فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار - سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 97، خرداد و تیر 1397)
 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 97، خرداد و تیر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/01
 • تعداد عناوین: 21
|
 • علی محمد ناعمی*، مریم داورزنی صفحه 143
  زمینه و هدف
  مهارت های ارتباطی مجموعه ای از مهارت ها است که می تواند سبب برقراری تعامل مطلوب بین افراد و گروه ها در سازمان شود و زمینه رشد اخلاق حرفه ای و اهمال کاری کارکنان را فراهم سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرآموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی براخلاق حرفه ای و اهمال کاری شغلی کارکنان انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش تجربی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار در سال 1395 تشکیل دادند که 80 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 40 نفر) جای گرفتند. گروه مداخله 6 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی را دریافت کردند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد اخلاق حرفه ای و اهمال کاری استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS22 و از روش های آمار توصیفی و تحلیلی (کوواریانس) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی بر اخلاق حرفه ای (123/5 = F، 05/0P< ) و اهمال کاری شغلی (944/1 = F، 05/0P< ) تاثیر مثبت و معناداری داشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی می تواند موجب افزایش اخلاق حرفه ای و کاهش اهمال کاری کارکنان خواهد شد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی با رویکرد دینی، اخلاق حرفه ای، اهمال کاری
 • مصطفی غفاری*، علی طاهری، سعیده پولادی صفحه 151
  زمینه و هدف
  افزایش مقاومت باکتری های پاتوژن به آنتی بیوتیک ها و پیدایش بیماری های جدید از چالش های بشر است. از طرفی، فراوانی و تنوع متابولیت های ثانویه در جلبک دریایی، آن ها را به ماده ی اولیه برای ساخت دارو در صنعت تبدیل کرده است. عمده ی متابولیت های ثانویه ی جلبک های دریایی ترکیبات هالوژنه هستند که خواص ضدمیکروبی، ضدقارچی و ضدویروسی دارند.
  مواد و روش ها
  عمل عصاره گیری به وسیله ی حلال های آلی متانول و ان هگزان به دو روش اولتراسوند و خیساندن انجام شد. از آزمون-های انتشار دیسک، حداقل غلظت مهار کننندگی و حداقل غلظت کشندگی به منظور بررسی خواص ضدمیکروبی علیه باکتری های موردمطالعه استفاده شد. آنالیز داده ها از طریق آنالیز واریانس یک طرفه انجام شد.
  یافته ها
  باکتری لیستریا مونوسایتوژنز بیشترین میزان حساسیت را نسبت به عصاره ی ان هگزانی جلبک Dictyota cervicornis در رقت 5/1 (جرم/ حجم) از خود نشان داد که در مقایسه با سایر رقت ها اختلاف معنی داری نداشت (05/0 p>). عصاره های استخراج شده به روش خیساندن هیچ گونه هاله ی عدم رشدی علیه باکتری های مورد مطالعه ایجاد نکردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به استاندارد ها عصاره های الکلی جلبک Dictyota cervicornis خاصیت ضدباکتریایی مطلوبی نداشتند اما در صورت خالص سازی ترکیبات عصاره، می توان به نتایج مطلوب تری رسید.
  کلیدواژگان: جلبک، متانول، ان هگزان، خیساندن، اولتراسوند
 • فاطمه فرزان پور، محمدحسن ربیعی، مجتبی فتاحی عبدی زاده * صفحه 159
  زمینه و هدف
  با توجه به ضرورت کنترل عفونت بیمارستانی؛ به دلیل افزایش زمان بهبودی وافزایش مرگ ومیر بیماران، و نیز به دلیل گزارش ناکافی و عدم آمار دقیق از برخی بیمارستانها، شیوع عفونت های بیمارستانی و برخی عوامل موثر بر آن در بیمارستان واسعی شهرستان سبزوار طی سال های 92 - 1388بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد. از 89429 بیمار بستری طی سال های92 - 1388، پرونده ی 1046 بیمارمبتلا به عفونت بیمارستانی تایید شده، در بیمارستان واسعی شهرستان سبزوار با استفاده نرم افزارآماری وآزمون کای دو مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس یافته های این مطالعه شیوع عفونت بیمارستانی در کل بخش های بیمارستانی2/1درصد (1046بیمار)بوده وشیوع عفونت بیمارستانی به تفکیک نوع عفونت در بیماران بستری به ترتیب عبارت از عفونت های ادراری 4/0% (367 نفر)، تنفسی 5/0% (468 نفر)، خونی 1/0% (52نفر) و زخم های جراحی 3/0% (277 نفر)می باشد. شایع ترین عفونت بیمارستانی مربوط به عفونت تنفسی بوده و مشتمل بر44 درصدمواردعفونت بود. ارتباط معنی داری بین سن ،جنسیت ونوع عفونت مشاهده نشد. فراوان ترین میکروارگانیسم جداشده،استافیاوکوک کواگولاز منفی بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان شیوع پذیرفته شده و در مقایسه با اغلب مراکز، میزان شیوع عفونت بیمارستانی از حد استاندارد، کمتر اعلام شده است. نتایج پژوهش ما را به اهمیت بررسی دقیق تر و استاندارد سازی گزارش عفونت های بیمارستانی اعلام شده از طرف بیمارستان ها ونیز رفع اشکالات موجود سوق میدهد.
  کلیدواژگان: عفونت بیمارستانی، شیوع، عامل بیماری زا
 • سونیا فریدی، نرگس زینال زاده*، محمد علی حسینپور فیضی، ناصر پولادی صفحه 167
  زمینه و هدف
  سرطان سینه یکی از علل اصلی مرگ و میر در میان زنان ایرانی است. پروتئین RAD51 انسانی، نقشی مرکزی در ترمیم نوترکیبی همولوگ شکست های دو رشته ای DNA ایفا می کند و برای حفظ ثبات ژنوم ضروری است. اخیرا نشان داده شده است که یک چندشکلی تک نوکلئوتید (SNP) در منطقه ′5 غیر کدشونده ی ژن RAD51 (RAD51 135G˃C) خطر ابتلا به سرطان سینه را تغییر می دهد. هدف مطالعه حاضر، یافتن رابطه ی SNP مذکور با خطر ابتلا به سرطان سینه در میان زنان ترکی-آذری ایرانی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 127 بیمار مبتلا به سرطان سینه و 125 نمونه ی شاهد انجام شد. DNA ژنومی با استفاده از روش استاندارد استخراج و چندشکلی RAD51 135G>C با استفاده از روش PCR مبتنی بر چند شکلی طولی قطعات برشی، مشخص گردید. ژنوتیپ ها با انجام توالی یابی تایید شدند و نهایتا نتایج مورد بررسی آماری قرار گرفتند.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ های CC، CG و GGچندشکلی G>C 135 ژن RAD51 در گروه شاهد به ترتیب 1.61%، 20.16٪ و 78.22٪ و در افراد بیمار به ترتیب 2.36٪، 24.40٪ و 73.22٪ بودند. بررسی آماری نتایج نشان داد که بین گروه های بیمار و شاهد تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر حاکی از آن بود که بین چندشکلی G>C 135 ژن RAD51 با خطر ابتلا به سرطان سینه در جمعیت آذری ایرانی همراهی وجود ندارد.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، چندشکلی RAD51 135G>C، ترکی، آذری، ایران
 • هانیه عبدی، کیومرث امینی*، اکرم سادات طباطبایی بفرویی صفحات 169-175
  مقدمه
  مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاها در دو دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است و علت مقاومت را مرتبط با مصرف دارو در به عنوان مواد افزودنی در زنجیره غذایی دام ها، استفاده بی رویه در انسانها و تجویز خودسرانه می دانند. مرگ و میر در اپیدمی های ناشی از سویه های مقاوم نسبت به آنتی بیوتیک افزایش یافته است. ایجاد مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک در بین منابع سالمونلای غیر تیفوییدی پدیده ای در حال فزونی است. لذا هدف از این تحقیق بررسی ژن های مقاومت کینولونی سالمونلا اینتریتیدیس جداشده از نمونه های غذایی می باشد.
  مواد و روش ها
  در طول تحقیق تعداد 60 ایزوله سالمونلا انتریتیدیس جدا شده از محصولات غذایی از کلکسیون میکروبی آزمایشگاه تحقیقاتی-میکروبیولوژیکی پاسارگاد اخذ شد. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی سالمونلاهای جدا شده نسبت به دیسک آنتی بیوتیک (آموکسی سیلین، نیتروفورانتوئین، نالیدکسیک اسید، سیپروفلوکساسین، سفالوتین، نورفلوکساسین و اوفلوکساسین) با آزمایش انتشار از دیسک به روش کربی – بائر بر اساس اصول CLSI انجام گرفت. سپس حضور ژن هایqnrB ، qnrS و qnrA به طور همزمان با روشMultiplex PCR بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان میدهد که تمامی 60 ایزوله تست شده (100%) دارای حساسیت کامل به سفالوتین بودند و این درحالیکه بیشترین مقاومت در بین ایزوله ها به نیتروفورانتوئین (50 جدایه، 3/83%) و پس از آن نالیدیکسیک اسید (44 ایزوله، 3/73%) می باشد. در مجموع از 8 ایزوله سالمونلا انتریتیدیس 5 ایزوله دارای ژن qnr B (5/62%) و 3 ایزوله دارای ژن qnr S (5/37%)بودند.
  نتیجه گیری
  ژن های qnrS و qnrB نقش مهمی در ایجاد و انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی دارند. غربالگری ژن های مقاومت به کینولون ها به عنوان یک شاخص و نشانه از کسب و گسترش مقاومت های آنتی بیوتیکی می تواند به عنوان یک استراتژی مهم در مقابله با مقاومت های آنتی بیوتیکی در باکتری ها باشد.
  کلیدواژگان: سالمونال انتریتیدیس، مقاومت به کینولون ها، Multiplex PCR
 • ارزیابی اثربخشی عمل جراحی SERI بر اصلاح دفورمیتی بیماران هالوکس والگوس: یک مطالعه مداخله ای نیمه تجربی
  مهدی میرحمیدی، محمد نعمت شاهی * صفحات 177-183
  زمینه وهدف
  بیماری هالوکس والگوس یک اختلال شایع در قدام پا است که باانحراف انگشت شست (هالوکس)به سمت سایر انگشتان پا وانحراف به خارج وتشکیل یک ساختار استخوانی زاید به نام bunion درسطح داخلی پا مشخص می شود.دراین مطالعه برآنیم تابابررسی تکنیک SERI که از دسته تکنیک های MIS برای درمان اصلاحی دفورمیتی درهاللوکس والگوس است،میزان کارایی وسطح اصلاح موثراین روش رابررسی وارزیابی کنیم.
  روش انجام طرح:دراین مطالعه تمامی بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ارتوپدی بیمارستان امام خمینی ارومیه درسال 92 که به دفورمیتی هالوکس والگوس مبتلا بودند ومعیارهای ورورد به مطالعه راداشتند بادرگیری یک یا دوطرفه انتخاب شده وبرای آنها جراحی ترمیمی واصلاحی دفورمیتی پاتوسط تکنیک SERIانجام شد.پیش از انجام عمل ،1.5 ماه بعد و6 ماه بعد از آنان رادیوگرافی های رخ ونیم رخ کف پا به عمل آمده وآزمونAOFAS از آنان اخذ گردید ونتایج جمع آوری گردیده زوایای بین متاتارس اول ودوم (IMA)ونیز متاتارس اول وفالنکس پروگزیمال HVAاندازه گرفته شده(با گونیامتر)وثبت گردید.
  یافته ها و
  نتایج
  تعداد12 بیمار که همگی مونث بودند دراین مطالعه شرکت داده شدند که نمره آزمون AOFAS ،زاویه بین متاتارس اول ودوم (IMA)وهمچنین زاویهHVAدرسه نوبت موردارزیابی قرارگرفت نمره آزمون AOFAS به صورت معنی داری بانمودار زمان مرتبط بوداما باسن بیماران ارتباط معناداری نداشت. زاویه بین متاتارس اول ودوم (IMA) پس از 6 ماه به صورت معنی داری کاهش یافته بود که نشان دهنده تاثیر قابل توجه این روش درکاهش زاویهIMAمی باشد همچنین زمان ارتباط معناداری باکاهش HVAداشت ولی تفاوت معنی داری بین زمان وسن بیماران درکاهشHVA وجود نداشت.
  کلیدواژگان: هالوکس، زاویه MIS، آزمونAOFAS
 • حمید مومنی، هاجر صادقی، اشرف صالحی * صفحات 185-194
  مقدمه
  مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه تاثیر افشره بابونه، افشره زنیان و کلونیدین بر سندرم ترک اعتیاد معتادین خودیار انجام گردید.
  روش کار
  طی یک کارآزمایی بالینی یک مرحله ای و سه سوکور، 135 نفر از معتادین خودیار به صورت تصادفی در سه گروه مقایسه و مداخله (دو گروه) قرار گرفتند. به گروه های مداخله به ترتیب افشره بابونه وافشره زنیان وبه گروه شاهد قرص کلونیدین؛ داده-شد. علایم توسط معیار بالینی سندرم ترک اعتیاد مواد اوپیوئیدی در 6 مرحله ثبت و با نرم افزار SPSS و توسط آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار درجه سندرم ترک اعتیاد قبل از مداخله در گروه بابونه، زنیان و کلونیدین به ترتیب (241/7±15/24)، (845/8±52/26) و (469/7±03/23) و بعد از مداخله (442/7±11/12)، (452/8±42/11) و (775/7±51/8) بود. آزمون ANOVA نشان داد که سه گروه قبل از مداخله ( 32/.= p) و بعد از مداخله (70/0= p) تفاوت آماری معنی داری از نظر درجه سندرم ترک اعتیاد ندارند.
  بحث: کاهش علایم سندرم ترک اعتیاد در مصرف کننده ی کلونیدین بیشتر است، اما بین سه گروه تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در مورد تاثیرافشره های گیاهی مذکور بر سندرم ترک اعتیاد انجام مطالعات بیشتر ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: بابونه، زنیان، کلونیدین، سندرم ترک اعتیاد
 • منصوره فیض آبادی، اسماعیل وزیری * صفحات 195-203
  زمینه و هدف
  امروزه دمانس به عنوان یک اپیدمی جهانی مطرح است که باعث ناتوانی افراد بویژه سالمندان می شود. با افزایش جمعیت سالمندان دنیا و به تبع آن افزایش مبتلایان به دمانس، میزان تحقیقات در این زمینه افزایش یافته است. به کمک مطالعات علم سنجی می توان وضعیت تولیدات علمی و روندهای موضوعی این حوزه را رصد نمود.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر با رویکرد کمی و با استفاده از فنون علم سنجی به بررسی تولیدات علمی دمانس تا پایان ژوئن 2015 در پایگاه Web of Science در حوزه سالمندی پرداخته است. از روش هم رخدادی واژگان کلیدی جهت نگاشت علمی و تعیین روند موضوعی حاکم بر پژوهشهای این حوزه استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که تعداد مقالات از 14 مقاله در سال 1983 به 1130 مقاله در سال 2014 رسیده است. تعداد 14417 مقاله بازیابی شده 55892 کلیدواژه داشته است. نتایج حاصل از تحلیل هم وقوعی کلیدواژه ها نشان می دهد که این مفاهیم در 5 دسته کلی شاملAlzheimer Disease، Dementia، Mild Cognitive Impairment، Cognition و Frail Elderly قرار گرفته اند. همچین نتایج هم رخدادی واژگان در بازه های زمانی 5 ساله نیز نشان داد که طی سال های اخیر، علاوه برکلیدواژه های آلزایمر و دمانس، واژه های Cognition، aging، Memory و caregivers رشد زیادی داشته اند. عوامل خطر در کنار آلزایمر و دمانس نیز طی چند سال اخیر در مطالعات افزایش داشته است.
  نتیجه گیری
  آشنایی با روند پژوهش ها و مباحث داغ این حوزه به محققان و سیاست گذاران به جهت تصمیم گیری بهتر در انجام پژوهش ها و سرمایه گذاری مناسبتر در این حوزه کمک می کند.
  کلیدواژگان: تولیدات علمی دمانس، سالمندی، علم سنجی، تحلیل هم وقوعی واژگان
 • محمود نیک سرشت *، عبدالحسین طاهری کلانی صفحات 205-215
  زمینه و هدف
  تمرین ورزشی منظم به عنوان یک راهکار مهم در کاهش نشانگرهای التهابی پذیرفته شده است. اما هنوز مشخص نیست که چه نوع تمرینی مطلوب تر است. هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه اثر تمرین مقاومتی غیرخطی و هوازی تناوبی بر سطح سرمی اینترلوکین-18 (IL-18) و پروتئین واکنشی-C (CRP) در مردان جوان چاق بود. هدف دیگر، مقایسه این نشانگرها در مردان چاق با مردان غیرچاق برای تعیین اثر چاقی بود.
  مواد و روش ها
  سی و هشت مرد جوان و چاق (سن=2/5±4/31 سال و چربی بدن= 5/1±3/27 درصد) به طور تصادفی در گروه های مقاومتی غیرخطی (14 نفر)، هوازی تناوبی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) قرار گرفتند. یک گروه از مردان غیرچاق (سن=9/5±0/32 سال، چربی بدن=0/2±5/16 درصد، 15 نفر) برای مقایسه با گروه چاق انتخاب شدند. از آزمون های t مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه با اندازه گیری مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که تفاوت معناداری در غلظت پایه IL-18 (17/0P = )، CRP (77/0P = ) و اکسیژن مصرفی اوج (24/0P= ) بین گروه چاق با غیرچاق مشاهده نشد. پس از تمرین، اکسیژن مصرفی اوج در گروه های مقاومتی غیرخطی (03/0P= ) و هوازی تناوبی (001/0P= ) در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافت، اما این افزایش در گروه هوازی تناوبی بالاتر از مقاومتی غیرخطی بود (02/0P = ). در مقایسه با گروه کنترل، دو گروه تمرین به طور مشابه و معناداری در کاهش توده چربی (001/0P = ) موثر بودند. هرچند، تغییر معناداری در IL-18 (26/0P = ) و CRP (15/0P = ) پس از برنامه های تمرین مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  غلظت مشابه CRP و IL-18 در مردان جوان چاق و غیرچاق را می توان به وضعیت مشابه در سن یا آمادگی هوازی آنها نسبت داد. علاوه بر این، به نظر می رسد که 12 هفته تمرین مقاومتی غیرخطی و هوازی تناوبی برای کاهش معناداری این نشانگرها در مردان چاق کافی نباشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، نشانگرهای التهابی، چاقی، تمرین مقاومتی
 • محمد فتحی*، مریم اسدی، امیدعلی عادلی صفحات 217-227
  با توجه به جلوگیری از افت سیستم ایمنی پس از فعالیت های ورزشی وامانده ساز و نقش ریزمغذی ها در این زمینه، هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل ویتامین C بر غلظت ایمونوگلوبولینA، کورتیزول و پروتئین تام بزاقی دختران فعال دانشگاهی به دنبال برنامه فعالیت بدنی وامانده ساز بود. در این پژوهش نیمه تجربی 17دختر فعال، با میانگین سن 36/2±11/22 سال، وزن 81/6±70/55 کیلوگرم، نمایه توده ی بدن 25/2±88/20 کیلوگرم بر مترمربع به صورت داوطلبانه حضور داشتند که به طور تصادفی به سه گروه تمرین- مکمل ویتامین C (شش نفر)، گروه تمرین (پنج نفر) و گروه کنترل (شش نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین- مکمل ویتامین C به مدت هفت روز برنامه فعالیت بدنی پژوهش را در دو نوبت صبح و عصر با دریافت روزانه یک عدد قرص 500 میلی گرمی ویتامین C در وعده ی ناهار اجرا کردند، گروه تمرین، تمرینات را بدون دریافت مکمل انجام دادند و گروه کنترل در تمرینات شرکت نداشتند و مکمل نیز دریافت نکردند. نمونه های بزاقی یک روز قبل از شروع برنامه تمرینی، 24 و 72 ساعت بعد از آخرین جلسه ی تمرین، ساعت 30/9 صبح جمع آوری شد. آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) برای مقایسه ی میانگین های گروه ها استفاده شد. نتایج نشان داد غلظت IgA بزاقی بین گروه ها 24 ساعت (9/0=P و 4/0=F)، 72 ساعت بعد از تمرین (1/0=P و 8/0=F) و غلظت کورتیزول 24 ساعت (7/0=P و 2/0=F) و 72 ساعت بعد از تمرین (5/0=P و 6/0=F) به طور معنی داری تغییر نکرد. اما غلظت پروتئین تام در 24 ساعت بعد از تمرین (03/0=P و 3/4=F) به طور معنی-داری تغییر کرد که تفاوت بین گروه تمرین و کنترل بود. 72 ساعت بعد از تمرین (1/0=P و 1/2=F) تفاوت معنی داری بین گروه ها مشاهده نشد. مطابق با یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که مصرف مکمل ویتامینC به -دنبال یک برنامه ی تمرینی وامانده ساز یک هفته ایی بر ایمنی مخاطی دختران فعال تاثیر ندارد.
  کلیدواژگان: ایمنی بزاقی، ویتامین C، فعالیت بدنی وامانده ساز
 • اکرم رحیمی مقدم *، سیاوش سلمانزاده، اهرابی، طاهره فلسفی، مهوش سیفعلی صفحات 229-236
  زمینه و هدف
  استرپتوکوکوس پیوژنز شایع ترین عامل باکتریایی فارنژیت است. بیماران مبتلا به گلودرد استرپتوکوکی باید به سرعت با آنتی بیوتیک های مناسب درمان شوند. در صورت عدم درمان مناسب عوارضی از قبیل تب روماتیسمی و گلومرولونفریت حاد ایجاد خواهد شد. همچنین مصرف نابجای آنتی بیوتیک نیز باعث ایجاد مقاومت آنتی بیوتیکی می شود. روش استاندارد جهت تشخیص استرپتوکوکوس پیوژنز، کشت سواب گلو است که وقتگیر می باشد. بنابراین ابداع یک کیت جدید، ارزان، سریع و مناسب جهت تشخیص استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه های گلو حائز اهمیت ویژه می باشد.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش یک کیت جدید به منظور تشخیص سریع استرپتوکوکوس پیوژنز طراحی گردید. 24 جدایه استرپتوکوکوس پیوژنز با تست لاتکس آگلوتیناسیون و کیت جدید بررسی شدند. با در نظر گرفتن نتایج روش لاتکس آگلوتیناسیون، حساسیت و اختصاصیت کیت جدید محاسبه شد. همچنین جهت بررسی اثر کیت جدید بر فلور نرمال گلو، 30 نمونه از دانشجویان دانشگاه الزهرا (س) به دست آمد.
  یافته ها
  24 جدایه با روش لاتکس آگلوتیناسیون به عنوان استرپتوکوکوس پیوژنز تشخیص داده شد. با استفاده از کیت جدید نیز همان نتایج به دست آمد (κ = 1). حساسیت و اختصاصیت کیت جدید به ترتیب 100% و 100% بودند. رشد فلور نرمال گلو در خانه دوم پلیت سه خانه مهار شد.
  نتیجه گیری
  کیت جدید زمان و هزینه لازم جهت تشخیص استرپتوکوکوس پیوژنز از نمونه های گلو را کاهش می دهد. همچنین می تواند امکان درمان سریع با آنتی بیوتیک های مناسب را فراهم کند و از مقاومت آنتی بیوتیکی و عوارض حاصل از مصرف نابجای آنتی بیوتیک و همچنین از ایجاد تب روماتیسمی و گلومرولونفریت حاد جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: استرپتوکوکوس پیوژنز، تشخیص سریع، گلودرد
 • محسن دهباشی، امیر رشیدلمیر *، زهرا موسوی، سید رضاعطار زاده حسینی، مهدیه زعیمی صفحات 231-239
  زمینه و هدف
  بهره گیری از مشتقات استروئیدی به یکی از معضلات جامعه ورزش تبدیل شده است ، لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هشت هفته تزریق استروئید تستوسترون انانتات و تمرین مقاومتی بر نیم رخ آنزیم های کبدی موش های صحرائی نر می باشد.
  روش تحقیق : تحقیق حاضر از نوع تجربی بوده و در برگیرنده 35 سر موش صحرائی نر نژاد ویستار (سن ده هفته و وزن 12±200 گرم) می باشد که در قالب 5 گروه شامل گروه اول، کنترل+دارونما )7 (n=گروه دوم، تمرین+دارونما )7(n=، گروه سوم استروئید بدون تمرین )7 (n=، گروه چهارم، تمرین+ استروئید دوز متوسط)7 (n=و گروه پنجم تمرین + استروئید دوز بالا (7n=) تقسیم شدند،که در پایان برای اندازه گیری آنزیم های آسپارتات آمینوترانسفراز، آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینو ترانسفراز و گاما - گلوتامیل ترانسفراز نمونه خونی از شبکه وریدی چشمی، تهیه گردید و به روش اسپکتروفتومتری اندازه گیری شد.
  یافته ها
  مقادیر آنزیم آسپارتات آمینو ترانسفراز در گروه تمرین + استروئید دوز بالا به نسبت گروه های کنترل، تمرین، و استروئید بدون تمرین به طور معنا داری بالاتر بود (P
  کلیدواژگان: استروئید، آنزیم کبد، تستوسترون انانتات
 • پریسا کریشچی خیابانی*، سایه بیداران صفحات 241-250
  مطالعه عوامل موثر در تنظیم و تعدیل تعادل سیتوکینی در جهت مهار رشد و گسترش سلول های سرطان پستان در زنان از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.در این مطالعه اثر Allium cepa بر بازدارندگی رشد سلولهای سرطان پستان در موش ماده BALB/c که توسط القا رده سلولی 4T1 مبتلا گردیده اند مورد بررسی قرار گرفت
  مواد و روش ها
  در تحقیق حاضر از موشهای BALB/c ماده مبتلا به سرطان پستان بوسیله تزریق و القا رده سلولی موشی (4T1) استفاده شد. در هرگروه سالم، بیمار بدون درمان و گروه تجربی که همراه با القا، پیاز را با جیره غذایی دریافت می کردند به طور تصادفی 8 راس موش قرار گرفت. بصورت روزانه ریشه پیاز قرمز (Allium cepa) پس از شستشو کامل آبگیری گردید و به هر سر موش در گروه تجربی ml/100gBW/day 1/0 عصاره پیاز به صورت یک نوبت در روز خورانده شد.7 هفته پس از القا رده سلولی 4T1 ، موشها تحت بیهوشی عمیق قرار می گیرند. در طی این 7 هفته به طور یک روز در میان موش ها توزین گردیدند و به دنبال پیدایش تومور تا پایان هفته هفتم حجم تومور توسط کولیس اندازه گیری شد. وزن تومور بعد از خروج از بدن توزین گردید . طحال نیز خارج شده و در محیط کشت 1640-‪ RPMI‬ حاوی 10%، FBS قرار داده شد و جهت اندازه گیری مقادیر IFN-γ و IL-4 آزمایش ELISA صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 18 صورت گرفت برای ارزیابی اختلاف بین گروه ها از تحلیل واریانس یک طرفه و درصورت معنادار بودن آن جهت تعیین اختلافات بین گروهی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.
  کلیدواژگان: اینترفرون گاما (IFN-γ)، اینترلوکین 4 (IL-4)، پیاز Allium cepa، سرطان پستان، موش Balb-c
 • مریم خالصی *، شادمهر میردار، علی صمدی صفحات 251-258
  زمینه و هدف
  فعالیت های بدنی و ورزشی یکی از عوامل موثر در پیشگیری از بسیاری از انواع بیماری هاست. با توجه به افزایش چشمگیر اختلالات ریوی در دهه های اخیر و نیز نقش استرس اکسایشی در بروز این بیماری ها، هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دوره فعالیت ورزشی شنا بر بیان ژن سیرتوئین 1 (Sirt1) و پروتئین سرچنگالی 3O (FoxO3a) در بافت ریه رت های ویستار است.
  مواد و روش ها
  تعداد 20 سر رت ویستار با محدوده وزنی 23±102 گرم به طور تصادفی به 2 گروه کنترل (10=n) و فعالیت ورزشی (10=n) تقسیم شدند. پروتکل تمرین شامل 3 ماه فعالیت ورزشی شنا (5 روز در هفته) بود که از 25 دقیقه در هفته اول (با اضافه بار 4 لیتر در دقیقه) به 60 دقیقه (با اضافه بار 10 لیتر در دقیقه) در هفته انتهایی رسید. نمونه برداری بافتی 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی انجام شد و بیان ژن های Sirt1 و FoxO3a در بافت ریه رت ها با استفاده از تکنیک Real time-PCR بررسی شد. برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد (05/0α
  کلیدواژگان: استرس اکسایشی، فعالیت ورزشی شنا، بافت ریه
 • شیرین سادات حسنی عطار، علی مشهدی * صفحات 259-266
  زمینه و هدف
  اخیرا توجه خاصی به هیجان و تاثیر آن بر متغیرهای مختلف روان شناختی وجود دارد؛ لذا، پژوهش حاضر باهدف پ‍ژوهش بررسی نقش ابعاد هیجانی (عاطفه ی مثبت و منفی) در جهت گیری اهداف دانشجویان صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش توصیفی- همبستگی است. با توجه به جدول کرجسی و مورگان تعداد 201 نفر از دانشجویان دانشکده ی تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 93-92 به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند.آن ها با استفاده از مقیاس های جهت گیری هدف و عواطف مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه وتفسیر شدند.
  یافته ها
  بین اهداف تسلط-گرایشی باعاطفه ی مثبت (01/0 p<و 19/0 = r) و تسلط-اجتنابی با عاطفه ی مثبت، رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد (01/0 p<و 23/0 = r) و بین عواطف منفی باهدف عملکردی-اجتنابی (05/0 p<و 15/0 = r) و هدف تسلط-اجتنابی رابطه ی معنادار وجود داشت (05/0 p<،16/0- = r). عاطفه ی مثبت قادر به پیش بینی اهداف پیشرفت تسلط-گرایشی و عملکردی-گرایشی بود (05/0p=)؛ درحالی که اهداف عملکردی-اجتنابی و تسلط-اجتنابی با عاطفه ی منفی قابل پیش بینی بودند (049/0p=).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اهداف انتخابی دانشجویان، می تواند در ابعاد هیجانی آنان نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: هیجان، جهت گیری اهداف، عملکردی، اجتناب - عملکردی، تبحری، اجتناب، تبحری
 • اکبر سازوار *، یعقوب مهری الوار، علیرضا قارداشی افوسی، محمدحسین نظری صفحات 267-277
  مقدمه
  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرین تناوبی بر بیان ژن کانال های کلسیمی گیرنده های رایانودین و پمپ کلسیمی در موشهای صحرایی ایسکمی شده صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه 28 موش صحرایی نر ویستار (250-200 گرم) به صورت تصادفی در 4 گروه شم، ایسکمی، تمرین و تمرین- ایسکمی مورد استفاده قرار گرفتند. انفارکتوس میوکارد (MI) با بستن شریان کرونری نزولی (LAD) به مدت 30 دقیقه انجام شد. برنامه تمرینی روی تریدمیل به مدت 8 هفته، 3 روز در هفته به مدت 40 دقیقه بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و تزریقات، موشها بی هوش شده و بافت قلب جدا شد. و بیان ژن SERCA2a و RyR2 برای سلولهای بافت قلب اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که سطح بیان ژن SERCA2a در هر دو گروه تمرین و تمرین- ایسکمی افزایش (001/0=p) و این افزایش بطور معناداری درگروه تمرین- ایسکمی بیشتر بود(001/0=p). همچنین نتایج نشان داد که 8 هفته تمرین اینتروال موجب افزایش معنادار سطح بیان ژن RyR2 در دو گروه تمرین- ایسکمی و تمرین شد. اما در گروه ایسکمی کاهش معناداری در سطح بیان ژن RyR2 مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک برنامه منظم تمرینی تناوبی، انقباضات غیرطبیعی همراه با کاردیومیوپاتی ناشی از ایسکمی میوکارد را از بین می برد و کنترل کلسیم عضله قلبی را ترمیم می کند و قدرت انقباض به طور عمده توسط افزایش جرم بطن چپ افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، گیرنده های رایانودین، تمرین تناوبی شدید، شبکه سارکوپلاسمیک
 • امید عزیزیان شرمه *، مژگان طاهری زاده، محرم ولی زاده، علیرضا زابلی صفحات 279-292
  اهداف
  در این پژوهش فعالیت های ضدمیکروبی، آنتی اکسیدانی و ترکیبات فیتوشیمیایی اسانس و عصاره های گیاه دارویی کاه مکی (.Cymbopogon olivieri (Boiss.) Bor)، رشد یافته در استان سیستان و بلوچستان بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  جهت بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی شامل ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی کل موجود در سه عصاره (متانولی، اتانولی و آبی) و اسانس، به ترتیب، روش های معرف فولین-سیوکالتیو، روش رنگ سنجی کلرید آلومینیوم و GC-MS و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های مختلف به دو روش DPPH و FRAP و فعالیت ضدمیکروبی ترکیبات موجود در اسانس و عصاره ها علیه سه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سرئوس، اشرشیاکلی و دو قارچ آسپرژیلوس نایجر و کاندیدا آلبیکنس به دو روش انتشار از چاهک و حداقل غلظت مهارکننده رشد میکروب (MIC) استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که عصاره متانولی دارای بیشترین میزان ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی و فعالیت آنتی اکسیدانی و در مقابل، عصاره آبی دارای حداقل میزان این ترکیبات و فعالیت بوده است. در بررسی ترکیبات موجود در اسانس، سه ترکیب پیپریتون (95/82%) ، کارن (493/2%) و لیمونن (086/1%) از عمده ترین ترکیبات بودند. بررسی نتایج حاصل از اثرات ضدمیکروبی نشان دادند که اسانس و عصاره ها اثر مهارکنندگی قابل ملاحظه ای بر روی همه ی باکتری ها و قارچ های مورد استفاده نشان دادند بطوریکه این اثر کاملا وابسته به غلظت بوده است.
  نتیجه گیری
  بطورکلی این مطالعه نشان داد که این گیاه می تواند کاندیدای خوبی جهت درمان بیماری های ناشی از استرس های اکسیداتیوی و بیماری های ناشی از میکروب های بیماری زا قرار گیرد. همچنین با توجه به قدرت بالای این گیاه در ازبین بردن عوامل بیماری زا، می تواند جایگزین مناسب برای آنتی بیوتیک ها باشد.
  کلیدواژگان: اسانس، ترکیبات فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، فعالیت ضدمیکروبی، گیاه کاه مکی
 • محبوبه سترکی، راضیه محمودی، زهرا زنگنه نژاد * صفحات 293-301
  مقدمه
  بیماری پارکینسون، تحلیل نورون های دوپامینی در ساختمان متراکم مجسم سیاه و دیگر نواحی ساقه مغز است. هدف این تحقیق بررسی اثر عصاره گیاه کارده (Biarum carduchrum) در درمان بیماری پارکینسون است.
  روش کار
  موش های صحرایی نر به صورت تصادفی به 5 گروه 8 تایی تقسیم شدند. گروه کنترل هیچ گونه ضایعه ای دریافت نکردند. گروه پارکینسونی (PD)، با تزریق نوروتوکسین 6- هیدروکسی دوپامین در دسته قدامی- میانی مغز (MFB) پارکینسونی شدند. گروه های سوم، چهارم و پنجم، 7 روز پس از القای مدل پارکینسون با دوزهای 100، 200 و 400 عصاره کارده به روش گاواژ به مدت 14 روز تیمار شدند و در روز 15 تست های رفتاری شامل تست بارفیکس و تست محیط باز انجام شد.
  نتایج
  گروه پارکینسونی میزان بی حرکتی بیشتری نسبت به گروه کنترل در تست بارفیکس داشت و تیمار موش های صحرایی با عصاره کارده در دوز 200 و 400 میلی گرم بر کیلوگرم میزان بی حرکتی را به طور چشمگیری کاهش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد عصاره گیاه کارده باعث بهبود نقص حرکتی ناشی از القای پارکینسون می شود.
  کلیدواژگان: گیاه کارده، پارکینسون، دوپامین
 • یاسر نوظهور *، محمدحسن رسولی فرد، جعفر رحمانی کهنمویی، پیام فرامرزی صفحات 303-309
  مقدمه
  عفونت دستگاه ادراری یکی از شایعترین عفونتهای باکتریایی میباشد که به عنوان دومین عامل عفونت شناخته میشود. عامل این عفونت در اغلب موارد باکتری ها به خصوص باکتری های گرم منفی مانند اشرشیا کلی می باشد که در تمام گروه های سنی و در هر دو جنس دیده می شود، اساس درمان مناسب در عفونتهای ادراری انتخاب یک آنتی بیوتیک مناسب با کارایی و اثر بخشی بالا است. امروزه مسئله مقاومت آنتی بیوتیکی در میان باکتری های پاتوژن به یک مشکل جدی تبدیل شده است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر ضد باکتری عصاره الکلی برگ کاج برروی باکتری اشریشیاکلی انجام گرفته است.
  روش بررسی
  در این مطاله تجربی عصاره الکلی برگ کاج تهیه گردیدو همچنین باکتری اشریشا کلی و استافیلوکوکوس آرئوس از نمونه بیماران جدا شده و سپس فعالیت ضد باکتریایی عصاره برگ کاج با روش رقت لوله ای جهت تعیین حداقل غلظت ممانعت از رشد ( MIC ) و حداقل غلظت باکتری کشی MBC) ) به طور جداگانه استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج حاصل از آزمایشات MIC و MBC هم مشخص کرد که میزان مهار رشد باکتری های اشیرشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس توسط عصاره با میزان عصاره موجود در رقتها رابطه مستقیم دارد و با افزایش میزان عصاره در هر رقت از تعداد کلنی های باکتری بعد از کشت کاسته شده و در رقتی که نشان دهنده MBC عصاره در مورد هریک از جدایه ها بود، هیچ یک از آنها اصلا رشد نکرد.
  بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان می دهد که عصاره برگ کاج دارای خاصیت ضد باکتریایی بوده و میتوان بعنوان یک منبع ارزان و دردسترس و جایگزین داروهای شیمیایی برای درمان برخی از عفونتهای باکتریایی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ضد باکتریایی، عصاره، برگ کاج
 • شمیم اشرفی مهابادی، فرزانه تفویضی* صفحات 311-319
  زمینه و هدف
  ناباروری غیرقابل توجیه، نوعی ناباروری است که با روش های تشخیصی استاندارد های موجود نمی توان هیج علت مشخصی برای آن یافت. پلی مورفیسمGln223Arg در ژن گیرنده لپتین با افزایش میزان لپتین و به تبع آن با موارد متعددی از جمله چاقی، تخمدان پلی کیستیک و ناباروری در ارتباط می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تنوع ژنتیکی ژن گیرنده لپتین در ناباروری غیرقابل توجیه در زنان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت موردی- شاهدی در فاصله 1394-1395 انجام شد. افراد مورد مطالعه در این تحقیق، شامل، 102 زن مبتلا به ناباروری غیرقابل توجیه و 112 زن بارور با پروفایل هورمونی نرمال بودند. جهت تعیین ژنوتیپ افراد برای بررسی پلی مورفیسم Gln223Arg از تکنیک PCR-RFLP استفاده شد.
  یافته ها
  ارتباط معنی دار بین پلی مورفیسم Gln223Arg با ناباروری غیرقابل توجیه در زنان مشاهده نشد. با محاسبه تعادل هاردی- واینبرگ، مشخص شد که جمعیت افراد بیمار نابارور و سالم برای جایگاه ژنی (Gln223Arg) در تعادل می باشند. لذا می توان دریافت که عوامل برهم زننده تعادل، در جمعیت های مورد مطالعه این پژوهش، وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  در مطالعه حاضر، پلی مورفیسم Gln223Arg در ژن گیرنده لپتین، یک فاکتور خطر در بروز ناباروری غیرقابل توجیه در زنان نیست. با این وجود مطالعات بیشتر در جمعیت های بزرگتر و بررسی سایر پلی مورفیسم های گیرنده لپتین به منظور درک نقش پلی مورفیسم ها در ناباروری غیرقابل توجیه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: گیرنده لپتین، ناباروری ناشناخته، پلی مورفیسم Gln223Arg
 • شیما احمدی، اصغر توفیقی، سیده معصومه سیدی *، علیرضا شیرپور صفحات 321-329
  زمینه و هدف
  به دنبال افزایش سوء استفاده از استروئیدهای آنابولیک نگرانی ها دربار ه ی آثار زیان بار این داروها بر ارگان های مختلف بدن از جمله کلیه ها افزایش یافته است. فعالیت های ورزشی ازجمله شنا تاثیری بر تعدیل اثرات استروئیدهای آنابولیک ندارد. در این پژوهش تاثیر مصرف استروئیدهای آنابولیک همراه یا بدون ورزش شنا بر تغییرات عمومی و بیوشیمیایی بافت کلیه ی موش های صحرایی نر انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  جامعه ی مورد مطالعه شامل 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار با میانگین وزنی 20±220 گرم بود که در قالب چهار گروه ناندرولون به تنهایی10mg/kg (n=8)، ناندرولون همراه شنای اجباری10mg/gr (n=8)، شنای اجباری به تنهایی (n=8) و گروه شاهد (n=8) تقسیم شدند. در این پژوهش برای سنجش متغیرهای بیوشیمیایی نمونه های ادرار جمع آوری شد. : داده ها ی بدست آمده با نرم افزار spss نسخه 21 وتست آماریANOVA یک طرفه و سطح معنی دار P≤0/05 انجام شد.
  یافته ها
  در رنگ آمیزی H&E و PAS درگروه ناندرولون و ناندرولون+ ورزش نسبت گروه های کنترل و ورزش بروز التهاب اطراف گلومرول ها، آتروفی توبولی، تعداد لکوسیت ها مشهود تر بود. همچنین مصرف ناندرولون همراه یا بدون شنا اجباری و ورزش شنا به تنهایی موجب کاهش معنی داری سطح کراتینین ادرار و اوره ادرار نسبت به گروه کنترل شد.همچنین مصرف ناندرولون همراه با شنای اجباری و ورزش به تنهایی موجب افزایش کراتینین سرم شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده ورزش شنا هیچگونه تاثیری بر بخش های مختلف کلیه موش های صحرایی نر نمی گذارد اما مصرف ناندرولون می تواند سبب تغییردر این بخش ها گردد.
  کلیدواژگان: ناندرولون، رنگ آمیزی H&Eو PAS، موش های صحرایی نر، کراتینین، اوره
|
 • Ali Mohammad Naemi *, Maryam Davarzani Page 143
  Background And Aim
  Communication skills are a set of skills that can lead to an optimal interaction between individuals and groups within the organization and provide ground for professional ethics and staff procrastination. Accordingly, the present study was conducted with the aim of investigating the effect of training of communication skills with religious approach to professional ethics and occupational hardship of employees.
  Materials And Methods
  This study is experimental and used pretest-posttest with control group. The statistical population of the study consisted of administrative staff of Sabzevar University of Medical Sciences in 1395, 80 of them were selected by simple random sampling and randomly assigned to two experimental and control groups (40 individuals each).
  The intervention group received 6 sessions of 90 minutes and during 6 weeks, they received communication skills with religious approach training and did not see the educational control group. For collecting data, standard questionnaires of professional ethics and procrastination were used. For analyzing data, SPSS-22 software and descriptive and inferential statistical methods (ANCOVA) were used.
  Results
  The results showed that communication skills training with religious approach had a positive and significant effect on the professional ethics (F = 5.33, P
  Keywords: Communication skills with Religious Approach, Professional Ethics, procrastination
 • Mostapha Ghafari *, Ali Taheri Page 151
  Background
  Increasing the resistance of pathogenic bacteria to antibiotics is the new challenges for human Bing. Seaweeds are good sources of raw material for drug products due to the abundance and diversity of secondary metabolites. The major secondary metabolites of marine algae are halogenated compounds, which show antimicrobial, antifungal and antiviral properties.
  Materials And Methods
  The extraction procedure was conducted by maceration and ultrasounication with organic solvents include methanol and n-hexane. The disk diffusion test, MIC and MBC study was conducted to evaluate the antimicrobial properties against bacteria. Data analysis was performed by One Way ANOVA.
  Results
  In this study, Listeria monocytogenes showed highest sensitivity to n-hexanic extract of algae Dictyota cervicornis in 1/5 dilution W/V, in compare to the dilution of 1/10 and 1/15W/V (p>0.05). Soaking method extracts didn’t show any significant effect against the studied bacteria.
  Conclusion
  based on the results, n-Hexanic extract of the Dictyota cervicornis algae showed better antibacterial effects in compare to the Methanolic extract and soaking method. But if biochemical composition of the extract could be recognize, the antibacterial effect of the extract could be enhanced.
  Keywords: Dictyota cervicornis, methanolic extract, n-hexane, maceration method, ultrasound method
 • Fatemeh Farzanpoor, Mohammad Hasan Rabiee, Mojtaba Fattahi * Page 159
  Background
  Considering the necessity of hospital infection control because of the long recovery time and increasing the mortality of patients as well as the lack of accurate reports and statistics of some hospitals, the prevalence of nosocomial infections and associated factors were examined in Vasei Hospital of Sabzevar during the years of 2009-2013.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive-analytical research. Of 89429 patients admitted during the years of 2009-2013, 1046 cases of patients with nosocomial infections in Vasei Hospital of Sabzevar were studied using SPSS version 22 and chi-square test.
  Results
  According to the result of this study, the prevalence of nosocomial infections in all wards of the hospital was 1.2 percent (1046 patients), and the prevalence of nosocomial infections based on the type of infection in hospitalized patients was infections of urinary tract, 0.4% (367 patients), respiratory, 0.5 % (468 patients), anemia, 0.1 % (52 patients), and surgical wounds, 0.3% (277 persons). The most common nosocomial infection was related to the respiratory infections, which is 44 percent of all infections cases. A significant relationship between age, sex and type of infection was not observed. The most common isolated microorganism was coagulase-negative Staphylococci.
  Conclusion
  With accepted prevalence and compare to other studies, the prevalence of nosocomial infections has been reported less than the standard. The results of our research encourage us to standardize the hospital infection reports reported by hospitals as well as solve available problems.
  Keywords: Prevalence, Nosocomial infections, pathogen
 • Sonia Faridi, Narges Zeinal Zadeh * Page 167
  Background And Objective
  Breast cancer is one of the main causes of death among Iranian women. Human RAD51 protein, play a central role in homologous recombination repair of double-stranded DNA breaks and is essential for maintaining genomic stability. A single nucleotide polymorphism in the 5′-untranslated region of RAD51 gene (RAD51 135G˃C) is reported to modulate breast cancer risk. The aim of this study was to find out the relationship of this SNP with breast cancer risk among Iranian Azeri Turkish women.
  Materials And Methods
  This case-control study was performed on 127 breast cancer cases and 125 controls. Genomic DNA was extracted and the RAD51 135G > C genotype was determined using a PCR–Restriction Fragment Length Polymorphism (RFLP) based assay and confirmed by sequencing. The results were analyzed statistically.
  Results
  The frequencies of CC, CG and GG genotypes of RAD51 135G˃C were 1.613%, 20.161% and 78.225% in control group and 2.362%, 24.409% and 73.228% in patients, respectively. The results showed no significant differences among patients and controls groups.
  Conclusion
  The data presented here may suggest that the RAD51 135G > C polymorphism is not associated with breast cancer risk in Iranian Azeri population.
  Keywords: Breast cancer_RAD51 135G > C polymorphism_Azeri-Turkish_Iran
 • Hanieh Abdi, Kumarss Amini *, Akram Sadat Tabatabaiee Bafroie Pages 169-175
  Introduction
  Antibiotic resistance in Salmonella is considered in the past two decades due to resistance associated with the consumption of drugs as additives in animal food chain, indiscriminate use of arbitrary know the people and the administration. Mortality in epidemics caused by strains resistant to antibiotics has increased. The aim of this study was to investigate the quinolone resistance genes in Salmonella enteritidis isolated from food.
  Materials And Methods
  The study included 60 isolates of S. Enteritidis isolates from food-microbiological research laboratory of microbial collection Pasargadae was taken. Antibiotic resistance patterns of Salmonella isolates to disk antibiotics (amoxicillin, nitrofurantoin, nalidixic acid, ciprofloxacin, cephalothin, norfloxacin and ofloxacin) with disk diffusion testing by Kirby - Bauer was based on CLSI. The genes qnrB, qnrS and qnrA simultaneously with Multiplex PCR method was investigated.
  Results
  The results show that all 60 isolates tested (100%) were sensitive to cephalothin complete and while most resistance to nitrofurantoin among the isolates (50 isolates, 83. 3%) and then nalidixic acid ( 44 isolates, 73.3%) is. A total of 8 isolates of Salmonella enteritidis was identified 5 qnr B gene (62.5%) and 3 isolates qnr S gene (37.5%), respectively.
  Conclusion
  the qnrS and qnrB resistance genes are play an important role in the creation and transmission of antibiotic resistance. Screening quinolone resistance gene as a marker and mark the acquisition and development of antibiotic resistance can be used as an important strategy in the fight against antibiotic resistance in bacteria.
  Keywords: Salmonella_qnrB1 to qnrB6_qnrA 1 to qnrA 6_Multiplex PCR
 • Evaluation efficasy of SERI operation for correcting of the hallux valgus inpatients: a quasi exprimental
  Mahdi Mirhamidi, Mohammad Neamatshahi * Pages 177-183
  Introduction
  Hallux valgus is a common foot condition and marked as an anterior deviation of the big toe (hallux)toward the other toes with outward deviation and forming a further bony structure called a bunion on the inner surface of the foot. In this study ,we aim to study the efficiency and effectiveness of modified method of seri technique,from mis techniques to evaluate correction of valgus deformity in hallux
  Methods
  In this study , all patients who referred to orthopedic clinic of Imam Khomeini Hospital in Urmia in 2013 who had hallux valgus deformity ,the inclusion criteria for the study and had conflict on one or both sides were selected and reconstructive surgery and correction of foot deformities was performed by SERI technique.1.5 months after,and 6 months after surgery ,AP and lateral radiographs of the foot were taken and AOFAS test was done.
  Result
  A total of 12 patients,all female , participated in the study , AOFAS test scores, the angle between the first and second metatarsal (IMA) and the angle of HVA was assessed three times . AOFAS scores has a significant association with the time graph, but did not have a significant association with age. The angle between the first and second metatarsal (IMA) was significantly reduced after 6 months,indicating a significant effect of this method in reducing the angle of the IMA.Also the relationship between HVA decrement and the time was significant, but there was no significantdifference between age and the decrement in HVA.
  Keywords: Hallux, AOFAS scores, IMA
 • Hamid Momeni, Hajar Sadeghi, Ashraf Salehi * Pages 185-194
  Introduction
  Study aimed to compare the effects of chamomile oil , oil copticum and clonidine withdrawal syndrome NA groups was performed .
  Method and Materials: This study is a Double-blind one stage clinical trial with the comparison group. The sample consisted of 135 patients who were randomly NA groups in thecontrol and intervention groups (two groups) were placed. In intervention groups1, chamomile oil, in the intervention group2, oil copticum common and in control group treated with clonidine withdrawal is received. COW's symptoms questionnaire was recorded in6steps, and the results were analyzed using SPSS software.
  Results
  Baseline mean and standard deviation of withdrawal syndrome in the group of Matricariachamomilla oil, Trachyspermumcopticum oil and Clonidine respectively (241/7 ± 15/24), (845/8 ± 52/26) and (469/7 ± 03/23) and after the intervention (442/7 ± 11/12), (452/8 ± 42/11) and (775/7 ± 51/8), respectively. ANOVA test showed that the three groups before the intervention (p=0/32) and after (p= 0/70) no significant difference in the degree of addiction syndrome.
  Conclusion
  Vegetable oil on the impact of the withdrawal syndrome More studies are needed.
  Keywords: Matricariachamomilla oil, Trachyspermumcopticum oil, Clonidin withdrawal syndrome, Narcotics Anonymous
 • Mansoureh Feizabadi, Esmaeil Vaziri * Pages 195-203
  Objectives and
  Background
  nowadays, dementia is considered as a global epidemy that causes disability particularly in the elderly people. With Population increase of the elderly people around the world, there are an increasing number of people with dementia which in turn results in an increase in the related research. Scientometric studies provide the opportunity of investigating the situation of scientific production and the subject trends in this area of research.
  Materials And Methods
  the present study examines the scientific production of dementia based on the Web of Science in Geriatrics and Gerontology subject category till the end of June 2015. The word co-occurrence analysis of keywords was used in order to mapping science and determines the subject trend of dementia-related research.
  Findings: the results showed that the number of articles has increased from 14 research papers in 1983 to 1130 in 2014. 14417 research papers involve 55892 keywords. The results from word co-occurrence analysis of keywords indicated that these concepts are classified into 5 cluster including Cognition, Frail Elderly, Mild Cognitive Impairment, Alzheimer Disease, and Dementia. Moreover, the results of keyword analysis in 5 year periods showed that in addition to Alzheimer Disease and Dementia, the number of keywords such as Cognition, aging, Memory, and caregiver increased. Besides Alzheimer Disease and Dementia, the risk factors enhance.
  Conclusion
  familiarity with the research trends and hot subjects in dementia research help the researchers and policymakers with making better decisions in conducting research studies and funding on this area.
  Keywords: Dementia, Geriatrics, Bibliometric, scientific production, word co-occurrence analysis
 • Mahmood Nikseresht * Pages 205-215
  Background
  Regular exercise training has been postulated as an important strategy to reduce inflammatory markers, but it is still not clear what type of training is most appropriate. The purpose of this study was to compare the effects of nonlinear resistance training (NRT) and aerobic interval training (AIT) on interleukin-18 (IL-18) and C-reactive protein (CRP) in obese young men. An additional aim was to compare the inflammatory markers between the obese and non-obese men to determine the obesity effect.
  Materials And Methods
  Thirty-eight obese and young men (age=31.4±5.2 year, body fat%=27.3±1.5) were randomly assigned to NRT (n=14), AIT (n=12) and control (CON, n=12) groups. An age-matched control group of non-obese men were also recruited for baseline comparison. Independent t-test and 2-factor repeated measures analysis of variance (ANOVA) were used for analyzing data.
  Results
  No significant differences were noted at baseline between obese and non-obese men for IL-18 (P=0.17), CRP (P=0.77) and VO2peak (P=0.24). After training, VO2peak increased in NRT (P=0.03) and AIT (P=0.001) compared to the CON, but in AIT more than in NRT (P=0.02). Compared to the CON, both of training were equally effective at reducing fat mass (P=0.001). However, there were no significantly changes in IL-18 (P = 0.26) and CRP (P=0.15) after training.
  Conclusion
  Lack of significant differences for IL-18 and CRP between obese and non-obese men might be due to the similar status in age and aerobic fitness. It seems that 2 exercise programs could not make a significant reduction in the concentrations of inflammatory markers.
  Keywords: Aerobic training, inflammatory markers, Obesity, resistance training
 • Mohammad Fathi * Pages 217-227
  According to avoid the compromising the immune system after exhaustive exercise and the role of micronutrients in this background, the aim of this study was to investigate the effect of vitamin C supplementation on the salivary immunoglobulin A, cortisol and total protein concentration on active girls college following exhaustive physical activity program. In this semi-experimental study, 17 active girl (age 22.11 ± 2.36), weight 55.70 ± 6.81 kg, and body mass index 20.88 ± 2.25 kg.m2 voluntarily participated and randomly assigned into three groups: exercise - vitamin C supplementation (n=6), exercise (n=5) and control group (n = 6). exercise - vitamin C supplementation group performed an exhaustive physical activity program (7 days in AM and PM) with receive daily 500 mg vitamin C tablets at lunch time, exercise groups performed same protocol without supplementation receive, and the control group performed neither the physical activity nor received the supplement. Saliva samples were collected one day before starting the physical activity program and also 24 and 72 hours after the last session, in 9:30 morning. The One-Way ANOVA test was used to comparison of means among groups. The results showed there was no significant difference in salivary IgA concentrations between groups in 24 hours (P=0.9 and F=0.4) and 72 hours after the last session exercise (P=0.1 and F=0.8), and also in cortisol concentrations, in 24 hours (P=0.7 and F=0.2)
  Keywords: salivary immunity, vitamin C, exhaustive physical activity
 • Akram Rahimi-Moghaddam *, Siavosh Salmanzadeh-Ahrabi, Tahereh Falsafi Pages 229-236
  Backgrounds
  Streptococcus pyogenes is the most common cause of bacterial pharyngitis. Patients with streptococcal pharyngitis should be rapidly treated with appropriate antibiotics. Rheumatic fever and acute glomerulonephritis can develop as complications of inadequately treated streptococcal pharyngitis. Furthermore, antibiotic misuse promotes antibiotic resistance. Throat swab culture is standard diagnostic method for detection of S.pyogenes, which is time-consuming. Thus, developing a new, rapid, appropriate and inexpensive kit is very important for detection of S.pyogenes from pharyngeal specimens.
  Methods and Materials: In this study a new kit was designed for rapid detection of S.pyogenes. Twenty four S.pyogenes isolates were examined with both latex agglutination test and new kit. Sensitivity and specificity of new kit were calculated considering latex agglutination test results. Thirty sample swabs were also obtained from students of Alzahra University for examination of effect the new kit on normal throat flora.
  Results
  Twenty four S.pyogenes isolates were identified as S.pyogenes using latex agglutination test and same results were obtained using new kit (κ = 1). The sensitivity and specificity of our new kit were 100% and 100%, respectively. Growth of the normal flora was inhibited in the second section of three section plate.
  Conclusion
  New kit can decrease the required time and expense for detection S.pyogenes from pharyngeal specimens. It can also provide possibility rapid treatment with appropriate antibiotics and prevents rheumatic fever, acute glomerulonephritis, unwanted side effects of antibiotic misuse and antibiotic resistance.
  Keywords: Pharyngitis, Rapid detection, Streptococcus pyogenes
 • Mohsen Dehbashi, Amir Rashidlamir * Pages 231-239
  Introduction
  The utilization of steroid derivatives has become a major concern in the sport community; the aim of the present study was the investigation of eight weeks testosterone enanthate (TE) administrationand resistance training (RT) effects on liver enzyme profile in male rats.
  Materials And Methods
  The thirty five rats (age: 10 weeks, weight: 12 ± 200 g) randomly was divided to five groups (n=7) including: 1) controlꙖ鱹, 2) RT placebo, 3) TE, 4) RT moderate dose of TE, and 5) RT high dose of TE. The resistance training was consisted of climbing (5 reps/3 sets) a ladder carrying a load suspended from the tail for 8 weeks. At the end, whole blood samples were obtained from the orbital sinus and serum activity of liver enzymes including AST, GGT, ALT and ALP was measured by spectrophotometry.
  Findings:AST activity RTᴱ group was significantly higher than C, RT and TE groups. This enzyme also had marked higher activity in RTㄱ group compared with C and RT groups(P
  Keywords: Steroid, Liver, Testosterone Enanthate, Rat
 • Parisa Kerishchi *, Sayeh Bidaran Pages 241-250
  Introduction
  Study of Factors affecting regulation and modulation cytokine balance is particularly important in order to inhibit the growth and spread of breast cancer cells in women. In this study the effect of Allium cepa to inhibit the growth of breast cancer cells in female BALB/c mice who have been patient by induction of cell line 4T1 were investigated.
  Materials And Methods
  In this study have been used of the mice, BALB /c female with breast cancer by injection of mouse cell line 4T1. In each group: Normal control, morbid without treatment (sham) and the experimental group (at the same time induction, were receiving onion root extract food rations) were randomly 8 mice. Daily after washing, dewatering roots red onion (Allium cepa) and fed oral for once a day each of the mouse in the experimental group .1 ml/100gBW/day. The mice are placed under deep anesthesia7 weeks after Induced cell line 4T1. During the seven weeks the mice were weighed every other day .Tumor volume was measured by caliper following the formation of the tumor until the end of the seventh week. The tumor weighed after removal from the body. Spleen removed and was placed in RPMI-1640 medium containing 10%, FBS and ELISA tests were performed to measure the IFN-γ and IL-4 levels. Data analysis was performed using SPSS software (version 18). Analysis of variance (ANOVA) was used to assess differences between groups and Tukey's test was used in order to determine the significance of differences between groups.
  Keywords: interferon-gamma (IFN-?), interleukin-4 (IL-4), Allium cepa, Breast cancer, BALB-c mice
 • Maryam Khalesi * Pages 251-258
  Background
  Physical activity and exercise along with nutrition and hygiene, are major factors in prevention of diseases. Due to increase in pulmonary disease prevalence in recent decades and the role of oxidative stress in the pathogenesis of these diseases, the purpose of this study was to determine the effect of a period swimming exercise on Sirtuin 1 (Sirt1) and Forkhead box O3 (FoxO3a) genes expression in lung tissue of wistar rats.
  Materials And Methods
  Twenty wistar rats with the weight of 102 ± 23 g randomly divided into two groups: exercise (n=10) and control (n=10). The exercise protocol included three months of swimming exercise (5 times per week) which begun from 25 minutes in the first week (4 liters per minute) and reached to 60 minutes (10 liters per minute) in the final week. Real time- PCR method was used to assess the genes expression of Sirt1 and FoxO3a in lung tissue. Kolmogorov-Smirnov test was used to test the normality and Independent t test was used to compare the group (α
  Keywords: Oxidative stress, Swimming exercise, Lung tissue
 • Shirin Hasani, Ali Mashhadi * Pages 259-266
  Background And Objectives
  Recently, emotions and their psychological impact on different variables have attracted a special attention. Therefore, this study was aimed to investigate the role of emotions (positive and negative) in Students’ goals.
  Materials and Methods
  In this descriptive-correlation study, based on random cluster sampling, a total of 201 subjects of all 420 students of physical education in 2010-2011 (in Ferdowsi University of Mashhad) were recruited, using Morgan Table. To achieve the objectives of the questionnaires, goal orientation scales and positive and negative affectivity were used. Data were interpreted using descriptive statistics, Pearson correlation, and regression analysis.
  Results
  A positive and significant relationship exists between mastery-approach (r=0.19, p
  Conclusion
  The results showed that the choice of objectives by students can be involved in their emotional aspects.
 • Akbar Sazvar *, Yaghoob Mehrialvar Pages 267-277
  Introduction
  This study aimed to investigate the effect of eight weeks of interval training on gene expression of Ryanodine receptor's calcium channels and calcium pump in ischemic rats.
  Methodology
  28 Wistar male rats (200-250 g) were used in this study. They were randomly divided into 4 groups: Sham, Ischemia, Exercise, and Exercise-ischemia. Myocardial infarction (MI) was done by closing the descending coronary artery (LAD) for 30 minutes. Exercise program on treadmill was for 8 weeks, 3 days a week for 40 minutes. The rats were anesthetized and the heart tissue was isolated 48 hours after the last training session and injections. SERCA2a and RyR2 gene expression was measured for heart tissue cells.
  Results
  The results showed that SERCA2a gene expression level was increased in both groups of exercise and exercise-ischemia (p= 0.001) and this increase was significantly higher in exercise-ischemia group (p = 0.001). Also, the results showed that 8 weeks of interval training significantly increased RyR2 gene expression level in two groups of exercise- ischemia and exercise. But a significant decrease was observed in RyR2 gene expression level in ischemia group.
  Discussion and
  Conclusion
  This study results show that a regular interval training program eliminates abnormal contractions associated with cardiomyopathy due to myocardial ischemia and rehabilitates cardiac muscle calcium control and increases mainly the contraction strength by the increase of left ventricle mass.
  Keywords: myocardial infarction, Ryanodine receptors', intense interval training, sarcoplasmic network
 • Omid Azizian Shermeh *, Mozhgan Taherizadeh, Moharam Valizadeh, Alireza Zaboli Pages 279-292
  Background
  In this study antimicrobial activities, antioxidant activities and phytochemical compounds in the essential oil and extracts of Cumbopogon olivieri were studied.
  Material &
  Methods
  For investigation of phytochemical compounds such as total phenolic and total flavonoid contents in three extracts (Methanolic, ethanolic and aqueous) and essential oil by Folin-Ciocaltiu, Aluminum Chloride colorimetric and GC-MS methods and antioxidant activities of extracts by two methods (DPPH and FRAP) and antimicrobial activities of essential oil and extracts of Cumbopogon olivieri against three bacteria such as Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Escherichia coli and two fungi such as Candida albicans and Aspergillus niger by two methods (well diffusion and Minimal Inhibitory Concentration (MIC)) respectively.
  Results
  The results showed that, the methanolic extract had maximum total phenolic and flavonoid contents and antioxidant activity and aqueous extract had minimum value of this compounds and activity. In investigation of essential oil, three compounds such as piperitone (82.95%), carene (2.493%) and limonene were the major constituents. The results of antimicrobial activity showed that, the essential oil and extracts had good inhibition effect on all of bacteria and fungi and this inhibition depends to concentration.
  Conclusion
  Overall, based on the results obtained, the plant can be a good candidate for the treatment of diseases caused by oxidative stress, and diseases caused by pathogenic microbes. Also due to power up the plant in the elimination of pathogens, could be a viable alternative to antibiotics.
  Keywords: Essential oil, Phytochemical Compounds, Antioxidant activity, Antimicrobial activity, Cymbopogon olivieri (Boiss.)
 • Mahboubeh Setorki, Razieh Mahmoodi, Zahra Zanganeh Nezhad * Pages 293-301
  Introduction
  Parkinson's disease results from degenerative loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra and other part of the brain stem. Oxidative stress plays a major role in neuronal death in this disease. The aim of this study is to evaluate the effect of Biarum carduchrum extract in treatment of Parkinson's disease.
  Methods
  Rats were divided randomly into 5 groups of 8 animals. The control group did not receive any lesion. In Parkinson's group, Parkinson was induced by injection of 6- OHDA in the right anterior mid-brain (MFB). Third, fourth and fifth groups received Biarum carduchrum extract at doses of 100, 200 and 400 mg/kg via gavage for 14 days, 7 days after induction of Parkinson models. On day 15 behavioral tests, including catalepsy and open field was performed.
  Results
  Parkinsonian group showed higher immobility time than control group in catalepsy test and rats treatment with Biarum carduchrum extract at doses of 200 and 400 dramatically reduce the immobilization time.
  Discussion
  The results of this study show that Biarum carduchrum extract can improve motor impairment induced by Parkinsons, although didn’t significantly affect knowledge and anxiety in rats.
  Keywords: Biarum carduchrum, Parkinson, Dopamine
 • Yaser Nozohor *, Mohammad Hasan Rasouli Fard, Jafar Rahmani, Payam Faramarzi Pages 303-309
  Introduction
  Urinary tract infection is one of the most common infections and the second cause of infection in human body. The main cause of this infection is gram negative bacteria such as E coli. The base of treatment for urinary tract infection is administrating an appropriate antibiotic. Today, antibiotic resistance is considered as an important challenge in treating infections. High and unnecessary use of antibiotics especially in urinary infections resulted in resistance to some antibioticsThis study aimed to evaluate the antibacterial effect of alcoholic extract of Escherichia coli took over the pine leaves.
  Methods
  In this experimental study the Alcoholic extract was extracted using. its antimicrobial activity agar disk diffusion method for determination of bacterial sensitivity and dilution method for determination of minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) is used separately.
  Results
  Also the results of MIC and MBC tests indicated that the inhibition of E.coli and Staphilococci aureus bacterial growth by Alcoholic extract of pine had a direct relationship with the amount of available alcoholic extract of pine. with increasing of Alcoholic extract of pine in each dilution, reduced the number of cultured bacterial colonies and no bacterial growth was observed in the dilution equivalent to MBC of Alcoholic extract of pine.
  Conclusion
  The results suggest that Alcoholic extract of pine can be used as a source of cheap and accessible replacing chemical drugs to treat some bacterial infections.
  Keywords: Anti-bacterial, extract, pine
 • Shamim Ashrafi, Farzaneh Tafvizi * Pages 311-319
  Background
  Unexplained infertility refers to cases in which the standard diagnostic procedures available do not lead to a specific cause for the infertility. Gln223Arg polymorphism was associated with high serum leptin and consequently obesity, polycystic ovarian syndrome and infertility. The aim of this study was to investigate genetic variation of leptin receptor gene in unexplained infertile women.
  Materials And Methods
  This case-control study was performed in 2015-2016. The subjects were 102 women with unexplained infertility and 112 fertile women with normal hormone profile. All participants gave their signature in consent document. After an overnight fasting, 5 CC blood sample was drawn from all subjects in the day 3 of menstruation. Genotyping of Gln223Arg polymorphism was performed using RFLP-PCR technique.
  Results
  No significant association was observed between Gln223Arg polymorphism and unexplained infertility. The studied population was in Hardy-Weinberg equilibrium for Gln223Arg polymorphism. Therefore, there were not disturbing factors of Hardy-Weinberg equilibrium in the population.
  Conclusion
  In present study, LEPR Gln223Arg polymorphism is not a risk factor for women with unexplained infertility. However, more studies on larger populations and the other leptin receptor polymorphism are suggested to understand the role of this polymorphism in women with unexplained infertility.
  Keywords: Leptin receptor, Unexplained Infertility, Gln223Arg polymorphism
 • Shima Ahmadi, Asghar Tofighi, Seyede Masoumeh Seyedi *, Alireza Shirpoor Pages 321-329
  Background And Objective
  Abuse of anabolic steroids to increase concerns about the harmful effects of these drugs on different organs, including the kidneys has increased. Sports activities such as swimming does not modify the effects of anabolic steroids. In this study, the effects of anabolic steroids with or without swimming the public and biochemical changes in renal tissue of rats was performed.
  Materials And Methods
  The study sample consisted of 32 male rats Wistar, with an average weight of 20 ± 220 g in the form of four groups of nandrolone alone 10 mg / kg (n = 8), nandrolone and forced swim 10 mg / gr (n = 8), forced swim alone (n = 8) and controls (n = 8) were divided. In this study, urine samples were collected to measure biochemical variables. : Data obtained with the software spss version 21 Test and one-way ANOVA significant level P≤0 / 05 was performed.
  Results
  H & E and PAS staining nandrolone decanoate exercise groups compared with control groups and sports inflammation of the glomeruli, tubular atrophy, the number of leukocytes was more evident.
  Conclusion
  The results of swimming exercise any impact on different parts of the kidney of male rats does not allow the use of nandrolone could be change in these sectors.
  Keywords: nandrolone, sports, swimming, stained H & E, coloring PAS, rats, creatinine, urea
  Keywords: nandrolone, stained H, E, PAS, rats, creatinine, urea