فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 2 (خرداد و تیر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسین فلاح زاده، فریبا اسدی* صفحات 1-9
  مقدمه
  سن بارداری از جمله موضوعاتی است که در حال حاضر محققان زیادی به آن پرداخته اند، زیرا با بالا رفتن سن بارداری مشکلات زیادی بوجود می آید که ازمهم ترین آنها می توان به بالا رفتن احتمال تولد نوزاد نارس ویا دارای یک نقص مادرزادی اشاره کرد. هدف از این مطالعه بررسی روند تولد برحسب گروه های سنی مادران طی سالهای 91-1385 بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی داده های مربوط به تعداد تولدها ازمرکز ثبت احوال و داده های جمعیت ازمرکز آمارایران از سال 91-1385 گرفته شد.سپس میزان باروری ویژه سن در گروه های مختلف سنی مادران محاسبه و از طریق آمار توصیفی و رگرسیون توسط نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که در رده سنی 25 سال مادران به بالا با افزایش زمان شاهد افزایش قابل توجهی در تعداد تولدها هستیم و برعکس در رده های سنی کمتر از 25 سال تعداد تولدها دارای نوسانات رو به کاهش می باشد. نتایج هم چنین نشان داد که میزان باروری ویژه سن نه تنها در سنین بالای مادران بلکه درتمام گروه های سنی افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش میزان باروری ویژه سن و کاهش نسبت تولدها در رده سنی زیر 25 سال می توان نتیجه گرفت که تعداد زنان در رده سنی پایین کاهش یافته است هم چنین افزایش میزان باروری ویژه در تمام رده های سنی نشان می دهد تمایل زنان به داشتن فرزند بیشتر افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: روند تولد، میزان باروری ویژه سن، سن باروری، تعداد زنان، باروری کل
 • داود بهرامی، حسن مظفری خسروی*، حسین فلاح زاده، مسعود رحمانیان صفحات 10-23
  مقدمه
  رشد چشمگیرآمار مبتلایان به سندرم متابولیک در سراسر دنیا و خطر عوارض آن لزوم توجه به یافتن راه های جدیدکنترل آن را مطرح می نماید. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرمکمل یاری ال-آرژنین برشاخص های تن سنجی در افراد مبتلا به سندرم متابولیک انجام گرفت.
  روش بررسی
  دراین کارآزمایی بالینی 60 بیمار سندرم متابولیک به طورتصادفی به دوگروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. افراد در گروه مداخله روزانه 5 گرم مکمل-آرژنین دریافت کردند . وزن، شاخص توده بدن، دور کمر، نسبت دورکمر به باسن، توده چربی و توده بدون چربی بدن در ابتدا و در پایان 3 ماه مداخله ارزیابی گردید.
  یافته ها
  در پایان مداخله متغیرهای مربوط به ترکیب بدن تفاوت معنی داری را در بین گروه دریافت کننده مکمل ال-آرژنین و دارونما نشان ندادند(05/0
  نتیجه گیری
  مطالعه ما نشان می دهد که 12 هفته مصرف مکمل ال- آرژنین به میزان 5 گرم در روز اثر معنی داری در وزن ، شاخص توده بدنی، و ترکیب بدن بیماران سندرم متابولیک نداشت.
  کلیدواژگان: ال-آرژنین، سندرم متابولیک، شاخص های تن سنجی، ترکیب بدن
 • زهره سادات نوابی*، سید سعید مظلومی محمود آباد، علیرضا احمدی، محسن عسکری شاهی صفحات 24-35
  مقدمه
  شیوع اضافه وزن و چاقی عملا در تمام جوامع و گروه های سنی در جهان با سرعتی هشدار دهنده در حال افزایش است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده در پیش بینی قصد و رفتار کاهش وزن در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی می باشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1395، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده 125 نفر از نوجوانان 13 تا 18 سال مبتلا به اضافه وزن و چاقی، مراجعه کننده به درمانگاه اطفال واقع در پژوهشکده قلب و عروق اصفهان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، منطبق با سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود، که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. آنالیز آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی نمونه ها 53/1 ± 20/15سال بود. نتایج مطالعه نشان می دهد یک همبستگی مثبت و معنی دار بین کلیه سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده، با قصد و رفتار کاهش وزن در نوجوانان وجود دارد. سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده، 38 % قصد و 44 % رفتار را پیشگویی می کردند. کنترل رفتار درک شده و سپس هنجار های انتزاعی و نگرش ، مهم ترین متغیر های پیش گویی کننده قصد بودند.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که ارتقاء کنترل رفتاری درک شده نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی، برای کاهش وزن باید به عنوان اولویت های برنامه های ارتقاء دهنده سلامت در نظر گرفته شود. هم چنین تئوری رفتار برنامه ریزی شده می تواند به عنوان یک چهار چوب مناسب جهت برنامه ریزی مداخلات آموزشی کاهش وزن ، در نوجوانان مبتلا به اضافه وزن و چاقی به کار رود.
  کلیدواژگان: تئوری رفتار برنامه ریزی شده، کاهش وزن، نوجوانان، اضافه وزن، چاقی
 • حمیده شکاری* صفحات 36-47
  مقدمه
  اگر بیماران از بیمارستان رضایت نداشته باشند، این امر منجر به رویگردانی بیمار و ترک رابطه بیمار با بیمارستان می شود. در این شرایط بیماران، بیمارستانی را انتخاب می کنند که خدماتی با بهترین کیفیت را عرضه کند. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر کیفیت خدمات بیمارستان بر رفتار رویگردانی بیماران می باشد.
  روش بررسی
  پژوهش، از نوع توصیفی بوده و به صورت مقطعی و کاربردی در بیمارستان شهید صدوقی یزد که بزرگ ترین بیمارستان در سطح استان یزد می باشد انجام شد. جامعه آماری کلیه بیماران بستری شده در شش ماهه اول سال 1395 بود. روش نمونه گیری، تصادفی ساده بود و حجم نمونه توسط فرمول کوکران، 196 تعیین شد. داده ها با استفاده از دو پرسش نامه بسته، جمع آوری و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS نسخه 19 صورت گرفت. در تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون های همبستگی و رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین کیفیت خدمات بیمارستان 025/1±508/3 و میانگین رفتار رویگردانی بیماران 997/0±186/2 به دست آمد. نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد همبستگی منفی و معنی داری (746/0- r = و000/0p=) بین کیفیت خدمات بیمارستان با رفتار رویگردانی وجود دارد. از میان ابعاد شش گانه کیفیت خدمات بیمارستان، بعد تواضع بیشترین میزان همبستگی را با رفتار رویگردانی بیماران دارد. هم چنین نتیجه آزمون رگرسیون نشان داد کیفیت خدمات بیمارستان بر رفتار رویگردانی بیماران تاثیر منفی و معنی دار دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر منفی و معنی دار کیفیت خدمات بیمارستان بر رفتار رویگردانی بیماران، می توان گفت هر چه مدیران بیمارستان در راستای ارتقاء کیفیت خدمات بیمارستان بکوشند، بیماران در صورت نیاز به مراجعه مجدد، دوباره همین بیمارستان را انتخاب می کنند. با توجه به همبستگی بالای بعد تواضع با رفتار رویگردانی، می توان دریافت میزان ادب و احترام کارکنان بیمارستان در برخورد با بیماران، از نظر بیماران بسیار اهمیت دارد.
  کلیدواژگان: رفتار رویگردانی، بیماران بستری، کیفیت خدمات بیمارستان
 • مریم پاسیار*، علیرضا بخشایش، محسن سعید منش صفحات 48-59
  مقدمه
  قشر نوجوان، قشر اصلی و آسیب پذیر جامعه بوده که آینده جوامع را می سازند، از همین رو روانشناسان و متخصصان تعلیم و تربیت از دیرباز به بررسی عوامل موثر در بهداشت روانی آن ها پرداخته اند. یکی از عوامل موثر و اساسی در سلامت روان نوجوانان افسردگی است. بر همین اساس این پژوهش با هدف بررسی تاثیر فعال سازی رفتاری بر کاهش افسردگی نوجوانان انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش آزمایشی با استفاده از گروه کنترل بود. جامعه موردمطالعه این پژوهش شامل کلیه دختران سال اول دبیرستان دوره متوسطه دوم در سال تحصیلی 94-1393 بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای از بین دانش آموزان سال اول متوسطه دور دوم 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه گواه) انتخاب شده اند. در این پژوهش از پرسشنامه بک (BDI-II) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس (آنکوا) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد، 15 جلسه درمان فعال سازی رفتاری متناسب با نوجوانان توانسته در علائم افسردگی نوجوانان بین گروه آزمایشی و گواه پس از تعدیل اثر متغیر همپراش (پیش آزمون) در پس آزمون تفاوت معناداری (30/0=2௰، 001/0 ˂P، 52/61=(1،27)F) ایجاد کند. نمرات میانگین تعدیل شده نشان می دهد که گروه آزمایشی بهبود معناداری را در نشانه های افسردگی داشته اند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش، درمان مبتنی بر فعال سازی رفتاری به عنوان یک روش کاربردی می تواند به کاهش نشانه های افسردگی نوجوانان کمک کند و به عنوان یک روش موثر در جلسات درمانی مورد استفاده درمانگران قرار گیرد. با استفاده از این روش می توان نوجوانان افسرده را به عضوی فعال در جامعه تبدیل کرد و مشارکت آنها را در فعالیت های اجتماعی بهبود بخشید
  کلیدواژگان: افسردگی، نوجوانی، فعال سازی رفتاری
 • ویدا رضایی هاچه سو، شادی نادریان فعلی*، محمد عظیمی، فاطمه امینایی صفحات 60-69
  مقدمه
  اختلالات اسکلتی عضلانی شایع ترین مشکل سلامتی شغلی هستند که منجر به افزایش هزینه ها و کاهش بازده ی نیروی کار می شوند. این مطالعه با هدف ارزیابی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی و ارزیابی سطح ریسک ابتلا به این اختلالات در کارکنان خدماتی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که بصورت مقطعی تحلیلی انجام شد، 76 نفر از نیروهای خدماتی دانشکده ها و خوابگاه های دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به روش سرشماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه نوردیک و روش REBA بود. برای توصیف داده ها از آمار توصیفی(میانگین، انحراف معیار و جدول توزیع فراوانی)، برای مقایسه میانگین ها ازآزمونt مستقل و جهت مقایسه ی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی از آزمون کای اسکوئر استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین سن و سابقه کار افراد مورد مطالعه به ترتیب برابر با 69/9±28/37 و 17/7±94/11 سال بود.در بین اختلالات مورد بررسی بیشترین شیوع به ترتیب مربوط به ناراحتی در ناحیه کمر (3/51 درصد)، مچ پا (7/48 درصد) و زانو ها (4/47 درصد) بود. بین میانگین سن و سابقه کار افرادی که دچار اختلال اسکلتی عضلانی بودند در مقایسه با افرادی که دچار اختلال اسکلتی عضلانی نبودند، اختلاف معنادار آماری وجود نداشت. ارزیابی پوسچر REBA نشان داد که بسیاری از شاغلین حین کار وضعیت بدنی نامناسب داشتند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش حاکی از شیوع بالای اختلالات اسکلتی عضلانی در بین افراد مورد مطالعه می باشد و لزوم انجام اقدامات اصلاحی در جهت بهبود شرایط کاری این افراد را یادآوری می کند.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی عضلانی، ارگونومیک، نیروهای خدماتی، REBA
 • مهدی برزگر بفرویی*، الهام اکوچکیان، محمد افخمی عقدا صفحات 70-83
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی دوران بلوغ به مادران بر بهبود روابط والد - فرزندی دختران دارای بلوغ زودرس به اجرا در آمد.
  روش بررسی
  روش پژوهش نیمه آزمایشی و از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی دارای بلوغ زودرس منطقه فلاورجان اصفهان بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایاز بین کلیه مدارس ابتدایی دخترانه منطقه فلاورجان که شامل 35 مدرسه بود؛ 6 مدرسه به صورت تصادفی انتخاب شد و از بین کلیه دانش آموزان دختر دارای بلوغ زودرس جنسی که دارای سن 11 سال و کمتر بودند، 30 نفر در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند. بعد از آن مادران دانش آموزان گروه مداخله در طول 8 جلسه آموزش ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی دریافت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه رابطه والد - فرزندی بوده که به منظور ارزیابی تاثیر مداخله، در دو مرحله قبل و بعد از مداخله توسط دانش آموزان تکمیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد آموزش ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی دوران بلوغ به مادران اثر معناداری بر کیفیت رابطه والد- فرزندی داشت. هم چنین نتایج نشان داد آموزش ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی دوران بلوغ به مادر به طور اختصاصی تر بر احساسات مثبت، همانندسازی با مادر و میزان ارتباط در گروه آزمایشی تاثیرمعنی دار دارد(01/0>p) و بر مولفه عدم تنفر و گم گشتگی نقش در رابطه والد -فرزندی تاثیر معنی داری ندارد.
  نتیجه گیری
  آموزش ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی دوران بلوغ به مادران می تواند روابط والد – فرزندی را در دختران بلوغ زودرس بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: بلوغ زودرس، رابطه والد- فرزندی، ویژگی های زیستی، شناختی و عاطفی
 • محمد پورشمس* صفحات 84-93
  مقدمه
  تصادف وسایل نقلیه و موتوری یکی از عمده ترین دلایل مرگ و میر در سطح جهانی هستند و بالاترین نرخ این مرگ و میر به کشورهای در حال توسعه تعلق می گیرد. به طور متوسط هر روزه سه هزار تصادف خودرویی منجر به مرگ در سراسر جهان اتفاق می افتد و مرگ های مرتبط با وسایل نقلیه یازدهمین عامل رایج مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه هستند. این مطالعه با هدف شناسایی ارزشهای کاربران ترافیک در شهر یزد و ارتباط آن بر رفتار ترافیکی آنها انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش از نظر روش توصیفی-تحلیلی ، از نظر هدف کاربردی ، مقطع زمانی آن ابتدای سال 96 و جامعه آماری آن کلیه رانندگان شهر یزد بودند که بر حسب جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. بدین صورت که شهر یزد به 5 بخش تقسیم شده و پرسش گر در هر بخش به صورت تصادفی 77 نفر را از بین رانندگان مختلف از لحاظ سن و نوع وسیله در آن بخش انتخاب نموده و پرسشنامه را بعد از دادن توضیحات لازم جهت پر کردن در اختیار آنها قرار داده است. سوالات پرسشنامه بر اساس ارزش های کاربران ترافیک در یزد بود براساس مطالعه مبنایی، ادبیات و تلفیق آن با نتایج به دست آمده از اطلاعات تحقیقات میدانی پژوهش حاصل شده بود. برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای EXCEL و 23SPSS استفاده شد که با دادن دو جدول خلاصه مدل (Model Summary) و جدول ضرایب رگرسیونی (ANOVA)، مقادیر همبستگی بین دو متغیر(Rو R2) و سطح معنا داری(sig) مشخص شده و نتایج به دست آمده از آنها مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  متغیرهای ارزش مذهبی (289/0)، ارزش اقتصادی (282/0)، ارزش اجتماعی (250/0)، ارزش دانش (199/0)، ارزش سلامتی (159/0) و ارزش وجهه خانوادگی (146/0) به ترتیب بالاترین تاثیر را روی متغیر رفتار ترافیکی داشته اند و متغیرهای ارزش مردمی، زیبایی شناختی، لذت جویانه و قدرت، تاثیر معناداری نداشته است.
  نتیجه گیری
  با تکیه بر ارزشهایی که در یک جامعه وجود دارد می توان به نوعی همبستگی در جهت پیش بردن و برجسته کردن ارزشهای حاکم رسید، لذا رعایت ارزشهای مذکور برابر نتایج به دست آمده با توجه به همسویی با رفتارهای ترافیکی مناسب و درست باعث رعایت کردن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی شده که این امر موجب نظم بخشی به ترافیک و کاهش تصادفات و تلفات ناشی از آن می شود.
  کلیدواژگان: ارزشها، کاربران ترافیک، یزد، رفتار ترافیکی
|
 • Hossain Fallahzadeh, Fariba Asadi * Pages 1-9
  Introduction
  Gestational age is Among the topics that In the last few decades, Many researchers have it studied Because increasing gestational age Caused many problems that the most important of them can be pointed to increasing risk of premature birth or birth defects. As a result of reviews of the process of birth by age groups of mothers seems essential.
  Methods
  Data on the number of births Were collected from Center for Civil Registration and Population data were taken from Iranian Statistics Centre. Then calculated age-specific fertility rates in Different Groups of maternal age and analysis was performed by SPSS software.
  Results
  The results of this study showed the number of birthdays has increased in the age group of 25 years of mothers and older while in the age group of less than 25 years, the number of births has been declining volatility. The results also showed that the age-specific fertility rate has increased not only in the ages of mothers but also in all age groups.
  Conclution: According to increasing age-specific fertility and decreasing number of births in the age group below 25 years of mothers can be concluded the number of women in the lower age is reduced. Also increase in age-specific fertility rates for all age groups show a tendency for women to have more children has increased.
  Keywords: Trend of Birth, Age-specific fertility rates, Gestational age, The number of women, total fertility
 • Davood Bahrami, Hassan Mozaffarikhosravi *, Hossein Fallazadeh Abarghoi, Masood Rahmanyan Pages 10-23
  Introduction
  Significant increase in metabolic syndrome over the world and the risk of its complications, explains the necessity to find new ways to control it. This study was conducted to evaluate the effect of L-Arginine supplementation on anthropometric parameters in patients with metabolic syndrome
  Methods
  In this double-blind randomized clinical trial, 60 patients with metabolic syndrome were divided randomly into L - Arginine groups (AG) and placebo group (PG). Patients in the AG received daily 5 gr of L-Arginine supplementation. Weight, body mass index (BMI), waist circumference (WC), waist to hip ratio, fat mass (FM) and fat free mass (FFM) were measured at the baseline and after 3 months of intervention.
  Results
  At the end of the intervention the variables related to body composition did not show any significant difference between AG and Pg (P>0.05). At the end of the intervention compared to baseline was observed a significant decrease in the mean percentage of FM (37.80±9.12 to 37.26±8.74: P =0.01) and a significant increase in FFM (27.76± 4.47 to 28.35±4.92: P =0.01) in the AG but then calculate the mean changes in variables related to anthropometric parameters compared to baseline and compared between the two groups showed that there was no significant difference in the variables in the AG and Pg (P>0.05).
  Conclusion
  Our study shows that 5 gr/d L-Arginine supplementation for 12 weeks had no significant effect on weight, BMI, body composition in patients with the metabolic syndrome patients.
  Keywords: L-Arginine, Metabolic Syndrome, Anthropometric Indices, Body Composition
 • Zohreh Sadat Navabi *, Seyed Saeed Mazloomy Mahmoodabad, Alireza Ahmadi, Mohsen Askarishahi Pages 24-35
  Introduction
  Globally, the prevalence of overweight and obesity is really increasing alarmingly in all communities and age populations. The aim of the current study was to investigate theory of planned behavior (TPB) constructs in predicting intention and behavior to lose weight in adolescents with overweight and obesity.
  Methods
  A total of 125 adolescents aged 13-18 years with overweight and obesity who referred to Pediatric Clinic of Isfahan Cardiovascular Research Institute were enrolled in this descriptive-analytical, cross-sectional study in 2016-2017. Data were collected by a questionnaire, developed by the researchers based on the TPB constructs, whose validity and reliability were confirmed. Data analysis was conducted by Pearson correlation coefficient and linear regression in SPSS.
  Result
  The mean age of the participants was 15.20±1.53 years. There were positive and significant correlations between all TPB constructs and intention and behavior to lose weight in the adolescents. The TPB constructs predicted 38% of intention and 44% of behavior. Perceived behavioral control was the most important predictor variable followed by subjective norms and attitude.
  Conclusion
  Promoting perceived behavioral control should be considered a priority of health promotion programs for adolescent's weight loss. Also, the TPB can be used as an appropriate framework to plan for educative interventions for such adolescents to lose weight
  Keywords: Theory of Planned Behavior, Lose Weight, Adolescents, Overweight, Obesity
 • Hamideh Shekari * Pages 36-47
  Introduction
  If the patients are not satisfied with the hospital, this results in switching behavior of patients. In this situation, among different hospitals, the patients choose the hospital with higher level of service quality. So, the main aim of this paper is investigating the effect of hospital's service quality on switching behavior of inpatients in Shahid Sadoughi Hospital of Yazd.
  Methods
  This study was a descriptive, cross-sectional and applied which was done in 2016. The statistical population of this research was the inpatients of Shahid Sadoughi Hospital of Yazd. A sample comprising of 196 members was selected using simple random sampling method. The statistical instruments consisted of two questionnaires for measuring hospital's service quality and switching behavior of patients. Reliability of the scales was confirmed by Cronbach’s Alfa and validity of the scales was confirmed by content validity. Data were analyzed using SPSS 19 software. For analyzing data, Pearson correlation and Regression tests were employed.
  Results
  In this research, the mean of hospital's service quality variable was 3.508±1.025 and the mean of switching behavior variable was 2.186± 0.997. The result of Pearson correlation test showed that there is a negative and significant relationship (r = - 0.746 and p-value = 0.000) between hospital's service quality and switching behavior. Among the six dimensions of service quality, the courtesy dimension had the highest correlation coefficient. Also, the result of Regression test showed that hospital's service quality has negative and significant influence on switching behavior.
  Conclusion
  Since hospital's service quality had negative and significant influence on switching behavior, we can say that the higher the service quality of hospital, the lower the switching behavior of patients. According to high level of Pearson correlation the courtesy dimension with service quality, it is understood that the level of politeness and respect of employees, is very important for the patients.
  Keywords: Switching Behavior, Inpatients, Service Quality of Hospital
 • Maryam Pasyar *, Alireza Bakhshayesh, Mohsen Saeedmanesh Pages 48-59
  Introduction
  teenagers, the main stratum of society and vulnerable communities build the future; therefore, psychologists and educators have long studied the factors affecting their mental health. One of the major factors in adolescents is depression.
  Methods
  This study is a pilot study using a control group. The study population consisted of all high school (2th cycle) girls secondary school in the academic year 2014-2015. Using the example of cluster of secondary school students in the second round included 30 patients (15 in experimental group and 15 control group). In this study, Beck Inventory (BDI-II) is used. For data analysis, multivariate analysis of covariance (MANCOVA) is used.
  Results
  The results showed that 15 sessions of behavioral activation therapy tailored to adolescents have symptoms of depression in adolescents between the experimental and control groups after adjustment for covariate (pretest) to test a significant difference (F(1,27)= 61.52, P
  Conclusion
  Based on these findings, based on behavioral activation treatment can reduce symptoms of depression as a practical way to help young people and as an effective method of treatment is used in therapy sessions. Using this method can be depressed adolescents to become an active member of society and improve their participation in the fields.
  Keywords: Depression, Adolescence, Behavioral Activation
 • Vida Rezaei Hachesu, Shadi Naderyan Feli *, Mohammad Azimi, Fatemeh Aminaei Pages 60-69
  Introduction
  Musculoskeletal disorders are the most common occupational health problem that led to rising costs and declining efficiency of the labor force. The aim of this study was to assess the prevalence of musculoskeletal disorders and assess the risk of these disorders among cleaners.
  Methods
  In this analytic cross-sectional study, among the colleges and dormitories cleaners of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, 76 people were selected by census method. Data were collected by the Nordic questionnaire and REBA method. We used mean, sd, and frequency table for describing data. To compare the averages, we used independent sample t test. The Chi-square test was used for comparing the prevalence of musculoskeletal disorders.
  Results
  The mean age and experience of the participants were 37.28 9.69 and 11.94 7.17, respectively. The most prevalent disorders were related to Lumbar (51.3 %), ankle (48.7 %) and knee (47.4 %), respectively. There was no significant difference between mean of age and experience of people with musculoskeletal disorder compared with those without musculoskeletal disorder.
  Conclusion
  The results showed a high prevalence of musculoskeletal disorders and recalls the need for corrective actions to improve the people working conditions.
  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Ergonomic, cleaners, REBA
 • Mehdi Barzegar Bafrooei *, Elham Akoochakian, Mohammad Afkhami Aghda Pages 70-83
  Introduction
  The purpose was to determine the effect of biological, cognitive and emotional characteristics of maturity to mothers on improving relations between parent - child adolescent girls with precocious puberty.
  Methods
  Quasi- experimental pre-test - post-test method is use with control group. The population is elementary school students with early puberty in Yazd town in 2014-15, who 32 students were randomly selected of population by cluster sampling of schools between adolescent girls andcompleted relationship parent - child Scale.Data were assesed with analysis of covariance.
  Results
  The results showed that teaching biological, cognitive and emotional characteristicssignificant impact on relationship parent – child. Also, The results showed that teaching biological, cognitive and emotional characteristics of maturity to the mothersa significant impact on increasing positive emotions, identification with mother and amount of Relationship of in the experimental groups and only the component of disorientation in relation to the role has no significant effect
  Conclusions
  training the biological, cognitive and emotional characteristics of maturity to mothers can improve parent - children relationships with precocious puberty in adolescent girls
  Keywords: Precocious puberty_child - parent relationship_biological_cognitive_emotional characteristics
 • Mohammad Pourshams * Pages 84-93
  Introduction
  Vehicle and motorcycle accidents are one of the main causes of mortality in the world and the highest rates of mortality are attributed to developing countries. On average, every day, there are three thousand car deaths in the world, and mortality related to vehicles are the 11th most common cause of death in developing countries. In our country, the death toll from driving accidents is very high. Ranked fourth in the top 25 high-losing countries. Basically, accidents are the cause of mortality at the age of 40 and traffic accidents as leading cause.
  Methods
  This is a descriptive-analytic method in terms of its purpose, its time of the beginning of the year 96, and the statistical population is all the drivers of Yazd city, which is a large community. In this research, due to the large size of the population and the impossibility of conducting research on the whole society, 384 people were selected as Krejisi and Morgan based on random sampling method for sampling. Thus, Yazd city is divided into 5 sections and the questioner in each section randomly selected 77 people from various drivers in terms of age and type of vehicle in that section and submitted the questionnaire after giving the necessary explanation to fill them. Also, traffic user's values ​​in Yazd were selected based on the baseline study, literature and its integration with the results obtained from field research data. Data analysis method; In this study, to test the hypotheses with the aim of measuring the effect of variables, multiple linear regression was used. For categorizing and analyzing data, the software EXCEL and spss23 were used which are presented by giving two tables Model Summary and regression coefficient table (ANOVA); correlation values ​​between two variables (R and R2) and the significance level (sig) were determined and the results were analyzed.
  Results
  The results show that religious values ​​(0.828), economic value (0.282), social value (0.250), knowledge value (0.91), health value (0.159) And familial value (146/0) had the highest impact on the traffic behavior variable, and there was no significant impact from the values ​​of public value, aesthetic, pleasure and power.
  Conclusion
  By relying on the values ​​that exist in a society, there can be some kind of correlation in order to advance and highlight the ruling values, which over time and observing this behavior (from the clingers), other people who are less affluent These values ​​are also trying to maintain their coherence, so respecting these values ​​is consistent with the results obtained in accordance with the proper traffic behavior; complying with traffic rules and regulations, which will result in traffic ordering And reduce accidents and losses caused by it.
  Keywords: values, traffic users, Yazd, traffic behavior