فهرست مطالب

 • سال بیست و ششم شماره 2 (پیاپی 109، خرداد1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/27
 • تعداد عناوین: 20
|
 • ملیحه سعید فیروزآبادی، محسن جلیلیان، رقیه چناری* صفحات 1-10
  مقدمه
  رفتارهای ارتقاء سلامت شامل رفتارهایی است که طی آن فرد به تغذیه مناسب، ورزش مرتب، دوری از رفتارهای مخرب و مواد مخدر، محافظت در برابر حوادث، تشخیص به موقع نشانه های بیماری در بعد جسمی، کنترل عواطف، احساسات و افکار، کنار آمدن با استرس و مشکلات روحی روانی، سازگاری و اصلاح روابط بین فردی در بعد اجتماعی می پردازد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به روش مقطعی در بین 185 نفر از کارمندان که به صورت انتخاب آسان (در دسترس) در سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت(HPLP II) بود که ابعاد آن شامل فعالیت فیزیکی، مدیریت استرس، رشد معنوی، تغذیه، مسئولیت پذیری سلامتی و روابط بین فردی بود. بعد از جمع آوری داده ها، ورود اطلاعات در نرم افزار آماری SPSS vol.21 انجام شد و با انجام آزمون های آماری توصیفی، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل داده ها صورت گرفت. سطح معنی داری در این مطالعه کمتر از 05/0 بود.
  یافته های پژوهش: در این مطالعه میانگین سنی شرکت کنندگان در این مطالعه 08/35 سال با انحراف معیار 78/7 بود که 7/42 درصد مرد و 5/53 درصد زن بودند. میانگین نمره رفتار ارتقاء دهنده در کارمندان 47/130 به دست آمد که بیشترین نمره رفتار در بعد رشد معنوی و کمترین نمره در بعد فعالیت فیزیکی بود. مدل های رگرسیونی بعد فعالیت فیزیکی(P=0.006) و بعد تغذیه(P=0.036) با متغیرهای دموگرافیک معنادار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با استناد به نتایج حاصل از مطالعه، نمره فعالیت فیزیکی نسبت به سایر ابعاد رفتار ارتقاء دهنده سلامت در سطح پایین تری بود. پیشنهاد می شود که جهت بررسی عوامل موثر بر رفتارهای ارتقاء دهنده کارمندان و بهبود وضعیت انجام این رفتارها در این گروه عوامل دیگری جستجو شود تا بر آن اساس اقدامات مداخله ای بهتر و موثرتری در زمینه رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت کارمندان صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: ارتقاء سلامت، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، کارمندان، ایلام
 • مریم سربیشگی، عذرا خواجوی* صفحات 11-20
  مقدمه
  افزایش سطح تستوسترون و یا استفاده ناصحیح و خودسرانه از تستوسترون می تواند باعث ایجاد اختلال در باروری گردد. امروزه استفاده از گیاهان دارویی برای درمان اختلالات هورمونی و نازایی مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثرات عصاره آبی الکلی ویتانیا کواگولانس بر تعداد و قابلیت حیات اسپرم، شاخص گونادوسوماتیک، سطح مالون دی آلدئید(MDA) و ظرفیت آنتی اکسیدانی کل(TAC)، در بیضه رت به دنبال تجویز تزریق تستوسترون بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در مطالعه تجربی حاضر تعداد 48 سر رت از نژاد ویستار به طور تصادفی به 6 گروه تقسیم شدند: کنترل، شاهد، تستوسترون و سه گروه دریافت کننده تستوسترون همراه با عصاره آبی الکلی ویتانیاکواگولانس با دوزهای 250، 500 و1000 میلی گرم بر کیلوگرم. تستوسترون پروپیونات 3 میلی گرم بر کیلوگرم روزانه به صورت زیرجلدی به مدت 4 هفته تزریق گردید. گاواژ دهانی عصاره آبی الکلی ویتانیا کوآگولانس یا آب مقطر به طور هم زمان با تزریق تستوسترون انجام شد. در پایان شاخص گونادوسوماتیک، تعداد و قابلیت حیات اسپرم، MDA و TAC در بیضه مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان دهنده کاهش شاخص گونادوسوماتیک، تعداد قابلیت حیات اسپرم و سطح آنتی اکسیدانی کل و افزایش MDA در گروه دریافت کننده تستوسترون بود(P<0.001). عصاره ویتانیا کوآگولانس به صورت وابسته به دوز باعث افزایش شاخص گونادوسوماتیک و پارامترهای اسپرم، کاهش MDA و افزایش TACدر بیضه در مقایسه با گروه تستوسترون گردید(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد عصاره ویتانیاکواگولانس می تواند باعث بهبود وضعیت پارامترهای باروری گردد و ممکن است در درمان مشکلات ناباروری مفید واقع شود اگر چه تحقیقات بیشتری مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: ویتانیا کوآگولانس، تستوسترون، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل، مالون دی آلدئید، رت
 • سارا رضایی، سالار بختیاری، خیرالله اسدالهی، سمیه حیدری زادی، اردشیر معیری، منیره عزیزی* صفحات 21-27
  مقدمه
  ضایعه نخاعی(SCI) از جدی ترین بیماری های کلینیکی است که عوارض آن علاوه بر شخص بیمار، دامن گیر خانواده و جامعه می شود. بعد از آسیب شدید نخاعی، آستروسیت های سیستم عصبی مرکزی با تبدیل به آستروسیت های واکنشی و ایجاد اسکار گلیال مانعی بزرگ برای بازسازی آکسون ها محسوب می شوند. در مطالعات مختلف، یک بهبود لوکوموتور نسبی خودبخودی در حیوانات دارای ضایعه با گذشت زمان و بدون هرگونه مداخله درمانی گزارش شده است، لذا در مطالعه حاضر، به منظور تعیین دقیق این میزان بهبود، عملکرد لوکوموتور حیوانات دارای ضایعه به مدت 20 هفته پس از ضایعه با استفاده از تست حرکتی BBB(Basso، Bresnahan and Beattie) ارزیابی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از 18 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار استفاده گردید. حیوانات به طور تصادفی به سه گروه مساوی: کنترل نرمال، شم و ضایعه تقسیم گردیدند. در گروه کنترل نرمال هیچ گونه اقدامی انجام نشد، اما در گروه های شم و ضایعه به ترتیب عمل لامینکتومی و مدل کوفتگی در قطعه T10نخاع انجام شد. سپس عملکرد لوکوموتور حیوانات از طریق تست حرکتی BBB تا پایان مطالعه ارزیابی گردید.
  یافته های پژوهش: مقایسه نتایج ارزیابی لوکوموتور هفته های دوم تا بیستم حیوانات گروه ضایعه یک بهبود نسبی را نشان داد زیرا نمره حرکتی این حیوانات از 4/1 در هفته دوم پس از ضایعه، به نمره 16 در هفته بیستم رسید.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان بهبود عملکرد خودبخودی در حیوانات دارای ضایعه نخاعی به مدت بیست هفته با گذشت زمان و بدون انجام مداخله درمانی به میزان قابل توجهی(نمره 16 از 21) افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: ضایعه نخاعی مزمن، بهبود لوکوموتور، تست حرکتی
 • جواد مویدی*، طیبه هاشمپور، زهرا موسوی، مهرداد حلاجی، خانم فرزانه قصابی، ارغوان حاج شیخ الاسلامی، شاهین مرآت صفحات 28-36
  مقدمه
  درمان عفونت مزمن ویروس هپاتیت C (Hepatitis C virus; HCV) با استفاده از ترکیب دارویی اینترفرون آلفا(Interferon-α IFN-α) و ریباویرین(Ribavirin; RBV) صورت می گیرد. عوامل مختلفی در میزان پاسخ به درمان بیماران آلوده به HCV نقش دارند که ژنوتیپ و میزان بار ویروس، سن، نژاد، چاقی، مقاومت به انسولین، میزان فیبروز و پلی مورفیسم های ژن اینترلوکین 28B (Interleukin 28B; IL-28B) مهم ترین آن ها هستند. در سال های اخیر مشخص شده است که چندین پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی(Single nucleotide polymorphism; SNP) در نزدیکی ژنIL-28B با میزان پاسخ به درمان ترکیبی در ارتباط می باشد که از میان فاکتورهای پیشگویی کننده درمان، پلی مورفیسم های IL-28B در رسیدن به پاسخ پایدار ویروسی نقش مهم تری را نسبت به بقیه ایفا می کنند. در این مطالعه فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه rs8099917 ژن اینترلوکین 28B در دو گروه افراد ایرانی سالم و آلوده به هپاتیت C از تهران بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  فراوانی ژنوتیپی پلی مورفیسم نقطه rs8099917 در 105 فرد سالم و 105 فرد آلوده به HCV که در فاز مزمن بیماری قرار داشتند با استفاده از تکنیک PCR-RFLP (Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism) بررسی شد و نتایج به دست آمده توسط نرم افزار SPSS vol.15 و آزمون χ2 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: فراوانی ژنوتیپی این پلی مورفیسم در افراد سالم 1=GG، 7/25=GT و 3/73=TT درصد و در افراد آلوده به هپاتیت C نیز 1/58=GT و 9/41=TT درصد است. ژنوتیپ GG در افراد آلوده به HCV تشخیص داده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه فراوانی ژنوتیپ های نقطه پلی مورفیسم rs8099917 بین دو جمعیت سالم و آلوده به HCV ایرانی از اختلاف معنی داری برخوردار است و فراوانی ژنوتیپ مطلوب TT در گروه افراد سالم بیشتر است.
  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت C، اینترلوکین 28، PCR، RFLP، پلی مورفیسم
 • صحرا بهروش، فاطمه کشاورزی*، فرشید رئیسی صفحات 37-44
  مقدمه
  استرپتوکوک گروه B (GBS)یا آگالاکتیه یکی از مهم ترین علل عفونت میان نوزادان زودرس است. باکتری از طریق مادر به بچه منتقل می شود و منجر به مرگ نوزاد می گردد. دیدگاه مطالعه حاضر تشخیص(GBS) میان نمونه های کلینیکال زنان باردار در استان کرمانشاه به روش Colony PCR و سپس مقایسه روش تشخیصی فنوتیپیک و ژنوتیپیک بود.
  مواد و روش ها
  صد خانم باردار با سن بارداری 30 تا 38 هفته در طی 4 ماه از فروردین 1393 از مراکز بیمارستانی استان کرمانشاه انتخاب شدند. نمونه ها از ترشحات واژینال زنان گرفته شد و با محیط کشت استاندارد(THB) تایت هویت براث و بلادآگار و روش colony PCR برای ژنSCP B ارزیابی شدند.
  یافته های پژوهش: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد، ارزیابی اگر به روش فنوتیپیک باشد، تنها 5 درصد نمونه ها ناقل استرپتوکوک گروه B بود ولی وقتی کلیه نمونه ها با روش colony PCR ارزیابی شد، درصد ناقل نمونه ها به 7 درصد افزایش یافت. هم چنین نتایج تست آنتی بیوگرام نشان داد، بیشترین مقاومت مربوط به اریترومایسین بود و آنتی بیوتیک مناسب جهت درمان ابتدا پنی سیلین و سپس ونکومایسین ارزیابی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، شدت انتشار GBS در زنان باردار کرمانشاهی بالا است. به علاوه، روش Colony PCR که در آن عملیات استخراج DNA از کلنی های رشد یافته حذف شده است می تواند یک روش سریع، قابل اعتماد و به صرفه تر برای تشخیص ناقلین باشد
  کلیدواژگان: استرپتوکوک گروه B(آگالاکتیه)، colony PCR، ژنSCP B، تست آنتی بیوگرام
 • الهام صفوی، مسعود همایونی تبریزی*، احسان کریمی صفحات 45-55
  مقدمه
  رگزایی فرایندی پویا است که در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک نظیر رشد تومورهای سرطانی نقش مهمی دارد. امروزه استفاده از نانو ذرات تولید شده به روش سبز به دلیل قدرت مهار رگ زایی نقش مهمی در مبارزه با سرطان بر عهده دارند. در روش سبز از عصاره گیاه به عنوان عامل کاهنده یون های فلزی و روشی مقرون به صرفه و سازگار با محیط زیست در سنتز نانو ذرات استفاده می گردد. در این مطالعه از نانو ذرات اکسید روی سنتز شده با عصاره ریشه گیاه انجبار استفاده شد و مهار رگ زایی مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  برای بررسی اثرات ضدرگ زایی نانو ذرات اکسید روی سنتز شده به روش سبز، 30 عدد تخم مرغ نژادRoss در 6 گروه شامل شاهد و شاهد آزمایشگاهی و 4 گروه تجربی(تیمار شده با غلظت های 2000، 1000، 500، 250 میکروگرم بر میلی لیتر از نانو ذرات اکسید روی) که به طور کاملا تصادفی تقسیم شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفت. در روز 12، اثرات نانو ذرات بر تیمارها مورد آنالیز قرار گرفت. داده های حاصل توسط نرم افزار SPSS و آزمون آماری ANOVA بررسی گردید و P<0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهش: یافته های به دست آمده نشان می دهد که استفاده از غلظت های 1000 و 2000 میکروگرم در میلی لیتر از نانو ذرات اکسید روی می تواند سبب کاهش معنی دار در تعداد عروق و طول عروق پرده کوریوآلانتوئیک(P<0.001)، کاهش میزان وزن و کاهش طول سری-دمی(P<0.05) جنین های جوجه در مقایسه با گروه شاهد شود.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد نانو ذرات اکسید روی سنتز شده با عصاره آبی ریشه گیاه انجبار دارای توانایی لازم در مهار رگ زایی است.
  کلیدواژگان: آنژیوژنز، ZnO، پرده کوریوآلانتوئیک
 • سارا قندهاری، مسعود همایونی تبریزی*، پوران اردلان صفحات 57-67
  مقدمه
  نانوذرات به دلیل توانایی بالقوه در زمینه های مختلف از جمله پزشکی و دارو مورد توجه بسیاری قرار گرفته اند. نانوذرات نقره از شناخته شده ترین ترکیبات در دارورسانی و درمان سرطان به شمار می آید. بررسی ها نشان می دهد که نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز دارای اثرات ضد میکروبی، آنتی اکسیدان، سیتوتوکسیک و ضد التهابی می باشند. لذا در این مطالعه توان آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوذرات نقره سنتز شده از عصاره گیاه روناس بر علیه سلول های سرطان کبد و سلول های نرمال فیبروبلاستی پوست با استفاده از پروتوکل های استاندارد بررسی شد.
  مواد و روش ها
  ابتدا نانوذرات نقره با استفاده از عصاره آبی روناس تهیه شد و سپس توان مهاری نانوذره سنتز شده بر علیه رادیکال های آزاد ABTS و DPPH مورد ارزیابی قرار گرفت. از روش MTT به منظور ارزیابی میزان سمیت این نانوذرات در غلظت های مختلف بر علیه سلول های نرمال فیبروبلاست پوستی(HDF) و سلول های سرطان کبد(HepG2) استفاده شد. به این ترتیب که ابتدا سلول ها کشت داده شد و سپس به مدت 24 ساعت در معرض غلظت های مختلف نانوذرات قرار گرفتند و در نهایت میزان سمیت با استفاده از محلول MTT سنجش گردید.
  یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان داد که نانوذرات نقره قادر است به صورت وابسته به غلظت اثر مهاری بر رادیکال های آزاد ABTS و DPPH اعمال نماید به طوری که با افزایش غلظت تا 1250 میکروگرم بر میلی لیتر میزان مهار رادیکال های آزاد به بالای 80 درصد افزایش نشان داد و هم چنین IC50 برای ABTS و DPPH به ترتیب 140 و 60 میکروگرم بر میکرولیتر گزارش گردید. نتایج حاصل از بررسی اثر سمیت نانوذره بر سلول های سرطان کبد نشان داد که این نانوذرات قادر است سلول های سرطانی را در غلظت های بسیار پایین مهار کند(IC50: 6 μg/ml) حال آن که در این غلظت ها بر سلول های نرمال اثر کشندگی ندارد(IC50: 100 μg/ml).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهد که نانوذرات سنتز شده دارای خاصیت آنتی اکسیدانی بوده و هم چنین قادر است در غلظت پایین سلول سرطان کبد را مهار و در غلظتی مشابه بر سلول نرمال اثر سمیت نداشته باشد که همین امر این نانوذره را کاندیدی مناسب جهت استفاده در مهار سلول های سرطانی می کند
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، گیاه روناس، آنتی اکسیدان، سیتوتوکسیک
 • علی جاودانی، محمد جواد سلطانی بناوندی، اکرم سادات طاطبایی بفرودی، کیومرث امینی* صفحات 68-76
  مقدمه
  شیگلا باسیل گرم منفی روده ای است که عفونت های ناشی از آن مشکلات جدی را در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه ایجاد کرده است. مصرف بی رویه آنتی بیوتیک بدون توجه به الگوهای مقاومتی باعث ظهور سویه های مقاوم شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع ژن های مقاومت به سولفونامیدها و اینتگرون کلاس 1 در سویه های شیگلا سونئی جداسازی شده از بیماران مبتلا به اسهال و تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی این جدایه ها بود.
  مواد و روش ها
  60 جدایه باکتری شیگلا سونئی جدا شده از عفونت های مدفوعی از بیمارستان های کرمان جمع آوری شد و در محیط های اختصاصی کشت داده و با آزمون های بیوشیمیایی تایید شد. حضور ژن های مقاومت سولفونامیدی شامل sulI وsulII وintI1 با روش(M-PCR) Multiplex-PCR مورد بررسی قرار گرفت. حساسیت آنتی بیوتیکی جدایه ها به 8 آنتی بیوتیک مختلف با روش دیسک دیفیوژن سنجیده شد.
  یافته های پژوهش: در نتیجه M-PCR مشخص گردید ژن SulI در 1 نمونه و ژن sulII در 32 نمونه حضور داشت اما ژنIntI1 در هیچ کدام از سویه ها شناسایی نشد. نتایج آنتی بیوگرام نشان داد بیشترین مقاومت به آنتی بیوتیک نالیدیکسیک اسید(6/96 درصد) و بیشترین حساسیت به آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین(1/92 درصد) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده مقاومت بالای سویه های شیگلا سونئی به آنتی بیوتیک ها بود به همین جهت مراقبت های دقیق پزشکی و استفاده صحیح و به موقع از آنتی بیوتیک های مناسب جهت جلوگیری از شیوع سویه های مقاوم ضروری می باشد. به علاوه مشخص گردید فراوان ترین ژن مقاومت به سولفونامید در این سویه ها، ژن sulII می باشد.
  کلیدواژگان: شیگلا سونئی، sulI، sulII، اینتگرون کلاس 1
 • سهیلا اخزری، حسین رضوان، علیرضا نوریان*، مسعود ذوالحواریه، مرتضی شمسی صفحات 77-86
  مقدمه
  لیشمانیا ماژور از انگل های تک یاخته ای و عامل بیماری لیشمانیوز پوستی می باشد. تحقیقات نشان داده است که پاسخ ایمنی ایجاد شده علیه این انگل با ژنوتیپ میزبان مرتبط می باشد. اگر چه تا کنون در بسیاری از مطالعات انجام شده ویژگی های پاسخ ایمنی میزبان در بیماری لیشمانیوز و امکان پیشگیری آن از طریق واکسن مورد بحث قرار گرفته است، اما تا کنون کم تر به چگونگی ایجاد زخم و نقش پاسخ های التهابی با میانجی گری سلول های سیستم ایمنی ذاتی در ایجاد و ترمیم زخم ناشی از لیشمانیوز پوستی توجه گردیده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی هم زمان الگوی بیان ژن های پیش التهابی در زخم و طحال در موش های BALB/c مبتلا به لیشمانیوز جلدی بود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی، تعداد 107×1 فرم پروماستیگوت انگل لیشمانیا ماژور به صورت داخل جلدی در دو گروه موش BALB/c در قسمت انتهای دم تزریق و سپس در فواصل زمانی یک هفته بیان ژن های سایتوکاین های IL-12p35،CCL3، CCL4، IL-12p40، TNF-α، CCL5، IL -1α، IL-1β، IFN-γ و CCR5 در بافت زخم و طحال مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که انگل لیشمانیا در بیماری لیشمانیوز جلدی باعث کاهش شدید در بیان ژن های پیش التهابی در زخم و طحال موش های درمان شده با PBS گردید در حالی که در موش های درمان شده با گلوکانتیم این موضوع مشاهده نشد.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس نتایج سایتوکاین های IFN-γ، IL-12، TNF-α از فاکتورهای مهم و تاثیرگذار در پاسخ ایمنی علیه لیشمانیا می باشند زیرا کاهش بیان این ژن ها باعث ایجاد زخم های پیشرفته لیشمانیا در موش های آلوده گردید.
  کلیدواژگان: لیشمانیازیس، زخم، طحال، ژن های پیش التهابی
 • راهیل حقجو، پرستو نایب زاده، شادی احدی فر، شیما اناری، بهروز بهروز* صفحات 87-98
  مقدمه
  اختلال کمبود/بیش فعالی از شایع ترین اختلالات روان پزشکی کودکان در سنین مدرسه می باشد که در صورت عدم شناسایی و مداخله مناسب می تواند منجر به عوارض و صدمات جبران ناپذیر شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ویژگی های همه گیرشناسی و بالینی اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در دانش آموزان شهر سرپل ذهاب انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی(Cross-sectional) می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان 12-7 ساله شهر سرپل ذهاب در دوره ابتدایی بود. با استفاده از جدول Krejcie و Morgan و با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، 740 نفر انتخاب (740n=)؛ و پرسش نامه های متغیرهای جمعیت شناختی و علایم مرضی کودکان(4CSI-) را تکمیل نمودند. داده های به دست آمده با نرم افزار آماری SPSS vol.21 و روش های آمار توصیفی، مجذور خی دو و رگرسیون لجستیک تحلیل شد. سطح معنی داری(P≤0.05) در نظر گرفته شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلال کمبود/بیش فعالی در کل نمونه 22/11 درصد است. میزان شیوع در دانش آموزان پسر دوره ابتدایی بیشتر از دختران می باشد. شایع ترین اختلال کمبود/بیش فعالی به ترتیب عبارت بودند از مرکب، بیش فعالی-بی فکری غالب، و بی توجهی غالب. بین همه عوامل جمعیت شناختی، به جز شغل والدین رابطه معنی داری با شیوع اختلال کمبود/بیش فعالی وجود داشت(P≤0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع اختلال کمبود/بیش فعالی در دانش آموزان شهر سرپل ذهاب در مقایسه با سایر پژوهش های انجام گرفته در داخل و خارج از کشور قابل ملاحظه است(22/11 درصد). با این وجود، لزوم سیاست گذاری های سلامت روان در دانش آموزان برای کاهش بار آسیب در آینده و ارائه راهکارهای برون رفت از این مسئله به قوت خود باقی است.
  کلیدواژگان: همه گیرشناسی، اختلال کمبود توجه، بیش فعالی، دانش آموزان دوره ابتدایی
 • ولی الله دبیدی روشن، سمانه افشان*، الهه اصلانی صفحات 99-112
  مقدمه
  سکته قلبی عامل منجر به مرگ و میر است. تائورین، یک اسید آمینه ضروری، نقش حساسی را در عملکرد قلبی-عروقی بازی می کند. هدف مطالعه حاضر بررسی نقش سودمند تائورین بر شاخص های آتروژنیک و آتروترومبوز در بیماران مبتلا به سکته قلبی بود.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه نیمه تجربی، 16 آزمودنی 50 تا 60 ساله مبتلا به سکته قلبی به صورت تصادفی در یکی از گروه های تجربی (مکمل تائورین) و دارونما دسته بندی شدند. آزمودنی های گروه تجربی، روزانه 3 کپسول حاوی مکمل تائورین را قبل از وعده های غذایی(یعنی سه بار در روز) مصرف نمودند. گروه دارونما نیز 3 کپسول حاوی نشاسته همانند گروه تجربی در همان زمان مصرف می کردند. نمونه گیری خونی پلاسمایی از آزمودنی ها در سطح پایه و پس از پروتکل اصلاح شده بروس با و بدون مکمل تائورین و یا دارونما با شرایط مشابه اجرا شد.
  یافته های پژوهش: تفاوت آماری معنی داری در داده های عمومی از قبیل سن، وزن، BMI و Vo2max بین دو گروه مکمل تائورین و کنترل وجود نداشت(P<0.05). مکمل یاری تائورین باعث کاهش معنی داری در نسبت های مقادیر LDL-C/CRP، LDL-C/HDL-C ، TC/HDL-C، TG/HDL-C و نسبت Plate/HDL-C گروه های مکمل و دارونما در سطح پایه و هم چنین پس از فعالیت وامانده ساز با پروتکل بروس اصلاح شده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه حاضر اهمیت مداخله تغذیه ای در بیماران سکته قلبی را مورد تاکید قرار می دهد. تائورین ممکن است یک کاندیدای ضروری برای حمایت تغذیه ای ارزشمند برای بیماران با شرایط بالینی بغرنج باشد. با وجود این، مطالعات بیشتری مورد نیاز می باشد.
  کلیدواژگان: مکمل گیری تائورین، آتروژنیک، آتروترومبوز، سکته قلبی
 • الهام دشتی مکان، فاطمه رودباری*، مریم مهاجرانی، آرمان محمودی اطاقوری، سعید کاووسیان، ژیلا زاهدی، نسرین حسن زاده صفحات 113-125
  مقدمه
  ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک(HSV-1) حاوی DNA پوشش دار است که در خانواده هرپس ویریده قرار دارد. این ویروس عامل عفونت های مختلف در سراسر جهان است. استفاده گسترده از آسیکلوویر منجر به ایجاد سویه های HSVمقاوم به آن شده است بنا بر این نیاز به یافتن مواد جدید که دارای اثر ضد ویروسی باشند ضروری است. لعل کوهستان از گیاهان دارویی ایران است که برای اهداف مختلفی به ویژه درمان ناراحتی های گوارشی و تخفیف درد استفاده می شود. تاکنون هیچ گزارشی در زمینه اثر ضد ویروسی این گیاه وجود ندارد؛ لذا هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد ویروسی عصاره متانولی گل های لعل کوهستان علیه ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک در شرایط آزمایشگاهی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه آزمایشگاهی عصاره متانولی پودر خشک شده گیاه به وسیله روش خیساندن به دست آمد. سپس حلال توسط دستگاه تقطیر در خلا تبخیر شد. سمیت سلولی و اثر ضد ویروسی به وسیله روشMTT بر رده سلولی Vero بررسی گردید. کشت سلولی قبل از عفونت، هنگام عفونت و بعد از عفونت با عصاره تیمار شد و اثر ضد ویروسی آن مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: غلظتی از عصاره که توانست 50 درصد سلول هایVero را از بین ببرد بالاتر از 1500 میکروگرم در میلی لیتر اندازه گیری شد. هم چنین نتایج نشان دادند زمانی که عصاره و ویروس با هم مخلوط گردند بیشترین اثر ضد ویروسی(75/43 درصد) به دست می آید.
  بحث و نتیجه گیری
  عصاره متانولی مورد پژوهش در برابر HSV-1 اثر ضد ویروسی متوسطی را نشان داد.
  کلیدواژگان: خاصیت ضد ویروسی، ویروس هرپس سیمپلکس نوع یک، رده سلولی Vero، لعل کوهستان
 • سونیا رحیمی زاده، محمد پیل تن*، ساکو میرزایی صفحات 126-132
  مقدمه
  افزایش مقاومت دارویی علیه آنتی بیوتیک ها در اکثر باکتری ها منجر به توسعه ترکیب های ضد میکروبی شده است. هدف از این مطالعه سنتز و بررسی خواص ضد باکتری دسته ای جدید از مشتقات 2-آمینو-5-نیترو تیوفن ها بر سوش های استاندارد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی می باشد.
  مواد و روش ها
  در مرحله اول مشتقات 2-آمینو-5-نیترو تیوفن ها سنتز شدند. ساختار این مشتقات توسط داده های طیف 1HNMR و 13CNMR و IR مورد شناسایی و تائید قرار گرفت. در مرحله دوم فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات سنتز شده به روش انتشار در آگار دیسک(دیفیوژن) و رقت سازی سریالی(دایلوشن) بررسی گردید.
  یافته های پژوهش: ترکیبات 4a-e از واکنش بین مالونیتریل، آریل ایزوتیوسیانات ها و برومو نیترومتان در مجاورت باز سدیم اتوکسید و حلال اتانول سنتز شدند و بررسی خواص ضد باکتری آن ها نشان داد که تمامی ترکیبات سنتز شده بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس تاثیر دارند. مطالعات ارتباط ساختار-فعالیت نشان داد که نوع استخلاف بر روی حلقه فنیل می تواند بر روی فعالیت ضد باکتریایی ترکیبات سنتز شده اثر بگذارد.
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعات ارتباط ساختار-فعالیت ترکیبات سنتز شده نشان داد بیشترین اثر مربوط به ترکیب 4a بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس بود در حالی که این ترکیب اثری بر روی باکتری اشریشیاکلی ندارد. ترکیبات 4c و 4d اثر بیشتری بر روی باکتری اشریشیاکلی دارند در حالی که ترکیبات 4b و4e بر روی هر دو باکتری(استافیلوکوکوس اورئوس و اشریشیاکلی) تقریبا اثر یکسانی دارند.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، اشریشیاکلی، ضدباکتریایی، 2، آمینو، 5، نیترو تیوفن
 • شیدا سادات ذوالنوری*، صبریه امینی صفحات 133-140
  مقدمه
  فلوروکوینولون ‏ها از جمله آنتی بیوتیک‏ های مفید در مقابل عفونت های ناشی از باکتری استافیلوکوکوس اورئوس می ‏باشند اما امروزه ایجاد مقاومت نسبت به این دسته از آنتی ‏بیوتیک‏ ها یکی از مشکلات جدی در روند درمان بیماران به شمار می رود. از جمله مکانیسم‏ های ایجاد مقاومت فلوروکوینولونی در این باکتری‏ ها بیان بیش از حد ژن norA می ‏باشد که در این مطالعه بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تعداد 50 سویه استافیلوکوکوس اورئوس از بیماران مبتلا به عفونت بینی در شهرستان سنندج جدا گردید و با استفاده از آزمایشات بیوشیمیایی مرسوم تعیین هویت شدند، آزمایش دیسک دیفیوژن برای بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی و آزمایش PCR برای بررسی ژن norA انجام گرفت، سپس محصولات آزمایش PCR برای آزمایش توالی ‏یابی DNA به شرکت Bioneer ارسال شدند. بر اساس نتایج توالی‏ یابی و ترجمه ‏گر Expasy جهش‏ های نوکلئوتیدی و آمینواسیدی بررسی شد.
  یافته های پژوهش: نتایج آزمایشات بیوشیمیایی به صورت کواگولاز، تخمیر قند مانیتول، DNase و همولیز مثبت، حساس به نووبیوسین و مقاوم به پلی میکسین بودند. مقاومت به آنتی بیوتیک ‏های استفاده شده به صورت اکساسیلین(42 درصد)، اریترومایسین(46 درصد)، داکسی ‏سیلین(10 درصد)، آمیکاسین(20 درصد)، تتراسایکلین(24 درصد)، پنی‏ سیلین(68 درصد)، سیپروفلوکساسین(10 درصد)، ونکومایسین(6 درصد) و نالیدیکسیک ‏اسید(70 درصد) بود. همه سویه‏ های مقاوم دارای ژن norA بودند و با بررسی توالی‏ DNA، 4 جهش نقطه ای نوکلئوتیدی یکسان، به ترتیبG491-> A ، C537-> T، A585-> G و C593-> T شناسایی و پس از ترجمه در جایگاه 315 آمینواسید آسپارتیک اسید(D) به گلایسین(G) تبدیل شده بود.
  بحث و نتیجه ‏گیری: در 4 سویه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به سیپروفلوکساسین جهش نوکلئوتیدی و آمینواسیدی مشترک مشاهده شد لذا لازم است مطالعات بیشتر انجام شود که آیا جهش های ذکر شده قطعا عامل افزایش بیان این ژن هستند یا خیر.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، دیسک دیفیوژن، بلاست، Expasy، توالی یابی
 • بهمن فاضلی نسب*، ناصر میرزایی صفحات 141-154
  مقدمه
  امروزه به دلیل خاصیت سمی و سرطان زایی ترکیبات مصنوعی، استفاده از گیاهان دارویی جهت درمان بیماری های مزمن توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود معطوف کرده است. از طرفی توصیه استفاده از میوه ها و سبزی ها در سبد غذایی و مطالعات مختلف بر حضور ترکیبات فنلی و مواد آنتی اکسیدانی در این گیاهان و با توجه به نقش آنتی اکسیدان ها در درمان و پیشگیری از بیماری های مزمن(هم چون سرطان) باعث شد تا در تحقیق حاضر محتوای فنل تام و فلاونوئید طیف وسیعی از گیاهان بومی و وارداتی خانواده کدوئیان، عنابیان و مرکبات مورد ارزیابی قرار گیرد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق طیف گسترده ای از گیاهان خانواده کدوئیان(مثل خیار و کدو)، عنابیان(مثل کنار) و مرکبات(مثل نارنگی، پرتغال، لیمو و غیره) از مناطق جنوب کشور شامل جیرفت، رودان، میناب، جاسک و مراکز معتبر فروش بذر جمع آوری و بر اساس میزان مواد آنتی اکسیدانی فنل تام و فلاونوئید مورد ارزیابی قرار گرفتند. جهت ارزیابی محتوای فنل تام از روش فولین سیوکالتیو و جهت سنجش میزان فلاونوئید کل از روش آلومینیوم کلراید استفاده و نهایت داده ها بعد از جمع آوری توسط نرم افزارهای NTsys pc2.02، SAS 9.1 و student statistic 9 مورد ارزیابی قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که ژنوتیپ های خانواده کدوئیان بالاترین میزان فنل تام و فلاونوئید را داشتند سپس درختان کنار و مرکبات در رتبه های بعدی بودند و در این بین ژنوتیپ خیار هیبرید تونلی هیلتون اسپانیایی(372/25 میلی گرم در گرم) بالاترین میزان فنل تام و ژنوتیپ کدو هیبرید خورشتی تک گل(53/235 میلی گرم در گرم) بالاترین میزان فلاونوئید را داشتند. ضمنا نتایج نشان داد که محیط تاثیری بر میزان مواد آنتی اکسیدانی مرکبات جیرفت و رودان نداشته و تجزیه خوشه اینیز تمام ژنوتیپ ها را در سه گروه و بر اساس خصوصیات گیاه شناسی از همدیگر تفکیک نمود.
  بحث و نتیجه گیری
  میزان فنل گیاهان وارداتی نسبت به بومی بیشتر اما میزان فلاونوئید بومی ها نسبت به وارداتی ها بیشتر بود. شرایط جغرافیایی تاثیری بر میزان فنل و فلاونوئید مرکبات نداشت. با توجه به میزان بالای مواد آنتی اکسیدانی در گیاهان خانواده کدوئیان و کنار و هم چنین به دلیل خطرات سرطان زایی داروهای شیمیایی و مصنوعی لازم است آنتی اکسیدان های این گیاهان به عنوان منابع غنی و در دسترس، در صنایع غذایی و داروسازی استفاده شود.
  کلیدواژگان: فنل، فلاونوئید، عنابیان، مرکبات، کدوئیان
 • عماد خلیل زاده*، غلامرضا وفایی سیاح، هاتف خسروی، مهدی دولتیاری، فرزین آذرپی، رضا حضرتی صفحات 155-171
  مقدمه
  در این مطالعه، این فرضیه که ورزش ملایم کوتاه مدت می تواند تنفر از سرمای القاء شده توسط نوروپاتی اعصاب محیطی را با تحریک سیستم اپیوئیدی درون زاد کاهش دهد، مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  قطع شاخه تیبیال عصب سیاتیک در حیوانات بیهوش انجام شد. 28 روز بعد از جراحی، حیوانات به سه گروه ساکن و 4 گروه ورزشی تقسیم شده و به مدت 14 روز و هر روز به مدت 30 دقیقه با سرعت(Km/h 2/1) ورزش داده شدند. تحرک و رفتار ترجیح دمایی حیوانات با تکنیک دابل پلیت(صفحه با دمای متعادل: 24 و صفحه خنک: 14) مجهز به سیستم ویدئوتراکینگ، ارزیابی شد. از تجویز نالتروکسان(mg/kg، i.p. 2)، نالوکسان(mg/kg، i.p. 1) و مورفین(mg/kg، i.p. 5/2) جهت ارزیابی عملکرد سیستم اپیوئیدی استفاده شد.
  یافته های پژوهش: قطع شاخه تیبیال عصب سیاتیک باعث کاهش معنادار فعالیت(P<0.001)، زمان اقامت حیوان بر روی صفحه سرد (P<0.002) شده و اندکس فرار را افزایش داد(P<0.0001). تمرین ورزشی از آلودینی سرمایی جلوگیری کرده(P<0.002)، فعالیت حرکتی حیوانات را افزایش داده(P<0.01) و اندکس فرار را کاهش داد(P<0.0001). تزریق مورفین در هر دو گروه ساکن و ورزشکار باعث کاهش (P<0.0001) اندکس فرار شد. تزریق نالتروکسان قبل از شروع ورزش و نالوکسان بلافاصله بعد از شروع ورزش باعث مهار اثرات ورزش در حیوانات ورزشکار شد.
  بحث و نتیجه گیری
  ورزش هوازی با شدت متوسط کوتاه مدت، باعث کاهش تنفر از سرما و بهبود رفتار حرکتی حیوان مبتلا به درد نوروپاتیک از طریق فعالسازی سیستم اپیوئیدی می گردد.
  کلیدواژگان: ترجیح مکان ناشی از دما، ورزش ملایم هوازی، نوروپاتی، سیستم اپیوئیدی، موش صحرایی
 • الهام شعرباف*، سیده فاطمه شمس، زهرا لطفی، مریم شیخی، سپیده شاکری، افسانه بهرامی صفحات 172-179
  مقدمه
  علی رغم پیشرفت های چشمگیر سال های اخیر در حوزه درمان، مشکل عفونت های ویروسی هنوز هم با چالش جدی رو به رو است. عفونت سایتومگالو ویروس یکی از دلایل مهم مرگ و میر در بیماران پس از عمل پیوند کلیه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و عوامل خطرساز ابتلا به عفونت سایتومگالو ویروس در این بیماران پس از پیوند در شهر مشهد در شمال شرقی ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  ما در یک مطالعه گذشته نگر، پرونده های پزشکی 247 نفر از دریافت کنندگان کلیه طی سال های 2015-2012 در بیمارستان پیوند اعضا منتصریه شهر مشهد بررسی کردیم. بیماران برای مدت یک سال دنبال شدند. اطلاعات با استفاده از شاخص های آمار توصیفی(میانگین و انحراف معیار) و فاکتورهای خطرساز مرتبط با ابتلا به عفونت ویروسی با Logistic regression مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: در طی سال اول پس از پیوند، 64 نفر(9/21 درصد) از گیرندگان کلیه به عفونتCMV مبتلا شدند. 28 مورد(8/51 درصد) در فاصله سه ماهه اول، 17 مورد(5/31 درصد) در فاصله سه ماهه دوم و 9 مورد(7/16 درصد) عفونت بعد از شش ماه از تاریخ پیوند رخ داده است. از میان فاکتورهای تهدید کننده مورد بررسی، متغیر دیابت هم در رسته بیماری های همراه و هم در رسته علل زمینه ای نارسایی کلیه به عنوان عامل خطرساز ابتلا به عفونت CMV شناخته شد(P<0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  گیرندگان کلیه به عفونت سایتومگالو ویروسی درجات بالایی از حساسیت را نشان می دهند. جهت کاهش ابتلا به آن، استفاده از داروهای پیشگیری کننده مناسب، واکسینه کردن بر علیه سایتومگالو ویروس و پیگیری بیماران از نظر وجود عفونت ویروسی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: سایتومگالو ویروس، پیوند کلیه، عفونت
 • زهره نیکبخت، سعید ولی پور چهارده چریک*، حسین سازگار صفحات 180-188
  مقدمه
  دیابت یکی از شایع ترین و پیچیده ترین مشکلات جامعه امروزی است. افزایش دراز مدت(مزمن) گلوکز در بیماری دیابت، علت اصلی اختلال متابولیسم و تغییر شاخص های لیپیدی می باشد. این تحقیق به منظور بررسی اثر عصاره بادمجان بر شاخص های لیپیدی خون در موش های صحرایی نر دیابتی طراحی و اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از موش های صحرایی نر استفاده شده که به پنج گروه(6=n): 1) کنترل 2) دیابتی درمان نشده(شاهد) 3، 4 و 5) گروه های دیابتی درمان شده با عصاره هیدروالکلی بادمجان( mg/kg25، 50 و 100) تقسیم شدند. موش های صحرایی با mg/kg60 استرپتوزتوسین (STZ) به صورت داخل صفاقی دیابتی شدند. در روز پنجم پس از دریافت STZ، حیوانات دارای قند خون بالای mg/dL200، دیابتی تلقی شدند. گروه شاهد فقط سالین و گروه های دیابتی درمان شده به مدت دو هفته به صورت گاواژ(تجویز دهانی) عصاره بادمجان دریافت کردند. گروه کنترل هیچ گونه دارو یا عصاره ای دریافت نکرد. در پایان، پس از بیهوشی عمیق با اتر و شکافتن قفسه سینه، به منظور ارزیابی شاخص های لیپیدی از قلب حیوان خون گیری انجام شد و سرم آن جدا گردید.
  یافته های پژوهش: دوزهای بالاتر( mg/kg100 و 50) عصاره بادمجان باعث کاهش معنی دار قند خون در موش های صحرایی دیابتی شد(P<0.001). در موش های صحرایی دیابتی درمان شده، میزان بالای تری گلیسرید، کاهش معنی دار نداشت. عصاره بادمجان در دوز mg/kg50 در موش های دیابتی درمان شده به طور معنی دار کلسترول تام را کاهش(P<0.05) اما در دوز mg/kg100 افزایش داد(P<0.001). هم چنین عصاره بادمجان در دوزهای mg/kg100 و 50 میزان لیپوپروتئین با دانسیته بالا(HDL) را به طور معنی دار افزایش داد(P<0.001).
  بحث و نتیجه گیری
  بادمجان با کاهش قند خون، به نظر می رسد با داشتن ترکیباتی با خاصیت آنتی اکسیدانی و کاهش دادن رادیکال های آزاد سبب بهبود برخی از اختلالات شاخص های لیپیدی ناشی از دیابت شده است.
  کلیدواژگان: بادمجان، دیابت، شاخص های لیپیدی خون، موش صحرایی، استرپتوزوتوسین
 • حمیده پاک نیت، نسرین صوفی زاده*، فریده موحد صفحات 189-197
  مقدمه
  بارداری و به دنیا آوردن نوزاد از وقایع مهم زندگی هر زن و خانواده او می باشد. اگر چه بارداری فرایندی فیزیولوژیک محسوب می شود اما با عوارض زیادی نیز ممکن است همراه باشد. انجام مراقبت های دوران بارداری می تواند از بروز بسیاری از این پیامدهای نامطلوب پیشگیری نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط هموگلوبین سه ماهه اول بارداری و وزن زمان تولد نوزاد انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی 3000 زن باردار 18 تا 40 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی استان قزوین که سن حاملگی کمتر از 12هفته داشتند با نمونه گیری در دسترس انجام شد. هموگلوبین همراه با سایر آزمایش ها در پرسش نامه ثبت گردید و سپس تا پایان بارداری مراقبت شده و در زمان زایمان، وزن زمان تولد ثبت گردید. هموگلوبین کمتر از 11 گرم در دسی لیتر، آنمی در نظر گرفته شد. وزن نوزاد در زمان تولد کمتر از 2500 گرم به عنوان وزن پایین در زمان تولد محسوب گردید.
  یافته های پژوهش: مطالعه حاضر نشان داد که 4/11درصد از نوزادان وزن کمتر از 2500 گرم داشتند. شیوع آنمی 2/22 درصد بود. در گروه آنمی 2/7 درصد و در گروه هموگلوبین نرمال 2/4 درصد از نوزادان وزن کمتر از 2500 گرم داشتند(P<0.001) که ارتباط آماری معنی داری وجود داشت. هم چنین خطر نسبی بروز نوزادان با وزن پایین زمان تولد در افراد آنمیک 81/1 برابر با فاصله اطمینان 95 درصد(62/2-24/1) بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد در گروه آنمی وزن زمان تولد پائین تر می باشد. بنا بر این بررسی و درمان کم خونی قبل از بارداری برای همه خانم ها در سنین باروری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: وزن زمان تولد، هموگلوبین، آنمی، بارداری
 • ریحانه کردسدهی، اصغر طاهری کفرانی*، محمد ربانی خوراسگانی صفحات 198-209
  مقدمه
  شیر گاو عامل اولین و رایج ترین حساسیت غذایی در اوایل دوران کودکی با شیوع 5/7-2 درصد می باشد. لخته رنینی شیر شامل چهار پروتئین اصلی αs1، αs2، β و k کازئین ها می باشد. محتوای کازئینی شیر گاو، نقش اساسی را در بروز حساسیت به شیر در کودکان ایفا می کند. سیستم پروتئولیتیک باکتری های اسید لاکتیک قادر به هیدرولیز اپی توپ های آلرژی زای پروتئین های شیر و در نتیجه آن کاهش حساسیت زایی کازئین ها می باشد. هدف از این پژوهش انتخاب بهترین سویه باکتری های اسید لاکتیک از نمونه های شیر گاو به منظور کاهش حساسیت زایی کازئین شیر گاو می باشد.
  مواد و روش ها
  در مطالعه حاضر پس از جداسازی 30 نوع کلنی باکتری های اسید لاکتیک کوکسی شکل از 20 نمونه شیر گاو بومی ایران، فعالیت پروتئولیتیکی آن ها بر روی هیدرولیز پروتئین های کازئین شیر گاو با استفاده از روش های SDS-PAGE و RP-HPLC بررسی شد. سپس از میان 15 سویه جدا شده با فعالیت پروتئازی مناسب، توانایی اتصال αs1–کازئین طبیعی(به عنوان مهم ترین کازئین آلرژی زا) و هیدرولیز شده توسط باکتری با بهترین فعالیت پروتئولیتیکی به IgE سرم کودکان دارای حساسیت به شیر گاو، به وسیله آزمون الایزای رقابتی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته های پژوهش: پس از انجام تست های بیوشیمیایی شامل رنگ آمیزی گرم و تست کاتالاز، آزمون های مولکولی تشخیص گونه ای توسط تکثیر قطعه ژنی 16s rRNAصورت پذیرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که باکتری لاکتوکوکوس لاکتیس، توانایی هیدرولیز پروتئین های کازئین در شیر بدون چربی و سدیم کازئینات را داشته و باعث کاهش حساسیت زایی αs1–کازئین به میزان 27 برابر نسبت به پروتئین طبیعی می شود.
  بحث و نتیجه گیری
  سویه لاکتوکوکوس لاکتیس جدا شده از نمونه های شیر گاو می تواند به عنوان کشت آغازگر اصلی یا الحاقی در محصولات لبنی برای کاهش واکنش پذیری ایمنی پروتئین های کازئین شیر گاو استفاده شود.
  کلیدواژگان: حساسیت غذایی، کازئین، باکتری های اسید لاکتیک، الایزای رقابتی
|
 • Maliheh Saeed Firoozabadi, Mohsen Jalilian, Roghayeh Chenary* Pages 1-10
  Introduction
  Health promoting behaviors include behaviors that individuals pay to proper nutrition, regular exercise, keeping away from destructive behavior and drug, protection against accidents, early detection of physical symptoms, control of emotions, feelings and thoughts, coping with stress and psychological problems, adjustment and modification of interpersonal relationships in the social dimension.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed on 185 employees of Ilam University of Medical Sciences using Convenience Method in 2014. Data was collected through health-promoting lifestyle questionnaire (HPLP II) with dimensions including physical activities, stress management, spiritual growth, nutrition, health and interpersonal relationships responsibility. After data collection, the data entry was done using SPSS 21 statistical software and then analyzed through appropriate statistical tests of descriptive statistics, Analysis of Variance (ANOVA), Pearson Correlation Coefficient and Linear Regression. In this study, the level of significance was less than 0.05.
  Findings: The mean score of promoting behavior among the employees was 130.47. The highest score was spiritual growth aspect and the lowest was physical activity aspect. Regression models of physical activity (P=0.006) and nutrition aspects (P=0.036) were significant with demographic variables.
  Discussion &
  Conclusions
  According to the results of our study, physical activity score was lower than the other health promotion behaviors dimensions. More steps are suggested to be taken to determine the effective factors to improve the health promotion behaviors through impressive interventions among such a class of employees
  Keywords: health promotion, health promoting behaviors, employees, Ilam
 • Maryam Sarbishegi, Ozra Khajavi* Pages 11-20
  Introduction
  Enhancement of testosterone levels or its improper and arbitrary usage can disrupt fertility. Today, application of medicinal herbs is considered to treat hormonal disorders and infertility. In the present study, the effects of hydro-alcoholic extract of Withania coagulans (WCE) on sperm count and viability, gonadosomatic index, malondialdehyde(MDA) level and total antioxidant capacity(TAC) were investigated in rats’ testis following testosterone injection.
  Materials and Methods
  In the current experimental study, 48 male Wistar rats were divided into 6 groups (n = 8). Control, Sham, Testosterone propionate (TP), and 3 TP treated with WCE (250, 500, and 1000 mg/kg/day). TP 3 mg/kg/body weight was injected subcutaneously and vehicle or WCE was administrated by oral gavage for 4 weeks. At the end of the gonadosomatic index, sperm count and viability, MDA and TAC level were measured.
  Findings: The results showed a significant decrease in gonadosomatic index, sperm count, sperm viability and TAC level and an increase in MDA level in TP group compared to that of the control group (PDiscussion &
  Conclusion
  As demonstrated by our findings, Withania coagulans extract seems to improve the fertility parameters, and could be useful to treat infertility problems; although, more research needs to be accomplished
  Keywords: Keywords: Withania coagulans, testosterone, total antioxidant capacity, malondialdehyde, rat
 • Sara Rezaei, Salar Bakhtiari, Khairollah Asadollahi, Somayeh Heidarizadi, Ardeshir Moayeri, Monireh Azizi* Pages 21-27
  Introduction
  Spinal cord injury (SCI) is a serious clinical disorder, which involves the patient’s family as well as the community. After sever SCI, astrocytes of the central nervous system become reactive astrocytes, and produce glial scar which is a major obstacle to axons regeneration in the spinal cord. However, some studies have confirmed a spontaneous partial locomotor recovery in injured animals in the course of time and without any therapeutic interventions. Thus, in this study, locomotor function of animals with SCI was assessed to determine the exact scope of such a recovery through BBB (Basso, Bresnahan and Beattie) locomotor test during 20 weeks.
  Materials And Methods
  In this research, 18 adult male Wistar rats were used and randomly divided into 3equale groups: the normal control, the sham, the injured. Animals in the normal control group did not received any intervention, but for the sham and injured groups, laminectomy and contusion model in segment T10 of spinal cord were accomplished, respectively. Locomotor improvement of animals in all the groups was evaluated for 20 weeks.
  Findings: According to our investigation, comparison of the results of locomotor assessment of the second week against that of the 20th week of the spinal cord injured group without treatment demonstrated a partial locomotor recovery, since the BBB score of lesion in these animals was 1.4 in the second week and reached up to 16 in the Twentieth week.
  Discussion &
  Conclusion
  Our Results showed that spontaneous locomotor recovery in animals with spinal cord defects increases after 20 weeks (from 16 21 score) in the course of time and without any therapeutic interventions
  Keywords: spinal cord injury, locomotor improvement, BBB test, rat
 • Javad Moayedi*, Tayebeh Hashempour, Zahra Musavi, Mehrdad Hallaji, Farzaneh Ghasabi, Arghavan Haj-Sheykholeslami, Shahin Merat Pages 28-36
  Introduction
  Combination of interferon-alpha (IFN-α) and Ribavirin (RBV) drugs is used for treatment of hepatitis C virus (HCV) chronic infection. Various factors play role in the response rate of HCV infected patients to treatment. HCV genotype along with viral load, age, race, obesity, insulin resistance, fibrosis and interleukin 28B gene (IL-28B) polymorphisms are considered the most important ones. In recent years, it has been claimed that some polymorphisms close to IL-28B gene play a significant role in response to combined therapy among which IL-28B polymorphisms have a more important role in sustained virological response (SVR). In this study, frequency of genotypes of rs8099917 polymorphism of interleukin 28B gene in 2 groups of Iranian healthy individuals and HCV infected patients living in Tehran was compared.
  Materials and Methods
  Polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) method was used to compare the frequency of genotypes of rs8099917 polymorphism between 105 healthy individuals and 105 chronic HCV infected patients. The results were analyzed with SPSS version 15 using χ2 test.
  Findings: The genotype frequency of this polymorphism in the healthy individuals was demonstrated as GG: 1%, GT: 25.7% and TT: 73.3%, while in HCV infected patients, it was shown as GT: 58.1% and TT: 41.9%.. No GG genotype was detected in the patients infected with HCV.
  Discussion &
  Conclusion
  Our investigation came to the conclusion that a significant difference existed between the 2 groups of Iranian healthy and HCV infected individuals regarding the frequency of rs8099917 genotypes and frequency of favorable TT genotype, because it was higher among the healthy individuals than that of the patients infected with HCV
  Keywords: hepatitis C virus, interlukin, 28, PCR, RFLP, rs8099917 polymorphism, Tehran
 • Sahra Behrvash, Fatemeh Keshavarzi*, Farshid Raeisi Pages 37-44
  Background
  Group B Streptococcus (GBS) or agalactia is an important cause of infection among the early newborns. The bacterium is transmitted from mother to child and most often leads to infant death. The goal of this study was to detect GBS among clinical samples of pregnant women in Kermanshah province, using Colony PCR and standard microbiological culture and then to compare the phenotypic and genotypic methods against each other.
  Materials and Methods
  One hundred cases aged at 30- 38 weeks of life were selected during 4 months from April 2014 on at health centers of Kermanshah province. The samples were taken from the women’s vaginal secretions and tested by standard culture using basic culture medium Todd- Hewitt broth, blood agar and Colony- PCR targeting scpB gene.
  Findings: The results showed phenotypic test among 100 samples, 5 (5%) as carriers of group B streptococci, compared to 7 patients (7%) by Colony PCR test.
  Conclusion &
  Discussion
  According to our study, the rate of GBS incidence is high in women of Kermanshah. Furthermore, the Colony PCR method that eliminates DNA extraction process can be a rapid, reliable and low cost method to detect the carrier.
  Keywords: group B Streptococcus (agalactia), Colony PCR, scp B gene
 • Elham Safavi, Masoud Homayouni Tabrizi*, Ehsan Karimi Pages 45-55
  Introduction
  Angiogenesis is a dynamic procedure that plays a key role in physiological and pathological conditions such as tumor growth. Today, the green synthesized nanoparticles are applied for cancer treatment due to their anti-angiogenic properties. In the green method, the plant extract is used for metal ions exchange into a nanoparticle as an economic and environmental-friendly procedure. In the present study, the anti-angiogenic effects of green ZnO nanoparticles synthesized by Persicaria bistorta root extract were evaluated.
  Materials and Methods
  As to investigate the anti-angiogenic effects of green synthesized ZnO nanoparticles, 30 Ross eggs were randomly divided into 6 groups including the control ,laboratory control, and 4 experimental groups treated by 250, 500, 1000, and 2000 μg/ml ZnO nanoparticles. On the day 12 after incubation, the effects of ZnO were assessed. The obtained data was analyzed using the SPSS software and ANOVA statistical test. The PFindings: The obtained data showed that the 1000 and 2000 μg/ml of green synthesized ZnO nanoparticles significantly decreased the number and length of chorioallantoic membrane vascular splits (PDiscussion &
  Conclusion
  Our results demonstrated that the green ZnO nanoparticles synthesized by aqueous Persicaria bistorta root extract restricted the angiogenesis.
  Keywords: angiogenesis, ZnO, Chorioallantoic membrane
 • Sara Ghandehari, Masoud Homayouni Homayouni Tabrizi *, Pouran Ardalan Pages 57-67
  Introduction
  Nanotechnology and nanoparticles have significantly been considered for their potential in various fields including medicine and treatment. Silver nanoparticles are the most important nanoparticles that play an important role in treatment of cancer. Previous studies showed that silver nanoparticles have several properties such as antioxidants, anti-cancer and antibacterial. Therefore, in this study, the antioxidant properties of silver nanoparticles synthesized by Rubina tinctorum L (Ru-AgNPs) were investigated, using standard protocols. Subsequently, the cytotoxicity effects of the synthesized nanoparticles were evaluated on cancer cells (HepG2) compared to normal ones (HDF).
  Materials and Methods
  In this study, the antioxidant effect of Ru-AgNPs was evaluated using ABTS and DPPH free radicals scavenging assay. The MTT procedure was used to evaluate the cytotoxic properties of the nanoparticle against two cell lines examined 24 hours after exposure.
  Findings: The results showed that Ru-AgNPs was able to inhibit ABTS and DPPH free radicals depending on the concentration. The MTT results demonstrated that this nanoparticle can inhibit liver cancer cells in very low concentrations (IC50: 6µg/ml), but does not have an inhibitory effect in similar concentration on normal cells (IC50: 100µg/ml).
  Conclusion &
  Discussion
  Our results show that Ru-AgNPs has an antioxidant effect and is able to inhibit the HepG2 cells in a low concentration too, but it does not have any toxic effects in a similar concentration on HDF cells, which makes this nanoparticle a suitable candidate for use in inhibiting cancerous cells
  Keywords: Keywords: silver nanoparticles, Rubia tinctorum plant, antioxidant, cytotoxic
 • Ali Javdani, Mohammad Java Soltani Banavandi, Akram Sadat Tatabaeebafroee, Kumarss Amini* Pages 68-76
  Introduction
  Shigella infections caused by gram-negative bacilli intestinal has created problems in the developed and developing countries. Indiscriminate use of antibiotics, regardless of the resistance has caused the emergence of resistant strains. The aim of this study was to investigate the prevalence of sulfonamide resistance genes and class 1 integron in Shigella sonnei strains isolated from patients with diarrhea and determination of antibiotic susceptibility of the isolates.
  Materials and Methods
  A total of 60 isolates were collected out of the Shigella Sonnei bacteria isolated from fecal infection at Kerman hospitals and cultured in specific media and then confirmed by biochemical tests. Sulfonamide resistance genes were studied including sulI and sulII and intI1 by Multiplex-PCR methods. Antibiotic susceptibility was determined to 8 isolates to different antibiotics by disk diffusion method.
  Findings: As a result, M-PCR was found in one-sample SulI genes and gene sulII genes in 32 samples, but intI1 gene was not detected in any of the strains. The results demonstrated the greatest resistance to antibiotic of Nalidixic acid (96.6%) and the highest sensitivity to ciprofloxacin(92.1%), respectively.
  Conclusion &
  Discussion
  Our study proved the resistance of Shigella sonnei strains to antibiotics. Therefore, it is essential to take deep medical care and conduct an appropriate use of antibiotics to prevent the spread of resistant strains. In addition, it was found that the gene sulII was the most frequent resistance gene to sulfonamide
  Keywords: shigella sonnei, sulI, sulII, class 1 integron, multiplex, PCR
 • Soheila Akhzari, Hossein Rezvan, Alireza Nourian *, Masoud Zolhavarieh, Morteza Shamsi Pages 77-86
  Introduction
  Leishmania major is a protozoan parasite, which causes cutaneous leishmaniasis. It has been shown that the immune responses induced against the parasite are associated with the host genotype. Although the characteristics of the host immune responses and prevention of the disease through the vaccine have been discussed in many studies, far less attention is paid to the ulceration and inflammatory responses mediated by the innate immune cells in cutaneous leishmaniasis. The main objective of this study was to investigate the expression pattern of pro-inflammatory genes in different stages of cutaneous leishmaniasis progression in order to provide a standard framework for diagnosis of various stages of the disease.
  Materials and Methods
  In this study, 1× 107 Leishmania major promastigotes were intradermally injected for the two groups of BALB/c mice on the base of the tail, then the expression of IL-12p35, CCL3, CCL4, IL-12p40, TNF-α, CCL5 , IL -1α, IL-1β, IFN-γ and CCR5 cytokines were examined in the wound and spleen weekly.
  Findings: The results showed that Leishmania clearly suppressed the expression of pro-inflammatory genes in the wound and spleens of the infected mice treated with PBS but not Glucantime.
  Discussion &
  Conclusion
  IFN-γ, IL-12, TNF-α were postulated to be important factors in immunity against Leishmania as their reduction resulted in progressed lesions in the infected mice
  Keywords: leishmaniasis, wound, spleen, pro-inflammatory genes, BALB, c mice
 • Rahil Haghgo, Parasto Naieb Zadeh, Shadi Ahadifar, Shima Anari, Behrouz Behrouz* Pages 87-98
  Introduction
  Attention Deficit Hyperactivity Disorder is the most common psychiatric disorder among the school age children, leaving a negative impact on the individual’s general functions. The purpose of our present study was to investigate the epidemiologic and clinical qualities of attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD) amng the primary school students in Sarpol-e Zahab town, western Iran.
  Materials and Methods
  This was a cross-sectional study. The statistical population covered all the primary school students of 7-12 years old in Sarpol-e Zahab town. Based on Krejcie and Morgan table and multi-stage cluster sampling, 740 people were selected; accordingly, demographic variables, Child Symptom Inventories-4 (CSI-4) were completed. The data was Analyzed using Descriptive Statistics, Cho-Square Test, Logistic Regression analysis by SPSS-21 software. The level of significance was considered (P≤0.05).
  Findings: The results showed that prevalence of attention deficit/hyperactivity disorder was 11/22% generally. Such a prevalence was higher in boys than that of the female students. The highest prevalence of ADHD included ADHA-Combined, ADHD-Hyperactivity and ADHD-Inattention, respectively. All the demographic factors, except for the parents’ jobs demonsterated a significant relationship with the prevalence of ADHD, (P≤0.05).
  Discussion &
  Conclusion
  Our results indicated that Prevalence of ADHD among the students of Sarpol-e Zahab was of a significant difference compared to other researches conducted inside and outside Iran (11/22%). However, more attention should be paid to mental health policy-making in students to decrease the present behavioral problems and those of future
  Keywords: epidemiology, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder, primary school students, Sarpol-e-zahab
 • Valiollah Dabidi Roshan, Samaneh Afshan*, Elahe Aslane Pages 99-112
  Introduction
  Myocardial infarction (MI) is a leading cause of morbidity and mortality. Taurine, an essential amino acid, plays a critical role in cardiovascular function. The present study was accomplished to investigate the beneficial role of taurine on atherogenesis and atherothrombosis indexes in patients with MI.
  Materials and Methods
  In this semi-experimental study, 16 cases, 50 to 60 years old suffering from myocardial infarction were randomly classified into two experimental (taurine supplement) and placebo groups. The subjects of the experimental group took 3 supplement capsules containing 500 mg of taurine before the 3 daily meals. The placebo group took 3capsules containing starch, at the same time as the experimental members. Plasma blood sampling was carried out on the subjects at baseline level and after the modified Bruce protocol with and without taurine supplements or placebo in the same conditions.
  Findings: There were no statistically significant differences in the general data, such as age, weight, BMI and Vo2max between the taurine supplement group and the control (PDiscussion &
  Conclusion
  Our investigation results confirm the significance of dietary intervention in patients with MI. Taurine may be an essential candidate to enrich nutrition supports for critically ill patients, although more researches seem necessary to get at a conclusive consideration
  Keywords: Taurine supplementation, atherogenic index, atherothrombosis, Heart-Failure
 • Elham Dashtimakan, Fatemeh Roodbari *, Maryam Mohajerani, Arman Mahmoudi Otaghvari, Saeid Kavoosian, Zhila Zahedi, Nasrin Hasanzadeh Pages 113-125
  Introduction
  Herpes simplex virus type 1 (HSV-1) is an enveloped DNA virus in the Herpesviridae family which causes various infections globally. Acyclovir (ACV) is a choice treatment, and the widespread usage of ACV has lead to the emergence of HSV strains resistant to ACV. Therefore, the discovery of novel anti-HSV drugs deserves great effort. Oliveria decumbens is a traditional medicinal plant used in Iran for many purposes, particularly for gastrointestinal disorders and analgesia. There is no report about antiviral effects of this plant; so, this report was the first study to evaluate antiviral effects of Oliveria decumbens. The aim of this study was to investigate the in vitro antiviral activity of Oliveria decumbens flowers methanolic extract against HSV-1.
  Materials and Methods
  In this laboratorial study, methanolic extract of the dried powder was obtained through maceration method. Then, the solvent was removed by rotary evaporator. The cytotoxicity and antiviral activity were evaluated by MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] assay in Vero cell line and at different incubation times. Cell cultures were treated with the extract before, during, and after infection to study its antiviral activity.
  Findings: The cytotoxicity results revealed that cytotoxic concentration of the extract which reduced viable cells number by 50% (CC50) was above the range of 1500µg/ml. The findings also indicated that the plant extract had the most antiviral activity when it was mixed with the virus, and this mixture was used to infect the cells where it reached a high antiviral activity of 43.75percent.
  Discussion &
  Conclusion
  As demonsterated by our gains, the tested methanolic extract displayed a moderate antiviral activity against herpes simplex virus-1
  Keywords: antiviral activity, herpes simplex virus type 1, vero cell line, Oliveria decumbens
 • Sonia Rahimizadeh, Mohammad Piltan *, Sako Mirzaie Pages 126-132
  Introduction
  The increasing drug resistance of bacteria against different antibiotics is a cause of development of antimicrobial compounds. The aim of this study was to investigate the synthesis and evaluation of antibacterial effects of 2-amino-5-nitrothiophene derivatives against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Strains.
  Materials and Methods
  As the first stage, 2-amino-5-nitro-thiophene derivatives were synthesized. The structures of the synthesized compounds were confirmed by means of IR, 1H NMR and 13C NMR measurements. In the second phase, these compounds were evaluated for antimicrobial effects by Agar Well Diffusion Method against Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Strains. Then, the minimum inhibitory concentration (MIC) of these compounds were evaluated.
  Findings: According to our finds, reaction of malononitrile, aryl isothiocyanate and bromonitromethane in the presence of sodium ethoxide in ethanol led to preparation of compounds 4a-e. The antibacterial effects showed that all the compounds had inhibitory effects against Staphylococcus aureus.
  Discussion &
  Conclusion
  Our investigation concluded that the structure-activity relationship (SAR) results indicated that the compound 4a showed a potent antibacterial activity against Staphylococcus aureus, while this combination proved no effects on Escherichia coli. 4c and 4d compounds demonstrated an inhibitory effect on Escherichia coli strain, while the compounds 4b and 4e indicated similar effects on both the bacteria (Staphylococcus aureus and Escherichia coli). Meanwhile, efficacy of the compounds4b and 4e against Staphylococcus aureus and Escherichia coli was the same.
  Keywords: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, antibacterial, 2-amino-5-nitrothiophenes
 • Sheida Sadat Zonoori*, Sabriyeh Amini Pages 133-140
  Introducrtion:
  Introduction
  Fluoroquinolones are among useful antibiotics against infections caused by Staphylococcus aureus, but today resistance to these classes of antibiotics is a serious problem in patient’s treatments. Overexpression of norA gene is a Fluoroquinolone resistance mechanism in Staphylococcus aureus to be studied through our investigation.
  Materials and Methods
  In this study, 50 Staphylococcus aureus strains were isolated from nasal infection in Sanandaj town. These strains were then identified by conventional biochemical tests. Disk diffusion testing for antibiotic resistance assessment and PCR for existence of norA gene were done. Then, PCR products were sent to Bioneer Company for sequential testing. As a result, nucleotides and amino acid mutations were studied, based on sequencing results and Expasy translator.
  Findings: The results of biochemical tests were as coagulase, mannitol fermentation, DNase and hemolysis positive, novobiocin sensitive and polymyxin resistance. Oxacillin (42%), erythromycin (46%), doxycyclin (10%), amikacin (20%), tetracycline (24%), penicillin (68%), ciprofloxacin (10%), vancomycin (6%), nalidixic acid (70%) were the antibiotics to which resistance rate was assessed. All the resistance strains had norA gene and 4 identical points of mutation were identified as, G491->A, C537-> T, C593-> C and A585->G respectively. Then, after translation in D315 base, aspartic acid (D) had been converted into Glycine (G).
  Discussion &
  Conclusion
  According to our results, common nucleotide and amino acid mutations were observed in four strains of ciprofloxacin resistant Staphylococcus aureus. Therefore, more studies are needed to find out if the mentioned mutation is the cause of overexpression of norA
  Keywords: Keywords: staphylococcus aureus, disk diffusion, blast, expasy, sequencing
 • Bahman Fazeli Nasab*, Naser Mirzaei Pages 141-154
  Introduction
  Today, due to the toxicity and carcinogenicity of synthetic compounds, the application of medicinal plants to treat chronic diseases has attracted the attention of many researchers. According to nutritionists’ claims, the inclusion of fruits and vegetables in the food basket, due to the presence of phenolic compounds and antioxidant substances in the plant as well as regarding the role of antioxidants in the treatment and prevention of chronic diseases such as cancer, the aim of this study was to evaluate the total phenol and flavonoid content of a wide range of local and imported plants of cucurbitaceae, rhamnaceae and citrus family.
  Materials and Methods
  In this study, a wide range of Cucurbits family such as cucumbers and squash, Rhamnaceae and citrus fruits such as tangerine, orange, lemon, etc. from southern Iranian areas of Jiroft, Rodan, Jask and Minab and some seed sellers were evaluated, based on total fenol and flavonoid contents. Folin–Ciocalteu method was used to measure the amount of total phenolic content and the aluminum chloride method was applied to assess the flavonoid content. The data was analyzed by NTsys pc2.02, SAS 9.1 and student statistics 9 software.
  Findings: The results showed that Cucurbitaceous genotypes had the highest rates of total phenolic and flavonoid followed by zucchini and Citrus respectively. Spain Cucumber hybrid of tunnel Hilton Genotypes showed the highest rates of total phenolic (25.372 mg/gDW), while pumpkin hybrid stewed uni-flower genotypes indicated the highest rates of flavonoid (235.53 mg/gDW). Our findings also demonstrated that the environment did not prove as significant on anti-oxidant citrus products of Jiroft and Rodan. Furthermore, culsteral analysis segregated all the genotypes into three groups, allowing for their botanical properties.
  Discussion&
  Conclusion
  As concluded by our investigation, the amount of total phenolic of the imported plants was more than that of the local ones, but the amount of flavonoid in local plants was more than the imported ones. Geographical conditions did not affect the amount of phenol and flavonoid compounds. Due to the high levels of antioxidant substances in Cucurbitaceae family and zucchini plants, and also to the risks of cancer from chemicals and synthetic drugs, this plant is suggested to be used as a rich source of antioxidant in food and pharmaceutical industry
  Keywords: fenol, flavenoeid, zucchini, citrus, cucurbits
 • Emad Khalilzadeh*, Gholamreza Vafaie Sayah, Hatef Khosravi, Mahdi Dolatyari, Farzin Azarpey, Reza Hazrati Pages 155-171
  Introduction
  In this study, we investigated the hypothesis of whether short term and moderate intense treadmill exercise could lead to a sustained reversal of peripheral neuropathy induced cold aversion by activation of endogenous opioidergic systems.
  Materials and Methods
  The tibial nerve transection (TNT) was performed in the anesthetized rats. 28 days after TNT surgery, the animals were randomized to three sedentary and four treadmill exercise (14 days, 30 min/day with max speed of 1.2 Km/h) groups. Animal activity and thermal preference behavior were determined by double plate technique (thermo-neutral plate: 24 ºC and cold plate: 14 ºC), equipped with a video tracking software. For determination of opioidergic system involvement, intraperitoneal injection of naltroxone (2 mg/kg) was done before exercise. Morphine (2.5 mg/kg) and naloxone (1 mg/kg) were also used exactly after the end of the last session of exercise.
  Findings: Tibial nerve transection significantly decreased the animals’ activities (PDiscussion &
  Conclusion
  Our investigation came to the conclusion that a short period of moderate aerobic exercise could reduce cold aversion and improve animal locomotor activity after peripheral neuropathy via activation of opioidergic system.
  Keywords: thermal place preference, moderate aerobic exercise, opioidergic systems, neuropathy, rats
 • Elham Shaeerbaf*, Seyede Fateme Shams, Zahra Lotfi, Maryam Sheikhi, Sepide Shakeri, Afsane Bahrami Pages 172-179
  Introduction
  In spite of recent advances in therapeutic approaches, viral infection management continues to be a big challenge. Cytomegalovirus (CMV) infection is considered an important cause of high morbidity and mortality in kidney transplantations. In this study, we aimed to evaluate the frequency and risk factors of CMV infection in kidney recipients during the first year following kidney transplantation in Mashhad, North Eastern Iran.
  Materials and Methods
  We retrospectively evaluated medical records of 247 patients undergoing kidney transplantation in Montaserie Organ Transplantation Hospital of Mashhad city during 2012 - 2015 .The patients were followed for 1-year. The data were reported by descriptive statistics (mean and standard deviation) and viral infection associated risk factors were analyzed by Logistic regression.
  Findings: During the first year following transplantation, 64 (21.9%) episodes of CMV infections were found. 28 episodes (51.8%) occurred in the first 3 months following the transplantation, 17 (31.5%) during the second 3 months, and 9 (16.7%) after the sixth month. Among the evaluated risk factors for CMV infection (gender, age, medical comorbidities and causes of renal failure), diabetes was the only statistically significant factor identified as a cause for comorbidity and renal failure, (P valueDiscussion &
  Conclusion
  According to our results and conclusions, allograft kidney recipients were more sensitive to develop active CMV. Appropriate prophylaxis intake, vaccination for CMV and post-transplant viral monitoring are suggested to decrease the possibility of infections in kidney recipients.c
  Keywords: cytomegalovirus, kidney transplantation, infection
 • Zohre Nikbakht, Saeed Valipour-Chahardahcharic*, Hosein Sazegar Pages 180-188
  Introduction
  Diabetes is one of the most common and complex problems of today's society. A long-term increase of glucose in diabetes is a major cause of impaired lipid metabolism and indices. This study was aimed to investigate the effects of eggplant extract on blood lipid indices in diabetic male rats.
  Materials and Methods
  In this investigation, male Wistar rats of 200-250g were divided into five groups (n=6):1- control 2- diabetes (sham), 3, 4 and 5- diabetic group treated with eggplant extract (25, 50 and 100mg/kg). The rats of 60mg/kg were intraperitoneally diabetic with STZ. On the fifth day after receiving Streptozotocin (STZ), the animals with high blood sugar200 mg/dL were regarded as diabetic. The control group received saline and the treated diabetic group received eggplant extract orally for two weeks. The control group did not receive any medication or extract. In the end, after deep anesthesia with ether and splitting the chest, blood samples were taken from the heart to assess the lipid indices, then their serums were separated.
  Findings: Our results demonstrated that higher doses (50 and 100mg/kg) of eggplant extract would significantly (PDiscussion &
  Conclusion
  As shown by our conclusion, eggplants, due to reducing the blood glucose, appear to have compounds with antioxidant properties that reduce free radical improvement of some indicators of lipid disorders caused by diabetes
  Keywords: eggplant, diabetes, blood lipid indices, rats, streptozotocin
 • Hamideh Pakniat, Nasrin Soofizadeh*, Farideh Movahed Pages 189-197
  Introduction
  Pregnancy and delivering a baby are the most important achievements occurring in a woman`s life and her family. Although it is a physiologic event, there would happen some complications that could mostly be prevented by prenatal care. The objective of this study was to assess the relationship of the first trimester maternal hemoglobin and fetal birth weight.
  Materials and Methods
  This descriptive- analytical study was performed on 3000 pregnant women of 18 to 40 years old with less than 12 weeks of gestational age, referred to health centers in Qazvin province. Hemoglobin measurements were performed by routine laboratorial tests and then recorded in the questioners; afterward, the mothers were followed throughout the gestation period up to the delivery term. Then, the fetal birth weights were recorded. Anemia was defined as Hb Findings: This study presented that 11.4% of babies had low birth weights (Discussion &
  Conclusions
  This study demonstrated that lower birth weight babies in anemic mothers were more prevalent. Therefore, pre-gestational screening and anemia treatment is highly recommended in women of reproductive age.
  Keywords: birth weight, hemoglobin (Hb), anemia, pregnancy
 • Reihaneh Kordesedehi, Asghar Taherikafrani*, Mohammad Rabbanikhorasgani Pages 198-209
  Introduction
  Bovine milk is the first and most common cause of food allergy in early childhood with a prevalence rate of about 2-7/5%. The milk coagulum consists of four proteins αS1, αS2, β and к-caseins. Cow's milk caseins play a basic role in persistence of cow’s milk allergy (CMA) in children. Proteolytic system of lactic acid bacteria (LAB) has the ability to hydrolyze antigenic epitopes of milk proteins and, as a result, can reduce allergy to caseins.The aim of this study was to isolate the best lactic acid bacteria strain from cow’s milk samples in order to reduce bovine milk caseins allergenicity.
  Materials and Methods
  In the present study, after isolation of 30 cocci LAB from 20 Iranian cow’s milk samples, the effect of proteolytic activity of these bacteria on milk caseins was investigated by SDS-PAGE and RP-HPLC techniques. Subsequently, among the 15 strains with protease activity, the binding ability of native and hydrolyzed αS1-casein to IgE sera from cow’s milk allergic patients was determined by competitive ELISA test.
  Findings: After accomplishing biochemical tests including gram staining and catalase test, molecular identification of the strains was done by 16s rRNA fragment sequencing. The obtained results suggested that Lactococcus lactis was able to hydrolyze casein fractions in both skim milk and sodium caseinate and could reduce allergenicity of bovine milk αS1-casein.
  Discussion &
  Conclusions
  Our conclusion demonstrated that the isolated Lactococcus lactis strain from cow’s milk samples can be used as a main or adjunct starter culture in dairy products to reduce immunor-eactivity of cow’s milk caseins.
  Keywords: food hypersensitivity, casein, lactic acid bacteria, competitive ELISA