فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سروش بهربر، ضیاء الدین تاج الدین صفحات 11-44
  ارتباط میان زبان و فرهنگ در بستر آموزش و فراگیری زبان انگلیسی چندیست که به مبحثی توجه برانگیز برای پژوهشگران حوزه زبان شناسی کاربردی بدل شده است. این ارتباط، حاصل کاربرد گسترده زبان انگلیسی به عنوان ابزار اصلی ارتباطات گویشگران غیر انگلیسی زبان است که خاستگاه های فرهنگی گوناگون دارند و در دنیای جهانی شده کنونی زندگی می کنند. مواد و مطالب آموزش زبان انگلیسی ممکن است حاوی مفاهیم و درونمایههای فرهنگی باشد (رجوع به مک گراث ، 2002) و این درون مایه ها ممکن است در بردارنده ابعاد فرهنگی زیبایی شناختی، جامعه شناختی، معناگرا و عملگرا و انواع مختلف فرهنگی زبان مقصد، مبدا و بین المللی باشد. پژوهش حاضر با هدف کاوش دیدگاه زبان آموزان دانشگاه علوم انتظامی نسبت به درک مفهوم فرهنگ و انواع آن و بازنمود عناصر فرهنگی در کتاب های آموزش زبان عمومی آنان صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین تشکیل می دهد که نمونه مورد مطالعه از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی به تعداد 1 3 0 نفر برای پر کردن پرسشنامه و 10 نفر برای انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. این افراد که همگی مرد بودند و واحد زبان انگلیسی عمومی را گذرانده بودند، در سنین 2 1 تا 2 3 سال قرار داشتند. پژوهشگران با بهره گیری از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته به گردآوری داده پرداختند. روایی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ894/0 محاسبه شده است که حاکی از پایایی بالای ابزار است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کتاب های آموزش زبان انگلیسی عمومی مورد استفاده در دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان از جامعیت کافی برای پرداختن به فرهنگ کشور مبدا (ایران) و بعد زیبایی شناختی فرهنگ برخوردار نیست. تناسب، جذابیت، قابل درک بودن و پرهیز از جانبداری از جمله ویژگیهای فرهنگی بود که به نظر دانشجویان در مطالب فرهنگی ارائه شده در کتاب درسی شان وجود داشت.
  کلیدواژگان: فرهنگ، آموزش زبان انگلیسی، فرهنگ مقصد، فرهنگ مبدا، فرهنگ بین المللی
 • جعفر ترک زاده، معصومه محترم صفحات 45-72
  جو تغییر در دانشگاه اشاره به ادراک افراد از وضعیت مطلوبی دارد که دانشگاه تمایل به دستیابی آن را دارد. هر اندازه افراد ادراک مطلوب تری از تغییر داشته باشند، تغییر به صورت اثربخش تر اتفاق می افتد. دانشگاه ها جهت همگامی با تغییرات مستمر، نیازمند برخورداری از ابزاری نظام مند برای ارزیابی و شناخت جو تغییر دانشگاه می باشند تا با بهره گیری از آن بتوانند روند توسعه تغییر را با سرعت و موفقیت بیشتر پیگیری نمایند. لذا هدف کلی این پژوهش تدوین و اعتباریابی مقیاس توسعه جو تغییر راهبردی برای دانشگاه بود. به منظور تدوین ابزار مذکور با مبنا قرار دادن الگوی کل نگر ساختاری توسعه جو تغییر راهبردی در دانشگاه، به تدوین و سپس اعتباریابی ابزاری برای توسعه جو تغییر راهبردی در دانشگاه پرداخته شد. ابزار مذکور مشتمل بر ده عامل (مبانی تغییر؛ بعد مفهومی در سطوح محیطی، سازمانی و فردی؛ بعد ساختاری در سطوح گروهی و سازمانی؛ بعد عملکردی در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و محیطی) تدوین گردیده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران دانشگاه شیراز (138 نفر) در سال تحصیلی 95 1394 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 103 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و مقیاس جو تغییر راهبردی در دانشگاه را تکمیل نمودند. پس از بررسی روایی صوری مقیاس مذکور، به منظور بررسی روایی سازه از روش تحلیل گویه استفاده شد که نتیجه به دست آمده بیانگر روایی بالای آن بود. جهت آزمون ساختار عاملی توسعه جو تغییر راهبردی نیز از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد که نتیجه نشان داد که هر کدام از عامل های ده گانه توسعه جو تغییر در دانشگاه برای تبیین توسعه جو تغییر از روایی بالایی برخوردار می باشند. نتیجه آلفای کرونباخ نیز نشان داد که این مقیاس از پایایی بالایی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت تغییر، جو تغییر، دانشگاه، مقیاس
 • محمد ناصر واعظی، محمد خطیب صفحات 73-114
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت بین نگرش ترجیحی معلمان انگلیسی و همچنین زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مورد چهار نوع بازخورد اصلاحی شامل اصلاح آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکراراصلاحی انجام شده است. شرکت کنندگان تحقیق از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به عنوان ابزار اصلی پژوهش، دو پرسشنامه مبتنی بر سناریو براساس طبقه بندی بازخورد اصلاحی لایستر و رانتا (1997) برای جمع آوری داده ها در مورد نگرش ترجیحی معلمان و زبان آموزان در مورد نوع بازخورد اصلاحی ساخته شد. سناریوها از پیشینه ی تحقیق در موضوع بازخوردهای اصلاحی استخراج شد. سپس پرسشنامه ها به صورت یک به یک میان شرکت کنندگان در پژوهش توزیع شد. همچنین با هدف تایید داده های کمی و به منظور مثلث سازی داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، مصاحبه های ساختارمند انجام شد. یافته ها نشان داد که ترجیحات یا نگرش ترجیحی معلمان و دلایل ترجیحات آنها با نگرش ترجیحی زبان آموزان، هم به لحاظ نوع بازخورد اصلاحی انتخابی و هم به لحاظ رتبه بندی آنها متفاوت است. یافته ها همچنین تحلیل دیدگاه های مختلف بین معلمان با سطوح مختلف تجربه آموزش زبان انگلیسی (کم تجربه، باتجربه متوسط و با تجربه زیاد) را امکان پذیر ساخته اند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نشان داد فقدان دانش بازخورد اصلاحی در بین معلمان زبان انگلیسی در ایران به عنوان یک معضل آموزشی نمایان است. این مطالعه به این واقعیت اشاره می کند که برخی از انواع بازخورد اصلاحی نسبت به انواع دیگر ترجیح داده می شوند. نکته دیگر آنکه هنوز بسیاری از معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران نمی دانند که آیا می بایست بازخورد اصلاحی را ارائه نمایند یاخیر. این مطالعه می تواند برای معلمان زبان و همچنین مدرسان دوره های معلم پروری زبان انگلیسی مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: بازخورد اصلاحی آشکار، بازخورد اصلاحی ترمیمی غیر آشکار، بازخورد اصلاحی فرازبانی، بازخورد اصلاحی تکرار، دانش بازخورد اصلاحی
 • سید محمد زرگر، حسن رضا رفیعی صفحات 115-140
  نیروی انتظامی یکی از ارکان اصلی کشور است که نیروی انسانی از مهمترین عناصر آن محسوب می شود، لذا ارتقای سطح توانمندی های پرسنل آن به کمک فناوری های پیشرفته، مانند واقعیت مجازی، موجب افزایش کارایی و اثربخشی آن می شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی عوامل موثر در پذیرش فناوری واقعیت مجازی برای آموزش های نظامی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش افسران و کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 290 نفر نمونه انتخاب شد و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد در فرایند پذیرش استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش های نظامی، اعتماد به این فناوری و امنیت آن تاثیر مستقیم بر سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده کاربران دارد. هم چنین تاثیر مستقیم زیرساخت بر سهولت استفاده ادراک شده و هزینه بر سودمندی ادراک شده تایید شد. و نشان داده شد سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر نگرش استفاده از واقعیت مجازی در آموزش های نظامی تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: آموزش، واقعیت مجازی، نیروی انتظامی
 • بتول فقیه آرام، سید مهدی موسوی، عیسی بختیار صفحات 141-171
  تحقیق حاضر با هدف بررسی پیش بینی بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش به روش توصیفی – همبستگی از نوع معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه ی آماری در این پژوهش، 145 نفر کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بهارستان بودندکه از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید. جهت جمع آوری داده های مربوط از پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو، خلاقیت سازمانی رندسیپ، رفتارشهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی استفاده گردید. که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89 /. ، 87/. و 91/. بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون حاکی از آن بود که رفتار شهروندی سازمانی در رابطه هوش اجتماعی بر خلاقیت سازمانی نفش میانجی گری جزئی دارد. همچنین متغیر هوش اجتماعی بر خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر گذاری مثبتی دارد. و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی کارکنان دارد.
  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، خلاقیت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
 • اسماعیل زارعی زوارکی، محمدرضا نیلی احمدآبادی، عباس عباسپور، سعید برومندفر صفحات 173-204
  در پژوهش حاضر به آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حیطه آموزش و ارائه مدل مناسب، پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان شاغل در آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 320 نفر به عنوان نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه می باشد که برای تعیین شاخص های پرسشنامه پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش، از خبرگان دانشگاهی، مسئولین آموزش و پرورش، کارشناسان ذیربط و متخصصان در زمینه SWOT مصاحبه به عمل آمده و4عامل( نقاط قوت و ضعف، فرصت ها، تهدیدها) و 65 مولفه برای مدل SWOT استخراج گردیده است که پس از بررسی روایی محتوایی(آلفای کرونباخ) و روایی سازه(تحلیل عامل اکتشافی)، داده های پژوهش توسط ابزار پرسشنامه جمع اوری و سپس به منظور ارزیابی مولفه ها از مدل آماری t تک گروهی استفاده گردید. همچنین به منظور ارائه مدل مناسب در زمینه آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش با استفاده از روش معادلات ساختاری به برازش مدل مذکور پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، آسیب شناسی، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید
 • علی اصغر محمد پور صفحات 205-221
  نیازمندی سازمان ها در عصر جدید به یادگیری تیمی یکی از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت مفهوم سازمانهای متعالی می باشد. در این ساختار مدیریتی مدیران تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده ،توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند. هدف از این پژوهش، شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا بوده است. الگوی علمی این پژوهش برگرفته از متد آمیخته و براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با مدیران و نخبگان سازمان نیروی انتظامی، برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده، در انتها تعداد 22 مصاحبه کیفی از گروه نخبگان صورت گرفته است. در مقاله حاضر به شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر تعالی از دیدگاه خبرگان ناجا پرداختیم، تعالی سازمانی شامل دو مقوله اصلی و شش مقوله فرعی و یادگیری تیمی 5 مقوله اصلی و 11 مقوله فرعی گروه بندی شدند برای شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر تعالی سازمانی از کارکردهای اصلی در نظر گرفته شده است برای انتخاب معیارهای مناسب بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته و مهمترین مفاهیم هر معیار معرفی گردید. نتایج نشان می دهد که تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب تاثیرگذارترین کدها در تعالی سازمانی، معیارهای توانمندسازی و معیارهای نتایج، در یادگیری تیمی عوامل آموزشی، فرهنگ و زمینه اجتماعی، عوامل فردی، عوامل فیزیکی، فناوری بوده است.
  کلیدواژگان: سازمان ناجا، یادگیری تیمی، تعالی سازمانی، توانمندسازی