فهرست مطالب

پژوهشنامه حمل و نقل - سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 55، تابستان 1397)
 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 55، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/06
 • تعداد عناوین: 22
|
 • حسن زیاری، محمود رضا کی منش *، کیوان کیانفر صفحات 1-14
  ازجمله خرابی های که اغلب در روسازی های آسفالتی مشاهده می گردد، خرابی هایی است که ناشی از رطوبت بوده یا توسط رطوبت تشدید شده اند. که عریان شدگی یکی از مهمترین آنهاست. اما از آنجا که منشا بروز پدیده عریان شدگی از حساسیت رطوبتی بوده و موجب ایجاد خرابی های زودرس و صرف هزینه های بالای تعمیر و نگهداری می شود.تشخیص مناطق عریان در اثر رطوبت از اهمیت بالایی برخوردار است از متداولترین روش های شناخت حساسیت رطوبتی، مغزه گیری در مخلوطهای آسفالتی، محاسبه تنش کششی غیر مستقیم در 2حالت اشباع و خشک و پیدا کردن نسبت تنش اشباع به خشک می باشد. این روش مخرب است، چاله های حاصل از مغزهگیری باید وصله و مرمت شوند، همچنین دارای سختی کار و زمانبر است .از روش های دیگر، دستگاه رادار نفوذی به زمین از روش های الکترومغناطیسی است که امروزه کاربردهای آن در راهسازی به سرعت در حال گسترش می باشد. در این پژوهش پس از ارزیابی چشمی بخشی از شبکه راه ها ی منطقه 22واقع در استان تهران و انتخاب قطعاتی از محور مورد نظر، اقدام به ارزیابی مکانیزه بکمک دستگاه رادار نفوذی زمین گردید، همچنین از محل های مشکوک به وجود عریان شدگی نمونه های مغزه گرفته شده وتحت آزمایشات، تنش کششی غیر مستقیم،درصد فضای خالی، چگالی و...قرار داده شدند.در مقایسه بین پارامترهای خصوصیات فیزکی آسفالت از جمله میزان فضای خالی و میزان خرابی ناشی از حساسیت رطوبتی و پارامتر خروجی ثابت دی الکتریک بدست آمده از رادار نفوذی زمین ارتباط معنی داری وجود دارد. در اعماق مختلف مغزه گرفته شده، با افزایش درصد فضای خالی، افزایش نسبت تنش کششی غیرمستیم اشباع به خشک، تشدید خرابی ناشی از رطوبت و کاهش مقدار ثابت دی الکتریک مشاهده گردید. در نهایت با کمک نتایج بدست آمده، به بیان ارتباط مقادیر ناشی از ارزیابی مخرب با غیرمخرب در نقاط مشخص شده می گردد.
  کلیدواژگان: حساسیت رطوبتی، مغزه گیری، آزمایشات مخرب، رادار نفوذی زمین
 • حسن دیواندری *، سیدفرهاد سادات خلردی صفحات 15-33
  روسازیراه ها،سرمایه ملی هر کشوری محسوب می شوند کهسالیانه بخش عمده ای ازبودجه عمرانی سازمان های ذ یربطصرف ترمیم، بهسازی، حفظ و نگهداری آن ها می شود. تامین اعتبار کافی برای این منظور چالشی است که مدیران و تصمیم گیران همواره با آن مواجه و دست به گریبان بوده اند. از طرفی، سال هاست که شیارشدگی به عنوان یکی از شایع ترین انواع خرابی های ایجادشده در این نوع روسازی ها، مطرح می باشد. این خرابی به مرور زمان و به علت تجمع تغییر شکل های ماندگار کوچک که در هر بارگذاری به وجود می آید، ایجاد می شود. افزایش میزان تغییر شکل های ماندگار که خود منجر به افزایش عمق شیار می گردد، می تواند مشکلات جدی در روسازی راه ها ایجاد نماید. بدین ترتیب تخمین پتانسیل شیارشدگی مخلوط های آسفالتی در آزمایشگاه و پیش از تولید انبوه، اهمیت ویژه ای می یابد. آنچه به عنوان مسئله، پیش روی تحقیق حاضر مطرح است، بررسی تجربیات و روش های مطالعاتی در دنیا است تا ضمن تعیین پارامترهای مستقیم و تاثیرگذار در این خصوص، مدلی مناسب جهت برآورد عمق شیار در نمونه های آسفالتی، ارائه گردد. مدل ارائه شده، عمق شیارشدگی مخلوط های آسفالتی گرم را با استفاده از نتایج آزمایش خزش دینامیکی پیش بینی می نماید. اعتبار مدل حاصل با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم رقابت استعماری ارزیابی و تایید شده است.
  کلیدواژگان: شیارشدگی، خزش دینامیکی، ویل تراک، شبکه عصبی مصنوعی، الگوریتم رقابت استعماری
 • سید فرزین فائزی * صفحات 35-52
  افزایش حجم ترافیک و ایجاد گره های ترافیکی در راه های بین شهری و همچنین شبکه ترافیک شهری سبب کاهش کارایی شبکه ترافیکی و راه های مورد نظر می شود. پیش بینی و کشف هرچه سریعتر این گره های ترافیکی می تواند کمک شایانی به حل مشکل و روان سازی جریان ترافیک نماید. شبکه های عصبی مصنوعی نشان داده اند که با تکیه بر قابلیت یادگیری خود می توانند عملکرد بسیار مناسبی در این زمینه از خود نشان دهند. هدف اصلی این تحقیق پیش بینی و تشخیص خودکار گره های ترافیکی با استفاده از مدل شبکه عصبی هوشمند و مقایسه کارایی مدل با مدلهای دیگر موجود است. به طوریکه با استفاده از داده های آموزشی، شبکه عصبی مصنوعی را به گونه ای بیاموزد که بتواند خروجی مورد نظر را تشخیص و در مورد داده های هدف با موفقیت پیش بینی را انجام دهد. روش تحقیق جهت پیش بینی معماری شبکه از سه پارامتر ورودی و یک پارامتر خروجی استفاده شده است. در این تحقیق از سه نوع شبکه عصبی مصنوعی به منظور پیش بینی و کشف خودکار گره های ترافیکی استفاده شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق از اطلاعات واقعی مرکز کنترل ترافیک آزادراه تهران- کرج به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه می باشد. در ابتدا از شبکه عصبی چند لایه پرسپترون، استفاده شده و شبکه عصبی دیگری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، شبکه نروفازی می باشد و در نهایت از شبکه عصبی تابع مبنای شعاعی به منظور بررسی موفقیت دو شبکه قبلی استفاده شده است. کارایی و دقت مدلهای مختلف براساس بهترین و جامع ترین مجموعه شاخص های ارزیابی جهت سنجش کارکرد هر کدام از مدلها تحلیل شد و براساس مقایسه کارایی آنها نسبت به یکدیگر، مدل پرسپترون با کارایی بهینه معرفی شد. مقایسه نتایج مقادیر پیش بینی شده جریان ترافیکی با مقادیر اندازه گیری شده در واقعیت، نشان می دهد که مدل مطرح شده به طور رضایت بخشی جریان ترافیکی را پیش بینی می کند.
  کلیدواژگان: گره ترافیکی، شبکه عصبی مصنوعی، آزادراه تهران، چند لایه پرسپترون، نروفازی
 • همایون یوسفی *، خلیل شهابی صفحات 53-63
  هدف از این تحقیق، بررسی و مطالعه نحوه بازرسی نفت خام و فراورده های آن در تجارت خارجی ایران و ارائه راهکارهای مناسب می یاشد. به همین منظور این تحقیق تلاش دارد تا با پاسخگویی به این سوال که آیا بین بازرسی کالاهای نفتی (بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی) و توسعه و بهبود تجارت بین المللی و نیز کسب اعتبار تجاری بین شرکاء تاثیر معنی داری وجود دارد؟ روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع توصیفی همبستگی است. بدین منظور از بین مدیران و متخصصان شرکت های فعال نفتی و متخصصان در امر بازرسی کالاهای نفتی، 50 نفر به صورت نمونه در دسترس و هدفمند انتخاب شدند. در این تحقیق جهت بررسی متغیرها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. از طرفی به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنی داری (01/0P<) استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بین بازرسی کالاهای نفتی (بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی) و توسعه و بهبود تجارت بین المللی، و کسب اعتبار تجاری بین شرکا رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش حاضر بیانگر آن است که بازرسی نفت خام و فرآورده های آن بر اساس ضوابط و استاندارهای ملی و بین المللی می تواند سبب توسعه و بهبود تجارت بین المللی و نیز افزایش اعتبار تجاری بین شرکا در کشور شود.
  کلیدواژگان: بازرسی، نفت خام، تجارت بین المللی، اعتبار تجاری، استاندارد
 • حامد روح الامینی *، بهروز قبادی پور، محمدرضا سلیمانی کرمانی، مصطفی وامق صفحات 65-75
  سیستم رایج نام گذاری قیر در ایران براساس درجه نفوذ قیر است در حالی که برخلاف این دسته بندی قیر، مشخصات قیر به روش روسازی ممتاز به طور نظری و مستقیم براساس عملکردی بنا شده است و امروزه به عنوان یک سیستم رایج در اکثر کشورهای توسعه یافته مورد استفاده قرار گرفته است. در این تحقیق سعی شده با استفاده از اطلاعات به دست آمده از 96 ایستگاه هواشناسی کشور که داده های 20 سال اخیر را جمع آوری کرده اند، یک بررسی از وضعیت قیرهای مورد نیاز در کشور به روش روسازی ممتاز صورت پذیرد. بدین منظور دمای حداقل در سطح روسازی و دمای حداکثر در عمق 20 میلی متر روسازی با ضریب اطمینان 98% محاسبه گردید. با استفاده از این دو پارامتر PGXXYY برای هر ایستگاه تعیین و پهنه بندی جغرافیائی در کل با استفاده از این دو پارامتر، شاخص PGXXYY برای هر یک از ایستگاه های یاد شده تعیین و نقشه پهنه بندی جغرافیائی نظیر آن در کل کشور را با استفاده از نرم افزار GISتهیه شد. در انتها در هر نقطه از راه های اصلی کشور این شاخص مشخص گردید. نتایج حاکی از آن است که قیرهای تولیدی کشور (به لحاظ شرایط آب و هوائی)در حدود 90 درصد از کل نتایج ایستگاه های بدست آمده را پوشش می دهند که برای 10 درصد باقی مانده، قیر پلیمری می تواند جایگزین مناسبی باشد.
  کلیدواژگان: قیر، شاخص عملکردی(PG)، آزمایشات شارپ، پهنه بندی جغرافیایی
 • امین میرزا بروجردیان *، علیرضا محبوبیان فرد صفحات 77-92
  راه های روستایی 83 درصد از شبکه راه های کشور را تشکیل می دهند که هزینه های ساخت اولیه و نگهداری بالایی را نیز شامل می-شوند. بسیاری از این راه ها با توجه به موقعیت توپوگرافی خاص منطقه و میزان ترافیک کم (کمتر از 400 وسیله نقلیه در روز) نیازی به داشتن دو خط عبور با عرض متداول را ندارند. این گونه راه ها می توانند با داشتن یک خط عبور با عملکرد دوطرفه که در فواصل مشخص دارای عبورگاه می باشند، عملکردی متناسب با شرایط ویژه عبور و مروری خود داشته که مشخصات ترافیکی قابل قبولی نیز دارند. مهمترین شاخص مورد توجه در طرح راه های یک خطه دو طرفه، حداقل شدن تاخیرات ناشی از توقف خودروها در عبورگاه ها می باشد. در این تحقیق برای مدلسازی راه یک خطه ی دو طرفه مجهز به سیستم های حمل و نقل هوشمند، از شبیه سازی کامپیوتری استفاده شده و قوانین ترافیکی در نرم افزار متلب شبیه سازی گردید. به کمک نتایج خروجی از شبه سازی مدل رگرسیونی فاصله بهینه عبورگاه ها توسعه یافت و پارامترهای آن مورد آزمون قرار گرفت. کمترین تاخیر به ازای بیشترین ظرفیت، فاصله عبورگاه ها، طول کل مسیر، سرعت تردد و ظرفیت عبورگاه ها نیز محاسبه گردید. در تمام حالات در نظر گرفته شده، حداقل تاخیر به ازای بیشترین ظرفیت قابل عبور با توجه به توزیع پواسونی تعداد وسایل نقلیه رسیده به مبدا حرکت در سمت چپ و راست در بازه های زمانی برابر، کمتر از 8 دقیقه می باشد. براساس نتایج این تحقیق با افزایش فاصله بین عبورگاه ها به میزان یک کیلومتر، زمان تاخیر حدود 12 دقیقه کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: راه یک خطه دو طرفه، عبورگاه، حمل و نقل هوشمند، راه های کم تردد
 • رضا مویدفر *، امین محجوب صفحات 93-108
  ارائه یک الگوریتم اولویت بندی تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن ایران جهت بهینه و به هنگام سازی برنامه های کوتاه و بلندمدت عملیات تعمیر و نگهداری راه آهن در این تحقیق مورد هدف قرار گرفته است. در این مقاله، شرایط موجود راه آهن ایران بررسی شده و مطالعات انجام شده در عرصه بین المللی در راستای ساخت یک الگوریتم اولویت بندی تحلیل شد. نتیجتا متد طراحی و توسعه مدل های لازم جهت ارائه الگوریتم اولویت بندی تعمیر و نگهداری خطوط بر اساس شاخص هندسه مسیر با هدف رسیدن به سطح مورد نیاز ایمنی مسیرو راحتی سواری مسافرتی در روش های نگهداری مسیر فعلی ارائه شد. مزایای رویکرد جدید تعمیر و نگهداری با استفاده از ارزیابی خروجی های آن با رویکرد فعلی نشان داده شده است. که الگوریتم نگهداری جدید نه تنها ایمنی مسیر بلکه سطح مورد نیاز راحتی سواری مسافرتی را نیز تضمین می کند. نتایج حاصل حاکی از کاربردی بودن و امکان پذیر بودن استفاده از مدل یا الگوریتم پیشنهادی در ارائه برنامه اولویت بندی و برنامه ریزی جهت تعمیر و نگهداری راه آهن بوده است.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، برنامه ریزی، نگهداری و تعمیر، راه آهن جمهوری اسلامی ایران
 • حبیب الله نصیری *، علی یگانه صفحات 109-117
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در عبور بی درنگ عابرین پیاده از چراغ قرمز عابر، هنگام رسیدن به تقاطع های چراغ دار و مدل سازی آن در جهتپیش بینی رفتار عابرپیاده در مواجهه با چراغ قرمز در تقاطع های چراغ دار هوشمند سطح شهر تهران انجام گردید. پس از فیلم برداری از 6 تقاطع در سطح شهر تهران، اطلاعات 1130 عابرپیاده با بازبینی این داده های ویدیویی ثبت گردید. در این پژوهش از مدل لوجیت برای شناسایی میزان تاثیر عوامل موثر در اقدام عابر پیاده برای عبور بی درنگ یا عدم عبور بی درنگ از تقاطع استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در تصمیم عابرین پیاده برای عبور بی درنگ از تقاطع های چراغ دار عوامل منطقه برداشت اطلاعات (شمالی، مرکزی و جنوبی)، جنسیت، طول خط عابر پیاده، دما، حجم ترافیک وسایل نقلیه، تعداد عابرین در حال انتظار برای سبز شدن چراغ و تعداد عابرین در حال عبور از تقاطع تاثیر معناداری دارند.
  کلیدواژگان: ایمنی ترافیک، ایمنی عابرپیاده، عبور بی درنگ، تقاطع های چراغ دار، مدل لوجیت دوگانه
 • محمدفتاحی، محمد مهدی خبیری *، علیرضا یار احمدی بافقی صفحات 119-134
  استفاده از روسازی بتن غلتکی در کشور رو به رشد است. با توجه به هزینه ساخت کم و عمر بالای این روسازی لزوم داشتن رویه با دوام و مقاوم در برابر عوامل بارگذاری الزامی است. ویژگی های مقاومتی و جنس مصالح سنگی از جمله تاثیرگذارترین عوامل در مقاومت روسازی های بتنی می باشد. با توجه به این که بیش از 85 درصد روسازی بتن غلتکی را مصالح سنگی تشکیل می دهد، مهمترین عامل در مقاومت باربری می باشد. لذا در این تحقیق، تاثیر جنس مصالح سنگی در مساله مقاومت رویه این روسازی بررسی می گردد. در این پژوهش به منظور بررسی جنس مصالح از یک مصالح سنگی شاهد و چهار نوع سنگ مختلف که از باطله معادن چغارت و سایر معادن تهیه شد، استفاده گردید. جنس سنگدانه های استفاده شده در این تحقیق شامل سنگ آهک، دولومیت، کلسیت، آمفیبولیت و کوارتزآلبیتوفی است. در ابتدا برای مشخص کردن کیفیت سنگدانه آزمایش های مکانیکی سنگ از جمله آزمایش های مقاومت فشاری و کششی بر روی مصالح سنگی انجام گردید و سپس نمونه های بتن غلتکی برای تعیین درصد رطوبت بهینه با روش تراکم از با دانه بندی پیوسته با حداکثر اندازه اسمی 19 میلی متر ساخته شد. سپس نمونه های بتنی با رطوبت بهینه در قالب استوانه ای توسط روش تراکم ساخته شد. بر روی نمونه های بتنی سخت شده آزمایش های مقاومت فشاری و کششی انجام گرفت. در این پژوهش استفاده از سنگدانه کوارتز ی موجب بهبود مقاومت فشاری بتن به مقدار بیست درصد گردید. از طرفی نتایج نشان داد که مقاومت کششی بتن به جنس مصالح سنگدانه ای بستگی ندارد.
  کلیدواژگان: مقاومت باربری، مصالح سنگدانه ای، باطله معدنی، بتن غلتکی، روسازی
 • حامد خانی سانیج *، ژاله شمس کوپایی صفحات 135-151
  پژوهش انجام شده یک تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده که در زمینه ی نقش کیفیت و کمیت خواب رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین در تصادفات ناشی از خواب آلودگی در محور مهریز-انار استان یزد انجام گرفته است. در این تحقیق علاوه بر مدت زمان خواب رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین در مسافت های طولانی، کیفیت خواب آنان نیزمورد توجه و بررسی قرار گرفته است. آمار و اطلاعات مطالعه ی حاضر از طریق پرسش نامه هایی که توسط رانندگان وسایل نقلیه ی سنگین تکمیل گردید، جمع آوری شده است. این اطلاعات با استفاده از نرم افزار24 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای موثر در بهبود کیفیت خواب رانندگان و در نتیجه کاهش حوادث و خسارات ناشی از خواب آلودگی پیشنهاد گردیده است. در این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی کیفیت و مدت زمان خواب رانندگان مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج حاصل از آن ارائه گردیده است.نتایج این پژوهش نشان داده است با وجود اینکه بسیاری از تلاش های مسئولین برای مبارزه با خستگی و خواب آلودگی رانندگان برروی مدت زمان خواب متمر کز است اما کیفیت خواب نقش موثرتری بر خستگی رانندگان و حوادث ناشی از خواب آلودگی آن ها دارد و در حال حاضر به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار بر عملکرد ایمن رانندگان تلقی می شود.
  کلیدواژگان: خواب آلودگی، کیفیت خواب، مدت زمان خواب
 • علی حیدری اناری، سید حمیدرضا شهابی حقیقی *، صدیق رئیسی صفحات 153-172
  اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند تا سیاست گذاری های کلان و خرد مبتنی بر استفاده بهینه از ظرفیت های بالقوه بومی و محلی و فعال کردن آن ها بدون تحمیل فشار بر مردم دنبال شود. مدیریت بحران نیز از این امر مستثنا نیست زیرا با تلاطم اوضاع اقتصادی، اجتماعی همراه است و ضرورت دارد با تکیه بر ظرفیت های بومی، برگشت پذیری به شرایط تعادل قبل در اسرع وقت انجام شود. هم اکنون علی رغم تهدیدهای متعدد در حوزه بلایای طبیعی و قرار گرفتن ایران در جمع 10 کشور بلاخیز دنیا، در داخل کشور مدلی برای لجستیک امدادی در مقابل زلزله خصوصا مبتنی بر شرایط اقتصاد مقاومتی وجود ندارد. در لجستیک امدادی تمرکز روی عوامل کلیدی موفقیت برای افزایش کارایی و اثربخشی و اولویت بندی آن ها به منظور تخصیص بهینه منابع از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده که موردتوجه مقاله حاضر قرارگرفته است. برای رسیدن به این هدف، بر اساس سیاست های اقتصاد مقاومتی و مبتنی بر آراء خبرگان فن و تصمیم گیرنده، از پویایی شناسی سیستم در حوزه تحلیل سیستم ها برای ارائه مدل لجستیک امدادی در مقابل زلزله مبتنی بر سیاست های اقتصاد مقاومتی و بازگشت به دوران ثبات و تعادل استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد در صورت وقوع زلزله با شدت 8 مرکالی در شهر اردبیل اگر مدیریت لجستیک امدادی از یک سیستم منسجم و علمی برخوردار باشد می تواند با بهره گیری از امکانات موجود منطقه و با اندکی امداد از استان های معین و سایر شهرستان های استان، تا حدود زیادی خسارات و هزینه های ناشی از زلزله را کاهش داده و به مدیریت موفقیت آمیز بحران کمک نماید.
  کلیدواژگان: سیاست های اقتصاد مقاومتی، پویائی شناسی، مدیریت فاجعه طبیعی، لجستیک امدادی
 • حسن طاهرخانی *، حسین عبدالهی درآباد صفحات 173-195
  در این تحقیق، اثر اعمال بار افقی، قائم و جانبی وارده از وسایل نقلیه بر روی تنش برشی بین لایه رویه و اساس، جابه جایی جانبی و طولی رویه و حداکثر کرنش کششی در رویه مورد مطالعه قرارگرفته است. اثرات سه حالت مختلف بارگذاری، شامل اعمال بار قائم، بار قائم و افقی به طور همزمان و بار قائم، افقی و جانبی به طور همزمان مورد بررسی قرارگرفته است. بار از طریق دو آرایش چرخ شامل زوج چرخ و تکی عریض با وزن محور ثابت 2/8 تن و فشار باد kPa600 به سطح روسازی اعمال شده و پاسخ های روسازی در دو دمای 20 و °C40 تعیین گردیده اند. تحلیل با استفاده از مدل سازی سه بعدی با روش المان های محدود در نرم افزار ABAQUSانجام گرفته است. نتایج نشان دهنده این است که بارگذاری افقی تاثیر قابل توجهی بر کرنش کششی در سطح، تنش برشی بین دولایه و جابه جایی جانبی و طولی دارد.در دمای °C20، با اعمال بار افقی به میزان 50% بار قائم، برای حالت زوج چرخ، تنش برشی، حداکثر کرنش کششی در سطح، جابه جایی طولی و جابه جایی جانبی، به ترتیب، 76، 286، 329 و 5/15% نسبت به حالت تنها اعمال بار قائم افزایش یافتند. همچنین، نتایج بیانگر این است که چرخ های عریض پاسخ های بزرگ تری را در روسازی نسبت به زوج چرخ ایجاد می کنند. به طوری که جابه جایی طولی و جانبی در دمای 40 درجه در چرخ عریض به ترتیب 7/1 و 8/1 برابر زوج چرخ به دست آمده اند. همچنین، نشان داده شد که در نظر گرفتن بار جانبی تغییر قابل توجهی در کرنش کششی سطح و تنش برشی و حداکثر جابه جایی طولی ایجادشده تحت بار قائم و افقی ایجاد نمی کند. افزایش دما باعث افزایش قابل توجه در کرنش سطحی و جابجایی های طولی و جانبی داشته اما تاثیر قابل توجهی در تنش برشی بین لایه رویه و اساس ندارد.
  کلیدواژگان: روسازی مرکب، بار افقی، ترک بالا به پایین، جابه جایی جانبی، تنش برشی
 • همت ویسی، سیدحبیب الله طباطباییان *، پریوش جعفری صفحات 197-212
  یک مدل کسب و کار خوب، رونق و توسعه سازمان را به دنبال خواهد داشت و در مقابل، مدل ناکارآمد به سرعت موجب خارج شدن شرکت از دور رقابت خواهد شد. از آنجا که سند چشم انداز کشور، تحقق جابجایی سالانه 50 میلیون مسافر را توسط شبکه ریلی ترسیم کرده است، لازم است که فضای کسب و کار بهبود یافته تا جذابیت لازم در آن در رقابت با حمل جاده ای ایجاد شود. بر این اساس لازم است تا مدل کسب و کار دائما مورد بازطراحی قرار گیرد و این امر خود مستلزم استخراج ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار می باشد. هدف این مقاله، استخراج ابعاد و مولفه های مدل کسب و کار شرکتهای ریلی مسافری و تعیین نحوه تعامل بین ابعاد مدل می باشد. برای این کار، پس از بررسی ادبیات، 16 مصاحبه با خبرگان صورت گرفت. پس از انجام تحلیل محتوی و حذف موارد نامربوط با مشاوره خبرگان، 124 مولفه ها برای مدل کسب و کار بخش ریلی مسافری استخراج گردید. با بررسی ادبیات، 10 بعد جهت پوشش دادن همه مولفه های حاصل شده انتخاب گردید. با توجه به بالا بودن تعداد مولفه ها، دو مرحله دلفی توسط خبرگان انجام شد. در نهایت با استفاده از 7 متخصص دیگر در حوزه ریلی مسافری و با استفاده از روش مدلسازی تفسیری ساختاری، مدل تعاملی ابعاد مدل بدست آمد.
  کلیدواژگان: ابعاد مدل، شرکتهای مسافری، مدلسازی تفسیری ساختاری، مدل کسب وکار، مولفه های مدل کسب و کار
 • سید محمد امین خاتمی، سید مجید الهی، علی وطنی، مهدی زکی پور * صفحات 213-224
  با توجه به ماهیت پیچیده ی داده های مربوط به تقاضا و مصرف حامل های انرژی به ویژه سوخت های فسیلی از قبیل بنزین و گازوئیل و اهمیت بررسی این موضوع، در پژوهش حاضر به تعیین اجتماعی-اقتصادی عوامل تاثیرگذار بر پیش بینی تقاضای بنزین و نفت گاز با داده های سالیانه ی موجود در دوره ی زمانی سال 1346 تا 1394 توسط شبکه های عصبی مصنوعی پرداخته می شود. برای این منظور از شبکه پرسپترون چند لایه (MLP) استفاده شده است. نتایج حاصل بیانگر قابلیت پیش بینی بالای شبکه عصبی برای مصرف بنزین و نفت گاز دارد بدین ترتیب که در مصرف بنزین به ترتیب عوامل 1- جمعیت 2- قیمت 3- نرخ شماره گذاری خودرو سبک 4- تولید ناخالص داخلی 5- فرهنگ رانندگی 6- ناوگان حمل و نقل عمومی شامل مترو، راه آهن، اتوبوس و سایر خودروهای سنگین مسافری و باری 7- نرخ مصرف CNG و در مصرف نفت گاز عوامل 1- جمعیت 2- قیمت 3- نرخ شماره گذاری خودرو 4- تولید ناخالص داخلی 5- واردات و صادرات غیر نفتی 6- همپوشانی مصرف با سایر سوخت ها (نفت کوره، گاز طبیعی و گاز مایع) 7- راه آهن قدرت تبیین بالاتری در پیش بینی مصرف سوخت دارند.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، اقتصادی، پیش بینی، مصرف، بنزین، نفت گاز، شبکه های عصبی مصنوعی
 • کسری پورکرمانی * صفحات 225-235
  این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات شاخص نرخ کرایه حمل و انتقال این نوسانات به شاخص بازار خرید و فروش کشتی ها می پردازد. کشتی های نوساز یا دست دوم، به عنوان کالای سرمایه ای خرید و فروش می شوند؛ اما از آنجائی که هزینه نگهداری کشتی بسیار بالاست، نرخ جاری کرایه حمل، مهمترین عامل تاثیر گذار در قیمت کشتی است. بنابراین، عوامل بازار باید درک صحیحی از نحوه عملکرد نوسانات نرخ کرایه حمل و تاثیر آن بر قیمت کشتی داشته باشند. جهت پرداختن به این موضوع، در این مقاله از مدل نوسان پذیری GARCH برای کشف عوامل افزایش نوسان در میان بازارهای کشتی که شامل بازار قیمت کشتی ها و همچنین بازار کرایه حمل است، استفاده می شود. براساس ارزیابی توابع زیان مدل BEKK GARCH که توزیع جملات اخلال را t-student در نظر می گیرد، برآورد دقیق تری برای به دست آوردن عامل انتقال نوسانات در میان بازار کرایه حمل و بازار قیمت کشتی ها ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که در خصوص انتقال نوسانات در همه بازار کشتی های VLCC و Suezmax از نوسانات نرخ کرایه حمل به شاخص قیمت های خرید و فروش صورت می گیرد؛ اما ساز و کار انتقال نوسانات در میان انواع کشتی های مختلف متفاوت است. اثر دو طرفه انتقال نوسانات در همه بازارها مشاهده شده که نشان می دهد که واریانس تاخیری می تواند بدون در نظر گرفتن انتقال نوسانات، بر واریانس کنونی در یک بازار مشابه تاثیر بگذارد. یک نسبت ساده برای راهنمایی سرمایه گذاران جهت بهینه سازی تخصیص محموله شان، ارائه شده است. یافته های این مقاله، می تواند درک صحیحی برای سرمایه گذاری در این بازارها ارائه کند.
  کلیدواژگان: نوسان قیمتی، نرخ کرایه حمل، قیمت کشتی، انتقال نوسان
 • مصطفی پورسلطانی *، سعید حسامی صفحات 237-247
  مسائل زیست محیطی تولید تراشه ی آسفالت و تلاش برای حفظ معادن طبیعی، از جمله عوامل اصلی استفاده از خرده آسفالت هستند. علاوه بر آن خواص سنگدانه های خرده آسفالت می تواند برخی از ویژگی های مخلوط های آسفالتی را بهبود بخشد. از آن جایی که این مواد در عملیات ترمیم و یا نوسازی روسازی راه تولید می شوند، بهتر آن است که در همان عملیات نیز مصرف گردند. یکی از بهترین روش های ترمیم و نگهداری راه، استفاده از مخلوط میکروسرفیسینگ است که برای حفاظت پیشگیرانه از روسازی موجود به کار می رود. از این رو استفاده از خرده آسفالت در مخلوط میکروسرفیسینگ می تواند موجب توسعه ی کاربرد این روش گردد. در این پژوهش ابتدا ترکیب مناسب اختلاط مصالح برای نمونه های حاوی 95، 69 و 43 درصد خرده آسفالت و نمونه های حاوی 100 درصد سنگدانه ی تازه تعیین و سپس آزمایشات طراحی اولیه ی مخلوط میکروسرفیسینگ روی آن ها انجام شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نمونه های حاوی خرده آسفالت، گرچه معیار های آیین نامه را براورده می نمایند اما در مقایسه با نمونه های حاوی سنگدانه ی تازه، نیاز به اندکی قیر بیشتر برای به دست آوردن بهم پیوستگی کافی در مدت زمان مشخص شده دارند. با این حال نمونه های حاوی مقادیر بیشتر خرده آسفالت، نیاز به مقادیر کمتر افزودنی برای افزایش کارایی و زمان اختلاط مخلوط داشته اند که این موضوع کاملا افزایش مقدار قیر مورد نیاز را توجیه می کند. هم چنین اندود بودن مصالح خرده آسفالت از عریان شدگی این مصالح در مجاورت آب جلوگیری کرده است. از میان نمونه های حاوی خرده آسفالت، نمونه ی دارای 69 درصد خرده آسفالت عملکرد بهتری را از خود نشان داده است.
  کلیدواژگان: افزودنی، خرده آسفالت، قیر امولسیون، محیط زیست، مخلوط میکروسرفیسینگ
 • حمزه ذاکری، فریدون مقدس نژاد * صفحات 249-258
  شناسایی و ارزیابی خودکار خرابی روسازی از بخش های مهم و نوظهور سامانه های مدیریت روسازی بشمار می رود. در اکثر روش های تشخیص الگو از آستانه سازی به منظور خودکار سازی پردازش های مربوطه استفاده می کنند. در این مقاله یک روش جدید به منظور تعیین یک آستانه کارآمد جهت ارزیابی ترک خوردگی روسازی ارائه شده است. در روش ارائه شده از داده های انتقال سه بعدی رادون به منظور تحیل و شاخص گذاری ترک خوردگی استفاده شده است. همچنین بر اساس تئوری فازی، یک روش جدید انعطاف پذیر بر اساس داده های تصویری ارائه شده است. به منظور ارزیابی کارایی روش ارائه شده ، یک مقایسه کلی بین روش آستانه گذاری ثابت و فیلتر گذاری ویژه انجام شده است. روش پیشنهادی برروی یک مجموعه تصویر ، آزمایش و کارایی روش پیشنهادی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان میدهد، روش پیشنهادی به لحاظ سرعت، دقت و جامعیت، از سایر روش های موجود عملکرد بهتری را نشان میدهد. این روش را میتوان به منظور تعیین نوع ، شدت ، وسعت خرابی و ارزیابی کلی وضعیت ترک خوردگی روسازی در تحلیل خودکار استفاده نمود.
  کلیدواژگان: پردازش تصویر، آستانه سازی، انتقال رادون، روسازی آسفالتی، ترک خوردگی
 • امید خان فرخانی، محمدعلی صندیدزاده * صفحات 259-270
  واحد کنترل درب یکی از اجزای کنترلی در سیستم درب های جدا کننده سکو می باشد که عملکرد صحیح و ایمن آن نقش بسزایی بر ایمنی مسافرین بر روی سکو و جلوگیری از تاخیر قطارها در ایستگاه دارد. در سیستم کنترل درب ها، بیشترین نرخ خطا مربوط به واحد کنترل درب است، بنابراین تحلیل خطاها و بررسی قابلیت اطمینان آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بدین منظور، در این مقاله ابتدا اجزای یک واحد کنترل درب برای سیستم درب های جدا کننده سکو و منطبق بر متروی تهران مشخص می گردند. سپس خطاهای احتمالی در این اجزا به روش تحلیل مقدماتی خطر مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحات مورد نیاز انجام شده است. در گام بعد با استفاده از اجزای انتخاب شده و نتایج تحلیل خطا، واحد کنترل درب بصورت بلوکی ارائه می شود. در نهایت جهت بررسی درجه ایمنی مدار، قابلیت اطمینان به روش بلوک دیاگرام و سطح ایمنی طبق استاندارد IEC61508 محاسبه شده که منتهی به سطح ایمنی 3 گردید.
  کلیدواژگان: درب های جدا کننده سکو، واحد کنترل درب، تحلیل خطا و قابلیت اطمینان
 • علیرضا عاملی، ابراهیم پرورش کاران *، سیدامیرحسین هاشمی صفحات 271-296
  استفاده از مصالح پسماند برای تولید آسفالت، بتن و مصارف ساختمانی، در طی چند دهه اخیر رونق پیدا کرده است. یکی از پر مصرف ترین مصالح بازیافتی خرده آسفالت (RAP ) است که بیشترین توجه را به خود معطوف نموده است. از آنجایی که این مصالح حاوی 3تا 4 درصد قیر است، لذا بعنوان مصالح دور ریز از قیمت و ارزش بالایی برخوردار و گزینه مناسبی برای بکارگیری در سایر مصارف ساختمانی یا راه سازی بعنوان جایگزین بخشی از مصالح سنگی است. مطالعات گذشته در رابطه با استفاده از خرده آسفالت بازیافتی در بتن حاکی از این بوده است که در اثر اضافه نمودن این مصالح، مقاومت کششی و فشاری بتن کاهش یافته است. ولی مطالعات کمی در رابطه با استفاده از این مصالح در بتن غلتکی برای مصرف در روسازی راه صورت گرفته است و بنظر میرسد که هنوز جای کار زیادی در زمینه مطالعات خصوصیات بتن غلتکی پس از افزودن مصالح بازیافتی وجود دارد. در این مطالعه تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بر انعطاف پذیری مخلوط بتن غلتکی مورد بررسی قرار گرفته است. صرفنظر از نوع مصالح بازیافتی (که خود می تواند در برخی پارامترها تاثیر گذار باشد)، اثر دانه بندی و مقدار مصرف آن در ترکیب بتن غلتکی نیز بررسی شده است. در نهایت 32 طرح مختلف بتن غلتکی با درصدهای مختلف مصالح بازیافتی و سیمان در دو نوع دانه بندی مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اثر متغییر های مختلف بر خصوصیات مکانیکی بتن غلتکی نظیر مقاومت فشاری، کششی و طاقت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مخلوط بتن غلتکی، تراشه آسفالتی، مقاومت فشاری، مقاومت کششی، طاقت، انرژی جذب شده
 • پیمان دارپرنیان * صفحات 297-308
  امروزه یکی از معیارهای مهم در پروژه ها، سازگاری با محیط زیست و اقتصادی بودن آن می باشد. کیفیت مواد و مصالح مصرفی در روسازی راه اهمیت بسیار زیادی در طراحی آن و همچنین مشخصات عملکردی راه ها دارند. در مواردی که مصالح موردنظر در دسترس نیست یا از محل کارگاه بسیار دور میباشد امکان سنجی استفاده از مصالح در دسترس ضروری به نظر میرسد. این امر موجب کاهش هزینه های حمل و نقل و همچنین استفاده از مواد و مصالحی است که در برخی موارد زائد به نظر میرسند. اگر بتوان با حفظ کیفیت یا بهبود آن، به جای مواد طبیعی از مواد بازیافتی استفاده نمود گامی در جهت بهبود محیط زیست و اقتصادی کردن خواهد بود. در این تحقیق از درصدهای مختلف نخاله های ساختمانی و خرده بتن بازیافتی در مخلوط های آسفالتی استفاده شده است. آزمایش های نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم، مدول برجهندگی و شیار شدگی بر روی نمونه های حاوی درصدهای مختلف نخاله های ساختمانی و خرده بتن بازیافتی در مخلوط های آسفالتی بر روی نمونه ها انجام شد. نتایج استفاده از درصدهای مختلف نخاله های ساختمانی در مخلوط های آسفالتی نشان می دهد که نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم نسبت به نمونه کنترلی کاهش و مدول برجهندگی و شیارشدگی آن افزایش می یابد. بیشترین مقدار مدول برجهندگی و شیارشدگی مخلوط آسفالتی حاوی 20 درصد نخاله ساختمانی می باشد.نتایج استفاده از درصدهای مختلف نخاله های ساختمانی در مخلوط های آسفالتی نشان می دهد که نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم و مقاومت در برابر شیارشدگی نسبت به نمونه کنترلی بهبود و مدول برجهندگی آن کاهش
  می یابد. بیشترین نسبت مقاومت کششی غیر مستقیم و مقاومت در برابر شیارشدگی به ترتیب در مخلوط آسفالتی حاوی 50% و 75% خرده بتن بازیافتی می باشد.
  کلیدواژگان: نخاله های ساختمانی، خرده بتن بازیافتی، مقاومت کششی غیر مستقیم، مدول برجهندگی، شیارشدگی
 • مهدی دزفولی نژاد *، محمدحسن شفیعیان صفحات 309-321
  یکی از مهمترین تصمیمات در مدیریت پروژه های راهسازی، تصمیم گیری در خصوص خرید یا اجاره ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز است. در این مقاله مدلی جدید طراحی و ارائه شده است که با استفاده از آن می توان هزینه تولید هر تن آسفالت را در حالت خرید کارخانه آسفالت، تخمین زده و با هزینه تولید هر تن آسفالت در حالت اجاره مقایسه نمود. هزینه تولید هر تن آسفالت در حالت اجاره، یک هزینه قطعی و مشخص بوده و جزء مسائل تصمیم گیری در شرایط اطمینان است، در صورتی که هزینه های تملک و بهره برداری در شرایط خرید، غیر قطعی و متغیر است. از این رو در این مقاله برای محاسبه هزینه های خرید از روش های تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان (ریسک) و ارزش مورد انتظار استفاده شده است. مطابق نتایج به دست آمده در هر پروژه با توجه به میزان آسفالت مورد نیاز، یک نقطه سر به سر وجود دارد که به ازاء مقادیر کمتر از این نقطه، اجاره و به ازاء مقادیر بیشتر از آن، خرید اقتصادی خواهد بود.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری، سرمایه گذاری، کارخانه آسفالت، خرید، اجاره، راهسازی
 • کریم روشنبخت، کیوان آقابیک *، فرهاد بکیاسا صفحات 323-337
  یکی از مهمترین مسائل تونلسازی مکانیزه در محیط های شهری، انتخاب ماشین حفاری مناسب است. عواملی مانند شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی مسیر تونل، وضعیت سطح آب زیرزمینی، هزینه های تمام شده و عوامل فنی و محیطی موارد مهمی هستند که برانتخاب ماشین و روش اجرای تونلهای شهری موثر هستند. تونل متوسلیان به طول حدود 10 کیلومتر در ادامه بزرگراه صیاد، از شمال میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان پیش بینی شده است. با توجه به امتداد شمالی- جنوبی مسیر تونل، طیف متنوعی از واحدهای زمین شناسی شناسایی شده است. مسیر تونل با توجه به شرایط زمین شناسی به سه بخش شمالی، میانی و جنوبی تقسیم شده که شرایط متفاوتی را در ارتباط با نوع ماشین حفار دارند. این امر منجر به بروز پیچیدگی هایی جهت انتخاب نوع دستگاه شده است. در این مقاله سعی شده با بررسی شرایط زمین شناسی و ژئوتکنیکی و لحاظ نمودن سایر عوامل موثر بر کارکرد ماشینهای حفر تونل، بر اساس روش ها و دستورالعملهای انتخاب ماشین، مناسبترین دستگاه حفاری برای حفر تونل پیشنهاد شود. لذا با استفاده از معیار تصمیم گیری چند متغیره، آنالیزهایی در سناریوهای مختلف انجام و در مجموع برای کل مسیر تونل، با احتساب عامل هزینه و عوامل فنی- محیطی، ماشین EPB با برتری اندکی نسبت به ماشین Slurry انتخاب شد.
  کلیدواژگان: تونلسازی شهری، انتخاب TBM، EPB، شرایط زمین شناسی، تصمیم گیری چند متغیره
|
 • H. Ziari, K. Keymanesh *, K. Kianfar Pages 1-14
  Stripping is one of the asphalt surface distresses that is caused by moisture or by moisture have been intensifying. Stripping cause other distresses damage such a structural cracking and fatigue. Most common methods is coring and destructive test. The ratio of indirect tensile stress saturated to dry is one of them. But these tests are destructive and it takes time and money .In addition that test is suitable for points you core in asphalt surface and we can’t evaluate this method for widespread paving. Nowadays Ground penetration radar it helps pavement engineering to evaluate continuous and non-destructive test. In this research we have compared dried and conditioned of Bulk Specific Gravity test with TSR .we found Related between ITS and Bulk Specific Gravity with diagrams then, we compare the result of GPR surveys dielectric with destructive test .It has significantly related between The ratio of indirect tensile stress saturated to dry and bulk gravity and dielectric constant .when moisture damage occur, air void percentage goes up and dielectric constant decrease.
  Keywords: Moisture Damage, Coring, Destructive Tests, Ground Penetration Radar
 • H. Divandari *, S.F. Sadat Kholardi Pages 15-33
  Pavements are considered as national heritage of every country, and each year a major part of an organizations budget is spent on repairing, upgrading and maintaining them. Providing adequate funding for this purpose is a challenge which managers and decision-makers are facing with. On the other hand, many years are that rutting as one of the most common types of damages created in this type of pavements. These damages are created over time and due to the accumulation of small permanent deformation which is caused by each load. An increase in permanent deformation that leads to an increase in the depth of groove can cause serious problems in the pavement. Thus, estimating the potential of rutting in the asphalt mixtures in laboratory gets a special significance. In this research, by identifying experiences and research methods of the world and after investigating current situation our country, in addition to determining direct influential parameters, a suitable model for estimating the depth of the groove in asphalt will be presented. The proposed model determining the rutting depth of Hot Mix Asphalt by using dynamic creep test results. Model validation is verified by using the Artificial Neural Network (ANN).
  Keywords: Asphalt Mixture, Rutting, Dynamic Creep, Flow Number, Wheel Track
 • S.F. Faezi * Pages 35-52
  Increasing traffic volume and creating traffic nodes in interurban and urban traffic networks will reduce the efficiency of the traffic network and the desired routes. Anticipating and discovering these traffic nodes as soon as possible can help solve the problem and streamline traffic flow. Artificial neural networks have shown that they are able to perform very well on their own learning capabilities. The main objective of this research is to predict and automatically detect traffic nodes using the intelligent neural network model and compare the model's performance with other models. By using educational data, the artificial neural network can be trained so that it can detect the desired output and perform predictive prediction on target data. The research method is to predict the network architecture from three input parameters and one output parameter. In this research, three types of artificial neural networks are used to predict and automatically detect traffic nodes. The data used in this research is the actual information of the traffic control center of Tehran-Karaj Freeway on a daily, weekly and monthly basis. Initially, the multilayer perceptron of artificial neural network was used, and another neural network used in this research was neuro-fuzzy network and eventually the neural network of the radial-based function was used to examine the success of the two previous networks. Based on the results, the efficiency and accuracy of different models based on the best and most comprehensive set of evaluation indicators were used to evaluate the performance of each of the models as well as to compare their efficiency with each other. Finally, the perceptron model was introduced with optimal efficiency. Comparison of the results of the traffic flow predicted values ​​with the measured values ​​in reality shows that the proposed model satisfies the traffic flow satisfactorily.
  Keywords: Traffic Node, Artificial Neural Network, Freeway, Multilayer Perceptron, Neuro-Fuzzy
 • H. Yousefi *, Kh. Shahabi Pages 53-63
  The aim of this study is to investigate how to inspect Iran's foreign trade in crude oil and its products and solutions for the industry. So, in order to answering this question that whether the inspections (based on criteria and standards, national and international) and the development of international trade and business between the partners also gain a significant impact? The research method was correlation descriptive field method. Among managers and professionals specializing in inspection companies, oil and oil products, 50 persons were chosen as samples available. In this study the questionnaire was used to assess the variables of this research. For data analysis Pearson's correlation coefficient with significant level (>P0.01) was used. Results showed that the inspection (criteria and standards based on national and international) and the development and improvement of international trade, the increase credit and trade partners, there is a significant relationship between partners in the country.
  Keywords: Inspection, Crude Oil, International Trade, Commercial Credit, Standard
 • H. Rooholamini *, B. Ghobadipour, M. R. Soleymani Kermani, M. Vamegh Pages 65-75
  In order to construct new durable pavements, it is necessary to have the ability to predict the performance of hot mixed asphalt concrete (HMAC) when selecting appropriate asphalt binder. Common system of bitumen nomenclature has based on penetration. In spite of classical assortment of asphalt binder, Super Pave performance grading (PG) specifications was developed to relate bitumen properties to field performance and allow the selection of appropriate bitumen for a specific climatic condition. Theoretically and directly bitumen properties according on super pave are based on efficiency and nowadays it used to a current system in many developed country. For these reasons, it is necessary to predict the field performance of asphalt mixes when selecting the bitumen (pure or modified). Therefore, in this study, 96 weather stations all over Iran were identified and selected for use in this research as having the most extensive set of data. High and low temperature of pavement is calculated according to the 96 available synoptic data of the past 20 years for Iran to determine suitable asphalt binder by using Super pave testing protocol (ASTM D6373). In order to achieve this purpose, we calculated minimum and maximum pavement temperature with consideration of 98% reliability. PGXXYY was calculated by using these two parameters for each city and Geographical zoning is made by GIS software use of Straight line method. the result shows bitumen produced in Iran is satisfactory (for climatic condition) on majority roads (covered 90 percent of result) and for retained PG, Polymers and some other additives can successfully improve the performance of asphalt pavements at low, intermediate and high temperature by increasing mixture resistance to fatigue cracking, thermal cracking and permanent deformation.
  Keywords: Asphalt Binder, Performance Grade (PG), Sharp Tests, Geographical Zoning
 • A. M. Boroujerdian *, A.R. Mahboubianfard Pages 77-92
  Low volume local rural roads in Iran constitute 83 percent of countries’ roads network which have high initial construction and maintenance costs. Due to the specific topographic situation and low traffic volume (less than 400 vehicles per hour), most of these rural local roads do not need two lanes with the usual needed roadway width. Instead with a one lane two way specifications equipped with turnouts in determined spacing, these roads could have commensurate performance with their specific movement that also have acceptable traffic attributes. The most remarkable factor in these roads is minimizing the cars’ delays due to their stoppage in turnouts. For modeling one lane two ways roads equipped with intelligent transportation systems, computer simulation for modeling this type of road and performing related movement regulations have been used in this research. With the output results of the simulation process, regression model of turnouts spacing have been developed and the models’ parameters were statistically tested. Minimum delay for maximum road capacity with respect to determined values of turnouts spacing, total road length, permissible speed and turnouts capacity was calculated. In all different designated situations, minimum delay for maximum road capacity with respect to Poisson distribution of arrived vehicles number to the left and right origin in equal time intervals was 8 minutes. According to the results of this research increasing the turnouts spacing for one kilometer can reduce delay time for about 12 minutes.
  Keywords: One Lane Two Way Road, Turnout, Intelligent Transportation Systems, Low-Volume Local Roads
 • R. Moayedfar *, A. Mahjoob Pages 93-108
  Provision of a prioritization algorithm for maintenance and repair of railways in Iran has been targeted to optimize and update short and long term plans for rail maintenance operations in this research. In this article, the current conditions of the railway in Iran were studied and international studies were conducted to develop a prioritization algorithm. Consequently, the method of designing and developing the necessary models to provide a priority algorithm for maintenance of tracks based on the geometry of the route with the aim of achieving the required safety level of the passenger travel comfort in the current track maintenance methods was presented. The benefits of the new maintenance approach are illustrated by the use of evaluating its outputs with the current approach. The new maintenance algorithm ensures not only the safety of the route, but also the level of comfort needed for the traveler. The results indicate the applicability and feasibility of using the proposed model or algorithm in providing a priority program and planning for the maintenance of the railway.
  Keywords: Prioritization, Planning, maintenance, repair, Islamic Republic of Iran Railways
 • H. Nassiri *, A.Yeganeh Pages 109-117
  Pedestrian errors are found in 59% of the vehicle to-pedestrian accidents. The traffic crash statistics show the importance of understanding factors of pedestrians’ error. Pedestrians’ red-light violation is a type of highly dangerous behavior occurring at intersections. A total of 1130 pedestrians approaching the intersections during red light periods were obtained from careful review of the videotapes in 6 intersections at Tehran, Iran. A logit model is developed to identify the probability and effect of various covariates for pedestrians’ immediate crossing behavior. The estimated parameters of the logit model in predicting the immediate crossing behavior were determined, and the significant parameters were identified. The results indicate that the immediate crossing was significantly affected by Survey location (South, center or north of the city), Gender, Crosswalk length, temperature range, traffic volume and the number of other pedestrians who are waiting for the green light and who are crossing against red light when the pedestrian arrives at the intersection, but Influence of Survey time (Peak or Off-peak) and age are not significant.
  Keywords: Traffic Safety, Pedestrian Safety, Immediate Crossing, Behavioral Modeling, Logistic Regression
 • M. Fattahi, M. M. Khabiri *, R. Yarahmadi Bafghi Pages 119-134
  The development and use of roller concrete is growing in Iran. Considering the low cost of manufacturing and long life of this pavement, it is necessary to have a durable and resistant to load. Resistance characteristics and stone materials type are amongst the most effective factors in compacted concrete pavement's resistance to load. Stone materials are the most important factor in abrasive strength as they constitute more than 85% of roller compacted concrete pavement. Therefore, the current research was conducted with the aim to investigate the effect of stone material on this pavement strength. In order to investigate the material, one control stone material and four different stones obtained from debris of Choghart mine and other mines were used. The material of the aggregate used in this research includes lime stone, dolomite, calcite amphibolites, and quartz albeit. At first, in order to determine the quality of aggregate in the stone mechanical tests, including compressive strength and tensile strength, tests were done on stone materials, and then roller compacted concrete specimens were made using soil density method with grading presented code 731 and the maximum nominal size of 19 mm in order to determine the optimal moisture content. After that, the concrete specimens with optimal moisture were made in the cylinder form using density method. Compressive strength and tensile strength tests were done on hardened concrete specimens. Using quarts aggregate in this research caused compressive strength to improve by 20%. On the other hand, results showed that concrete tensile strength does not depend on aggregate material.
  Keywords: Stone Materials, Compressive Strength, Amphibolites, Quartz Albeit, Roller Compacted Concrete Pavement
 • H. Khani Sanij *, Zh. Shams Kupaie Pages 135-151
  The present study was a descriptive-analytic research that was conducted on the role of heavy vehicle's sleep quality and sleep quantity in Drowsiness accidents which occurred in the Mehriz-Anar rural highway in Yazd province. In this research, heavy vehicle driver's sleep quality in long distances was considered. The current study data and statistics have been collected through questionnaires completed by heavy vehicle drivers. This information was analyzed by using SPSS-24 software and effective strategies were proposed to improve the driver's sleep quality in order to reduce the incidences and the damages caused by drowsiness. In this study, the linear regression analysis of the sleep quality and the sleep duration was evaluated and the results were presented. The results of this study showed that although many of the authoritie's efforts to oppose driver's fatigue and sleep deprivation in accordance with sleep duration sleep quality has the more effective role in the driver's fatigue and their drowsiness crashes. And now it is considered as the most important factor affecting the safe operation of drivers.
  Keywords: Sleepiness, Sleep Quality, Sleep Duration
 • A. Heidari Anary, S. H. R., Shahabi Haghighi *, S. Raissi Pages 153-172
  Resistive economy requires minor and major policy makings based on optimum use of native and local capacities without putting pressure on people. Also Crisis management is not an exception; because it accompanies with the turmoil of social and economic situation and is necessary to rely on native and local capacities to recover from crisis to before crisis stasis situation as soon as possible. In spite of the numerous threats in the area of natural disasters and Iran's exposure to the 10 most blazing countries in the world, there is no model for Relief Logistics reversing the normal conditions of an earthquake, especially based on the conditions of the resistance economy. To this end, the focus on the key factors of success in increasing the efficiency and effectiveness of crisis management and prioritizing them in order to optimize the allocation of resources is of particular importance. In order to achieve this goal, based on resilient economy policies and based on decision makers and decision makers, system dynamics in the field of system analysis has been used to provide a model for returning to the post-earthquake stability period in order to empower people. And the reversibility of indigenous and local capacities is pursued. The results of this research showed that in the event of an earthquake with an intensity of 8 mercurial in Ardebil If the rescue logistics management has a coherent and scientific system, it can reduce losses and costs of earthquake and help to manage crisis successfully by utilizing the existing facilities of region and with a little aid from adjuvant provinces and other townships of province.
  Keywords: Resilience Economics Policy, Dynamics, Natural Disaster Management, Relief Logistics
 • H. Taherkhani *, H. Abdolahi Darabad Pages 173-195
  In this research, the effects of vertical, horizontal and lateral loads of traffic on the shear stress at the interact of surface and base layer, longitudinal and lateral displacement and the maximum tensile strain at the top of surface layer have been investigated. Three different loading conditions, including only vertical, vertical and horizontal, and vertical, horizontal and lateral, simultaneously, have been investigated. The horizontal and lateral loads were considered to be 50% and 20% of the vertical load, respectively. The loads were applied on two different tire configurations, including dual tires and wide-base tire, with a constant axle load of 82kN and tire pressure of 600kPa, at two temperatures of 20 and 40°C. The analysis was conducted using 3D finite element modeling in ABAQUS. The results show that the horizontal loading has a significant effect on the tensile strain at the surface, shear stress at the interface and the horizontal and lateral displacements, such that, for example, at 20°C, the maximum horizontal strain on the surface, shear stress at the interface, horizontal and lateral displacements under dual tires with vertical and horizontal load, are 76, 286, 329 and 15.5% higher than those under only vertical load. Results also show that the wide-base tire has more detrimental effect than the dual-tire, such that, the maximum horizontal strain at the surface, shear stress at the interface, horizontal and lateral displacements under the wide-base tire with vertical, horizontal and lateral load at 40°C are, respectively, 1.53, 2.43, 1.7 and 1.8 times higher than those under dual tire. The results also reveal that applying lateral load does not significantly affect the responses, except the lateral displacement. Also, while the shear stress at the interface is not significantly affected by temperature, the horizontal strain at the surface and the displacements increases significantly with increasing temperature.
  Keywords: Composite Pavement, Horizontal Load, Top-Down Cracking, Shear Stress, Horizontal, Lateral Displacement
 • H.Veisi, S. H.A. Tabatabaeian *, P. Jafari Pages 197-212
  A good business model will thrive on the prosperity and development of the organization and, in contrast an inefficient business model, will quickly leave the company out of competition. Since the country's vision document, has drawn the realization of 50 million passenger's movement annually for the rail network, it needs that the business environment be improved to create attractiveness compared with road transportation. Accordingly, the business model needs to be redesigned, and this requires the extraction of the dimensions and components of the business model. The purpose of this paper is to extract the components and dimensions of the business model of passenger rail companies as well as the interaction among its dimensions. For this, after literature review, 16 general and special interviews were held with the experts. Then by using content analysis method, coding (Open and axial but not selective) was done and 124 components were extracted for the business model of the passenger rail Companies. By examining the literature, and considering the components extracted in this survey; 10 dimensions were selected to cover all the components. Due to the high number of components, two round Delphi test were performed. Then using 7 other experts and using the Structural Interpretation Modeling (ISM) method, an interactive model was obtained for the various dimensions.
  Keywords: Keywords: Business model, Interpretive Structure Modeling, Model components, Model dimensions, Passenger Companies
 • S. M. A. Khatami, S. M. Elahi, A. Vatani, M. Zakipour * Pages 213-224
  Due to various changes in Gasoline and petroleum consumption, it is difficult to model it with conventional methods. This paper illustrates an Artificial Neural Network (ANN) approach based on supervised multi-layer perceptron (MLP) network for the electrical consumption forecasting. The objective of this study is to propose prediction models of Gasoline and petroleum, using ANN based on social-economic indicators In Iran. The study develops a feed-forward neural network models, using social-economic indicators to make more accurate predict of the energy consumption and correct investments in Iran. In this study, two different models for each energy carrier demand were used in order to train the ANN. In order to train the neural network, economic and energy data for last 44 years between years 1347 and 1390 (1969-2012) are used in network for all models. The aim of used different models is to demonstrate the effect of economic indicators on the estimation of energy carrier demand. The proposed approach can be useful in the effective implementation of energy policies, since accurate predictions of energy consumption affect the capital investment, the environmental quality, the revenue analysis, the market research management, while conserve at the same time the supply security.
  Keywords: Prediction, Gasoline­, Petroleum, Social-Economic Indicators, Artificial Neural Network (ANN)
 • K. Pourkermani * Pages 225-235
  This study investigates the freight rate volatility and the transfer of volatility to ship sale and purchase market. New-build and second-hand vessels are traded as capital goods; however, since the cost of maintaining a ship is very high, the shipping rate is the most important factor affecting ship's price. Therefore, market agents should have a proper understanding of the freight rate volatility and its impact on ship prices. To address this issue, the GARCH volatility model is used to explore the existence of volatility factors among ship markets, these markets are sale and purchase and the freight fare market. Based on the evaluation of the loss-making functions of the BEKK GARCH model, which considers the distribution of disruptive t-student, a more accurate estimate has been given to obtain a volatility transfer factor among the above markets.
  The results show that freight market volatility in exist in VLCC and Suezmax markets based on the sales price index, but the mechanism of volatility is different among different types of ships. The two-way effect of the volatility transition has been observed in all markets, which shows that the lagged variance can affect the current variance in a similar market regardless of the transmission of volatility. A simple ratio is provided to guide investors optimize their cargo allocation. The findings of this paper can provide a good understanding of investment in these markets.
  Keywords: Price Volatility, Freight Rate, Ship Prices, Volatility Transfer
 • M. Poursoltani *, S. Hesami Pages 237-247
  Environmental issues of production of reclaimed asphalt pavement (RAP) and efforts to preserve natural mines are among the main factors for the use of RAP. Besides, the characteristics of RAP can improve some of the properties of asphalt mixtures. Since these materials are produced during the maintenance and rehabilitation projects, it is better to be consumed in the same operation. One of the best methods of pavement maintenance is the use of micro surfacing operation as a surface treatment. Therefore, the use of RAP in the micro surfacing mixture can enhance the application of this method. In this study, first, the feasibility of using almost 100% (95%) RAP instead of virgin aggregate, according to micro surfacing preliminary mix design tests was studied. Then, the values of 69% and 43% RAP content were also evaluated to determine the preferred RAP content and to better analysis of the results. The results showed successful preliminary design of micro surfacing mixture with RAP aggregate and met the criteria of the regulations.
  RAP containing samples needed a little more bitumen than those containing virgin aggregates, to obtain sufficient cohesion within the specified time. Nevertheless, samples containing more RAP values would require lower amounts of additive to increase the mixing time and workability, which could reduce the cost of material preparation. Also, RAP aggregate coating prevented the stripping of these materials in the vicinity of water. Among the RAP containing samples, those containing 69% RAP exhibited a better performance.
  Keywords: Additive, Bitumen Emulsion, Environment, Micro Surfacing, Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)
 • H. Zakeri, F. Moghadas Nejad * Pages 249-258
  The automatic evaluation of pavement condition is an important and emerging area for pavement management systems (PMS). In most of the pattern recognition methods, thresholding is used to automate the processing. In this paper, a new method is proposed to determine an effective threshold for evaluation of pavement cracking. In the proposed method, three-dimensional Radon transform data has been used to investigate cracking. Also, based on fuzzy theory, a flexible new method is presented based on image data. In order to evaluate the efficiency of the proposed method, a general comparison between the fixed threshold and specific filtering method has been performed. The proposed method was evaluated on a set of image. The results indicate that the proposed method shows better performance than other existing methods in terms of speed, accuracy, and comprehensiveness. This method can be used to determine the type, severity, extent, and general evaluation of pavement cracking behavior in automated analysis.
  Keywords: Image Processing, Thresholding, Radon Transform, Asphalt Pavement, Cracking
 • O. Khan Farkhani, M. A.Sandidzadeh * Pages 259-270
  Door Control Unit (DCU) is one of the control equipment’s in Platform Screen Door (PSD) system which it’s safe operation have an important role in passenger safety on platform and Prevention of train delay in station. Maximum failure rate in doors control system is for DCU, so its failure analysis and reliability evaluation have special importance. In this article, DCU components for PSD system determined according to Tehran metro, firstly. Then Probable failures in DCU components reviewed by Preliminary Hazard Analysis (PHA) and applied necessary reforms. In next step, the block diagram structure for DCU offered by using selected components and failure analysis results. Finally, reliability by Reliability Block Diagram (RBD) and Safety Integrity Level (SIL) according to IEC61508 standard is calculated for circuit safety evaluation which leads to SIL3.
  Keywords: Platform Screen Door, Door Control Unit, Failure Analysis, Reliability
 • A.R. Ameli, E. Parvaresh Karan *, S. A. H. Hashemi Pages 271-296
  Recycling waste materials into the roller compacted concrete mixes improves their performance and has been attracted grate attentions recently; in this regard using RAP has been increasingly developed. Since it contains 3 to 4 percent asphalt binder which is valuable as waste material; gained grate demands in road construction as partial replacement of aggregate. The previous researches on manipulating RAP in concrete pavements revealed noticeable decrease in compressive and flexural strength of concrete. However there are not enough investigation in this part and it seems that there is an urgent need for extended research in this area. In this study the influence of utilizing RAP in concrete mixtures on toughness behavior of mixtures has been elaborated. Ignoring the type of waste materials which could be influential itself, the effect of gradation and RAP content (0, 25, 50, 100%) in RCC mix design is considered. Finally 32 different RCC mix design with different RAP and cement (250,300,350,400 kg/m3) content with 2 different gradations were developed. The effect of various parameters on mechanical properties of RCC such as flexural and compressive strength and toughness index of mixes were noticed.
  Keywords: RAP, Compressive Strength, Flexural Strength, RCC, Energy Absorbency, Toughness
 • P. Darparnian * Pages 297-308
  Today, one of the important criteria in projects is its compatibility with the environment and its economics. The quality of materials and materials in the pavement is of great importance in its design as well as the functional characteristics of the roads. In cases where the material is not available or is far away from the workshop, the feasibility of using the available materials is necessary. This reduces transport costs as well as the use of materials that seem redundant in some cases. If it is possible to maintain quality or improve it, instead of using natural materials from recycled materials, it will be a step towards the improvement of the environment and economics. In this research, various percentages of construction waste and recycled crushed aggregate in asphalt mixtures are used. Indirect tensile strength, resilient and shear modulus experiments were carried out on samples containing various percentages of construction waste and recycled crushed concrete in asphalt mixtures on the samples. The results of using different percentages of debris in asphalt mixtures show that the indirect tensile strength ratio is reduced compared to the control sample and the modulus of shear strength and roughness increase. The maximum amount of asphalt mixing and grooving modulus is 20% of the construction waste. The results of using different percentages of construction waste in asphalt mixtures show that the ratio of indirect tensile strength and tensile strength versus the control sample is improved and the modulus of resurfacing is reduced. The highest ratio of indirect tensile strength and shear strength is in the asphaltic mixture containing 50% and 75% recycled crushed aggregate, respectively.
  Keywords: Recycled Building Materials, Recycled Concrete, Indirect Tensile Strength, Resilient Modulus, Rutting
 • M. Dezfulinezhad *, M. H. Shafiyan Pages 309-321
  Deciding whether to purchasing or leasing machinery and equipment is one of the most important decisions making in management of the roads construction project. In this paper, a new model has been designed and used for estimating the cost of one ton of asphalt in the state of purchase of asphalt plant, and compare it with the cost of one ton of asphalt in the state of lease. The cost of producing each tone of asphalt in the state of lease is a specified and deterministic cost and it is part of the decision-making process in terms of certainty, while that the cost of ownership and operation in the purchase terms are uncertain and variable. Therefore, in this paper, decision making methods in terms of uncertainty (risk) and expected value has been used for calculate purchasing costs. According to the results in each project, depending on the amount of asphalt required, there is a break-even point that for values less than this point, the rent will be economic and for more values than this point, the purchase will be economic.
  Keywords: Decision Making, Investment, Asphalt Plant, Purchase, Lease
 • K. Rowshanbakht, K. Aghabayk *, F. Bakyassa Pages 323-337
  Selecting a suitable tunnel boring machine is one of the most important issues in mechanized tunneling in urban environments. Factors such as geological and geotechnical conditions of the tunnel route, groundwater condition, costs, technical and environmental factors are important factors affecting the selection of TBM in urban tunnels. The Motevaselian tunnel with a length about 10 km is located along the Sayyad Highway from the north of the Sepah Sq. to Azadegan highway. Due to the north-south direction of the tunnel route, in terms of geological and geological conditions, there are a wide variety of geological units. According to the geological conditions, the tunnel route is divided into three parts: north, middle and south, which have different conditions for TBM selection. This has caused some complexities in the choice of TBM type. In this paper, it is tried to investigate geological and geotechnical conditions and also consider other factors affecting the operation of tunneling machines and then to propose the most suitable TBM for tunneling based on the methods and guidelines for selection of the machine. Therefore, using multivariate decision making criteria, analyzes in different scenarios were performed. For the whole tunnel route, in addition to the geotechnical aspects, regarding the cost factor and environmental-technical factors, EPB machine was selected slightly well than Slurry machine.
  Keywords: Urban Tunneling, Selection of TBM, EPB, Geological Conditions, Multivariate Decision Making Criteria