فهرست مطالب

راهبردهای شناختی در یادگیری - سال ششم شماره 10 (بهار و تابستان 1397)
 • سال ششم شماره 10 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اکبر عطادخت، محمد نریمانی، شیوا حضرتی ساقصلو *، هادی مجدی صفحات 1-15
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه توانایی برنامه ریزی- سازماندهی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خاص انجام شده است.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان پسر سوم تا ششم ابتدایی (سنین 9 تا 12 سال) با و بدون اختلال یادگیری خاص در مرکز اختلال یادگیری ناحیه 1 شهر اردبیل بودند. بر این اساس 45 نفر از دانش آموزان (15 نفر با اختلال خواندن، 15 نفر اختلال نوشتن و 15 نفر با اختلال ریاضی) که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند به صورت کل شماری انتخاب و با 20 نفر از گروه بهنجار مقایسه شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس های مشکلات یادگیری کلورادو، آزمون برج لندن و آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی استفاده شد و داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری (مانوا) تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص (اختلال خواندن، نوشتن، ریاضی) نسبت به دانش آموزان بهنجار عملکرد ضعیف تری در آزمون های برنامه ریزی- سازماندهی و انعطاف پذیری شناختی داشتند (05/0p<).
  نتیجه گیری
  بنابراین تشخیص سریع دانش آموزان دارای نقص در کارکردهای اجرایی و انجام مداخلات زود هنگام می تواند در پیشگیری و درمان اختلالات یادگیری خاص تاثیرگذار باشد.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری خاص، برنامه ریزی، سازماندهی، انعطاف پذیری شناختی
 • فرهاد خرمایی*، مصطفی زابلی صفحات 17-38
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سبک های حل مساله و اهمال کاری تحصیلی با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه صورت پذیرفت.
  روش
  روش این پژوهش توصیفی – همبستگی با استفاده از تحلیل مسیر در مدل سازی معادلات ساختاری بود. شرکت کنندگان در پژوهش 334 نفر (171 دختر و 163 پسر) دانش آموز دبیرستانی شهرستان زابل بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت کنندگان، پرسش نامه های سبک های حل مساله (کسیدی و لانگ، 2006)، خودکارآمدی تحصیلی (مورگان و جینکز، 1999) و پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، 1984) را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی بین سبک های درماندگی، خلاقیت و اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان، نقش میانجی را ایفا می کند. همچنین، سبک های گرایش به حل مساله و اعتماد به حل مساله به صورت غیرمستقیم و از طریق خودکارآمدی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان را تحت تاثیر قرار می دهد.
  نتیجه گیری
  معانی ضمنی یافته های پژوهش حاضر این است که از طریق شناسایی سبک های حل مساله دانش آموزان می توان در راستای بهبود و افزایش خودکارآمدی آنها اقدام کرد که نتیجه آن کاهش اهمال کاری دانش آموزان خواهد بود.
  کلیدواژگان: سبک های حل مساله، خودکارآمدی تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی
 • فاطمه رهبر کرباسدهی، عباس ابوالقاسمی، ابراهیم رهبر کرباسدهی صفحات 39-55
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود.
  روش
  طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. نمونه پژوهش 26 دانش آموز مقطع ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهرستان رشت در سال تحصیلی 1396-1395 بود که به طور در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی استفاده شده است. آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی به صورت گروهی در 12 جلسه برای گروه آزمایش ارائه شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیری نشان داد که این آموزش بر افزایش باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیمی در دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص تاثیر دارد (001/0>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این پژوهش، روش آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی به عنوان یک تکنیک می تواند در بهبود باورها و انگیزه های فراشناختی این کودکان موثر باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، هیجانی، باورهای انگیزشی، راهبردهای خودتنظیمی، اختلال یادگیری
 • محمد علی اسلامی، فریبرز درتاج*، اسماعیل سعدی پور، علی دلاور صفحات 57-75
  هدف
  این پژوهش با هدف مدل یابی علی اشتیاق تحصیلی بر مبنای بر مبنای عملکرد تحصیلی حمایت شده، عزت نفس و خودکارآمدی درسی است.
  روش
  جامعه آماری عبارت از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه امیرکبیر تهران بود. گروه نمونه شامل 375 نفر (263 پسر و 113 دختر) بود که به صورت تصادفی از جامعه آماری موردنظر انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های اشتیاق تحصیلی اسکاوفیلی و همکاران، خرده مقیاس های عزت نفس و عملکرد تحصیلی حمایت شده از مقیاس تاب آوری در برابر آسیب مدسن و مقیاس خودکارآمدی درسی برسو و همکاران استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها، روش تحلیل مسیر به کار برده شد.
  یافته ها
  تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که عملکرد تحصیلی حمایت شده، عزت نفس و خودکارآمدی درسی مستقیما بر اشتیاق تحصیلی اثر دارند. در این میان عملکرد تحصیلی حمایت شده دارای بیشترین اثر بود. همچنین عملکرد تحصیلی حمایت شده به شکل غیرمستقیم و از دو مسیر خودکارآمدی درسی و عزت نفس با اشتیاق تحصیلی ارتباط داشت.
  نتیجه گیری
  در مجموع، متغیرهای پژوهش حاضر، حدود 32 درصد از واریانس اشتیاق تحصیلی را پیش بینی می کنند. نتایج پژوهش نشان داد که مدل ارائه شده از برازش خوبی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، عملکرد تحصیلی حمایت شده، خودکارآمدی درسی و عزت نفس
 • رباب زمانی امیرزکریا، مسعود فضیلت پور*، افسانه توحیدی صفحات 77-93
  هدف
  هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی آموزش کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بر توجه پایدار و دلزدگی تحصیلی دانشجویان بود.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح مورد استفاده، پیش آزمون- پس آزمون با گروه مداخله و کنترل بود. جامعه پژوهش شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی شاغل به تحصیل و مقیم در خوابگاه های دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 94-95 بودند. از بین آن ها 55 نفر به وسیله پرسشنامه دلزدگی تحصیلی دلاورپور انتخاب شده و در دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. برای رسیدن به این تعداد، حدود 400 نفر از افراد ساکن در خوابگاه های دانشگاه، پرسشنامه را تکمیل کردند. افراد دو گروه پرسشنامه های دلزدگی تحصیلی دلاورپور، ذهن آگاهی فرایبورگ و آزمون عملکرد پیوسته را قبل و بعد از مداخله اجرا کردند. MBSR به مدت هشت هفته بر روی گروه مداخله انجام شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که MBSR تاثیر معناداری بر کاهش دلزدگی تحصیلی و افزایش توجه پایدار و همچنین افزایش ذهن آگاهی افراد دارد.
  نتیجه گیری
  مداخلات درمانی مبتنی بر کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی می تواند به عنوان روشی موثر برای دانشجویان مبتلا به دلزدگی تحصیلی و مشکلات توجه پایدار مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی، توجه پایدار، دلزدگی تحصیلی
 • علی شیخ الاسلامی*، غفار کریمیان پور صفحات 95-111
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف پیش‏بینی اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جو روانی- اجتماعی کلاس انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی دانش‏آموزان دوره ی متوسطه ی دوم شهر اردبیل در سال تحصیلی 96-1395 تشکیل می‏دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی خوشه‏ای تعداد 236 دانش‏آموز ‏به عنوان نمونه انتخاب شدند که در نهایت پرسشنامه‏ی 228 دانش‏آموز قابل تحلیل بود. از پرسشنامه ی اشتیاق تحصیلی وانگ، ویلت و اسکیل، پرسشنامه ی جو روانی- اجتماعی کلاس فریزر، گیدینگز و مک روبی و پرسشنامه ی حمایت تحصیلی ساندز و پلاکت برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون‏های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بین جو روانی- اجتماعی کلاس (و مولفه های آن) و حمایت تحصیلی (و مولفه های آن) با اشتیاق تحصیلی دانش‏آموزان رابطه‏ی مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبا 55 درصد از کل واریانس اشتیاق تحصیلی براساس حمایت تحصیلی و جو روانی- اجتماعی کلاس قابل پیش بینی است که متغیر جو روانی- اجتماعی کلاس سهم بیشتری داشت.
  نتیجه گیری
  بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که جو روانی- اجتماعی کلاس و حمایت تحصیلی از متغیرهای مرتبط با اشتیاق تحصیلی دانش‏آموزان می‏باشند.
  کلیدواژگان: حمایت تحصیلی، جو روانی، اجتماعی کلاس، اشتیاق تحصیلی
 • فاطمه کشاورزی، ستاره شجاعی*، قربان همتی علمدارلو صفحات 113-129
  هدف
  اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری بر عملکرد تحصیلی و اجتماعی افراد تاثیر منفی دارد. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف مطالعه اثربخشی آموزش مهارت های خودآموزی بر آگاهی فراشناختی و مشکلات دستخط دانش آموزان پسر دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری انجام شد.
  روش
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش همه دانش آموزان پسر با اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری پایه های دوم تا ششم ابتدایی مدارس عمومی شهرستان خرامه در سال تحصیلی 94-1393 بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 32 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جاگماری شدند، به طوری که هر گروه 16 نفر بودند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد و گروه آزمایش مداخله آموزش مهارت های خودآموزی را در 15 جلسه دریافت کردند در حالی که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکردند و در پایان برای هر دو گروه پس آزمون اجرا شد. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه آگاهی فراشناختی پانائورا و فیلیپو (2005) و سیاهه محقق ساخته مشکلات دست خط (کشاورزی، 1394) استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس یک متغیره، تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که آموزش مهارت های خودآموزی بر بهبود آگاهی فراشناختی و مشکلات دست خط تاثیر معنی دار داشته است (01/0>p).
  نتیجه گیری
  بنابر این اجرای مداخله آموزش مهارت های خودآموزی در بهبود آگاهی فراشناختی و مشکلات دست خط دانش آموزان دارای اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری موثر است.
  کلیدواژگان: خودآموزی، آگاهی فراشناختی، مشکلات دستخط، اختلال یادگیری ویژه با آسیب در بیان نوشتاری
 • فریبا درتاج*، مریم رجبیان ده زیره صفحات 131-150
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش از راه دور (مبتنی بر موک) بر درگیری تحصیلی و مولفه های آن در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز کرمان می باشد.
  روش
  روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی بود. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان می باشند که 40 نفر از آن ها (20 نفر گروه کنترل و 20 نفر گروه آزمایش) به روش نمونه گیری خوشه اییک مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. درس مربوطه در 4 جلسه هشت ساعته به مدت یک ماه برای گروه آزمایش از طریق فناوری موک و با استفاده از الگوی طراحی آموزشی تدوین شده، تدریس شد و گروه کنترل با همان روش معمول کلاسی آموزش دیدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه درگیری تحصیلی زرنگ (1391) است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد در متغیر درگیری تحصیلی میانگین گروه آزمایش بیشتر از گروه کنترل بوده است (01/0P< و 69/42=F)، پس نتیجه گرفته می شود استفاده از الگوی آموزش مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور در افزایش درگیری تحصیلی دانشجویان موثر بوده است. در مولفه ی درگیری شناختی با (016/0P< و 82/12=F)، در مولفه ی درگیری انگیزشی با (016/0P< و 93/31=F)، در مولفه ی درگیری رفتاری با (016/0P< و 50/23=F)، پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل معنادار است؛ پس نتیجه گرفته می شود استفاده از الگوی آموزش مبتنی بر فناوری در آموزش از راه دور در افزایش درگیری شناختی، انگیزشی و رفتاری دانشجویان موثر بوده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین آموزش با موک بر افزایش میزان درگیری تحصیلی و مولفه های آن در دانشجویان در درس تکنولوژی آموزشی تاثیر مثبت دارد. براساس نتایج حاصله، پیشنهاد می شود از فناوری موک برای غنی سازی آموزش سایر دروس دانشجویان دانشگاه پیام نور استفاده شود.
  کلیدواژگان: فناوری موک، آموزش از راه دور، موک، درگیری تحصیلی
 • اکبر رهنما*، محمد نوروزی، فاطمه جهانی جوانمردی صفحات 151-169
  هدف
  پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه بین باورهای معرفت شناختی اعضای هیات علمی با مولفه های تدریس اعضای هیات علمی می باشد.
  روش
  روش پژوهش از نوع پیمایشی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل 320 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد بودند که با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی 167 نفر انتخاب گردیدند. ابزار های اندازه گیری شامل پرسشنامه باورهای معرفت شناختی شومر و پرسشنامه مولفه های تاثیرگذار بر روش تدریس میکورس می باشد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری داده ها از روش های آماری توصیفی به همراه آزمون های استنباطی چون؛ «t» تک متغیره و «r» ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که: نظام باورهای معرفت شناختی اعضای هیات علمی دانشگاه شاهد در یک بعد آن یعنی «سادگی دانش» در ردیف نظام باورهای خام یا سطح پایین قرار دارد ولیکن در دو بعد دیگر آن یعنی «قطعی بودن دانش» و «وابسته به منبع بودن دانش» در ردیف نظام باورهای خبره یا سطح بالا قرار دارد. همچنین بین ابعاد باورهای معرفت شناختی شومر در بعد «ساده بودن دانش» با مولفه های تدریس: «تکنیک های مدیریت کلاس»، «حفظ رفتار مناسب کلاسی»، «آماده کردن مرور و تمرین برای دانشجویان»، «نمایش مهارت های پرسشگری»، «استفاده از روش های مختلف آموزش»، «برقراری جو مثبت در کلاس» و «کیفیت آموزش» رابطه مستقیم و مثبت وجود داشته است. همچنین بین ابعاد معرفت شناختی شومر در بعد «قطعی بودن دانش» با مولفه های تدریس: «استفاده از روش های مختلف آموزش»، «برقراری جو مثبت در کلاس» و «کیفیت آموزش» رابطه منفی(معکوس) وجود داشته است و در نهایت بین ابعاد معرفت شناختی شومر در بعد «وابسته به منبع بودن دانش» با مولفه های نه گانه تدریس میکورس رابطه منفی(معکوس) وجود داشته است.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت که چون بخش عمده ای از اعضاء هیات علمی از رشته های فنی و پزشکی بودند، به جهت نگاه تیز و تونلی ناشی از پدیده های مورد مطالعه خود؛ چنین برداشتی از دانش و معرفت داشته اند؛ چنان که در بین اعضاء هیات علمی رشته های علوم انسانی و علوم پایه این یافته مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: باورهای معرفت شناختی، مولفه های تدریس، اعضای هیات علمی، دانشگاه شاهد
 • اکبر رضایی، محمدرضا رحیمی* صفحات 171-195
  هدف
  پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه بین راهبرد خودنظم دهی فراشناختی و اهداف پیشرفت با سبک های تصمیم گیری دانشجویان انجام شد.
  روش
  این مطالعه بر روی 379 دانشجو (219 مرد و 160 زن) که به روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی از میان کلیه دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز انتخاب شده بودند انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های راهبردهای انگیزشی برای یادگیری پینتریچ و همکاران (1991)، پرسشنامه اهداف پیشرفت میدگلی و همکاران (1998) و پرسشنامه سبک های تصمیم گیری اسکات و بروس (1995) گردآوری شد. روایی آنها با استفاده از روایی محتوا توسط کارشناسان تایید و پایایی آنها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 و 83/0 و 76/0 برآورد گردید تحلیل داده ها با نرم افزار spss و به کمک روش آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری انجام گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج، راهبردخودنظم دهی فراشناختی، پیش بینی کننده مثبت و خوبی برای سبک تصمیم گیری عقلایی می باشد. همچنین راهبرد خود نظم دهی فراشناختی، سبک تصمیم گیری آنی را به صورت منفی و معکوس پیش بینی می کند. اهداف پیشرفت اجتنابی به صورت منفی و معکوس سبک تصمیم عقلایی را پیش بینی می کند. اهداف پیشرفت تبحری، سبک تصمیم گیری شهودی و اجتنابی را به صورت منفی و معکوس پیش بینی می کند. اهداف پیشرفت عملکردی پیش بینی کننده معنی داری برای سبک های تصمیم گیری نبود.
  نتیجه گیری
  بنا به اهمیت راهبرد خود نظم دهی فراشناختی و اهداف پیشرفت، تقویت این راهبرد و اهداف در دانشجویان می تواند در به کارگیری سبک تصمیم گیری مناسب و پرهیز از سبک تصمیم گیری نامناسب نقش مهمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: راهبرد خودنظم دهی فراشناختی، سبک های تصمیم گیری، اهداف پیشرفت
 • حسن محمودیان*، مسلم عباسی، ذبیح پیرانی، فاطمه شاه علی کبورانی صفحات 197-206
  هدف
  یکی از اهداف مهم در بسیاری از پژوهش های تربیتی و روانشناسی بررسی عواملی است که موجب کاهش عملکرد تحصیلی در دانشجویان می شود. یکی از عوامل روانشناختی که در عملکرد تحصیلی اثرگذاراست، فرسودگی تحصیلی است. هدف از پژوهش حاضر، نقش اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری یادگیری در پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان است.
  روش
  این پژوهش مقطعی – توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال تحصیلی 1394-1393 به تعداد 2460 نفر تشکیل دادند که 331 نفر از این افراد به روش نمونه گیری تصادفی و براساس جدول مورگان و کرچسی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری و مقیاس فرسودگی تحصیلی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به روش ورود مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بین متغیر های اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری با فرسودگی تحصیلی ارتباط منفی معنا داری وجود داشت (01/0>P). همچنین حدود 11% از واریانس مربوط به فرسودگی تحصیلی توسط اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری تبیین شد.
  نتیجه گیری
  اشتیاق عاطفی، شناختی و رفتاری با فرسودگی تحصیلی ارتباط معناداری دارد. اشتیاق عاطفی به عنوان قوی ترین پیش بین فرسودگی تحصیلی محسوب می شود که با افزایش اشتیاق عاطفی در دانشجویان میزان فرسودگی تحصیلی در آنان کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: اشتیاق شناختی، اشتیاق رفتاری، اشتیاق عاطفی، فرسودگی تحصیلی
 • سامان عبادی، هیوا ویسی، زهرا خاکسار * صفحات 207-229
  هدف
  با توجه به اهمیت گریت برای یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی هدف پژوهش حاضر ساخت ابزاری دقیق و مناسب جهت سنجش گریت برای زبان آموزان می باشد.
  روش
  روش این پژوهش با توجه به اهداف آن توصیفی بوده است که با لحاظ جامعه ی آماری مدرسان و زبان آموزان ایرانی در موسسات زبان شهرهای تهران و همدان صورت گرفته است. ابزار پژوهش پرسشنامه گریت به زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم، با توجه به تعاریف سازه، فهرست ها، طبقه بندی ها و پژوهش های پیشین طراحی شده است.
  یافته ها
  برای تحلیل داده های پژوهش از روش تحلیل های تاییدی و اکتشافی با استفاده از نمودار اسکری، آزمون های کرویت بارتلت، کفایت نمونه برداری کایسر میراولکین، تحلیل عاملی با چرخش واریماکس، آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتیجه تحلیل عاملی با استفاده از روش واریماکس و براساس آزمون اسکری بیان گر وجود 4 مقیاس «تلاش سخت برای یادگیری زبان انگلیسی»، «علاقه به یادگیری زبان انگلیسی»، «تمرین زیاد برای یادگیری زبان انگلیسی» و «داشتن هدف برای یادگیری زبان انگلیسی» بوده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل آزمون (833/0) و مقیاس های؛ تلاش (78/0) علاقه مندی (84/0) تمرین (81/0) هدفمندی (82/0) به دست آمده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت پرسشنامه گریت در شرایط کنونی EFL در ایران ابزاری معتبر، با روایی بالا برای کاربرد در پژوهش های آموزشی، زبانشناختی و روان زبانشناسی است.
  کلیدواژگان: گریت، یادگیری، سنجش، اعتبارسنجی
|
 • Akbar Atadokht, Mohammad Narimani, Shiva Hazrati Saghsolo*, Noradin Majdy Pages 1-15
  Objective
  The present study compares the ability of planning-organizing and cognitive flexibility in children with and without specific learning disorder.
  Method
  The Methodsof current study was a descriptive causal-comparative. The statistical population was consisted of third to sixth grade students (aged 9 to 12 years old) with and without specific learning disorder in learning disabilities center of area 1 in Ardabil. Among the students, 45 students (15 students with dyslexia, 15 students dysgraphia and 15 students with dyscalculia) were enrolled in the academic year 2014-2015 who were selected by the total number and were compared with 20 normal subjects. Data were collected using scales of Colorado Learning Difficulties Questionnaire, Tower of London test and Vygotsky concept formation and were analyzed with MANOVA.
  Results
  The results showed that students with specific learning disability compared to normal children have poorer performance on tests of planning-organization and cognitive flexibility.
  Conclusion
  Early diagnosis of deficiencies in the executive functions and doing preterm intervention could be effective in prevention and treatment of students with special learning disorders.
  Keywords: specific learning disorder, planning, organizing, cognitive flexibility
 • Farhad Khormaei, * Mostsfa Zaboli Pages 17-38
  The present study examined the relationship between problem-solving styles and academic procrastination with the mediation of academic self-efficacy among high school students. This research method is descriptive - correlation using structural equation modeling and path analysis. Participants of this study consisted of 334 high school students (171 females and 163 males) who were recruited from all high schools of Zabol city via multistage random cluster sampling method. In order to study research variables, each participant completed problem solving styles questionnaire (Cassidy & Long, 2006), self-Efficacy study questionnaire (Morgan & jinks, 1999) and academic procrastination questionnaire (Solomon & Rothblum, 1984). The reliability of research instruments was determined by Cronbach's alpha coefficient and their validity was attained through internal correlation. The results of reliability and validity of the tests were acceptable. The results of path analysis indicated that academic self-efficacy plays the role of a mediator between helplessness styles, creativity and academic procrastination. Moreover, the approach Style and Confidence Style of problem-solving indirectly and through educational self-efficacy affected academic procrastination. Identifying student's problem-solving styles can improve and increase self-efficacy which it leads to the decrease of procrastination among students.
  Keywords: problem, solving styles, academic self, efficacy, academic procrastination
 • Fatemeh Rahbar Karbasdehi, Abbas Abolghasemi, Ebrahim Rahbar Karbasdehi Pages 39-55
  Purpose
  The purpose of the present research was to determine the effect of social- emotional skills training on motivational beliefs and self- regulated learning strategies in students with specific learning disorder.
  Method
  This study is a quasi-experimental with pre-test/post-test and a control group. The sample of consisted of 26 elementary school students with specific learning disorder in Rasht city in the school year 2016-2017 that were selected by available sampling method and assigned to two experimental and control groups. To collect the data, Motivational Beliefs and Self- Regulated Learning Strategies Questionnaire were used before and after training. The 12 sessions of social- emotional skills training were implemented for experimental group.
  Results
  The results of multivariate analysis of covariance showed that this training were significantly improve motivational beliefs and self- regulated learning strategies in students with specific learning disorder (P
  Conclusion
  According to the findings of the research, social- emotional skills training as a technique can be effective in improving metacognitive beliefs and motivations of these children
  Keywords: social, emotional skills, motivational beliefs, self, regulated strategies, learning disorder
 • Mohammad Ali Eslami, Fariborz Dortaj, * Esmaeil Saedi Poor, Ali Delavar Pages 57-75
  Purpose
  the aim of the present study is the causal modeling of academic engagement based on supported academic performance, self-esteem and self-efficacy among undergraduate students at amir kabir university
  Methods
  The sample group consisted of 375 samples (263 male and 113 female) that were selected randomly from the population. To collect data the academic engagement questionnaire by Schaufeli et al., the subscales of self-esteem and supported academic performance of Trauma Resilience Scale by Madsen and academic Self-Efficacy Scale of Breso et al were used.
  Results
  For data analysis, path analysis was used. Data analysis showed that supported academic performance, self-esteem and academic self-efficacy directly affect academic engagement. The supported academic performance had the highest effect. Also supported academic performance was related to academic engagement indirectly through academic self-efficacy and self-esteem.
  Conclusion
  In general the present study predicts about 32% of the variance in academic engagement. The results showed that the proposed model has a good fitness
  Keywords: academic engagement, Supported Academic Performance, Self, Esteem, Self, Efficacy
 • Robab Zamani-Amirzakaria, Masoud Fazilat-Pour*, Afsaneh Towhidi Pages 77-93
  Objectives
  The aim of this study was to investigate the effectiveness of MBSR training on the sustained attention and academic boredom of students.
  Method
  The method was semi-experimental and the employed design was pretest and posttest with intervention and control groups. The research population consisted of undergraduate female undergraduate students studying and residing at Shahid Bahonar University of Kerman dormitories in 2005-2006. Among them, 55 individuals were screened by Delavarepour’s Academic Boredom Questionnaire and they are divided into two groups of intervention and control. To reach this sample, about 400 people in the dormitory filled out the questionnaire. Both the groups conducted the Delavapour’s Academic Boredom, and the Freiburg Mindfulness questionnaires, plus the Continuous Performance Test before and after the intervention. The intervention group participated in the 8 weeks MBSR sessions.
  Results
  Data are analyzed using ANCOVA and the results indicated that MBSR had a significant effect on reducing individuals ‘academic boredom, increasing sustained attention as well as increasing mindfulness.
  Conclusion
  MBSR treatment interventions can be used as an effective method for the students with academic boredom and sustained attention problems
  Keywords: Mindfulness, Based Stress Reduction, Sustained attention, Academic Boredom
 • Ali Sheykholeslami*, Ghaffar Karimiyan Pages 95-111
  Purpose
  The purpose of this study was prediction of academic engagement based on academic support and class psycho- social climate in student.
  Method
  The method of this study is correlational. Statistical population of this study comprised all of Ardebil high school student in 2016-2017 academic year, that among them by using cluster random sampling, 236 samples were selected and finally 228 questionnaires were analyzed. For data collection Wang, Willett and Eccles academic engagement questionnaire, Sands and Plunkett academic support questionnaire and Fraser, Giddings, Mc Robbie class psycho- social questionnaire were used. Data were analyzed by using Pearson’s correlation coefficient and regression analysis.
  Results
  Result showed that, there exist significant positive relationship between academic support and its components and class psycho- social climate and its components with academic engagement. Also regression analysis revealed that %55 of the total variance of academic engagement can be explained by academic support and class psycho- social climate.
  Conclusion
  Therefore, it can be concluded that the academic support and class psycho- social climate may be taken into account as one of the important factors leading academic engagement
  Keywords: Academic Support, Class Psycho, Social Climate, academic engagement
 • Fatmeh Keshavarzi, Setare Shojaee, * Ghorban Hemati Pages 113-129
  Aim: specific learning disorder with impairment in written expression has a negative effect on social and academic performance of individuals. So the aim of this study was to examine the effectiveness of self- instruction skills training on metacognitive awareness and handwriting problems of boy students having specific learning disorder with impairment in written expression.
  Method
  The study conducted under the quasi-experimental method with pre- and post-test along with the control group. The sample of the study included 32 subjects (16 for experimental group and 16 for control group), were selected by available sampling Method, among second to six grade elementary students in " schools for regular education" in Kherame. Subjects randomly assigned in experimental and control groups. Metacognitive awareness scale(Panaoura & Philippou, 2005) and a researcher made handwriting problems checklist (Keshavarzi, 2015) were used as a tools of data collection in before and after Intervention. Experimental group sequentially received 15 sessions of self- instruction skills training. The data were analyzed by using of analysis of covariance (ANCOVA).
  Results
  The results indicated that the scores of experimental group in metacognitive awareness and handwriting problems were improved after intervention (P
  Conclusion
  Therefore, we can conclude that self- instruction skills training improving the metacognitive awareness and handwriting problems of students having specific learning disorder with impairment in written expression.
  Keywords: Self, Instruction, Metacognitive Awareness, handwriting problems, specific learning disorder with impairment in written expression
 • Fariba Dortaj, * Maryam Rajabiyan Dehzireh Pages 131-150
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the effect of distance education (based on mooc) on academic engagement and its components among students in Kerman Payam Noor University.
  Method
  The research method was quasi-experimental. The statistical population is students of Kerman Payam Noor University, which) were selected 40 of them as sample (20 students in the control group and 20 students in experimental group by Sampling method is Single-stage cluster sampling. The lessons were taught in 4 sessions of eight hours for one month for the experimental group through mooc technology and using an educational design pattern and the control group was trained in the same way as the usual class.The instrument used in this study is academic engagement questionnaire of Zerang (1391).
  Findings: The results showed The findings of the study indicated that the average of the experimental group was higher than the control group in the academic engagement variable (F=42.69 P
  Conclusion
  So teaching with technology (Mooc) has a positive impact on increasing academic engagement and its components among the students in educational technology. The results suggest that technology (Mooc) is used to enrich teaching of other lessons of PNU
  Keywords: mooc technology, distance education, academic engagement
 • Akbar Rahnama*, Mohammad Norouzi, Fatemeh Jahani Javanmardi Pages 151-169
  Objective
  The present study seeks to investigate the relationship between faculty members 'epistemological beliefs and faculty member's teaching components. The research method is survey-correlation type. The statistical population consisted of 320 faculty members of Shahed University who were selected by random stratified sampling of 167 individuals. Measurement tools consist of Schumer's Epistemological Beliefs Questionnaire and the factors influencing the microreserves teaching method.
  Method
  To analyze the data, descriptive statistical methods with inferential tests such as "t" univariate and "r" Pearson correlation coefficient have been used.
  Results
  The Results showed that: The system of epistemological beliefs of the faculty members of Shahed University in one aspect is "knowledge simplicity" in the row of the system of beliefs or low level of beliefs, but in two other aspects, namely, "certainty of knowledge" and "dependent on the source" The existence of knowledge "is in the ranks of the system of expert beliefs or high level. Also, between the dimensions of Schumer's epistemic beliefs in the "simplicity of knowledge" dimension with teaching components: "classroom management techniques", "maintaining appropriate classroom behavior", "preparing students for review and practice", "displaying questioning skills", "using methods Various education "," positive atmosphere in the classroom "and" education quality "have been directly and positively correlated. Also, there is a negative relation between Schummer's epistemological dimensions in the "determinism of knowledge" dimension with teaching components: "using different teaching methods", "establishing positive atmosphere in class" and "teaching quality", and finally between epistemological dimensions In the "dependent on knowledge" dimension, Schumer existed with the nine components of the microscope's teaching of negative relation (inverse).
  Conclusion
  The teaching function and activity of faculty members is influenced by their beliefs and values about the nature of knowledge. The overwhelming majority of the faculty members in the target community, from the knowledge, considered "simple knowledge" to be ranked in the "system of beliefs" or "low level". On this basis, it can be concluded that because of the vast majority of faculty members from the technical and medical fields, due to the sharp and tunneling of their studied phenomena, they have such an understanding of knowledge, as among the members of the staff Scientific findings of the humanities and basic sciences did not find this finding
  Keywords: epistemological beliefs, elements of teaching, faculty, Shahed University
 • Akbar Rezaei, Mohammadreza Rahimi* Pages 171-195
  Purpose
  This research was conducted by the aim of determining the relationship between meta-cognitive self-regulation strategy and achievement goals with decision-making styles in students’.
  Method
  This study was conducted on 379 students (219 men and 160) women. were selected by Relative class sampling method from all B.A students at Tabriz Islamic Azad University. The data were collected by Pintrich and his colleagues (1991) ’ motivated strategies for learning questionnaire and Midgley his colleagues (1998) ’achievement questionnaire and and Bruce Scott (1995) decision-making styles questionnaire. The data were analyzed by software spss and Pearson correlation and multiple regression analysis statistical methods.
  Findings: The results showed that metacognitive self-regulation strategy is good and positive predictive for rational decision-making style. Also metacognitive self-regulation strategy predict immediate decision-making style as a Negatively. avoidance achievement goals, predict rational decision-making style as a Negatively. mastery Achievement goal predict avoidance and intuitive decision making style as a Negatively. Performancs Achievement goals were not meaningful predictors for decision-making styles.
  Conclusion
  the importance of metacognitive self-regulation strategy and achievement goals, Reinforcement this strategy and goals of the students can the use of appropriate decision-making styles and Avoidance of inappropriate decision-making style play an important role
  Keywords: meta, cognitive self, regulation strategy, decision making styles, achievement goals
 • Hassan Mahmodiyan, * Moslem Abbasi, Zabih Pirani, Fatmeh Shahali Kaborani Pages 197-206
  Objective
  One of the major goals of psychology and educational research to evaluate the academic performance of students is decreasing. One of the psychological factors that affect student achievement, academic burnout. The purpose of this study, the role of passion emotional, cognitive and behavioral learning of students is projected exhaustion.
  Methods
  This cross - sectional correlational The population consisted of all students in the academic year 1394-1393 Tehran University of Medical Sciences The number of people formed in 2460 and 331 of them Random sampling and were selected based on Morgan and Krchsy example. To collect data, the scale of enthusiasm emotional, cognitive, behavioral and academic burnout scale were used. Data using Pearson correlation and regression analysis were analyzed by log.
  Results
  enthusiasm variables emotional, cognitive and behavioral deterioration There was a significant negative correlation study (p
  Conclusion
  The enthusiastic emotional, cognitive, behavioral and academic burnout is a significant relationship. Emotional passion as the strongest predictor of academic burnout is that increased emotional enthusiasm of the students in their academic wear is reduced
  Keywords: Enthusiasm cognitive, behavioral enthusiasm, enthusiasm emotional, academic burnout
 • Saman Ebadi, Hiwa Weisi, Zahra Khaksar* Pages 207-229
  Objective
  With consideration of the importance of grit for learning English as a foreign language (EFL), the present study aimed to develop and validate an EFL grit instrument whose items are specific to EFL context.
  Method
  A Methodology of this research was descriptive and participants of this study were EFL teachers and learners in Hamadan and Tehran Language Institutes. This questionnaire was developed reviewing the existing literature and exploring EFL experts’ perceptions.
  Results
  The piloting and testing of the tentative model through exploratory and confirmatory data analyses with the use of scree plot, Bartlett’s test of sphericity, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy and warimax rotation on a sample of 306 EFL learners indicated the existence of four reliable factors of “Trying Hard to Learn English (0.78)”, “Having Interest in Learning English (0.84)”, “Practicing a lot in order to Learn English (0.81)” and “Having Goal for Learning English (0.82)” and the reliability of 0.83 for the whole questionnaire.
  Conclusion
  So, it could be said that, the present questionnaire is a reliable and valid instrument for applied educational, linguistics and psycholinguistics researches