فهرست مطالب

آموزش در علوم انتظامی - سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1396)

فصلنامه آموزش در علوم انتظامی
سال پنجم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/11/07
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سروش بهربر، ضیاء الدین تاج الدین * صفحات 11-44

  ارتباط میان زبان و فرهنگ در بستر آموزش و فراگیری زبان انگلیسی چندیست که به مبحثی توجه برانگیز برای پژوهشگران حوزه زبان شناسی کاربردی بدل شده است. این ارتباط، حاصل کاربرد گسترده زبان انگلیسی به عنوان ابزار اصلی ارتباطات گویشگران غیر انگلیسی زبان است که خاستگاه های فرهنگی گوناگون دارند و در دنیای جهانی شده کنونی زندگی می کنند. مواد و مطالب آموزش زبان انگلیسی ممکن است حاوی مفاهیم و درونمایه های فرهنگی باشد (رجوع به مک گراث ، 2002) و این درون مایه ها ممکن است در بردارنده ابعاد فرهنگی زیبایی شناختی، جامعه شناختی، معناگرا و عملگرا و انواع مختلف فرهنگی زبان مقصد، مبدا و بین المللی باشد. پژوهش حاضر با هدف کاوش دیدگاه زبان آموزان دانشگاه علوم انتظامی نسبت به درک مفهوم فرهنگ و انواع آن و بازنمود عناصر فرهنگی در کتاب های آموزش زبان عمومی آنان صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش را دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین تشکیل می دهد که نمونه مورد مطالعه از طریق روش نمونه گیری غیر تصادفی به تعداد 1 3 0 نفر برای پر کردن پرسشنامه و 10 نفر برای انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته انتخاب شدند. این افراد که همگی مرد بودند و واحد زبان انگلیسی عمومی را گذرانده بودند، در سنین 2 1 تا 2 3 سال قرار داشتند. پژوهشگران با بهره گیری از ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختاریافته به گردآوری داده پرداختند. روایی پرسشنامه توسط تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است. همچنین مقدار ضریب آلفای کرونباخ894/0 محاسبه شده است که حاکی از پایایی بالای ابزار است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که کتاب های آموزش زبان انگلیسی عمومی مورد استفاده در دانشگاه علوم انتظامی امین از منظر دانشجویان از جامعیت کافی برای پرداختن به فرهنگ کشور مبدا (ایران) و بعد زیبایی شناختی فرهنگ برخوردار نیست. تناسب، جذابیت، قابل درک بودن و پرهیز از جانبداری از جمله ویژگی های فرهنگی بود که به نظر دانشجویان در مطالب فرهنگی ارائه شده در کتاب درسی شان وجود داشت.

  کلیدواژگان: فرهنگ، آموزش زبان انگلیسی، فرهنگ مقصد، فرهنگ مبدا، فرهنگ بین المللی
 • جعفر ترک زاده*، معصومه محترم صفحات 45-72

  جو تغییر در دانشگاه اشاره به ادراک افراد از وضعیت مطلوبی دارد که دانشگاه تمایل به دستیابی آن را دارد. هر اندازه افراد ادراک مطلوب تری از تغییر داشته باشند، تغییر به صورت اثربخش تر اتفاق می افتد. دانشگاه ها جهت همگامی با تغییرات مستمر، نیازمند برخورداری از ابزاری نظام مند برای ارزیابی و شناخت جو تغییر دانشگاه می باشند تا با بهره گیری از آن بتوانند روند توسعه تغییر را با سرعت و موفقیت بیشتر پیگیری نمایند. لذا هدف کلی این پژوهش تدوین و اعتباریابی مقیاس توسعه جو تغییر راهبردی برای دانشگاه بود. به منظور تدوین ابزار مذکور با مبنا قرار دادن الگوی کل نگر ساختاری توسعه جو تغییر راهبردی در دانشگاه، به تدوین و سپس اعتباریابی ابزاری برای توسعه جو تغییر راهبردی در دانشگاه پرداخته شد. ابزار مذکور مشتمل بر ده عامل (مبانی تغییر؛ بعد مفهومی در سطوح محیطی، سازمانی و فردی؛ بعد ساختاری در سطوح گروهی و سازمانی؛ بعد عملکردی در سطوح فردی، گروهی، سازمانی و محیطی) تدوین گردیده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه مدیران دانشگاه شیراز (138 نفر) در سال تحصیلی 95 1394 بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 103 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و مقیاس جو تغییر راهبردی در دانشگاه را تکمیل نمودند. پس از بررسی روایی صوری مقیاس مذکور، به منظور بررسی روایی سازه از روش تحلیل گویه استفاده شد که نتیجه به دست آمده بیانگر روایی بالای آن بود. جهت آزمون ساختار عاملی توسعه جو تغییر راهبردی نیز از تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول و دوم استفاده شد که نتیجه نشان داد که هر کدام از عامل های ده گانه توسعه جو تغییر در دانشگاه برای تبیین توسعه جو تغییر از روایی بالایی برخوردار می باشند. نتیجه آلفای کرونباخ نیز نشان داد که این مقیاس از پایایی بالایی برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: مدیریت تغییر، جو تغییر، دانشگاه، مقیاس
 • محمدناصر واعظی، محمد خطیب* صفحات 73-114

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تفاوت بین نگرش ترجیحی معلمان انگلیسی و همچنین زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در مورد چهار نوع بازخورد اصلاحی شامل اصلاح آشکار، ترمیمی غیر آشکار، فرازبانی و تکراراصلاحی انجام شده است. شرکت کنندگان تحقیق از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. به عنوان ابزار اصلی پژوهش، دو پرسشنامه مبتنی بر سناریو براساس طبقه بندی بازخورد اصلاحی لایستر و رانتا (1997) برای جمع آوری داده ها در مورد نگرش ترجیحی معلمان و زبان آموزان در مورد نوع بازخورد اصلاحی ساخته شد. سناریوها از پیشینه ی تحقیق در موضوع بازخوردهای اصلاحی استخراج شد. سپس پرسشنامه ها به صورت یک به یک میان شرکت کنندگان در پژوهش توزیع شد. همچنین با هدف تایید داده های کمی و به منظور مثلث سازی داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، مصاحبه های ساختارمند انجام شد. یافته ها نشان داد که ترجیحات یا نگرش ترجیحی معلمان و دلایل ترجیحات آنها با نگرش ترجیحی زبان آموزان، هم به لحاظ نوع بازخورد اصلاحی انتخابی و هم به لحاظ رتبه بندی آنها متفاوت است. یافته ها همچنین تحلیل دیدگاه های مختلف بین معلمان با سطوح مختلف تجربه آموزش زبان انگلیسی (کم تجربه، باتجربه متوسط و با تجربه زیاد) را امکان پذیر ساخته اند. علاوه بر این، تجزیه و تحلیل مصاحبه ها نشان داد فقدان دانش بازخورد اصلاحی در بین معلمان زبان انگلیسی در ایران به عنوان یک معضل آموزشی نمایان است. این مطالعه به این واقعیت اشاره می کند که برخی از انواع بازخورد اصلاحی نسبت به انواع دیگر ترجیح داده می شوند. نکته دیگر آنکه هنوز بسیاری از معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران نمی دانند که آیا می بایست بازخورد اصلاحی را ارایه نمایند یاخیر. این مطالعه می تواند برای معلمان زبان و همچنین مدرسان دوره های معلم پروری زبان انگلیسی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: بازخورد اصلاحی آشکار، بازخورد اصلاحی ترمیمی غیر آشکار، بازخورد اصلاحی فرازبانی، بازخورد اصلاحی تکرار، دانش بازخورد اصلاحی
 • سید محمد زرگر، حسن رضا رفیعی صفحات 115-140

  نیروی انتظامی یکی از ارکان اصلی کشور است که نیروی انسانی از مهمترین عناصر آن محسوب می شود، لذا ارتقای سطح توانمندی های پرسنل آن به کمک فناوری های پیشرفته، مانند واقعیت مجازی، موجب افزایش کارایی و اثربخشی آن می شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی عوامل موثر در پذیرش فناوری واقعیت مجازی برای آموزش های نظامی بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش افسران و کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 290 نفر نمونه انتخاب شد و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد در فرایند پذیرش استفاده از واقعیت مجازی برای آموزش های نظامی، اعتماد به این فناوری و امنیت آن تاثیر مستقیم بر سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده کاربران دارد. هم چنین تاثیر مستقیم زیرساخت بر سهولت استفاده ادراک شده و هزینه بر سودمندی ادراک شده تایید شد. و نشان داده شد سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر نگرش استفاده از واقعیت مجازی در آموزش های نظامی تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: آموزش، واقعیت مجازی، نیروی انتظامی
 • بتول فقیه آرام*، سید مهدی موسوی، عیسی بختیار صفحات 141-171

  تحقیق حاضر با هدف بررسی پیش بینی بین هوش اجتماعی و خلاقیت سازمانی با تاکید بر نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی کارکنان آموزش و پرورش به روش توصیفی – همبستگی از نوع معادلات ساختاری صورت گرفته است. جامعه ی آماری در این پژوهش، 145 نفر کارکنان آموزش و پرورش ناحیه 1 بهارستان بودندکه از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای تعیین حجم نمونه استفاده گردید. جهت جمع آوری داده های مربوط از پرسشنامه هوش اجتماعی ترومسو، خلاقیت سازمانی رندسیپ، رفتارشهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی استفاده گردید. که پایایی آنها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 89 /. ، 87/. و 91/. بدست آمد. جهت تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون حاکی از آن بود که رفتار شهروندی سازمانی در رابطه هوش اجتماعی بر خلاقیت سازمانی نفش میانجی گری جزئی دارد. همچنین متغیر هوش اجتماعی بر خلاقیت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثر گذاری مثبتی دارد. و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مثبتی بر خلاقیت سازمانی کارکنان دارد.

  کلیدواژگان: هوش اجتماعی، خلاقیت سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی
 • اسماعیل زارعی زوارکی *، محمدرضا نیلی احمدآبادی، عباس عباسپور، سعید برومندفر صفحات 173-204

  در پژوهش حاضر به آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در حیطه آموزش و ارائه مدل مناسب، پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش را تمامی معلمان شاغل در آموزش و پرورش در مقطع ابتدایی تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران، تعداد 320 نفر به عنوان نمونه بطور تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه و مصاحبه می باشد که برای تعیین شاخص های پرسشنامه پس از مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش، از خبرگان دانشگاهی، مسئولین آموزش و پرورش، کارشناسان ذیربط و متخصصان در زمینه SWOT مصاحبه به عمل آمده و4عامل(نقاط قوت و ضعف، فرصت ها، تهدیدها) و 65 مولفه برای مدل SWOT استخراج گردیده است که پس از بررسی روایی محتوایی(آلفای کرونباخ) و روایی سازه(تحلیل عامل اکتشافی)، داده های پژوهش توسط ابزار پرسشنامه جمع اوری و سپس به منظور ارزیابی مولفه ها از مدل آماری t تک گروهی استفاده گردید. همچنین به منظور ارائه مدل مناسب در زمینه آسیب شناسی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش با استفاده از روش معادلات ساختاری به برازش مدل مذکور پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، آسیب شناسی، نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهدید
 • علی اصغر محمد پور، نگین جباری، محمد صالحی صفحات 205-221

  نیازمندی سازمان ها در عصر جدید به یادگیری تیمی یکی از مفاهیم جدید در حوزه مدیریت مفهوم سازمان های متعالی می باشد. در این ساختار مدیریتی مدیران تمامی توان بالقوه کارکنان خود را در سطوح فردی، تیمی و سازمانی اداره کرده ،توسعه بخشیده و از آن بهره می گیرند. هدف از این پژوهش، شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر مدیریت تعالی از دیدگاه خبرگان سازمان ناجا بوده است. الگوی علمی این پژوهش برگرفته از متد آمیخته و براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با مدیران و نخبگان سازمان نیروی انتظامی، برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شده، در انتها تعداد 22 مصاحبه کیفی از گروه نخبگان صورت گرفته است. در مقاله حاضر به شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر تعالی از دیدگاه خبرگان ناجا پرداختیم، تعالی سازمانی شامل دو مقوله اصلی و شش مقوله فرعی و یادگیری تیمی 5 مقوله اصلی و 11 مقوله فرعی گروه بندی شدند برای شناسایی مولفه های یادگیری تیمی مبتنی بر تعالی سازمانی از کارکردهای اصلی در نظر گرفته شده است برای انتخاب معیارهای مناسب بر اساس تحلیل محتوا صورت گرفته و مهمترین مفاهیم هر معیار معرفی گردید. نتایج نشان می دهد که تاثیرگذارترین کدهای هر معیار به ترتیب تاثیرگذارترین کدها در تعالی سازمانی، معیارهای توانمندسازی و معیارهای نتایج، در یادگیری تیمی عوامل آموزشی، فرهنگ و زمینه اجتماعی، عوامل فردی، عوامل فیزیکی، فناوری بوده است.

  کلیدواژگان: سازمان ناجا، یادگیری تیمی، تعالی سازمانی، توانمندسازی
|
 • Soroush Bahrebar, Zia Tajeddin* Pages 11-44

  The relation between language and culture in the context of learning English has become a striking topic for applied linguistics researchers. This connection is the result of the extensive use of English as the main means of communication of those that have different cultural origins and live in the current globalized world. Materials and content of English language education may contain cultural concepts and themes (see McGrath, 2002), and these may include aesthetic, sociological, semantic and pragmatic cultural dimensions, and different cultural types (target, source, and international). The purpose of this study was to explore the viewpoints of students of the Police University on understanding the concept of culture and its types and represention of cultural elements in their general language textbooks. The statistical population of the study is students of Amin University. The sample was selected through non-random sampling of 130 people . These people, all of whom were male, were between the ages of 21 and 23. The researchers gathered data using questionnaires and semi-structured interviews. Validity of the questionnaire has been confirmed by factor analysis. Also, the Cronbach's alpha coefficient was calculated to be 894/0, which indicates the high reliability of the tool. The results of this research indicate that the general English language teaching books used in Amin University of Police from the perspective of students are not comprehensive enough to address the culture of the source country (Iran) and the aesthetic dimension of culture. Proportionality, attractiveness, comprehensiveness, and avoidance of sideliness were among the cultural characteristics that students considered to be in the cultural content presented in their textbooks.

  Keywords: culture, English language teaching. target culture . source culture .international culture
 • Jafar Torkzadeh*, Maasoumeh Mohtaram Pages 45-72

  The goal of this study was to improve and validate the change climate development scale through a strategic approach. Study population consisted of the entire managers of Shiraz University (138 people) in the academic year 2015 - 2016, among whom 103 individuals were selected using simple random sampling method and completed the mentioned scale. After scanning the apparent validity, item analysis method was used to verify the structural validity and the obtained results indicated scale’s high validity. In order to examine the factor structure of the change climate development at the University, first and second step confirmatory factor analysis was also used. The results showed that each of ten factors of change climate development at the University had a high validity to explain the change climate development. Results of Cronbach alpha showed that the reliability of this scale was high, as well.

  Keywords: Change Climate Change Climate Development, Scale, Validating, University, Higher Education
 • MuhammadNasser Vaezi, Mohammad Khatib* Pages 73-114

  The purpose of this study was to investigate the difference between the preferences of English language teachers and those of English language learners for four types of corrective feedback (CF) including explicit correction, recast, metalinguistic feedback, and repetition. As the main instrument of the research, two scenario-based questionnaires were developed based on the classification of CF by Lyster and Ranta (1997) for collecting data on the preferences of teachers and learners about the type of CF. Scenarios were extracted from the research background in the subject of CF. Then the questionnaires were distributed one by one among the participants in the study. Also, with the aim of verifying the quantitative data, in order to triangulate the data collected through the questionnaire, structured interviews were conducted. The findings showed that the preferences of teachers and the reasons for their preferences differ from those of the learners, both on the type of the CF to give or take and the ranking order. The findings also allowed for the analysis of different perspectives between teachers with different levels of English language learning experience. In addition, analysis of interviews showed that the lack of CF literacy among English language teachers in Iran is an emerging educational issue. This study points to the facts that some types of CF are preferred to other ones, and that many English language teachers still do not know if they should provide CF. This study can be useful for language teachers and teacher educators.

  Keywords: corrective feedback, corrective feedback literacy, explicit correction, metalinguistic feedback, recast repetition
 • seyed mohammad zargar, hassanreza rafiei Pages 115-140

  Police force is one of the main pillars of the country, where human resources are considered as the most important elements. Therefore, improving the level of its personnel's capabilities through the use of advanced technologies, such as virtual reality, increases its efficiency and effectiveness. The purpose of this article was to evaluate the effective factors in the adoption of virtual reality technology for military training. The research is applied in terms of purpose and in terms of collecting descriptive-survey data. The statistical population of the study was officers and employees of IRI Police Department who were selected by using sampling method. 290 samples were selected and a questionnaire was used to collect required data. Structural equation modeling and partial least squares technique were used to analyze the data. The results of hypothesis testing showed that in the process of accepting the use of virtual reality for military training, trust in this technology and its security have a direct impact on the ease of perceived use and perceived usefulness of users. Also, the direct impact of infrastructure on perceived ease of use and cost perceived usefulness was confirmed. It was shown that the ease of perceived use and perceived usefulness affect the attitude of using virtual reality in military education.

  Keywords: education, Virtual Reality, police force
 • Seyed Mahdi Mousavi, Eisa Bakhtiar Pages 141-171

  The purpose of this study was to investigate the prediction between social intelligence and organizational creativity with an emphasis on the mediating role of organizational citizenship behavior in educational staff through structural descriptive-correlative method. The statistical population of this study was 145 education employees of Baharestan district 1, who were selected using simple randomized sampling method to determine the sample size. To collect relevant data, the Trumsu social intelligence questionnaire, Random organizational creativity, Oregon and Kanovsky organizational behaviors were used. Their reliability through the Cronbach's alpha coefficient 0.89, 0.87 and 0.91 was obtained. The structural equation model was used to analyze the data. The results of the test indicated that organizational citizenship behavior in the relation of social intelligence to organizational creativity had a minor mediation effect. Also, social intelligence has a positive effect on organizational creativity and organizational citizenship behavior. Organizational citizenship behavior has a positive impact on employee organizational creativity.

  Keywords: Social intelligence, organizational creativity, Organizational Citizenship Behavior
 • Esmaeil Zaraii Zavaraki*, Mohamadreza Nili Ahmadabadi, Abbas Abbaspour, saeed boroomandfar Pages 173-204

  Present study is about the pathology of ICT in the area of education and provides an appropriate model. The study population included all teachers in primary school in which 320 individuals have been randomly selected as samples using Cochran formula. The research tools are the questionnaire and interview that academic experts, education authorities, relevant experts and professionals in the field of SWOT have been interviewed to determine the theoretical foundations and research background after reviewing the questionnaires, and 4 factors (strengths, weaknesses, opportunities and threats) and 65 components have been extracted for the SWOT. The data were collected by the tools after examining the reliability (Cronbach alpha) and the validity (exploratory factor analysis) and then were used to evaluate the components of Single-Group T statistical model. The SWOT model has been discussed using structural equation to provide an appropriate model for ICT pathology in training.

  Keywords: Information, Communication of Technology (ICT) Education pathology, SWOT
 • Aliasghar Mohammad pour*, Negin Jabbary, Mohmamad Salehi Pages 205-221

  The purpose of this study was to Identify the components of team learning based on management of excellence from the view point of NAGA experts .to select the sample ,two targeted sampling and snow ball methods were used at this stage .At the end ,22 qualitative interviews were conducted from the elite group .the present article aims to present a team-based learning model based on excellence management in the IRI police organization . organization excellence consisted of two main categories and six sub – categories and team learning . the five main categories and 11 sub categories were grouped. In order to Identify the components of team learning based on organizational excellence, the main functions are considered . to select appropriate criteria based on content analysis ,the most important concepts of each criterion were introduced . the result show that the most influential codes of each criterion were the most influential codes in organizational excellence ,empowerment measures and outcome criteria in team learning of educational factors ,culture and social context individual factors ,physical factors ,and technology

  Keywords: NAjA organization, team learning, Organizational excellence, Empowerment