فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزانه مرادی امین، حمید علیزاده، سمیرا احدی، الهام حکیمی راد صفحات 1-7
  : پژوهش حاضر با هدف مقایسه میزان احساس تنهایی در نوجوانان دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و نوجوانان عادی انجام شده است.
  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پایه هشتم در مدارس دولتی شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش شامل 130دانش آموز است که 65 نفر آن را دانش آموزان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی و 65 نفر دیگر را دانش آموزان بدون اختلال تشکیل می دادند و از طریق نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش را پرسشنامه تشخیصی اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی تهیه شده توسط انجمن روانپزشکی آمریکا (1993) و پرسشنامه احساس تنهایی آشر (1984) تشکیل داده است. برای تحلیل داده ها از روش آماری مقایسه میانگین های دو گروه مستقل (t مستقل) استفاده شد.
  نتایج این پژوهش نشان داد که میزان احساس تنهایی در نوجوانانی که دچار اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی هستند بیشتر از نوجوانان عادی است.
  کلیدواژگان: احساس تنهایی، اختلال نارسایی توجه، بیش فعالی، نوجوان
 • مریم اکبری، علی اکبر ارجمندنیا، غلامعلی افروز، کامبیز کامکاری صفحات 8-16
  این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سازگاری دانش آموزان با اختلال در یادگیری حساب انجام گرفت. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر پایه چهارم و پنجم مقطع ابتدایی با اختلال در یادگیری حساب در سال تحصیلی 93-92 بودند که در مراکز توانبخشی اختلالات یادگیری شهر سنندج خدمات ویژه دریافت می کردند. برای انتخاب نمونه، به شیوه نمونه گیری دردسترس 30 نفر انتخاب گردید و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل گماشته شدند. برای گروه آزمایش برنامه آموزش ذهن آگاهی کودکان هوکر و فودر (2008) اجرا گردید. قبل و بعد از اجرای برنامه آموزشی برای هر دو گروه پرسشنامه سازگاری دانش آموزان سینها و سینگ (1993) اجرا گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی به طور معنی داری بر سازگاری عاطفی تاثیر دارد (05/0≥ P) اما بر سازگاری اجتماعی تاثیر معنی داری ندارد (P>0/05). در کل نتایج این پژوهش تائیدی بر پژوهشهایی می باشد که نشان داده اند برنامه های آموزشی مبتنی بر درمان شناختی- رفتاری بر کاهش مشکلات روانشناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، سازگاری اجتماعی، عاطفی، اختلال در یادگیری حساب
 • اسماعیل سلیمانی، رقیه نوری پور لیاولی، مختار رشادت زمان اباد صفحات 17-29
  پژوهش حاضر باهدف مقایسه نتایج آزمون واکنش سنج زمان و آزمون استروپ در مبتلایان به اختلال یادگیری ریاضی و اختلال خواندن در شهرستان ارومیه انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعهآماریپژوهشحاضر شامل کلیه دانش آموزانپایهچهارم، پنجم و ششمابتداییمدرسه اختلال های یادگیری شهرستان ارومیه درسالتحصیلی 95 -1394 بود. نمونه این پژوهش شامل 40 دانش آموز دارای اختلال یادگیری ریاضی و خواندن بود که به صورت نمونه گیری در دسترس بر اساس ملاک ورود؛ وجود اختلال ریاضی و خواندن، پایه تحصیلی چهارم و پنجم و ششم و ملاک خروج؛ داشتن هرگونه معلولیت جسمی، حرکتی، نابینایی، کم توانی ذهنی، اوتیسم و اختلال رفتاری انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از آزمون هوشی ریون، آزمون ریاضی کی مت، آزمون نارساخوانی، آزمون استروپ و دستگاه زمان واکنش سنج استفاده شد. داده های پژوهش با آزمون آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره (MANCOVA) توسط نرم افزار SPSS-22 تجزیه وتحلیل شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره مطالعه حاضر نشان داد بین گروه اختلال یادگیری ریاضی و خواندن در انواع زمان واکنش (ساده- انتخابی و تمیزی) تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین بین گروه اختلال یادگیری ریاضی و خواندن در کارت های شماره 1 و 3 آزمون استروپ تفاوت معناداری وجود دارد اما در کارت های 2 و 4 تفاوت معناداری به دست نیامد. با توجه به نتایج این تحقیق، از توانایی های شناختی در حوزه سرعت پردازش اطلاعات و نگهداری توجه، تکالیف تقویت کننده سرعت پردازش اطلاعات و توجه به ویژه اختلال خواندن می توان جهت افزایش آگاهی والدین دارای کودک مبتلابه اختلالات یادگیری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، واکنش سنج زمان، آزمون استروپ، عملکرد شناختی
 • مریم هاشمی بخشی، غلامعلی افروز، علی اکبر ارجمندنیا، سمیه مختاری صفحات 30-40
  هدف این پژوهش، امکان سنجی برگزاری دوره های آموزش مجازی مهارت های زندگی برای دانش آموزان نابینا (با تاکید بر نیروی انسانی) می باشد. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش تمام معلمان و مدیران دست اندرکار در زمینه آموزش دانش آموزان نابینای شهر تهران در سال تحصیلی 91-90 بودند. نمونه این پژوهش را 99 نفر از افراد؛ که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده بودند، تشکیل می دهند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنج شامل 22 سوال 4 گزینه ای استفاده شد. داده های گردآوری شده در نرم افزار spss-21 با استفاده از آزمون های کای اسکوئر و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش، حاکی از آن بود که رابطه ی مثبت و معناداری بین نگرش معلمان، مدیران و متخصصان با آموزش مجازی مهارت های زندگی وجود دارد. نتایج نشان می دهد که هر چه آموزش مجازی نابینایان بیشتر باشد مهارت های زندگی در آنان بالاتر می رود و آموزش مجازی می تواند برای یادگیری برخی دروس مدرسه و نیز مهارت های زندگی، مورد استفاده نابینایان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، مهارت های زندگی، افراد با آسیب بینایی
 • مهری کریمی، مجتبی امیری مجد صفحات 41-49
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی آموزش ادبیات کودک بر مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان بدسرپرست و بی سرپرست بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری بود. از بین کودکان بی سرپرست و بدسرپرست استان البرز 20 کودک3 تا 6 ساله به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (10 نفر) و گواه (10 نفر) جایگزین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بررسی مشکلات و نقاط قوت (فرم معلم) بود که این پرسشنامه برای سنین 16-3 بکار می رود و دارای پنج خرده مقیاس است که عبارتند از: نشانه های هیجانی،مشکلات سلوک، بیش فعالی، کمبود توجه، مشکلات ارتباطی با همسالانو رفتارهای جامعه پسند. برای گروه آزمایش، 10 جلسه ی یک ساعته آموزش ادبیات کودک، شامل قصه، داستان، شعر، نغمه و لالایی برگزار شد و برای گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نگرفت. در پس آزمون، هر دو گروه ارزیابی شدند، داده ها از طریق تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که بین میانگین نمرات آزمون ها در دوگروه، تفاوت معناداری وجود داشت. یافته ها حاکی از آن بود که آموزش ادبیات کودک، چهار مولفه ی اختلالات رفتاری و هیجانی شامل نشانه های هیجانی، مشکلات سلوک، بیش فعالی، مشکلات با همتایان را کاهش می دهد و رفتارهای مطلوب اجتماعی را افزایش می دهد و این تاثیر ماندگار است (p≤ 0. 05).
  کلیدواژگان: ادبیات کودک، مشکلات رفتاری، مشکلات هیجانی، کودکان بد سرپرست، کودکان بی سرپرست
 • سعیده شاه حسینی تازیک، فاطمه هاشمی گلپایگانی، آزاده فروزانفر، نجمه ظاهری صفحات 50-59
  هدف پژوهش حاضر، مقایسه ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی بود. این پژوهش توصیفی از نوع علی مقایسه ای می باشد و جامعه آن تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم شهر تهران بوده که از بین آن ها تعداد 307 نفر دانش آموز (144نفر دانش آموز عادی و 163 نفر دانش آموز تیزهوش) به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) و خلاقیت هیجانی (آوریل، 1999) را تکمیل نمودند. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از این بود که در هردو گروه از دانش آموزان (تیزهوش و عادی) بین هوش هیجانی و خلاقیت هیجانی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. تنها در دانش آموزان تیزهوش زیرمقیاس اثربخشی/اصالت با ناگویی هیجانی رابطه مثبت و معنادار داشت. همچنین نمرات ناگویی هیجانی و خلاقیت هیجانی بین دو گروه تفاوت معناداری داشت که نمرات ناگویی هیجانی در دانش آموزان عادی و نمرات خلاقیت هیجانی در دانش آموزان تیزهوش نسبت به گروه مقابل بالا تر بود. هرچقدر دانش آموزان از نظر هیجانی، خلاقیت بیشتری داشته باشند راحت تر و بهتر می توانند هیجانات خود را بشناسند و ابراز کنند و درنتیجه بهتر می توانند با دیگران رابطه برقرار کنند.
  کلیدواژگان: ناگویی هیجانی، خلاقیت هیجانی، دانش آموزان تیزهوش
 • فریده محمودی، سعیده بهروز جشمه، مسعود کریمی، مجتبی شهیدی انصاری، سیده سمیه جلیل آبکنار صفحات 60-67
  : این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کفایت اجتماعیدانش آموزان آهسته گام در شهرستان های تهران اجرا شد.
  این پژوهش، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه شاهد بود. 40 دانش آموز پسر آهسته گام 13 تا 15 ساله که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند در این پژوهش شرکت داشتند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه شاهد). گروه آزمایش، آموزش مهارت های زندگی را در 9 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه شاهد این آموزش ارائه نشد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش آزمون هوشی وکسلر کودکان و پرسشنامه کفایت اجتماعی بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد.
  نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات کفایت اجتماعیگروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود. همچنین، آموزش مهارت های زندگی بر همه خرده مقیاس های کفایت اجتماعی (مهارت های شناختی، رفتاری، کفایت هیجانی و آمایه انگیزشی) اثر مثبت و معناداری داشت.
  کلیدواژگان: دانش آموزان آهسته گام، کفایت اجتماعی، مهارت زندگی
 • علیرضا بلوطی، سمیه نظری، غلامعلی افروز صفحات 68-78
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کارآمدی مقیاس ویسک آر جهت تشخیص اختلال یادگیری در مناطق دو زبانه عربی فارسی انجام شد. برای دستیابی به این هدف عملکرد کودکان دارای اختلالات یادگیری یک زبانه و دوزبانه عربی فارسی در آزمون ویسک آر و آزمون ادراک دیداری حرکتی بندر گشتالت مقایسه شد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره ی ابتدایی مشغول به تحصیل در مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری شهر اهواز بود. که از بین آن ها 58 دانش آموز (28 دانش آموز دوزبانه عربی فارسی و 30 دانش آموز یک زبانه) به شیوه تصادفی ساده انتخاب شدند. اطلاعات جمع آوری شده با روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چندمتغیری و تک متغیری) ، تجزیه و تحلیل گردیدند. نتایج نشان داد بین دو گروه در کلیه خرده آزمون های مقیاس کلامی (اطلاعات، شباهت ها، ریاضیات، لغات، ادراک و حافظه ارقام) و برخی خرده آزمون های مقیاس غیرکلامی (ترتیب تصاویر، الحاق قطعات) تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین دو گروه در هوش بهرهای کلامی، غیر کلامی و کل مقیاس ویسک آر، تفاوت معنادار مشاهده شد. درحالی که بین دو گروه در بهره ادراک دیداری حرکتی بندر گشتالت، تفاوت معناداری وجود نداشت. لذا می توان اظهار داشت، مقیاس ویسک آر به علت عدم کفایت زبانی کودکان دوزبانه عربی فارسی در بخش کلامی، و وجود عوامل فرهنگی در بخش غیرکلامی، کارآمدی کافی برای استفاده در گروه دوزبانه عربی فارسی را ندارد.
  کلیدواژگان: اختلال یادگیری، کودکان دوزبانه عربی، فارسی، مقیاس ویسک، آر، ادراک دیداری، حرکتی
 • میترا شه پناه، محمد حاتمی، ربابه نوری صفحات 79-87
  پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی موسیقی درمانی برافزایش توانایی مهارت های خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزون شنوایی بود. پژوهش حاضر کودکان کاشت حلزونی شنوایی (10-8 سال) که در مدارس ابتدایی تهران در حال تحصیل می باشند بود [WU1]. 20 کودک (8 پسر و 12 دختر) مراجعه کننده به مرکز کاشت حلزون شنوایی بقیه ا… (عج) به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند که از این 20 نفر 10 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایشی (موسیقی درمانی همراه با توان بخشی) و 10 نفر در گروه کنترل (جلسات توان بخشی) جایگزین شدند. موسیقی درمانی در 24 جلسه متوالی (در طی 6 ماه) به مدت 1 ساعت برای کودکان گروه آزمایش انجام شد ولی گروه کنترل فقط در جلسات توان بخشی شرکت کردند. در جدول شماره 2 آماره کالموگروف-اسمیرنف برای تمامی متغیرها معنی دار نمی باشد. بنابراین توزیع این متغیرها در گروه ها نرمال می باشد و می توان از آزمون های پارامتریک استفاده نمود در جدول 3 نشان داده شده است، میزان f محاسبه شده در مورد تاثیر گروه ها برابر با 425/9 می باشد که در سطح 01/0 معنی دار می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی دار وجود دارد. لذا با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که اقدامات موسیقی درمانی برافزایش توانایی مهارت خواندن در کودکان دبستانی کاشت حلزونی شنوایی تاثیرگذار می باشد. نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که اثربخشی موسیقی درمانی بر مهارت های خواندن در کودکان دبستان کاشت حلزونی معنادار می باشد.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون، موسیقی درمانی، مهارت خواندن
 • سوگند قاسم زاده، بهارک بیاتی صفحات 88-93
  دیابت نوع یک ازجمله بیماری های مزمن شایع دوران کودکی است که مدیریت و کنترل بیماری و الزامات درمانی آن تاثیر زیادی بر کیفیت زندگی والدین (خصوصا مادر به عنوان مراقب اصلی) و کودک خواهد داشت. این پژوهش باهدف پیش بینی کیفیت زندگی مادران دارای کودک مبتلابه دیابت صورت گرفته است.
  این پژوهش یک مطالعه همبستگی استکه از بین مراجعه کنندگان انجمن دیابت تهران 90 نفر از مادران دارای کودک دیابتی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و نسخه ایرانی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (IRQOL) و پرسشنامه راهبرد های مقابله ای Lazarus-Folkman را تکمیل کردند. داده ها به روش همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام و با استفاده از نرم افزار SPSS 20 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها نشان داد که بین کیفیت زندگی مادران و مولفه خویشتن داری رابطه مثبت و با مولفه مسئولیت پذیری و گریز و اجتناب رابطه منفی وجود دارد و هر یک از مولفه های فوق پیش بینی کننده کیفیت زندگی مادران نیز بودند (05/0P<).
  کلیدواژگان: دیابت نوع یک، کیفیت زندگی، راهبردهای مقابله ای
|
 • Farzaneh Moradi Amin, Hamid Alizadeh, Samira Ahadi, Elham Hakimi Rad Pages 1-7
  Aim: This study compares loneliness among adolescents with and without attention deficit/hyperactivity disorder (ADHD).
  Method
  Hundred-thirty subjects in the present study are all students of second class of middle school in the state schools of Hamedan, in the academic year 2012-2013. Sixty-five students with and 65 without ADHD were sampled. The subjects were selected through a cluster sampling. The instruments used in the study were Attention Deficit/Hyperactivity Disorder Inventory and Asher Loneliness Scale. We used independent t-test to analyze the data.
  Results
  The results of this study showed that adolescents with ADHD experienced bigger amount of loneliness.
  Conclusion
  Accordingly, we conclude that teens who feel lonely in attention deficit disorder/ hyperactivity are more common in adolescents. Therefore, taking advantage of psychological services to help these children is approved.
  Keywords: Type one Diabetes, Quality of life, coping strategies
 • Maryam Akbari, Ali Akbar Arjmandnia, Gholam Ali Afroz, Kambiz Kamkari Pages 8-16
  The present study aims at investigating the effectiveness of mindfulness-based training on the adjustment of students with dyscalculia. The research method is quasi-experimental with a pre-test-post-test design on the control group. The statistical population of the study consists of students with dyscalculia in fourth and fifth grades of elementary school in the academic year 2014-15. The subjects received special services at Sanandaj rehabilitation centers for students with dyscalculia. Total 30 subjects were randomly selected and assigned to two control and experimental groups of 15 per each. The control group participated in Hooker and Fodor’s teaching mindfulness to children program (2008). Before and after the program, Adjustment Inventory for School Students (AISS) (Singha and Sing 1993) was administered to both groups. Multivariate analysis of covariance (MANCOVA) was used to analyze the data. The findings show that mindfulness-based training is significantly effective on emotional adjustment of the student (P>0/05), but no significant effectiveness was found on the students’ social adjustment (P>0/05). Generally speaking, the findings of the present study are in parallel with those of previous studies, according to which, behavioral, cognitive treatment-based training show effectiveness on psychological problems of students with dyscalculia.
  Keywords: Mindfulness, Adjustment, Dyscalculia
 • Esmaili Soleymani, Roghayeh Nori, Mokhtar Reshadat Pages 17-29
  The present study was aimed to compare results of reaction time and Stroop test in math learning disorder and dyslexia in Urmia city. Method of study was descriptive-comparative. The study population consisted of all students in the fourth, fifth and sixth grade in 2014-2015 academic years in Urmia city. The sample consisted of 40 students with learning disabilities in math and reading that was selected by convenience sampling method. Inclusion criteria included existence of dyscalculia and dyslexia; fourth, fifth and sixth grade and exclusion criteria included having any physical, mobility disabilities, blindness, intellectual disability, autism and behavioral disorders. Tools included Raven's Progressive Matrices, Math Test: Reading Dyslexia Test; Stroop Test. Data was analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) with SPSS-22 software. Study results show there is no significant difference between learning disability in math and reading in a variety of reaction time (optional simple- and clean). As well as there is a significant difference in Stroop test 1 & 3 cards between learning math and reading disorders but there was no significant difference in 2 & 4 cards. According to results of this study, maintenance of cognitive abilities in the field of information processing speed and attention, information processing speed and attention to special assignments amplifier reading disorder can be used to increase the awareness of parents of children with learning disabilities.
  Keywords: Reaction Time, Stroop Test, Learning Disability, Cognitive Function
 • Maryam Hahemi Bakhshi, G.Ali Afroz, Ali Akbar Arjmandnia, Somayeh Mokhtari Pages 30-40
  The purpose of this study, the feasibility of virtual learning life skills courses for blind students (with an emphasis on human resources) is. The population consisted of all teachers and administrators involved in the education of blind students in Tehran were 91-90. The sample consists of 99 individuals, who were selected by simple random sampling, form. To collect data from the questionnaire contains 22 questions Attitude 4 option was used. Data collected in spss-21 software using chi-square test and Spearman correlation coefficients were analyzed. The results indicate that the positive relationship between attitudes of teachers, administrators and professionals are learning life skills. The results show that the higher the learning of life skills in their blind goes up And learning can be used to learn some lessons and school life skills, used to be blind.
  Keywords: virtual education, life skills, People with visual impairment
 • Mehri Karimi, Mojtaba Amiri Majd Pages 41-49
  The purpose of this research was to evaluate the effectiveness of educating children's literature on emotional and behavioral problems of orphaned children. The methodology of this research was quasi experimental with pretest, posttest and follow up and control group. Among orphan children and children with uncaring parents 20 children aged 3 to 6 years old selected by Convenience sampling method and randomly assigned into experimental group (10 children) and control group (10 children). Data collected using problems and strengths questionnaire (teacher form) in pretest, posttest and follow-up stages. The questionnaire is used for ages 3-16 and includes 5 subscales: emotional signs, conduct problems, hyperactivity, attention deficit, peer relationship problems and prosocial problems. For the experimental group, 10 one-hour sessions to teach children's literature including story, poetry, song and lullaby have been held and any intervention wasnt applied for the control group, too. In posttest, both groups were assessed. Data were analyzed by analysis of variance with repeated measures. The results revealed a significant difference through mean scores in both groups. The findings suggested that teaching children's literature reduce four behavioral and emotional disorders including emotional symptoms, conduct problems, hyperactivity, and problems with peers and also increased appropriate behaviors in children (P≤ 0/05). Follow-up showed that the results are lasting during time.
  Keywords: Keywords: children literature, behavioral problems, emotional problems, Orphan children
 • Saedeh Shah Hoseini, Fatemeh Hahemi, Azadeh Forozanfar, Najmeh Taheri Pages 50-59
  The current study was aimed to compare alexithymia and emotional creativity among gifted and normal female students. This descriptive study was to causal-comparative type and its population that all high school female students in second-grade at Tehran, among which the number of 307 students (144 normal students and 163 gifted students) were selected by multistage clustering sampling method, who completed Toronto Alexithymia Scale (Bagby, Parker and Taylor, 1994) and emotional creativity inventory (April, 1999). For analyzing the data, Pearson correlation coefficient and multivariate analysis of variance were used.Results of the research showed that there is a significant negative association between emotional intelligence and emotional creativity in both groups of students (gifted and normal). Only in gifted students there was a positive and significant relationship between the subscale of effectiveness/authenticity and alexithymia. There was also a significant difference in scores of alexithymia and emotional creativity between both groups, such that scores of alexithymia in normal students and scores of emotional creativity in gifted students were higher than the other group.The higher the students’ emotional creativity is, the better and easier they would be able to know and express their emotions, and they can consequently communicate better with others.
  Keywords: Alexithymia, Emotional Creativity, gifted students
 • Farideh Mahmodi, Saedeh Behroz Cheshme, Masoud Karimi, Mojtaba Shahidi Ansari, Somayeh Abkenar Pages 60-67
  Aim: The aim of this study was to investigate the effectiveness of life skills training on the social competency of slow paced students in Tehran.
  Methods
  The design of this study is quasi experimental with pre-test, post-test and control group. In this study, 40 slow paced boys between the ages of 13-15 years old, were selected by the convinient method. Subjects were assigned into two groups(experimental and control group) randomly, each consisting of 20 students. Experimental group received life skills training in 9 sessions, while control group did not receive any special treatment. The instruments used were Wechsler intelligence scale for children and social competency questionnaire. The obtained data were statistically analyzed by MANCOVA.
  Results
  The findings of this research showed that there was a significant increase in social competency mean of experimental group in the post intervention in comparison with control group. Also, the results showed that life skills training had positive and significant effect on all subscales of social competency (cognitive skills, behavioral skills, emotional competency and motivational sets) in these students.
  Conclusion
  The social competency instructional program led to improvement in social competency of slow paced students. Therefore, planning for providing social competency instruction has a particular importance.
  Keywords: :Slow paced students, Social competence, Life skill
 • Alireza Baloti, Somayeh Nazari, Gholam Ali Afroz Pages 68-78
  The aims of this study were applicability of the Wisc-R tests to diagnose learning disorder in bilingual (Arabic- Persian) children. for overtake aims, Were compared children of bilingual( Arabic- Persian) and monolingual( Persian) with learning disorder in two Wisc-R and Bender Gestalt tests. The study population composed of all primary school students (boys and girls) with learning disabilities whom were being studied in the educational and rehabilitation centers in Ahvaz city during the academic year of 2010-2011.this sample was contain of 58 students with learning disorders (28 students of bilingual Arabic- Persian and 30 students of Persian Language) that were selected by simple random. For gathering of data, Wisc-R and Gestalt tests were used. Obtained data were analysed using MANOVA and ANOVA statistics metod. The results showed between two groups, in all sub-scale tests of verbal( Information, Similarities, Arithmatic, Vocabulary, Comprehension and Digit span) and some non-verbal sub-scale tests of( the Picture arrangement and Object assembly) there were significant differences. Also The results indicated that between two groups, in verbal, non-verbal, and total scale Wisc-R, there was significant differences. While the two groups in the visual-motor perception quotient( Bender Gestalt test ), there was not significant difference. thut, The test of Wisc-R. due to inadequacy of children's language in verbal section ,and cultural factors in the non - verbal section , not applicable enough for bilingual Arabic- Persian students.
  Keywords: Learning Disorder, bilingual children, WISC, R test. Visual – motor perception
 • Mitra Shahpanah, Mohammad Hatami, Robabeh Nori Pages 79-87
  The purpose of the current study was to investigate the effectiveness of music therapy on reading skills in cochlear implants students. The study papulation [WU1] was cochlear implants students in Tehran. 20 students (8 boys and 12 girls) who were to Baghiyat allah cochlear implant center selected through randomly sampling method. Randomly 10 students were replaced in experimental group (music therapy and rehabilitation) and 10 students were replaced in the control group (rehabilitation). For experimental group music therapy at 24 consecutive sessions (over six months) for 1 hour was administered but control group only attended at rehabilitation sessions For experimental group music therapy and rehabilitation session were held but control group only receive rehabilitation At table-2 the research descriptive variable index including mean, standard deviation, for experimental and control groups at three stages of pre-test, post-test and track test have been reported. table-3 the sum of calculated f in terms of the impact of the groups equals 9/425 which is significant at 0/01 level Therefore, on the basis of the research findings it can be said that music therapy measures are effective at improving reading skill abilities of schools students with cochlear implants. Results of ANOVA with repeated measure showed significant difference in reading skills and hearing ability.
  Keywords: cochlear implants, music therapy, reading skills
 • Sogand Ghasemzadeh, Baharak Bayati Pages 88-93
  Background And Objective
  Diabetes is a common chronic disease of childhood that manages and controls the disease and treatment requirements have high impact on quality of life of parents (especially the mother as the primary caregiver) and child. This study has aimed to predict the quality of life of mothers of children with diabetes.
  Methods
  This is a descriptive study of 90 mothers of children with diabetes patients Diabetes Association Tehran were selected by convenience sampling method and an Iranian version of the World Health Organization Quality of Life Questionnaire (IRQOL) and Folkman and Lazarus Coping Strategies Questionnaire completed. The data was analyzed by Pearson correlation and stepwise regression analysis using SPSS 20 software.
  Results
  The results showed that there is a positive relationship between quality of life and self-control components and there is negative relationship between component and escape accountability and avoid and each of the above components was predictor of mother's quality of life(P
  Conclusion
  The results suggested that interventions about training of adaptive coping strategies can be taken to improve the quality of life.
  Keywords: diabetes, Quality of life, coping strategies