فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مسعود مرشدی، محمد فرجیها صفحات 1-20
  زمینه و هدف
  کیفیت آموزش و پرورش از دغدغه هائی است که همواره نظام های آموزشی برای دستیابی به آن تلاش میکنند. ارتقای مستمر کیفیت آموزش عالی مستلزم انجام ارزیابی آموزشی می باشد. تحقیق حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی دکتری رشته جرم یابی دانشگاه علوم انتظامی امین با استفاده از الگوی کرک پاتریک (سه سطح اول ) است .
  روش شناسی: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع پیمایشی است . برای سنجش واکنش ، یادگیری و عملکرد از ابزار پرسش نامه محقق ساخته وکارنامه تحصیلی فارغ التحصیلان استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق را دانشجویان در حال آموزش و فارغ التحصیلان رشته جرم یابی و فرماندهان بلافصل آنان تشکیل می دهند که برای سنجش سطح اول از دانشجویان دوره های مورد نظر که در حال آموزش هستند (9 نفر) به صورت تمام شمار مورد سنجش قرار گرفته اند و برای سنجش سطح دوم و سوم ( ارزشیابی یادگیری و رفتار) ، تعداد جامعه نمونه 24 نفر (هر سه دوره قبلی دکتری جرم یابی) به صورت تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند .
  یافته ها
  با بررسی تاثیر هر کدام از متغیر ها و دروس ارائه شده به دانشجویان دکتری ، با استناد به ضریب استاندارد شده Beta از منظر دانشجویان نتیجه می گیریم درس « جرم یابی جرایم مالی و اقتصادی» در رتبه اول و درس«مدیریت صحنه جرم » در رتبه دوم ودرس «جرم یابی بالینی» در رتبه سوم مورد ارزیابی قرار گرفته است. بعضی از دروس ارائه شده از جمله تحقیق در صحنه تصادف و بررسی اسناد مجعول و مشکوک و... اثربخشی مطلوب(بالای 70 درصد) را نداشته اند که از نظر فرماندهان و دانشجویان یکسان ارزیابی شده است
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که آموزش های دوره دکتری جرم یابی از اثر بخشی مطلوب برای توانمند سازی کارکنان در اجرای ماموریت ها و وظایف محوله در محیط کار واقعی برخوردار می باشد فقط از منظر صلاحیت های تخصصی برخی از اساتید و همچنین در برخی از دروس جبرانی از جمله تحقیق در صحنه تصادف از نظر دانشجویان و فرماندهان نمره اثربخشی پایین تر از حد قابل قبول بوده است.لیکن در مجموع بین آموزش های ارائه شده و عملکرد فارغ التحصیلان در محیط واقعی کار رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: اثربخشی آموزشی، Training Effectiveness، اثربخشی، effectiveness، برنامه تفصیلی (برنامه درسی)، Curriculum، جرم یابی
 • رضا سپهوند*، حجت وحدتی، آذین دادفر صفحات 21-40
  زمینه و هدف
  در دنیای بسیار رقابتی امروز، تکیه بر دانش و مهارتهای قدیمی ضامن دستیابی و حفظ مزیت رقابتی نبوده و سازمانها باید طرح ها و ایده های تازه ای را مطرح نمایند. یادگیری زدایی نقطه مقابل طیف یادگیری بوده و سازمانهای یادگیرنده به منظور یادگیری دانش و مهارتهای جدید باید حافظه ی خود را از موارد قدیمی پاک نمایند. در واقع مفهوم یادگیری زدایی سازمانی به این موضوع اشاره می کند که حرکت به سوی تغییر و تطبیق با محیط، نیازمند رها کردن باورها و قواعد قدیمی غیر مفید است که عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند.هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات عملکردی ازجنبه های داخلی، مشتری، رشد و یادگیری و مالی ناشی از یادگیری زدایی است. این پژوهش،مطالعه ای کاربردی و از نوع توصیفی-تحلیلی است.جامعه آماری 1600 نفر از کارکنان سازمان مخابرات استان لرستان است که نمونه ای به حجم 320 نفر بررسی شد و برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد.پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (90/0=α) تعیین گشت.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20و نرم افزار AMOS18 از طریق روش های آمار توصیفی و تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج پژوهش نشان می دهد که یادگیری زدایی به تنهایی بر عملکرد سازمان تاثیر منفی و معناداری دارد اما یادگیری زدایی در راستای چابکی و مزیت رقابتی پایدار چه به صورت جداگانه و چه همزمان با هم تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمان دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری زدایی سازمانی، چابکی سازمان، مزیت رقابتی پایدار، عملکرد سازمان
 • اکرم علیمردانی، طاهره نوری چناشک صفحات 41-60
  هدف از پژوهش حاضر، سنجش تاثیرآموزش مهارت حل مساله بر کاهش هراس اجتماعی است .طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون، پیگیری و گروه گواه است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه فراگیران یکی از مراکز آموزشی شهرستان گرگان در سال 93-1394 است. که با روش نمونه گیری تصادفی ساده 60 فراگیر با نمره هراس اجتماعی بالا به وسیله پرسشنامه هراس اجتماعی لیبویتس (1987) انتخاب شدند. فراگیران بطور تصادفی در دو گروه های آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش 12 جلسه 90 دقیقه ای آموزش های مهارت های حل مساله را بر طبق مدل دزاریلا و گلدفیلد، دریافت اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکردند. پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون و پیگیری یک ماهه گرفته شد. نتایج تحلیل کوواریانس و آزمون t نشان داد که تفاوت معناداری بین گروه های آزمایش و کنترل در اضطراب اجتماعی وجود دارد و میانگین گروه آزمایش در طی آزمون و پیگیری از گروه کنترل بطورمعناداری کمتر بود (P<0.05). در نهایت نتایج حاصل نشان داد که به طور کلی، آموزش مهارت های حل مساله بر کاهش اضطراب اجتماعی فراگیران در پس آزمون و پیگیری موثر بوده است.
  کلیدواژگان: مهارت حل مساله، هراس اجتماعی، فراگیران
 • مرتضی محمدی صفحات 60-81
  امروزه مربیگری ورزشی تبدیل به یکی از مهمترین مشاغل رو به رشد در دنیا گردیده است. در سازمان نیروی انتظامی نیز با توجه به اهمیت مقوله ورزش و آمادگی جسمانی انتصاب و بکارگیری مربیان شایسته میتواند سازمان را در تحقق اهدافش یاری رساند. هدف از این تحقیق شناسایی و تعیین شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی واز نظر هدف کاربردی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل 3000 نفراز مربیان ورزشی ناجا که تعداد 341 نفر همه آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برایگردآوری داده ها ازپرسشنامه استاندارد صلاحیت مربیان مایرز و همکاران(2010) استفاده شد که برای ارزیابی پایایی و روایی سازه از شاخصهای CR، میانگین واریانس استخراجی، حداکثر مجذور واریانس مشترک و میانگین مجذور واریانس مشترک استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss و Amos استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد پنج مولفه اصلی شامل انگیزش، اتخاذ استراتژی مناسب، به کارگیری تکنیکهای مناسب، شخصیت سازی بازیکنان و تعیین وضعیت جسمانی بازیکنان شایستگیهای مورد نیاز مربیان ورزشی ناجا می باشند . نتایج تحلیل نیزگواه مطلوبیت وتناسب الگوبود.
  کلیدواژگان: مربی ورزشی، انگیزش، اتخاذ تاکتیک، استراتژی بازی، ویژگی های شخصیتی
 • حسن رسولی دیسفانی، علی رضا جزینی صفحات 82-107
  هدف کلی این پژوهش ارزیابی آموزش شبیه سازهای تیراندازی ناجا می باشد. روش آموزش مهارت تیراندازی بدون استفاده از گلوله های واقعی، منحصر به تمرین خشک نیست و در سال های اخیر از دو شیوه دیگر نیز در ارتقای مهارت تیراندازی استفاده شده است. سنجش و اندازه گیری اثربخشی آموزشی برای سازمان ها ظاهرا مشکل و بحث-انگیز به نظر می رسد، اما از یک ضرورت جدی برخوردار است. در اغلب سازمان های امروزی ضرورت جدیدی برای ارزیابی توانایی و قابلیت های آموزشی مخاطبان وجود دارد. روش این تحقیق ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است همچنین ازنظر ماهیت و رویکرد تحقیقاتی از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش از 508 نفر کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می باشند. حجم نمونه حاضر بر اساس مدل کرک پاتریک و در چهار سطح فراگیران دوره، مسئولین آموزش وافسران میدان تیر که در امر آموزش دخالت دارند، فراگیران فارغ التحصیل که پس از 6 ماه در محیط کار مشغول به خدمت می باشند و درنهایت مدیران و مسئولین ارشد ناجا به صورت تصادفی انتخاب شده اند. پس از بررسی و تجزیه وتحلیل پرسشنامه ها و نتایج به دست آمده معلوم شد که به کارگیری شبیه سازهای تیراندازی علاوه بر اینکه مورد استقبال فراگیران قرارگرفته است باعث افزایش تسلط فراگیران بر اسلحه، افزایش دقت در نشانه روی و افزایش دانش آنان در خصوص شبیه سازها در زمان اجرای دوره شده است همچنین استفاده از شبیه سازها باعث کاهش هزینه ها، کاهش مهمات مصرفی شده ولیکن به جهت عدم استفاده درست و به موقع شبیه سازها در زمان خدمت تغییر مثبتی در افزایش آیتم های مهارتی نشده است.
  کلیدواژگان: ارزیابی، آموزش، شبیه سازهای تیراندازی، نتایج، رفتار، واکنش، یادگیری
|
 • Reza Sepahvand * Pages 21-40
  Objective
  In today's highly competitive world, relying on the knowledge and skills to achieve and maintain competitive advantage is not the old sponsor organizations to ask new plans and ideas. Learning bleaching opposite of the whole learning and learning organizations to learn new knowledge and skills to his memory clean of old cases. internal, customer, learning and development and fiscal decentralization is the result of learning. Cronbach's alpha measure (90/0 = α) Gsht.dadh determined using SPSS version 20 software and descriptive and inferential statistical methods AMOS18 through confirmatory factor analysis. Results research shows that learning
  Keywords: De-organizational learning, Organizational Agility, sustainable competitive advantage, organizational performance
 • akram alimardani, tahere nore chenashak Pages 41-60
  The aim of this study was to assess the effects of social phobia is problem solving skills on reducing layout of a quasi-experimental study with pre-test, post-test, follow-up and control group. The study population included all students of educational centers in Gorgan city is 93-1394. Simple random sampling with social phobia with scores above 60 inclusive Lybvyts by the Social Phobia Inventory (1987) were selected.
  Keywords: Problem solving skills, social phobia, Learners
 • Morteza Mohamadi * Pages 60-81
  Today Sports coaching has become one of the most important jobs has been growing in the world. The law enforcement agencies also given to the importance of exercise and physical fitness appointment and deployment of qualified coaches can assist the organization in achieving its goals. The aim of this study is to identify and determine the required competencies police sports coaches. The research method was descriptive-analytic and the most practical purpose as a field study. The study consisted of 3,000 delegates, coaches police that the number of 341 people, all of whom were selected by simple random sampling. Standard questionnaire to collect data Myers qualified coaches and colleagues (2010) were used to evaluate the reliability and validity of indicators of CR, the average variance extracted maximum shared variance and chi-square average shared variance was used. Data analysis software Spss and Amos were used. The results indicated that the five main components of motivation, adopting the right strategy, employing appropriate techniques, determining the character of the players and the players physical condition required competencies police are athletic trainers. The analysis results also affirmed desirability and appropriateness of the pattern.
  Keywords: sport coaches, motivation, tactics, strategy, personality traits
 • Hasan Rasooli Disfani, Alireza Jazini Pages 82-107
  The purpose of this study was to evaluate police training is shooting simulators. Shooting skills training methods without the use of live ammunition, not only dry practice in recent years in enhancing the skills of shooting two other methods were used. Measuring the effectiveness of training for organizations seem difficult and controversial it seems, but it is a significant need. In most organizations today need a new audience will be there to evaluate the ability and training capabilities. The aim of this research in terms of applied research and also in terms of the nature of the research approach is descriptive survey. The study population of 508 police personnel of the Islamic Republic of Iran. The sample size is based on Kirkpatrick's model in four levels of learning during, firing Vafsran education officials who are involved in teaching Graduate students who are employed after 6 months on the job and eventually executives and senior police officials Antkhabshdhand randomly. After review and analysis of the questionnaires and the results revealed that in addition to being welcomed by learners have been using simulators Shooting Increases learners on arms control, increased precision in pointing and increase their knowledge about simulation execution time period is Simulation also reduces the cost, reduce the consumption of ammunition, but due to the lack of correct and timely use of simulation in positive change in increased service time items, not skill.
  Keywords: valuation, Training, shooting simulators, Results, actions, reactions, learning