فهرست مطالب

 • پیاپی 17 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/26
 • تعداد عناوین: 8
|
 • زهره فنی*، حسینعلی خلیل اللهی، ژیلا سجادی، محمود فال سلیمان صفحات 13-24
  هدف پژوهش حاضر، شناخت ماهیت، نوع و سهم هر یک از عوامل مهاجرت (دافعه، جاذبه، تبعی و شخصی) در مهاجرت از روستا به شهر و پیامدهای آن بر ناپایداری شهر بیرجند بوده است. نوع پژوهش کاربردی با ماهیت توصیفی- تحلیلی که با استفاده از پیمایش انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل تمام خانوارهای مهاجر روستایی ساکن در شهر بیرجند بود که با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران، تعداد 329 خانوار تعیین گردید. نمونه های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از نرم افزارSPSS وExcel استفاده گردید. طبق نتایج به دست آمده، پیامدهای اجتماعی سکونت در شهر نشان داد که پیامدهای منفی اجتماعی برای مهاجرین بعد از مهاجرت به شهر بیشتر است. در میان عوامل دافعه مهاجرت های روستایی،عوامل اجتماعی -خدماتی بیش ترین تاثیر را داشته اند و بعد از آن عوامل اقتصادی،آموزشی و پژوهشی، فرهنگی و مذهبی، طبیعی و سیاسی، در رده های بعد قرار دارند. از میان متغیرهای طبیعی« خشکسالی های اخیر» مهم ترین عامل دافعه و در بین عوامل اقتصادی« دستیابی به شغل وکار» و «کسب درآمد بیش تر در شهر» مهمترین عوامل جاذبه بوده اند.
  کلیدواژگان: مهاجرت، روستا- شهری، ناپایداری شهری، بیرجند
 • رحمت الله بهرامی* صفحات 25-34
  اصولا افزایش رفاه اقتصادی مردم و کاهش فقر یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه اقتصادی در هرکشور محسوب می گردد. یکی از راه های سنجش فقر، از طریق شاخص های اقتصادی است. هدف این نوشتار در پاسخ به این سوال انجام گرفته است که روند تغییرات خط فقر و شدت فقر در مناطق شهری استان کردستان طی دوره چهار ساله (90-1387) چگونه بوده است؟ این مطالعه تحلیلی با استناد به داده های مرکز آمار ایران و قیمت سبد غذایی که از طریق بانک مرکزی به دست آمده بر اساس پنج
  روش
  خط فقر نسبی، خط فقر مطلق غذایی، روش تحلیل میانگین؛ روش ارشانسکی و ضریب انگل؛ در مناطق شهری استان کردستان مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد روند تورم صعودی بوده و به طور متوسط9/6 درصد رشد داشته است . هم چنین هزینه تامین سبد استاندارد غذایی نیز طی دوره مذکور حدود32 درصد افزایش داشته است. نتایج تحقیق خط فقرنسبی ماهیانه شهری به روش میانگین رشدی معادل 3/35 درصد ، شدت فقر نسبی معادل 5/20 درصد، خط فقر مطلق ماهیانه به روش میانگین 18 درصد افزایش را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: خط فقرنسبی، فقرمطلق غذایی، فقر شهری، شدت فقر، کردستان
 • حسین نظم فر، علی عشقی چهاربرج*، احمد اسمعیلی صفحات 35-48
  هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های رشد هوشمند شهری در مناطق شهرداری شهر ارومیه با تاکید به سه بعد اجتماعی- اقتصادی، کالبدی (زیرساختی) و زیست محیطی–دسترسی می باشد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع کاربرد است. در این راستا از فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP) جهت وزندهی شاخص ها و برای سطح بندی مناطق از مدلELECTRE استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که منطقه یک در رتبه اول و منطقه سه و چهار در رتبه دوم و در نهایت منطقه دو در رتبه سوم قرار دارد. همچنین بین مناطق شهری ارومیه در زمینه تناسب با شاخص های رشد هوشمند شهری، تفاوت قابل توجهی وجود دارد و باید جهت توسعه آتی شهر، توجه ویژه ای به مناطق محروم صورت پذیرد. با مدنظر قرار دادن نتایج به دست آمده، توجه به الگوی رشد هوشمند شهری در مناطق چهارگانه شهر ارومیه امری اجتناب ناپذیر است
  کلیدواژگان: رشد هوشمند، فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP)، شهر ارومیه
 • امیر زاهدی یگانه، احمد خادم الحسینی، رضا مختاری ملک آبادی* صفحات 49-62
  هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین شاخص های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن بر کالبد و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان می باشد. روش تحقیق تحلیلی – مقایسه ای است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق متخصصین و کارشناسان شهری مناطق 15گانه شهرداری اصفهان بوده اند. جهت تحلیل داده های به دست آمده، از نرم افزار SPSS و آزمون CSPP استفاده گردید. طبق نتایج به دست آمده بالاترین رتبه از نظر شاخص های مدیریت شهری در ابعاد جهانی شدن بر کالبد و کاربری رو به تغییر شهر اصفهان، منطقه شش شهرداری و منطقه پنج شهرداری پایین ترین رتبه را به دست آوردند.
  کلیدواژگان: شاخص مدیریت شهری، جهانی شدن، مناطق شهری، اصفهان
 • سحر حسن پور* صفحات 63-74
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی ظرفیت تحمل اکولوژیکی توسعه سکونتگاهی در شهر سمنان اجرا گردیده است. رویکرد پژوهش، کاربردی و روش انجام آن، توصیفی- تحلیلی بود. داده های تحقیق با استفاده از روش اسنادی، جمع آوری گردید. نتایج محاسبات نشان دادند که ظرفیت تحمل منابع زمین و آب به ترتیب در شهر سمنان برابر 960091/0 و 003529/0 بوده و از حد خارج شده است. پیش بینی جمعیت در سال های آینده نیز بیانگر این است که ظرفیت تحمل منابع زمین در سال 1405 به اتمام خواهد رسید و ظرفیت تحمل منابع آب، هم اکنون با بحران و در مرز هشدار قرار دارد و در سال های آتی شدیدتر نیز خواهد شد. از محاسبات می توان نتیجه گرفت که ظرفیت تحمل اکولوژیکی برای سکونت در شهر سمنان در سال های آتی پایدار نبوده و قادر به پاسخ گویی به تقاضای آب و زمین شهروندان، نخواهد بود.
  کلیدواژگان: ظرفیت تحمل اکولوژیکی، توسعه پایدار، شهر سمنان
 • یاسر حاتمی*، کیانوش ذاکر حقیقی، هادی رضایی راد صفحات 76-92
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و سنجش میزان تاثیرگذاری ویژگی های محیطی و ویژگی های اقتصادیو اجتماعی محورهای عملکردی بر الگوی سفری شهروندان در منطقه یک شهر همدان اجرا گردید. نوع پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی _ تحلیلی است. حجم نمونه برای سه محور عملکردی(شریعتی، میرزاده عشقی، سعیدیه) در منطقه یک شهر همدان با استفاده از فرمول کوکران، به ترتیب برابر با ( 225و 290و 265 )تعیین گردید. روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده گردید نتایج پژوهش نشان داد که جدا از خصوصیات و ویژگی های محیطی محورها و کریدورهای عملکردی در ساختار فضایی شهر ، عواملی پنهانی چون ویژگی های اجتماعی - اقتصادی محورهای عملکردی در شکل گیری الگوهای جابجایی نقش تعیین کننده ای دارند. طبق یافته های تحقیق تاثیرگذاری ویژگی های محیطی بر الگوی سفری شهروندان در این محورها بیش از تاثیرگذاری ویژگی های اقتصادی و اجتماعی است. در نتیجه با توجه به این عملکرد و الگوی سفری مرتبط ( حمل و نقل عمومی) و نیز ویژگی های محیطی تاثیرگذار ( مسافت سفر _ طول سفر) می توان به ارائه یک سیستم حمل و نقل عمومی در این محورها و گسترش آن در سایر محورها پرداخت.
  کلیدواژگان: محور های عملکردی، ساختاری، الگوی سفری، همدان
 • فریده کریمی، علیرضا عبدالله زاده فرد*، علی شکور صفحات 93-106
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص های CDS در منطقه 3 شهر شیراز جهت بهبود وضع موجود و نقش آن در دستیابی به توسعه پایدار شهری می باشد. روش پژوهش در دو بخش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. در این راستا با استفاده از روش کوکران و با لحاظ کردن جمعیت 205775 نفر ساکن در محدوده به عنوان جامعه آماری، حجم نمونه تعداد 384 نفر تعیین شد. جهت سنجش روایی سازه ای از آزمون آلفای کرونباخ، برای تعیین روایی محتوایی از تحلیل عاملی اکتشافی و به منظور تحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میانگین معیار قابلیت زندگی 56/2، رقابت پذیری 08/3، بانکی بودن 81/2 و حکمروایی خوب شهری 16/2 می باشد و با توجه به عدد 5/2 به عنوان میانه نظری، می توان گفت که منطقه 3 به لحاظ برخورداری از شاخص های CDS وضعیت نسبتا خوبی دارا می باشند. معیارهای قابلیت زندگی، رقابت پذیری و حکمروایی خوب شهری دارای رابطه معنی دار می باشند و باتوجه به نتیجه آزمون رگرسیون چندمتغیره، معیار بانکی بودن بیشترین تاثیر را در جهت ارتقاء رویکرد CDS در منطقه 3 دارد.
  کلیدواژگان: راهبرد توسعه شهری (CDS)، قابلیت زندگی، رقابت پذیری، حکمروایی خوب شهری، بانکی بودن
 • محسن کاملی*، سمیرا قیاسی، حسن حسینی امینی، سحر افتخاری صفحات 105-119
  مطالعه حاضر به آسیب شناسی تهدیدات بیمارستان های شهری از منظر پدافند غیرعامل شهر قم پرداخته است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است و جامعه مورد مطالعه بیمارستان های سطح شهر قم می باشد. برای دستیابی به هدف، از روش وزن دهی سلسله مراتبی و نمودارهای وزنی هریک از شاخص های تهدیدات ارزیابی گردید. براساس نتایج تحقیق بیش ترین امتیاز مربوط به تهدید بمب گذاری می باشد. بعد از ارزیابی تهدیدات علیه بیمارستان با شناسایی و اولویت بندی دارایی های بیمارستان مشخص شد بخش زایمان و اعمال جراحی در بیمارستان حائز اهمیت بیشتری بوده است و غذاخوری کمترین امتیاز را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: تهدیدات، بیمارستان های شهری، پدافند غیرعامل، قم
|
 • Zohreh Fanni *, Hosainali Khalilollahi, Jila Sajadi, Mahmoud Falsolyman Pages 13-24
  The purpose of this study was to understand the nature, type and contribution of each of the migration factors (repulsive, gravity, extraneous and personal) in migrating from village to city and its consequences on the instability of Birjand city. The type of applied research with descriptive-analytical nature, which was carried out using scrolling. The statistical population of the study consisted of all rural households living in Birjand, which was determined using the Cochran sample size formula, 329 households. The research samples were selected using random sampling method. SPSS and Excel software were used to analyze the data. According to the results, the social implications of housing in the city showed that there are more negative social consequences for immigrants after migrating to the city. Among the repatriation factors of rural migrants, socio-occupational factors have had the greatest impact, after which economic, educational and research factors, cultural and religious, natural and political, are in the next category. Among the natural variables of "recent drought", the most important factor was repulsion and among the economic factors "access to work and work" and "more income in the city" were the most important factors of attraction.
  Keywords: Immigration, Rural- urban, Urban instability, Birjand
 • Rahmatollah Bahrami* Pages 25-34
  Basically, people and poverty reduction in the country's economic well-being is one of the main objectives of economic development programs. One way of measuring poverty through economic indicators. The aim of this study was to answer the question that has been trends of poverty and extreme poverty in the urban areas of the province during the period (2008-2011)? The study, based on data from the Statistical Centre of Iran and the price of the food basket through the Central Bank achieved a 4-year period (90-1387). Inspired by the methods of relative poverty, absolute intensity has been investigated. Results show that inflation and average Ascending 6.9 recent and the cost of supplying standard food basket during the mentioned period has increased by about 32 percent. The results show that line relative average monthly urban growth using 35.3 percent had, the intensity of poverty relative to average growth method equivalent to 20.5 percent, the absolute poverty line using monthly average has increased 18 percen
  Keywords: Relative poverty. Absolute poverty, urban poverty, Kurdistan, poverty line
 • Hosain Nazmfar, Ali Eshgheichaharborj *, Ahmad Esmaeili Pages 35-48
  Rapid urban growth in recent years for the world Created several problems. These issues affect not only the aspects of urban development has been the recent But also other issues such as social, cultural, economic and environmental well has had a significant impact. In order to solve this problem and many ideas which was conducted by experts and urban planners as the most important of these Smart growth strategy measures which is one of the newest and one of the most important ideas of sustainable urbanization. The aim of this study was smart urban growth indices in the city of Orumiyeh, with an emphasis on three dimensions: social, economic, physical (infrastructure) and environmental - accessible. The research method is descriptive- analytic. In this regard, the Analytic Network Process (ANP) for weighted indexes, And for leveling areas of the ELECTRE version is used. The results showed that a region with a score of (1) in the first place and the third and fourth with a score of (0), the second and in the end zone with a score of two (2) has been in third place. The results show that the urban areas of Urmia in proportion to the smart urban growth indicators, there are significant differences that need to be further development of the city, Pay special attention to deprived areas. By considering the results, Due to the smart urban growth pattern in four regions of Urmia is inevitable.
  Keywords: smart growth, Network Analysis (ANP), Urmia
 • Amir Zahedi Yegane, Ahmad Khademolhosseini, Reza Mokhtari Malekabadi* Pages 49-62
  The purpose of this study is to compare the average of urban management indices in the dimensions of globalization on the body and the changing city of Isfahan. The research method is analytical-comparative and has been performed using a researcher-made questionnaire. The statistical population of the study was experts in urban areas of Isfahan Municipality. To analyze the data, SPSS software and CSPP test were used. According to the results, the highest ranking in terms of urban management indicators in the dimensions of globalization on the body and the changing city of Isfahan, the six municipalities and the five municipalities in the region were the lowest.
  Keywords: Urban Management Index, Globalization, Urban areas, Isfahan
 • Sahar Hasanpour* Pages 63-74
  The present study was conducted to evaluate the ecological tolerance capacity of residential development in Semnan. The research approach was applied and its method was descriptive-analytic. Data were collected using the documentary method. The results of the calculations showed that the capacity to withstand land and water resources in Semnan, respectively, was 0.960091 and 0.003529, respectively, and was exceeded. Forecasting the population in the coming years also indicates that the capacity to withstand land resources will be completed in 1405, and the capacity to withstand water resources is already in crisis and at the frontier of warning, and in the coming years more severe Will also be. From the calculations, it can be concluded that the ecological tolerance for habitation in Semnan will not be stable in the coming years and will not be able to respond to the demand of the citizens and water.
  Keywords: Ecological Tolerance Capacity, sustainable development, Semnan City
 • Yaser Hatami *, Kianoosh Zaker Haghighi, Hadi Rezaeirad Pages 76-92
  The purpose of this study was to evaluate and measure the impact of environmental characteristics and socio-economic characteristics of the functional axis on the citizen's travel pattern in Hamedan city. The type of research is applied and its method is descriptive-analytical. Sample size for three functional axes (Shariati, Mirzadeh Eshghi, Saidieh) was determined in Hamedan region using Cochran formula (225, 290 and 265) respectively. Simple random sampling method was used. SPSS software was used to analyze the data. The results of this study showed that, apart from the characteristics and environmental characteristics of the axes and functional corridors in the spatial structure of the city, hidden factors such as socio-economic features of functional axes play a decisive role in the formation of the patterns of displacement. According to research findings, the effect of environmental characteristics on the citizen's journey pattern in these axes is more than the impact of economic and social characteristics. As a result, due to this function and related travel pattern (public transportation) as well as the influential environmental characteristics (travel distance-travel length), it is possible to provide a public transportation system in these axes and extend it to other axes.
  Keywords: Functional, structural axes, travel pattern, Hamedan
 • Farideh Karimi, Alireza Abdolahzade Fard*, Ali Shakoor Pages 93-106
  The goal of this research is investigation of CDS index in3rd region of Shiraz for improving current situation and its role in achieving urban sustainable development. The method of this research is descriptive- analytic. In this way, by using Cochran method and the society of 205775 citizens, the sample size of 384 persons is determined. For reliability test, Cronbach' Alpha and for validity one, exploratory factor analysis is used and by using pearson correlation coefficient and stepwise regression test, data were analyzed. Based on results, the average of livability criteria equals 3.08 and the bankability one is 2.81 and this average for good urban governance equal 2.16. According to theoretical middle -2.5-, it is mentionable that 3rd region of Shiraz municipality has good situation in having CDS criteria. And the mentioned criteria – livability, competiveness and good urban governance have meaningful relation. But bankability can have the most effect in improving CDS approach in 3rd region of Shiraz municipality.
  Keywords: City Development Strategy (CDS), Livability, Competiveness, Good urban governance, Bankability
 • Mohsen Kameli*, Samira Ghiasi, Hassan Hosseini Amini, Sahar Eftekhari Pages 105-119
  The present study addresses the pathology of urban hospitals in terms of passive defense in Qom. The research method is descriptive-analytical and the population of this study is Qom's hospitals. To achieve the goal, the hierarchical weighting method and weight charts of each of the threat indicators were evaluated. According to the results of the research, the highest score is related to the threat of a bombing. After assessing the threats against the hospital, identifying and prioritizing the assets of the hospital revealed the importance of the delivery and surgical department in the hospital and the dining room had the lowest score.
  Keywords: Threats, Urban Hospitals, Passive Defense, Qom