فهرست مطالب

طب ورزشی - پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1396)
 • پیاپی 19 (پاییز و زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد رضا بدیهیان *، هومن مینونژاد، فواد صیدی صفحات 139-152
  کف پای صاف اثر خود را به شکل زنجیره ای به مفاصل و سگمان های فوقانی انتقال می دهد و منجر به اختلال در زنجیره حرکتی می شود. هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر کفی طبی بر فعالیت الکترومیوگرافی عضلات اطراف مفصل مچ پای ورزشکاران دارای کف پای صاف حین انجام حرکت پرش فرود تک پا بود. در تحقیق حاضر تعداد 15 ورزشکار دارای ناهنجاری کف پای صاف 18 تا 23 سال به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری این تحقیق انتخاب شدند. فعالیت الکترومیوگرافی از چهار عضله (تیبیالیس قدامی، پرونئوس لانگوس، گاستروکنمیوس داخلی و سولئوس) حین حرکت پرش- فرود تک پا در دو وضعیت با و بدون کفی به ثبت رسید. نتایج آزمون های آماری نشان داد بین فعالیت عضلات تیبیالیس قدامی (0/002=p) و پرونئوس لانگوس (0/045=p) در مرحله فیدفورواردی و بین فعالیت عضلات تیبیالیس قدامی (0/049=p)، پرونئوس لانگوس (0/042=p)، گاستروکنمیوس داخلی (0/015=p ) و سولئوس (0/005=p) در مرحله فیدبکی، در دو وضعیت با و بدون کفی طبی تفاوت معنا داری وجود دارد. کفی طبی با تغییر در عملکرد عصبی- عضلانی عضلات تیبیالیس قدامی، پرونئوس لانگوس، گاستروکنمیوس داخلی و سولئوس می تواند خطر بروز آسیب و اختلالات زنجیره حرکتی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: پرش - فرود تک پا، عضلات مچ پا، فعالیت الکترومیوگرافی، کف پای صاف، کفی طبی
 • ادریس باوردی مقدم، سیدصدرالدین شجاع الدین، نرمین غنی زاده حصار، علی اکبرنژاد * صفحات 153-167
  این مطالعه به منظور بررسی تغییرات حس عمقی مفصل زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو متعاقب یک دوره فعالیت کنترل شده هوازی انجام شد. جامعه آماری شامل مردان سالمند فعال مبتلا به استئوآرتریت زانو آذربایجان غربی است. که از بین آن ها 20 نفرحداقل 2 جلسه در هفته به فعالیت ورزشی می پرداختند، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه 10 نفری (هوازی و کنترل) تقسیم شدند. آزمودنی ها به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته برنامه تمرین هوازی را اجرا نمودند. برای اندازه گیری حس عمقی زانو از الکتروگونیامتر استفاده گردید. از آزمون آماری t مستقل برای بررسی نتایج بین گروهی و آزمون t زوجی برای بررسی نتایج درون گروهی استفاده شد. یافته ها نشان داد حس عمقی، در مقایسه درون گروهی (0001/0p=) در گروه هوازی و در مقایسه بین گروهی (001/0p=) اختلاف معنی دار بود. به طورکلی نتایج نشان داد که به کارگیری هشت هفته تمرین هوازی می تواند عاملی اثرگذار بر بهبود حس عمقی زانو مردان سالمند مبتلا به استئوآرتریت زانو شود.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، الکتروگونیامتر، تمرین هوازی، حس عمقی زانو، مردان سالمند
 • پریسا صداقتی * صفحات 169-184
  براساس نظر محققان عملکرد ورزشی نسبت به فعالیت های زندگی روزانه به سطوح بالاتری از ثبات مرکزی در ورزشکاران نخبه نیاز دارد. به علاوه آزمون غربالگری حرکت عملکردی اطلاعات مفیدی را درباره حرکت، ثبات در زنجیره حرکتی و پیش بینی آسیب فراهم می کند. حال سوال این است، آیا بین نتایج آزمون غربالگری حرکت عملکردی با تعادل پویا و عملکرد ناحیه مرکزی بدن در دختران بسکتبالیست ارتباطی وجود دارد؟ تحقیق حاضر از نوع تحقیقات مقطعی است. آزمودنی های تحقیق 38 دختر بسکتبالیست در سطح باشگاهی با سابقه حداقل دو سال در شهر قم بودند که با توجه به معیارهای تحقیق به عنوان آزمودنی در تحقیق شرکت کردند. برای ارزیابی استقامت عضلات ثبات دهنده ناحیه مرکزی بدن از آزمون های مک گیل و برای ارزیابی عملکرد حرکتی آزمودنی ها از مجموعه آزمون های غربالگری حرکت عملکردی استفاده شد. از آزمون رگرسیون چندگانه نیز برای تحلیل داده ها استفاده شد (05/0 P≤). از بین متغیرهای پیش بین تنها بین استقامت فلکسور ناحیه مرکزی و تعادل پویا با نمره های غربالگری حرکت عملکردی ارتباط معنادار مشاهده شد (01/0 (P≤. ارتباط بین استقامت فلکسورهای جانبی و اکستنسورهای تنه با نمره های غربالگری حرکت عملکردی معنادار نبود.نتایج نشان داد مدل رگرسیونی این تحقیق در پیش بینی نمره های غربالگری حرکت عملکردی مدل متوسطی است، که توانسته 5/58 درصد واریانس نمره های غربالگری حرکت عملکردی را پیش بینی کند. اگرچه به طور مشخص در بین آزمون های انجام گرفته، استقامت عضلات فلکسور تنه و تعادل پویا می تواند پیش بینی کننده نمره های غربالگری حرکت عملکردی باشد و ارتباط مثبتی با آن دارند.
  کلیدواژگان: استقامت عضلانی، بسکتبال، ثبات مرکزی، غربالگری عملکردی حرکت، ورزشکاران
 • بهمن میرزایی، علی شمسی ماجلان*، رسول بیاتی صفحات 185-196
  هدف از این مطالعه مقایسه ثبات مرکزی، تعادل و نمرات FMS کشتی‏گیران آزاد و فرنگی رده سنی 20-16 سال استان گیلان می‏باشد. جامعه پژوهش حاضر کشتی‏گیران استان گیلان بودند که 30 کشتی‏گیر آزادکار (با میانگین سن: 00/1±60/17 سال، قد: 06/0±74/1 متر، وزن: 73/16±03/75 کیلوگرم و شاخص توده‏بدنی: 66/4±54/24 کیلوگرم بر مترمربع) و 30 کشتی‏گیر ‏فرنگی‏کار (با میانگین سن: 17/1±73/17 سال، قد: 06/0±74/1، وزن: 88/12±10/70 کیلوگرم و شاخص توده بدنی: 42/3±05/23 کیلوگرم بر مترمربع) در این تحقیق شرکت کردند. برای ارزیابی ثبات مرکزی از تست مگیل، ارزیابی تعادل پویا آزمون Y و ارزیابی حرکت عملکردی از آزمون‏های FMS ارائه شده توسط کوک استفاده شد. ب
  یافته ها
  یافته‏های تحقیق در زمینه ثبات مرکزی نشان داد که فرنگی‏کاران به طور معنی داری در آزمون‏های پل زدن به پهلوی راست (01/0=P) و آزمون سورنسن (01/0=P) بهتر از آزادکاران بودند اما تفاوت معنی‏داری در نمره کل آزمون ثبات مرکزی نشان داده نشد (05/0 کلیدواژگان: آزمون مگیل، آزمون FMS، تستY، کشتی آزاد، کشتی فرنگی
 • فهیمه رحمانی *، مهدی خالقی تازجی، امیر لطافت کار صفحات 197-215
  هدف
  از این مطالعه مقایسه نمرات آزمونهای عملکردی تارارا در مردان فعال با و بدون ناهنجاریهای زانوی ضربدری و پرانتزی بود.
  روش ها
  60 مرد فعال 18 تا 25 سال با و بدون ناهنجاریهای ضربدری و پرانتزی (هر گروه 20 نفر، ارزیابی بوسیله کولیس) به صورت هدفمند انتخاب و در این مطالعه شرکت کردند. سپس آزمودنیها به اجرای آزمونهای عملکردی 16 مرحله ای تارارا پرداختند. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شد
  نتایج
  نتایج نشان داد بین سه گروه، فقط در اجرای 7 آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد و گروه ضربدری در اجرای این 7 آزمون ضعیف تر از دو گروه دیگر بودند. همچنین در اجرای آزمونهای تارارا بین افراد با و بدون ناهنجاری پرانتزی تفاوت معناداری یافت نشد که این امر نشان می دهد این ناهنجاری خود در اجرای برخی آزمونها برتری محسوب می شود.
  بحث: با افزایش بدراستایی ها و ناهنجاری های وضعیتی زانو در میان ورزشکاران، اهمیت تاثیر این ناهنجاری ها بر عملکرد ورزشی جایگاه ویژه خود را بیش از پیش نمایان تر می سازد. با توجه به نتایج باید توجه بیشتری از سوی مربیان به ناهنجاری زانوی ضربدری در رابطه با در نظر گرفتن اقداماتی جهت برطرف نمودن آن شود.
  کلیدواژگان: آزمون های عملکردی، آزمون های عملکردی تارارا، ناهنجاری های وضعیتی، زانوی ضربدری، زانوی پرانتزی
 • مصطفی زارعی *، حامد عباسی صفحات 217-242
  بیش از نیمی از بازیکنان فوتبال را بازیکنان زیر 18 سال تشکیل می دهند. خطر بروز آسیب نیز در این بازیکنان بالا است اما مطالعات اندکی درزمینه اپیدمیولوژی و پیشگیری از این آسیب ها انجام شده است. هدف از این مطالعه مروری سیستماتیک، ارزیابی مطالعات علمی انجام شده در زمینه شیوع، بروز، مکانیسم و پیشگیری آسیب های کودکان و نوجوانان است. بدین منظور پایگاه های علمی MEDLINE، EMBASE و Scopus و magiran با استفاده از کلیدواژه های”football” یا“soccer”، ‘‘youth’’، ‘‘junior*’’ ، ‘‘adolescent*’’ ‘‘pediatric،’’ ،‘‘child*’’ ‘‘injury*’’، “injury prevention” جستجوشد. درمجموع 989 تحقیق مرتبط شناسایی شد که از این میان 62 تحقیق معیارهای ورود به مطالعه ما را دارا بودند. نتایج نشان داد میزان بروز آسیب در تمرینات برای کودکان و نوجوانان از 1 تا 5 آسیب در هر 1000 ساعت تمرین متغیر بود. میزان بروز آسیب ها در مسابقه همراه با افزایش سن افزایش دارد. به طور میانگین این میزان حدود 15 تا 20 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه بود. 60 تا 90 درصد از آسیب های فوتبال حاد بودند. بیشتر آسیب ها اندام تحتانی را تحت تاثیر قرار می دادند.
  کلیدواژگان: آسیب های ورزشی، پیشگیری از آسیب، فوتبال، کودکان، نوجوانان
 • ترکان عباسی*، ملیحه حدادنژاد، فرشته افتخاری صفحات 243-258
  سندروم هایپرموبیلیتی عمومی سبب ایجاد ناهنجاری، آسیب مفصل زانو و بی ثباتی مفصل می شود. اختلال در حس وضعیت مفصل و تغییر در میزان فعالیت عضلانی این افراد نیز گزارش شده است. بنابراین هدف این تحقیق تعیین تاثیر تمرین زنجیره حرکتی بسته بر حس عمقی و میزان فعالیت الکتریکی برخی عضلات اندام تحتانی زنان هایپرموبایل بود. در این مطالعه 24 دانشجوی زن دارای سندروم هایپرموبیلیتی عمومی به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. اندازه گیری الکترومایوگرافی از عضلات واستوس مدیالیس، واستوس لترالیس، رکتوس فموریس، سمی تندونیس، بایسپس فموریس و گاستروکنمیوس داخلی حین تکلیف فرود دراپ و حس عمقی به روش گونیامتری تصاویر دیجیتال در پیش آزمون و پس آزمون به عمل آمد. پس از اجرای شش هفته تمرین زنجیره حرکتی بسته، برای تحلیل آماری از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد. پس از اجرای تمرینات، میزان فعالیت فیدفورواردی عضلات واستوس مدیالیس، واستوس لترالیس، سمی تندونیس و گاستروکنمیوس داخلی و فعالیت فیدبکی عضلات واستوس مدیالیس و واستوس لترالیس افزایش یافت. همچنین در حس عمقی مفصل زانو بهبود قابل توجهی مشاهده شد. بنابر تاثیرگذاری بالای به دست آمده، استفاده از تمرینات زنجیره حرکتی بسته در بهبود فاکتورهای ضروری ایجاد ثبات مفصل زانو از جمله هماهنگی عصبی عضلانی و افزایش درک سطح آگاهانه و غیرآگاهانه از مفصل زنان هایپرموبایل پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: الکترومایوگرافی، بی ثباتی مفصل، تمرین زنجیره حرکتی بسته، حس وضعیت مفصل، سندروم هایپرموبیلیتی عمومی
 • شهرزاد زندی*، محمدحسین میرزاراه کوشکی، حمیده منتظری طالقانی صفحات 259-268
  هدف از تحقیق حاضر پیش بینی وقوع آسیب های ورزشی ورزشکاران شرکت کننده در رشته های ورزش همگانی توسط آزمون غربالگری حرکت عملکردی (FMS) بود. پیش از شروع مسابقات 204 نفر از ورزشکاران رشته های داژبال، فوتبال گل کوچک، بسکتبال 3نفره و والیبال 2نفره شرکت کننده در المپیاد ورزش همگانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور مورد ارزیابی آزمون های غربالگری حرکت عملکردی قرار گرفتند و سپس آسیب های ورزشی در طول دوره مسابقات توسط تیم تحقیقاتی و پزشکی ثبت شدند. جمعا 79 نفر در طول مسابقات متحمل 129 آسیب شدند. نتایج آزمون لجستیک رگرشن و نتایج بررسی منحنی مشخصه سیستم (ROC) نشان داد افرادی که نمره آزمون FMS آن ها کمتر از 14 بود 63/3 برابر بیشتر از افراد دیگر در معرض ابتلا به آسیب بودند. این نتایج بیانگر این بودند که در ورزش های همگانی نیز همانند ورزش های قهرمانی می توان از آزمون های غربالگری عملکردی جهت تشخیص افرادی که بیشتر مستعد بروز آسیب هستند استفاده کرد و پیشنهاد می شود مربیان و ورزشکاران به منظور پیش بینی افراد مستعد آسیب و هدفمندتر کردن برنامه های پیشگیرانه آسیب های ورزشی از آزمون های غربالگری حرکت عملکردی در رشته های همگانی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: آسیب ورزشی، پیش بینی، غربالگری حرکت عملکردی، ریسک آسیب، ورزش همگانی
 • |
  • Mohammad Reza Badihiyan*, Hooman Minoonejad, Foad Seidi Pages 139-152
   Flat foot transfers a chain effect on the joints and upper segments and leads to disruption of kinetic chain.. Researches suggest that the use of foot orthoses may change muscle activation patterns of people with flat foot during walking and running activities to people with normal-arched feet but to date there are not studies on the effect of foot orthoses in neuromuscular control of athletes with flat foot deformity in sport tasks. The aim of this study was to compare EMG activity of muscles around the ankle joint in athletes with flat foot in the foot orthoses compared to the situation without foot orthoses, while single-leg jump-landing task is done. In this study of 15 athletes with flat foot deformity 18 to 23 years were selected purposively as the sample. EMG activity of four muscles (tibialis anterior, peroneus longus, medial gastrocnemius and soleus) during single leg jump-landing was registered in two situation with and without foot orthoses. The results showed significant differences in the feedforward activity of the tibialis anterior muscle (p = 0/002) and peroneus longus (p = 0/045) and in the feedback activity of the tibialis anterior muscle (p = 0/049), peroneus longus (p = 0/042), medial gastrocnemius (p = 0/015) and soleus (p = 0/005) between tow situations with and without the foot orthoses. Foot orthoses with changes in neuromuscular function of tibialis anterior, peroneus longus, medial gastrocnemius and soleus muscles may reduce the risk of injuries and disorders of the kinetic chain.
   Keywords: Ankle muscles, Electromyographic activiicty, Foot orthosis, Flat foot, Single leg jump-landing
  • Edris Bavardi Moghadam, Seyed Sadradin Shojaedin, Narmin Ghanizadeh Hesar, Ali Akbarnejad * Pages 153-167
   This study was done to Evaluation of knee Proprioception Changes in Older men with knee Osteoarthritis Following a period of controlled Aerobic activity. Population includes active older men with knee osteoarthritis in West Azerbaijan. 20 active man who paid at least twice a week to exercise, into two groups of 10 patients were randomly divided. Subjects for 8 weeks, three times a week program performed. Electro-goniometer was used to measure the knee Proprioception. To analyze data, independent t-test was used for evaluating results of between groups, and a Paired t test was used to check results from within groups. Results of this study showed that, Comparison within groups, knee Proprioception (p = 0.0001) was a significant difference in the group Aerobic. In comparison between groups knee Proprioception (p = 0.001) there was a significant difference. Overall, eight weeks Aerobic training significantly improves knee Proprioception in older men with knee osteoarthritis.
   Keywords: Aerobic activity, Electro-goniometer, knee Proprioception, Knee Osteoarthritis, Older men
  • Parisa Sedaghati * Pages 169-184
   Researchers suggest that the elite athletes require higher levels of core stability for exercise performance than daily living activities. In addition, functional movement screening test provides useful information about movement, stability in movement chain and the prediction of injuries. The main question of this study was whether there was a relationship between the results of functional movement screening test and dynamic balance and the function of core muscles in female basketball players. In this cross-sectional study, the participants were 38 female basketball players with at least 2 years of club experience in Qom city who were selected based on the research criteria. The McGill test was used to assess the endurance of the core stability muscles. A collection of functional movement screening tests was used to assess movement performance of the participants. The multiple regression test was used for data analysis (P≤0.05). Among predictive variables, a significant relationship was observed only between the endurance of core flexor and dynamic balance and functional movement screening scores (P≤0.01). The relationship between the endurance of lateral flexors and trunk extensors and functional movement screening scores was not significant. The regression model of this study was a moderate model to predict functional movement screening scores. It could predict 58.5% of variance of functional movement screening scores although the endurance of the trunk flexor muscles and dynamic balance could specifically predict functional movement screening scores and have a positive relationship with them.
   Keywords: athletics, basketball, Core stability, Functional movement screening, Muscle Endurance
  • Bahman Mirzaei, Ali Shamsi Majelan *, Rasoul Bayati Pages 185-196
   The aim of the present study was to examine Core stability, Balance and FMS scores differences between Freestyle and Greco-Roman youth wrestlers.30 Freestyle wrestlers (age 17/60±1/00 years, height: 1/74±0/06, weight: 75/03±16/73 kg, BMI: 24/54±4/66 kg/m²) and 30 Greco-Roman wrestlers (age 17/73±1/17 years, height: 1/74±0/06, weight: 70/10±12/88 kg, BMI: 23/05±3/42 kg/m²) participated in this study. Core stability determined using a standard sit and reach test, Balance determined using YBT. The FMS developed by Cook was used to assess functional movement (3). Greco-Roman and freestyle wrestlers were analyzed by the Independent Sample t-Test. A value of (p ≤ 0.05) was considered to be statistically significant.
   Results
   The Greco-Roman wrestlers had a significantly higher scores Core stability than Freestyle wrestlers. The Freestyle wrestlers had a significantly higher scores Balance than Greco-Roman wrestlers. No significant differences were found in the FMS scores between Freestyle and Greco-Roman wrestlers (p > 0.05).
   Discussion
   , the differences between Greco-Roman and freestyle wrestlers may be due to the wrestling style differences in training and to competition related demands.
   Keywords: Core stability, FMS, Freestyle, Greco-roman, Wrestle, YBT
  • Fahimeh Rahmani *, Mehdi Khaleghi Tazji, Amir Letafatkar Pages 197-215
   Aim: The aim of this study was to compare the Tarara performance test scores in active males with and without abnormalities of the knee
   Methods
   60 active men with and without genu varum and genu valgum abnormalities (each group 20 men) purposefully selected and participated in this study. deformities were measured using caliper. Then, participants performed Tarara 16-step functional tests. Data were analyzed by approachs Descriptive Statistics and ANOVA and Tukey HSD.
   Results
   and the
   Results
   showed that among participants whit and without genu valgum and genu varum abnormalities, in performing 7 tests ( jump, balance Y, lumbar endurance, abduction and adduction of the hip-Planck-hand, lee triple, Nordik hamstring), there are significant differences and subjects whit genu valgum abnormalities in performing these 7 tests were weaker than of another two groups, Also in Tarara performance tests among participants whit and without genu varum abnormalities found no significant differences between two groups.
   Discussion
   With increasing mal-alignment and abnormalities of the Knee among athletes, the importance of the effect of these abnormalities on performance represents its special place more than ever before. due to this matter trainers should pay more attention to this type of abnormality and try to fix it. this findings indicate that having genu varum abnormality is a kind of superiority in performing some tests. in performing other Tarara performance tests, there were not observed significant difference among three groups.
   Keywords: functional tests, functional tests Tarara, Conditional abnormalities, genu valgum, genu varum
  • Mostafa Zarei *, Hamed Abbasi Pages 217-242
   More than half of football players are under 18. The risk of injury to these players is high, but there are few studies in the field of epidemiology and prevention of injuries. Thus, the purpose of this systematic review was to evaluate scientific studies on the prevalence, incidence, mechanism, and prevention of injuries to children and adolescents. Scientific data bases including MEDLINE, EMBASE, SCOPUS and MAGIRAN were searched using the keywords "football" or "soccer", "youth", "junior ", "adolescent ", "pediatric,", '' child '' '' 'injury ‘,' injury prevention'. 989 studies were identified, of which 62 studies satisfied the inclusion criteria to enter the review.
   The results showed that the incidence of injury in training for children and adolescents varied from 1 to 5 injuries per 1000 hours of training. The incidence of injuries in the competition increases with age. On average, this was about 15 to 20 injuries per 1000 hours. 60 to 90 percent of injuries were acute. Most injuries affected the lower extremities. Strain and sprain were the most common types of injuries in children and adolescents.
   Keywords: Adolescents, children, football, prevention of injury, sport injuries
  • Torkan Abbasi *, Malihe Hadadnezhad, Fereshteh Eftekhari Pages 243-258
   Effects of 6-week CKC Training on Proprioception and Electrical Activity of Some Lower Extremity Muscles in Females with Generalized Joint Hypermobility Syndrome Generalized joint hypermobility syndrome causes abnormality, knee joint injury and instability. It has also been reported to have a deficit in the joint position sense and differences in the level of muscle activity. The purpose was to determine the effect of closed-kinetic-chain training on proprioception and the electrical activity of some lower extremity muscles in hypermobile females. Twenty-four females with generalized joint hypermobility syndrome participated voluntarily in this study. The subjects were randomly divided into Control and experimental groups. The muscle activity of the some lower extremity muscles; vastus medialis, rectus femoris, vastus lateralis, semitendinosus, biceps femoris and medial gastrocnemius was measured during drop landing by surface electromyography and knee position sense error via Imaged-based goniometry. Then experimental group performed training program for six weeks. Finally Shapirovilk test and covariance was used to data analyzing. The results showed, the closed-kinetic-chain training improves proprioception and the level of feed-forward activity of the Vastus medialis, Vastus lateralis, semitendinosus and medial gastrocnemius and the feedback muscle activity of Vastus Medialis and Vastus lateralis increased significantly. We concluded, the closed-kinetic-chain training can be considered as a safe and effective training method to improve the essential factors for stability of joints in the hypermobile females.
   Keywords: CKC training, Electromyography, Generalized joint hypermobility syndrome, instability, joint position sense
  • Shahrzad Zandi *, Mohammad Hosein Mirzarah Kooshki, Hamideh Montazeri Taleghani Pages 259-268
   The aim of this study was the prediction of sport injuries in athletes participating in recreational sports with functional movement screening test (FMS). Two hundred and four athletes participating in Dodgeball, 3 on 3 basketball, 2-player volleyball and minifootball have been assessed with functional movement screening tests prior to the recreational sport Olympiad of the medical universities of Iran. Sport injuries have been recorded during the matches by research and medical team. In total, 79 athletes have endured 129 injuries during the Olympiad. The results of the logistic regression test and the Receiver operating characteristic (ROC) curve showed that the athletes with the FMS score of less than 14 are 3.63 times more vulnerable to injuries. These findings emphasize on using the FMS tests for screening athletes with high risk of injuries in recreational sports as well as the championship sports and using FMS test for predicting vulnerable athletes and organizing more targeted preventive strategy plans in recreational sports by coaches and athletes is suggested.
   Keywords: sport injuries, Prediction, Functional movement screening, Risk of injury, Recreational sports