فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مرضیه امین توکل *، منیژه نوریان، مریم رسولی، احمد رضا باغستانی صفحات 1-11
  مقدمه و هدف
  دوران نوزادی زمان بسیار حساسی است و بقای نوزاد و کیفیت زندگی وی در تمام عمر وابسته به مراقبتی است که در این دوران دریافت می کند. انتقال نوزاد در بین بیمارستانها، بخش مهمی از مراقبت ویژه نوزادان محسوب می گردد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی بررسی میزان مطابقت مراقبتهای حین انتقال نوزاد به سایر مراکز درمانی با وضعیت مطلوب انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که در سال 1394 انجام شده است و جامعه آماری شامل مراقبتهای حین انتقال نوزاد در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان بوده است. تعداد 96 مورد مراقبت حین انتقال نوزاد بر اساس چک لیستی مطابق با وضعیت مطلوب مراقبت حین انتقال نوزاد مورد مشاهده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی و نرم افزار SPSS-21 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین میزان مطابقت مراقبتهای حین انتقال نوزاد به سایر مراکز درمانی با وضعیت مطلوب در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان سال 1394، 86/55 درصد ارزیابی شد. مراقبتهای حین انتقال نوزاد به سایر مراکز درمانی در 6/64 درصد مشاهدات وضعیت متوسط و 4/35 درصد مشاهدات وضعیت مطلوب را نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که میزان مطابقت مراقبتهای حین انتقال نوزاد به سایر مراکز درمانی با وضعیت مطلوب در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی کردستان در حد متوسط بود، نتایج این پژوهش نشان دهنده لزوم توجه همه جانبه به نحوه مراقبت های پرستاری حین انتقال نوزاد می باشد.
  کلیدواژگان: انتقال بین بیمارستانی، نوزاد، مراقبت حین انتقال نوزاد
 • مارلین اردلان *، فراست اردلان صفحات 12-21
  مقدمه و هدف
  خانواده تامین کننده نیازهای روانی وجسمانی هر فرد است، و شکست در وظایف آن معضلاتی به همراه دارد که توجه به آن و تلاش در جهت رفع مشکلات و معضلات این واحد کوچک اجتماعی می تواند نوید بخش جامعه ای سالم و ارزشمند و متعالی باشد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین عملکرد خانواده و سلامت روانی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کردستان است.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه توصیفی- تحلیلی وجامعه آماری شامل کلیه کارکنان مشغول به فعالیت در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شهر سنندج که در مجموع 384 نفر بودند و با استفاده از فرمول کوکران 185 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر (1983) و سلامت روانی گلدبرگ (1972) و با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی به تحلیل داده پرداخته شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین جنسیت و سابقه خدمت با سلامت روانی رابطه ای یافت نشد ولی بین محل خدمت و ابعاد جسمانی، افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد و در کل بین محل خدمت و سلامت روانی رابطه معنی داری وجود دارد (0001/0p>) همچنین بین سطح تحصیلات و افسردگی (از ابعاد سلامت روانی) در سطح (02/p>) و جسمانی در سطح (05/p>)0رابطه معنی داری وجود داشت. بین متغیر ارتباط (عملکرد خانواده) و محل خدمت (0001/0p>) و بین ایفای نقش و محل خدمت (01/0p>) و آمیزش عاطفی و محل خدمت (0001/p>) و کنترل رفتار و محل خدمت (002/p>) رابطه معنی داری وجود دارد و در کل بین سلامت روانی کارکنان با عملکرد خانواده همبستگی معکوس یافت شد.
  بحث و نتیجه گیری
  در تبیین یافته های این پژوهش می توان گفت که خانواده، موثرترین عامل محیطی در رشد افراد بوده است و سلامت روانی افراد تحت تاثیر عملکرد مثبت یا منفی خانواده هایشان بوده است و یکی از فاکتورهای دخیل در سلامت روانی، عملکرد خانواده می باشد.
  کلیدواژگان: عملکرد خانواده، سلامت روانی، علوم پزشکی
 • جمال امیری *، سیامک درخشان، شهین امیری صفحات 22-28
  مقدمه و هدف
  از برهم کنش نوترون ها با عناصر سبک در فعال سازی نوترونی (NAA)، نوترون تراپی (BNCT) و... استفاده می شود. جهت استفاده بهینه از نوترون ها، باید طیف انرژی آنها را متناسب اهداف کاربردی شکل دهی نمود. هنگامیکه نوترون تراپی انجام می شود، عناصر سبکی که در محل درمان قرار دارند فعال شده و پرتو گامای آنی حاصل، برای هر یک از عناصر دارای مقدار مشخصی می باشد که با استفاده از آن مقدار کمی عنصر در محل قابل اندازه گیری است. در این مقاله، اثر طیف انرژی بر روی فعال سازی نوترونی که در نوترون تراپی استفاده می شود مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  از نرم افزار MCNP جهت شبیه سازی استفاده شد. ابتدا انواع طیف های نوترونی موجود مانند نوترون ژنراتور (MeV14) و طیف حاصل از راکتور و چشمه های ایزوتوپی بررسی شدند. طیف حاصل از این چشمه ها با استفاده نرم افزارMCNP شبیه سازی شد. با توجه به قابلیت این نرم افزار در ترابرد نوترون و سایر ذرات و اندازه گیری شار گامای حاصل از آنها، بهینه ترین طیف انرژی نوترونی که بهترین طیف گاما برای شناسایی عناصر ئیدروژن، کربن، اکسیژن و... داشته باشد معرفی گردید.
  یافته ها
  بهترین طیف انرژی جهت شناسایی عناصر سبک در محدوده انرژی BNCT، (KeV10-1) طیف انرژی است که دارای نوترون های حرارتی و کند بیشتر و تند کمتر (طیف شبیه ماکسولی) می باشد. ئیدروژن سطح مقطع خوبی برای برهمکنش با نوترون های حرارتی دارد. اکسیژن و کربن دارای سطح مقطع خوبی با نوترون های تند می باشد. استفاده از منبع نوترونی MeV14 مربوط به نوترون ژنراتور، پیک انرژی ئیدروژن نسبت به زمانی که از منبع با طیف انرژی شبیه ماکسولی استفاده می شود پایین تر و پیک اکسیژن و کربن بالاتر است.
  نتیجه گیری
  پس برای اهداف درمانی، آشکارسازی و تحلیل عناصر سبک طیف شبیه ماکسولی( راکتور یا چشمه های ایزوتوپی) بهره خروجی بهتر می باشند ولی اگر نسبت اکسیژن به کربن سنجیده شود از منبع تک انرژی MeV14 استفاده شود بهره بهتر می باشد.
  کلیدواژگان: انرژی منبع پرتودهی، کندساز مناسب، طیف انرژی نوترون
 • آرمان آزادی، حمید تقی نژاد، میلاد عزیزی *، یعقوب محمودی، هما جمال الدین صفحات 29-37
  مقدمه و هدف
  افزایش جمعیت سالمندان، منجر به افزایش توجه به مفاهیم سلامتی وکیفیت زندگی طی دهه های گذشته گردیده است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت زندگی سالمندان شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن در سال 1394 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی، از نوع مقطعی است، که نمونه های پژوهش آن شامل تعداد 200 نفر از سالمندان شهر ایلام بودکه به صورت تصادفی و با استفاده از نمونه گیری خوشه ایاز 10 مرکز بهداشتی- درمانی شهری انتخاب شدند. شاخص کیفیت زندگی نمونه های مورد مطالعه به وسیله ی پرسشنامه ی کیفیت زندگی 26 سوالی سازمان بهداشت جهانی (SF-26)، نسخه ی فارسی، بررسی گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 19.0، آمار توصیفی، آزمون تی تست و ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  داده های بدست آمده در خصوص ابعاد چهارگانه ی سلامت جسمی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیط و عملکرد کلی کیفیت زندگی سالمندان نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی در ابعاد سلامت جسمی 47.86، سلامت روانی 51.33، روابط اجتماعی 56.33 و سلامت محیط 45.88 بود. میانگین نمره ی کلی کیفیت زندگی افراد سالمند 50.29 بود. همچنین یافته ها نشان داد که میانگین کیفیت زندگی مردان سالمند (58.62 با انحراف معیار 2.59) بالاتر از کیفیت زندگی زنهای سالمند (42.7 با انحراف معیار 1.51) بود. همچنین رابطه ی معناداری بین کیفیت زندگی با جنس، سطح سواد و وضعیت تاهل مشاهده شد (P<0/03)، و با مواردی از قبیل سن، وضعیت شغلی و بیمه، رابطه ی معنی دار آماری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های پژوهش نشان داد که نمونه ی پژوهش از کیفیت زندگی متوسطی برخوردار بودند. بنابراین، نیاز به یک استراتژی برای کمک به افراد مسن درجهت بهبود و حفظ سلامت عمومی و کیفیت زندگی آنها وجود دارد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سالمندی، عوامل مرتبط
 • احمد وهابی *، بشری وهابی، شیلان لطیفی، سیروان صیاد، سیروان اشرفی صفحات 38-47
  مقدمه و هدف
  یکی از مهم ترین انتخاب های دانش آموزان بعد از اتمام تحصیلات متوسطه، انتخاب رشته می باشد. بررسی عوامل موثر بر انتخاب رشته پرستاری می تواند در شناخت و تقویت انگیزه های ورود به این رشته کمک کننده باشد. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی سنندج در مورد عوامل موثر بر انتخاب رشته پرستاری طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی می باشد که در سال تحصیلی 93-1392 انجام گردید. جامعه مورد مطالعه دانشجویان جدیدالورود دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج شامل 83 نفر بودند که به روش سرشماری انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای استاندارد بود. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  موثرترین عامل در انتخاب رشته پرستاری از نظر دانشجویان مورد بررسی، علاقه کمک به مردم و کمترین تاثیر مربوط به تجربه کار درمانی قبل از اشتغال به تحصیل بود. دانشجویان، تاثیر عوامل محیطی را در انتخاب رشته خود بیش از سایر عوامل ذکر کرده بودند (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاکی از آن است که دانشجویان در مورد رشته های دانشگاهی و جایگاه آنها در جامعه اطلاعات خوبی ندارند لذا، برگزاری کلاسهای آموزشی برای دانش آموزان سال آخر دبیرستان در زمینه نحوه صحیح انتخاب رشته و آگاه نمودن آنها با رشته های دانشگاهی به منظور انتخاب رشته ای درست و همراه با علایق آنها، توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پرستاری، دیدگاه، دانشجو، دانشگاه
 • شیلان قادری، چنگیز رستمی، ئاسو اردلان، طاهره پاشایی * صفحات 48-58
  مقدمه و هدف
  شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد را نسبت به شغل و شیوه ای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ می دهد، مشخص می کند. تحقیق حاضر به منظور پیش بینی عملکرد شغلی و تاب آوری بر اساس ویژگی های شخصیتی بر روی کارکنان شاغل در شهرداری های کرمانشاه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  جامعه آماری پژوهش شامل تمام کارکنان شهرداری منطقه 1، منطقه 2، منطقه 3 شهر کرمانشاه در سال 1393 به تعداد 550 نفر می باشد. نمونه این پژوهش شامل 225 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه پنج عاملی شخصیت (NEO) کاستا و مک کری (1985)، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (1989) بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS16 و LISRL و آزمونهای آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل تحلیل مسیر، همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون و T مستقل انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد متغیرهای برونزا سازگاری و برونگرایی با ضریب رگرسیونی به ترتیب 15/0 و 19/0، به طور مستقیم اثر معنی داری بر عملکرد شغلی دارند. همچنین بین تاب آوری و عملکرد شغلی کارکنان همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت و بین عملکرد شغلی کارکنان زن و مرد تفاوت معنی داری به دست نیامد.
  بحث و نتیجه گیری
  به منظور بهبود عملکرد نیروی انسانی به نقش عوامل شخصیتی و تاب آوری در معادلات نیروی انسانی توجه بیشتری صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، تاب آوری، عملکرد شغلی
|
 • Marzieh Amintavakol *, Manije Nourian, Maryam Rassooli, Ahmad Reza Baghestani Pages 1-11
  Introduction and Aim: Neonatal period is a very critical time and the survival and qulity of all life is dependent on the care received during this period. Transference of the baby among the hospitals is considered an important part of neonatal intensive care. This study aimed to evaluate the conformity of infant care during transport to medical centers with favorable conditions in hospital.
  Materials And Methods
  This study is a cross-sectional study which was conducted in 2015 and the population included newborn cares during transference to other medical centers in selected hospitals of Kurdistan University of medical sciences. 96 cases of newborn transference care were observed and compared with by a check list in accordance with the desired state of newborn transferece care. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics and SPSS-21.
  Findings: The average of conformity of newborn transference care to other medical centers with favorable conditions in selected hospitals of Kurdistan University of Medical Sciences in 2013 was assessed to be 86.55 percent. Newborn transference care to other medical centers in 64.6 percent was average and in 35.4 percent was favorable.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the level of conformity of newborn transference care to other hospitals with the favorable condition was medium. The results showed the necessity of full sttention to the nursing care during newborn transference.
  Keywords: transference between hospitals, newborn, newborn transference care
 • M. Ardalan *, F. Ardalan Pages 12-21
  Introduction and Aim: Family provides the Psychological and physical needs of each individual and failure in its duty brings about serous problems and paying attention to its problems and trying to resolve problems. The aim of this study was to investigate the relationship between family functioning and mental health staff at Kurdistan University of Medical sciences.
  Materials And Methods
  This study was a descriptive study and the population included all the employees working at the Kurdistan University of Medical sciences who were 384 people and 185 of them were chosen using Cochran formula. Demographic questionnaire, McMaster family Questionnaire (1983), Goldverg mental Health (1972) were used and the data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Findings: The results showed that there was no relationship between gender or work experience with mental health but there was a significant relationship between the work place, Physical stamina and depression. tn the whole, there was a direct relationship between the workplace and the mental health (p>0.0001). Moreover, there was a notable relationship between the level of eduction and depression (one of the acpects of mental health) (p>.02) and physical (p>0.05). Furthermore, close relationship between communications (family performance) and work place (p>0.01), between playing role and work place (p>0.002). In general, there was a reverse correlation between mental health of employees and family performance.
  Conclusion
  The findings of this study showed that the family is the most effective environmental factor in the development of individuals and the mental health of every individual is positively or negatively affected by the performance of their families. As a result one of the crucial factors of mental health is family performance.
  Keywords: family performance, mental health, medical science
 • Jamal Amiri *, Siamak Derakhshan, Shahin Amiri Pages 22-28
  Introduction and Aim: the interaction of neutrons with light elements is used in neutron activation (NAA), neutron therapy (BNCT) and etc. in order to use the neutrons optimally, their energy spectrum has to be tailored to their practical purposes. When doing neutron therapy, the light elements which are located in the treatment site are activated and the instantaneous gamma ray has a specific value for each element using which the quantity of the lement is measured in the site. In this study, the effect of energy spectrum on the activation of neutron which is used in neutron therapy was studied.
  Material and
  Method
  MCNP softwere was used to simulate. First, all if the neutron spectra, such as neutron generator (MeV14) and the spectrum of the reactor and isotope sources were evaluated. The resulted spectrums of these sources were simulated by MCNP software. Considering the ability of this software in the transport of nwutrons and ogher particles and gamma flux measurements derived from them, the most optimal neutron energy spectrum of gamma for identifying htdrogen, carbon, and oxyeen elements was introduced.
  Findings: the best spectrum of energy in order to identify the light elements in the energy range of BNCT (KeV10-1) is a spectrum of energy which has thermal neutrons (similar to Maxwell spectrum).Hydrogen has a good cross section for interaction with thermal neutrons. Oxygen and carbon has a good cross section with swift neutrons. By using neutron source MeV14 the neutron generator, hydrogen energe peak is less than when the source energy spectrum is similar to Maxwell and has higher oxyen and carbon peak.
  Conclusion
  Therfore, there is better output for therapeutic purposes, detection and analysis of light lelments like Maxwell (reactor or isotope sources). However, if the ratio of oxygen to carbon is measured and the mono energy sourse MeV14 be used, there is a better output.
  Keywords: Energy of source of exposure, suitable moderator, the neutron energy spectrum
 • Arman Azadi, Hamid Taghinezhad, Milad Azizi *, Yaghoub Mahmodi, Homa Jamaladin Pages 29-37
  Introduction and Aim: Increasing elderly population has led to increased attention to the concepts of quality of life in the past decades. This study was conducted to investigate the quality of life of scnior citizens of Ilam city related factors in 2013.
  Materials And Methods
  This study is a descriptive, cross-sectional study, and its samples included 200 senior citizen of Ilam who were randomly selected using cluster sampling from 10 urban health-care center. Quality of life index of the studied samples were analyzed by the Persian version of the twenty six-question questionnaire of quality of life published by the world health organization. SPSS 19, descriptive statistics, t-test and ANOVA were used for the data analysis.
  Findings: Data obtained on four aspects of physical health, mental health, social relationships and environmental health, and the overall performance of quality of life of senior citizens showed that the mean score of QOL in physical health 48.86, mental health 51.33, social relationships 56.33 and environmental health was 45.88. The total mean score of quality of life of elderly people was 50.29. Moreover, the findings also showed that the average quality of life in older men (58.62±2.59)was higher than the quality of life of older women (42.7±1.51). Also, there was a significant relationship between the quality of life and gender, education level and marital status (P
  Conclusion
  the results showed that the samples had a medium of quality of life. Therefore, there is the necessity to have a strategy to help elder people to improve and maintain overall health and quality of life.
  Keywords: quality of life, senior citizen, related factors
 • Ahmad Vahabi *, Boshra Vahabi, Shilan Latifi, Sirvan Sayyad, Sirvan Ashrafi Pages 38-47
  Inatroduction and Aim: One of the most important choices for students after completion of secondary education, is choosing major. The study of factors affecting the selection of nursing can help the understanding and improving the incentives to enter this field. This study was conducted to determine the perspective of nursing students of Islamic Azad University in Sanandaj on the factors affecting the choice of nursing.
  Materials And Methods
  This is a cross-sectional study that was conducted in the academic year 2011-2012. The study population included the freshman students of the School of Nursing and Midwifery at Islamic Azad University of sanandaj which included 83 persons who were selected by census and were questioned. In order to collect data a standard questionnaire was used. The collected data were analyzed using SPSS version 21.
  Findings: The main factor for choosing this discipline from the studied students perspective was the desire to help people and the least effect was related to health care work experience prior to eduction. The impact of environmental factors in selecting this discipline was more than other factors (p
  Conclusion
  The findings showed that students had poor information regarding academic disciplines and their position in the society . therefore, holding training classes for senior students on how to select their future career and informing them regarding academic disciplines to choose proper field along with their interests is recommended.
  Keywords: Nursing, perspective, Student, University
 • Shilan Ghaderi, Changiz Rostami, A. Ardalan, Tahereh Pashai * Pages 48-58
  Introduction and Aim: personality trait determines the motivation and persons perspective regarding career and the way person responds to career demands. The present study was conducted to predict job performance and resiliency based on personality traits on the employees of Kermanshah Municipality.
  Materials And Methods
  the study population consisted of all employees of Kermanshah municipality working at 1st, 2nd, and 3rd districts of Kermanshah in 2014 on 550 people. The sample of this study included 225 who were randomly selected using Morgan table. The instrument condisted of five factor personality questionnaire (NEO) Costa and McCrae (1985), Connor-Davidson resilience Scale questionnaire (2003) and Patersons job performance questionnaire (1989). Data analysis was done using statistical software SPSS16, LIDRL, descriptive statistics and inferential statistics tests including path ananlysis, correlation, regression analysis and independent T.
  Findings: The results showed that exogenous and extroversion variables had regression coefficient of 0.15 and 0.19 respectively and a direct significant effect on job performance. Moreover, there was a significant positive correlation between job performance and resiliency and there was no significant difference between male and female job performance.
  Conclusion
  In order to improve the human resources, more attention should be paid to the role of personaliy factors and resilience in the equations of human resources.
  Keywords: personality traits, resilience, job performance