فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 4 (بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/03/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سروه پرنگ *، ناهید گلمکانی صفحات 1-10
  مقدمه و هدف
  موثرترین راه برای جلوگیری از مصرف غیرمنطقی داروها آموزش مناسب است و بهترین زمان ارائه آموزش، قبل از شکل گیری اعمال نسخه نویسی نامناسب می باشد. لذا این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش رهنمودهای نسخه نویسی سازمان بهداشت جهانی بر مهارت نسخه نویسی دانشجویان مامایی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی یک گروهه، 26 نفر از دانشجویان کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال آخر مامایی دانشکده پرستاری مامایی مشهد در سال 1389 بصورت تصادفی آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات دموگرافیک، آزمون علمی و آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE) بود. برنامه آموزشی چهار ساعته، طی دو جلسه متوالی به روش سخنرانی ارائه شد. قبل، بلافاصله و دو هفته بعد از مداخله، مهارت نسخه نویسی دانشجویان با آزمون OSCE ارزیابی گردید. نهایتا داده های گردآوری شده با18SPSS و استفاده از آزمون های آنالیز واریانس با مقادیرتکراری و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مهارت نسخه نویسی دانشجویان در آزمون OSCE بعد از مداخله، به طور معنی داری افزایش یافت؛ به طوری که بین قبل و بلافاصله بعد از مداخله، قبل و دو هفته بعد از مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (001/0>p) اما بین بلافاصله و دو هفته بعد از مداخله تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (629/0=p) . با وجود افزایش نمره اکتسابی آزمون علمی بعد از مداخله اما تفاوت آماری معنی داری وجود نداشت (05/0< p).
  نتیجه گیری
  برگزاری آموزش تجویزمنطقی داروها نظیرالگوی سازمان بهداشت جهانی می تواند موجب ارتقای مهارت نسخه نویسی دانشجویان مامایی گردد.
  کلیدواژگان: سازمان بهداشت جهانی، مهارت، نسخه نویسی، دانشجویان مامایی
 • سینا ولیئی، رضا نگارنده *، ناهید دهقان نیری، روجیار ولیئی صفحات 11-24
  مقدمه و هدف
  این حقیقت که علی رغم ارائه مراقبت، حیات عده ای از بیماران به پایان می رسد می تواند وضعیت روانی پرستاران و در نهایت امر مراقبت از بیماران را تحت تاثیر خود قرار دهد، لذا با توجه به اهمیت تجربه مراقبت پایان عمر پژوهش حاضر با هدف تبیین تجربه مراقبت از بیماران مرحله آخر حیات در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا بود که پس از نمونه گیری مبتنی بر هدف، اطلاعات با انجام مصاحبه های عمیق و نیمه ساختار جمع آوری و پس از مصاحبه با 10 پرستار شاغل در بخش های مراقبت ویژه در شهر سنندج به اشباع داده ها رسیده و اطلاعات با روش آنالیز محتوی قراردادی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده در این پژوهش سه درونمایه نهایی آسیب روحی، باقی نماندن دین بیمار بر گردن پرستار و پایبندی به صدای درون پیرامون تجربه مراقبت از بیماران مرحله آخر حیات استحصال گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نیاز به حمایت روحی از پرستاران، فراهم ساختن امکان ارائه مراقبت کامل، توجه و مدیریت شرایط بیماران و خانواده آنها و مشارکت دادن پرستاران در امر تصمیم گیری از بیماران مرحله آخر حیات را آشکار ساخت لذا مدیران باید با در نظر گرفتن این ابعاد ضمن حمایت از پرستاران با تشکیل واحد های تخصصی مراقبت پایان عمر امکان مراقبت کامل از بیماران مرحله آخر حیات را فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: آنالیز محتوی، پرستار، مراقبت مرحله آخر حیات، مطالعه کیفی
 • فریبا فرهادی فر، جمال صیدی *، دائم روشنی، نگین قدمی، لادن طیفوری، صفورا امانی صفحات 25-36
  زمینه و هدف
  ترمیم زخم ناحیه عمل یکی از نگرانی های اصلی بعد از عمل جراحی است . اکسیژن درمانی تکمیلی درطی اعمال جراحی منجر به کاهش عفونت و تسریع در بهبود زخم می شود. در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر اکسیژن تراپی تکمیلی بر میزان بروز و شدت عفونت زخم بعد از عمل جراحی سزارین پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  این کار آزمایی بالینی بر روی 122 زن کاندید سزارین به صورت تصادفی دردو گروه مداخله و کنترل در مرکز آموزشی درمانی بعثت سنندج انجام شد.برای گروه مداخله ، حین عمل جراحی و پس از اتمام عمل جراحی در ریکاوری و بخش به مدت 6 ساعت با استفاده از ماسک ونچوری به میزان 80در صد معادل 12 لیتر در دقیقه تا شش ساعت استفاده شد و در گروه کنترل اقدامات روتین انجام شد (30در صد اکسیژن معادل 5-3 لیتر در دقیقه با ماسک معمولی).میزان بروز وشدت عفونت ناحیه عمل جراحی و سرعت ترمیم زخم تا 14 روز بعد از عمل جراحی در بخش و بعد از ترخیص در برگ ثبت اطلاعات درج گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری تی مستقل، کای دو و من ویتنی استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصله نشان داد که میزان بروز عفونت در گروه های مداخله و کنترل تا 14 روز بعد از عمل جراحی اختلاف آماری معنی‏داری نداشت . شدت عفونت زخم ناحیه جراحی در گروه های مداخله و کنترل تا 14 روز بعد ازعمل جراحی اختلاف آماری معنی داری داشت و شدت عفونت و زمان ترمیم زخم در گروه کنترل بیشتر بود (05/0>p).
  نتیجه گیری
  اکسیژن درمانی تکمیلی حین عمل و بعد از عمل جراحی می تواند بر ترمیم زخم و پیشگیری از عفوت زخم موثر باشد. پیشنهاد می گردد که برای کنترل عفونت بعد از عمل جراحی از روش های کنترل شده مانند استفاده از ماسک ونچوری برای اکسیژن درمانی بیماران استفاده ش
  کلیدواژگان: اکسیژن درمانی تکمیلی، ترمیم زخم، عفونت، سزارین
 • فرنگیس خسروی *، کژال حسامی، روناک شاهوی، شهین سواد زاده صفحات 37-47
  مقدمه و هدف
  گرچه در جوامع مختلف ، قوانین متفاوتی برای سقط درمانی وجود دارد ، اما تحت شرایط خاص برای حفظ جان مادر یا تولد نوزادان سالم، سقط درمانی معتبر اعلام شده است. این مطالعه با هدف شناخت علل درخواست سقط درمانی در مراجعین به مرکز پزشکی قانونی استان کردستان طی سال های 1379-1390 و مقایسه علت موارد تایید و رد شده انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، با مراجعه به پرونده و سوابق موجود در مرکز پزشکی قانونی استان کردستان، اطلاعات لازم (دموگرافیک و مامائی مادران، سن جنین، تاریخ مراجعه، علت و نوع درخواست و نتایج آن ها) از طریق چک لیست جمع آوری شدند. نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد و پرونده کلیه زنان بارداری که در طی سال های 1379 تا 1390 جهت دریافت مجوز سقط درمانی به این مرکز مراجعه کرده بودند، بررسی شدند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی، T-test و X2 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  از مجموع 685مراجعه کننده، برای 358 مورد(4/54%) مجوز سقط درمانی صادر شده بود. بیشترین تعداد مراجعه کننده در سال 1388(140 مورد) و بیشترین درصد موارد تایید شده(100%) مربوط به سال 1381 بود. بیشترین علل صدور مجوز بیماری قلبی مادر(56 مورد) و آنانسفالی جنین(53 مورد) بود. برای 300 نفری که مجوز صادر نشده بود، شایع ترین علت مادری و جنینی، اختلال روانی مادر(35 مورد) و آنومالی های متعدد در جنین(27 مورد) بود. همچنین 20 مورد از درخواست ها به علت سن بالای حاملگی (19 هفته و بالاتر) رد شده بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد علی رغم افزایش تعداد متقاضیان سقط درمانی در سال های اخیر، هنوز اطلاع رسانی مناسب در زمینه جزئیات این قانون انجام نشده است و درصد موارد تایید نشده افزایش قابل توجهی داشته است. لذا لزوم افزایش آگاهی کادر درمانی مربوطه، زنان باردار و همچنین دیگر افراد جامعه در مورد شرایط زمانی و اندیکاسیون های سقط درمانی احساس می شود.
  کلیدواژگان: حاملگی، سقط جنین، سقط درمانی، قانون، پزشکی قانونی
 • ماجد آریاپور *، منصور ایراندوست صفحات 48-56
  مقدمه
  استرس شغلی امروزه یکی از پدیده های مهم در زندگی اجتماعی و تهدیدی جدی برای سلامتی پرستاران می باشد. این مطالعه باهدف بررسی میزان شیوع استرس شغلی و تعیین ارتباط آن با ویژگی های فردی و تمایل به ترک خدمت در پرستاران شاغل در سه بیمارستان دولتی شهر سنندج انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از دسته پژوهش های کاربردی و از نوع تحقیق توصیفی پیمایشی است و در تقسیمات تحقیقات توصیفی از نوع روش همبستگی است که با استفاده از پرسشنامه استاندارد در بین 286 نفر از نمونه های جامعه آماری 972 نفری پرستاران شاغل در سه بیمارستان سطح شهر سنندج (بعثت 446 نفر پرستار، توحید 412 نفر و قدس 114 نفر) توزیع گردید. آزمون روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ نیز نتایج قابل قبولی نشان داد. برای تحلیل داده ها از آزمون های پیرسون و تحلیل واریانس (آنوا) استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که سه متغیرتحصیلات، سمت و جنسیت کارکنان رابطه معنی داری با استرس شغلی نداشته ولی متغیرهای سن ، نوبت کاری و سابقه کاری با استرس شغلی رابطه معنی داری دارند. همچنین بین استرس شغلی و تمایل به ترک خدمت کارکنان نیز رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با مدیریت و کنترل استرس شغلی از طریق شناسایی منابع آن و حذف و کنترل این منابع می توان بطور قابل توجهی از میزان استرس در محیط های شغلی کاست.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، گردش کار، پرستاران، بیمارستان سنندج
 • فرزانه زارعی *، ندا شیخ ذکریایی، محمد صالح واحدی، مارلین اردلان، نسرین دانشخواه صفحات 57-64
  مقدمه و هدف
  پرستاران یکی از گسترده ترین طیف های شغلی در جامعه پزشکی هستند که با توجه به مراقبت 24 ساعته ، ساعات زیادی را با بیماران می گذراند واین زمینه ساز تعاملات بیشتر این دو باهم است . کیفیت این تعاملات و ارتباطات می تواند روی روند درمان بسیار تاثیر گذار باشد . یکی از آیتم های ارتباط مطلوب و سالم، داشتن صداقت و قدرت عذرخواهی است. پژوهش حاضر به منظور تعیین میزان صداقت و ابراز عذرخواهی پرستاران صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش قسمتی از یک مطالعه توصیفی – مقطعی می باشد که در تابستان سال 1390 در شهر سنندج انجام شد . با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته از 295 بیمار بستری در بخش های داخلی و جراحی مراکز آموزشی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سطح شهر سنندج ، که بطور کاملا تصادفی انتخاب شده بوذند، اطلاعات جمع آوری شد. 7 سوال این پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافیک و 7 سوال نیز مربوط به سنجش میزان صداقت پرستاران در برخورد با بیماران و 1 سوال نیز مربوط به ابراز عذرخواهی بود . برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار16 spss استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که بیماران فقط در72/35 درصد موارد ، رفتارهای حاکی از صداقت را همیشه در برخورد با پرستاران دیده اند و در 58/21 درصد موارد هیچوقت رفتاری حاکی از صداقت در پرستاران ندیده اند . تنها 9/33 درصد بیان نموده اند که «همیشه » پرستاران در مقابل اشتباه خود از بیمار عذرخواهی نموده اند و 9/17 درصد بیان نموده اند که هیچوقت شاهد عذرخواهی پرستاران نبوده اند . در هر دو مورد صداقت و ابراز عذرخواهی ، پرستاران را در سطحی متوسط ارزیابی نموده اند.
  نتیجه گیری
  از نظر بیماران ویژگی « صداقت »و« ابراز عذرخواهی در صورت بروز اشتباه » در پرستاران در حد متوسط بوده است . برای جلب رضایت بیشتر مددجویان لازم است روی این نکات بیشتر تامل شود. داشتن صداقت در حرفه پرستاری و آشکارسازی اطلاعات و ابراز عذرخواهی نه تنها برای استحکام و افزایش ارتباط بین پرستار و بیمار بلکه برای ارتقاء سطح اعتماد بیمار و جامعه به تیم درمان ضروری است.
  کلیدواژگان: صداقت پرستار، ابراز عذرخواهی پرستار، دیدگاه بیماران
|
 • Serveh Parang *, Nahid Golmakani Pages 1-10
  Background And Aim
  The most effective way to prevent irrational use of medicines is appropriate trainin and the best time for training, is before the formation of inappropriate prescribing habit. Therefore ,the aim of this study was to determine the effect of teaching WHO prescription guidelines on prescribing skills of midwifery students.
  Methods
  In this quasi experimental study, 26 senior students of Midwifery at the Faculty of Nursing and Midwifery of Mashhad University were selected through convenience sampling in 2010. Data collection included demographic form, and objective structured clinical examination (OSCE), respectively. Four-hour training program was presented through two consecutive sessions of lecture. Before, immediately after and two weeks after the intervention, students’ prescribing skill was evaluated by OSCE. Finally, the collected data were analyzed with SPSS 18, ANOVA and Friedman Tests.
  Findings: students’ prescribing skill after the intervention increased significantly in OSCE; there was a significant statistical difference (p>0.001) between before and immediately after the intervention, before and two weeks after the intervention. However, there was not a significant statistical difference (p=0.629) between immediately after the intervention and two weeks after the intervention. Despite the rise in the acquired score in the scientific test after the intervention, there was no significant statistical difference (p
  Conclusion
  holding training courses for logical prescription of medicines like the WHO guidelines can lead to the improve in the prescribing skill of midwifery students.
  Keywords: World Health Organization, skill, prescribing, midwifery students
 • Sina Valiee, Reza Negarandeh *, Nahid Dehghan Nayeri, Rojyar Valiee Pages 11-24
  Background And Aim
  The fact that in spite of providing care some of the patients pass away can affect the mental health of some of the nurses and eventually affect the caring of patients. Therefore, considering the importance of end stage care, this research aimed to explore the experiences of caring end stage patients by nurses working in ICU.
  Materials And Methods
  This study is qualitative content analysis. After purposive sampling, data was collected using interview and semi-structured interview and data saturation was reached after interviewing with 10 nurses working in ICU wards of Sanandaj city and the data were analyzed using content analysis contract.
  Findings: Three main themes were obtained from the data analysis: trauma, omitting the responsibility of the patient from the nurse and adhering to the inner voice about the experience of caring of end stage patients.
  Conclusion
  The results of this study indicated the need for moral support from nurses, providing the possibility of providing full care, paying attention and managing patients condition and their families and making nurses participate in the decision-making process of end-stage patients. Therefore, managers while supporting nurses should consider these aspects and establish specialized nursing care units for end stage patients to provide full care for these patients.
  Keywords: content analysis, nurse, caring for end stage patients, qualitative study
 • Fariba Farhadi Far, Jamal Seydi *, Daem Roshani, Ladan Teyfoori, Safoora Amani Pages 25-36
  Background And Aim
  healing of operation area is one of the main concerns after surgery. Supplemental oxygen therapy during surgery can result in decreasing wound infection and promoting healing.
  In the present study, the effect of supplemental oxygen therapy on the incidence and severity of wound infection after cesarean section was studied.
  Materials And Methods
  This clinical trial study was conducted on 122 women undergoing cesarean section and they were randomly selected in two groups of intervention and control in Besat Hospital in Sanandaj. Venturi mask at the rate of 80% equal to 12 liters per minute up to 6 hours was used for the intervention group, during surgery, after the surgery, in the recovery room and ward. Routine procedures were performed for the control group (30 % oxygen equal to 3-5 liters per minute with conventional mask). The incidence and severity of infection and speed of healing of the wound area were recorded ​​ until 14 days after the surgery and after discharge. To analyze the data, t-test, chi-square and Mann-Whitney tests were used.
  Findings: The results showed no significant difference about the incidence of infection in the intervention and control groups 14 days after surgery. The severity of surgical wound infection in the intervention and control group was statistically significant and wound healing time and severity of infections was higher in the control group (p
  Conclusion
  supplemental oxygen therapy during and after surgery can help wound healing and prevent wound infection effectively.
  It is recommended that in order to control post surgery infection, controlled methods such as using Venturi mask for oxygen therapy be used.
  Keywords: supplemental oxygentherapy, wound healing, infection, cesarean section
 • K. Hesami, Farangis Khosravy *, Ronak Shahoei, Shahin Sawadzadeh Pages 37-47
  Background And Aim
  Although there are different rules for abortion in different societies, abortion has been declared valid under certain circumstances in order to save lives of mothers and healthy infants. This study aimed to identify the reasons for therapeutic abortion among the clients who referred to legal medical centers in Kurdistan province during the years 2000- 2011 and compare the reasons for their rejection and confirmation.
  Methods
  In this cross-sectional study, medical records and records in legal medicine center in Kurdistan province were referred to and necessary information (demographic, maternal obstetrics, fetal age, admission date, cause and type of request and its results) were collected through the check list. Sampling was conducted through census method and all of the records of all pregnant women referring to this center to get permission for therapeutic abortion were studied. Data were analyzed using SPSS software and descriptive statistical analysis, T-test and X2.
  Findings: 658 patients had referred to get permits for therapeutic abortion and 358 patients (4.54%) were issued the permit. The greatest number of clients were in the year 2009 (140 cases) and the highest percentage of confirmed cases (100%) were related to the year 2002. The most common reason for issuing permit was mother’s heart disease (56 cases) and fetus’s anencephaly (53 cases). The most common cause for not issuing the permit among the 300 rejected cases were maternal and fetal reasons, maternal mental disorder (35 cases) and multiple anomalies in the fetus (27 cases). Also, 20 cases of requests were rejected for gestational age (19 weeks or more).
  Conclusion
  It seems that despite the increasing number of applicants for therapeutic abortion in recent years, there has not been proper notification of the details for its legal process and there was a significant increase in the number of rejected cases. Therefore, there is a necessity for raising the awareness of the related medical staff, pregnant women and also other community members about the timing and indications for therapeutic abortion. Also, in certain high-risk groups methods of contraception should be used.
  Keywords: pregnancy, miscarriage, therapeutic abortion, law, legal medicine
 • Majed Ariapour *, Mansoor Irandoost Pages 48-56
  Background And Aim
  nowadays occupational stress is one of the most important phenomenons in social life and a serious threat to the health of nurses. This study was aimed to assess the prevalence of occupational stress and its relationship with personal characteristics and the tendency to leave job among the nurses working in three public hospitals in Sanandaj.
  Materials And Methods
  In this descriptive study a standardized questionnaire was used and it was conducted on 286 people of the population of 972 nurses working in 3 hospitals of Sanandaj city (446 nurses in Besat Hospital, 412 nurses in Tohid Hospital and 114 nurses in Qods hospital). Validity and reliability of Cronbach's alpha test also showed good results. Pearson test and analysis of variance (ANOVA) were used for data analysis.
  Findings: The results showed that the three variables of education, job position and gender had no significant relationship with occupational stress but age, work shift and job experience had a significant relationship with stress. Moreover, there was a positive correlation between occupational stress and tendency to turnover work.
  Conclusion
  managing and controlling occupational stress through identifying, controlling and eliminating its sources reduce the amount of stress at working places significantly.
  Keywords: occupational stress, turnover work, nurses, Sanandaj hospital
 • Farzaneh Zarei *, Neda Zakaryaei, Mohammad Saleh Vahedi, Marlin Ardalan, Nasrin Daneshkhah Pages 57-64
  Introduction and Aim : Nurses are One of the most comprehensive range of occupational health nurses in the medical community given thatThe24-hour care, they spend many hours with patients and this can be the underlying interactions of these two .This quality of interaction and communication can greatly affect the healing process. One of the good items in healthy relationship ,is the having integrity and power of apology .The present study was conducted to determine the honesty and apology in nurses .
  Material and
  Methods
  This study is part of a cross - sectional study that was conducted in the summer of 1390 in Sanandaj.295patients admitted in surgical and medical training centers in Sanandaj ,Kurdistan University of Medical Sciences ,were selected randomly .Using a questionnaire data were collected.7questions of the questionnaire werebiographicalinformation,7questionstogauge the sincerity of the nurses in dealing with patients, and one question was also to express a pology . For data analysis the software , spss 16 was used.
  Results
  The findings showed that patients in the 35/72% of cases ,had always seen honesty behaviors of nurses in dealing with them and In 58/21 cases they had never seen behavioral integrity of the nurses . Only 9/33 percent stated that Nurses "always" apologize for their wrong and 9/17 percent said they had never seen the nurses apologizing .In both cases ,they had evaluated a medium level of the honesty and expressing apology in nurses .
  Conclusion
  Honesty in the nursing profession and their information detection and an apology ,not only To strengthen and enhance the relationship between nurses and patients ,but also to enhance the level of trust to treat the patient and to society is necessary.
  Keywords: honesty in nurses, apology in nurses, viewpoints of patients