فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال پنجم شماره 1 (بهار 1396)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • حیدر سهرابی، سعید رمضان زاده صفحات 1-20
  ارزیابی علمی از عملکرد واحدهای پژوهشی وآموزشی به تصمیم سازان وتصمیم گیران کمک می کند که در جهت بهینه سازی فعالیت های یادشده گام بردارند. بر این اساس ارزیابی فعالیت های پژوهشی وآموزشی دانشگاه علوم انتظامی امین بین سال های 93 تا 95 با هدف سنجش میزان کارایی و برنامه ریزی برای بهبود فرایند امور، صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از الگوی تحلیل پوششی داده ها که رویکردی ناپارامتریک و مبتنی بر محاسبات ریاضی است، انجام شد. جامعه آماری تحقیق 8 معاونت پژوهشی مستقر در دانشکده ها و32 گروه آموزشی در سطح دانشگاه است. با عنایت به ماهیت تحقیق و ضرورت دسترسی به کل داده ها برای ارزیابی عملکرد واحدهای پژوهشی و گروه های آموزشی، نمونه گیری به صورت تمام شمار انجام شد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در حوزه فعالیت های پژوهشی، دانشکده اطلاعات وآگاهی در هر دوسال تحصیلی 93-94 و94-95 جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال تحصیلی 93-94 دانشکده انتظامی ودر سال تحصیلی 94-95 دانشکده دافوس حائز رتبه دوم گردیدند. این در حالی است که در هر دو سال ارزیابی، دانشکده علوم وفنون مرز جایگاه هفتم ومرکز آموزش عالی عقیدتی سیاسی جایگاه هشتم را به خود اختصاص دادند. در بررسی کارایی گروه های آموزشی نیز، گروه معارف اسلامی در هر دوسال تحصیلی 93-94 و94-95 جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. همچنین در بین گروه های آموزشی دانشگاه در سال تحصیلی 93-94 گروه اطلاعات ودر سال تحصیلی 94-95 گروه مدیریت منابع حائز رتبه دوم گردیدند. در انتهای جدول میزان کارایی گروه های آموزشی نیز در سال تحصیلی 93-94 گروه هوایی از جایگاه 31 وگروه جغرافیا از جایگاه 32 ودر سال تحصیلی 94-95 گروه هنر از جایگاه 31 وگروه هوایی از جایگاه 32 برخوردار گردیدند.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، رتبه بندی، کارایی، پژوهش و آموزش، دانشگاه علوم انتظامی امین
 • اکبر حسن پور، مهدی صانعی، اکبر عیدی صفحات 21-40
  این پژوهش به منظور شناسایی و پیش بینی متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد آموزشی کارکنان شرکت مهندسی سپاسد از زیر ‏مجموعه های قرارگاه خاتم االانبیاء انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان گروه شغلی 10 به بالا شرکت ‏به تعداد 1400 نفر بوده که با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 302 نفر انتخاب شدند. روش ‏تحقیق، روش توصیفی و همبستگی بود که بر روی اطلاعات و داده های حاصل از متغیرهای پیش بین و ملاک انجام گرفت. ‏فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود از این که: بین متغیرهای پیش بین با متغیرهای آموزشی ملاک رابطه معنی داری وجود ‏دارد. برای بررسی فرضیه های پژوهش و تحلیل داده ها و کشف روابط بین متغیرهای پیش بین و ملاک از همبستگی های ‏ساده و چندگانه(رگرسیون) به روش همزمان استفاده شد. نتایج و تحلیل داده ها نشان می دهد که از میان متغیرهای تحصیلی و بررسی رابطه آنها با متغیرهای آموزشی ملاک، به ‏ترتیب متغیر معدل دانشگاهی و مقطع تحصیلی کارشناسی، پیش بینی کننده بسیار خوبی از عملکرد آموزشی کارکنان ‏شرکت مهندسی سپاسد در همه نمره های ملاک می باشد. در تجزیه و تحلیل متغیرهای شناختی(هوشی) نیز مشخص شد ‏که از خرده مقیاسهای آزمون هوشی وکسل؛ اطلاعات عمومی، ریاضیات، فراخنای حافظه و فهم و خرد و همچنین هوش ریون، ‏پیش بینی کننده های معنی دار و خوبی برای عملکرد آموزشی کارکنان می باشند. ‏
  کلیدواژگان: پیش بینی عملکرد آموزشی، اثربخشی آموزشی، آزمون های هوشی
 • حمید شفیع زاده صفحات 41-60
  هدف از اجرای دوره های آموزشی در سازمان ها از جمله ناجا، آموزش و پرورش و همچنین نگهداشت نیروی انسانی متعهد و کارآمد بر اساس قابلیت های حرفه ای و مکتبی پلیس در شان نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. در این راستا مجموعه دانشگاه علوم انتظامی و معاونت تربیت و آموزش ناجا به همراه دانشکده ها، واحد ها و مراکز آموزش تابعه در قالب یک نظام آموزشی منسجم برای تحقق هدف مذکور تلاش می کنند. با توجه به تنوع آموزش ها در سازمان ناجا (دانشی، نگرشی و مهارتی) و نقش برجسته مربیان و مدرسان در اثربخشی آموزش ها، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میزان آگاهی مدرسان از حیطه ها و نظریه های یادگیری و رابطه آن با اثربخشی آموزش های ضمن خدمت اجرا شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری مشتمل بر کلیه مدرسان آموزش های ضمن خدمت فرماندهی انتظامی استان سمنان (110 نفر) و تعداد 1350 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان سمنان می باشد. کل جامعه آماری (بدون نمونه گیری) مورد ارزیابی قرار گرفتند. در تحقیق حاضر برای سنجش میزان آگاهی مدرسان از نظریه های و حیطه های یادگیری (نظریه شناختی، محیطی، اجتماعی و حیطه های یادگیری بلوم) از پرسشنامه ای مشتمل بر 28 سوال چهار گزینه ای محقق ساخته و برای سنجش میزان بکارگیری اصول مرتبط با نظریه های یادگیری از پرسشنامه محقق ساخته 21 گویه ای استفاده شده است. همچنین برای سنجش اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت از پرسشنامه استاندارد شده ناجا (مبتنی بر مدل کرک پاتریک) با 78 گویه بر اساس سه سطح واکنش، یادگیری و تغییر رفتار و بهبود عملکرد استفاده شده است. برای تحلیل داده ها، از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه ای، رگرسیون و تحلیل آنوا استفاده شد. نتایج نشان داد میزان آگاهی مدرسان از نظریه شناختی در حد متوسط و از نظریه های محیطی و اجتماعی کمتر از حد متوسط است اما مدرسان هر سه نظریه را به بالاتر از حد متوسط به کار برده اند. نتایج همبستگی نشان داد بین آگاهی مدرسان از حوزه های یادگیری و به کار گیری آن توسط این مدرسان با اثربخشی آموزش ضمن خدمت رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج رگرسیون نیز نشان داد آگاهی از نظریه های یادگیری 24 درصد و به کارگیری آن 35 درصد بر اثربخشی آموزش ضمن خدمت موثر می باشد.
  کلیدواژگان: نظریه های یادگیری، آموزش ضمن خدمت، اثربخشی، مدرسان ناجا
 • محمدحسین عباس نژاد، علی قنبری باغسیاه، رسول نجار باغسیاه صفحات 60-81
  فضای تحقیق و پژوهش در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی با سازمان های متولی تحقیق و پژوهش تفاوت دارد. در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بیشتر بر مفهوم معلم و استاد پژوهش محور تاکید میشود. معلم پژوهش محور مفهومی است که اهمیت آن باعث شده است دانشگاهها و وزارتخانه های متولی امور آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی های زیادی در خصوص هدایت معلمان و اساتید دانشگاهی بسمت پژوهش محوری انجام دهند. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت شناسایی اینکه فضای تحقیق و پژوهش در دانشگاه علوم انتظامی تا چه حد به مفهوم معلم پژوهش محور نزدیک است. در این راستا تعداد 30 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی بعنوان نمونه تحقیق بصورت تصادفی انتخاب گردیدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه استانداردشده بورگ و لیو (2013) استفاده و داده ها به دو شیوه کمی و کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که ویژگی های کیفی یک تحقیق، فرهنگ تحقیق و پژوهش، مطالعه تحقیقات و پژوهش ها و نیز گرایش به انجام تحقیق و پژوهش از منظر جامعه آماری در این تحقیق از مفاهیم معلم پژوهش محور فاصله دارند. همچنین بنظر میرسد فضای تحقیق و پژوهش در دانشگاه علوم انتظامی بیشتر به مولفه های تحقیق و پژوهش در موسسات پژوهشی نزدیک است. نتایج این تحقیق میتواند در برنامه ریزی های آموزشی و پژوهشی در محیط دانشگاه علوم انتظامی استفاده شود.
  کلیدواژگان: معلم پژوهش محور، اعضاء هیات علمی، دانشگاه علوم انتظامی امین، فرهنگ تحقیق و پژوهش
 • رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه1
  اسماعیل کاوسی صفحات 82-98
  تحقیق حاضر باهدف شناسایی و ارزیابی رابطه آموزش هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی بوده، جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی– واحد نهران شرق می باشند که براساس اطلاعات دریافتی حدودا 250 نفر برآورد گردیدند،ابزار اندازه گیری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته با 4 بعد اصلی بوده و جهت سنجش متغیرها از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده و پس از تایید روایی محتوا توسط خبرگان میزان روایی سازه محاسبه و ارتباط سوالات و مولفه ها تایید شده است. همچنین برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده که در این تحقیق مقدار آن برای بعد هوش شناختی 98/0 ، هوش فراشناختی 97/0، هوش انگیزشی 97/0 و هوش رفتاری 98/0 شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی از فراوانی، درصد، درصد تجمعی، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون t مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و معادلات ساختاری استفاده شده است نتایج به دست آمده از تجزیه وتحلیل آماری، مشخص نموده که ارتباط معنادار ومستقیمی بین هوش فرهنگی و ارتقاء سازگاری فرهنگی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی– واحد نهران شرق وجود دارد.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، آموزش هوش فرهنگی، هوش شناختی، هوش فراشناختی، هوش انگیزشی، هوش رفتاری، سازگاری فرهنگی کارکنان