk test was used to ensure the normal distribution of data and paired t-test was run to compare variables at p≤0.05 level.
  Results
  Increased knee flexion velocities (P=0.004), increased knee flexion angle at initial foot contact (p=0.016), and peak knee flexion angle (p
  Conclusion
  According to the supportive role of gastrocnemius and hamstrings muscles and contribution of this muscle with ACL ligament at knee joint stability, it seems that lower limb fatigue can lead to ACL injury and reduction of the stability of the knee. Increased flexion angle at foot contact, reduced ground reaction force, and increased time to pike may be related to the nervous system strategy to shock absorption and reduce injury of lower limb joints.
  Keywords: Lower Limb Muscle Fatigue, Landing, Knee Joint Control Strategies
 • Faraj Fatahi Fatahi, Gholam Ali Ghasemi *, Mohammad Taghi Karimi Taghi Karimi Pages 11-22
  Background And Aim
  Anterior Cruciate Ligament (ACL) injury occurs frequently among athletes during single-leg landing and identifying factors which cause the high incidence of ACL injury is of great importance. The biomechanical factors and anterior shear forces are the primary mechanisms of load sustained on the ACL. The lower extremity position during activity may increase or decrease the anterior shear force. Therefore, the objective of the present study was to evaluate the effect of eight-week stabilization training on knee flection and anterior shear force during a drop landing task to prevent ACL injury.
  Materials And Methods
  A total of 30 basketball athletes were randomly assigned into a training group (n = 15), and a control group (n = 15). Training group performed the Core stability training during eight weeks but control group did not perform these exercises. Lower extremity kinetics and kinematics variables were calculated in pretest and posttest during single leg drop landing using motion analysis and force plat. Data were analyzed using mixed ANOVA repeated measure with the significance level set at P
  Results
  The results revealed that the amount of knee flexion in the training group significantly increased after eight weeks of training (P 0.05).
  Conclusion
  Based on the findings of the current study, core stability training with increasing core stability has probably improved muscles recruitment strategy during drop landing. Therefore, according to the results of the present study, we can conclude that stabilization training can result in the reduction of risk factors of ACL injury including biomechanical and factors during dynamic movemen
  Keywords: Stabilization Training, Kinetics, Kinematics, Single Leg Drop Landing, Injury Prevention
 • Mahmoud Hatami, Seyed Sadredin Shojaedin *, Amir Letafatkar Pages 23-32
  Background And Aims
  Today, the benefits of balance exercise and taping are considered in the prevention and improvement of sports injuries, especially in sprains and dislocations in imbalance as well as defects of proprioceptive. The purpose of the current study was to evaluate the effect of six weeks of balance exercises protocol, taping, and mixed on proprioception and functional performance in teenager male volleyball players with chronic ankle instability.
  Materials And Methods
  A total of 45 teenager male volleyball players with chronic ankle instability participated in the study. Eligibility of ankle instability was assessed using Cumberland Ankle Instability Tool (CAIT) and anterior drawer test. The Biodex system was used for measuring proprioception (ICC=0/99) and Eight Hop Test was used for conducted functional performance. The covariance (ANCOVA) and post hoc Sidac tests were used for statistical analysis at P=0/05.
  Results
  The results in all groups showed significant differences between pre-test and post-test in proprioception 10 ° dorsiflexion, 20 ° plantar flexion, and functional performance (p
  Conclusion
  Considering the extremely large effect size of the balance and combined groups, it is recommended that these program be used to improve ankle proprioception and functional performance of teenager male volleyball players with chronic ankle instability.
  Keywords: Balance Training, Taping, Proprioception, Chronic Ankle Instability, Functional Performance
 • Farzaneh Movaseghi *, Leila Ghodrat, Elahe Moein, Rezvan Rezvani Asl Pages 33-40
  Background And Aims
  Cardiovascular diseases are a leading cause of mortality in developed and in developing countries. The purpose of the present study was to determine the effect of whole body vibration training and detraining on selected cardiovascular risk factors in inactive middle-aged women.
  Materials And Methods
  Risk factors for cardiovascular diseases (fasting blood sugar, total cholesterol, triglyceride, high-density lipoprotein, low-density lipoprotein, systolic and diastolic blood pressure, and heart rate) were measured before, after 30 sessions of vibration training, and three months after training abstinence in nine inactive middle-aged women.
  Results
  A significant difference was detected in concentration of fasting blood sugar, total cholesterol, and LDL-C (P≤0.05) between three intervals (before, after 30 sessions of vibration training, and after three months of training abstinence) where concentration decreased after training. In contrast, no significant difference was observed in the concentration of triglyceride, HDL-C, systolic, and diastolic blood pressure and heart rate (p≥0.05) between all measured time units.
  Conclusion
  In summary, following one month of whole body vibration training, there was a significant decrease of some of the cardiovascular diseases risk factors compared with baseline, but the effect did not remain after three-month of abstinence from training. It seems that whole body vibration training may have the potential to be used as an alternative training for middle-aged women who lack the tendency for attend exercise gyms to reduce some cardiovascular risk factors during performing this kind of training.
  Keywords: Whole Body Vibration Training, Cardiovascular Risk Factors, Inactive Middle-Aged Women
 • Ghazal Mohammad Gholipour Aghdam*, Amir Letafatkar Pages 41-51
  Background And Aims
  The ability to anticipate the injury is as important as its assessment and treatment; thus, it is recommended to include the analysis of performance in pre-season screening tests. Using the functional assessment prior to participating in the event could be reducing the incidence of injury and act as a preventive factor. One of the vulnerable regions of the body is shoulder and the method for assessing upper extremity and shoulder is using shoulder functional assessment test. The aim of the present study was to compare the scores of shoulder screening test between overhead and non-overhead athletes.
  Materials And Methods
  Participants were 100 girl athletes (with the age range 15-25 years) who volunteered to participate. The participants included overhead (volleyball) and non-overhead (futsal) athletes. Both groups of athletes were assessed using shoulder functional tests (Howe, 2015). Each item of the test was measured three times and the average was considered as an ultimate score. Also, participant's forward head and round shoulder was measured using the photogrametry. Independent T-test and k-squared test were used for data analyses. Significant level was set at 0.05.
  Results
  T-test showed a significant difference between functional scores obtained from volleyball players and those of futsal players (p₌0.003). However, the results of k-squared test showed significant differences in pectoralis minor and levator scapula muscles length test. Also, the results showed that the futsal players had more dysfunction compared with volleyball players.
  Conclusion
  Upper quarter screening in pre-season trainings can be an appropriate guide for the trainer for diagnosis and correction of athletic movement disorders. In the current study, the results of screening test between futsal and volleyball groups indicates weakness in both of them, but the group that has more forward head and shoulder disorder (futsal) had weaker performance. It is therefore concluded that in shoulder function, the presence of abnormalities with high intensity is probably more important than the type of sport.
  Keywords: Shoulders Function, Overhead Athletes, Pre-Season Screening
 • Samira Rostami, Minoo Kalantari *, Zahra Shafiee, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 52-57
  Background And Aims
  The hemiplegic children use the affected hand less, so improvement of the affected hand function is considered by treatment programs. The aim of this study was to investigate the effect of Xbox- kinect bimanual games on using the affected hand in hemiplegic children aged 4 to 14 those referred to rehabilitation centers of Tehran.
  Materials And Methods
  In this current randomized clinical trial, 34 children with hemiplegic cerebral palsy randomly divided into control and intervention groups. The upper limb performance was evaluated by using QUEST test. Both groups received the occupational therapy in a similar way In addition, children in the intervention group played Xbox- kinect bimanual games half an hour twice a week for eight weeks. Then the upper limb performance was evaluated again.
  Results
  The results of ANCOVA indicated a significant difference between control and treatment groups (P
  Conclusion
  The results indicated that participation of hemiplegic children in virtual games, such as xbox kinect games, has significant effects on upper limb function improvement in children with hemiplegic cereberal palsy.
  Keywords: hemiplegia, virtual reality games, upper limb function
 • Parisa Anvarsamarein, Ahmadreza Nazeri *, Seyed Jalal Sameni, Mohammad Kamali, Homa Zarrinkoob Pages 58-64
  Background And Aims
  Background And Aim
  Localization in horizontal plane is one of the consequences of binaural hearing. It is based on interaural time difference at low frequencies and interaural intensity difference at high frequencies. Stimulus spectrum and its frequency must be considered as an interfering factor in localization studies, as warble tone is used in free field tests instead of pure tone. The present study was designed to investigate the difference between warble tone and narrow band noise in horizontal localization.
  Materials And Methods
  The present study was conducted on 30 normal hearing and right handed adults (22 female, 8 male) (Mean age: 25, SD: 3.16). Horizontal localization was tested using four loudspeakers at ±30 and ±60 degrees azimuth with 1 meter interval at 35 dB SL. The localization test was performed using Narrow Band Noise and Warble tone separately at 500, 1000, 2000, 4000, and 6000 HZ and the results were compared.
  Results
  There was no significant difference observed between localization error for warble tone and NBN stimulus at low frequencies (500, 1000, 2000, HZ) at ±30 degree (P>0.05). For 4000 HZ, localization with NBN was more accurate at all azimuths except for degree. At 6000 Hz, the localization accuracy was better with NBN stimuli at all azimuths.
  Conclusion
  The current study showed that as the frequency and azimuth of loudspeaker increased, the accuracy of localization with Warble Tone stimulus decreased. The NBN is a preferred stimulus for horizontal localization studies.
  Keywords: Localization, Warble Tone, Narrow Band Noise
 • Amirali Jafarnezhadgero *, Seyed Mijid Alavi Mehr, Mahdi Majlesi Pages 65-75
  Background And Aims
  Individuals with flat foot may have sensorimotor impairments that affect coordination at the lower limb joints. The purpose of the present study was to compare joint coupling angles of the lower limbs during walking with and without arch support foot orthoses in children with flexible flat foot.
  Materials And Methods
  A total of 15 male teenagers (age: 10.3±1.5 year) with flexible flat foot, after obtaining their parents’ permission, volunteered to participate in the study. Three-dimensional kinematic data were collected while subjects walk with and without arch support foot orthoses. The intra-joint coupling angles were calculated using a vector coding technique. Paired sample t-test was used for statistical analysis. Alpha level was set at P
  Results
  The results demonstrated that there are significant differences in ankle-knee intra-joint coupling angles in both sagittal (P=0.002) and frontal (P=0.035) planes between the control and experimental groups during loading response phase, while the results also demonstrated that foot orthotic device reduce horizontal knee–hip coupling angle significantly during loading response (P=0.008), mid stance (P=0.009), and push off (P
  Conclusions
  During orthoses condition, knee flexion angle was greater than that of sagittal ankle joint motion. This indicated positive effects of orthoses in injury prevention. The arch support foot orthoses that was used in the present study in male children with flat foot caused the highest alterations in lower limb intra-joint coupling angles in loading response phase. However, further study is needed to prove thie claim.
  Keywords: Vector Coding, Flat foot: Foot Orthoses: Lower Limb
 • Sahar Ghanbari, Fatemeh Saljugi, Atefeh Ghorbani, Sara Karimzadeh, Ali Reza Jamali * Pages 76-82
  Background And Aims
  Overweightness and obesity is significantly increasing in developing countries including Iran. Childhood obesity can affect self-efficacy in various aspects of life including academic achievements and quality of life. The present study was conducted to compare peer interaction self-efficacy of school-aged obese, overweight, and normal children in Shiraz city.
  Materials And Methods
  An analytical cross-sectional comparative study was carried out. The sample size consisted of 72 primary school girls and boys (8-12 y) in Shiraz city. The sample was categorized into three groups (normal, overweight, and obese) based on Body Mass Index (BMI). Data were collected using "Children self-efficacy for peer interaction scale" (Wheeler & Ladd) and analyzed in SPSS running ANOVA with the significance level set at
  Results
  The results showed that there was a meaningful difference between the three groups studied in self-efficacy (P
  Conclusion
  Based on the findings, obesity and lack of self-efficacy are related to each other. The results were congruent with some previous studies. It is suggested that more research be conducted with regard to the general mental health level, IQ, and EQ.
  Keywords: Children, Self-Efficacy, Peer Interaction, Obesity, Overweight
 • Somayeh Zamanian Jahromi, Narges Shafaroodi *, Laleh Lajevardi Pages 83-89
  Background And Aims
  Clinical competence is one of the most controversial topics in the field of health care, which has a great importance in various areas of therapy, including education, clinical, and management. The present study was conducted to explore the skills required for obtaining the clinical competency of occupational therapists.
  Materials And Methods
  The current qualitative study was conducted following content analysis. The participants included 13 occupational therapists with a minimum of two years of clinical experience. The information was obtained through a focus group with four attendees and an individual interview with nine other graduate occupational therapists. Data was analyzed based on Graneheim method (2004).
  Results
  Three categories emerged from the data, including reflection (with subcategories of self-judgment and critique of others), communication (with subcategories of communication with client and colleagues), and technical skills (with subcategories of disease recognition, assessment and comprehensive planning, and time and energy management).
  Conclusion
  The findings of the present study suggest that occupational therapists need different skills to obtain clinical competence and, according to the participants, improvement of supervisory, support, and educational systemas well as individual interest in the profession can help them to acquire skills and use them. Yet, more studies are needed to shed more light on this area.
  Keywords: Competency, Clinical, Occupational Therapy, Skill
 • Shamim Ghorbani, Amir Letafatkar *, Mehdi Kasbparast Pages 90-102
  Background And Aims
  Non-specific chronic low back pain is one of the subgroups of low back pain. Pain, functional disability, and reduced muscle endurance are common in such patients. The objective of the present study was to compare the effects and durabilities of isolated and combined stabilization exercises and reflexology massage on pain and muscle endurance in patients with low back pain.
  Materials And Methods
  A quasi experimental study was carried out on 47 patients aged between 30-35 years who had low back pain. They were divided into four groups: the control group underwent routine exercises only, while the core stabilization group performed stabilization training, reflexology group underwent a reflexology, and combined core-reflexology group underwent complex intervention for eight weeks. The pain and muscle endurance were evaluated three times (before, post treatment, and after one month detraining). The data were analyzed using repeated measure ANOVA, analysis of covariance (ANCOVA), sample, and paired t tests.
  Results
  The results revealed that after treatment, the pain and trunk muscle endurance, improved significantly in core and core-reflexology groups and demonstrated durability, but reflexology has only effect on pain.
  Conclusion
  Considering the positive effects and durability of stabilization exercises on the reduction of pain intensity and increase in muscle endurance, it is recommended that this method be used in the treatment of patients with LBP.
  Keywords: Stabilization Exercise, Reflexology, Low Back Pain, Pain, Functional Disability
 • Fatemeh Khanlar, Parisa Rezaei, Hamid Karimi, Alireza Majlesi, Masoud Taheri, Fatemeh Derakhshandeh * Pages 103-113
  Background And Aims
  Velopharyngeal dysfunctions are frequently reported in patients with repaired cleft palate. For patients with small gap in velopharygeal sphincter, behavior therapy has been suggested to treat their velopharyngeal dysfunction. CPAP therapy, as a behavior therapy, can be used to increase palate muscles strength and to make VP closure complete using a continuous positive airway pressure during speech tasks. The aim of the present study was to determine the effect of CPAP therapy on hypernasality and nasal turbulence in repaired cleft palate patient with small velopharyngeal gap.
  Materials And Method
  A single-subject study was conducted with multiple baselines to study the effect of CPAP therapy on the speech of an eight-year-old boy with repaired cleft palate, small gap in velopharyngeal valve, hypernasality, and nasal turbulence. The participant received CPAP therapy for 48 sessions during two months. Perceptual assessment was done at baseline, during intervention, and in follow-up phases. Visual analysis and Improvement Rate Difference (IRD) were used to analyze data.
  Result
  The patient showed one-point decrease in the severity of hypernasality on intervention phase and another point decrease occurred on the follow-up phase. This reduction maintained by the end of the study. Also, nasal turbulence was shown to decrease by two points during the intervention phase and therefore normal level was achieved. The achievements were remained unchanged on follow-up phase. The IRD for both parameters were found to be 0/75.
  Conclusion
  The present study showed that CPAP therapy seems to reduce the severity of hypernasality and nasal turbulence due to strengthen palatal muscles in patients with small velopharyngeal gap.
  Keywords: CPAP Therapy, Cleft Palate, Velopharyngeal Dysfunction, Hypernasality, Nasal Turbulenc
 • Fereshteh Eftekhari *, Torkan Abbasi Pages 114-122
  Background And Aims
  Proprioception affects muscle reflexes, joint dynamic stability control, and motion planning for neuromuscular control. The aim of the present study was to determine the effect of knee cooling after local fatigue on proprioception in athletic women.
  Materials And Methods
  The current study was done using semi-experimental method with pretest-posttest. Participants included 40 healthy athletic women divided into four groups (control, cooling, fatigue, cooling after fatigue). Cooling with ice pack on knee was used for both groups of cooling and cooling after fatigue. Also, fatigue and cooling after fatigue groups performed neuromuscular local fatigue protocol including a variety of plyometric exercises. Knee proprioception before and after cooling (immediately after fatigue in fatigue group) and 20 minutes after cooling was evaluated by measuring angle error 30, 45, and 60 degree knee joint using isokinetic dynamometer. Data obtained was analyzed using SPSS software and running repeated measure ANOVA, independent T-test, and bonferroni correction. The significance value was set at α≤ 0.05.
  Results
  The results showed that despite significant decrease in skin temperature after cooling, there was no significant difference in the groups in different time period neither was any significant difference between the groupsstudied.
  Conclusion
  It seems that cooling protocol used in the present study only affects the skin receptors. Muscle and joint receptors that play a role in joint position sense are not affected. Therefore, it can be concluded that this method of cooling, even in case of fatigue, will have no danger for athletes to continue their activities.
  Keywords: Proprioception, Fatigue, Cooling, Knee joint
 • Saeed Rezaye *, Rasoul Hemayattalab, Mahmoud Sheikh Pages 123-129
  Background And Aims
  Children suffering from Developmental Coordination Disorders (DCD) have weak situation control and are more subject to falling and damaging as compared with their health peers. Doing exercise may improve balance capability in this population. The aim of the current study was to examine the impacts of taekwondo on children suffering from DCD.
  Materials And Method
  In the present semi experimental study, 20 boy children in the age range of 7-11, who were referred to two private and public psychological centers, were randomly chosen and divided into two groups (experimental and control). A pre­test was administered using improved test of Stroke Stand for measuring standing balance and tandem walk test for measuring dynamic balance. Experimental group participated in a selected program of taekwondo for ten weeks (three sessions in a week, 45 minute each session). At the end, items related to balance test were given to the two groups again. Kolmogorov Smirnov statistical test and related T test were run to analyze the data.
  Results
  The results of the pretest revealed that there is no meaningful difference between average score of experimental and control children, but in posttest, the means of the static and dynamic balance in the experimental group were more than those of the control group (P
  Conclusion
  The present study showed that doing taekwondo can improve the balance in children with DCD.
  Keywords: Development, Coordination, Disorder, Taekwondo, Balance, Children
 • Naser Havaei *, Maryam Soori, Mandana Rezaei Pages 130-137
  Background And Aims
  Caregiving a child with cerebral palsy can have effects on the general health status of parents. The purpose of the present study was to evaluate the effect of having a healthy child on the general health status of parents with cerebral palsy children.
  Materials And Methods
  A total of 28 parents with healthy/cerebral palsy children (age range 36.67±7.09) and 30 parents with cerebral palsy children (age range: 33.11±6.7) filled general health questionnaire (GHQ-28) including 28 items regarding somatic symptoms, anxiety/insomnia, social dysfunction, and severe depression.
  Results
  General health score of parents with healthy/cerebral palsy children was significantly higher than that of parents with cerebral palsy children (P≤0.05). There was no significant difference between mothers in the case of somatic symptoms and fathers in the case of anxiety/insomnia between the two groups (P>0.05).
  Conclusion
  Having a healthy child can be advised to parents of children with cerebral palsy as a factor in promoting physical, mental, and social performance. These parents are advised to seek medical and genetic counseling and examinations to obtain a specialist approval prior to the birth of another child.
  Keywords: Cerebral Palsy, Parents, Healthy Child, General Health Status
 • Sajad Bagherian *, Nader Rahnama, Erik A. Wikstrom, Micheal A. Clark Pages 138-147
  Background And Aims
  In patients with Chronic Ankle Instability (CAI), biomechanical alterations and sensorimotor dysfunctions have been reported. However, little is known about the relationships between functional movement patterns and sensorimotor function in people with CAI. The purpose of the present study was to examine the relationships between movement dysfunctions associated with functional movement patterns and sensorimotor function in collegiate athletes with CAI.
  Materials And Methods
  A total of 40 male collegiate athletes with CAI volunteered to participate in the study. Three functional movements including double limb squat, double limb squat with heel lift, and single limb squat were conducted for assessing movement dysfunctions and scored using Fusionetics algorithms. Sensorimotor function was assessed using static and dynamic postural control, ankle dorsiflexion ROM, ankle joint proprioception, and ankle muscle strength. Pearson product correlations and multiple linear regression were used to examine the relationships between functional movement assessments and sensorimotor function.
  Results
  The results showed that collegiate athletes with CAI had poor (20.1±14.1%), moderate (52.3±17.4%), and good (80.1±19.4%) movement efficiency in single leg squat, double limb squat, and double limb squat with heel lift, respectively. Specific movement errors such as ‘Heel of Foot Lifts’ (50 %) and ‘Knee Valgus’ (70 %) were common among CAI participants during the double limb squat and single leg squat, respectively. There were significant correlations between functional movement errors and sensorimotor functions (p
  Conclusion
  Collegiate athletes with CAI had movement dysfunctions during functional movement patterns. There were correlations between functional movement errors and select sensorimotor outcomes. Some specific movement dysfunctions can be predicted by examining sensorimotor outcomes.
  Keywords: Movement Dysfunctions, Collegiate Athletes, Injury Prevention, Fusionetics
 • Hassan Babaee, Nikta Hatamizadeh *, Samaneh Hosseinzadeh, Saeideh Mehrkian Pages 148-157
  Background And Aims
  Students with special needs might face a variety of educational and rehabilitation needs. The present study was conducted to develop a rehabilitation and educational needs assessment tool for mainstreamed primary school students with hearing loss.
  Materials And Methods
  The first draft of the tool was designed according to a review of four tools designed for assessment of rehabilitation and educational needs for hearing impaired and deaf students in other countries. A total of 14 experts were invited and their viewpoints were obtained to assess the face and content validity of the instrument. To determine the clarity of the text, internal consistency and test-retest reliability, 51 mainstreamed primary school students with hearing loss in the cities of Eslamshahr, Robat Karim, Qarchak, and Varamin as well as their teachers were asked to complete related parts of the questionnaire. Lawasche Method was used to calculate Content Validity Index. Cronbach's alpha coefficient was used to examine internal consistency, and test-retest reliability was examined using calculating Intra-class Correlation Coefficient.
  Results
  The tool was designed in two parts; ‘student replying’ and ‘teacher replying’ with 35 questions in six subscales. The face validity was confirmed by the experts’ opinion. Content Validity Ratios of all questions were more than 0.71 and Content Validity Index was 0.93. Cronbach's alpha in subscales of needs for rehabilitation of hearing, speech, psychology, educational needs, self- advocacy in cognitive problems, and self- advocacy in hearing aids were 0.831, 0.840, 0,819, 0.851, 0.823, and 0.785, respectively. In calculating test-retest reliability, Intra-class Correlation Coefficients scores in all sub-scales were more than 0.940.
  Conclusion
  Rehabilitation and educational needs assessment tool for mainstreamed primary school students with hearing loss is a valid and reliable tooland after determining cut of points, it can be used in determining the needs of mainstreamed primary school students with hearing loss.
  Keywords: Assessment Tool, Mainstream, Student, Hearing Loss, Rehabilitation
 • Hasan Farbod *, Ali Abbasi, Amir Letafatkar Pages 158-168
  Background And Aim
  Low Back Pain (LBP) is one of the most common skeletal disorders, with an incidence possibility of up to 80% during one's life. Before planning a rehabilitation program, an accurate evaluation seems to be necessary in people with LBP. With regard to the kinetic chain of human body, any problem or dysfunction in any part of the chain can cause abnormal function in other parts. Abnormal hip kinematics and impaired hip muscle performance have been associated with LBP. So, the purpose of the current study was to compare electric activity ratio of gluteal muscles to tensor fascia lata in males with and without non-specific chronic LBP.
  Materials And Methods
  A total of 15 healthy males and 15 males with non-specific chronic LBP participated in the present semi-experimental study. Electromyography signals were obtained from the gluteus medius, superior gluteus maximus, and TFL muscles at 1000 Hz frequency as participants performed some selected exercises and the gluteal-to-TFL muscle activation indices were calculated. Repeated measures analysis of variance and independent t-test were run for data analysis.
  Results
  The results of the present study demonstrated that, compared with the low back pain group, in launch, squat, hip abduction, clam in side lying, lateral step down, hip extension with extend knee, hip extension with flexed knee, one-side bridge, two-side bridge, and cutting maneuver with elastic resistance, gluteal muscles were significantly more active in healthy group (P
  Conclusion
  The result of the present study shows that the electromyography activity index differs between the gluteal muscles and the tensor fascia lata in people with non-specific chronic LBP and healthy people. In order to plan rehabilitation exercise, the clam in side lying, cutting maneuver with resistance elastic, unilateral, and bilateral bridge exercises can be suggested to people with LBP, with the exception of lunch and squat exercises.
  Keywords: Electromyography, Non, specific Chronic Low Back Pain, Rehabilitation Training, Muscle Electrical Activity Index
 • Salar Faramarzi *, Alireza Mohseni Ezhiyeh, Seyyed Hamidreza Abtahi, Mahsa Sepehrnejad Pages 169-181
  Background And Aims
  Given that children spend a significant portion of their time with their parents, they are a rich source of information about their children. Therefore, it is essential to use some instruments to get informed about parent's ideas and experiences for clinical and research purposes. Accordingly, the present study aimed to evaluate the psychometric properties of the Persian version of Parent's Views and Experiences with pediatric Cochlear Implant Questionnaire (PVECIQ).
  Materials And Methods
  The present study is a test development and descriptive-analysis conducted with a non-interventional and cross-sectional design. Statistical population included all children who were undergoing cochlear implant in Azzahra Hospital. A total of 73 children (28 boys and 45 girls), who had at least one year of experience of using cochlear implant, were selected from this population using convenience sampling.The Parent's Views and Experiences with pediatric Cochlear Implant Questionnaire (PVECIQ) was used for data collection. After making sure about the content validity, the data were analyzed using the correlation of PVECIQ sub-sections, Cronbach's alpha coefficient, and test-retest reliability in SPSS22.
  Results
  The Content Validity Indices in all items were higher than 0.75. The minimum and maximum CVI were 0.76 and 0.1, respectively. The correlations among sub-sections were positive and significant in most cases. Cronbach's alpha coefficient for the sub-sections of the questionnaire ranged between 0.74 and 0.83 and the Cronbach's alpha coefficient for the total questionnaire was found to be 0.77. The test-retest reliability of the sub-sections of PVECIQ also ranged between 0.85 and 0.97.
  Conclusion
  According to the results of the present study, it seems that the Iranian version of Parent's Views and Experiences with pediatric Cochlear Implant Questionnaire (PVECIQ) has adequate reliability and validity.
 • Sogand Ghasemzadeh*, Leila Kazemian Pages 182-191
  Background And Aims
  The most important problem in hearing impaired children is difficulty in communication, because hearing loss prevents them from hearing the other's speech or results in incomplete hearing of other' speech. The current study examined the impact of the intervention program based on creative drama on the language skills of 4-6 year-old children with hearing impairment and cochlear implant.
  Materials And Methods
  An interventional experimental study with pre-test and posttest and control group was carried out. Participants consisted of 30 hearing impaired children with cochlear implant who were selected using convenience sampling and were divided into two experimental and control groups. The language skill of both groups before and after intervention was assessed via a story retelling test.
  Results
  Comparing the average of seven subscales of retelling story test in the two experiment and control groups, using multivariate regression analysis, it was found that in all the seven subscales, there were significant differences between the experiment and control groups and in terms of syntactic complexity subscale, due to the differences in the pretest of the two groups, the observed difference in the posttest between the two groups cannot be explained by the treatment. These findings suggest that the creative drama was effective on the language skills of hearing impaired children.
  Conclusion
  Rehabilitation of hearing impaired children, including speech therapy and auditory training, are always performed in formal meetings and often these children are not excited enough to use these trainings. That is why the education process is very time-consuming and energy-intensive. Based on the findings of the present study, a demonstration and training opportunities for indirect teaching of language structures has a noticeable impact on the children's language skills and these children demonstrated good progress in using correct forms of language structures after this intervention.
  Keywords: Creative Drama, Language Skills, Hearing Impaired Children, Cochlear Implant
 • Mohsen Amiri, Behiye Mohamadi Mohamadi *, Soraya Gheydari Pages 192-200
  Background And Aims
  The present study aimed at investigating the relationship between coping style strategies, big five personality traits, and social support perception and depression among women with breast cancer.
  Materials And Methods
  In the present correlational study, 175 women with breast cancer were selected using convenient sampling. The participants completed the perception social support questionnaires (1998), Beck depression inventory (1998), coping with stressfully situation inventory (coping style) (2002), and Big five personality trait scale (1992).
  Results
  Findings of the correlation indicated that neuroticism had a positive relationship with depression (P=0/01). There was also a significant negative relationship between openness to experience, agreeableness (P=0/01), and extraversion (P=0/05) depression. In addition, no statistically significant relationship was observed between consciousness and depression (P=0/05). Moreover, there was a negative and significant relationship between social support and problem-oriented coping style and depression (P=0/05). Furthermore, a significant and positive relationship was observed between problem-solving coping style and avoidance and depression.
  Conclusion
  Based on the findings of the present study, women with more severe neuropathic breast cancer who are more likely to use emotion-focused problem solving styles experience mood symptoms more severely.
  Keywords: Breast Cancer, Depression, Coping Style Strategies, Big Five Personality Traits, Social Support Perception
 • Hamed Zareyi, Aliasghar Norasteh, Masoumeh Koohboomi * Pages 201-208
  Background And Aims
  Problems increase with age, which affects the older people at different levels. Old age is associated with reduced physiological capacity that can lead to increased disability, loss of balance and falling. The purpose of the present study was to evaluate the effect of the combination training (strength and stretching) on balance, the risk of falls, and quality of life for older men.
  Materials And Methods
  In the current quasi-experimental study, participants were healthy elderly men in Rasht (age: 65/64±6/95). The experiments were 28 men who met the criteria for research and were available for sampling. In the present study, we used the Sharpend-rumberg test (with eyes open and closed) as well as get up and go time test to measure the static and dynamic balance. These tests were conducted after the training sessions. Data analysis was done using independent t-test (at a significance level of 0/005> R).
  Results
  The results showed that combined training for eight weeks in comparison with the control group has a significant effect on static balance with open eyes (P = 0/009), static balance with eyes closed (P = 0/001), dynamic balance (P = 0/025), and the risk of falls (p = 0/004).
  Conclusion
  It seems that combined training (strength and stretching) can positively affect the balance and risk of falls in older people, but it does not have a significant impact on the quality of their life.
  Keywords: Old People, Static, Dynamic Balance, Risk of Falling, Life Quality, Stretch, Strength Training
 • Haleh Kangari, Ali Seifi *, Alireza Akbarzadeh Baghban, Mohammadreza Nazari, Saeed Rahmani Pages 209-214
  Background And Aims
  Bina color vision test was devleoped by a local company in Iran. There was no information available about the quality and the accuracy of this test and no decision could be made about its clinical application. In order To determine its accuracy, this test was compared with Ishihara’s Pseudo Isochromatic Plates and H16 Panel test.
  Materials And Methods
  The participants were selected from the previous screenings in Tehran and Ghom provinces and were referred to an optometry practice. After performing a routine eye exam, the participants were tested under the same luminance condition using Bina panel test (developed in Iran), Ishihara’s PIPs (developed in Japan), and H16 panel test (developed in UK), in random order.Similar to H16 test, the procedure for Bina test was based on the manual. Bina test was repeated 30 minutes after completion of the final test.
  Results
  A total of 94 participants with no color vision defects, and 76 with color vision defect (detected by Ishihara’s PIP), with no other pathology, participated in the study. With H16, 94 individuals showed no defects, 57 were diagnosed with color vision defect, and in 19 participants the type of defect could not be diagnosed. With Bina test, 94 individuals showed no defects, 61 were diagnosed with color vision defect, and in 15 individuals the type of defect could not be diagnosed. In diagnosing the type of defect, Bina test and H 16 showed 87.9% agreement (Kappa= 0.897). In diagnosing the type of defect, Bina test showed repeatability of 72% (Kappa=0.72).
  Conclusion
  The accuracy of diagnosis of color vision defect with Bina color vision panel test is adequate.
  Keywords: Color Vision Panel Test, Color Vision Defects, Protan, Deutan Defect, H16, Bina
 • Nahid Zare, Mehdi Rassafiani *, Hossein Sortiji, Nazila Akbarfahimi, Moslem Dehghanizadeh, Akbar Biglarian Pages 215-230
  Background And Aims
  Pattern of time use refers to a branch of social science and science studies in occupational therapy and occupational science that focuses on "What was it?" and "Why do we use time?" Children's growth is the result of a set of their experiences. Study of how to use the time helps us to understand these children’s experiences. A balance among different areas of occupation is also very critical to support this growth and provides an opportunity to grow wider life skills for mental health, and physical well-being. It appears that children are at the risk of imbalance in their occupation within which they spend less time in activities associated with the movement. The aim of the present study was to investigate the activity patterns of children with Cerebral Palsy (CP) compared to those with typical development using a use-of-time approach.
  Materials And Methods
  A cross-sectional design study was carried out on 28 children with CP and 28 typically developed children who were matched for age, sex, and socio-economic status. Participants were interviewed using a time use diary. Independent t-test and analysis of variance were run to analyze the values obtained in SPSS22.
  Results
  Statistically significant differences were observed in sleeping and playing as well as education and play areas on weekdays, leisure activities on holidays, and everyday life activities on both weekends and holidays (P 0.05). Children with CP were observed to spend more time on the activities of daily living and leisure; they also found to spend less time on play and sleep (P>0/05), yet there were no significant differences in other areas between the two groups.
  Conclusion
  By and large, the activity patterns of children with CP were observed to be similar to those of their Typically Developed peers. The results highlight the activities of daily living, in children with CP, which can an area for future interventions.
  Keywords: Time Use Pattern, Children, Cerebral palsy
 • Elahe Ravanshenas, Jamid Jalilvand, Alireza Akbarzadeh Baghban Pages 231-239
  Background And Aims
  In the auditory system, tinnitus and superior speech perception in noise are examples of negative and positive plasticity that can result from sensory neural hearing loss and life experiences dealing with more complex stimuli and learning, respectively. Positive plasticity occurs as a result of learned skills and sensory stimuli; plasticity involves specific neural pathways and can be observed in auditory ascending or descending pathways.
  Materials And Methods
  In the present study, we document a form of plasticity in top-down auditory pathways through the measurement of Acceptable Noise Level (ANL) in 60 adults (27 females and 33 males) with normal hearing. Individuals were assigned to one of the two groups: the groups with and without occupational experience of speech perception in noise.
  Results
  The results showed that the test group had statistically significant lower ANL scores and significantly higher background noise level scores compared with the control group.
  Conclusion
  Using ANL test, we attributed differences in individuals’ abilities to tolerate varying amounts of background noise and speech perception in noise function to the auditory efferent system. We therefore concluded that working in crowded locations due to job nature can influence differences in speech perception in noise function.
  Keywords: Acceptable noise level (ANL), the auditory efferent system, experience, induced learning, noise
 • Seyedeh Zeynab Mousavi, Guita Movallali, Nasrin Mousavi Pages 240-253
  Background And Aims
  .Adolescence has been considered as an era with rapid changes in so many aspects of life, like corporal, cognitive, and social aspects. The hearing impaired teenagers face a lot of complications in the struggle to gain identity, independence, and developmental self-actualization. Deaf people mostly face a biased interaction with their society and, as a result, instead of being considered teenagers with special needs, they are considered as deaf disabled people. The present paper is an attempt to address different parameters which affect the life of deaf adolescents including identity, independence, and loneliness.
  Materials And Method
  We investigated most of the studies which were conducted on challenges of deaf teenagers during their adolescence. Both English and Farsi papers were collected and investigated since 1981 using search engines SID, SAGE, WILEY, SCOPUS, SCIENCE DIRECT, EMERALD, and ERIC PUBMED. In so doing, the following keywords were used: hearing, deafness, hearing disorders, hearing loss, adolescence, adulthood, puberty, identity, independence, and loneliness.
  Results
  Different parameters can affect the identity, independence, and the loneliness of the deaf teenagers which should be investigated to first prevent and then minimize their problems and psycho-social issues to facilitate their growth.
  Conclusion
  By conducting more goal oriented studies and collecting more data, we can gain more information, so better programs can be set for the future of the deaf teenagers. Parents’ decision on using cochlear implant or hearing aids, choosing an appropriate school, access to effective communication inside and outside the home, having a supporting group with which the deaf teenager can coordinate themselves, and etc. can all be powerful means by which a deaf teenager can develop a meaningful identity and reduce possible negative effects of deafness.
  Keywords: Deaf Adolescents, Loneliness, Independence, Identity
 • Farnaz Mohseni, Amin Ghaffari Pages 254-267
  Background And Aims
  Many kinds of daily living activities and sports require a combination of eccentric and concentric contractions. Mechanical stress caused by the contraction, especially eccentric contraction, can increase congestion and muscle fiber damage. Thus, reducing muscle soreness may decrease the risk of damage to the tissues and help the individual start activities soon. A variety of methods may be used in order to prevent the damage. One of these methods is using the Whole Body Vibration (WBV). The purpose of the present study was evaluateing the effect of WBV on muscle damage indicators.
  Materials And Methods
  Articles published between 2000-2016 in GoogleScholar, PubMed, Elsevier, IRANDOC, SID, and Research gate databases were searched using “Whole Body Vibration”, “Muscle Injury”, and “Delay Onset Muscle Soreness” keywords. A total of 19 articles relevant to the topic were selected and studied according to inclusion criteria. The study was conducted using the evidence-based Duffy method.
  Results
  According to the literature review, delayed muscle soreness causes pain and decreased muscle strength and range of motion. There are many interventions that reduce delayed muscle soreness. Also, the review of the literature showed that time, frequency, athletic or non-athlete, type of activity performed (type of contractions and their duration), frequency of exercise, rest time between therapy, and WBV individually or concurrently with other treatments are the effective factors demonstrating the effectiveness of WBV on muscle injury indices in healthy persons.
  Conclusion
  The results of the study demonstrated that WBV increases the blood flow and range of motion, improves strength, reduces pain, and can be an effective method to decrease delayed muscle soreness considering the effective factors. This is while, more research in this area can lead to better understanding of the effects of WBV on parameters of muscle damage following the delayed-onset muscle soreness.
  Keywords: Whole Body Vibration, Muscle Damage, Delayed, Onset Muscle Soreness
 • Masoud Bolndi Shirejini *, Hamid Jalilvand, Ahmad-Reza Nazeri Pages 268-276
  Background And Aims
  Using the real ear measurement, in addition to accurately fitting of the hearing aids, can reduce the frequent referral of patients to hearing-related clinics. Therefore, audiologists can save time and energy. Currently, real ear assessments are conducted at two general forms in clinics: 1. Real ear based verification, and 2. Coupler based verification. In the present review article, the focus is on coupler based verifications. Because the test of the RECD is one of the main components of the coupler based verifications, we made an attempt to outline the role of this test, based on the new standard of ANSI S3.46-2013, at fitting of hearing aids. Then, using the suggested coupling method, we tried to solve the challenge of mismatch between different RECDs.
  Materials And Methods
  We searched the subject of hearing aids verification based on coupler in databases of GoogleScholar, Proquest, Pubmed, and Sciencedirect among the publication between 1980-2017. In this search, we used the following keywords: Hearing Aid Verification, Real Ear to Coupler Difference,RITE hearing aids, and coupling of hearing aids. A total of 45 papers were found and 35 were selected. The present paper is based on these original articles and three related text books.
  Conclusion
  Using foam instead of silicone domes in receiver of RITE hearing aids, in addition to maintaining the benefits of RITE hearing aids, can result in more gain at low and middle frequencies for patients. Also, in accordance with ANSI S3.46 2013standard, we can use the same coupling method for both coupler based and real ear based verifications.
  Keywords: Coupler Based Verification, Real Ear to Coupler Difference, Receiver in ihe Ear Hearing Aids, Same Coupling Method, ANSI S3.46, 2013 Standard
 • Tahereh Sima Shirazi, Maryam Malekian, Talieh Zarifian, Mehdi Dastjerdi Kazemi Pages 277-284
  Background And Aims
  In linguistic studies, the word definition task is used for surveying organization of concepts in the mental lexicon. The aim of the present study was to review the literature related to the developmental processing of concepts and organization of them using word definition task.
  Materials And Methods
  Published articles on the subject of the development of word’s definition in children were surveyed using the folowing keywords: word definition, definitional skills, and children within the timeframe of 1965-2014. Databases of ScienceDirect, Springer, GoogleScholar, Elsevier, PubMed, ASHA, and related Iranian studies were used.
  Conclusion
  In the word definition task, the children were asked to define words. The answers expressed in this task are scored based on content and form. Age, literacy, and meta linguistic awareness are effective factors at presenting the best kind of definition. As the age increases, noun definitions are developed from functional and concrete responses into more abstract and conceptual responses, and also using superordinate terms increases. Increased use of super ordinate terms in definitions indicates that by increasing the age, concepts are organized into hierarchies of connections and superordinates have connection with subordinates.
  Keywords: Development, Word Definition, Child
 • Mohsen Amiri, Zahra Sadat Hosseini * Pages 285-300
  Background And Aims
  Early years of life are of great importance, because what happens during childhood affects mental and physical health during life. Therefore, the objective of the current study was to briefly present protective and risk factors affecting children’s growth.
  Materials And Methods
  In the present review study, some mentioned issues related to child protective and risk factors were searched and explored in Scopus, Springer, ScienceDirect databases as well as Google search engine for publications between 1980-2016 using risk factors, protective factors, normal growth, child, mental pathology, behavioral issues, and emotional issues keywords.
  Conclusion
  In the period between infancy and childhood, the quality of children's relation with their parents and caretakers, and all the environments in which they live and learn, has significant effects on their cognitive, emotional, and social growth. Therefore, it is essential that governments, health organizations, and families provide a secure supportive environment and also stable relationships that children need.
  Keywords: Risk factors, Protective Factors, Development
 • Abdollah Moossavi, Fatemeh Jafarlou Pages 301-318
  Background And Aims
  A prevalent but neglected symptom of vestibular disorder is experience of difficulties in cognitive skills, such as short term memory, concentration, calculation, and reading. This assumption that cognitive and emotional symptoms do not specifically result from vestibular injures may cause some physicians to ignore such symptoms among vestibular patients or even misdiagnose vestibular injury when such symptoms are primary indicators of disease. Vestibular information has an important role in maintaining accurate spatial awareness. In brain, head direction and self-motion information combine to define Self-location. The aim of the present review article was evaluating vestibular system role in spatial representation as one of the cognitive functions and illuminating cognitive effects of vestibular disorder and moreover scientific attending to cognitive-vestibular interaction.
  Material and
  Methods
  we studied the previous literature on the relationship between vestibular system and spatial representation and effects of vestibular injury on ability to performing specific cognitive functions by dual tasks. Articles in this area published in GoogleScholar, Ovid, PubMed and Sciencedirect databases were searched using vestibular system, spatial representation, hippocampus, cognitive dysfunction, and dual tasks keywords in publication reported between 1990-2017.
  Conclusion
  Cognitive deficiencies such as poor concentration and reduced short term memory were frequently seen in vestibular disorders. Indeed, vestibular signals are involved in personal and extra personal perception, sensations related to the whole body position and motion in space, and the displacement of the environment relative to the person.
  Keywords: Vestibular System, Spatial Representation, Hippocampus, Cognitive Dysfunction, Dual Tasks