فهرست مطالب

School administration - Volume:6 Issue: 1, 2018
 • Volume:6 Issue: 1, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/04/30
 • تعداد عناوین: 16
|
 • سید احمد مدنی*، محمدرضا تمنایی فر، مرتضی فلاحی صفحات 1-21
  هدف پژوهش حاضر بررسی پیامدهای حضور فیزیکی دانش آموزان پایه ششم در مدارس تک دوره، از منظر اقدام به رفتارهای خشونت آمیز و قلدری است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر اجرا توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانش آموزان پایه های اول و ششم در مدارس ابتدایی شهرستان کاشان تشکیل می دهند. نمونه آماری تحقیق از 389 دانش آموز پایه اول و 464 دانش آموز پایه ششم تشکیل شده است که با توجه به طرح تحقیق، به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. برای بررسی وضعیت زورگویی، خشونت و قربانی شدن در بین دانشآموزان پایه اول از پرسشنامه قلدری و قربانی (چان، مایرن و کروشا، 2005) و برای دانش آموزان پایه ششم از مقیاس دانش آموزان مدرسه (هامبورگر، باسیل و ویولو، 2011) استفاده شد که در آن پنج مولفه در زمینه قلدری و رفتارهای خشونت آمیز وجود دارد. تحلیل ها نشان داد که با حضور دانش آموزان پایه ششم در مدارس ابتدایی، میزان بروز قلدری و خشونت افزایش یافته است. ، پیامدهای حضور ششمی ها در مدارس دخترانه و پسرانه متفاوت است. در مدارس پسرانه، کلاس اولی ها بیش از همپایه های خود در مدارس دخترانه در معرض آزارهای فیزیکی و روحی دانشآموزان پایه های بالاتر قرار میگیرند. اگر چه معلوم شد که عمده قلدری ها بر روی دانش آموزان پایه اول را همتایان خودشان مرتکب می شوند؛ اما حجم قابل توجهی از این رفتارهای خشونت آمیز را پسران پایه ششم مرتکب می شوند. سرانجام، تحلیل ها نشان داد که هم پایه اولی های دختر و پسر در مدارس تک دوره، نسبت به همتایان خود در مدارس دودوره، بیشتر مرتکب قلدری می شوند.
  کلیدواژگان: آموزش ابتدایی، ساختار نظام آموزشی، پایه ششم، پایه اول، قلدری
 • زهرا شیخ محمدی، علی خلخالی * صفحات 22-42
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه زیسته مدیران از رهبری برنامه درسی مدارس متوسطه شهرستان رودسر انجام شده است. این مطالعه، پژوهشی کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش، کلیه مدیران مدارس دوره متوسطه دوم شهرستان رودسر در سال تحصیلی 96-1395 بودند. برای انتخاب این افراد از نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق استفاده شده است. مصاحبه شامل 9 سوال بازپاسخ در زمینه تجارب مدیران درباره رهبری برنامه درسی (از 30تا 40دقیقه) بود. پس از مصاحبه با 8 نفر از مدیران با سابقه مدیریت و تجربه کافی در دوره متوسطه دوم، دستیابی به غنای اطلاعاتی، اشباع و تکرار داده ها حاصل شد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش هفت مرحله ای کلایزی انجام شد. از داده های پژوهش 30 زیردرون مایه استخراج شد که در 7درون مایه موضوعی اصلی (تجربیات مثبت مدیران از رهبری برنامه درسی و تجربیات منفی مدیران از رهبری برنامه درسی) طبقه بندی شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که رهبری برنامه درسی ناظر بر مسئولیت ها و نقش های مدیران مدارس است، اما سازه ای است که کم تر با رویکرد مدیران مدارس مورد توجه صاحب نظران این حیطه قرار گرفته است. بنابراین، نقش مدیران مدارس در رهبری برنامه درسی باید مورد توجه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: تجربه زیسته، رهبری برنامه درسی، مدیران مدارس، پدیدارشناسی
 • شوبو عبدالملکی*، فخرالسادات نصیری ولیک بنی، محمدرضا اردلان، افشین افضلی صفحات 43-61
  هدف این پژوهش ارزشیابی برنامه تعالی مدرسه بر اساس مدل سیپ بوده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی از نوع اکتشافی متوالی است. در مرحله کیفی از روش تحلیل مضمون و در مرحله کمی از رویکرد ارزیابی استفاده شد. مصاحبه شوندگان در مرحله کیفی 20 نفر از اساتید علوم تربیتی و متخصصان برنامه تعالی مدرسه بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. براساس داده های بخش کیفی، پرسشنامه ای 94 سوالی ساخته شد و بین 656 نفر از کارشناسان ، مدیران و معلمان مدارس متوسطه دوم استان های کردستان، همدان و کرمانشاه که به صورت نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شده بودند، اجرا شد. روایی پرسشنامه از لحاظ صوری ، محتوایی و سازه مورد تایید اساتید علوم تربیتی قرار گرفت و پایایی آن نیز بر اساس آلفای کرونباخ 83/0 محاسبه شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون دو جمله ای، تحلیل عاملی تاییدی، نمره z، تحلیل واریانس مکرر استفاده شد. نتایج پژوهش موید مطلوبیت شاخص های نکویی برازش و اعتبار مقیاس ارزشیابی در قالب 19 ملاک و 82 نشانگر بود. زمینه ، درون داد و فرایندهای برنامه پایین تر از متوسط و برون دادها در سطح مطلوب قرار دارند. همچنین عوامل فرهنگی در زمینه ، منابع اطلاعاتی در درون داد ، خلاقیت در فرایند و مشارکت در برون داد دارای بالاترین کیفیت و نیازسنجی در زمینه، منابع مالی مربوط به درون داد ، نظارت در فرایند و نوآوری در برون داد دارای کمترین کیفیت در ارزیابی برنامه بودند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، برنامه تعالی مدرسه، مدل سیپ، مدارس متوسطه دوم
 • نجمه حاجی پور عبایی*، محمود ابوالقاسمی صفحات 62-81
  با توجه به اهمیت و تاثیر گذاری مدیریت مدارس ،هدف کلی این تحقیق« بررسی وضعیت مدیریت مدارس متوسطه کرمان بر اساس مدل های مدیریتی تونی بوش (مدل رسمی،سیاسی،همکارانه،ذهنی،مبهم و فرهنگی) »است. روش تحقیق،روش ترکیبی از نوع همسوسازی (مدل همگرا) است. جامعه آماری در بخش کمی ،کارکنان مدارس متوسطه شهر کرمان به تعداد 2090 بود. در فاز کمی پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 42 سوال طراحی و سپس این پرسشنامه بین نمونه 325 نفری (طبق فرمول کوکران) از کارکنان مدارس متوسطه شهر کرمان که با روش خوشه ایانتخاب شده بودند قرار گرفت. داده های جمع آوری شده با نرم افزار spss و لیزرل مورد تحلیل قرار گرفتند. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0. 93 محاسبه و روایی سازه پرسشنامه نیز با استفاده از تحلیل عاملی تایید شد. نتایج نشان داد میزان کاربرد همه مدل ها ارائه شده بوش در مدارس کرمان بطور معنی داری زیر حد متوسط است. همچنین مشخص شد بین میزان استفاده مدیران از مدل ها تفاوت معنی داری وجود داردبطوریکه مدل همکارانه درمقایسه با سایر مدل ها در بالاترین اولویت و مدل های فرهنگی ، رسمی،سیاسی ، ذهنی و ابهامی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار دارند. در بخش کیفی نتایج حاصل از تحلیل محتوای مصاحبه های پژوهشی با 15 نفر ازاساتید و مدیران برجسته اموزش و پرورش که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند در خصوص ویژگی های مدیریتی مدارس از 4 بعد مورد توجه در مدل های بوش یعنی اهداف،ساختار،ارتباط با محیط و رهبری نیز نشان از لزوم توجه بیشتر به روند پرورش،انتخاب،انتصاب و بکارگیری مدیران مدارس داشت.
  کلیدواژگان: مدیریت مدارس، مدل های بوش، مدل رسمی، مدل همکارانه
 • الهام حیدری*، ملیحه صحرانورد صفحات 82-101
  هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ارزش های کاری و ویژگی های رفتاری معلمان نسل شبکه با نسل پیشین در دوره اول متوسطه شهر شیراز بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری نیز کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر شیراز بودند که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها مقیاس نمایه نسل شبکه (برک، 2010) و ارزش های کاری نسل شبکه (گارسوی و همکاران، 2013) بود که پس از محاسبه روایی آنها با تحلیل گویه و پایایی آن ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، بین نمونه توزیع و داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی مانند فراوانی و میانگین و آمارهای استنباطی مانند تی تست مستقل، تی تست تک نمونه ای و تحلیل واریانس طرح های تکراری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های رفتاری معلمان نسل شبکه و نسل پیشین معلمان تفاوت معناداری وجود دارد. به علاوه، بین ارزش های کاری آنان نیز تفاوت معناداری مشاهده شد. به گونه ای که در معلمان نسل شبکه ابعاد محوریت کار، عدم انطباق با هنجارهای سازمان، تعادل بین کار و زندگی، رهبری و قدرت بیشترین میانگین و در معلمان نسل پیشین، بعد چالش با فناوری دارای بیشترین میانگین بوده اند. همچنین نتایج نشان داد که در هر نسل نیز بین ارزش های کاری تفاوت معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: نسل شبکه، ارزش های کاری نسل شبکه، مطالعات نسل شناسی، آموزش و پروش
 • جمال حاتمیان*، حسن رضا زین آبادی، بیژن عبدالهی، حسین عباسیان صفحات 102-120
  هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مهم ترین پیشایند ها و پسایند های جامعه یادگیرنده حرفه ای در مدارس ابتدایی به منظور توسعه مبانی نظری آن با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی پدیدارنگاری می باشد. جامعه پژوهشی شامل: اساتید دانشگاه در رشته مدیریت آموزشی، دانشجویان دکتری یا فارغ التحصیلان دکتری رشته مدیریت آموزشی و مدیران ، معاونین آموزشی و معلمان موفق مدارس ابتدایی شهرستانهای استان تهران که 26 نفر به عنوان اطلاع رسان از طریق نمونه گیری نظری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب و داده ها با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و عمیق گرد آوری شده است. روش تحلیل داده ها: تحلیل محتوای استقرایی با کدگذاری در سه سطح باز، محوری وگزینشی بوده است. نتایج نشان دادند که؛ مهمترین پیشایند های این رویکرد در مدارس ابتدایی شامل: 1) رهبری آموزشی ،2)فرهنگ سازمانی ، 3)یادگیری مشارکتی و 4)ساختار سازمانی و مهمترین پسایندها آن شامل: 1)بهبود مستمر عملکرد معلم ، 2)احساس تعلق به شغل و مدرسه و3)احساس خشنودی از شغل و مدرسه ،می باشند. بررسی یافته ها بیانگر آن است که با فراهم ساختن بستر لازم برای شکل گیری جامعه یادگیرنده حرفه ای بر اساس نشانگرهای شناسایی شده ؛ می توان مدارس ابتدایی را به محیطی برای یادگیری مستمر تبدیل کرد.
  کلیدواژگان: پیشایند ها، پسایندها، جامعه یادگیرنده حرفه ای، رویکرد کیفی، پدیدار نگاری
 • سینا آرمان*، صلاح الدین مولانایی صفحات 121-134
  امروزه با تغییر شیوه زندگی مردم و دور شدن تدریجی آنها ازطبیعت با ساکن شدن در ساختمان های مدرن، ارتباط کودکان با طبیعت بسیار کاهش یافته و خصوصیت ماشینی ساختمان های مدرن بر رفتار آنها تاثیرات منفی می گذارد. مدارس سبز مدارسی هستند که دانش آموزان را برای رویارویی با تحولات اجتماعی و زیست محیطی آماده می کنند و ارتباط دانش آموزان را با جامعه و محیط زیست بالا می برند. سوالاتی نظیر (مدارس انسانی چه مزیت هایی نسبت به مدارس مکانیکی دارند و یا این که گیاهان چگونه می توانند مدارس مدرن را به مدارس انسانی تبدیل کنند؟) پرسش هایی هستند که پژوهش حاضر به آن ها می پردازد و در شرح مقاله به این سوالات پاسخ داده می شود. در راستای پاسخ گویی به سوالات فوق آزمایش هایی بر روی مدرسه ابتدایی پسرانه شاهد شهر سنندج، جهت سنجش میزان تاثیرگذاری گیاهان بر دانش آموزان در مکان های مختلف مدرسه صورت گرفت. تمام جزییات آزمایش و مشاهدات صورت گرفته استخراج شده و در جداولی دسته بندی شدند. گردآوری اطلاعات در این مقاله از طریق میدانی صورت گرفت و درنهایت با تفسیر و تحلیل اطلاعات گرداوری شده، گزارشی از یافته ها در مقاله ارائه شده است. در این مقاله ارزیابی نهایی بر اساس نظراتی است، که خود کاربران در میان می گذارند و نتایجی است که در پژوهش های مرتبط صورت گرفته، به دست آمده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهند که گیاهان نقش بسزایی در انسان گرا کردن مدارس مدرن دارند و در ادامه نتایجی نظیر این که گیاهان در فضای آموزشی راحتی، زیبایی، پاکیزگی، انعطاف پذیری، حال خوب، احساس آرامش، سرزندگی، صمیمیت را در فضای آموزشی افزایش می دهند.
  کلیدواژگان: تاثیر گیاهان، مدارس، انسان گرایی، مدیریت
 • رفیق حسنی*، محسن خضری صفحات 135-152
  پژوهش حاضر با هدف تدوین و آزمون مدل معادله ساختاری رابطه بین هوش فرهنگی مدیران مدارس و فرهنگ مدرسه انجام شده است. روش تحقیق توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه مدیران، معاونین و معلمان مدارس متوسطه دوره دوم شهر مهاباد به تعداد 370 نفر بود. برای نمونه گیری ابتدا با محاسبه حجم نمونه از طریق معادله کوکران تعداد 221 نفر انتخاب و از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، استفاده شده است. ابزار تحقیق نیز برای جمع آوری داده ها پرسشنامه فرهنگ مدرسه لیزوت (1991) و پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و همکاران (2006) بوده که قبل از اجرا، اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت که در نهایت داده ها در دو بخش توصیف و آزمون فرضیه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های تحقیق نشان داد که شاخص های نیکویی برازش مدل از برازش خوبی برخوردار هستند و بین هوش فرهنگی مدیران مدارس با فرهنگ مدرسه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ابعاد هوش فرهنگی به ترتیب بعد فراشناختی (46/. =R) ، شناختی (24/. =R) ، انگیزشی (16/. =R) ، و رفتاری (18/. =R) با فرهنگ مدرسه رابطه مثبت و معناداری دارند.
  کلیدواژگان: هوش فرهنگی، فرهنگ سازمانی، مدارس دوره دوم متوسطه، معادلات ساختاری
 • علی محمد ناعمی * صفحات 153-168
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مدیران مدارس ابتدایی سبزوار انجام شد. روش پژوهش نیمه تجربی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری را تمامی مدیران مدارس ابتدایی سبزوار در سال 94-1395 تشکیل دادند که تعداد 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. آن گاه از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. گروه آزمایش، آموزش معنویت را طی 10 جلسه90 دقیقه ای دریافت کرد و گروه کنترل هیچ مداخله ای نداشت. بعد از اتمام برنامه از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. گردآوری داده ها با پرسشنامه های تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی انجام شد که روایی و پایایی آن ها مطلوب گزارش شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کواریانس با کمک نرم افزار SPSS23 انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی موثر است. همچنین آموزش معنویت واریانس تعهد سازمانی (37%) ، نگهداشت نیروی انسانی (41%) و اشتیاق شغلی (26%) را تبیین کرد. بنابراین، آموزش معنویت بر تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی و اشتیاق شغلی مدیران ابتدایی تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: آموزش معنویت، تعهد سازمانی، نگهداشت نیروی انسانی، اشتیاق شغلی
 • حمید فرهادی راد ، حسین الهام پور، دنیا دوستی صفحات 169-188
  این تحقیق از نظر هدف، نظری-کاربردی و از نظر گردآوری و تحلیل اطلاعات در زمره پژوهش های توصیفی به شمار می رود. جامعه ی آماری شامل 41819 دانش آموزان شاغل به تحصیل در سال تحصیلی 1396-‍‍1395 (21860 نفر پسر و 20031 نفر دختر) بودند که از بین آن ها 355 نفر بر اساس روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب شد. برای شناسایی عوامل موثر بر انتخاب مدرسه از پرسشنامه محقق ساخته 41 گویه ای که بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده بود، استفاده گردید. در این تحقیق برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ و برای اطمینان از روایی ابزارها از روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد. روش پژوهش توصیفی و برای تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی به روش مولفه های اصلی انجام گرفت. نتایج نشان داد که سه عامل اصلی شامل توانمندی مدرسه، ساختار کالبدی مدرسه و بازتاب بیرونی مدرسه در انتخاب مدرسه تاثیرگذار هستند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد تفاوت معنی داری بین معیارهای انتخاب مدرسه دانش آموزان مدارس غیرانتفاعی با سایر مدارس دولتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: انتخاب مدرسه، توانمندی مدرسه، ساختار کالبدی مدرسه، بازتاب بیرونی
 • محسن رفیعی ، عیسی برقی صفحات 189-205
  هدف این پژوهش شناسایی نمودهای رفتارانحرافی کاری معلمین مدارس تبریز و بررسی رابطه آن با عدالت سازمانی و برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی است. روش این پژوهش، آمیخته و از مدل اکتشافی متوالی بوده است. برای شناسایی نمود های رفتار انحرافی کاری از رویکرد کیفی و روش نظریه داده بنیاد و برای بررسی ارتباط بین رفتارهای انحرافی کاری با عدالت سازمانی و برنامه های نظارت و راهنمایی از روش کمی-توصیفی همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کلیه معلمین مرد مقطع ابتدایی مدارس دولتی شهر تبریز (2250 نفر) تشکیل داده اند. برای بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند و ابزار مصاحبه و برای بخش کمی از نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای و ابزار پرسشنامه استفاده گردیده است. پرسشنامه رفتارانحرافی که بر اساس داده های بخش کیفی پژوهش تنظیم شد برای سنجش رفتار انحرافی معلمین استفاده شده است. برای سنجش برنامه های نظارت و راهنمایی از پرسشنامه ترک زاده و نوروزی و برای عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن ، به ترتیب با ضریب پایایی 80/0 و 87/0 استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که رفتار انحرافی معلمین در چهار دسته رفتارهای انحرافی فرایندی، سیاسی، مالی و میان فردی قابل شناسایی است. رفتار انحرافی کاری رابطه معکوسی با عدالت سازمانی و برنامه های نظارت و راهنمایی دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نشان می دهد از میان مولفه های عدالت سازمانی، مولفه عدالت توزیعی قدرت تببیین کنندگی بیشتری نسبت به دیگر مولفه های عدالت سازمانی دارد.
  کلیدواژگان: رفتار انحرافی کار، عدالت سازمانی، برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی، معلمین مدارس
 • مجید صدوقی*، عذرا غفاری صفحات 206-226
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه حمایت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی با توجه به نقش واسطه گری کیفیت زندگی در مدرسه در بین دانش آموزان دختر انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی با طرح همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم، شهر قم بود. به این منظور بر اساس جدول مورگان، تعداد 357 دانش آموز دختر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های حمایت تحصیلی ساندز و پلانکت (2005) ، فرسودگی تحصیلی ماسلاخ و شوفلی (2001) و کیفیت زندگی در مدرسه اینلی و بورک (1992) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی همزمان و آزمونZ سوبل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج آزمون همبستگی پیرسون حاکی از وجود ارتباط منفی معنادار بین حمایت تحصیلی و نیز کیفیت زندگی در مدرسه با مولفه های فرسودگی تحصیلی شامل بی-علاقگی تحصیلی، خستگی هیجانی و ناکارآمدی بود. همچنین، بین حمایت تحصیلی و کیفیت زندگی در مدرسه رابطه مثبت و معناداری مشاهده شدبه علاوه، تحلیل رگرسیون سلسه مراتبی نشان داد که حمایت تحصیلی می تواند فرسودگی تحصیلی را پیش بینی کرده و کیفیت زندگی در مدرسه دارای نقش واسطه ای در رابطه میان حمایت تحصیلی با فرسودگی تحصیلی است. نتایج تلویحا نشان می دهدکه حمایت تحصیلی نقش بازدارنده مهمی در ابتلا به فرسودگی تحصیلی دارد و به منظور مقابله با فرسودگی تحصیلی باید برنامه ریزی و مداخله لازم برای ارتقاء کیفیت زندگی دانش-آموزان و هدایت تحصیلی کارآمد آنان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: حمایت تحصیلی، فرسودگی تحصیلی، کیفیت زندگی در مدرسه، دانش آموزان دختر
 • بهاره عزیزی نژاد*، احمد قالی زاده کلهر صفحات 227-243
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با موفقیت شغلی مدیران مدارس مقطع ابتدائی می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش های گردآوری اطلاعات توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران مدارس شهر ماکو به تعداد 115 نفر بود که با روش نمونه گیری تمام شماری حجم نمونه انتخاب شد. ابزار تحقیق مشتمل بر پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن، (1993) ؛ پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (2000) ، و پرسشنامه موفقیت شغلی رادسیپ (1984) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره گام به گام استفاده شد. اهم نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و مولفه های آنها، به جز مولفه انطباق پذیری، و نیز عدالت سازمانی و مولفه های آنها، با موفقیت شغلی مدیران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. از بین متغیرهای پیش بین موفقیت شغلی مدیران؛ مولفه رسالت از متغیر فرهنگ سازمانی و متغیر عدالت سازمانی بیشترین سهم و توان را در پیش بینی متغیر ملاک موفقیت شغلی مدیران داشته اند. در واقع آگاهی از ماموریت و چشم انداز سازمانی و عدالت در سازمان بیش از سایر مولفه ها در موفقیت مدیر دخیل بودند. از این رو به مدیران پیشنهاد می شود که در جهت حصول موفقیت شغلی، متغیرهای فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی را در بحث اداره مدارس در اولویت قرار دهند.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، موفقیت شغلی، مدیران مدارس
 • جمال سلیمی ، رضا قاسمی صفحات 244-261
  هدف تحقیق بررسی اصول و روش های برقراری انضباط در مدارس متوسطه (دخترانه- پسرانه) است. روش تحقیق، توصیفی- پیمایشی و جامعه آماری شامل کادر اداری مدارس متوسطه (دخترانه- پسرانه) شهرستان اسدآباد که تعداد آن ها 70 نفر بودند که از این تعداد 45نفر در مدارس دخترانه و 25نفر در مدارس پسرانه مشغول خدمت بودند. به دلیل محدودیت جامعه آماری از روش نمونه گیری امتناع شد و از روش سرشماری کامل استفاده شده است. . به منظور تحلیل داده های این تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اصول انضباطی استفاده شده توسط کادر مدرسه در مدارس متوسطه (دخترانه- پسرانه) بیشتر از سطح متوسط بوده است. بیشترین اصول انضباطی به کار گرفته شده در مدارس متوسطه (دخترانه- پسرانه) به ترتیب با میانگین 20/4 و 80/3 مربوط به همقدمی تمام اعضای آموزشی اعم از دانش آموزان، مدیران، معلمان و اولیاء، برای برقراری انضباط بود و کمترین اصول انضباطی به کار گرفته شده در مدارس متوسطه (پسرانه- دخترانه) به ترتیب با میانگین 72/1 و 60/1 مربوط به انضباط بر پایه تنبیه بود. بین اصول انضباطی استفاده شده در مدارس (دخترانه- پسرانه) توسط کادر مدرسه تفاوت معناداری وجود ندارد. اما میانگین اصول انضباطی در مدارس دخترانه بیشتر است.
  کلیدواژگان: اصول و روش های انضباطی، مدارس متوسطه، کادر مدرسه، انضباط پیش گیرنده، انضباط حمایت کننده
 • لقمان ابراهیمی * صفحات 262-282
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و موانع گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس انجام گرفت. پژوهش به روش کیفی انجام شد. نمونه گیری از بین مدیران، مشاوران، معلمان و دانش آموزان استان آذربایجان غربی در سالتحصیلی 96 – 95 و از نوع هدفمند بود. داده ها از طریق مصاحبه فردی نیمه ساختاریافته جمع آوری و با روش تحلیل چارچوبی یک چارچوب موضوعی تنظیم و مقوله های اساسی شناسایی گردید. مهم ترین موانع در سه حوزه فردی شامل ویژگی های شخصیتی، عمل فکورانه و صلاحیت و شایستگی ها، حوزه آموزشگاهی شامل زیرساخت ها، ارتباطی- اطلاع رسانی، انگیزشی-انسانی و رهبری و مدیریت پویا و حوزه سازمانی شامل پشتیبانی و حمایت، اقتصادی-مالی و فرهنگی-اجتماعی شناسایی و طبقه بندی شدند. مهم ترین موانع در سه حوزه فردی شامل ویژگی های شخصیتی، عمل فکورانه و صلاحیت و شایستگی ها، حوزه آموزشگاهی شامل زیرساخت ها، ارتباطی- اطلاع رسانی، انگیزشی-انسانی و رهبری و مدیریت پویا و حوزه سازمانی شامل پشتیبانی و حمایت، اقتصادی-مالی و فرهنگی-اجتماعی شناسایی و طبقه بندی شدند. به منظور پیشگیری از آسیب ها و موانع شناسایی شده در گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس، اهتمام جدی از سوی مدیران، پرسنل مدارس و نطام آموزشی کشور ضرورت دارد. . به منظور پیشگیری از آسیب ها و موانع شناسایی شده در گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس، اهتمام جدی از سوی مدیران، پرسنل مدارس و نطام آموزشی کشور ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: نقش مشاوره ای مدیران، چالش های فردی، آموزشگاهی و سازمانی، پژوهش کیفی
 • شهربانو حسنی، علی حسینی خواه *، مسعود گرامی پور، غلامرضا حاجی حسین نژاد صفحات 283-304
  پژوهش حاضر پدیدارنگاری و از انواع پژوهش های کیفی است که بر اساس تجارب زیسته دیگران به وارسی و واکاوی پدیده ها می پردازد. شرکت‎کنندگان این پژوهش 15 نفر از مدیران مدارس ابتدایی استان البرز می‏باشندکه به صورت هدفمند انتخاب شدند. در این مطالعه، با توجه به هدف تحقیق، نوع و ماهیت سوالات پژوهش، از ابزار مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته استفاده شده است. کلیه مصاحبه‎ها پس از معرفی اهداف پژوهش به مصاحبه شوندگان، ضبط و بلافاصله تایپ شد و تا اشباع داده‏ها ادامه یافت. میانگین مدت هر مصاحبه حدود 50 دقیقه بود. برای تحلیل داده‎ها از رویکرد توصیفی- تحلیلی با استفاده از کدگذاری در دو سطح باز و محوری استفاده شده است. در این پژوهش 4 سوال اصلی و چند سوال فرعی در جریان مصاحبه جهت تعمیق اطلاعات مطرح شد. جهت کدگذاری مصاحبه ها از نرم افزار ATLAS. ti 7 استفاده شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع داده ها ادامه یافت. علاوه بر کدگذار از بازنگری توسط اساتید فن و افراد متخصص نیز استفاده شد. در مجموع 362 کد استخراج شد که پس از حذف کدهای مشابه به 52 کد تقلیل یافت که در 13 مولفه، 6 مقوله و در نهایت 3 بعد اصلی (معلم، مدیر و محیط یادگیری) دسته بندی شدند. نتایج حاکی از این است که اجرای با کیفیت ابعاد و مولفه های استخراج شده در این پژوهش موجب بهره وری فرآیند یاددهی_ یادگیری می شود.
  کلیدواژگان: اجرای برنامه درسی، دوره ابتدایی، مدیران مدارس، پدیدارنگاری
|
 • Sayed Ahmad Madani *, Mohammad Reza Tamanaefar, Morteza Fallahi Pages 1-21
  The purpose of this study was to examine the consequences of the proximity of 6th graders and first graders in the new structure of Iran primary education, with respect to bullying and aggressive behaviors. This research is a practical study in its purpose, and a survey one, in the manner by which it is carried out. Statistical population of this study includes all first- and sixth-grade students studying in elementary schools of Kashan in the 2016-17 academic year. The size of the selected samples included 389 of first-grade students and 464 of sixth-grade students who were selected by using multi-stage cluster sampling procedure. To collect data, two questionnaires called Bully & Victim (Chan, Myron & Crawshaw, 2005) and Student School Survey (Hamburger & Basile, 2011) were employed. Reliabilities of the questionnaires for first-grade students and sixth-grade students were estimated to be 0.84 and 0.73 respectively. The analysis of data showed that the existence of 6th graders has boosted bullying and violence in primary schools. It’s very important to consider gender as an underlying variable in our explanations. The boys studying in 4-6th grade schools scored significantly lower in the components of observation, action and complicity in violent behaviors than their peers in 1-6th grade schools. It seems that the proximity of 6th graders to first graders affects boy’s schools and girl’s schools differently with respect to bullying and violent behaviors. Male six graders were found to perpetrate more physical and psychological harassment on first graders compared to the female ones.
  Keywords: Primary Education, Structural Configuration, 6th Grade, First Grade, Bullying
 • Zahra Sheikh Mohammadi, Ali Khalkhali * Pages 22-42
  Curriculum leadership in school is important as a way to improve programs and practices. However, there has been little attention to curriculum leadership. Accordingly, the present study aims to investigate principal's lived experience of curriculum leadership in secondary schools of Rudsar city. This study is a qualitative research in the form of interpretive phenomenology. The population of this study was all principals of secondary schools in Rudsar city in the academic year of 2016-2017. Target-based sampling was used to select these individuals. Semi-structured interviews were used to collect data. The interview included 9 questions about the experiences of principals about curriculum leadership (30 to 40 minutes). After interviewing 8 principals with experience in management and enough experience in secondary school, information richness, saturation and repetition of data were obtained. Data analysis was performed on the basis of a seven-step Colaizzi method. From the research data, 30 subscales were extracted, which were classified in seven main subject themes (as positive experiences of principals from curriculum leadership and negative experiences of principals of curriculum leadership). The results of this study showed that the curriculum leadership takes into account the responsibilities and roles of school principals, but it is a construct that less attention has been paid to the approach of school principals by the experts in this field. Therefore, school principals should be considered in the curriculum leadership.
  Keywords: lived experience, curriculum leadership, school principals, phenomenology
 • Showbo Abdolmaleki *, Fakhrosadat Nasiri Valik Boni, Mohammad Reza Ardalan, Afshin Afzali Pages 43-61
  The purpose of this study was Evaluation of the quality of the school excellence program based on CIPP model. The approach this research was The approach was Mixed method Of type sequentially exploratory. In the qualitative stage, the Thematic method was used and in the quantitative stage an evaluation approach was used. The Contributors at the qualitative stage were selected from 20 faculty members of the educational sciences and specialist schools of excellence. According to the qualitative data, a 94-item questionnaire developed and among 656 experts, managers and teachers of the secondary schools of Kurdistan, Hamadan and Kermanshah provinces were selected by random cluster sampling. The validity of the questionnaire was formal, content and structure verified by faculty members of educational sciences and its reliability was calculated based on Cronbach's alpha of 0.83. For data analysis, binomial test, confirmatory factor analysis, z score, repeated variance analysis were used. The results of the research confirm the utility of the fittest indices and validity of the assessment scale in 19 components and 82 indicators. The context, inputs and processes of the program are lower than the average and the outputs are at the optimal level. Also, cultural factors in the field, information resources in input, process creativity and input participation have the highest quality and needs assessment, inputs, process monitoring, and innovation in output, with the least quality in appraisal.
  Keywords: evaluation, School Excellence, CIPP Model, Secondary Secondary Schools
 • Najmeh Hajipourabaie*, Mahmood Abolghasemi Pages 62-81
  According to the importance and impact of school management ,this research is arranged in order to study the management of Kerman high school based on Tony Bush's management models (formal , political , subjective , cultural , collegial and ambiguity models ) at kerman’s highschools.The research method ,is combined align method (converged model). In quantitative part ,intended statistical society consists of 2090 staff of kerman’s highschools.. 42 questions were designed and distributed among a sample of 325 staff of kerman’s highschools at questionnaire’s quantitative phase.Collected data were analized by SPSS and LISREL softwares . reliability of questionnaire calculated (.93) by crownbach’s alfa And validity of questionnaire confirmed by factor analisys.Results illustrated that all of bush’s models are being used meaningfully below average at kerman’s highschools.the results also illustrated that managers use models meaningfully different so that the collegial model is the first priority and cultural,formal,political,subjective,ambiguity models are other priorities respectively .In qualitative part, 15 purposfully chosen distinguished faculties and managers of educational system were interviewed about managerial properties of schools from bush’s point of view( goals,structures,environmental communication and leadership ) .The obtained results from analized inteviews illustrated that more attention should be paid to train, select and deploy schools’ managers.
  Keywords: schools management, bush models, formal model, collegial model
 • Elham Heidari *, Malihe Sahranavard Pages 82-101
  The aim of this study was to compare the work values and behavioral characteristics of the net generation teachers with the previous generation in the Secondary school of Shiraz. The research method was descriptive and survey type. The statistical population included all secondary school teachers in Shiraz that among them, 320 teachers were selected by simple random sampling method. The data collection tools of this research are Net Generation Profile Scale (Barak, 2010) and work values Net Generation (Garrosy et al., 2013). After calculating their validity with item analysis and reliability with Cronbach's alpha coefficient, the scale were distributed among the samples and the data were analyzed using descriptive statistics such as frequency, mean and inferential statistics such as independent T test, single sample t-test and repeated measures analysis of variance. The findings showed that there is a significant difference between the behavioral characteristics of the net generation and the previous generation of teachers. In addition, there is a significant difference between their work values. So that in the each dimensions of the work centrality, the non-compliance with the norms of the organization, the balance between work and life, leadership and power, the highest mean belonged to the net generation and in the dimension of the challenge with the technology the highest mean belonging to the previous generation. Also, the results showed that there is a significant difference between work values in each generation.
  Keywords: Network Generation, Network Generation Values, generational studies, education
 • Jamal Hatamian *, Hassanreza Zienabadi, Bijan Abdollahi, Hossein Abbasian Pages 102-120
  The main objective of this study was to identify the antecedents and consequences of a professional learning community in primary schools to develop its theoretical foundations by using qualitative research ( phenomenography strategy). The study population included university professors in Educational administration , doctoral students or alumna PhD in Educational administration and successful administrators , educational assistants and teachers working in the primary schools in Tehran province cities and 26 persons as the notifications of theoretical sampling targeted to achieve theoretical saturation, were selected. The data is collected from semi-structured interviews and in-depth. . Data analysis, inductive content analysis using coded in three levels of open, axial and selective of them. Results showed that the basic dimensions antecedents of a professional learning community in primary schools Includes: 1) educational leadership, 2) organizational culture, 3) participative learning and 4) organizational structure. The consequences of it in primary schools include: 1) continuous improvement of teacher's performance, 2) a sense of belonging to the school and their career and 3) :a sense of satisfaction from their career and school . The Findings showed , by providing the necessary conditions as the markers of professional learning community identified , we can make primary schools a continuous learning environment.
  Keywords: The antecedents, the consequences, professional learning community, qualitative research, phenomenography
 • Sina Arman *, Salahedin Molanai Pages 121-134
  Today, with changing lifestyles people and the gradual move away from nature by living in modern buildings, Relationship between children and nature has fallen and mechanical properties of modern buildings have A negative impact on their behavior. Green Schools prepair students to deal with social and environmental developments and They connect students with the community and environment.
  Questions such as (What are the advantages of human schools to mechanical schools? or How can plants convert modern school to human schools?) This study deals with this question and The paper tries to answer this question. In order to answer these questions, Tests were performed on boy's primary school in Sanandaj city to assess the impact of plants on students in different place of school. All details of the tests and observations were extracted and grouped in tables. Information in this article was gathered through field studies and Finally with commentary and analysis of the collected information. A report on the findings is presented in the article. In final assessment based on ideas, that users say and results obtained from the relevant studies have been done. The results show that Plants play a role in modern humanistic schools And more Plants in the educational environment to increase comfort, beauty, cleanliness, flexibility is good, feel relaxed, vitality, warmth and encouragement and they reduce control and Direct view to students. And at the end the limitations of this study and suggestions for future research are provided.
  Keywords: Effects of plants, Schools, humanism, management
 • Mohsen Xezri, Rafigh Hassani * Pages 135-152
  The study aimed to formulate and test structural equation model of relationship between school administrators’ cultural intelligence of and school culture. The research method is descriptive-survey and statistical population includes all directors, assistants and teachers of Mahabad secondary schools. According to the latest statistics, statistical population is 370 people. Firstly, 221 people were selected as sample through calculating sample size, using Cochran equation and multi-stage cluster sampling method. The research tool was a questionnaire in order to collect data and its validity and reliability was confirmed before its implementation. Finally, data were analyzed in descriptive and hypothesis test sections. The research findings showed that fitting goodness indicators of model are well fitted and there is significant relationship between cultural intelligence of school directors and school organizational culture. Also, the results showed that there is positive and significant relationship between cultural intelligence dimensions including metacognitive (R = 0.46), cognitive (R = 0.24), motivational (R = 0.16) and behavioral (R = 0.18) dimensions and school culture.
  Keywords: cultural intelligence, school culture, Modeling the Structural Equation, Secondary high Schools
 • Ali Mohammad Naemi * Pages 153-168
  This study was done to determine the effectiveness of spirituality training on organizational commitment, employee retention and employee engagement of the administrators of primary schools of Sabzevar city. This study was semi -experimental and pretest-posttest with control group. The statistical population of this research was all administrators of primary schools of Sabzevar in the academic year 2015-2016 that 30 administrators of primary schools were selected by available sampling method and randomly assigned to two experimental group (15 persons) and control group (15 persons), then both groups were given pre-test. The experimental group received spirituality training during 10 sessions (each session 90 minutes), while the control group received no intervention. After completing the training program, the two groups were given a post-test. Data was collected using questionnaires of organizational commitment, employee retention and employee engagement that their validity and reliability have been reported to be desirable. The collected data was analyzed using descriptive statistics methods and covariance analysis with the help of SPSS23. The results showed that spirituality training had an effect on the organizational commitment, employee retention and employee engagement of the administrators of primary schools. Also, Training of spirituality explained organizational commitment variance (37%), employee retention (41%), and employee engagement (26%). Therefore, spirituality training has a significant effect on of organizational commitment, employee retention and employee engagement of the administrators of primary schools.
  Keywords: Spirituality training, Organizational commitment, Employee Retention, Employee Engagement
 • Hamid Farhadi Rad, Hosein Elhampoor, Donya Doosti Pages 169-188
  Policy makers, economists, educational researchers, teachers and even parents around the world argued about various forms of school choice and its effects on quality of schools, student achievement and family school-satisfaction over the last years. The main strategy that was frequently used in Iran and many other countries was neighborhood schools mechanism. Based on this strategy school costs for students, government and families was lower but student achievement improve throughout the education system, student innovation, school population, methods of instruction and school governance still are problematic and challenging. So governors and parents thought about provide an alternative plan to neighborhood schools strategy. In Islamic Republic of Iran although many policies are available to school choice including open enrollment, magnet schools, online schools and charter (Non-profit) schools- that aimed to cover %25 of Iranian students- but the most prominent school choice policy in public even private sector is neighborhood schools.
  Although there are still considerable number of students choose their education places based on their place of residence, the number of students who are consciously looking for better school quality are increasing. These students are looking for higher levels of learning quality, attractive and diverse programs for education, vivacity and side programs. This is undeniable that public education systems are inherently problematic to meet these emerging needs of stakeholders. In fact, to provide high quality schools with diverse training programs, the establish educational campus that students decide about content of curriculums, teachers or even parents had practical trainings to improve the quality of learning and so on, are not in governments’ preferred program list because of dramatic increase in costs and other financial challenges in public sector. Therefore in most public education systems, students select their schools on the basis of neighborhood and proximity to school or similar standards that decline costs of student education. This will make schools ineffective and inefficient because of two reasons. On the one hand, schools with stable students do not try to more student enrolment and have to succeed because they have access to monopoly applicants and they have to choose the schools they want. On the other hand, students who seek diverse educational programs will not be able to answer in these systems because government systems operate in a largely the same way and the single program does not respond to the various educational needs that students will require (Levine 1995 quoted Nafisi, 1380: 440).
  Based on above discussions main purpose of this study was to identify the factors influencing the school choice by secondary school students in Ahvaz. The statistical population of this study included 41819 students studying in the academic year 1395-1396 (21860 boys and 20031 girls), of whom 381 were selected by Cluster sampling method. To identify the factors affecting on school choice, a made-questionnaire including 41 items that was scored based on Likert scale was used. In this research, Cronbach's alpha test was used to measure the reliability of the questionnaire, and to ensure the validity of the tools, content validity and construct validity were used. Descriptive research method and exploratory factor analysis were used to analyze the data. The results of principal components (PC) exploratory factor analysis showed that three main factors affecting the school choice are as follows: The first factor was school empowerment (Eigen value: 14.388 and the explained variance: 36.3%), the second factor was the school Physical structure (Eigen Value: 3.033 and The explained variance: 7.397) and the third factor was the school external reputation (Eigen value: 2.328 and the explained variance: 5.677). Overall 49.4374% of variance of school choice is explained by the above three factors. Also, the results show that there is a significant difference between the criteria for choosing school for non-profit school students and other public schools.
  In school empowerment authors argued that students tend to study in empowered schools because they are own characteristics that create competitive advantages for them. Empowered schools component included variables such as high quality and various training programs, qualified teachers, approved curricula, provide new technologies for better learning in school, shared decision making about content of educational programs and prepare students for the job market. Such school characteristics are more compatible with the market approach in economic systems and will be welcomed and demanded to study. The physical structure of the school is important for students. The results of this study show that the school's physical structure explain %7 of students' school choice variance. The roots of this thought can be traced to this believe that better education is possible in a limited and controllable learning environment. Some students prefer to study in schools with a specific enrollment rate. In other words, schools with limited students’ number are able to provide more learning opportunity for students. This is another emerging criterion for choosing a school. This component includes games and sports space, conference halls, libraries, and so. School external reputation is more important for non-profit schools. Advertisements, branding, accreditation and quality assurance can effect on external reputation of schools.
  In general, based on the results of this study, there is a significant difference between the choice pattern of non-profit high school and other high school students. Nonprofit high school students are more likely to use market mechanisms. This is consistent with the logic of building non-profit schools, since the foundation of nongovernmental schools is based on the creation of quality education with the participation of individuals and non-governmental organizations (private sector). Lastly, many of the emerging criteria of a new age in the past were not taken into account for various reasons, such as financial or conceptual reasons. Today, education is considered to be the goal of long-term education, meaning the massive investment of society and individuals on their abilities, the human capital theory, and therefore the choice of school is not justifiable in terms of access to quality education in the form of proximity to the place of residence, and new criteria There is for it. The results of this study can be used to introduce some of these criteria conceptually and operationally in policy-making in educational systems as well as in families for the optimal choice of school.
  Keywords: school choice, school capability, school physical structure, external school imagination, secondary school students in Ahvaz
 • Mohsen Rafiee, Isa Barghi Pages 189-205
  The present study aimed at identifying the representations of the deviant workplace behavior of the staff working as the teachers of the schools of Tabriz and examining their relationship with organizational justice and supervision of instruction programs. Behaviors that threaten the organization by violating labor laws are called deviant behaviors. According to the related literature, organizational justice is an important variable in predicting deviation behaviors. Also, educational supervision and guidance – as a model for the development of school staff – can contribute to the occurrence or non-occurrence of the deviant behaviors. So, in this article, we are looking for answers to the following general questions. First, what are the deviant behaviors of teachers? Second, do deviant behaviors have a relationship with organizational justice? Third, can supervision and guidance programs prevent teachers from committing deviant behavior? The study adopted an exploratory mixed-method research design. A qualitative method has been used to identify the representations of the deviant workplace behavior, and a quantitative method has been adopted to examine the relationship between the deviant workplace behaviors and the supervision and guidance programs. The research population has been comprised of all male teachers of Tabriz city (2250 individuals). For the qualitative part of the study, the theoretical, purposive sampling was used and 16 teachers were selected to participate in the interview, while two-stage cluster sampling was employed for the quantitative part of the study. To this end, each of the five educational regions of Tabriz was considered a cluster and regions 2 and 3 were randomly selected from among these 5 clusters. Then, from 130 schools and 841 teachers in the regions 2 and 3, 40 schools and 245 teachers were randomly selected based on Morgan's table, and questionnaires were distributed among them. The deviant workplace behavior questionnaire, prepared based on the results obtained from the qualitative section of the research, was used to measure the teachers' deviant behaviors. The questionnaire had a total of 30 items, and each of them was designed based on a 5-point Likert scale: never (1), rarely (2), usually (3), often (4), always (5). To confirm the content validity of the questionnaire, five educational management specialists examined the questionnaire. The reliability of the deviant behavior questionnaire was 0.80. In order to measure the supervision and guidance programs, Turkzadeh and Nowroozi's (2010) scale with the reliability rate of 0.87 was applied. In the qualitative section, open source coding was used to extract information from the interview data. In the open coding process, the data was carefully examined. For this analysis, the analytical techniques proposed by Strauss and Corbin (2006) were used. Concepts comprised the main analysis units of the open coding phase. The findings of this study were classified in two general categories, four core categories, and 23 subcategories. Teachers' deviant behaviors were identified in two general categories including organizational and interpersonal deviant behaviors and four core categories involving process-oriented, political, financial and interpersonal deviant behaviors. Regarding the quantitative findings, the mean of teachers' scores in the deviant behavior variable is 2 out of 5 and its standard deviation is 0.7. Concerning the organizational justice variable, the average witnessed justice in the teachers' viewpoint is 3.1 out of 5 and its standard deviation is 0.9. The results of regression analysis revealed that the organizational justice variable with a beta score of 0.316 affects the deviant workplace behavior more than all other independent variables and this effect is negative, indicating that the greater the organizational justice, the less the rate of inclination toward committing the deviant behaviors. After the organizational justice variable, the supervision and guidance variable has a beta score of 0.111 which has a relatively modest effect on the deviant workplace behavior, indicating that the more the supervision and guidance of the teachers is, the less their tendency towards deviant behavior will be. The variables of work experience and educational level were excluded from the equation due to the lack of significant correlation with the deviant behavior variable. In interpreting the results obtained from the qualitative section of the research, it can be said that the process-oriented and interpersonal distortions are greater than the financial and political distortions. This can be understood by looking at the subscale of the process-oriented and financial deviation behaviors. The lack of seriousness in performing the assigned tasks has had the highest rate of deviation in the process-oriented category, and gossiping about the coworkers has had the highest rate of occurrence among the interpersonal deviations. The main reason for underworking and imprecision in work can be said to be that teachers do not consider their salary and bonuses proportionate to the amount of work they are expected and so, they try to respond to this perceived injustice through negligence and underworking. In addition, gossiping about others can be attributed to the incorrect cultural tendencies that are prevalent in the country, to the extent that all layers of the society have somehow been involved with this deviation. The origin of this behavior might be attributed to the lack of the indifference of the community members to each other. In Western countries, this phenomenon is less apparent due to the indifference of individuals towards each other. According to the results of the study, it might be suggested that the supervision and guidance programs be firmly included in the school curriculum, and the guidance of the teachers be considered as an approach to the reduction of the deviant and harmful behaviors. Moreover, teachers' understanding of injustice in salary and bonuses should be verified and if the results show the authenticity of their perception, measures should be taken to proportionate the salary and bonuses. Further applied research on the impact of organizational justice, national culture, and professional ethics on the deviant workplace behaviors might also be carried about.
  Keywords: Deviant workplace behavior, Organizational justice, Supervision of instruction programs, School teachers
 • Majid Sadoughi *, Ozra Ghafari Pages 206-226
  The present study aimed to explore the relationship between academic support and academic burnout by considering the mediating role of quality of life in school among female students. This study was descriptive with a correlational design. The statistical population was all female second-round high school students in 2016 in Qom, Iran. Morgan’s Table was used to select 357 students via stratified random sampling. The data collection instruments included Maslach Burnout Inventory, Sands & Plunkett Academic Support scale, and Ainley & Bourke Quality of life in School Questionnaire. The obtained data were analyzed using descriptive statistics as well as inferential statistics including Pearson Product Moment Correlation, Hierarchical Regression Analysis, and Sobel Z Test. The correlation results indicated that there is a statistically significant negative relationship between academic support and quality of life in school, in one hand, and sub-scales of academic burnout including academic disinterest, emotional exhaustion, ineffectiveness, on the other hand; moreover, there was a statistically significant positive relationship between academic support and quality of life in school. As to Hierarchical Regression Analysis, the results showed academic support can predict academic burnout, and quality of life in school has a mediating role in the relationship between academic support and academic burnout. The findings imply that academic support has a preventive role in developing academic burnout; furthermore, careful planning and effective interventions should be performed to enhance students’ quality of life and their academic guidance.
  Keywords: academic support, academic burnout, quality of life in school, Students
 • Bahareh Azizi Nejad*, Ahmad Galizadeh Pages 227-243
  The aim of this research is study the relationships between organizational culture and organizational justice with job success in Maku City among principals of elementary schools. This research is an applied and the method of data collection is descriptive-survey one. The statistical population of this research included 115 individuals of school principals that total number of them is used for statistical sampl by census sampling. In this study, there are three questionnaires including (Niehoff and Moorman Organizational justice questionnaire (1993); Denison Organizational Culture Inventory (2000) and Radcip questionnaire career success (1984) was used for data collection. The validity of questionnaires were appropriate and the reliability reported (0.86) for organizational culture, (0.88) for organizational justice and (0.911) for career success questionnaire. Descriptive and inferential statistical methods used to analyze the data. The main results of this study showed that there is a significant positive relationship between the organizational culture and component of variable (Except adaptability) with career success. There is a significant positive relationship between organizational justice variables and variable components with career success. Among the predictor variablesthe principals’ career success, the mission components from variable of organizational culture and organizational justice, can have the greatest share in principals predict occupational success.
  Keywords: organizational culture, Organizational Justice, career success, school principals
 • _ reza ghasemi, jamal salimi Pages 244-261
  Life in today's widespread world needs to have a plan and use it, and a stable and healthy life also requires a plan and coordination and order in the work. The discipline of the law of life is through the passage of those activities and behaviors in a particular way, and one finds out how to live and how to use it from time to time. Injury afflicts a person, disturbs the mind and mind of man, reduces productivity and easily eliminates time. To combat this harmful pest, it is necessary first to recognize it, then to fight it and to achieve a precious gem of order. The purpose of this study is to study the principles and methods of discipline in secondary schools. The study strategy in this quantitative study and the method of research is a descriptive type that is conducted in the field and through surveying. Because the variables that are influential in the research are high, the researcher only wants to apply disciplinary principles and methods of discipline for the second-grade secondary school (girls-boys) in a specific statistical society. In the present study, the statistical population includes the administrative staff of all secondary schools (girls-boys) in Asadabad city, with a total of 70 students, 45 of them in boys and 25 in girls' schools in Asadabad city. . To select the sample size, the quantitative method was discarded because the research community was limited, and all second-level managers (second period) were included in the research process as a whole, and all responded to the questionnaire. They gave. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire whose characteristics (dimensions and levels of reliability) are presented in Table 1. The data were collected by a questionnaire. To assess the reliability of the questionnaire, using the Kruanbach Alpha coefficient, the questions related to the principles of discipline with a reliability coefficient of 93%, and questions about disciplinary methods with a reliability coefficient of 89% were obtained. Based on the preliminary study, 20 questionnaires were used to determine the reliability of the questionnaire for 20 managers and teachers of secondary schools (girls and boys) and were approved. To assess the validity of the questionnaire, the content and form of content validity were used. The questionnaires were provided by the questionnaires to the professors and relevant experts and several subjects. They confirmed the content validity and validity of the questionnaire. For data analysis, two methods of inferential and descriptive statistics were used. In the descriptive statistics section, indicators such as mean, standard deviation, variance, frequency distribution table, percentage and graph are used to show the status of data in the central orientation and dispersion situation. Also, in inferential statistics, tests such as t single-sample, t independent groups (comparison of the mean of two independent groups), one-way ANOVA, were used. To analyze the information after collecting the questionnaire, the information was encoded and then entered into the SPSS computer program. Lastly, using the instructions contained therein, and according to the type of variables and their relationship with each other by tests the above analysis was performed and then the obtained data was analyzed. The results of the research showed that the discipline principles used by the school staff in secondary schools II (girls-boys) were higher than the average level. The most disciplinary disciplines applied in Second Second Secondary Schools (girls-boys) were 4.20 and 3.80, respectively, related to the total number of educational staff, including students, administrators, teachers and parents, for discipline, and the lowest The discipline disciplines used in secondary schools II (male and female) were 1.72 and 1.60, respectively, based on punishment discipline. There is no significant difference between the discipline principles used in schools (girls-boys) by the school staff. But the average disciplinary discipline in girls' schools is higher. The findings of the research about the disciplinary methods used by school officials showed that in pre-disciplinary discipline with an average of 3.28, it can be said that in secondary schools, the pre-disciplinary discipline was used as a method of creating discipline It is used more than the average level. In pre-disciplinary discipline in girls 'and boys' schools, with an average of 3.27 and 3.31, it can be said that in secondary schools, girls and boys from pre-recipient discipline as a method for creating discipline in excess of the average level Is used. Preventive discipline with an average of 3.42 can be said that in secondary schools second, supportive discipline is used as a method for discipline to be greater than the average level. In supporting discipline in girls 'and boys' schools, with an average of 3.46 and 3.36, respectively, it can be said that in secondary schools, girls and boys have a supportive discipline as a method of creating discipline in excess of the average level is used. In correctional discipline in girls 'and boys' schools, with a mean of 3.58 and 3.61, respectively, it can be said that in secondary schools, girls and boys are using corrective discipline as a method of creating discipline in excess of the average level. Corrective Discipline with an average of 3.69, it can be said that in secondary schools second, disciplinary discipline is used as a method of disciplining more than the average level. Using the Friedman test, we ranked these three methods of discipline to determine which method was used more in secondary schools, which shows that correctional discipline generally with a mean score of 2.34, in girls' schools with an average it is rated at 2.26 and in boys' schools with an average rating of 2.50 as the most widely used method. Findings about the difference between the principles and methods of discipline in girls and boys' schools in Asadabad showed that the disciplinary principles in girls' and boys' schools were 3.46 and 3.37, respectively. So, in general, it can be said that there is no difference between the discipline principles used in secondary schools for girls and boys. But there are significant differences in disciplinary methods (preventive, supportive, corrective discipline). The most important thing is that in pre-recipient discipline in girls and boys schools, with a mean of 3.27 and 31 / 3. The supporting discipline in girls 'and boys' schools is respectively 3.46 and 3.36, respectively. In correctional discipline in girls 'and boys' schools, the average is 58.3 and 61.6, respectively. Regarding the above, it can be said that the most common method used in schools (girls-boys) is, in part, more corrective discipline than the preventive and supportive discipline used by school officials, and in order to School disciplines can be used. Each school should use a method that fits the school's conditions.
  Keywords: Discipline Methods, Principles, Secondary Schools, School Staff, Preventive Discipline
 • Loghman Ebrahimi * Pages 262-282
  The purpose of this study was to identify the challenges to expanding the role of counseling school principals. the present study has been conducted in a qualitative style and includes principles, counsellors, teachers and students of West Azarbaijan during the educational year of 2012-2013 and the method of sampling was purposive sampling. Data were collected through semi-structured interviews and were analyzed using frame work analysis. Accordingly, a thematic frame work and a set of key issues were identified.The most important challenges were identified and categorized in three categories of personal including personality traits, factional action, and competencies; the environmental includes infrastructure, communication-information, motivational - human and leadership and dynamic management and the organizational includes support and support, economic, financial, and socio-cultural.The most important challenges were identified and categorized in three categories of personal including personality traits, factional action, and competencies; the environmental includes infrastructure, communication-information, motivational - human and leadership and dynamic management and the organizational includes support and support, economic, financial, and socio-cultural. In order to prevent the identified damaging in expanding the role of counseling of school principals, serious efforts are needed from the principals, school staff and educational staff of the country.In order to prevent the identified damaging in expanding the role of counseling of school principals, serious efforts are needed from the principals, school staff and educational staff of the country.
  Keywords: Counseling role of principals, personal, Environmental, organizational challenges, qualitative research
 • SHahrbanoo Hasani, Ali Hosseini Khah *, Masoud Gramipour, Gholamreza Haji hossein nejad Pages 283-304