فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 5 (پیاپی 26، مرداد 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/12
 • تعداد عناوین: 13
|
 • قاسم عبداللهی بقرآبادی صفحات 1-12
  هدف
  هدف پژوهش حاضر پیش بینی رضایت از زندگی والدین کوکان اتیسم با واسطه گری خودشفقتی می باشد
  روش
  طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی والدین کودکان اتیسم مراجعه کننده به مرکز امید عصر در سال 95 می باشد که 48 نفر از والدین کودکان 12-4 ساله ، 38 مادر و 10 پدر به صورت نمونه گیری درسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش رضایت از زندگی از پرسشنامه دینر و خودشفقتی از پرسشنامه نف استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل آماری داده ها نشان داد که فرضیه پژوهش حاضر در سطح 95/0 از اطمینان معنادار می باشد.
  نتیجه گیری
  بنابراین نتیجه گرفته می شود که خودشفقتی پیش بینی کننده مناسبی برای رضایت از زندگی والدین کوکان اتیسمی می باشد.
  کلیدواژگان: رضایت از زندگی، والدین، کودکان اتیسم، خودشفقتی
 • شیوا ابراهیمی، فرشاد جعفری، یوسف رنجبر سودجانی صفحات 13-30
  پژوهش حاضر با هدف شناخت رابطه بین ذهن آگاهی و راهبردهای تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان انجام شد. 252 دانشجو (168 مرد و 84 زن) به شیوه نمونه برداری تصادفی طبقه ای از بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران (2006) و مقیاس تنظیم هیجانی گراس و جان (2009) بود. برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین مولفه ی فرونشانی به عنوان یکی از مولفه های تنظیم هیجانی با ذهن آگاهی همبستگی منفی معنادار وجود دارد. همچنین، بین مولفه ی بازارزیابی شناختی با ذهن آگاهی همبستگی مثبت معنادار بود. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نیز بیانگر آن است که راهبردهای تنظیم هیجانی قادر به پیش بینی ذهن آگاهی دانشجویان می باشند. در تبیین یافته های این پژوهش، به طور کلی می توان نتیجه گرفت که راهبردهای تنظیم هیجانی، عناصر روان شناختی مهمی در پیش بینی ذهن آگاهی بودند.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، راهبردهای تنظیم هیجانی، فرونشانی، بازارزیابی شناختی
 • جواد جهان، الله یار آقایی صفحات 31-54
  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش و رابطه هوش با تحول اخلاقی پسران در دوره متوسطه دوم انجام شد، جامعه ی آماری دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهر ایلام بودند که نمونه آماری 90نفری از آنها (مدارس عادی 45نفر، مدارس نمونه دولتی45) انتخاب گردید. که نمونه صورت تصادفی در شش گروه پانزده نفری انتخاب شده اند . روش پژوهش توصیفی به شیوه ی پیمایشی و از نوع همبستگی و کاربردی و از لحاظ اجرا میدانی است. ابزار پژوهش آزمون استاندارد هوش ریون (آزمون ماتریس های پیش رونده ریون فرم میانی «بزرگسالان») و آزمون استاندارد اخلاق کولبرگ است.. برای تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات در مورد فرضیه اول رایطه بین بهره هوشی و قضاوت اخلاقی از همبستگی پیرسون استفاده شد.در مورد فرضیه دوم که بر روی سطوح نسبی و قضاوت اخلاقی است با توجه به اینکه 3گروه سنی مستقل مورد آزمون قرار گرفتند از آزمون تحلیل واریانس یک متغیری استفاده گردید.در مورد فرضیه سوم تحقیق که مقایسه بین دو گروه مستقل تیز هوش و عادی در رابطه با قضاوت اخلاقی است از آزمون Tگروه های مستقل استفاده گردید. با عنایت به تحلیل داده ها درباره ی فرضیه اول می توان نتیجه گرفت که بین رشد هوش و رشد اخلاقی رابطه ای مثبت قراردارد. در فرضیه دوم فرضیه صفر رد می شود.در نتیجه فرضیه تحقیق که بیان می کند بین سطوح سنی و قضاوت اخلاقی پسران سح دبیرستان تفاوت وجود دارد رد نمی شود. فرضیه سوم بیان می کند که قضاوت اخلاقی پسران تیزهوش با پسران هوش عادی تفاوت دارد. با توجه به محاسبات انجام شده این فرضیه رد می گردد.
  کلیدواژگان: هوش، تحول، تحول اخلاقی، دانش آموزان
 • آرزو دلفان بیرانوند، خسرو رشید، ابوالقاسم یعقوبی صفحات 55-74
  هدف
  در این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تجربه های پیشین یادگیری بر یادگیری های بعدی( نقش تجربه های قبلی در انتقال یادگیری) ، به مقایسه سرعت یادگیری ماز در موش های با و بدون تجربه یادگیری ماز پرداخته شد.
  روش
  طرح پژوهشی مورد استفاده از نوع آزمایشی (طرح پس آزمون با گروه کنترل) بود. جامعه شامل کلیه موش های صحرایی با حجم نمونه 14 بودند که در دوگروه 7 تایی آزمایش و گواه مورد بررسی قرارگرفتند. آزمایش در دو مرحله اجرا شد، در مرحله اول، موش های گروه آزمایش در مازهای شماره 1 تا 8 به کسب تجربه یادگیری پرداختند درحالی که گروه گواه این 8 ماز را تجربه نکردند. در مرحله دوم، هر دو گروه آزمایش و گواه در مازهای شماره 9 تا 12 به کسب تجربه یادگیری پرداختند. سپس سرعت یادگیری(کاهش یافتن تعداد خطاها برای رسیدن به هدف) هر دو گروه آزمایش و گواه در ماز های شماره 9 تا 12مقایسه شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که، موش های دارای تجربه یادگیری، سرعت یادگیری بالاتری از موش های بدون تجربه دارند و با افزایش تعداد تجربه های ماز، مازهای جدید با تعداد خطاهای کم تری آموخته می شوند.
  نتیجه گیری
  نتیجه پژوهش نشان داد که داشتن تجربه های پیشین(قبلی) با یک موقعیت یا یک محرک، عملکرد و انتقال یادگیری را در موقعیت های جدید تحت تاثیر قرار می دهند. به نحوی که سرعت یادگیری و انتقال یادگیری در موقعیت های جدید تسهیل می یابد.
  کلیدواژگان: یادگیری ماز، تجربه های پیشین، انتقال یادگیری
 • حمیدهاشم مطوری، محمدرضا عابدی، پریسا نیلفروشان صفحات 75-96
  سالیان متمادی، شغل برای بشر به عنوان وسیله ای برای رفع نیازها، احتیاجات مادی و منبع درآمد تلقی می شد. در این زمان ‏ها مشاغل به راحتی فراگرفته می شدند و افراد تا پایان عمر وظایف شغلی معمول را تکرار می کردند. کار کردن وسیله ای ‏برای گذران زندگی بود و تلاش برای بقا از اهداف اصلی پرداختن به کار بود. با رشد جوامع و افزایش تنوع شغل و پیچیدگی ‏های آن، الگوی موفقیت و پیشرفت از طریق شغل جامعیت بیش تری پیدا کرد. در این نگاه به شغل به مثابه نردبان عمودی ‏پیشرفت نگریسته می شد که افراد در حال بالا رفتن از آن و خواهان پیشرفت، ترقی و موفقیت هستند. افراد بسیاری در تلاش ‏برای رسیدن به موفقیت به بالای نردبان پیشرفت رسیدند و ناگهان به مسیر پیموده شده نظر انداختند. در این چشم انداز ‏سوالات جدیدی مطرح گردید. آیا نردبان بر دیوار درست تکیه داده شده؟ سوالاتی که باعث ورود معناخواهی و رسالت در ‏حوزه شغل و فعالیت های انسان عصر جدید شد. در این مقاله مروری بر مدل سه گانه معناها و جهت گیری های شغلی همسو با ‏پارادایم های ذکر شده و یافته های پژوهشی مربوطه مورد بررسی قرار می گیرد.‏
  کلیدواژگان: شغل به عنوان امرار معاش، شغل به عنوان مسیر پیشرفت، شغل به عنوان رسالت
 • ساناز زارعیان، محمود خانی موصلو صفحات 97-104
  هدف از پژوهش حاضر پیش بینی باورهای انگیزشی دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز بر مبنای خودراهبری آنان در دانشگاه علوم پزشکی بود. جامعه آماری شامل کلیه ی دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز مشغول به تحصیل در دانشگاه های دولتی دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور در سال تحصیلی 90-91 بود. آزمودنی های پژوهش را 222 (139 دختر، 83 پسر) دانشجوی سال اول تا هفتم استعداد درخشان و ممتاز دانشگاه علوم پزشکی شیراز تشکیل دادند که به روش هدفمند انتخاب شدند. پرسشنامه های باورهای انگیزشی و خودراهبری، به عنوان ابزارهای پژوهش به کار برده شدند. اعتبار هر دوی این پرسشنامه ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روائی سازه ای؛ در پرسشنامه باورهای انگیزشی از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین مولفه های آن و در پرسشنامه خودراهبری از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین ابعاد با نمره ی کل آن احراز گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با محاسبه ضریب هبستگی و تحلیل رگرسیون چندگانه صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین مولفه های باورهای انگیزشی و ابعاد و کل خودراهبری رابطه همبستگی برقرار است. تحلیل های رگرسیونی بیان گر آن بود که خودراهبری در دانشگاه علوم پزشکی، باورهای انگیزشی آنان را پیش بینی می نماید.
  کلیدواژگان: باورهای انگیزشی، خودراهبری، دانشجویان استعداد درخشان و ممتاز
 • فاطمه کلانتری، ایرج مختارنیا، علی درختکار، طاهره حیدری صفحات 105-127
  به دلیل اهمیت مسئله آب و لزوم صرفه جویی در مصرف آن و نیز با توجه به تاثیر استفاده از هنر برای آموزش و یادگیری الگوی مصرفی، تحقیق حاضر باهدف بررسی میزان تاثیر پیام های تصویری با مضمون بحران آب بر مقدار واحد مصرفی آب خانگی خانوارها انجام شد. روش پژوهش حاضر آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را خانواده های داری حداقل یک فرزند که مشغول به تحصیل در دبیرستان های (دوره ی اول) پسرانه شهرستان قدس بودند، تشکیل دادند. نمونه پژوهش نیز، شامل 30 خانوار که داری فرزند مشغول به تحصیل بودند، به روش نمونه گیری دومرحله ای از بین یک آموزشگاه هشت کلاسی انتخاب شدند؛ دانش آموزان همراه با خانواده هایشان به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند (15 خانوار در گروه آزمایش و 15 خانوار در گروه کنترل) ابزار گردآوری مقدار مصرفی آب، برگ های محقق ساخته بود و ابزار مداخله سه پوستر که دارای مضمون بحران آب بودند و تائید روایی داشتند به عنوان متغیر مستقل استفاده شد. برای تحلیل داده ها نیز از آنالیز کواریانس یک راهه استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که اثر متغیر مستقل (پیام تصویری) بر متغیر وابسته (مقدار واحد مصرفی آب خانوار) معنی دار است (375/0= مجذور اتا، 000/0= P، 00/27= F) درنتیجه پیام های تصویری داری مضمون بحران آب، بر میزان مصرفی آب خانوار تاثیر داشت و معناداری به دست آمده نشان داد که میزان مصرف آب گروه آزمایش پس از آزمون، کاهش یافته است.
  کلیدواژگان: پیام های تصویری، بحران آب، مصرف آب خانگی، خانوار، هنر درمانی
 • زهرا صالح زاده عین آباد، الهه خلیلی، مهشید مجتهدزاده، محمدرضا نایینیان صفحات 129-146
  زمینه و هدف
  بنا بر پژوهش های عدیده ای، اضطراب امری شایع در میان دانشجویان است و اثرات سوئی بر ابعاد گوناگون سلامت دارد. از دیگر سو، عوامل گوناگونی بر اضطراب اثر گذار هستند که از آن میان می توان به انعطاف پذیری روانشناختی اشاره نمود. انعطاف پذیری روانشناختی، یک عامل فراتشخیصی است که در سلامت روان نقش حائز اهمیتی ایفا می نماید و با بسیاری از پیامد روانشناختی مثبت مرتبط شده است. نه تنها خلاء پژوهشی در این حوزه در جامعه ی ایرانی وجود دارد بلکه پژوهش ها حاکی از نقش فرهنگ در این متغیرها هستند. ازاین رو، هدف این پژوهش، بررسی تاثیر انعطاف پذیری روانشناختی و مولفه های آن بر اضطراب در دانشجویان بوده است.
  روش بررسی
  این پژوهش بر روی 210 دانشجویان دانشگاه شاهد به صورت مقطعی صورت گرفت. هم چنین نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ایانجام گردید. آزمودنی ها به پرسشنامه های پذیرش و عمل و اضطراب صفت اشپیلبرگر پاسخ دادند. شایان ذکر اینکه نتایج با استفاده از Smart-PLS2 و SPSS-23تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که رابطه چشمگیری بین انعطاف پذیری روانشناختی، کنترل، اجتناب و اضطراب وجود دارد. این متغیرها 46 درصد از واریانس متغیر اضطراب را پیش بینی می کردند. هم چنین نقش جنسیت در اضطراب تایید نگردید.
  نتیجه گیری
  به طور کلی به نظر می رسد که انعطاف ناپذیری روانشناختی و مولفه های آن نقش پررنگی در سلامت دارند. ارتباط انعطاف پذیری روانشناختی با اضطراب بر ماهیت فراتشخیصی انعطاف ناپذیری روانشناختی صحه می گذارد. در برخی بافت ها رفتارهای سرکوبگرانه یا اجتنابی به عنوان نوعی راهبرد خود-محافظتی قلمداد می شوند که از فرد در برابر پیامدهای به ظاهر فاجعه آمیز محافظت می کنند.تلویحات نظری و بالینی یافته ها و نیز تبیین های مربوط به یافته ها در مقاله ارائه شده است.
  کلیدواژگان: انعطاف ناپذیری روانشناختی، اجتناب، کنترل، اضطراب
 • عزت الله احمدی، حسن بافنده، سیامک داداشی صفحات 147-160
  مقدمه
  اختلال شخصیت مرزی با مشکلات بین فردی، مثل روابط زیاد، ناپایدار و ترس از رها شدن همراه است. فرض بر این است که نقایص شناخت اجتماعی این مشکلات را تبیین می کند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف مقایسه نظریه ذهن در دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی و همتایان عادی انجام گرفت.
  روش
  تعداد 20 دانشجو با رگه های اختلال شخصیت مرزی و 20 دانشجوی عادی با استفاده از سیاهه اختلال شخصیت مرزی لیشنرنیگ (1999) از بین دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان انتخاب شدند، و سپس شرکت کنندگان با استفاده از آزمون ذهن خوانی از طریق تصاویر چشم بارن کوهن و همکاران (2001) در نظریه ذهن مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون t مستقل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری بین دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی و دانشجویان عادی در آزمون ذهن خوانی از طریق تصاویر چشم وجود دارد (0001/0 >p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که دانشجویان با رگه های اختلال شخصیت مرزی نقایصی را در نظریه ذهن نشان می دهند.
  کلیدواژگان: اختلالات شخصیت مرزی، ذهن خوانی، نظریه ذهن
 • سیامک داداشی، عزت الله احمدی، حسن بافنده قراملکی، میلاد امینی ماسوله صفحات 161-178
  مقدمه
  پژوهش های مختلف نشان داده اند که فعالیت های بدنی می تواند در بهبود فعالیت لوب فرونتال و جلوگیری از افت شناختی موثر باشد . بدین منظور هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت بدنی بر کارکردهای شناختی در بازیکنان حرفه ای و آماتور فوتبال بود
  روش شناسی:. جامعه ی پژوهش حاضر شامل کلیه ی بازیکنان فوتبال باشگاه های تبریز بود که16 بازیکن حرفه ای و 16 بازیکن آماتور فوتبال بدین منظور به روش نمونه گیری در دسترس در گستره ی سنی 18 تا 25 سال با همتاسازی سن ، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین برای سنجش انعطاف پذیری شناختی و آزمون عملکرد پیوستهCPT را جهت ارزیابی توجه پایدار و بازدار ی، اجرا نمودند.
  نتایج
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه پایدار و بازداری بازیکنان حرفه ای و آماتور تفاوت معنی داری دارند(05/0P <) ولی از لحاظ انعطاف پذیری شناختی تفاوتی بین دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته ها حاکی از این هستند که بازیکنان حرفه ای توجه پایدار بهتری و همچنین بازداری بیشتری نسبت به بازیکنان آماتور دارند. دلیل این امر را میتوان در تاثیر تمرین و فعالیت های بدنی بر فرایندهای شناختی دانست که باعث می شود فوتبالیست های حرفه ای به دلیل مهارت بالا در توجه به توپ و بازداری حرکات در زمین فوتبال، توجه پایدار و بازداری بیشتری داشته باشند. همچنین دو گروه تفاوت معنی داری از لحاظ انعطاف پذیری شناختی نداشتند که این عدم تفاوت می تواند ناشی از تفاوت های هوشی در دو گروه باشد که در پژوهش حاضر در نظر گرفته نشد
  کلیدواژگان: بازداری، توجه پایدار، فعالیت بدنی، انعطاف پذیری شناختی، بازیکنان فوتبال
 • سجاد علمردانی صومعه، فاطمه قربانی، بابک پرافکند، اسحاق حیدری صفحات 179-198
  سلامت روان و شناخت شیوه های ارتقای آن یکی از موضوعات مهم سلامت همگانی است و اساسی ترین جزء رفاه اجتماعی بوده که سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و بخشش از متغیر های مهم تاثیرگذار در بهزیستی و سلامت جامعه است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و بخشش با سلامت روان در شهروندان ساکن شهرستان فامنین صورت گرفت. پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه سرمایه اجتماعی، گرایش به عفو و بخشش و پرسشنامه استاندارد سلامت عمومی گردآوری شد. نمونه 197 نفر از شهروندان شهرستان فامنین بوده که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از 16 spss تحلیل و این نتایج حاصل شد: بین انسجام اجتماعی(31/0=r، 000/0>p)، اعتماد اجتماعی(25/0=r، 000/0>p)، حمایت اجتماعی(22/0=r، 05/0>p) و همبستگی اجتماعی(30/0=r، 000/0>p) از مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه معنادار و مستقیم وجود داشت و بین سلامت روان با شبکه روابط اجتماعی(03/0=r، 7/0>p) و کنترل اجتماعی(07/0=r، 06/0>p) از مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه معناداری مشاهده نشد و سلامت روان با هر دو مولفه بخشش به خود(29/0=r، 000/0>p) و بخشش به دیگران(19/0=r، 05/0>p) از مولفه های گرایش به عفو و بخشش رابطه معنادار و مستقیم دارد. همچنین نتایج نشان داد که سرمایه اجتماعی و گرایش به عفو و بخشش 26 درصد از واریانس سلامت روان را پیش بینی می کند. بنابراین ایجاد شرایط مناسب جهت مشارکت های اجتماعی بیشتر، ایجاد اعتماد عمومی و اعمال مراقبت ها و حمایت های عاطفی، روانی و اجتماعی بیشتر در خصوص شهروندان در جهت ارتقای سلامت روان آنها اقدامی لازم به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، عفو و بخشش، سلامت روان
 • اسدالله بابایی فرد، امین حیدریان، الهام شریفی صفحات 199-220
  ازدواج یکی از مهم ترین وقایع حیاتی است که از جنبه ها و ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گرفته است. این مقاله به مطالعه ی برخی از عوامل موثر بر معیارهای فردی و اجتماعی همسرگزینی در میان دانشجویان دانشگاه کاشان می پردازد. مباحث نظری پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه ی همسان همسری بوده و جامعه ی آماری آن دانشجویان شاغل به تحصیل دانشگاه کاشان در مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 91-90 است که از این میان تعداد 240 نفر به عنوان حجم نمونه ی آماری مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می دهند که بین متغیرهای تاثیرپذیری از گروه های مرجع و پایگاه اقتصادی خانواده با معیارهای فردی همسرگزینی و نیز بین متغیرهای تاثیرپذیری از گروه های مرجع، پایگاه اقتصادی خانواده و ضعف توان اقتصادی با معیارهای اجتماعی همسرگزینی رابطه ی معناداری وجود دارد. همچنین، معیارهای فردی و معیارهای اجتماعی همسرگزینی دارای رابطه ی معناداری بوده اند. نتایج تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر نیز تاثیر مستقیم متغیرهای تاثیرپذیری از گروه های مرجع، پایگاه اقتصادی خانواده، ضعف توان اقتصادی و معیارهای فردی همسرگزینی بر معیارهای اجتماعی همسر گزینی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: معیارهای همسرگزینی، گروه های مرجع، پایگاه اقتصادی، دانشجویان
 • فریبا زرانی، ساناز حلمی، صدیقه میرزایی صفحات 221-266
  در تبیین آسیب شناسی روانی باید به طور هم زمان دو سوال را در نظر داشت: «تا چه حد بدکارکردی های روان شناختی تاثیرات کلی تحول در دوران کودکی و نوجوانی را منعکس می کند؟ و تا چه اندازه آن ها بازنمایی کننده عوامل اجتماعی-محیطی هستند؟». درعین حال در بررسی عوامل اجتماعی-محیطی کدام محیط کودک را باید مدنظر قرار داد، خانواده، میان سیستم و گروه های اجتماعی یا کلان سیستم و فرهنگ را؟ در این مقاله مروری سعی شده است تا با بازبینی ادبیات موجود پاسخ های مناسب به این پرسش ها فراهم آورده شود. در نهایت، تبیینی تحولی از آسیب شناسی روانی با توجه به نقش خانواده و فرهنگ از منظر نظریه سیستم های باز ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی روانی، تحول، خانواده، فرهنگ
|
 • Ghasem Abdollahi Boughrabadi Pages 1-12
  Objective
  The aim of this study is to predict life satisfaction of parents of children with autism: With self-compassion intermediary.
  Method
  This research is descriptive and correlational. Statistical sample of present study consisted of all parents of autistic children admitted to the center Omid-Asr in 2016, which is 48- parents of the children 4-12 year-old , 38 mothers and 10 fathers accessible for sampling were selected as a sample group. The measure of life satisfaction Diener and self-compassion Neff questionnaires was used.
  Results
  Data analysis showed that the hypothesis 0/95 level of confidence is significant.
  Discussion
  Therefore is self-compassion predictor of life satisfaction for parents of autistic children
  Keywords: Life satisfaction, parents, autism children, self, compassion
 • Shiva Ebrahimi, Farshad Jafari, Yusef Ranjbar Sudejani Pages 13-30
  The aim of this study was to determine relationship between mindfulness and emotion regulation strategies of Farhanigian University students. 252 students (168 men and 84 women) were selected with stratified random sampling among Farhangian University students of Chaharmahal va Bakhtiari Province. Measurement tools contain Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ) of Baer et. al. (2006) and Emotion Regulation Scale of Gross and John (2009). Analysis of variances, pearson correlation coefficient and multivariate regression were used to analize data. The results showed that there is a significant negative relationship between mindfulness and supression factor as one of emotion regulation factors. But, there is a significant positive relationship between cognitive reappraisal factor and mindfulness. The results of multivariate regression suggest that emotion regulation strategies can predict student's mindfulness. In explaining the findings of this study, in general it can be concluded that emotion regulation strategies are important psychological elements in predicting mindfulness
  Keywords: mindfulness, emotion regulation strategies, suppression, cognitive reappraisal
 • Javad Jahan, Allahyar Aghaei Pages 31-54
  This study was conducted to determine the relationship between intelligence and moral development of boys in high school. Statistical population was high school boy students in Ilam who were selected from 90 statistical populations (45 students in ordinary schools and 45 in gifted student's schools). The samples were selected randomly divided into six groups of fifteen. The research method was descriptive, measurable, correlation type and practical and implemented in field. Research tools in Raven's intelligence standard Test (Raven's progressive matrices test in intermediate form {adults}) is Kohlbergian ethic standard test. In the first hypothesis, the relationship between IQ and moral judgment of Pearson correlation was used to analyze the data and information. In the second hypothesis on the relative levels and moral judgment, one variance analysis test were used considering that 3 independent age group were tested. The third hypothesis of the study was used T-test for independent groups to compare two gifted and non-gifted independent groups concerned with moral judgment. With regard to the first hypothesis about the data we can conclude that there is a positive relationship between the growth of intelligence and moral development. In the second hypothesis, the null hypothesis is rejected. Thus the the research hypothesis is not rejected which express that there is difference between age levels and boys moral judgment in high school. The third hypothesis states that moral judgment of gifted boys is different with boys of normal intelligence. According to the performed calculations, the hypothesis is rejected
  Keywords: Intelligence, development, moral development, students
 • Arezou Delfan Beiranvand, Khosro Rashid, Abolghasem Yaghobi Pages 55-74
  Purpose of the study: This study aimed to investigate the effect of prior learning experienes on later learning(The role of previous experience in the transfer of learning) by comparing Maze learning speed in mice with and without Maze experiences.
  Methodology
  The research project used an experimental design (post-test design with a control group). The study consisted of a sample of 14 rats that were studied in two groups of 7 each (experimental and control). The experiment was conducted in two phases: In the first phase, the experimental groups’ rats gained learning experiences in Mazes 1 to 8, while the control group did not experience these 8 Mazes. In the second phase, both experimental and control groups started gaining experience in Mazes 9 to 12. Then, the learning speed (reduction of errors to reach the goal) in both experimental and control group was compared in Mazes 9 to 12.
  Results
  The results showed that the mice with learning experience had higher learning speed than the mice without learning experience, and with the increase in Maze experiences, new Mazes were learned with fewer errors.
  Conclusion
  The results showed that having a prior experience with a situation or a stimulant, tends to affect performance and learning transfer in new situations. So that will facilitate learning and transfer speed of learning in new situations.
  Keywords: Maze learning, prior experienes, Transfer of learning
 • Pages 75-96
  for many years, meaning of work was to meet needs, physical and financial resources for human. in this times, work was consists of samples activities and easy to learn. so people do routine work duties for lifetime. survived goals were major ressoon for work. with population grow and increasing diversity and complexity of work, progress and successfully paradigm was more comprehensive. in this time, most people percieve work as a vertical ladder that want rising from it and want to progress, prosperity and success. many persons strive for success went to the top of the ladder and suddenly looked traveled path. in this new perspective was raised new questions. wheter the ladder is leaning against the wall right? questions that want meaning and calling in the new era of occupation and human activitis. this paper presents an overview of the three meanings and work oreintation in line wirh the paradigm of listed above and study relevant research findings.
  Keywords: work as job, work as career, work as calling
 • Sanaz Zareian, Mahmood Khani Moselo Pages 97-104
  The purpose of the present study was to investigate the relationship between motivational beliefs and self-leadership among talented and high-achiever medical sciences university students. The statistical population of the research included all talented and high-achiever medical sciences university students in 1390-1391 who were in the list of the Shiraz Medical Sciences University office of Gifted Students. 222 participants (139 female, 83 male) were selected using purposeful sampling method. Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MLSQ3) and Revised Self-Leadership Questionnaire (RSLQ) were used as measurement instrument. Reliability of these measurement instruments was investigated by calculating Cronbach alpha coefficient. The pattern of correlations between factors showed it's construct validity. The results showed that motivational beliefs (self-efficacy, task value, control beliefs about learning, intrinsic goal orientation, extrinsic goal orientation and test anxiety) and self-leadership (behavior focused, natural reward and constructive thought) were correlated. Multiple regression analyses revealed that self-leadership predict gifted student's motivational beliefs.
  Keywords: motivational beliefs, self, leadership, gifted students
 • Fateme Kalantari, Iraj Mokhtarnia, Ali Derakhtkar, Tahere Heidari Pages 105-127
  The present study aimed to investigate the effect of visual messages with the content of the water crisis on the domestic household water consumption. This study is experimental from pretest-posttest model with control group. The population of this study is families that have at least one child enrolled in male high school (first period) in Qods town. The sample gathered by using two-stage sampling included 30 families with children who are student and were selected from an eight-classroom school (15 households were in experiment group and 15 households in the control group). The tool for gathering the information about the amount of consumption of water was researcher made questionnaire and intervening tools were three posters that have validity and a water crisis as the independent variable. One way Anova was used for analyzing the data. Findings Analysis of variance showed that the effect of the independent variable (visual message) on the dependent variable (the amount of household water consumption) is significant (375 / eta squared F = 0, 000/0 = P, 00/27), consequently, visual messages themed water crisis has significant impact on household water consumption and the water consumption for experimental group after the test is discounted.
  Keywords: visual message, water crisis, household water consumption, household, art therapy
 • Zahra Salehzadeh Einabad, Elahe Khalili, Mahshid Mojtahedzadeh, Mohammadreza Nainian Pages 129-146
  Background And Objectives
  According to a host of evidence, anxiety is prevalent among students and it has devastating effects on the diverse dimensions of health. On the other hand, many factors can influence the level of stress including flexibility. Flexibility is a transdiognostic factor and contributes in mental health. Not only is the lack of research evident in Iranian society, but also a large body of evidence confirm the role of culture in the aforementioned variables. On the other hand, there is inconsistent evidence on the role of gender in anxiety. Hence, this paper is aimed at the investigation of the impacts of the acceptance and its components in anxiety in Iranian culture
  Methods
  This cross-sectional research is carried out on the 210 students of Shahed University. These students were chosen based on the clustering sampling. They answered to AAQ and STAI questionnaires. The results were analyzed by Smart-PLS2 and SPSS-23.
  Results
  The results indicated that there is a significant relationship among psychological inflexibility, control and avoidance, and anxiety. These variables predicted 46 per cent of the variance of anxiety. On the other hand, the role of gender in anxiety was not proved in this research.
  Conclusion
  Generally, it seems that flexibility and its components are really important in health. The relationship between anxiety and psychological inflexibility proves the transdiognostic role of psychological inflexibility. In some settings, however, avoidance orsuppressed reaction can be considered as a self-protective strategy which prevents seemingly disastrous results. At the end, the theoretical and clinical implications of the results will be discussed. Related explanations will be presented.
  Keywords: flexibility, avoidance, control, anxiety
 • Ezzatollah Ahmadi, Hassan Bafandeh, Siamak Dadashi Pages 147-160
  Introduction
  Borderline Personality Disorder (BPD) is associated with interpersonal problems, such as intense, unstable relationships and fears of abandonment. It has been hypothesized that deficits in social cognitive capacities explain these difficulties. In this regard this study aimed to compare ToM in university students with borderline personality disorder traits and normal counterparts.
  Methods
  20 university student with Borderline personality traits and 20 normal university students were chosen from Azarbayjan Shahid Madani Unversity by borderline personality inventory (Leichsenring, 1999), and then participants were evaluated in theory of mind with Reading the Mind (Baron-Cohen et al., 2001) in the Eyes Test. Data were analyzed using independent t- test.
  Results
  The results showed that there are significant difference between university students with borderline personality traits and normal university students in Reading the Mind in the Eyes Test (p
  Conclusion
  The results of this study indicated that university students with borderline personality traits exhibited deficits in theory of mind.
  Keywords: Borderline Personality Disorder, Mentalizing, theory of mind
 • Siamak Dadashi, Ezzatollah Ahmadi, Hassan Bafandeh Gharamaleki, Milad Amini Masouleh Pages 161-178
  Introduction
  Many studies show that physical activities activity could prevent cognitive decline and may enhance frontal lobe activity. Thus¡ the main purpose of this article is to investigating the effect of physical activity on cognitive functions of talented youth soccer players and amateur soccer players.
  Method
  statistical community in the present study involved all of the soccer players that play in Tabriz clubs. sixteen highly talented youth soccer players and sixteen age-matched amateur soccer players in the age range 18 to 25 years performed Wisconsin Card Sorting Test (WCST) for Assessment of cognitive flexibility and continuous performance test (CPT) for evaluating the inhibition and sustained attention.
  Results
  Results showed that talented youth soccer players scored highest on inhibition And sustained attention task (p
  Conclusion
  Results provide support for the prevailing notion that talented soccer players had higher inhibition and sustained attention ability that could be due to the fact that exercise and physical activity can positively impact cognitive functioning and as a result of that¡ talented soccer players due to their Proficiency in paying attention to the ball and Inhibition of Actions¡ perform better. there was also no statistically significant difference between two groups on cognitive flexibility that could be due to the intelligence differences between two group that is not considered in the present study
  Keywords: Inhibition, Sustained attention, Physical activity, Cognitive flexibility, soccer players
 • Pages 179-198
  Mental health promotion practices and knowing it is one of the most important public health issues and is the most basic component of social capital and social welfare, which tends to be the most important variable of the forgiveness of influence on the welfare and health of the community. This study aimed to examine the relationship between social capitals and tends to forgiveness with mental health in citizens residing in Famenin city. The present study was a description of the kind of solidarity. Data from the questionnaire social capital tends to be forgiveness and questionnaire was collected by public health standards. Examples of these county citizens have been 197 which cluster multistage sampling. The information collected and analyzed using spss 16 and these results were: Between the components of social cohesion (31/0 = r, 000/0> p), social trust (25/0 = r, 000/0> p), social protection (22/0 = r, 05/0> p) and social cohesion (30/0 = r, 000/0> p) of social capital and significant relationship between mental health and social networking (03/0 = r, 7/0> p) and social control (07 / 0 = r, 06/0> p) there was no significant component of social capital and mental health of both your forgiveness component (29/0 = r, 000/0> p) and forgiveness to others (19/0 = r, 05/0> p) component tends to be a significant relationship Forgiveness and direct. The results showed that social capital and the tendency to forgiveness predicts that 26 percent of the variance in mental health. So create more appropriate conditions for social participation, create public trust and care and social, psychological and emotional support for more regarding the citizens to promote the necessary action to their mental health.
  Keywords: Social capital, The tendency to forgiveness, mental health
 • Asadollah Babaiefard, Amin Heydarian, Elham Sharifi Pages 199-220
  Marriage is one of the most important events that have been studied from various aspects. This Paper studies some of the factors influencing Individual and Social marriage criteria among Kashan University Students. Theoretical topics of this study is based on Homogamy Theory and Statistical population of the study is Kashan University Students studying in the academic year 2011-12, among them a sample of 240 people are selected and studied. The results show that there is significant relationship between variables of the influence of Reference Groups and Family Economic Status with Individual Marriage Criteria and, also, there is significant relationship between variables of the influence of Reference Groups, Family Economic Status and Economic Weakness with Social Marriage Criteria. Also, the variables of Individual Marriage Criteria and Social Marriage Criteria have a significant relationship. Results of Regression Analysis and Path Analysis shows the direct effects of the influence of Reference Groups, Family Economic Status, Economic Weakness and Individual Marriage Criteria on Social Marriage Criteria.
  Keywords: Mate Selection Preferences, Reference Group, Economic Status, Students
 • Fariba Zarani, Sanaz Helmi, Sedigheh Mirzaei Pages 221-266
  Two questions should be considered simultaneously to explain psychopathology: “to what extent do psychological dysfunctions reflect the overall effects of development in childhood and adolescence? And to what extent do they reflect the socio-environmental factors?” Furthermore, which child’s environment should be considered when examining the socio-environmental factors, family, mesosystem and social groups, or macrosystem and culture? In this review article, it has been tried to provide appropriate answers to these questions by reviewing existing literature. Finally, developmental explanation of psychopathology has been presented with regard to the roles of family and culture from the perspective open system theory.
  Keywords: psychopathology, development, family, culture