فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 25، تیر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ایرج مختارنیا، مجتبی حبیبی، حبیبه خلقی، عفت محمدی، فاطمه کلانتری صفحات 1-22
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس خودسنجی افسردگی کودکان و نوجوانان 12-17 سال بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، روش کار به این ترتیب بود که بعد از ترجمه و اجرای مقدماتی مقیاس، نمونه ای با حجم 797 نفر دانش آموز (401 دختر و 396 پسر) دبیرستانی دوره اول و دوره دوم با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از بین دانش آموزان شهرستان قدس استان تهران انتخاب شدند. برای محاسبه روایی همگرا و واگرای مقیاس خودسنجی افسردگی از پرسشنامه افسردگی بک، افسردگی کودکان، مقیاس شناخت های فاجعه آمیز و پرسشنامه خودکارآمدی نوجوانان استفاده شد. برای بررسی ساختار عاملی این مقیاس از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد.ضریب آلفای کرونباخ و باز آزمایی مقیاس افسردگی نوجوانان 75/0 و 77/0 به دست آمد که در حد رضایت بخشی بود. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ساختار عاملی مدل بیرلسون برازش قابل قبولی دارد. بررسی ضرایب همبستگی نشان داد که پرسشنامه افسردگی نوجوانان با پرسشنامه افسردگی بک، پرسشنامه افسردگی کودکان و مقیاس شناخت های فاجعه آمیز رابطه مثبت معنی دار و با پرسشنامه خودکارآمدی رابطه منفی معناداری دارد؛ بنابراین نتایج به دست آمده از روایی ملاک همزمان، واگرا و همگرا رضایت بخش گزارش شد. نتایج این پژوهش نشان داد که مقیاس خودسنجی افسردگی، ویژگی های روان سنجی مناسبی دارد و می توان آن را برای اهداف پژوهشی و مشاوره های فردی و گروهی مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: ویژگی های روان سنجی، مقیاس افسردگی کودکان و نوجوانان، روایی، پایایی
 • محمد قنبری طلب، محبوبه فولاد چنگ، علی قنبری صفحات 23-40
  چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه راهبردهای شناختی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در رشته های علوم انسانی، علوم تجربی، و ریاضی فیزیک شهرستان شهرکرد بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان شهرکرد بودند که از میان آنها به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای222 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش راهبردهای یادگیری شناختی پرسشنامه ای با اقتباس از پرسشنامه های وینشتین و پالمر (2002) و والترز (2004) طراحی شد. داده ها از طریق همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره به شیوه همزمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که همبستگی معناداری بین راهبردهای شناختی و پیشرفت تحصیلی در رشته های مختلف تحصیلی وجود دارد (01/0>P). همچنین، از بین سه راهبرد مرورذهنی، بسط معنایی و سازمان دهی تنها راهبرد بسط معنایی سهم معنی داری در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته های علوم انسانی و ریاضی فیزیک دارد. در مورد رشته ی علوم تجربی هیچیک از راهبردها پیش بینی کننده ی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نیست.
  کلیدواژگان: راهبرد شناختی، رشته های نظری، پیشرفت تحصیلی
 • حبیب الله نادری، عباس اکبری صفحات 41-64
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و بهزیستی روانی در دانش آموزان صورت گرفت. شرکت کنندگان این پژوهش شامل 405 نفر (212 دختر و 193 پسر) از دانش آموزان دبیرستان های شهر شیراز بودند که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش، پرسشنامه های هوش هیجانی (پترایدز و فارنهام، 2001)، تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و بهزیستی روانی (ریف و کیز، 1995) مورد استفاده قرار گرفتند. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، از نرم افزار آموس و از روش تحلیل مسیر استفاده گردید که با توجه به مقادیر شاخص-های به دست آمده، داده ها با مدل تحقیق برازش داشت. برای تعیین معنی داری اثرات غیر مستقیم نیز از روش نمونه گیری های مکرر« خودراه انداز» استفاده شد. محاسبه میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته، حاکی از آن بود که 57 درصد از تغییرات متغیر تاب آوری، 12 درصد تغییرات مولفه خودمختاری، 22 درصد تغییرات مولفه پذیرش خود، 20 درصد تغییرات مولفه رابطه مطلوب با دیگران، 60 درصد تغییرات مولفه رشد شخصی و 19 درصد تغییرات مولفه هدفمندی در زندگی توسط مدل تبیین می شود.
  کلیدواژگان: بهزیستی روانی، تاب آوری، هوش هیجانی
 • کیومرث ارجمند قجور، بهزاد ارجمندی صفحات 65-88
  هدف از این پژوهش، تعیین اثربخشی برنامه های پرورش خلاقیت در برنامه درسی هنر بر خلاقیت دانش آموزان دوره ی ابتدایی بود. بر اساس طرح پژوهشی آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و اجرای آزمون خلاقیت تصویری تورنس، اطلاعات لازم جمع آوری شد. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مقطع ابتدایی مناطق روستایی شهرستان اورمیه در سالتحصیلی 94- 1393بود. نمونه ی مورد مطالعه متشکل از 50 نفر دانش آموز مقطع ابتدایی(32 نفر پسر که به ترتیب 17 و 15 نفر در گروه آزمایش و کنترل و 18 نفر دختر به ترتیب 8 و 10 نفر در گروه آزمایش و کنترل) با روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج تحلیل داده ها با روش آماری کوواریانس، نشان داد که برنامه های پرورش خلاقیت در برنامه ی درسی هنر بر میزان خلاقیت دانش آموزان موثر بوده است. بنابراین می توان دوره های آموزشی برنامه های پرورش خلاقیت در برنامه درسی هنر برای معلمان و مربیان اجرا کرد تا بتوانند برنامه های مطلوب پرورش خلاقیت را در کلاس های درس اجرا کنند.
  کلیدواژگان: خلاقیت، پرورش خلاقیت، برنامه درسی هنر
 • فاطمه ابراهیمی، هادی فرهمند، الهه جعفری صفحات 89-106
  هدف این پژوهش، بررسی پایایی و روایی مقیاس لذت اسنیت- همیلتون (SHAPS)، در دانشجویان بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را کلیه ی دانشجویان دانشگاه اصفهان تشکیل می دادند که از میان آن ها تعداد 294 نفر به روش تصادفی چندمرحله ای به عنوان نمونه ی پژوهش، انتخاب شدند. جهت بررسی پایایی SHAPS از ضرایب آلفای کرونباخ و دو نیمه سازی استفاده شد و روایی همزمان این ابزار با استفاده از پرسشنامه ی شادکامی آکسفورد (OHQ) و پرسشنامه ی افسردگی بک (BDI) مورد سنجش قرار گرفت. نتایج نشان داد که SHAPS از پایایی قابل قبولی برخوردار است. ضرایب همبستگی معنادار این ابزار با OHQ و BDI روایی همزمان این ابزار را تایید کرد (05/0 P<). همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی، نشانگر تایید روایی عاملی این ابزار بود. براساس نتایج به دست آمده در این پژوهش، SHAPS یک ابزار معتبر و پایا جهت سنجش لذت در جمعیت دانشجویان است.
  کلیدواژگان: مقیاس لذت اسنیت، همیلتون، پایایی، روایی
 • عباسعلی حسین خانزاده، داوود آمسنی، فرهاد اصغری، حاتم محمدی صفحات 107-136
  یکی از دلایل شایع پرخاشگری، شکست درخودمهارگری است، با این حال تحقیقات نشان می دهند که تمرین خودمهارگری پس از مدتی می تواند خودمهارگری را در سال های بعدی بهبود بخشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه آموزش توانایی خودمهارگری بر کاهش میزان پرخاشگری دانش آموزان با رفتارهای پرخاشگرانه دوره راهنمایی تحصیلی بود. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانش آموزان پسر دوره راهنمایی در سال تحصیلی92 - 1391 شهرستان آستانه اشرفیه بود، که از بین آن ها پس از اجرای اولیه پرسشنامه پرخاشگری 20 نفر که دارای پرخاشگری معناداری بودند، انتخاب و در دو گروه 10 نفره آزمایش و کنترل به شیوه تصادفی جایدهی شدند. سپس برای گروه آزمایش، 12 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 1 ماه، برنامه توانایی خودمهارگری، آموزش داده شد در حالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکردند، و در پایان هر دو گروه مورد پس آزمون قرار گرفتند. ابزار سنجش پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) بود و داده ها از طریق تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکووا) و چندمتغیری (مانکووا) تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش توانایی خودمهارگری به طور معنا داری موجب کاهش پرخاشگری در دانش آموزان می گردد. همچنین، دانش آموزان گروه آزمایش در تمامی چهار خرده مقیاس پرسشنامه پرخاشگری (پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم، و خصومت) نسبت به پیش آزمون در پس آزمون نمره های پایین تری به دست آوردند؛ به این معنی که نمره پرخاشگری آن ها، کاهش قابل ملاحظه ای یافت. بنابراین می توان نتیجه گرفت که از برنامه های آموزش خودمهارگری می توان به عنوان یکی از روش های درمان پرخاشگری در کودکان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: توانایی خودمهارگری، پرخاشگری، دانش آموزان
 • مهدی عرب زاده، جواد کاوسیان، کامبیز کریمی صفحات 137-150
  عوامل فردی مختلفی می توانند در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر باشند که از میان آن ها می توان به خودکارآمدی و سطح امیدواری اشاره نمود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی خودکارآمدی و امیدواری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانی شهر بندرعباس در سال تحصیلی 94 - 1393 بود. نمونه ی مورد بررسی 300 نفر از دانش آموزان بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی خودکارآمدی عمومی و مقیاس امید اسنایدر و جهت سنجش پیشرفت تحصیلی از میانگین نمرات پایان نیمسال تحصیلی دانش آموزان استفاده شد. داده ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان تجزیه و تحلیل شدند. نتایج همبستگی نشان داد که بین خودکارآمدی و امیدواری با پیشرفت تحصیلی رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد(01/0 > P). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که خودکارآمدی و امید می توانند 21 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی را تبیین کنند. می توان نتیجه گرفت که خودکارآمدی و امیدواری توان پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را دارند
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: واژه های کلیدی: پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی، امیدواری
 • عاطفه حجتی، محمد مهدی مومنی، زهرا شفیعی صفحات 151-166
  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی گروه درمانی شناختی- رفتاری بر کنترل خشم است. طرح مطالعه حاضر از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر قم در سال تحصیلی 94- 1393 بودند. مقیاس خشم صفت- حالت اسپیلبرگر بر 148 دانش آموز شهر قم که به صورت تصادفی انتخاب شده بودند اجرا شد. پس از اجرای تست از میان افرادی که بالاترین نمره را در مقیاس خشم داشتند تعداد 20 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی، 10 نفر از آنان در گروه آزمایش و 10 نفر در گروه کنترل قرار گرفتند. درمان گروهی کنترل خشم به مدت 11 جلسه برای گروه آزمایشی اجرا شد و پس از پایان نیز مقیاس خشم از هر دو گروه آزمایشی و کنترل به عمل آمد. داده های به دست آمده با آزمون t تحلیل شد. در مقایسه میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایشی، در سه خرده مقیاس خشم کلی، ابراز خشم درونی و ابراز خشم بیرونی، میانگین کاهش و در خرده مقیاس کنترل خشم میانگین پس آزمون افزایش معنادار داشت اما در گروه کنترل تفاوت بین میانگین پیش آزمون و پس آزمون معنادار نبود. همینطور در مقایسه تفاوتهای گروه آزمایشی و گروه کنترل واریانس معناداری مشاهده شد. نتایج تحقیق نشان داد که درمان گروهی مدیریت خشم بر کنترل خشم دانش آموزان دوره متوسطه موثر است. نتایج این پژوهش به مسئولین مدارس متوسطه کمک خواهد کرد تا با آموزش گروهی مدیریت خشم در برنامه های خود باعث کاهش خشم دانش آموزان و در نتیجه پیامدهای ناگوار آن گردند
  کلیدواژگان: شناختی، رفتاری، گروه درمانی، کنترل خشم، دانش آموز
 • پرستو خرمشاهی، امید رضایی، بهروز دولتشاهی صفحات 167-180
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی نقش شباهت چهره در انتخاب جفت، هم از نظر خود زوج ها (شباهت ادراکی) و هم از نظر ارزیابان (شباهت واقعی) می باشد .
  روش
  طرح مورد استفاده در این پژوهش از نوع طرح های همبستگی بود. در این پژوهش، 100 نفر (50 زن و 50 مرد) به مقیاس واحد ذهنی شباهت چهره پاسخگو بودند و همسر خود را از جهت میزان شباهت به چهره خودشان و هم ارزیابگران شباهت چهره آن ها در یک دامنه 10 نمره ای ارزیابی کردند.
  نتایج
  طبق نتایج پژوهش با 99 درصد اطمینان تفاوت معناداری در شباهت چهره بین زوج های واقعی در برابر زوج های تصادفی دیده شد بدین معنا که شباهت چهره در زوج های واقعی توسط ارزیابگران مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج به دست آمده افراد کسانی را به عنوان همسر برای خود انتخاب می کنند که شباهت به چهره خودشان داشته باشد که این انتخاب به صورت ناخودآگاه انجام می شود
  کلیدواژگان: شباهت چهره بین زوج ها، جذابیت زوج ها، شباهت واقعی
 • هادی بهرامی احسان، زینب سادات روحانی صفحات 181-194
  در حالی که روان شناسان بدون کمترین تردیدی درباره موضوع مطالعه و علم خود تدریس، تحقیق و حتی مداخلات بالینی انجام می دهند، اما هم چنان موضوع اصلی روان شناسی یعنی مفهوم «روان» در... از ابهام غرق است. با گذشت حداقل یک قرن از رسمیت یافتن علم روان شناسی و توسعه خارق العاده شعبه ها و شاخه ها و گرایش های مختلف روانشناختی، هنوز اتفاق نظری درباره این موضوع حاصل نشده است. روان، ذهن، رفتار و فرایندهای روان شناختی تعابیری بوده است که در طول تاریخ معرفت بشر ، از آغاز تولید و حداقل ثبت آن تاکنون مورد استفاده گرفته است. این مقاله با تمرکز خود بر کالبدشکافی موضوع روان شناسی در تاریخ علم، در تلاش است تا ایعاد این ابهام را مرور کرده و سیطره این ابهام را در شرایط کنونی نیز نشان دهد.
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: روان، ذهن، روح، موضوع روان شناسی
 • سعید خدابنده لو، اسحق رحیمیان بوگر صفحات 195-212
  خودشیفتگی آسیب شناختی سبکی از شخصیت است که که با احساس اهمیت و شایستگی افراطی، نگرش و رفتار خودخواهانه، فقدان همدلی، نیاز به تحسین و عزت نفس شکننده مشخص می گردد. پژوهش حاضر به بررسی چگونگی تحول پدیده خودشیفتگی از دیدگاه روانپویشی پرداخته و مدل تبیینی روانپویشی را در سبب شناسی و رشد خودشیفتگی مورد بررسی قرار داده است. این پژوهش سعی کرده است با روش مروری، به این سوال پژوهشی پاسخ دهد که، خودشیفتگی از دیدگاه روانپویشی چگونه ایجاد و تحول می یابد و علل بنیادین در سبب شناسی خودشیفتگی چیست؟ در نظریه های روانپویشی، خود شیفتگی مرحله ای از رشد طبیعی است که در مراحل بعدی رشد به عشق خارجی (دیگری) تحول می یابد و کودک می تواند به دیگران عشق بورزد. ولی در حالت خودشیفتگی بیمارگونه، کودک برای بدست آوردن محبت و عشق مطمئن به درون برمی گردد تا براحساس شکننده طرد شدن (دوست نداشته شدن) غلبه کند. خودشیفتگی در رویکرد روانپویشی، به عنوان خودخواهی ناشی از عدم تمییز خود از دیگری شناخته می شود. رویکرد روانپویشی جامعیترین توصیف و پوشش نظری را در مفهوم سازی، سبب شناسی و تحول خودشیفتگی با توجه به ابعاد و انواع خودشیفتگی ارائه می دهد. به طورکلی سبب شناسی سازه خودشیفتگی از دیدگاه روانپویشی، بر مفاهیم عزت نفس شکننده، خودپنداره بزرگ منش، نقص در سبک های فرزند پروری و عدم پاسخدهی مطلوب والدین به نیازهای رشدی کودک در سنین اولیه رشد، بازگشت محبت به درون و جبران احساس حقارت اساسی تاکید دارد. عزت نفس ناپایدار و شکننده عاملی مهم در بوجود آمدن خودشیفتگی است. از دیدگاه روانپویشی، فرد خودشیفته ممکن است با حالت دفاعی، پوششی از خودبینی و عزت نفس بالا ولی به صورت توخالی و شکننده را در خود رشد بدهد تا احساسات زیر بنایی را به صورت پنهان نگه دارند. همچنین خودشیفتگی می تواند با سطوح بالا یا پایین عزت نفس ارتباط داشته باشد. خود دوستداری فرد خودشیفته ناپخته و هیجانی است و باعث رشد خودانگاره بزرگ منش می گردد. چنین مفهوم سازی جامعی که مبتنی بر سبب شناسی پدیده خودشیفتگی است، در صورت بهره مندی از پشتوانه تجربی می تواند فرمولبندی مناسب درمانی را برای مداخله در کاهش مشکلات بیماران خودشیفته به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: خودشیفتگی، سبب شناسی خودشیفتگی، عزت نفس، روانشناسی خود کوهات
 • رقیه اصغری، وحید فرهادی، حامد دوست محمدی، سودابه یوسفی صفحات 213-226
  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر استرس و میزان تحمل مراقبتی در مادران کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مادران کودکان مبتلا به اوتیسم 4 - 6 سال در مراکز آموزشی اوتیسم در استان البرز، در سال تحصیلی 94-95 بودند. از این میان، 30 مادر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. سپس برای گروه آزمایش درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در 8 جلسه به صورت گروهی، انجام شد. در مورد گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای انجام نشد و پس از اتمام جلسات، مرحله پس آزمون به اجرا درآمد. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استرس ادراک شده و پرسشنامه میزان تحمل مراقب استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل نتایج از تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمرات استرس ادراک شده در گروه آزمایش به طور معناداری کاهش یافته است (05/0P < ). همچنین میانگین نمرات تحمل مراقبتی در گروه آزمایش به طور معناداری افزایش یافته است (05/0P < ).
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، استرس، تحمل مراقبتی، اوتیسم
|
 • Iraj Mokhtarnia, Mojtaba Habibi, Habibeh Kholghi, Efat Mohammadi, Fatemeh Kalantari Pages 1-22
  The aim of this study was evaluation of psychometric properties of self-rating depression scale for 12-17 year old in adolescents. This study is descriptive. After translating and pilot study this scale, a sample with the size of 797 students (401 girls and 396 boys) studying at the first and second grade of high school in Qods city of Tehran Province, with method multi stage random sampling was selected. For the validity of convergent and divergent, Beck Depression Inventory, childhood depression inventory, catastrophic cognitions scale and self-efficacy adolescent questionnaires were administered. To investigate factor structure of adolescent depression questionnaire used exploratory and confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha coefficient was 0/77 and test-retest was 0/75, Therefore, Reliability coefficients were satisfactory. The results of confirmatory factor analysis support Birleson’s model. Correlation analysis showed that adolescents Depression Inventory correlate positively with Beck Depression Inventory, the Children's Depression Inventory and catastrophic cognitions scale and has negative correlation with self-efficacy adolescent questionnaire that this relationship indicates convergent validity of adolescent depression questionnaire with Beck Depression Inventory, Children's Depression Inventory and catastrophic cognitions and divergent validity with self-efficacy adolescent questionnaire, moreover, depression was significant difference between the sexes. Factor analysis of adolescent depression questionnaire, showed better fit with observed data; Confirmatory factor structure, reliability and validity of adolescent depression questionnaire were acceptable for research applications, Individual and group counseling and clinical diagnosis
  Keywords: Psychometric properties, Child, Adolescent Depression questionnaire, Reliability, Validity
 • Pages 23-40
  The aim of this study was to investigate the relationship between cognitive strategies and academic achievement among high school students in the fields of humanities, science and math – physics from Shahrekord city in the school year 89-90. The research was correlational and the statistical population included all high school students from Shahrekord city, among them 222 students via cluster multistage random sampling were selected. They completed a Cognitive Learning Strategies Questionnaire was designed by combination of some questions fromWinestine & Palmer (2002) and Walters (2004) Questionnaires. Data were analyzed using Pearson correlation and analysis of regression. The findings showed there is significant correlations between cognitive strategies and academic achievement in all fields (p
  Keywords: cognitive strategies, elaboration, theoretical fields, academic achievement
 • Habibollah Naderi, Abbas Akbari Pages 41-64
  The present study investigated the mediating role of resilience in relationship between emotional intelligence dimension,s and psychological well being. Participants included 405 high school students (212 females and 193 males) from shiraz city selected by multi-stage cluster sampling method. Participants completed emotional intelligence scale (Petrides & Furnham, 2001), resilience scale (Conner & Davidson, 2003), and psychological well being scale( Ryff, 1995). To examine reliability of measures, cronbach coefficient, and to determine validity, internal consistency and factor analysis were used. The results showed an acceptable reliability and validity of the instruments. In order to evaluate the proposed model of this study, path analyze method was used. Regarding the values obtained for the indexes, data were fitted with the proposed model of the research. Calculation of the affectivity degree of independent variables on dependent ones indicates that 57 percent of the changes in resilience variable, 12 percent of changes in autonomy, 22 percent of changes in self-acceptance, 20 percent of changes in positive relation with other, 60 percent of changes in personal growth, and 19 percent of changes in purpose in life variable are explained by the proposed model.
  Keywords: psychological well being, resilience, emotional intelligence
 • Pages 65-88
  The aim of this research was to determine the efficiency of creation in art lesson on creating creation in elementary students. Based on experimental- research method of pre- test – post test with control and Torrance’s photographic- creation test was collected. The sample group was included the whole students of Uromia suburb in 1393-1394. The group consisted of 50 of elementary students, 32 boys that were 17 and 15 students in experimental and control respectively, and 18 girls that were 8 and 10 in experimental l and control group respectively were selected randomly in several methods. The result of analyzing data with statistics co-variance method revealed that creativity programs had a positive and effective impact on student creativity. So we can administer education courses of creativity for teachers and trainers in art lesson to run suitable programs fostering creativity in classrooms
  Keywords: creativity, fostering creativity, art lesson
 • Fateme Ebrahimi Pages 89-106
  The purpose of this study was to investigate the reliability and validity of the Snaith-Hamilton Pleasure Scale (SHAPS) in university students. The statistical population of this study were all students of University of Isfahan among whom 294 students were selected through random multistage sampling as the sample of the study. Cronbach's Alpha and split-half coefficients were used for computing the reliability of SHAPS. Also, Oxford Happiness Questionnaire (OHQ) and Beck Depression Inventory (BDI) were used to calculate the concurrent validity of SHAPS. The results showed that SHAPS has an appropriate reliability. Significant correlations between SHAPS with OHQ and BDI, confirmed the concurrent validity of the scale (P
  Keywords: Snaith, Hamilton Pleasure Scale, reliability, reliability
 • Pages 107-136
  One common cause of aggression is failure in self-control. However, research shows that exercise self-control can improve self-control in next years. The purpose of the present research was to examine the effectiveness of teaching self-control abilities on reducing aggression in students with aggressive behaviors. The method was an experimental study with a pre-test/post-test design and control group. The statistical population consisted of all boy high school students in Asanteh Ashrafieh, wich among them after performing aggression questionnaire a sample of 20 students with significant aggression were selected by random cluster sampling method and assigned in two groups control and experimental randomly. Self-control instruction was conducted for the experimental group in 12 sessions in a period of one month, while the control group received no training at all. To collect data, Buss and Perry’s aggression questionnaire (1992) was used. Finally data were analyzed using univariate and multivariate analysis of covariance. The results indicated that self-control training were significantly effective in aggression reduction. Also, experimental group in all four subscales (physical aggression, verbal aggression, anger, and hostility) achieved lower scores on the pretests than the posttest. That is, their aggression scores reduced significantly. Thus it can be concluded that the self-control training programs can be used as a method of treatment of aggression in children
  Keywords: Self, control abilities, aggresstion, students
 • Pages 137-150
  Various personal factors can effect on academic achievement of students, that among of them self-efficacy and the level of hope can be cited. The aim of this study was to investigate the relationship between self-efficacy and hope with academic achievement in Students, This study was conducted within the framework of correlation research methodology. The study population consisted of all female high school students in Bandar Abbas city in the academic year 2014-15, 300 persons were selected by random cluster sampling. To collect data was used from general self-efficacy questionnaire and Snyder Hope Scale. As well as for measuring the academic achievement, the end of the semester student’s average scores were used. Data were analyzed using correlation and inter regression. Results showed a positive correlation between self-efficacy and hopes with academic achievement (P
  Keywords: self, efficacy, academic achievement, hope
 • Atefeh Hojjati, Mohammad Mahdi Momeni, Zahra Shafiee Pages 151-166
  The aim of this study was to investigate the efficiency of cognitive-behavioral group therapy on anger management. The study is quasi-experimental with pre-test and post-test in experimental and control groups. Population of study consisted of all secondary school students in the academic year 1394 in Qom. Spielberger State-Trait Anger Scale implemented on 148 students who were randomly selected. Then twenty students were selected from among those who had the highest score. Among them, 10 patients were in the experimental group and 10 patients were in the control group. Group therapy on anger management was administered for 11 sessions in the experimental group, then Anger Scale implemented from both the experimental and control group. Data were analyzed by “t-test”.The mean of pre-test and post-test in experimental group decreased on three subscales of general anger, expressing internal and external anger and expressing anger and The mean of post-test had significant increase in scale control anger. There was no significant difference between the pretest and post-test in the control group. Also there was a significant variance between the experimental group and the control group.The results showed that cognitive-behavioral group therapy on anger management of high school students is effective in controlling anger. The results will help official’s secondary schools with their plans to reduce anger, anger management training, resulting in horrible consequences are students.
  Keywords: Cognitive, behavioral therapy, group therapy, anger management, students
 • Parastoo Khoramshahi, Omid Rezaei, Behrooz Dolatshai Pages 167-180
  Objective
  The purpose of present study identify role similar faces in selection pair, both in terms of self couples (perceptual similarities) and the evaluators (similarities real) is.
  Method
  Scheme used in this study of designs correlational. In this study, 100 patients (50 females and 50 males) To scale mental unit similar figures were responsive and his wife direction amount similarities of their faces and both they face similarities expensive evaluators assessed in a range of 10 score.
  Results
  The results indicate a significant difference with 99% confidence in the similar faces between couples was actually against random pairs, meaning that couples face in real similarity was observed by evaluators expensive.
  Conclusion
  The results of those as your wife, for that is similar to their own figuresthat this selection is done unconsciously
  Keywords: facial resemblance between couples, couples charm, real similarities
 • Hadi Bahrami Ehsan Pages 181-194
  While psychologists do train, research, even practice clinical interventions, without any doubt about the subject of their study and science, they still obscure the issue of psychology, the "psychic" concept. Although passing at least one century since the recognition of the science of psychology and the extraordinary development of branches and different psychological trends, there is still no consensus about this issue. Psyche, mind, behavior, and psychological processes have been interpreted in the history of human knowledge since the beginning of its production and at least its registration has been used up to now. This paper, with its focus on the dissection of the subject of psychology in the history of science, seeks to review this ambiguity and to show the dominance of this ambiguity in the present situation.Key Concepts: psyche, Mind, Spirit, Subject of Psychology
  Keywords: psyche, Mind, Spirit, Subject of Psychology
 • Saeid Khodabandelow, Icaaq Rahimian Boogar Pages 195-212
  The pathological narcissism is a style of personality that is characterized by a sense of extreme importance and competence, selfish attitude and behavior, lack of empathy, need for admiration and fragile self-esteem. The present study discussed how the narcissism phenomenon from the psychodynamic perspective and examined the psychodynamic explanatory model in the pathology and development of narcissistic. This research has tried to answer this research question with a review method, how does narcissism evolve from the psychodynamic point of view and what are the basic causes in narcissism etiology In psychodynamic theories, narcissism is a phase of natural growth that transforms into outer love (other) in the later stages of development and the child can love others. But in the pathological narcissism, the child returns to the secure love in order to overcome the fragile sense of the rejection (neglection). The narcissism in the psychodynamic perspective is known as selfishness due to its non-differentiation from the other. The psychodynamic approach offers the most comprehensive description and theoretical coverage in conceptualization, etiology and development of narcissism with regard to the dimensions and types of narcissism. In general, the etiology of narcissism construct from the psychodynamic point of view emphasizes on the concepts of fragile self-esteem, the grandiose self-concept, defect in parenting styles and the lack of proper response of parents to the development needs of child in the early stages of growth, the return of love to the inner world and compensate for feelings of basic inferiority. Unstable and fragile self-esteem is an important factor in the development of narcissism. from a psychodynamic point of view, it is imposible, an narcissism person to develop mask of egoism and high self-esteem with defensive state but in a hollow and fragile way, to keep hidden underlying feelings. Also, narcissism can be associated with high or low levels of self-esteem. The self-love of an narcissism is premature and emotional, and it leads to the growth of a grandiose self-concept. with such a comprehensive conceptualization that is based on the etiology of narcissism phenomena, if the empirical support can be obtained, it can provide appropriate case formulation for intervention in reducing the problems of narcissism patients
  Keywords: narcissism, narcissism etiology, self, esteem, Kohut self psychology
 • Roqaye Asqari, Vahid Farhadi, Hamed Dust Mohamady, Sudabeh Yusefi Pages 213-226
  The purpose of this research was to determine the effectiveness of acceptance and commitment therapy on Stress and Care Tolerance Among Mothers with Autistic Children.The study population included all mothers of autistic children 4-6 years in autism training centers in Alborz province, in the 94-95 school year. Of these, 30 mothers were selected by convenience sampling and then randomly divided into two experimental and control groups.Acceptance and commitment group therapy was administered to the experimental group in 8 In the Group sessions and control group did not receive any therapy And After the sessions, the post-test was conducted. Research tool was Perceived Stress Questionnaire and Care tolerance questionnaire. To analyze the results used of the univariate analysis of covariance. Results showed that the mean scores of perceived stress were significantly reduced in the experimental group (P
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, Stress, Care Tolerance, autism