فهرست مطالب

فصلنامه استراتژی راهبردی جنگل
پیاپی 8 (تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1398/05/08
 • تعداد عناوین: 3
|
 • الهام بنی هاشمی*، مهدی مرادی، پژمان طهماسبی صفحه 1
  منطقه حفاظت شده تنگ صیاد با مساحت 27000 هکتار یکی از چندین منطقه حفاظت شده استان چهارمحال و بختیاری می باشد که در قسمت شمال شرقی این استان واقع شده است. از این منطقه طی سال های 1392-1394، 294 گونه گیاهی، 181 جنس و 39 تیره جمع آوری و شناسایی گردید. جنس گون با 15 گونه، بیشترین تعداد گونه در جنس را به خود اختصاس داده است. در این مطالعه بیشتر گونه ها متعلق به دو لپه ای ها با 256 گونه و پس از آن تک لپه ای ها با 38 است. خانواده Astraceae ( 59 گونه)، Fabaceae (33 گونه)، Labiatae ( 28 گونه) و خانواده Poaceae ( 27 گونه) به ترتیب بزرگترین تیره های منطقه از نظر فراوانی گونه هستند. گروه بندی گونه ها بر مبنای طبقه بندی زیستی رانکایر نشان داد که همی کریپتوفیت ها ( 54/52 درصد)، تروفیت(39/23 درصد)، کامفیت(9/11 درصد) ، ژئوفیت(47/8 درصد) و فانروفیت ها 41/4 درصد از گونه های منطقه را به خود اختصاص می-دهند. از نظر کوروتیپ، بر اساس روش زهری، بیشترین عناصر رویشی مربوط به ناحیه ایرانی-تورانی است. هم چنین در امر تولید گیاهان دارویی، از مجموع 126 گونه دارویی شناسایی شده خانواده های Astraceae با 25 جنس و Labiatae با 19 جنس بیشترین فراوانی گونه های گیاهی را به خود اختصاص داده اند
  کلیدواژگان: پراکنش جغرافیایی، شکل زیستی، فلور، گیاهان دارویی، منطقه حفاظت شده تنگ صیاد
 • محسن بهمنی*، فاطمه مصطفوی صفحه 31
  از جمله مسائل مهمی که امروزه جوامع مختلف با آن روبرومی باشند، مسئله آلودگی محیطزیست می باشد. زیست پالایی گیاهی به عنوان فنی برای جذب و کاهش آلودگی فلزات سنگین در محیط زیست مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور بررسی توانایی جذب کادمیوم در برگ گونه های درختی سروخمره ای(Thujaorientalis) و نارون چتری (Ulmusumbraculifera) مورد استفاده در سطح شهر شهرکرد صورت گرفته است. بدین منظور در مناطق آلوده شهر شامل (خیابان کاشانی و ترمینال مسافربری شهرکرد) ومنطقه شاهد(دانشگاه شهرکرد) در اواخر فصل بهار اقدام به نمونه برداری از برگ-های درختان مذکور گردید و میزان غلظت کادمیوم در برگ با استفاده از دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS انجام و از آزمون چند دامنه ای دانکن برای مقایسه میانگین ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار تجمع فلز کادمیوم، در رویشگاه آلوده (خیابان کاشانی) بیشتر از رویشگاه های دیگر بوده، ضمن اینکه بیشترین مقدار تجمع فلز کادمیوم در گونه درختی سرو خمره ای یافت شد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، کادمیوم، سروخمره ای، نارون، شهرکرد
 • یوسف تقی ملایی* صفحه 37
  قطعه بندی تصویر یکی از مهم ترین فرآیندهای پردازش تصویر است. قطعه بندی تصویر روش تقسیم یا تقسیم یک تصویر به بخش است، که قطعه نامیده می شود. این برای برنامه های کاربردی مانند فشرده سازی تصویر یا تشخیص چهره اغلب مفید است، زیرا برای این نوع برنامه ها، پردازش کل تصویر ناکارآمد است. بنابراین، قطعه بندی تصویر برای جداسازی قطعات از تصویر برای پردازش بیشتر استفاده می شود. چندین تکنیک قطعه بندی تصویر وجود دارد، که تصویر را به چند بخش بر اساس ویژگی های خاص تصویر مانند مقدار شدت، رنگ، بافت و غیره پیکسل تقسیم می کند. این تکنیک ها بر اساس روش قطعه بندی، طبقه بندی می شوند. در این مقاله، تکنیک های قطعه بندی تصویر بررسی مورد بحث و در نهایت مقایسه مزایای آنها و معایب ذکر شده است.
  کلیدواژگان: پردازش تصویر، کشف لبه، روش ناحیه، روش آبریز
|
 • M.Moradi, E.Banihashemi*, P.Tahmasbi Page 1
  The Tang Sayyad protected area with an area of 27,000 hectares is one of several protected areas of Chaharmahal and Bakhtiari Province, located in the northeastern part of this province. from this area, 294 plant species, 181 genera and 39 families were collected and identified during the years 2013-2015. The genera of Astragalus (15 species) has the largest number of species in the genera. In this syudy, most of the species, 256 species, belong to dicotyledons and then 38 species belong to monocotyledons. The family Astraceae (59 species), Fabaceae (33 species), Labiatae (28 species), and Poaceae (27 species) are the largest families, according to species abundance, in this area, respectively. Grouping of species based on Rankaier biological classification showed that hemicryptophytes (52.54%), Therophytes (23.39%), Chamaephytes (11.9%), Geophytes (8.47%), And phanerophytes (4.41%) to allocate of the species in the area. Chorotype of the most species belonged to Irano-Turanian on the basis of Zohary’s criterion. Also in the production of medicine plant, of the 126 species identified, Astraceae families (25 genera) and Labiatae (19 genera) have the most abundance speicies
  Keywords: Geographic Distribution, Biological Form, Flora, Medicine Plants, Tang Sayyad Protected Area
 • Bahmani .M., Fatomeh Mostafavi Page 31
  One of the greatest issues that the different communities is facing today is that of environmental pollution. Biomonitoring is considered as a technical to absorb and reduce heavy metal pollution. This study was done to evaluate the ability of absorption of Cadmium concentration in the leaves of Thujaorientalis and Ulmusumbraculifera tree species in Shahrekord, Iran. To this purpose, testing was conducted in areas with high levels of traffic (Kashani Street and Shahrekord Terminal) as polluted areas, and Shahrekord University considered as control area at the end of spring. Cadmium concentration analyzed in the leaves of each species by AAS. Results indicated that cadmium concentration in one polluted area, Kashani Street, was higher than in other areas. Also the highest level of lead accumulation was observed in the leaves of Thujaorientalis
  Keywords: Heavy metals, Cadmium, Thujaorientalis, Ulmusumbraculifera, Shahrekord
 • Yousef Taghi Mollaei* Page 37
  Image segmentation is one of the most important processes in image processing. Dividing an image is a method of dividing or dividing an image into a section, which is called a segments. This is often useful for applications such as image compression or face recognition, because for this type of program, the whole image processing is inefficient. Therefore, image segmentation is used to separate parts of the image for further processing. There are several image segmentation techniques that divide the image into several sections based on specific image characteristics such as intensity, color, texture, and so on. These techniques are classified according to the classification method. In this paper, the techniques of image segmentation are examined, discussed, and finally compared to their advantages and disadvantages
  Keywords: image processing, edge detection, Region Based, Watershed Based