فهرست مطالب

 • پیاپی 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صدیقه عباسپور، محمدرضا صباغی، مریم تاتاری صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  بسیاری از مرگ ها و ناتوانایی های بلندمدت، از طریق مراقبت اورژانس قابل پیشگیری هستند. برای ادامه ی حیات مصدوم، نقش مولفه های انسانی، برخورداری از تجهیزات و امکانات تخصصی برای ارائه خدمات مناسب اهمیت بسیار بالایی دارد. این مطالعه ی با هدف ارزیابی تجهیزات بالینی پایگاه های اورژانس 115 دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در سال 1395 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی است که پس از تصویب و اخذ کد کمیته اخلاق پژوهش دانشگاه، تمام 12 پایگاه اورژانس 115 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه در شش ماهه دوم سال 1395 از نظر تجهیزات مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها چک لیست استاندارد تجهیزات پایگاه های اورژانس 115 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS ver 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده در بررسی پایگاه های شهری و جاده ای اورژانس 115 تربت حیدریه، به وسیله چک لیست استاندارد تهیه شده با در نظر گرفتن 10 متغیر برای تجهیزات بالینی، میزان 89/54 درصد از استانداردها رعایت شده بود. بیشترین و کم ترین میزان استانداردها به ترتیب مربوط به دارو و کیف رزرو با 9/89 درصد و بیکس پانسمان با 04/8 درصد بود.
  نتیجه گیری
  در حال حاضر وضعیت پایگاه های اورژانس با در نظر گرفتن استانداردهای وزارت بهداشت در سطح نسبتا خوبی هست. کمبود تجهیزات پایگاه های اورژانس 115، باعث کاهش کارایی خدمات پزشکی اورژانس پیش بیمارستانی خواهد شد. توجه کافی جهت رسیدن به استانداردها، رفع کمبودهایی همچون سامانه GPS، دستگاه الکتروشوک و لیست کیت تریاژ بسیار ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، تجهیزات بالینی، خدمات پزشکی اورژانس، تکنسین فوریت های پزشکی، استاندارد
 • سعیده جعفرزاده، زهرا خیالی، سمیه صفدار، فرزانه مباشری، زهرا ملکی صفحات 9-18
  زمینه و هدف
  مسمومیت ها یکی از علل مهم مرگ و میر در اغلب کشورها می باشند به طوری که مسمومیت های حاد یکی از مشکلات تهدید کننده سلامت در سرتاسر جهان محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ویژگی های بیماران بستری ناشی از انواع مسمومیت های عمدی و غیر عمدی در شهرستان فسا طی سال های 1393 لغایت 1395 انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  مطالعه توصیفی- مقطعی برروی 275 بیمار مسموم مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان ولی عصر شهر فسا طی دو سال و نیم انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه ویژگی های بیماران شامل سن، جنس، محل و روز مسمومیت، مسمومیت عمدی یا غیر عمدی، اعتیاد به مواد، سابقه قبلی اقدام به خودکشی، تاریخچه مصرف داروها، میانگین مدت زمان بستری و پیش آگهی بیماران از پرونده های بیماران جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  اغلب بیماران مرد(28/63 درصد)، مجرد (60/53 درصد)، بیکار (80/65 درصد) و در رده سنی 59-36 سال قرار داشتند. 40/80 درصد مسمومیت ها غیرعمدی بود که داروهای آنالجزیک و نارکوتیک ها (44 درصد) بیشترین ماده مسمومیت زا را تشکیل دادند. اکثر مسمومیت ها در منزل (90 درصد) و مناطق شهری (40/60 درصد) بود. 90/63 درصد افراد مسموم در کمتر از یک ساعت به مراکز درمانی مراجعه نموده و 60/75 درصد با بهبودی کامل مرخص گردیده بودند و گزارشی از بستری در آی سی یو و مرگ مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های مطالعه حاضر، آسیب پذیرترین گروه در معرض خطر مسمومیت را مردان، افراد مجرد و بیکار در رده سنی 59-36 سال به علت مسمومیت با داروها تشکیل می دادند. بنابراین لازم است در رابطه با عدم تجویز بدون نسخه داروها و نحوه مصرف آنها آموزش های همگانی خصوصا در افراد میانسال انجام پذیرد.
  کلیدواژگان: ویژگی بیماران، مسمومیت عمدی، مسمومیت غیرعمدی، فسا
 • مجتبی راد، امید صبوری، اسماعیل صبوری صفحات 19-28
  زمینه و هدف
  مراقبت های پیش بیمارستانی یک جزء اساسی و سرنوشت ساز در درمان بیماران اورژانسی می باشد. هر چه مدیریت این بیماران مناسب تر، صحیح تر و سریع تر باشد، میزان بیماری زایی و مرگ و میر کمتر خواهد شد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی شهر سبزوار با استانداردهای موجود در سال 1393 انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1393، در پنج پایگاه اورژانس درون شهری، سبزوار انجام شد. داده های مربوط به کارکنان و تجهیزات موجود در پایگاه های اورژانس با استفاده از چک لیست استخراج شدند و 14306 گزارش ماموریت و میانگین زمانی هر ماه در طول 12 ماه از ابتدای فروردین تا پایان اسفندماه 1393 با توجه به گزارشات ثبت شده در پایگاه مرکزی مورد بررسی قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی و نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  هیچ کدام از پایگاه ها دارای نیروی انسانی کافی و هیچکدام از آمبولانس ها دارای تمامی تجهیزات مورد نیاز نبودند. بیشترین کمبود مربوط به تجهیزات مدیریت درمانی حیاتی بود به صورتی که تنها 50/12درصد از آمبولانس ها دارای این تجهیزات بودند. حدود 06/18درصد از زمان پاسخ ها در بیشتر از هشت دقیقه پاسخ داده شده اند.
  نتیجه گیری
  به منظور بهبود ارائه مراقبت های پیش بیمارستانی، ضروری است که در زمینه کنترل کیفی خدمات تکنسین های اورژانس پیش بیمارستانی، آمبولانس و تجهیزات مورد نیاز آن، توجه بیشتری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: مراقبت پیش بیمارستانی، خدمات پزشکی اورژانس، زمان پاسخ، استاندارد
 • مرضیه مجیدپور، محمدرضا دین محمدی، سقراط فقیه زاده صفحات 29-37
  زمینه و هدف
  جلب رضایتمندی بیمار در سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی، بیانگر اهمیت پاسخگویی به نیازهای انسان است. این مطالعه با هدف تعیین میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به مراکز اورژانس بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، پژوهشگر با حضور در نوبت های صبح، عصر و شب به مدت یک هفته کامل با روش نمونه گیری زمانی تعداد 193 بیمار را که حداقل یک شیفت کامل در بخش های اورژانس بیمارستان های فوق بستری بودند، انتخاب نمود. داده های مطالعه با استفاده از پرسشنامه رضایتمندی بیماران اورژانس مورد پیشنهاد وزارت بهداشت از طریق مصاحبه فردی گردآوری و با آمار توصیفی و استنباطی مناسب و نرم افزار SPSS Ver. 22 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره رضایتمندی بیماران در هر دو مرکز 64/65 با انحراف معیار 26/10 بود. بالاترین سطح رضایتمندی مربوط به خدمات پرستاری به ترتیب در نوبت صبح، عصر، شب، امکانات رفاهی و مدت زمان انتطار از نتایج پاراکلینیکی بود و پایین ترین سطح رضایتمندی مربوط به مدت زمان انتظار جهت ویزیت و آموزش در ارتباط با مراجعات بعدی و نحوه پیگیری درمان بود.
  نتیجه گیری
  اگرچه میزان رضایتمندی بیماران مراکز اورژانس به ویژه از خدمات پرستاری در حد قابل قبول بود، اما در مواردی همچون آموزش بیمار حین ترخیص و حضور به موقع پزشک بر بالین بیمار نیاز به پایش بیشتر و تدابیر موثر از سوی مدیران مراکز مربوطه می باشد. پیشنهاد می شود که با انجام اقداماتی همچون نظارت و پایش پرسنل از جهت آموزش به بیمار، آموزش به پرسنل جهت بالا بردن سطح آگاهی و دانش در ارتباط با اهمیت آموزش حین ترخیص و حضور به موقع پزشک بر بالین بیمار میزان رضایتمندی دریافت کنندگان خدمت را افزایش داد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، بخش اورژانس، کیفیت خدمات، زنجان
 • اطهره نذری پنجکی، نرگس سالاری، معصوم خوش فطرت صفحات 38-45
  زمینه و هدف
  احیای قلبی-ریوی (CPR) شامل اقداماتی است که برای بازگرداندن اعمال قلب و مغز در فردی که هوشیاری خود را از دست داده، انجام می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان موفقیت احیای قلبی ریوی در اورژانس و بخش های بیمارستان های آموزشی درمانی شهرستان زاهدان و به منظور کمک در بهبود شرایط و تمهیدات موثر در بیمارستان ها جهت افزایش موفقیت احیای قلبی-ریوی صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، از مهر تا اسفند 1395، تعداد 199 نفر از بیمارانی که در اورژانس و بخش های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دچار ایست قلبی-ریوی شدند و تحت CPR قرار گرفتند به روش در دسترس، بررسی شدند. اطلاعات با استفاده از چک لیست محقق ساخته جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل وارد نرم افزار SPSS گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمارهای توصیفی مناسب استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران 43 سال بود. علل زمینه ای مرتبط با بیماری های داخلی با فراوانی 6/23 درصد در صدر جدول علت ایست قلبی- ریوی قرار داشت. همچنین 7/36 درصد از احیاءهای انجام شده موفقیت آمیز بود. بین علت زمینه ای ایست قلبی- ریوی با نتیجه CPR ارتباط معناداری مشاهده نشد. در نهایت چهار درصد از افراد، زنده از بیمارستان مرخص شدند..
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، بین علت زمینه ای ایست قلبی-ریوی با نتیجه ی احیاء ارتباط معناداری نبود. همچنین درصد موفقیت احیاء در بیمارستان های مورد مطالعه نسبت به سایر مطالعات انجام شده در داخل کشور بالا بود اما درصد قابل توجهی از افراد مورد مطالعه ی حاضر فوت نمودند.
  کلیدواژگان: احیای قلبی، ریوی، ایست قلبی، تنفسی، اورژانس، علت زمینه، میزان موفقیت، نتیجه احیاء
 • حمید حیدرزاده، هادی حسنخانی، عباس داداش زاده، اسکندر فتحی آذر، سیما مقدسیان، حمیدرضا حریریان صفحات 46-55
  زمینه و هدف
  با توجه به موقعیت جغرافیایی و حادثه خیز بودن کشورمان، نقش پرستاران در شرایط بحرانی به عنوان پرجمعیت ترین گروه در میان پرسنل پزشکی دارای اهمیت بسیار است. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین سطح آگاهی، آمادگی و عملکرد دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی تبریز در مواجهه با حوادث غیر مترقبه انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی مشاهده ای در سال 1395، با استفاده از نمونه گیری آسان سطح آگاهی، آمادگی و عملکرد 41 دانشجو دانشکده پرستاری و مامایی با استفاده از پرسشنامه (مشتمل بر سه بخش فردی، تعیین آگاهی و آمادگی) و چک لیست نحوه عملکرد بررسی شد. روایی این پرسشنامه ها و چک لیست با روایی محتوا و پایایی بازآزمون تایید شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار آگاهی و آمادگی دانشجویان به ترتیب 51/2±85/21 و 90/91±78/609 بود که نشاندهنده آگاهی متوسط (51 درصد) و آمادگی خوب (60 درصد) دانشجویان جهت تریاژ پیش بیمارستانی می باشد. میانگین و انحراف معیار مدت زمان تریاژ 86/3±24/11 دقیقه و همچنین فراوانی و درصد تریاژ صحیح (53/48)199 و تریاژ ناصحیح (47/51)211 ( شامل تریاژ بالا (21/11)46 و تریاژ پایین (24/40)165 بود که در حیطه عملکرد تریاژ پیش بیمارستانی مشارکت کنندگان دارای عملکرد ضعیف (نزدیک 52 درصد از دانشجویان) بودند.
  نتیجه گیری
  مشارکت کنندگان آگاهی و آمادگی متوسط و خوبی جهت تریاژ پیش بیمارستانی داشتند و لیکن عملکرد ایشان در مواجهه با حوادث غیر مترقبه ضعیف و نامطلوب بود. لذا دوره های آموزش پرستاری بحران، با تاکید بر آموزش های نوین و عملی، همچون شبیه سازی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، آمادگی، عملکرد، دانشجویان پرستاری، حوادث غیر مترقبه
 • احمدرضا کیانی چلمردی* ، پژمان هنرمند ، سعید خاکدال صفحات 56-66
  زمینه و هدف
  نوجوانی با تغییرات سریع، نظیر تغییر در ساخت و روابط خانوادگی، ترک خانواده، افزایش مشکلات اجتماعی و تحصیلی همراه است و به همین دلیل، خودکشی در این سن نسبت به سنین دیگر از بالاترین شیوع برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر پیش بینی گرایش به خودکشی بر اساس الگوها و مرزهای ارتباطی در دانش آموزان بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی دانش آموزان مدارس دوره دوم متوسطه شهر اردبیل مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 96-1395 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 432 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که پرسشنامه ی 400 دانش آموز قابل تحلیل بود. برای جمع آوری داده ها از فرم کوتاه مقیاس الگوهای ارتباطی خانواده، پرسشنامه تجدیدنظر شده خودکشی، و مقیاس مرزهای ارتباطی خانواده استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین الگو های ارتباطی خانواده با میانگین (انحراف معیار) 1/37 (9/5) و از مرزهای ارتباطی، مرز بهنجار با میانگین (انحراف معیار) 1/11 (8/2) ، به ترتیب با (31/0-=r) و (23/0-=r) با گرایش به خودکشی با میانگین (انحراف معیار) 7/7 (8/4) همبستگی منفی معنی داری نشان داد (01/0>P). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که 44 درصد از کل واریانس گرایش به خودکشی در دانش آموزان بر اساس الگوهای ارتباطی و مرزهای ارتباطی قابل پیش بینی است (01/0>P).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد الگوها و مرزهای ارتباطی خانواده تا حدود متوسطی قادر به پیش بینی و تبیین گرایش به خودکشی می باشند و می توانند آن را پیش بینی کنند.
  کلیدواژگان: الگوهای ارتباطی خانواده، مرزهای ارتباطی خانواده، خودکشی، دانش آموزان
 • معصومه اکبری ، لیلا طاهری ، سمیه مومنیان ، فریده یوسفی زاده* صفحات 67-79
  زمینه و هدف
  رعایت ایمنی بیمار از مهمترین مولفه های کیفیت ارائه مراقبت بوده و پرستاران از تاثیرگذارترین گروه های نیروی انسانی برای ارائه خدمات هستند. از مهمترین ابعاد موثر بر کارایی پرستاران بارکاریی آن ها می باشد، این مطالعه با هدف تعیین ارتباط بارکاری ذهنی پرستاران با وضعیت رعایت ایمنی بیماران در بخش های اورژانس بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی قم در سال 1396 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی با شرکت 150 پرستار و 300 بیمار که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. از پرسشنامه بارکاری NASA-TLX و پرسشنامه رعایت ایمنی بیماران اورژانس استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های آماری تی مستقل، آنوا، پیرسون و رگرسیون خطی صورت گرفت. سطح معنی داری در کلیه آزمون ها 05/0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین بارکاری پرستاران بالا 87/13± 99/63 و میانگین رعایت ایمنی بیماران در حد متوسط 19/5± 64/32 بود. ارتباط بین بارکاری پرستار و رعایت ایمنی بیماران در بخش های اورژانس معکوس و معنی دار بود (05/0>p). در شیفت عصر رعایت ایمنی بیمار بالاتر بود. وضعیت تاهل و تعداد فرزند پرستاران با رعایت ایمنی بیماران ارتباط آماری معنی داری داشت (05/0>p). همچنین سن بیمار ارتباط معکوس و معنی دار با رعایت ایمنی بیمار داشت (001/0>p).
  نتیجه گیری
  با افزایش بارکاری پرستاران اورژانس از رعایت ایمنی بیماران این بخش ها کاسته می شود. برای بهبود وضعیت رعایت ایمنی بیمار باید اقداماتی در جهت کاهش بارکاری پرستاران، همچون برنامه ریزی صحیح نیروی کاری در بخش اورژانس توسط مدیران صورت گیرد.
  کلیدواژگان: بارکاری، ایمنی بیمار، اورژانس، پرستاران
|
 • Seddigheh Abbaspour, Mohammad Reza Sabbaghi, Maryam Tatari Pages 1-8
  Background And Objectives
  Many deaths and long-time disabilities can be prevented through emergency cares. To continue surviving the injured, having specialized equipment and utilities and the role of human components are of prominent importance to present proper services. This study was conducted to evaluate the clinical equipment of emergency stations of 115 Torbat-e-Haydiriyeh University of Medical Sciences in 2016.
  Materials And Methods
  This is a descriptive study that after approving and obtaining the code of the Ethics from Research Committee of the University, all 12 emergency care units115 covered by the Torbat-e-Haydiriyah University of Medical Sciences were studied.
  Results
  According to the results obtained from reviewing the standard checklist of urban and road Emergency Care Units of Torbat-e-Haydiriyah and considering 10 variables for clinical equipment, 54.89% of the standards were observed. The max and min level of standard is related to the drug by 89.9 %and dressing Box by 8.04% respectively.
  Conclusion
  At present, the status of Emergency care units by considering the standards of the Ministry of Health is fairly good. The shortage of emergency facilities at Emergency Care Units will reduce the efficiency of pre-hospital emergency medical services. It is crucial to pay enough attention to meet the standards, to remove the shortcomings of GPS system, electroconvulsive therapy apparatus, and triage kit list.
  Keywords: Assessment, clinical equipment, emergency medical services, emergency medical technician, standard
 • Saeedeh Jafarzadeh, Zahra Khiyali, Somayeh Safdar, Farzaneh Mobasheri, Zahra Malaki Pages 9-18
  Background And Objectives
  Poisoning is one of the major causes of death in most countries so that acute poisoning is one of the threatening health problems around the world. The aim of this study was to determine the characteristics of hospitalized patients due to intentional and unintentional poisoning in the city of Fasa during the years 2014-2016.
  Materials And Methods
  A descriptive cross-sectional study was conducted on 275 poisoned patients who referred to the emergency department of Valiasr Hospital in Fasa for two and a half years. Data were collected by patients’ characteristics questionnaire including age, sex, place, and date of poisoning, intentional or unintentional poisoning, substance abuse, history of suicide attempt, history of drug use, mean hospitalization time and prognosis of patients extracted from patients’ records. The descriptive statistic and SPSS software version 16 were used to analyze the data.
  Results
  Most of the patients were male (63.28%), single (53.6%), unemployed (65/80%) and age group 36-59 years. 80.40% of poisonings were unintentional by using analgesic and narcotic drugs (44%). Majority of poisoning happened at home (90%) in urban areas (60.40%).63/90% of poisoned patients referred to the medical centers in less than an hour and 75/60% were discharged with complete recovery. There was no report of hospitalization or death in ICU.
  Conclusion
  According to the findings of this study, the most vulnerable group at risk of poisoning was males, single and unemployed people aged 36- 59 years old due to drug poisoning. Therefore, it is necessary to make public education, especially in middle-aged people, in relation to non-prescription drugs and how they are used.
  Keywords: patient characteristics, intentional poisoning, unintentional poisoning, Fasa
 • Mojtaba Rad, Omid Sabury, Esmaeil Sabury Pages 19-28
  Background And Objectives
  Pre-hospital care is a critical and decisive factor in the treatment of emergency patients. The better, faster and more appropriate you manage these patients, the less morbidity and mortality will be. The purpose of this study was to compare the pre-hospital emergency condition of Sabzevar City with existing standards in 2014-2015.
  Materials And Methods
  The present study was a correctional descriptive-analytic conducted in five Sabzevar Urban Emergency Care Units in 2014. Data regarding the staff and equipment in Emergency Care Units were extracted by using a checklist. In this study, 14, 306 mission reports recorded at the Central Emergency Care unit were reviewed during 12 months from the beginning of April to the end of March 2014. Descriptive statistics and SPSS software version 16 was used to analyze the data.
  Results
  None of the Emergency Care Units had sufficient manpower and none of the ambulances had all the equipment needed. The greatest shortage was in vital therapeutic equipment so that only 12/50 % of ambulances had this equipment and about 8/06% of the requests had been answered in more than eight minutes.
  Conclusion
  In order to improve the provision of pre-hospital care, it is necessary to pay more attention to pre-hospital quality control.
  Keywords: pre, hospital care, emergency medical services, response time, standard
 • Marzieh Majidpoor, Mohammadreza Dinmohammadi, Soqrat Faghihzadeh Pages 29-37
  Background And Objectives
  Patient satisfaction is one of the important indicators of the quality of the services of emergency departments. This study aimed to determine the satisfaction rate of patients referred to emergency departments of teaching hospitals of Zanjan University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 193 patients who referred to the emergency centers of teaching hospitals were selected by time sampling during one week in each three working shifts. The patients who entered the study should at least have 6 hours of hospitalization. A satisfaction questionnaire approved by the Ministry of Health was used to collect data through individual interviewing. The study data were analyzed using appropriate descriptive and inferential statistics and SPSS Ver. 22.
  Results
  The mean score of patient's satisfaction in both departments was 64.66 with a standard deviation of 10.26. The highest level of satisfaction related to nursing services, amenities and Waiting time for diagnostic tests result, and the lowest level of satisfaction was related to teaching patients during discharge time and the waiting time for physician visit.
  Conclusion
  Although the satisfaction rate of patients in Emergency Centers, in particular nursing services, was acceptable, in some cases, such as patient education during discharge and timely attendance of a physician, more monitoring and effective measures are needed from the managers of the these departments.
  Keywords: satisfaction, emergency department, quality of service, Zanjan
 • Athare Nazripanjaki, Narges Salari, Masoum Khoshfetrat Pages 38-45
  Background And Objectives
  Cardiopulmonary resuscitation consists of the measures taken to restore the functions of brain and heart in a person who has lost his consciousness. The present study was performed with the objective of investigating the relationship between the underlying cause of cardiopulmonary arrest and the successful cardiopulmonary resuscitation and to help to improve the conditions and effective measures in the hospitals so that the successful cardio-pulmonary resuscitations would increase.
  Materials And Methods
  In this descriptive and cross-sectional study from September 2016 to March 2017, 199 patients who suffered cardiopulmonary arrest in emergency and wards of Ali-ibn-Abi-Talib and Khatam-al-anbia hospitals of Zahedan and undergone CPR, were investigated Then, the information of the patients was collected through researcher-made checklist and eventually, SPSS software was used for data analysis. Descriptive statistics were used to analyze the demographic data. Then, chi-square and t-test were used for the correlation between variables.
  Results
  patient's average age was 43 years. The underlying cases which were related to internal diseases were at the top of the table of cardiopulmonary arrest with the frequency of 23.6. Also, 36.7% of performed resuscitations were successful. It was observed that there is a significant relationship between the underlying causes of heart arrest and the result of CPR. Eventually, 4% of studied subjects were discharged from the hospital alive.
  Conclusion
  There was not a significant relationship between the underlying causes of heart arrest and the result of CPR. The obtained results from this study suggest that the percentage of successful resuscitations in the studied hospitals, comparing to the other studies performed in the country, is high. But in this study, a noticeable percentage of patients died.
  Keywords: cardiopulmonary resuscitation, heart arrest, emergency, underlying cause, the rate of success, CPR outcome
 • Hamid Heidarzadeh, Hadi Hassankhani, Abbas Dadashzadeh, Eskandar Fathi-Azar, Sima Moghadasian, Hamidreza Haririan Pages 46-55
  Background And Objectives
  According to the Iran's geographical situation and its high rate of accidents, the nurse's role as the largest group among medical staff in critical condition is very important. The aim of this study was to determine nursing student's disaster knowledge, preparation and performance in Tabriz faculty of Nursing and Midwifery.
  Materials And Methods
  In this observational descriptive study, knowledge, preparation and performance of the 41 nursing students, assessed by questionnaires (including three sections of demographic, the awareness and preparedness) and the performance check list in 2016. Validity evaluated by content validity and reliability of the questionnaires assessed using test-retest reliability. Data analyzed by SPSS Ver. 16 through descriptive and inferential statistics.
  Results
  The mean and standard deviation of awareness and preparedness of the students were 21.85±2.51 and 609.78±91.90, respectively. The frequency and percentage of the student's performance was 1002 (48.87) including controlled breathing 166 (40.48) neurological status, 243 (59.26), perfusion 237 (57.80) positions recovery 327(79.75), and labeling the card 29 (7.07). Frequency and percentage of total Triage time was 11.24±3.86. 199 (48.53%) of the students triaged correctly but 211(51.47%) ones triaged incorrectly, which includes a over triage 46 (11.21%) and undertriage 165 (40.24%).
  Conclusion
  The knowledge and preparation of participants to do pre-hospital triage were moderate and good; but the nursing students had the poor performance and their performance was not satisfactory. Therefore, disaster condition courses emphasizing on modern and practical training such as the simulation is recommended for the nursing students.
  Keywords: knowledge, preparation, performance, nursing students, disasters
 • Ahmadreza Kiani Chalmari*, Pezhman Honarmand , Saeed Khakdal Pages 56-66
  Background and Objectives
  Adolescent is associated with rapid changes, such as changes in family structure and relationship, family abandonment, and increase in educational and social problems and therefore, suicide in this ages have greater rate than other ages. Thus, suicide at this age is the most prevalent in comparison with other ages. The aim of the current study was to predict the suicidal tendencies based on patterns and communication boundaries in students.
  Materials and Methods
  The present study was a descriptive correlational study. The research sample included all Ardabil school’s students in 2016-2017. Using convenience sampling, 432 people were selected as samples and the questionnaire of 400 students was analytic. To collect data, a short form of Family Communication Patterns Scale, a revised suicide questionnaire, and a family communication boundaries scale were used. Data were analyzed using the Pearson correlation coefficient and SPSS-23 software.
  The physical aspect of the human domain
  Results
  The relationship between family communication patterns with mean score 37.1±5.9 and normal boundary aspect of boundary communication with mean score 11/1±2. (withr=0.31 and r=0.23 respectively) with suicidal tendency with mean score 7.7±4.8 showed a significant negative correlation (P<0.01).Also, the results of the regression analysis revealed that 44% of the total variance of the suicidal tendency in students based on communication patterns and communication boundaries is predictable (P<0.01).
  Conclusion
  It seems that family patterns and boundaries of communication are able to predict and explain suicidal tendencies to a moderate extent.
  Keywords: family communication patterns, family communication boundaries, suicide, students
 • Masoumeh Akbari , Leila Taheri , Somayeh Momenyan , Faride Yousefi * Pages 67-79
  Background and Objectives
  Patient safety observance is one of the most important components of care provision quality and nurses are the most effective groups of human resources to provide the services. One of the most important factors of nurses' efficiency is their workload. This study aimed to investigate the relationship between nurses’ workload and patient safety condition in emergency departments of Qom University of Medical Sciences Hospitals in 2017.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted by the participation of 150 nurses and 300 patients who were selected through using non-random sampling method. The NASA-TLX workload questionnaire and the safety observation questionnaire of emergency patients were used. Data were analyzed using SPSS version 20 software and statistical tests (independent T-test, ANOVA, Pearson and linear regression). The significance level in all tests was considered as p<0.05.
  Results
  Nurses' workload mean was 63.99±13/87 that was high and the mean of patient safety observance was 32.64±5/19 that was moderate. The correlation between nursing workload and patient safety observance was reversed and significant (p<0/05). In the evening shift, patient safety observance was higher. There was a significant relationship between marital status and the number of children of nurses with patient safety observance (p<0/05). The age of the patient had a significant and reversed relationship with patient safety observance (p<0/001).
  Conclusion
  Increasing the emergency nurses’ workload reduces patient safety observance in these departments. To improve the condition of patient safety observance, measures such as proper planning of the workforce in the emergency department by managers should be taken to reduce the nurses’ workload.
  Keywords: workload, patient safety, emergency, nurses