فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • لیلا هاشمی نسب *، روناک شاهوی، فرزانه ظاهری، سیروس شهسواری صفحات 1-9
  مقدمه و هدف
  بارداری و زایمان از جمله دوره هایی است که زنان در طول زندگی خود با آن مواجه می شوند و به دلیل مسائل و مشکلات ویژه این دوران ، مادر و خانواده وی باید از حقوق زنان باردار آگاهی داشته باشند. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی از منشور حقوق زنان باردار در مادران بستری در بخش بعد از زایمان بیمارستانهای شهرستان سنندج در سال 92 طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده که درآن 840 زن زایمان کرده بخش بعد از زایمان بیمارستان دولتی حضور داشتند روش نمونه گیری به صورت در دسترس و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات فردی و منشور حقوق زنان باردار بود روایی ابزار با روایی اعتبار و پایایی آن با آزمون مجدد تعیین گردید .داده ها با استفاده از نرم افزار20 SPSS و روش های آماری کای اسکوار و تی تست انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دهنده ی مطلوب بودن سطح آگاهی مادران در خصوص حقوق جسمی و حقوق روانی-اجتماعی می باشد.سطح آگاهی مادران فقط با شغل 019/0 P<و تحصیلات همسر 003/0 P< معنی دار بود.اما سطح آگاهی مادران در خصوص حفظ حریم خصوصی،بازدید از محل زایمان در دوران بارداری،اخذ رضایت نامه و داشتن مدارک بیمارستان بعد از ترخیص مطلوب نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق که بیانگر نقش موثر مردان درسطح آگاهی زنان است ، برگزاری کلاس های آموزشی و آموزش جهت مردان برای ارتقاء سطح سلامت خانواده موثر است.
  کلیدواژگان: آگاهی، منشور حقوق، زنان باردار، بعد از زایمان
 • گلرخ مریدی *، شهناز خالدی صفحات 10-19
  مقدمه و هدف
  آموزش بالینی ایده آل، همان فرآیند آماده سازی دانشجویان پرستاری جهت پذیرش نقش های مختلف در عرصه های خدمات بهداشتی درمانی است.. این مطالعه با هدف تعیین عوامل تسهیل کننده و بازدارنده یادگیری مهارت های بالینی از دید دانشجویان پرستاری کارآموز در عرصه دانشکده پرستاری ومامایی سنندج انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی 48 دانشجوی پرستاری به صورت نمونه گیری آسان و در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل برسه بخش مشخصات فردی با7سوال ، 34 سوال در رابطه با عوامل تسهیل کننده و30 سوال عوامل بازدارنده موثر بر یادگیری مهارت های بالینی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها ازنرم افزار SPSS ، ورژن 18 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این بررسی نشان دادکه مهمترین عامل تسهیل کننده یادگیری در مهارت های بالینی دانشجویان کارآموز در عرصه ، (34%) مربوط به حیطه ارتباط بین مربی و دانشجو و همچنین مهمترین عامل بازدارنده حیطه ویژگی های مربیان (8/45% ) بود .
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان دهنده لزوم توجه به توانمندی های حرفه ای دانشجویان پرستاری کارآموز درعرصه دانشگاه علوم پزشکی کردستان با در نظر گرفتن عوامل تسهیل کننده و بازدارنده در آموزش بالینی دانشجویان، می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دانشجویان پرستاری
 • سینا ولیئی *، علیرضا نیکبخت نصر آبادی، مختار یعقوبی، روجیار ولیئی صفحات 20-28
  مقدمه و هدف
  سلامت برای هر فردی می تواند معنای خاصی داشته باشد و موضوعات مربوط به آن می تواند بر تمام حوزه های زندگی فرد تاثیر بگذارد. درک معنای سلامت و بیماری خصوصا در سالمندان بعنوان گروه آسیب پذیر مقدمه ای برای برنامه ریزی واقعی تر مبتنی بر واقعیات موجود و توقعات بیماران خواهد بود. هدف از این بررسی تبیین معنای سلامت در گروهی از سالمندان زن و مرد ایرانی بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه پژوهش کیفی از نوع آنالیز محتوی است بدین منظور اطلاعات با انجام مصاحبه های نیمه سازمان یافته با 14 سالمند زن و مرد ساکن شهر سنندج جمع آوری شد، کل داده ها پس از ضبط و پیاده شدن به روش آنالیز محتوی کیفی طبقه بندی و درون مایه های آن استحصال گردید.
  یافته ها
  از یافته های حاصل از مطالعه چهار تم بدست آمد که شامل داشتن جسمی سالم و روحیه خوب، داشتن معنویت وانجام اعمال مذهبی، احساس رضایت و تفکر مثبت در مورد خود و خانواده و انجام فعالیت های مناسب و مستقل روزانه بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که مفا هیمی همچون سلامت و پرداختن به بحث های متناظر مربوط به آن در فرهنگ های مختلف از دیدگاه گیرندگان خدمات سلامتی به ویژه در گروه های آسیب پذیر بایستی به طور وسیع تری مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا بتوان هرچه بهتر در مسیر ایجاد و ارتقاء سلامتی این گروه های مهم در جامعه برنامه ریزی مناسب داشت.
  کلیدواژگان: آنالیز محتوی، تحقیق کیفی، سالمندان، سلامت
 • روناک شاهوی *، معصومه رضایی، شعله شاه غیبی صفحات 29-36
  مقدمه و هدف
  سزارین شایعترین عمل جراحی در رشته زنان و مامایی می باشد.سزارین عمل جراحی بزرگی بوده و ممکن است عوارض زیادی را بر مادر و نوزاد تحمیل نماید.هدف از انجام این مطالعه بررسی روند تغییرات میزان سزارین و علل انجام سزارین و تغییرات آن در سالهای 1374، 1384 و 1388 در بیمارستان بعثت سنندج بود .
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته نگر است. داده های مورد نیاز از طریق بررسی کلیه پرونده های مربوط به سزارین سالهای مورد مطالعه جمع آوری گردید. تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار SPSS ورژن 18 و آمارهای توصیفی تحلیلی انجام گرفت.
  یافته ها
  میزان سزارین در سال 1374 ، 4/16 درصد بوده که به 38 درصد در سال 1384 افزایش یافته و در سال 1388 با 3 درصد کاهش به 35 درصد رسیده است. میزان سزارین های الکتیو با گذشت زمان افزایش یافته است. شایعترین علل سزارین در هر سه سال : سابقه سزارین ، دیستوشی زایمانی و دیسترس جنینی بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش میزان سزارین در مرکز ما منطقی بنظر می رسد که برای افزایش میزان زایمان واژینال و کاهش سزارین ها اقداماتی مانند تشویق به انجام زایمان واژینال بعد از سزارین ، ایجاد امکانات بیمارستانی و پرسنل لازم برای این امر ، تعیین دقیق دیستوشی های زایمانی وتشخیص صحیح دیسترس جنینی بعمل آید. همچنین ترویج زایمان واژینال با استفاده از روش های غیر دارویی کنترل درد و بهبود کیفیت مراقبتهای مامایی می تواند در پیشگیری از زایمانهای سزارین غیرضروری کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: دلایل، روند تغییرات، میزان سزارین
 • بایزید قادری *، دلیر رستمی، نسرین دانشخواه، فرشاد شیخ اسمعیلی، مختار یعقوبی، حمیده قادری صفحات 37-45
  زمینه و هدف
  سرطان معده همچنان درمیان کشورهای در حال توسعه به عنوان مشکل سلامت عمومی مطرح می باشد.از سالها قبل ارتباط گروه های خونی و سرطان به اثبات رسیده است و طبق تحقیقات مختلف، شیوع سرطان معده در افراد با گروه خونی A بیشتر است.
  در این مطالعه ارتباط انواع گروه های خونی با سرطان معده و همچنین با درجه بندی و زیر گروه های تومور مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی و بر روی 100 بیمار مبتلا به سرطان معده تایید شده بر اساس هیستوپاتولوژی انجام شد و ارتباط انواع گروه های خونی با درجه بندی و نوع پاتولوژی تومور و زیرگروه آدنوکارسینومای معده ازجمله نوع منتشر و نوع روده ای مورد بررسی قرار گرفت. آنالیزهای آماری با استفاده از آزمون کای دو و نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادکه شیوع سرطان معده در افراد با گروه خونی A بیشتراست. این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین گروه های خونی و سرطان معده وجود دارد ( 05/0 >P) .همچنین این مطالعه نشان داد که بین گروه های خونی و نوع زیر گروه تومور، ارتباط معناداری وجود ندارد (55/0 =P)، همچنین بین گروه های خونی و تمایز تومور، ارتباط معناداری مشاهده نشد(12/0=P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان دادکه بین گروه خونی A و سرطان معده ارتباط وجود دارد. با توجه به شیوع بیشتر سرطان معده در افراد با گروه خونی A، شناخت و رفع سایر عوامل خطر ایجاد سرطان، لازم می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان معده، گروه های خونی، درجه بندی
 • عهدیه پرهیزکار *، فردین حدودی صفحات 46-53
  مقدمه و هدف
  پره اکلامپسی یک عارضه جدی حاملگی می باشد که تقریبا در 5تا14 درصد کل حاملگی ها رخ می دهداین بیماری یکی از علت های مهم مرگ و میر مادران باردار می باشد که باعث عوارض جنینی و مادری می شود با توجه به شیوع نسبتا «بالای پره اکلامپسی و مشکلات ناشی از این بیماری برای خانواده ها لزوم بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه را بدیهی می سازد لذا تحقیق حاضر با هدف تعیین ارتباط بین میزان هموگلوبین و هماتوکریت درزنان بارداردر سال 1391 صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه مورد شاهدی بود نمو نه های پژوهش 180 نفر از مادران باردار مراجعه کننده به کلینیک مادران پر خطر و مراکز بهداشتی درمانی شهر سنندج بودند نمونه گیری به روش مبتنی بر هدف انجام شد ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه و پرونده های پزشکی بیماران بود که باکمک مصاحبه حضوری با مادران ومراجعه به پرونده های پزشکی تکمیل شد سپس اطلاعات به کمک آزمونهای آماری کای اسکور و فیشرمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  داده های بدست آمده نشان داد که پره اکلامپسی با میزان تحصیلات در زنان باردارارتباط معنادار دارد (000/0p=). اما با شغل و تعداد فرزندان زنان مورد مطالعه ارتباط معناداری نداشت. (5 0/0 p=) .همپنین میزان ابتلا به پره اکلامپسی با تعدا زایمان و تعداد بارداری ارتباط معناداری نداشت (05/0> P)
  میانگین میزان هموگلوبین و هماتوکریت در زنان مبتلا به پره اکلامپسی و زنان سالم در حدود 13 و 38 بود که از نظر آماری اختلاف معناداری با هم نداشتند ( 19/0 p< ، 09 /0p< )
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج بدست آمده مشخص شد که میزان هموگلوبین و هماتوکریت زنان در این مطالعه تا حدودی پایین بود که با ابتلا آنان به پره اکلامپسی ارتباط معناداری نداشت به لحاظ اینکه اتیولوژی پره اکلامپسی هنوزناشناخته است مطالعات بیشتردر این زمینه ضروری به نظر می رسدتابا تشخیص به موقع و جلوگیری از پیشرفت بیماری عوارض ناخوشایند بیماری رادر مادران ونوزادانشان کاهش داد.
  کلیدواژگان: پره اکلامپسی، هموگلوبین، هماتوکریت
|
 • Leyla Hasheminasab *, Ronak Shahoee, Farzaneh Zaheri, Sirous Shahsavari Pages 1-9
  Background And Aim
  pregnancy and child birth is one the periods that women face throughout their lives. Mothers and families should be aware of the rights of pregnant women due to the problems and challenges of this period. Therefore, this study was designed to determine the level of awareness of the hospitalized mothers in postpartum ward about the pregnant women's rights charter in the governmental hospitals of Sanandaj city in 2013.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study in which 840 pregnant women after childbirth in the post partum ward of a governmental hospital participated. The sampling method was convenience sampling and the data collection tool was a questionnaire consisted of two parts personal information and pregnant women's rights charter and its reliability was determined by test-retest reliability. The data were analyzed by SPSS20 software and chi-square and T tests.
  Findings : The results indicated the desirability of mother's knowledge of their physical and psycho-social rights. The relationship between awareness of mothers with jobs was only (P
  Conclusion
  considering the results of the study which represents the efficient role of men in awareness of women, holding educational classes and training for men to promote family health level is effective.
  Keywords: awareness, rights charter, pregnant women, postpartum
 • Golrokh Moridi *, Shahnaz Khaledi Pages 10-19
  Background And Aim
  Ideal clinical education is the process of preparing nursing students to accept different roles in the areas of health services. This study was aimed to determine the facilitating and inhibiting factors of learning clinical skills from the viewpoints of intern nursing students in the Faculty of Nursing and Midwifery at Kurdistan university of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this study, 48 nursing students were selected by convenience sampling. Data collection tool was a questionnaire consisted of three sections including 7 questions for demographic information, 34 and 30 questions related to the facilitating and inhibiting factors affecting learning clinical skills respectively. SPSS software and regression 16 were used for data analysis.
  Findings: The results of this study showed that the most important factor in facilitating intern student learning clinical skills was related to the scope of the relationship between teacher and student (34%), and the most inhibiting factor was teacher characteristics (45.8%).
  Conclusion
  The findings indicated the desperate need for professional competence in intern nursing students of Kurdistan University of Medical Sciences while considering the facilitating and inhibiting factors in clinical education.
  Keywords: Clinical Education, Nursing students, intern, inhibiting factors, facilitating factors
 • Sina Valiee *, Alireza Nikbakht Nasrabadi, Mokhtar Yaghobei, Rojyar Valiee Pages 20-28
  Background And Aim
  Health could have a specific meaning for every person and its related issues could affect all aspects of person’s life. Understanding the meaning of health and disease, especially in the elderly as a vulnerable group is an introduction to more realistic planning based on the existing realities and expectations of the patients. The aim of this study was to clarify the meaning of health in a group of elderly men and women in Iran.
  Methods
  This study is qualitative content analysis. A semi-structured interview was conducted with 14 elderly men and women living in Sanandaj city. After recording the data and transcribing it, the data was categorized based on qualitative content analysis and its themes were extracted.
  Findings: The results of the study were in four themes including having a healthy body and a good mood, having spirituality and doing religious practices, satisfaction and positive thinking about oneself and family and last but not least, doing appropriate and independent activities daily.
  Results
  The results of the study indicated that themes such as health and its related issues in different cultures has to be more broadly explored from the perspective of health care recipients, especially vulnerable groups. Thus, it would be possible to have appropriate planning to create and promote the health of this group in the community.
  Keywords: content analysis, qualitative research, elderly, health
 • Ronak Shahoei *, Masoume Rezaee, Shole Shah Gheybi Pages 29-36
  Background And Aim
  Cesarean section is the most common surgical procedures in the field of obstetrics and gynecology. Caesarean section is the major surgery and may impose a lot of complications for mother and baby. The aim of this study was to evaluate changes in caesarean trends and causes of cesarean section and its changes in the 1995, 2005 and 2008 in Sanandaj Besat Hospital.
  Materials And Methods
  This study was a retrospective cross-sectional study. The required data was collected through analysis of all caesarian related cases of the intended years. Statistical analysis was conducted using SPSS software version 18 and descriptive statistics.
  Findings: The rate of cesarean section in 1995 was (4.16%) which had increased to (38%) in 2005. In 2008 it decreased by 3 percent and it reached to (35%). Elective cesarean rate has increased over time. The most common causes of cesarean in three years were cesarean section experience, dystocia during labor and fetal distress.
  Conclusion
  Due to the increase in cesarean rates in our center, it seems logical that in order to increase the rate of vaginal delivery and reduce cesarean, measures such as encouraging vaginal birth after cesarean, creating medical facilities and required personnel, determining labor dystocia accurately and correct diagnosis of fetal distress are required. Also, promoting vaginal delivery using non-pharmacological methods of pain control and improving the quality of midwifery care can be helpful in preventing unnecessary Caesarean deliveries.
  Keywords: changes in trends, rate of cesarean section
 • Bayzid Ghaderi *, Delir Rostami, Nasrin Daneshkhah, Farshad Sheykhesmaili, Mokhtar Yaghobi, Hamideh Ghaderi Pages 37-45
  Background And Aim
  Gastric cancer is addressed among developing countries as a public health problem. The relationship between ABO blood groups and cancer has been proven years ago. According to various studies, the incidence of gastric cancer is higher in people with blood group type A. In this study, the relationship between ABO blood groups and gastric cancer; staging and tumor subgroups were studied.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 100 patients with gastric cancer who were confirmed by histopathology. The relationship between ABO blood groups and staging and type of pathology of the tumor and its gastric adenocarcinoma subtypes including diffuse and intestinal type were studied. Statistical analysis was performed using chi-square test and SPSS software.
  Findings: The results showed that the incidence of stomach cancer in people with blood group type A is greater. The study showed that there was a significant relationship between blood groups and gastric cancer (p> 0.05). Also, the study showed that there is no significant relationship (p= 0.55) between blood groups and types of tumor subgroup. Moreover, there was no significant relationship between blood group and tumor differentiation (p = 0.12).
  Conclusion
  This study showed that there is a relationship between blood group A and gastric cancer. Considering the higher prevalence of gastric cancer in people with blood group A, identifying and eliminating other risk factors for cancer, is necessary.
  Keywords: Gastric cancer, ABO blood groups, staging
 • Ahdiyye Parhizkar *, Fardin Hodoodi Pages 46-53
  Background And Aim
  Preeclampsia is a serious complication of pregnancy that occurs in about 5 to 14 percent of pregnancies. The disease is an important cause of maternal mortality which causes maternal fetal complications. Considering the high prevalence of preeclampsia and the complications of the disease for families, it is necessary to review the studies conducted in this regard. This study aimed to determine the relationship between hemoglobin and hematocrit level in the pregnant women in 2012.
  Methods
  This study was a case-control study conducted on 180 pregnant women attending clinics for high-risk mothers and health care centers in Sanandaj city. Sampling was conducted based on objective data collection. Data collection tools were questionnaire and patients’ medical records which were completed by interviews with mothers and referring to medical records. Then using Chi-square and Fisher tests the data were analyzed.
  Findings: The data showed a significant relationship between preeclampsia and women's level of education (p=0.000). However, there was no relationship between the number of children of the studied women and job (p=0.05). In addition, no significant relationship (p> 0.05) was seen between suffering from preeclampsia and the number of pregnancy and delivery. Average hemoglobin and hematocrit levels in women with preeclampsia and healthy women were about 13 and 38 which were not statistically different ( p
  Conclusion
  The results showed that the amount of hemoglobin and hematocrit of participated women in this study were somewhat low which has no significant relationship with suffering from preeclampsia. Since the etiology of preeclampsia is still unknown, further studies are still required in this regard so that by early detection and prevention from disease progression, unpleasant complications in mothers and their infant would be reduced.
  Keywords: Preeclampsia, hemoglobin, hematocrit