فهرست مطالب

ناتوانی های یادگیری - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، تابستان 1397)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 27، تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی افشاری *، زهره هاشمی صفحات 7-20
  هدف این تحقیق بررسی اثربخشی طرح واره درمانی بر رفتارهای ایذایی دانش آموزان مبتلا به اختلال های یادگیری شهر مراغه بود. این مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مراغه در سال تحصیلی 94-95 بود. از میان جامعه مذکور، تعداد 45 نفر به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و یک گروه گروه کنترل تقسیم شدند. سپس گروه آزمایش در 20 جلسه هر هفته یک جلسه 45 دقیقه ای تحت طرح واره درمانی قرارگرفتند. به منظور تشخیص اختلالات یادگیری از پرسش نامه مشکلات یادگیری کلورادو و به منظور تشخیص رفتارهای ایذایی، از مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال رفتارهای ایذائی دانش آموزان استفاده شد. داده ها با تحلیل کوواریانس یک راهه و چند راهه مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد طرح واره درمانی یانگ به طور معناداری منجر به کاهش رفتارهای ایذایی دانش آموزان می گردد. این نتایج تلویحات مهمی در زمینه آموزش و خدمات مشاوره ای به عنوان بخشی از درمان برای دانش آموزان با اختلالات یادگیری ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: طرح واره درمانی، رفتارهای ایذایی، اختلالات یادگیری
 • علی خالق خواه *، شیوا علیپور، حسن حیدری صفحات 21-41
  هدف پژوهش حاضر مقایسه ی تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم دهی در بین دانش آموزان با و بدون اختلالات یادگیری بود. روش پژوهش علی – مقایسه ای بود. جامعه ی آماری پژوهش را دانش آموزان پایه های سوم تا ششم دوره ابتدایی با و بدون اختلالات یادگیری منطقه 2 رشت در سال تحصیلی 1394- 1395 تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، 184 نفر از دانش آموزان به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسش نامه های خودآگاهی شناختی ولز، خود نظم دهی پینتریچ و تئوری ذهن استپمن را تکمیل کردند. پایایی آن ها با استفاده از آلفای کرانباخ به ترتیب 84%، 81% و 80% گزارش گردید. نتایج تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) نشان داد که بین دانش آموزان با اختلالات یادگیری و بدون آن، در تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم دهی تفاوت معناداری وجود دارد. به طوری که تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی و خود نظم دهی در دانش آموزان دارای اختلال یادگیری، کمتر از دانش آموزان بدون اختلال یادگیری بود.
  کلیدواژگان: تئوری ذهن، خودآگاهی شناختی، خود نظم دهی، اختلالات یادگیری
 • مرتضی سرگلزایی، حسین جناآبادی*، علی عرب صفحات 42-67
  پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی شیوه های آموزش فراشناختی حل مساله و تنظیم هیجان بر پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) انجام گرفت. این پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر دچار ناتوانی یادگیری پایه های چهارم و پنجم ابتدایی ناحیه 1 زاهدان در سال تحصیلی 1396-1397 تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر دانش آموز پایه چهارم و پنجم بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) گمارده شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون تشخیصی ناتوانی یادگیری ریاضی ملک پور، آزمون هوشی ریون، پرسش نامه پردازش هیجانی باکر، مقیاس تکانشوری بارات و آزمون تولوز - پیرون استفاده شد. داده ها با کمک آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و با نرم افزار spss.22 تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین گروه ها در پردازش هیجانی، تکانشوری و حواس پرتی تفاوت معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین تفاوت میانگین در گروه آموزش فراشناخت حل مساله و تنظیم هیجان معنادار است. با توجه به نتایج می توان گفت آموزش فراشناختی حل مساله و تنظیم هیجان در کاهش هیجانات منفی، تکانشوری و حواس پرتی دانش آموزان با اختلال یادگیری خاص (نارسایی در ریاضی) موثر است. این نتایج پیشنهادهای مهمی در جهت به کارگیری این روش های آموزشی به عنوان یک روش مداخله ای در مدارس و مراکز درمانی دارد.
  کلیدواژگان: آموزش فراشناختی حل مساله، تنظیم هیجان، پردازش هیجانی، تکانشوری، حواس پرتی، اختلال یادگیری خاص
 • زهرا سلیمانی، مجید غفاری *، فرشته باعزت صفحات 68-86
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص بود. طرح این مطالعه، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی مبتلا به اختلال یادگیری خاص شهرستان بابلسر در سال تحصیلی 95-1396 بود. تعداد 30 نفر دانش آموز از طریق روش نمونه گیری آسان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه گمارش شدند. گروه آزمایش طی 8 جلسه 60 دقیقه ای تحت واقعیت درمانی گروهی قرار گرفت. ابزارهای پژوهش پرسش نامه مشکلات یادگیری کلورادو، نسخه دوم آزمون هوشی وکسلر برای کودکان و پرسش نامه سرزندگی تحصیلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق تحلیل واریانس آمیخته و با استفاده از نرم افزار SPSS-22 انجام شد. یافته ها نشان داد واقعیت درمانی گروهی در افزایش نمرات سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری اثربخش است. دست آوردهای درمانی، در پیگیری 6 هفته ای نیز حفظ شده است (05/0< p). با توجه به تاثیر واقعیت درمانی گروهی بر افزایش سرزندگی تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال یادگیری خاص، این نتایج برای متخصصان و مشاوران مراکز اختلال یادگیری تلویحات کاربردی دارد.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، سرزندگی تحصیلی، اختلال یادگیری خاص
 • حمیدرضا شریفی جندانی*، صاده میریاری، بیتا عباسی صفحات 87-104
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش تئاتر درمانی بر شایستگی اجتماعیدانش آموزان با اختلال ریاضی اجرا شد. این پژوهش، یک مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه شاهد بود. 30 دانش آموز پسر 12 تا 15 ساله با اختلال ریاضی که به روش نمونه گیری در دسترس از استان کرمانشاه انتخاب شده بودند، در این پژوهش شرکت داشتند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه شاهد). گروه آزمایش در 10 جلسه 45 دقیقه ای تحت آموزش تئاتر درمانی قرار گرفتند، درحالی که به گروه شاهد این آموزش ارائه نشد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش، آزمون هوشی وکسلر کودکان و پرسش نامه شایستگی اجتماعی فلنر و همکاران بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات شایستگی اجتماعی گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود. (81/11=F و 001/0>=P) همچنین، آموزش تئاتر درمانی بر همه خرده مقیاس های شایستگی اجتماعی (مهارت های شناختی، رفتاری، شایستگی هیجانی و آمایه انگیزشی) اثر مثبت و معناداری داشت. برنامه آموزش تئاتر درمانی باعث بهبود شایستگی اجتماعی در دانش آموزان با اختلال ریاضی شد.
  کلیدواژگان: تئاتر درمانی، شایستگی اجتماعی، اختلال خاص یادگیری ریاضی
 • سوسن علیزاده فرد * صفحات 105-129
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر سطح توانایی نظریه ذهن و انواع رفتارهای اجتماعی کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی است. 32 نفر از کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی شهر تهران بر اساس آزمون هوش تجدیدنظر شده وکسلر WISC-Rو درجه‏بندی دانش‏آموزان مایکل باست؛ و به صورت در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین گشتند. پرسش نامه نظریه ذهن تصاویر چشم (RMET)، و رفتارهای اجتماعی (SDQ) به عنوان پیش آزمون اجرا شد. سپس کودکان گروه آزمایش 12 جلسه در برنامه آموزش مهارت‏های اجتماعی شرکت کردند. مجددا همان پرسش نامه به عنوان پس‏آزمون برای همه افراد به اجرا درآمد. مقادیر پیش‏آزمون و پس‏آزمون با روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد مقایسه قرار گرفت. یافته ها نشان دهنده افزایش معنادار نمرات نظریه ذهن و رفتارهای جامعه پسند؛ کاهش معنادار نمرات نشانه های هیجانی و مشکلات با هم سالان، کودکان گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل است. نمرات بیش‏فعالی و اختلال سلوک تغییر معناداری نداشته است. این یافته ها اثربخشی برنامه آموزش مهارت‏های اجتماعی کودکان دارای ناتوانی یادگیری غیرکلامی را بر نظریه ذهن و برخی از رفتارهای اجتماعی را مورد تایید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: برنامه آموزش مهارت های اجتماعی، نظریه ذهن، رفتارهای اجتماعی، اختلال یادگیری غیرکلامی
 • حسین کشاورز افشار *، نیکو قاضی نژاد، نادره سنایی صفحات 130-147
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران در میزان اضطراب اجتماعی نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران که در سال تحصیلی 95-96 مشغول به تحصیل بودند که به شکل نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای و از بین مدارس دخترانه مقطع متوسطه و مراکز درمانی انتخاب شدند و در نهایت نمونه ای به حجم 400 نفر به صورت تصادفی انتخاب و پرسش نامه های مشکلات یادگیری کلورادو، هوش هیجانی شوت، مثبت اندیشی و اضطراب اجتماعی نوجوانان اجرا شد. نتایج نشان داد بین نمره تفکر مثبت با نمره کل هوش هیجانی و زیرمقیاس ارزیابی هیجانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اضطراب اجتماعی با نمره کل هوش هیجانی و تفکر مثبت رابطه منفی معناداری به دست آمد. همچنین هوش هیجانی و تفکر مثبت توان پیش بینی معناداری برای اضطراب اجتماعی داشته اند. نتایج بیان می کند که با افزایش هوش هیجانی و تفکرات مثبت مادران، اضطراب نوجوانان دختر مبتلا به اختلال یادگیری کاهش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، تفکرات مثبت، هوش هیجانی، اختلال یادگیری
|
 • A. Afshari *, Z. Hashem Pages 7-20
  therapy on the disruptive behaviors of student with learning disorders in Maragheh city. This semi-experimental study was carried out with pre-test and post-test design with control group. The population of the study consisted of high school students in Maragheh. Out of this community, 45 people were selected through purposeful sampling and divided into two experimental and one control group. The experimental group then underwent a 45-minute session in 20 sessions each week. In order to identify learning disabilities, the Colorado Learning Questionnaire was used. In addition, in order to detect maladaptive behaviors, the degree of diagnosis of disordered student behaviors was used. Data were analyzed using one-way and multi-path covariance analysis. The results of Co-variance analysis indicated that Yang's schema therapy significantly reduced pupil's student behaviors. These results provide important implications for education and counseling services as part of treatment for students with learning disabilities.
  Keywords: Schema therapy, disruptive behavior, Learning disorders
 • A. Khaleghkhah *, Sh Alipour, H. Alipour Pages 21-41
  The aim of this study was to compare the theory of mind, cognitive self-awareness and self-regulation among the students with and without learning disabilities. In this study, the causal – comparative method was used. The statistical population of the study consisted of 3rd to 6th grade elementary students with and without learning disorders in the second region of Rasht City in the academic year 1394-1395. 184 students were selected as a sample by using multistage cluster sampling method. The students completed Wales's questionnaire of self-awareness, Pintrich 's questionnaire of self-regulation ,and Stumpman's questionnaire of theory of mind. By using Alpha Cranbach , Their reliability were reported 84%, 81% and 80% respectively. The results of analysis of multivariate variance (MANOVA) showed that there is a significant difference between students with and without learning disorders in the theory of mind, cognitive self-awareness ,and self-regulation. So, the theory of mind, cognitive self-awareness and self-regulation in students with learning disabilities were less than that of students without learning disabilities.
  Keywords: learning disabilities, self-concept, Motor skills, SPARK program
 • M. Sargolzae, H. Jenaabadi *, A. Arab Pages 42-67
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of problem-solving metacognitive training and emotional regulation on emotional processing, impulsivity and distraction of students with specific learning disabilities (malfunctioning in mathematics). This experimental study was pre-test and post-test with control group. The statistical population of the study consisted of all male students with learning disabilities in the 4th and 5th grades of Zahedan 1 in the academic year 1397-1396. The research sample consisted of 30 students from the 4th and 5th grade students who were selected by simple random sampling and assigned to two experimental groups (15 subjects) and control group (15 people). For data collection, Malekpour's mathematical learning disability test, Raven's progressive matrix, Baker emotional processing questionnaire, Barat Impact Scale and Toulouse-Pyrin test were used. Data were analyzed by multivariate covariance analysis and spss.22 software. The results of covariance analysis showed that there was a significant difference between groups in emotional processing, impulsivity and distraction (P
  Keywords: metacognitive training, problem solving, emotional regulation, emotional processing, impulsivity, sensuality, specific learning disorder
 • Z. Soleimani, M. Ghaffari *, F. Baezzat Pages 68-86
  The purpose of the present research was to investigate the effectiveness of reality group therapy on academic vitality of students with specific learning disorder. The design of this study was pre-test/post-test/follow-up semi-experimental with a control group. The statistical population of the research consisted of all female primary school fifth graders with specific learning disorder in 2016 in Babolsar, Iran. Thirty students were selected through convenient sampling and randomly assigned to the experimental (n= 15) and control group. The experimental group went through reality group therapy for 8 sessions of 60 minutes. The instruments were the Colorado Learning Difficulties Questionnaire, the second edition of Wechsler Intelligence Scale for Children, and the Academic Vitality Questionnaire. The data were analyzed using mixed analysis of variances by means of SPSS-22 software. The findings show that the reality group therapy is effective on increasing of academic vitality in students with specific learning disorder. Treatment gains are maintained to some extent over the six-week follow-up (p
  Keywords: Reality therapy, specific learning disorder, academic vitality, student
 • H. Sharifi *, S. Miryari, B. Abbasi Pages 87-104
  The purpose of the present study is to investigate the effectiveness of psychodrama therapy for improving the social competency in students with mathematical disorder in Kermanshah. The design of this study is quasi- experimental with pretest- posttest and control group. In this study, 30 mathematical disorder boys, who were 12-15 years old, were selected by the convenient method, and were randomly divided into two groups (experimental and control group), each consisted of 15 students. Experimental group received psychodrama therapy training in 10 sessions of 45-minutes, while control group did not receive any special treatment. The instruments used were Wechsler Intelligence Scale for children and Social Competency Questionnaire. The obtained data were statistically analyzed using MANCOVA. The findings of this research showed that significant increase in social competency mean of experimental group in the post intervention in comparison with control group was observed. Furthermore, psychodrama therapy training had positive and significant effects on all subscales of social competency (cognitive skills, behavioral skills, emotional competency and motivational sets) in these students. The psychodrama therapy instructional program improved social competency of students with mathematical disorder. At the end, applying psychodrama therapy training for improved social competency of the students with mathematical disorder. Discussions as well as suggestions for future research are presented.
  Keywords: Psychodrama Therapy, Social Competency, Mathematical Disorder
 • S. Alizadehfard * Pages 105-129
  The present study was to investigate the effectiveness of social skills training program on theory of mind and social behaviors of children with nonverbal learning disorder. 36 children with nonverbal learning disorder were selected by WISC-R and the pupil scale of M. Bassett; and divided into two groups. Theory of mind by eye test (RMET), and social behaviors questionnaire (SDQ) were conduct as pre-test. The children of experimental group were attending in social skills training program for 12 sessions. Same inventory after training period conducted as post-test on both groups again. These value was compared through covariance analysis. The results showed a significant increasing in theory of mind, and para-social behaviors; a reduction in emotional symptoms and problems with peers in children of experimental group compared with control group. There are not any significant changes in hyperactivity and conduct disorder. Thus, the effectiveness of social skills training program on theory of mind and some social behaviors of children with nonverbal learning disorder were confirmed.
  Keywords: Social skills training program, theory of mind, social behaviors, nonverbal learning disorder
 • H. Keshavarz Afshar *, N. Ghazinejad, N. Sanaei Pages 130-147
  The present study was performed to investigate the role of emotional intelligence and positive mother's thoughts on social anxiety in adolescent girls with learning disability. This study was a descriptive correlational study. The statistical population of this study was all female high school students in Tehran who studied in the academic year of 1395-96. They selected random sampling from among high school girls in high schools and clinics in Tehran. Finally A sample of 400 people was selected and CLDQ, Shoot Emotional Intelligence Questionnaire, Positive Thinking and Social Anxiety Questionnaire for adolescents were used. The results showed a positive and significant relationship between positive thinking score with total score of emotional intelligence and subscale of emotional evaluation. Also, there was a significant negative relationship between social anxiety with total score of emotional intelligence and positive thinking. Also, emotional intelligence and positive thinking have a significant predictive power for social anxiety. The results indicated that high levels of emotional intelligence and mother's positive thoughts increases social anxiety in adolescent girls with learning disability.
  Keywords: Phono-Graphix, Dyslexic, Learning disorders, Elementary school student, Reading performance