فهرست مطالب

پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی - سال پنجم شماره 20 (بهار 1397)
 • سال پنجم شماره 20 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سیده ماهرخ موسوی *، علیرضا کیامنش، مهناز اخوان تفتی صفحات 9-24
  مطالعه حاضر با هدف یافتن نقش عوامل سطح دانش آموزی و سطح معلم بر پیشرفت تحصیلیانجام شد. جامعه پژوهشی شامل تمامی هنرجویان و هنرآموزان (معلمان) بود. از بین نواحی پنج گانه تهران، در مجموع 906 دانش آموز دختر و پسر پایه سوم و 123 نفر از معلمان آنان در نمونه حضور داشتند. داده ها از طریق پرسش نامه های استاندارد انگیزش تحصیلی AMS والرند و همکاران (1992) و درگیری تحصیلی MSLQ پینتریچ و دگروت (1994) و پرسش نامه های پژوهشگر ساخته دانش و مهارت های حرفه ای معلم و پرسش نامه ویژگی های بافتی- حرفه ای معلمی، یادگیری به کمک همسالان و کیفیت آموزشی هنرجویان همراه با مشاهده، اسناد و مدارک موجود در هنرستان ها جمع آوری شد. پیشرفت تحصیلی نیز از طریق میانگین 3 نمره محاسبه گردید. روایی پرسش نامه ها از طریق روایی محتوا و سازه و پایایی از طریق آلفای کرانباخ مشخص شد. از روش های ماتریس همبستگی و تحلیل چندسطحی برای پردازش داده ها استفاده شد. یافته های حاصل نشان داد در سطح کلاس (معلم)؛ متوسط پیشرفت تحصیلی هنرجویان کلاس های مختلف به طور معناداری با هم تفاوت دارد و اثر سابقه، جنس و تحصیلات هنرآموزان بر پیشرفت تحصیلی غیرمعنادار است؛ اما اثر کیفیت آموزشی بر پیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار است و 27/7 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی در سطح دانش آموز و 28/22% در سطح معلم تبیین می شود. در مجموع، متغیرهای سطح دانش آموز و سطح معلم 30 درصد از واریانس پیشرفت تحصیلی هنرجویان را تبیین می کند. یافته ها، اهمیت سطح معلم را به عنوان سطح بالاتر بر اثرگذاری متغیرهای مورد بررسی به عنوان پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: درگیری تحصیلی، کیفیت آموزشی، یادگیری به کمک همسالان، انگیزش تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، تحلیل دوسطحی
 • علی خدایی * صفحات 25-38
  پژوهش حاضر با هدف آزمون مشخصه های روان سنجی سیاهه هیجان معلم (TEI؛ چن، 2016) در گروهی از معلمان ایرانی انجام شد. در مطالعه همبستگی، 329 معلم زن به سیاهه هیجان معلم و نسخه کوتاه مقیاس خودکارآمدی معلم (TSES-SF، شوارزر، اسچیتزر و دیتنر، 1999) پاسخ دادند. به منظور تعیین روایی عاملی و پایایی سیاهه هیجان معلم به ترتیب از روش های آماری تحلیل عاملی تاییدی و ضرایب همسانی درونی استفاده شد. همچنین، به منظور مطالعه روایی سازه سیاهه هیجان معلم، ضریب همبستگی بین ابعاد سیاهه هیجان معلم و مقیاس خودکارآمدی معلم گزارش شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی سیاهه هیجان معلم بر پایه نرم افزار AMOS نشان داد که در نمونه معلمان ایرانی ساختار پنج عاملی سیاهه هیجان معلم مشتمل بر پنج زیرمقیاس لذت، عشق، ناراحتی، خشم و ترس با داده ها برازش قابل قبولی دارد. نتایج مربوط به همبستگی بین زیرمقیاس های سیاهه هیجان معلم با وجوه خودکاری معلم شامل پیشرفت کاری، بسط و توسعه مهارت در کار، تعامل اجتماعی با دانش آموزان، والدین و همکاران و مقابله با تنیدگی شغلی به طور تجربی از روایی سازه نسخه فارسی سیاهه هیجان معلم حمایت کرد. ضرایب همسانی درونی زیرمقیاس های لذت، عشق، ناراحتی، خشم و ترس به ترتیب برابر با 77/0، 72/0، 82/0، 88/0 و 77/0 به دست آمد. در مجموع، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سیاهه هیجان معلم برای سنجش تجارب هیجانی مثبت و منفی معلمان ایرانی در محیط های پیشرفت کاری، ابزاری روا و پایا است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی تاییدی، روایی سازه، سیاهه هیجان معلم، همسانی درونی
 • محمد برنا *، محبوبه فولادچنگ، بهرام جوکار، فریده یوسفی صفحات 35-46
  هدف از اجرای پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رویکرد آموزش مبتنی بر پیوندگرایی در مقایسه با رویکردهای دستور - ترجمه و ارتباطی بر درگیری تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بوده است. پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی با طرح عاملی 3 (روش تدریس)*2 (جنسیت)، با استفاده از اجرای پیش آزمون و پس آزمون است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر پایه سوم دبیرستان مدارس دولتی شهرستان رامهرمز بوده است که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بوده اند. مشارکت کنندگان در پژوهش حاضر در شش کلاس حضور داشتند که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه درگیری تحصیلی ریو (2013) پاسخ دادند. یافته ها نشان داد که رویکرد آموزش پیوندگرایی در مقایسه با دو رویکرد دیگر از اثربخشی بیش تری برخوردار است. براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که پیوندگرایی از طریق مدیریت دانش در دسترس، فرصت های کم نظیری را به منظور درگیر کردن فراگیران ایجاد می کند.؛ بنابراین این پژوهش حاضر استفاده از آموزه های نظریه پیوندگرایی را به منظور ارتقاء درگیری تحصیلی زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: نظریه پیوندگرایی، رویکرد آموزش ارتباطی، رویکرد آموزش دستور - ترجمه، درگیری تحصیلی
 • میترا نورادصدیق *، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حمیدرضا آراسته، حسن رضا زین آبادی صفحات 47-60
  هدف پژوهش حاضر شناسایی مولفه های توسعه مدیران با رویکردی مبتنی بر نظریه داده بنیاد و طراحی الگو است. روش تحقیق، توصیفی پیمایشی با رویکرد آمیخته است. در بخش کیفی، از رویکرد نمونه گیری هدفمند و بهره وری از فن گلوله برفی و به کارگیری معیار اشباع نظری، در مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با 14 خبره موسس، مدارس غیردولتی معروف استفاده شد. پایایی مصاحبه، از روش توافق درون موضوعی دو کدگذار، برابر 9/86 درصد حاصل شد. در تحلیل متون مصاحبه از نرم افزار maxqda و کدگذاری باز استفاده شد. جامعه بخش کمی، شامل تمامی مدیران مدارس متوسطه غیردولتی تهران در سال تحصیلی 96- 95 (510، عضو) بود، به کمک فرمول کوکران تعداد 218 مدیر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اجرای بخش کمی با ابزار پرسش نامه محقق ساخته حاصل از نتایج بخش کیفی بود. روایی و پایایی ابزارهای پژوهش در حد مطلوب به دست آمد. یافته های کیفی مبتنی برتحلیل داده ها به روش داده بنیاد و یافته های کمی با استفاده از شاخص های توصیفی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و الگویابی معادلات ساختاری است. نتایج کلی پژوهش حاکی از سه زیر مولفه ایجاد فرصت توسعه شغلی، ایجاد فرصت توسعه فردی و تشویق مدیران در بهسازی خود است که جمعا 34/49 % از واریانس توسعه مدیران را تبیین می کند و پوشش می دهد. به عبارت دیگر، مولفه های 11 گانه شناسایی شده در بخش کیفی می توانند به عنوان مولفه های توسعه استعداد مدیران به کار روند. زیر مولفه های ایجاد فرصت توسعه شغلی با ضریب 53/0 و ایجاد فرصت توسعه فردی، با ضریب 56/0 و تشویق مدیران در بهسازی خود با ضریب 48/0 در تبیین واریانس سازه توسعه سهم دارند.
  کلیدواژگان: توسعه، استعداد، مدیریت استعداد، مدیر، مدارس غیردولتی
 • مینا محبی، میرمحمود میرنسب، اسکندر فتحی آذر، تورج هاشمی نصرت آباد * صفحات 71-82
  هدف پژوهش حاضر مقایسه رفتار قلدری، پیوند با مدرسه و شایستگی اجتماعی در دانش آموزان قلدر و طرفداران قلدری بوده است آزمودنی ها 80 دانش آموز پسر پایه پنجم ابتدائی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، نمونه گیری تصادفی خوشه ایو روش غربال گری انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش، مقیاس قلدری ایلی نویز، فرم نام گذاری همسالان، فرم نام گذاری معلم، مقیاس نقش مشارکت کنندگان، مقیاس پیوند با مدرسه و مقیاس خودگزارشی شایستگی اجتماعی بوده است. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که در خرده مقیاس های رفتار قلدری (قلدری و زد و خورد) تفاوت معناداری بین دانش آموزان قلدر و طرفدار قلدر وجود ندارد. همچنین، در خرده مقیاس های دلبستگی به معلم و مدرسه و مشارکت تحصیلی متغیر پیوند با مدرسه، بین دانش آموزان قلدر و طرفدار قلدر نیز تفاوت معناداری وجود ندارد. میانگین نمرات دانش آموزان طرفدار قلدر در خرده مقیاس رفتار جامعه پسند متغیر شایستگی اجتماعی به طور معناداری از دانش آموزان قلدر بالاتر بود. به علاوه، میانگین نمرات رفتار تکانشگرانه دانش آموزان طرفدار قلدر به طور معناداری پایین تر از دانش آموزان قلدر بود. نتایج حاصل بیانگر آن است که ادراک منفی از شایستگی اجتماعی در ظهور و بروز رفتار قلدری در مدرسه نقش دارد. محدودیت ها و کاربردهای پژوهش نیز بحث شده است.
  کلیدواژگان: پیوند با مدرسه، رفتار قلدری، شایستگی اجتماعی، طرفدار قلدری
 • مریم صفایی، سیاوش طالع پسند * صفحات 83-92
  هدف این مطالعه بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس درگیری دانش آموز در مدرسه بود. جامعه آماری کلیه دانش آموزان شهرستان مهدیشهر در استان سمنان در سال تحصیلی 94-95 بودند. 502 نفر از دانش آموزان پایه هفتم، هشتم و نهم (252 پسر و 250 دختر) شهرستان مهدیشهر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همه آنها ابزار درگیری و مقیاس چند بعدی درگیری دانش آموز را تکمیل کردند. تحلیل عاملی اکتشافی، همبستگی سوال- نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مذکور اجرا شد. تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی مدل اندازه گیری و ساختار روابط درونی گویه ها اجرا شد. روایی همگرای مقیاس با ابزار درگیری دانش آموز و روایی ملاکی آن با نمره ی ریاضی و انضباط دانش آموزان بررسی شد. نتایج نشان داد که مقیاس درگیری دانش آموز در مدرسه از چهار عامل اشباع شده است. نمره ی کل مقیاس درگیری دانش آموز در مدرسه با نمره ی ابزار درگیری دانش آموز (67/0)، نمره ی ریاضی (14/0) و نمره ی انضباط (099/0) همبستگی مثبت و معنی داری نشان داد. اعتبار کل مقیاس درگیری دانش آموز در مدرسه با روش آلفای کرنباخ 82/0 و اعتبار خرده مقیاس های شناختی، عاطفی، رفتاری و کارگزاری به ترتیب 65/0، 75/0، 77/0 و 76/0 محاسبه شد. یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه ی فارسی پرسشنامه درگیری دانش آموز در مدرسه از ویژگی های روانسنجی قابل قبولی برخوردار بوده و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های آموزشی و تربیتی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ویژگی های روانسنجی، مقیاس درگیری دانش آموز، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل اعتبار، تحلیل عاملی تاییدی
 • سید محمد شبیری * صفحات 93-100
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه اجتماعی واتس آپ بر روند ارتقای فرهنگ محیط زیستی معلمان است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری و تحلیل داده ها به روش توصیفی از نوع  پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان مناطق 19 گانه آموزش و  پرورش شهر تهران است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران محاسبه شد و 340 نفر  با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایطبقه ای تصادفی انتخاب شدند. ابزار  گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه است که به روش اینترنتی در اختیار  افراد گذارده شد و افراد با استفاده از محتوای ارایه شده از آموزش های  محیط زیستی ارزیابی شدند. برای به دست آوردن یافته های پژوهش، از آزمون  تااولندال، کای اسکوئر و مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شد. یافته های  پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده و بین واقعی تلقی کردن محتوای واتس آپ و فرهنگ محیط زیستی معلمان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛ اما بین میزان مشارکت و فعالیت معلمان در استفاده از واتس آپ، رابطه معکوس وجود
  دارد؛ بنابراین یافته ها براین واقعیت دلالت دارد که معلمان متناسب با نوع  نیازهای فرهنگی خود از واتس آپ استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، وات ساپ، فرهنگ زیست محیطی
 • محمدرضا سرمدی *، مرجان معصومی فرد صفحات 101-116
  از میان مباحث فلسفی، معرفت شناسی، همواره یکی از مهم ترین ارکان اندیشیدن درخصوص نظام تعلیم و تربیت است، چراکه تربیت همواره با شناخت و کشف واقعیت سروکار دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی معرفت شناسی مکتب اگزیستانسیالیسم و استلزامات تربیتی آن در نظام آموزش از دور (مجازی) است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، شامل شناسایی، مطالعه، طبقه بندی اطلاعات، تجزیه و تحلیل آنها و جمع بندی اطلاعات درخصوص معرفت در دیدگاه اصالت وجود پرداخته و سپس دلالت های تربیتی آن را در آموزش مجازی مورد توجه قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان داد اگرچه معرفت در اگزیستانسیالیسم حاوی اندیشه های یک دست نیست، اما این مکتب جهت کسب معرفت، دلالت هایی برای نظام آموزش از دور (مجازی) دارد. به گونه ای که در خصوص اهداف، با تاکید بر خدمت به انسان، به دنبال رشد و گسترش آگاهی فرد و استقلال اوست. همچنین در بحث روش های تربیتی، بر روش های انعطاف پذیر در طراحی برنامه درسی، تاکید دارد، همچنین مکتب یادشده مربی را به عنوان راهنما و یادگیرنده را به عنوان فردی فعال، در آموزش مجازی مدنظر قرار می دهد و بر این اساس در ارزیابی از کسب معرفت، رویکردی کیفی دارد. لذا پیشنهاد می شود که دست اندرکاران آموزش از دور با بهره گیری از نکات قابل تامل ذکر شده از نظر این مکتب، به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا انعطاف پذیری بیشتری در کسب معرفت در آموزش مجازی ایجاد گردد.
  کلیدواژگان: معرفت شناسی، اگزیستانسیالیسم، آموزش از دور، آموزش مجازی
|
 • Seyedeh Mahrokh Mosavi *, Alireza Kiamanesh, Mahnaz Akhavan Tafti Pages 9-24
  The main objective of this study was to find out the role of student-level and teacher-level on academic achievement. Research population included students and teachers of Tehran’s vocational and technical schools. 10 regions from 5 Tehran’s educational districts and 2 schools from each region were selected, with a total of 906 third-grade students (girls and boys) from these schools and from 39 classes using multi-stage sampling. 123 teachers from the same classes and schools were also chosen for this study. Standard AMS and MSLQ questionnaires were used for academic motivation and academic engagement, respectively, as well as researcher-made questionnaires for knowledge and professional skills of teachers and professional- contextual characteristics questionnair, peer-assisted learning and quality of education. Reliability and validity of the questionnaires were assessed using Cronbach's alpha coefficient, content and construct validity (exploratory factor analysis). Academic achievement was calculated using the average of three grades including GPA (grade point average) of the previous year, GPA of three core courses and GPA of practical courses. Data was analyzed using descriptive statistics, correlation matrix, confirmatory factor analysis, and multi-level analysis. Results of multilevel analysis showed the average academic achievement of students in different classes (i.e. different teachers) was significantly different. In addition, the effect of experience, gender and education level of teachers on students’ academic achievement were insignificant. However, there was a positive and significant effect of quality of education on the academic achievement. At the whole classroom model, 7.27%, and 22.28% (nearly30%) of the variance for academic achievement were related to the student-level and teacher-level, respectively. Findings of the research show the importance of teacher level factors -at higher level- influencing other variables in predicting academic. achievement.
  Keywords: Academic Motivation, Academic Achievement, Aca-demic Engagement, Quality of Education, Peer-Assisted Learning, Multilevel Analysis
 • Ali Khodaei * Pages 25-38
  The main purpose of the present study was to investigate psychometric properties of the Teacher Emotion Inventory (TEI, Chen, 2016) among Iranian teachers. In this correlation study, 329 female teachers completed the TEI and the Teacher Self-Efficacy Scale-Short Form (TSES-SF, Schwarzer, Schmitz & Daytner, 1999). The confirmatory factor analysis method and internal consistency were used to compute the TEI's factorial validity and reliability, respectively. Also, in order to examine the construct validity of the Teacher Emotion Inventory, we computed correlation between different dimensions of TEI with different dimensions of the Teacher Self-Efficacy Scale. The results of confirmatory factor analysis, based AMOS software, indicated that multidimensional structure of the TEI consisted enjoyment, love, sadness, anger and fear had acceptable fit to data in the teacher’s sample. Correlation analyses between different dimensions of TEI with different dimensions of the Teacher Self-Efficacy Scale consisted career achievement, career skills development, social interaction with students, parents and colleagues and coping with career stress provided initial evidence for the TEI construct validity. Internal consistencies for the scales measuring enjoyment, love, sadness, anger and fear were 0/77, 0/72, 0/82, 0/88 and 0/77, respectively. In sum, these findings provide evidence for the validity and reliability of the TEI as an instrument to measure teachers’ emotional experiences in the career achievement environments among Iranian teacher’s sample.
  Keywords: Confirmatory Factor Analysis, Construct Validity, Teacher Emotion Inventory (TEI), Internal Consisten-cy
 • Mohammad Borna *, Mahboobeh Fouladchang, Bahram Jokar, Farideh Yousefi Pages 35-46
  The purpose of this study was to examine the effect of connectivism instructional method in comparsion with communicative and grammar-translation on English academic engagement among students. The current study was a 3 (instructional methods) *2 (gender) factorial design with pre-post-test. Statistical population included all the high school students in grade 3 from Ramhormoz city. Participants included students in six classes that were selected by available sampling method and then completed the academic engagement questionnaire (Reeve, 2013), too. The results showed the connectivism instructional method was significantly more effective than other methods. Based on the results of this research, it is concluded that connectivism instructional method provide unique opportunities for engaging of students by managing of available khowledge. Accordingly, this research suggests the application of connectivism instructional method in order to increase English academic engagement as a foreign language for the students.
  Keywords: Connectivism Theory, Grammar-Translation Teaching Approach, Communicative Language Teaching Ap-proach, English academic Engagement
 • Mitra Nouraldsadiq *, Abdolrahim Navehebrahim, Hamidreza Arasteh, Hasanreza Zeinabadi Pages 47-60
  The purpose of the present study was to identify the components of the development of managers with a fundamentally based data approach and pattern design. The research method is descriptive survey with mixed approach. In the qualitative section, the targeted sampling approach and the use of snowball techniques and the application of theoretical saturation criterion were used in semi-structured interviews with 14 founders, famous nongovernmental schools. The reliability of the interview resulted in an agreement between the two coders, 86.9%. The interview texts were analyzed using maxqda software and open coding. A small portion of society was selected by all non-governmental high school principals in the academic year 2016-17 (510, members). With the help of Cochran formula, 218 managers were selected by random sampling method. The implementation of the quantitative part was done using a researcher made questionnaire based on the results of the qualitative section. Validity and reliability of research tools were optimum. Qualitative findings are based on data analysis in the basis of data and quantitative findings using descriptive indexes, exploratory factor analysis, and verifying structural equations. The overall results of the research indicate three sub-components that account for 49.34% of the variance of managers development. The following components of the development of managers: the creation of learning and development opportunities with coefficient of 0.53 and the separation of financial issues from education with a coefficient of 0. 56 and encouraging managers in their improvement with a coefficient of 0.48 in explaining the variance of developmental structures.
  Keywords: Development, Talent, Talent Management, Manager, Nongovernmental Schools
 • Mina Mohebbi, Mirmahmoud Mirnasab, Eskandar Fathiazar, Toraj Hashemi * Pages 71-82
  The present study aimed to compare bullying behavior, school bonding and social competence in the bully and pro-bully students. The subjects were 80 elementary school boys selected by purposeful sampling, cluster random sampling and screening methods. Measurement instruments include the Illinois Bullying Scale, Peer Nomination Form, Teacher Nomination Form, Participant Role Scale, School Bonding Scale and Self-report Scale for Social Competence. The results of a Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) revealed that mean scores of bully and pro-bully students for the sub-scales of bullying behavior (bullying and fighting) were not significant. Also, no significant difference was found between the bully and pro-bully students for the sub-scales of school and teacher attachment, and school involvement of school bonding. Mean score of pro-bully students for the sub-scale of prosocial behavior of social competence was significantly higher than bully students. In addition, mean scores of the pro-bully students was significantly lower than bullies for the sub-scale of disruptive behavior of social competence. The findings indicate the importance and the role of negative perceptions of social competence have on the incidence of bullying at school. Limitations and implications are discussed.
  Keywords: School Bonding, Bullying Behavior, Social Compe-tence, Pro-Bully
 • Maryam Safaei, Siyavash Talepasand * Pages 83-92
  The aim of this study was to investigate the psychometric properties of the student engagement scale in school. Population of this study were all of the students of Mahdishar city in Semnan province in 2015-2016. Participants were 502 students of 7th to 9th grades (252 male and 250 female) that were selected via stratified random sampling method. All of them completed student engagement instrument (SEI) and student engagement multidimensional scale (SES-4DS). Exploratory factor analysis, item-total correlation and reliability analysis to evaluate psychometric characteristics of this questionnaire were conducted. Confirmatory factor analysis to study the measurement model and internal structure of items was carried out. Convergent validity with student engagement instrument and criterion validity with math and discipline score was studied. Results showed that the student engagement multidimensional scale in the school is saturated with four factors. The student engagement multidimensional scale in School showed positive and significant correlation with the Student Engagement Instrument (0/67), mathematics (0/14) and discipline (0/099). Reliability of the student engagement multidimensional scale in school via Cronbach's alpha, 0/82 and reliability of cognitive, emotional, behavioral and agency subscales computed 0/65, 0/75, 0/77 and /076, respectively. The findings suggest that Persian version of the student engagement multidimensional scale in School has acceptable psychometric properties and can be used as a valid instrument in academic and educational studies.
  Keywords: psychometric properties, student engagement scale, Exploratory factor analysis, reliability analysis, Confirmatory Factor Analysis
 • Seid Mohammad Shobeiri * Pages 93-100
  Social networking today is an important factor in influencing public opinion and directing social cultures. Despite the many environmental crises around the world, environmental issues have more socio-cultural content than they are technical. Therefore, the ultimate goal of environmental protection in relation to the social environment is the development and increase of environmental awareness at the community level and the strengthening of the environmental culture at various levels of implementation. Accordingly, the main purpose of this study was to investigate the effect of WhatSapp social network on the promotion of environmental culture, which was surveyed and selected by random sampling from 19 educational districts of Tehran. Three of the 340 teachers were selected for statistical sample size. In this research, an Internet questionnaire was used which individuals were assessed using the content provided in environmental education. To obtain the research findings, Tavlandand, Chi-square and multivariate regression models were used. The results of the research show that there is a significant positive correlation between the amount of use and the amount of participation and activity of teachers in the use of WhatSapp, the inverse relationship between the true perception of Wat's content and the environmental culture of teachers. That is, the greater the use and involvement of teachers in the use of WhatSapp will diminish the cultural prominence of their environment. The findings also point to the fact that teachers use WhatSapp to suit their cultural needs.
  Keywords: social network, WhatsApp, Environmental culture
 • Mohammadreza Sarmadi *, Marjan Masoomifard Pages 101-116
  Among many of philosophical issues, Epistemology is always one of the most important pillars of thinking about the system of education, because education always deals with the recognition and discovery of reality. The purpose of this research is to study the epistemology of existentialism school and its educational implications in the distance education system (virtual). This research uses a descriptive-analytical method to collect library information, including identifying, studying, classifying information, analyzing them and aggregating information about knowledge in the existentialism, and then introducing its educational implications in virtual education. The results of this study showed that though knowledge of existentialism does not contain one-handed thoughts, this school has implications to gain knowledge in distance education system (virtual). such a way, with the emphasis on serving human beings, it seeks to grow and expand one's consciousness and independence. Also, in educational methods, it emphasizes flexible methods in curriculum design, and also this school considers teachers as a guide and learner as an active person in virtual education and, accordingly, in evaluation of acquisition Knowledge has a qualitative approach. Therefore, it is suggested that distance education practitioners, using the considerations mentioned in this school, plan in order to create more flexibility in acquiring knowledge in virtual education.