فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 3 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد ایرج باقری ساوه *، طاهره اشک تراب صفحات 1-11
  مقدمه و هدف
  نارسایی قلبی بیماری مزمنی است که به رفتارهای خودمراقبتی ویژه ای تا پایان عمر نیاز دارد. این بیماران برای مواجهه با مشکلات بیماری، نیاز به رفتارهای خودمراقبتی دارند، لذا مطالعه حاضر با هدف یافتن وضعیت رفتارهای خودمراقبتی و عوامل مرتبط با آن، طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- همبستگی ، بر روی 150 بیمار مبتلا به نارسایی قلبی بستری در بخش های داخلی قلب بیمارستان توحید سنندج که به صورت مبتنی بر هدف انتخاب شدند، انجام شد . ابزار جمع آوری داده ها شامل2 پرسشنامه بود :1- پرسشنامه جمعیت شناسی و اطلاعات مربوط به بیماری 2- مقیاس اروپایی رفتارهای خودمراقبتی بیماران نارسایی قلب ، که از طریق مصاحبه با بیماران تکمیل گردیدند. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان رعایت رفتارهای خودمراقبتی از سوی بیماران اکثرا متوسط(میانگین نمره 54/39) بود و با سطح تحصیلات و محل زندگی و آموزش در مورد بیماری ارتباط معنادار داشت(05/0> P).ولی رابطه آن با سن ،جنس،شغل ،وضعیت تاهل،کلاس بیماری ، مصرف سیگار و مواد مخدر و الکل از نظر آماری معنا دار نبود(05/0< P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، میزان رعایت رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در سطح مطلوبی نبوده است ،بنابراین ضرورت آموزش و تقویت آن به خصوص در این بیماران که در این مقوله ضعیف تر هستند، احساس می شود.
  کلیدواژگان: رفتارهای خودمراقبتی، نارسایی احتقانی قلب، عوامل مرتبط
 • فواد رحیمی *، سهیلا آهنگرزاده رضایی، رحیم بقایی، آرام فیضی صفحات 11-17
  مقدمه و هدف

  خطاهای دارویی یکی از شایعترین دلایل خطاهای مراقبت بهداشتی قابل پیشگیری است. از آنجا که پرستاران گردانندگان اصلی بخشهای بیمارستانی بوده و در امر مراقبت از بیماران نقش عمده ای دارند و بروز اشتباهات دارویی یکی از تهدیدات جدی در سلامت و ایمنی بیمار و همچنین حرفه پرستاری محسوب می گردد. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل موثر در بروز خطاهای دارویی در پرستاران انجام گرفته است.

  مواد و روش ها

  :در این پژوهش مطالعه ای توصیفی- تحلیلی 100 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان بعثت سنندج شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای 2بخشی بود. بخش اول شامل اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل سوالاتی در مورد اشتباهات دارویی در 5 حیطه بود که توسط نمونه ها تکمیل گردید. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری 16SPSS استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد همه افراد شرکت کننده سابقه خطای داروی در یکسال اخیر داشته اند.. سن ، جنس و بار کاری با خطاهای دارویی ارتباط آماری معنی دار نشان داد. شایعترین خطای دارویی به ترتیب شامل : بیمار اشتباه (26%) ، نوع دارو (19%) ، تجویز دارو (9%) ، و دوز و زمان دارو (23%) بود

  نتیجه گیری

  عوامل سازمانی و انسانی بیش از سایر عوامل در بروز اشتباهات دارویی دخالت دارند. بنابراین شناسایی این عوامل نظام بهداشتی درمانی و پرستاران را در رفع این علل و کاهش اشتباهات دارویی و بهبود کیفیت مراقبت و افزایش ایمنی بیمار یاری خواهد داد.

  کلیدواژگان: خطای دارویی، پرستاران، عوامل موثر
 • فریبا رعنایی *، روناک سامانی، روناک شاهوی صفحات 18-26
  مقدمه
  طی دو دهه اخیر تعداد رو به افزایشی از زنان تقاضای زایمان سزارین، بدون وجود یک علت قابل قبول طبی داشته اند و موضوع سزارین انتخابی مورد بحث بوده است .علیرغم رشد منابع اطلاعاتی در خصوص سزارین های الکتیوطبی، در مورد عقاید مادران بررسی های محدودی بعمل آمده است و تحقیقات بیشتر در زمینه تمایلات مادران مورد نیاز است. این مطالعه با هدف تعیین علل انتخاب سزارین از دیدگاه زنانی که تحت سزارین انتخابی قرار گرفته اند در مرکز پزشکی بعثت سنندج انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش کیفی بود و اطلاعات از طریق یک مصاحبه نیمه ساختار یافته با 19 نفر از زنانی بدست آمد که طبق درخواست خود تحت عمل سزارین قرار گرفته بودند. سپس اطلاعات با استفاده از روش تحلیل محتوی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و دسته بندی شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان مورد مطالعه 27 سال، اکثریت خانه دار (58%)، دارای تحصیلات دانشگاهی (4/68%) و نخست زا (7/73%) بودند. تمام سزارین ها قبل از شروع لیبر و در تاریخ تعیین شده از قبل انجام شده بود. بعد از تحلیل و دسته بندی اطلاعات بدست آمده از مصاحبه ها چند درون مایه تعیین شدند که عبارت از: ترس از زایمان طبیعی، پیشگیری از خطرات جنینی، عدم وجود امکانات، تاثیر نامطلوب زایمان طبیعی روی دستگاه تناسلی و ادراری و توصیه و راهنمایی پزشک بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه لزوم بازنگری شرایط انجام زایمان طبیعی و سعی در بهبود آن، ایجاد یک برنامه منظم آموزشی در زمینه فرآیند تولد و روش ها را به عنوان یک اولویت در برنامه های مراقبتی مادران نشان داد.
  کلیدواژگان: روش زایمان، سزارین انتخابی، دیدگاه زنان
 • فروزان لهونی *، فربیا ابتکار، فردین غریبی، آزیتا مسعودی، آزیتا همیلی صفحات 27-32
  مقدمه و هدف
  تولد نوزاد نارس و مراقبت از او دوره استرس زایی است که بر کیفیت زندگی والدین خصوصا مادر تاثیرزیادی می گذارد. به منظور مقایسه کیفیت زندگی مادران دارای کودک نارس و ترم مطالعه ایی در شهرستان سنندج انجام شد .
  مواد و روش ها
  مطالعه به صورت تحلیلی مورد- شاهدی در مراکز بهداشتی درمانی شهرستان سنندج سال 92 انجام گرفت. نمونه های مورد پژوهش شامل 50 مادردارای کودک نارس به عنوان گروه مورد و 50 مادر دارای کودک ترم در گروه شاهد بودند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های دموگرافیک پژوهشگر ساخته و کیفیت زندگی 36 سوالی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار17spssصورت گرفت .
  یافته ها
  مشخصات دموگرافیک مادران در هر دو گروه با یکدیگر تفاوت آماری معنی داری نداشتند. مادران دارای کودک نارس دارای میانگین نمرات کیفیت زندگی پایین تری در حیطه های سلامت جسمانی، روابط اجتماعی و نمره کل در مقایسه با مادران کودک ترم بودند. (001/0P=)در حیطه سلامت محیط و سلامت روانی میانگین نمرات کیفیت زندگی مادران در دو گروه تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشت .(715/0P=)
  نتیجه گیری
  با توجه به کیفیت زندگی پایین مادران دارای کودک نارس، مراقبین بهداشتی باید نسبت به نیازهای آموزشی و احساسی مادران دارای نوزاد نارس حساس بوده و قادر به تشخیص آن باشند تا در حین مراقبت این نوزادان مداخلات آموزشی لازم جهت مادران آنهاصورت گیرد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کودک نارس، کودک ترم
 • احمد وهابی *، اسما خاطری، بشری وهابی، مریم میرزایی، مهین احمدیان صفحات 33-45
  مقدمه و هدف
  دیدگاه و نظرات افراد در زمان های مختلف و بسته به شرایط تغییرپذیر است. یکی از دوران های زندگی انسان که بیشترین تغییرات در آن انجام می شود، دوران دانشجویی است. عوامل فراوانی می تواند سبب ایجاد تغییر در دیدگاه دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی شود. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی و عوامل مرتبط با آن، انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 110 نفر از دانشجویان بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان که در نیمسال اول 94-1393 مشغول به تحصیل بودند، به روش سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای دو بخشی که دارای 18 سئوال اصلی در مورد نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی و سئوالات دموگرافیک بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار 21 SPSS و فرمول های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  85 نفر (3/77%) نمونه ها زن و بقیه مرد بودند. میانگین سنی آنها 75/1±69/21 سال بود. میانگین نمره دیدگاه دانشجویان در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی به ترتیب 84/5±23/26 و 45/6±57/24 بود که بیانگر دیدگاه منفی آنها نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی است که با متغیرهای مورد بررسی رابطه آماری مشاهده نشد (05/0 ‹ p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و آینده شغلی منفی است. توجه مسئولین آموزشی دانشگاه به این مهم ضروری به نظر می رسد تا با برنامه ریزی های بهتر باعث ایجاد دلگرمی بیشتر در دانشجویان شوند.
  کلیدواژگان: دیدگاه، نگرش، دانشجویان، آینده شغلی، رشته تحصیلی
 • فرزانه ظاهری، سیمین نزاریان *، سیروس شهسواری صفحات 43-51
  مقدمه و هدف
  انسان در خلال زندگی دنیوی خود ممکن است اضطراب و فشارهای روانی گوناگونی را تجربه کند که غلبه بر آن ها از قدرت روحی و روانی او به طور تدریجی کاسته و زمینه را برای ایجاد بیماری های خطرناک روانی و گاه جسمی فراهم می سازد .از آنجائیکه انسان در سایه دعا و نیایش پیوسته میتواند بر قدرت روحی و روانی خود بیافزاید. پژوهشگران بر آن شدند تا به بررسی میزان پایبندی به نماز ومیزان اضطراب در دانشجویان دانشکده پرستاری ومامایی سنندج وارتباط آن با ویژگی های دموگرافیک آنان بپردازند.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی تحلیلی با شرکت 182 نفر از دانشجویان دانشکده پرستاری مامایی که به روش سرشماری انتخاب شده بودند انجام شد؛ جهت گرد آوری داده ها؛ از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه استاندارد اضطراب زونگ استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری در نرم افزار16 SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.واز آمار توصیفی و آزمون کای دو و t-test استفاده گردید.
  یافته ها
  بر اساس نتایج پژوهش، نمره اضطراب 7/85% دانشجویان نرمال بود در حالیکه 6/12% دارای اضطراب خفیف و 6/1% اضطراب متوسط داشتند. 3/70% سابقه اقامه نماز را ذکر نمودند. همچنین بین میزان اضطراب و رشته تحصیلی، سکونت در خوابگاه، وضعیت تاهل، مقطع تحصیلی و اقامه نماز ارتباط معنی دار آماری مشاهده نشد (240 /0= p).
  نتیجه گیری
  طبق نتایج حاصل از این پژوهش حدود 2/14% از دانشجویان این دانشکده دارای درجاتی از اضطراب بودند. با توجه به اینکه اکثریت واحدها مورد پژوهش سابقه اقامه نماز داشتند احتمالا یکی از دلایل کم بودن اضطراب اقامه نماز بوده است.
  کلیدواژگان: اضطراب، نماز، دانشجویان، مشخصات دموگرافیک
|
 • Mohammad Iraj Bagheri Saweh *, Tahereh Ashketorab Pages 1-11
  Background And Aim
  Heart failure is a chronic disease that requires a lifetime of special care behaviors. In order to deal with disease problems, these patients need to have self-care behaviors. Therefore, this study was designed and conducted to determine the status of self-care behavior and its related factors.
  Materials And Methods
  This correlation study was conducted on 150 patients with heart failure who were chosen purposively and were hospitalized in the cardiology ward of Tohid Hospital in Sanandaj city. Two questionnaires were used to collect data. The first one was demographic questionnaire and information about the disease and the second one was the European scale of self-care behavior of patients with heart failure which were completed through interview with patients. Then the collected data were analyzed by SPSS software version 16.
  Findings: The rate of self-care behaviors by patients were mostly moderate (average score of 39.54) and were correlated with level of education, place of residence and education about the disease (P 0.05).
  Conclusion
  The results of the present study indicated that self-care behavior in patients with heart failure was not desirable. Therefore, the necessity of education and its strengthening especially in patients who are poor in this regard is felt.
  Keywords: self-care behavior, congestive heart failure, related factors
 • Foad Rahimi *, Soheyla Ahangar Zadeh Rezaei, Rahim Baghaei, Aram Faezi Pages 11-17
  Background And Aim

  Medication errors are one the most common causes of preventable health care errors. Since nurses are the main controllers of the hospital’s wards and play a major role in looking after patients, the incidence of medication errors is one of the serious threats to the health and safety of the patients and nursing profession. This study aimed to determine the factors affecting the incidence of medication errors among nurses.

  Materials And Methods

  In this cross-sectional study, 100 nurses working in Besat hospital in Sanandaj city participated. The data collection tool was a two section questionnaire. The first section includes demographic data and the second part contains questions about medication errors in 5 areas. Data analysis was conducted by statistical software SPSS 16.
  Findings: The results showed that all participants had a history of drug error in the last year. Age, gender and workload had a significant relationship with medication errors. The most common medication errors included wrong patient (26%), kind of drugs (19%), drug administration (9%), and the dosage and timing of drug (23%).

  Conclusion

  Human and organizational factors play a bigger role than other factors in the incidence of medication errors. Therefore, identifying these factors will help the health system and nurses in responding to obviate the causes and reduction of medication errors, improving patient safety and the quality of care.

  Keywords: medication error, nurses, risk factors
 • Fariba Ranaei *, Ronak Samani, Ronak Shahoei Pages 18-26
  Introduction and Aim: A growing number of women are requesting delivery by elective cesarean section without an accepted medical indication and this issue has been discussed in two past decades.The aim of this study was to determine cause's of cesarean selection in view of women who had undergone an elective cesarean in Beasat hospital of Sanandaj.
  Matrrial and
  Methods
  This was a qualitative study and data were gathered through semi-structured interviews from 19 women who have had cesarean surgery on demand. Content analysis was used to analysis of data then major categories were identified.
  Results
  The mean age of participants was 27 years, most were house wives (58%). Most were university graduates (68:4%).All the cesarean sections were performed before onset of labour.Majority (73.7%) were primiPara and all have obtained prenatal cares.The women's reasons for their request to have cesarean were: fear of natural birth because of labour pain and procedures, and personnel behaviour, avoiding fetal risks, unfavorable condition of vaginal delivery and educational environment of hospital advers effect of vaginal delivery on urogenital tract, physician recommendation and cesarean being easier.
  Conclusion
  Necessity for careful review of the existing vaginal delivery circum stances and procedures and Attempting for improving it, development of a systematic educational program about childbirth process and procedures as a priority in prenatal care, further research performance on health outcomes for mothers and infants associated with planned cesarean without a medical or obstetrical indication, were of these research's conclusion.
  Keywords: Delivery method, Elective cesarean, Women\'s view
 • Forouzan Lahoni *, Fariba Ebtekar, Fardin Gharibi, Azita Masoudei, Azita Homilei Pages 27-32
  Background And Aim
  premature birth and its caring is a stressful period which significantly affects the quality of parent’s life especially the mother. A study was conducted to compare the quality of life of mothers of premature infant and full-term infant.
  Methods
  This case-control study was conducted in health centers of Sanandaj city in 2013. The participants were 50 mothers with premature infant as intervention group and 50 mothers with full-term infant as the control group.In order to collect data, researcher made demographic questionnaire and the 36 item quality of life of WHO were used. Data analysis was performed using the software spss17.
  Findings: The demographic characteristics of the mothers in both groups were not statistically significant. Mothers of premature infant have a lower quality of life scores in the areas of health, social relations and the total score compared with mothers of full-term infant (P=0/001). In the area of environmental health and mental health the mean of quality of life scores in the two groups showed no significant difference (P = 0/715).
  Conclusion
  considering the low quality of life of mothers of premature infant, health care providers should be sensitive towards the educational and emotional needs of these mothers so that necessary intervention could be done during caring of their infant.
  Keywords: quality of life, premature infant, full, term infant
 • Ahmad Vahabi *, Asma Khateri, Boshra Vahabi, Maraym Mirzaei, Mahin Ahmadian Pages 33-45
  Background And Aim
  The views and opinions of people at different time, depending on the situation, are changeable. One of the hardest stages of human life which undergoes major changes is studentship period. Many factors can cause changes in students’ perspective regarding field of study and future career. This study aimed to determine the perspective of public health students at Kurdistan University of Medical Sciences about their field of study and career prospects and its related factors.
  Methods
  In this cross-sectional study, 110 public health students of Kurdistan University of Medical Sciences who were enrolled in the first semester 2014-2015, were entered the study through census method. The data collection tool was a two-part questionnaire with 18 questions about the attitude of students regarding their education and career prospects and some demographic questions. Collected data were analyzed by SPSS 21 and statistical formulas.
  Findings: 85 (3.77%) of the subjects were female and the rest were male. The average age of them was 21.69 ± 1.75. The average score of the students perspectives about their field of study and career prospects was 26.23± 5.84 and 24.57± 6.45 respectively, which represented a negative view toward their field of study and career prospects which were not seen by the analyzed variables of statistical relationship (0.05
  Conclusion
  The results showed that student's attitudes to their field of study and career prospects are negative. University officials’ attention to this issue seems necessary so by better planning create more confidence in their students.
  Keywords: vision, attitude, students, career prospects, field of study
 • Farzaneh Zaheri, Simin Nazarian *, Sirous Shahsawari Pages 43-51
  Background And Aim
  man may experience different anxieties and stresses during his life and overcoming them decreases his spiritual and mental strength. This could lay the ground for dangerous mental and physical diseases. Man could increase his mental power in the light of continuous prayer. This study aimed to study the level of commitment to prayer and the level of anxiety in the students of Nursing and Midwifery Faculty at Kurdistan University of Medical Sciences and its relation to their demographic characteristics in 2009.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 182 students of the faculty of Nursing and Midwifery were selected by census method. Data collection was conducted by demographic information and the standard Zong anxiety questionnaire. SPSS16 was used for data analysis. Moreover, descriptive statistics (Frequency percent), chi-square tests and t-test were used.
  Findings: According to the results, the anxiety score of (7.85 %) of the students was normal, while (6.12%) had mild anxiety and (6.1%) had moderate anxiety. Only (3.70%) had said prayer and no significant relationship was observed (p= 0.240) between level of anxiety and field of study, living in the dormitory, marital status, educational level and saying prayer.
  Conclusion
  The results of this study indicated that about (2.14%) of the college students had some degrees of anxiety. Since the majority of the subjects had a history of saying prayer. Therefore, prayer is probably one of the reasons for low anxiety.
  Keywords: anxiety, prayer, students, demographic information