فهرست مطالب

مطالعات مدیریت ورزشی - سال دهم شماره 47 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • سال دهم شماره 47 (فروردین و اردیبهشت 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله پژوهشی
 • بیتا عرب نرمی *، محمود گودرزی، سید نصرالله سجادی، محمد خبیری صفحات 17-38
  هدف این پژوهش تحلیل وضعیت ورزش حرفه ای در تلویزیون ملی ایران بود. این مطالعه به روش کیفی و راهبرد نظریه زمینه ای انجام شده است. پس از انجام 20 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان رسانه و ورزش، اشباع نظری حاصل شد و مقوله های اصلی پس از تکمیل فرایند کدگذاری استخراج شدند. پس از تکمیل یافته ها، مدل زمینه ای براساس مدل سیستماتیک استراس و کوربین (1998) طراحی شد. مقوله محوری؛ یعنی، توجه تلویزیون به ورزش های رسانه ای شناسایی شد و شرایط علی، شرایط تاثیرگذار و زمینه ای، راهبردهای کنش - واکنش و پیامدها، براساس مدل پارادایمی بر گرد آن سازمان دهی شدند. یافته ها نشان داد که شرایط علی شامل اولویت داشتن برنامه های فراغتی و خبری، جذابیت مالی، فعالیت رسانه ای ناچیز در سایر رشته ها و سهولت جذب مخاطب است. برخی از شرایط مداخله گر و بسترساز شامل نبود رقابت رسانه ای، تنوع بسیار زیاد رشته های ورزشی و تنوع سلیقه هستند. راهبردهای کنش- واکنش شامل کمبود تحلیل های علمی و سازنده، کاهش تمرکز بر ایجاد ذائقه و ترغیب به سایر رشته ها و عدم پوشش برمبنای ظرفیت و امکانات موجود هستند که پیامدهایی ازقبیل نخبه پروری، تضییع حقوق سایر رشته ها، تقویت انگیزه مالی به جای انگیزه بهداشتی و ایجاد علاقه به پیگیری حاشیه ها و اختلافات را به همراه دارند.
  کلیدواژگان: تلویزیون، نظریه زمینه ای، ورزش حرفه ای
 • شهرام شفیعی*، حکیمه افروزه صفحات 39-66
  هدف این پژوهشطراحی الگوی شناسایی مولفه های فساد در فوتبال ایران بود. پژوهش ازنوع توصیفی و کاربردی بود که به صورت آمیخته، به روش های کیفی و کمی انجام شد. ابتدا با روش کتابخانه ای، مرور پیشینه و اسناد مرتبط و نیز مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان، پرسش نامه محقق ساخته ای با 46 سوال طراحی شد که سه سطح را، سطح کلان با پنج متغیر، سطح میانی با چهار متغیر و سطح خرد با چهار متغیر، بررسی می کرد. جامعه آماری صاحب نفعان فوتبال بودند و نمونه ها به صورت غیرتصادفی و دردسترس انتخاب شدند که تعداد 109 پرسش نامه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس نسخه 19 و اسمارت پی.ال.اس تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها نشان داد که متغیرهای مدیریتی– اداری و آموزشی– تربیتی بیشترین تاثیر را در همه ابعاد داشتند. همچنین، بالاترین رتبه شکل های فساد از دیدگاه بازیکنان، مربیان، داوران، کادر فنی و مدیریتی و اصحاب رسانه، تبانی و از دیدگاه اعضای آکادمی فوتبال تحصیل مال ازطریق نامشروع بود. با توجه به برازش مطلوب مدل مفهومی فساد، اثرگذاری متغیرهای کلان بر فساد، زیاد و تاثیر ابعاد میانی و خرد باوجود بعد کلان بسیار ضعیف گزارش شد. با توجه به زیادبودن شدت ضرایب اثر عوامل کلان در پژوهش، می توان گفت این بعد نقش زیادی در بروز فساد یا به عکس در پیشگیری از آن دارد و می تواند مقدم بر سایر ابعاد در کانون توجه مبارزه با فساد در فوتبال قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فساد، فوتبال ایران، سطح کلان، سطح میانی، سطح خرد
 • مصطفی افشاری*، مرتضی فتاح پور مرندی، حمیدرضا میرصفیان، فهیمه محمد حسن صفحات 67-84
  در شرایط کنونی اوضاع صنعت ورزش ایران، به کار بردن فعالیت های بازاریابی ازقبیل جذب حمایت های مالی با هدف پیشبرد پروژه های ورزشی ضروری است؛ بنابراین، هدف از انجام این پژوهش بررسی موانع دخیل در جذب سرمایه پروژه های ورزشی استان آذربایجان غربی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی توسعه ای، از لحاظ ماهیت، توصیفی و ازحیث روش جمع آوری داده ها، میدانی بود. جامعه آماری پژوهش متناسب با اهداف تعیین شده مطالعه، متخصصان مدیریت ورزشی، مسئولان اداره کل ورزش وجوانان استان و متخصصان بازاریابی ورزشی بودند. درهمین راستا، 50 نفر انتخاب شدند و پس از توزیع پرسش نامه بین آن ها، 42 پرسش نامه جمع آوری شد. در این پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته برگرفته از پرسش نامه عنصری (1392) به صورت بسته تدوین شد.ارزیابی مهم ترین عوامل نشان داد که معیار عوامل مدیریتی و سازمانی، به عنوان مهم ترین عامل جذب سرمایه برای پروژه های ورزشی استان بود. همچنین، عوامل اجتماعی و فرهنگی کمترین اهمیت را داشتند. نتایج حاصل از پژوهش لزوم اهتمام به جذب حمایت مالی را آشکار می سازد که با اثربخشی تبلیغات، افزایش میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی و روی کارآمدن شرکت های مختلف تولیدی و خدماتی این امر محقق می شود.
  کلیدواژگان: تامین مالی در ورزش، حمایت مالی، عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل مدیریتی و سازمانی
 • سید احمد سجادی، سید محمدحسین رضوی *، مرتضی دوستی صفحات 85-108
  ساختار کارآمد، مهم ترین عامل دستیابی به اهداف در تمامی نظام ها ازجمله نظام ورزش است؛ بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، ارائه مدل آسیب شناسی ساختار ورزش ایران بود. پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و به روش کیفی انجام شد. برای تدوین مدل پارادایمی از نظریه زمینه محور استفاده شد. صاحب نظران آگاه به موضوع شامل اساتید دانشگاه و مسئولان مرتبط جامعه پژوهش بودند که با روش نمونه گیری نظری، 32 نفر از آن ها انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق استفاده شد. یافته ها نشان داد عواملی که موجب پیدایش پدیده نبود انسجام و یکپارچگی در ساختار ورزش ایران می شوند، ساختار بوروکراتیک، ابهام در وظایف، تداخل وظایف و پراکندگی وظایف هستند. دراین راستا، مجریان با توجه به محیط خرد، شامل ضعف تشکیلات دولت، ضعف منابع سازمانی و ضعف فرایندها و با توجه به محیط کلان شامل محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی و بین المللی، راهبردهای تدوین قوانین، تعامل نهادی و تغییرات ساختاری را با هدف مقابله با نبود انسجام و یکپارچگی در ساختار ورزش کشور تشخیص می دهند. پیامد توسل به این راهبردها، مغایرت در اجرا، اتلاف منابع، تشدید بوروکراسی و تعارض ساختاری است که با عنوان فرایند آسیب شناسی ساختار ورزش ایران تبیین می شود؛ بنابراین، پرهیز از بوروکراسی، حذف وظایف موازی، توزیع متوازن قدرت، تقویت بخش خصوصی، تبیین شرح وظایف و ارتباطات روشن برای تمام نهادها و برقراری هماهنگی بین آن ها از مهم ترین اصولی هستند که برای انسجام و یکپارچگی ساختار تشکیلات ورزش ایران باید رعایت شوند.
  کلیدواژگان: ساختار، ورزش، سازمان های ورزشی، ایران
 • مهدی سلیمی *، محبوبه خداپرست صفحات 109-130
  در هر سازمان، یکی از وظایف اصلی مدیران ارزیابی عملکرد است که اجرای بهینه آن می تواند موجب رفع نقاط ضعف سازمان و رشد و توسعه آن شود؛ بنابراین، امروزه پژوهشگران سعی می کنند با ارائه روش های مختلف، نتایج ارزیابی های عملکرد را به شرایط واقعی و حاکم بر سازمان ها نزدیک تر کنند؛ براین اساس، هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل جدیدی درزمینه ارزیابی عملکرد و رتبه بندی اداره های ورزش وجوانان با استفاده از ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل خوشه بندی خاکستری بود. این پژوهش مبتنی بر ترکیب دو بخش کلی بود: بخش اول شامل تعیین شاخص های مرتبط با هریک از منظرهای چهارگانه کارت امتیازی متوازن بود و بخش دوم شامل رتبه بندی سازمان های موردمطالعه براساس روش تحلیل خوشه بندی خاکستری بود. برای تعیین ساختار نهایی مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن، از نظرهای 297 تن از مدیران ارشد اداره های ورزش و جوانان کشور به عنوان نمونه آماری و نیز از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد و برای پیاده سازی روش تحلیل خوشه بندی خاکستری در رتبه بندی، مجموعه اداره های ورزش وجوانان استان اصفهان به عنوان نمونه مطالعاتی درنظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ازمیان 26 اداره ورزش وجوانان موردمطالعه، اداره شهرستان نجف آباد در رتبه اول، اداره شهرستان اصفهان در رتبه دوم و اداره شهرستان شاهین شهر در رتبه سوم قرار گرفتند. درنهایت و براساس مراحل انجام شده، مدل ارزیابی عملکرد و رتبه بندی سازمان ها با استفاده از ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل خوشه بندی خاکستری ارائه شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، رتبه بندی سازمان ها، کارت امتیازی متوازن، تحلیل خوشه بندی خاکستری، اداره های ورزش وجوانان
 • عبدالمهدی نصیرزاده*، ابوالفضل فراهانی، مریم وطن دوست صفحات 131-152
  موضوع اشتغال به ویژه اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی مهم ترین چالش کشور در دهه پیش رو است؛ ازاین رو، شناسایی و پرورش ویژگی های مربوط به کارآفرینی به خصوص در دانش آموختگان رشته تربیت بدنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی بود. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی و ازنوع اکتشافی بود که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموختگان تربیت بدنی 11 دانشکده تربیت بدنی کشور طی سال های 87-1382 بود که در زمان مطالعه تعداد دانش آموختگان 4235 نفر بود. با توجه به دستور برآوردحجم نمونه، شمار آماری 200 نفر به دست آمد. در این پژوهش، برای برآورد اعتبار پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ که برابر با 887/0 بود، استفاده شد. این پرسش نامه برپایه عوامل شناسایی شده موثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی در پیشینه پژوهش و دیدگاه صاحب نظران وکارشناسان فراهم شده است؛ بنابراین، روایی آن خودبه خود تایید می شود. در این پژوهش، با بررسی مطالعات مشابه و استفاده از دیدگاه های صاحب نظران با روش دلفی، عوامل موثر در کارآفرینی دانش آموختگان تربیت بدنی در شش بعد روان شناختی، جمعیت شناختی، تحصیلی، مدیریتی، محیطی و صلاحیت های حرفه ای شناسایی شد و با استفاده از روش های آماری تاثیرگذاری این عوامل تایید شد و در پایان نیز پیشنهادهایی براساس تحلیل های انجام شده ارائه گردید.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرین، دانش آموخته رشته تربیت بدنی
 • بهمن عسگری*، لقمان کشاورز، لقمان حسامی صفحات 153-166
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش قضاوت داوران بر عملکرد کشورهای میزبان در بازی های آسیایی بود. جامعه آماری پژوهش متشکل از 44 رشته ورزشی مدال آور کشورهای میزبان بازی های آسیایی در دوره میزبانی آن ها بود که به عنوان نمونهپژوهش، 28 رشته ورزشی دارای قضاوت عمدتا عینی و عمدتا ذهنی به صورت هدفمند انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز ازطریق کتاب ها، مقالات، پایان نامه ها و سایت های مرتبط با بازی های آسیایی جمع آوری شد و درستی اطلاعات به تایید چند منبع رسید. برای دست یابی به اهداف پژوهش، مجموع مدال های کسب شده (یا مدال طلای کسب شده) توسط میزبان، با مجموع مدال های کسب شده (یا مدال طلای کسب شده) توسط کشور مربوطه در دوره های قبل و بعد از دوره میزبانی مقایسه شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی ازجمله کلوموگروف- اسمیرنوف و ویلکاکسون با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مجموع مدال ها و تعداد مدال طلای کسب شده در رشته های عمدتا با قضاوت عینی و عمدتا با قضاوت ذهنی در شرایط میزبانی در مقایسه با شرایط غیرمیزبانی تفاوت معناداری وجود داشت. همچنین، اختلاف تعداد مدال کسب شده در دوره میزبانی نسبت به دوره غیرمیزبانی در رشته های عمدتا با قضاوت ذهنی، بیشتر از رشته های عمدتا با قضاوت عینی بود.
  کلیدواژگان: بازی های آسیایی، عملکرد ورزشی، قضاوت داوران، میزبانی ورزشی، مزیت میزبانی
 • اکرم قبادی یگانه *، شیرین زردشتیان صفحات 167-184
  امروزه باشگاه های ورزشی ناگزیر هستند برای ماندن در بازار رقابتی، انتظارات مشتریان خود را همسو با دارایی های شان برآورده سازند. دراین زمینه، بهره خوشنامی می تواند بستر لازم را فراهم آورد؛ بنابراین، هدف این پژوهش علاوه بر معرفی عوامل بهره خوشنامی، بررسی مدل تاثیر خوشنامی باشگاه های ورزشی بر انتظارات مشتریان بود. جامعه آماری شامل 1300 مشتری باشگاه های استان کرمانشاه (طبق آمار موجود در اداره تربیت بدنی استان) بود که نمونه آماری براساس جدول کرجسی- مورگان برابر با 367 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه استفاده شد: پرسش نامه بهره خوشنامی شامل 20 سوال (81/0=α) و پرسش نامه انتظارات مشتریان شامل 18 سوال (83/0=α) که روایی صوری آن ها به تایید 10 تن از اساتید مدیریت ورزشی و بازاریابی رسید. براساس یافته ها، شش عامل (جاذبه های عاطفی، محصولات و خدمات، چشم انداز و رهبری، محل و محیط کار، مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی و عملکرد مالی) در بهره خوشنامی باشگاه های ورزشی دسته بندی شدند که ازاین میان، تنها، عامل جاذبه های عاطفی و مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی نتوانسته بودند بر انتظارات مشتریان تاثیرگذار باشد؛ براین اساس، مدیران برای تامین انتظارات مشتریان خود باید به عوامل موثر به آن توجه کنند و راهبردهای نوینی درزمینه کسب خوشنامی باشگاه فراهم آوردند؛ زیرا، خوشنامی باشگاه نقش مهمی در انتظارات مشتریان از باشگاه دارد.
  کلیدواژگان: خوشنامی، انتظارات، صاحب نفعان خارجی، باشگاه ورزشی
 • فرنگیس نجفی*، صدیقه حیدری نژاد، سیده ناهید شتاب بوشهری صفحات 185-204
  هیچ ورزشکاری بدون داشتن مربی آگاه و شایسته نمی تواند به موفقیت دست یابد. هدفپژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سبک های رهبری مربیان، انسجام گروهی و اضطراب رقابتی در لیگ برتر فوتسال بانوان ایران بود. پژوهش ازنوع توصیفی- همبستگی و به روش میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل همه بازیکنان 11 تیم شرکت کننده در نهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان کشور در سال 93-1392 به تعداد 123 نفر بود. تمام اعضای جامعه به عنوان نمونه آماری در مطالعه شرکت کردند. نتایج آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که ازبین پنج سبک مربیگری، فقط سبک رهبری بازخورد مثبت و آمرانه قابلیت پیش بینی انسجام گروهی بازیکنان را دارد. همچنین، نتایج این آزمون سبک رهبری آموزش و تمرین را به عنوان قوی ترین عامل برای پیش بینی اضطراب شناختی و جسمانی نشان داد. براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مربیان با توجه به ویژگی های شخصی ورزشکاران و شرایط تیمی، سبک رهبری مناسب را برگزینند تا از این طریق انسجام گروهی و اضطراب رقابتی بازیکنان را بهتر کنترل کنند. همچنین، توصیه می شود علاوه بر توجه به آمادگی های جسمانی و فنی بازیکنان، به عامل روانی و اضطراب رقابتی بازیکنان نیز توجه کنند؛ زیرا، اضطراب پیش از رقابت می تواند بر آمادگی های جسمانی و فنی بازیکنان تاثیر بگذارد و باعث ایجاد اختلال در عملکرد ورزشکاران شود.
  کلیدواژگان: سبک های رهبری، انسجام گروهی، اضطراب رقابتی، فوتسال بانوان
 • سید عماد حسینی، محمد پورکیانی، علی افروزه * صفحات 205-224
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محرک های حسی موجود در ورزشگاه بر انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال از ورزشگاه ها بود. این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، توصیفی ازنوع همبستگی بود که به صورت میدانی انجام شد. تمام تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جامعه آماری پژوهش را تشکیل دادند که حجم نمونه برابر با 200 نفر از تماشاگران مسابقات لیگ برتر فوتبال تعیین شد. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسش نامه محقق ساخته ای شامل 31 گویه بود. برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول استفاده شد. پایایی سوال های پرسش نامه ازطریق آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی ارتباط متغیرها با یکدیگر، از تحلیل مسیر در نرم افزار ایموس استفاده شد. یافته ها نشان داد که همه محرک های حسی موجود در ورزشگاه باعث انگیختگی تماشاگران شدند. محرک های حسی بویایی و شنوایی نیز باعث رضایتمندی تماشاگران شدند. به طورکلی، محرک های حسی باعث انگیختگی و رضایت، انگیختگی باعث رضایت و درنهایت، رضایت مندی تماشاگران منجر به قصد بازدید مجدد آن ها از ورزشگاه ها شدند. پیشنهاد می شود درصورت داشتن ورزشگاه اختصاصی، باشگاه ها به این رویکرد نوین توجه ویژه ای کنند یا درصورت نداشتن ورزشگاه می توانند با استخدام تیم های ویژه بازاریابی حسی، به صورت ویژه در زمان مسابقات در ورزشگاه برخی از محرک های حسی را بهینه کنند یا به وجود آورند تا به این ترتیب، موجب افزایش انگیختگی، رضایت و قصد بازدید مجدد تماشاگران فوتبال شوند.
  کلیدواژگان: حواس پنج گانه، پاسخ های رفتاری، تماشاگران فوتبال، قصد بازدید مجدد
 • هاله فاضل، سید امیراحمد مظفری *، علی زارعی صفحات 225-240
  هدف این پژوهش طراحی مدل روابط تبادل اجتماعی بین مربیان و دانشجویان ورزشکار در مناطق منتخب دانشگاه های آزاد اسلامی بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی وازنوعمطالعات کاربردیبود. دانشجویان ورزشکار دانشگاه های آزاد اسلامی مناطق 1، 4، 16، 26 و 30 (2072 نفر) جامعهآماری پژوهش را تشکیل دادند.تعداد نمونه مطابق با جدول مورگان، 327 نفر تعیین شد که به روش دردسترس، متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه نقش تعاملات مربی- ورزشکار در افزایش عملکرد دانشجویان ورزشکار استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ این پرسش نامه 947/0 به دست آمد. از روش های آمار توصیفی برای توصیف داده ها، از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای طبیعی بودن داده ها و برای آزمون مدل از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل پژوهش از برازش لازم برخوردار بود. درک از عدالت بر اعتماد اثر معنا داری داشت. همچنین، اثر اعتماد بر تبادل رهبر- عضو معنا دار بود و مشخص شد که تبادل رهبر- عضو به طور مستقیم و غیرمستقیم با میانجی گری تعهد، بر عملکرد فردی آزمودنی ها اثر دارد؛ بنابراین، طبق نظریه تبادل اجتماعی، مربیان با جلب اعتماد دانشجویان ورزشکار می توانند روابط تبادلی بین خود و دانشجویان ورزشکار را استمرار دهند تا زمینه بهبود عملکرد فردی دانشجویان ورزشکار فراهم شود.
  کلیدواژگان: عدالت، اعتماد، تبادل رهبر- عضو، تعهد، عملکرد فردی
 • حسین عیدی*، همایون عباسی، امین بخشی چناری صفحات 241-258
  هدف این پژوهش بررسی رابطه فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی سازمانی در وزارت ورزش وجوانان بود. روش پژوهش، توصیفی ازنوع همبستگی بود. جامعه آماری متشکل از همه کارکنان وزارت ورزش و جوانان (نمونه 180 نفر) بود. از پرسش نامه فراموشی سازمانی جلالی و خسروانی(1389) و پرسش نامه چابکی سازمانی اسپیتزر (2007)استفاده شد. روایی پرسش نامه ها به تایید 10 نفر از خبرگان رسید و ازطریق آلفای کرونباخ، پایایی به ترتیب 85/0 و 93/0 گزارش شد. از آمار توصیفی و استنباطی (کلموگروف- اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسونورگرسیون) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین فراموشی سازمانی و چابکی سازمانی ارتباط معناداری وجود داشت. از بین عامل های فراموشی سازمانی، فراموشی سازمانی هدفمند با چابکی بیشترین ارتباط را داشت. نتایج رگرسیون نشان داد که فراموشی سازمانی و مولفه های آن (فراموشی سازمانی هدفمند، ظرفیت مدیریت دانش و یادگیری سازمانی) 45 درصد از چابکی سازمانی را پیش بینی کردند و ازبین مولفه های فراموشی سازمانی، عامل یادگیری سازمانی پیش بینی کننده مهم چابکی سازمانی بود.
  کلیدواژگان: فراموشی هدفمند، چابکی سازمانی، یادگیری سازمانی، مدیریت دانش
|
 • Bita Arabnarmi *, Mahmoud Goodarzi, Sayyed Nasrollah Sajjadi, Mohammad Khabiri Pages 17-38
  The purpose of this study is analysis of current state of professional sport in national TV. This is a qualitative study using the Grounded Theory method. Data were collected through review of documents and interviews. Theoretical saturation was achieved after 20 deep and semi-structured interviews with experts and managers in sport and media. Categories were identified after completing the process of coding and data abstraction. The model was designed according to systematic model of Strauss and Corbin (1998). Much attention to media sports identified as core phenomenon, other categories were organized around Core phenomenon based on the paradigm model. These categories include Casual Conditions, Contextual and Intervening Conditions, Strategies and Consequences. Some of its Casual Conditions include: Priority leisure programs and news on TV, Little media activity in other sports, financial benefits and easily attract audience. Some of its Contextual and Intervening Conditions include: Lack of media competition, large variety of different sports and variety of tastes. Its Reaction Strategies include: Lack of scientific and constructive analysis, lack of coverage based on potential and possibilities and finally some of its Consequences include: elite fostering, strengthening financial incentives instead of health motivations and generate interest of following disputes and problems.
  Keywords: Professional Sport, TV, Grounded theory
 • Shahram Shafiee *, Hakimeh Afrouzeh Pages 39-66
  The aim of this study is designing the pattern to Identify and determine the factors of incidence of corruption in Iran football. This research is descriptive and used qualitative and quantitative methods in the mixed manner. At first, by library research we review the related literature and documents and design an initial questionnaire with 46 questions by a semi-structured interview with geniuses. By this questionnaire we try to investigate 3 levels, macro levels with 5 variables, meso level with 4 variables and micro level by 4 variables. The statistical population is football beneficiaries we collected data from 109 questionnaire and analyzed with using SPSS19 and SmartPLS2 software. The findings show that managerial-administrative variables and training-educational variables have the most effectiveness at all of dimensions. In addition, from the perspective of the players, coaches, technical and management staff, referees, the media and football academy members the highest rank in forms of corruption is making money illegally. Considering good fitness of the conceptual model of corruption, the effect of macro variables on corruption is most and it is reported that micro and meso variables have less effect on this subject. Due to the high impact of the coefficients of macro factors in research, it can be said that this dimension plays an effective role in leading to corruption or vise versa in preventing it. Football Federation and Olympic Committee should focus their attention on this dimension before considering others.
  Keywords: Corruption, Iran Football, Macro Level, Meso Level, Micro Level
 • Mostafa Afshari *, Morteza Fattahpur Marandi, Hamidreza Mirsafian, Fahimeh Mohammad Hasan Pages 67-84
  In current situation of Iran sport industry, it is necessary to implement marketing activities such as getting financial supports in order to promote sports projects. Therefore, the purpose of this study was to investigate barriers of attracting capital for sport projects of Western Azerbaijan province. Surveying the research design, the methodology was applied in terms of purpose, field study in terms of data collection and descriptive in terms of method. According to the research purposes, the populations were sport management experts, officials of the sport &adolescent organization of Western Azerbaijan province and sport marketing experts. In this regard 50 people were selected and 42 questionnaires were answered by selected samples. A researcher-made questionnaire retrieved from Onsori questionnaire (2014) was developed in a closed format. Assessment of the most important factors shows that management and organizational factors are the most important factors of attracting capital for sport projects of the province. The least important factors are social and cultural factors. The results indicate the necessity of attracting financial supports and it would be achieved by effectiveness of advertising, increasing the amount of private investment and development of manufacturing and service companies.
  Keywords: Financing in Sport, Financial Support, Social, Cultural Factors, Management, Organizational Factors
 • Seyed Ahmad Sajjadi, Seyed Mohammad Hossein Razavi *, Morteza Dousti Pages 85-108
  An efficient structure is the most important factor for reaching goals in all systems including sport system. The purpose of this research was to design a pathological model for sport in Iran. It was an applied research and was performed based on qualitative research method. Grounded theory (GT) technique was used for developing the pathological model. Population consisted of experts in this area (professors, faculty and officials) that 32 of them were selected using theoretical sampling. Data are collected through in-depth semi-structured interviews. The findings of the coding show that research core category, “lack of integrity” is the product of bureaucratic structure, task ambiguity, overlapping functions and distribution of tasks as causal conditions. Micro environment include the weakness of government establishment, the weakness of human recourse and weakness processes. The macro environment include economic, political, social, legal and international environment. Strategies include: provision laws, collaboration of institutions and Structural changes. Consequences include conflicts in implementation, waste of resources, the intensification of bureaucracy and structural conflict. Therefore, avoiding bureaucracy, removing parallel and common tasks in organizations, symmetrical distribution of authorities and power among organizational units, clear definition of communications among units, explaining explicit duties for all organs, splitting the national work and coordination among structures are the most important principles which should be regarded in order to achieve organizational integrity and coherence in Iranian sport system.
  Keywords: Structure, Sport, Sport Organizations, Iran
 • Mehdi Salimi *, Mahboubeh Khodaparast Pages 109-130
  Performance appraisal is one of the main responsibilities of managers in every organization, the optimal implementation of which eliminates weak points of the organization and causes its development. Thus, nowadays researchers try to make results from performance appraisal closer to real condition of organizations. So, the main purpose of present study was to present a new model for performance appraisal and ranking Youth and Sport offices using combination of GCA and BSC methods. This study consists of two general sections, the first section is determining alternatives related to every four perspectives of balanced scorecard and the second section is ranking organizations based on gray cluster analysis method. In order to determine final construction of four perspectives of BSC comments of 297 chief managers in Youth and Sport offices in Iran as subjects were used and confirmatory factor analysis method was utilized. For implementing GCA method in ranking organizations, Esfahan Youth and Sport offices were considered as subjects. Results showed that among 26 studied Youth and Sport offices, Najaf Abad branch was in the first place followed by Esfahan and Shahin Shahr branches. Finally based on different stages, the model for performance appraisal and ranking organizations using combination of BSC and GCA methods was presented.
  Keywords: Performance Appraisal, Ranking Organizations, BSC, GCA, Youth, Sport Offices
 • Abdolmahdi Nasirzadeh *, Abolfazl Farahani, Maryam Vatandoust Pages 131-152
  Employment issue is an important national challenge, especially among university graduates, in the upcoming decade. Therefore, identifying and developing characteristics related to entrepreneurship has a considerable importance, especially among physical education graduates. The main goal of the present study was to identify effective factors on entrepreneurship of physical education graduates. This descriptive-analysis study was of exploratory type which was done as a field research. The statistical population included 11 faculties of physical education in Iran from 2003 to 2008, the number of which was 4235 people. According to the statistical estimation, the sample size was obtained as 200 people. Cronbach’s alpha coefficient (Ra =0.887) was used in this research to estimate validity of the questionnaire. Since the mentioned questionnaire was provided based on the identified factors affecting entrepreneurial of physical education graduates in research background and expert’s opinions, therefore, the validity of the questionnaire was confirmed spontaneously. Thus, in this study, similar investigations were examined and views of experts were used by Delphi method in order to identify the factors which affect entrepreneurship of physical education graduates in six psychological, demographic, educational, administrative, environmental and professional competence dimensions. Using statistical methods, the effectiveness of these factors was confirmed and, finally, some suggestions were presented according to the performed analyses.
  Keywords: Entrepreneurship, Entrepreneur, Physical Education Graduate
 • Bahman Asgari *, Loghman Keshavarz, Loghman Hesami Pages 153-166
  The purpose of the present study was to investigate role of the Referees judgment on performance of the host countries in the Asian Games. Population of the study was 44 medalist sport disciplines of host countries of the Asian Games in their hosting period which 28 sport disciplines in 2 categories of predominantly subjectively judged and predominantly objectively judged has been selected by judgment sampling as research sample. The required data has been collected through books, articles, theses and related sites to the Asian Games and the accuracy of the data was confirmed by several sources. To achieve the research objectives, the obtained total medals (or gold medals) by the host country has been compared with obtained total medals (or gold medals) by the relevant country in the periods after or before their hosting. To analyze the data, was used descriptive and inferential statistics such as Smirnov– Kolmogorov and Wilcoxon tests by SPSS18 software. The results showed that there is a great difference between obtained total medals and the number of gold medals in sport disciplines with predominantly subjectively judged and predominantly objectively judged in hosting condition with non-hosting period. Also, difference of the obtained total medals in host period than non-host period in sport disciplines with predominantly subjectively judged is higher than sport disciplines with predominantly objectively judged.
  Keywords: Asian Games, Sport Performance, Referees Judgment, Sport Hosting, Home Advantage
 • Akram Ghobadi Yeganeh *, Shirin Zardoshtian Pages 167-184
  Today, Sport Clubs are compelled to stay in the competitive market by satisfying the expectations of their customers in line with their assets. "The Quotient reputation", in this context, can provide the necessary ground. So, the purpose of this study, in addition to the introduction of the reputation, was investigated the impact of reputation Clubs model on the customer's expectations. The population consists of 1300 customer of Kermanshah province clubs (according to statistics of the Department of Physical Education) that a sample was set on 367 of people by Kersey- Morgan table. Two questionnaires were used to collect data: the Quotient reputation questionnaire contains 20 questions (α = 0.81) and customer expectations questionnaire contains 18 questions (α= 0.83); that its validity by 10 tons of sports management and marketing was confirmed. The findings, based on six factors (emotional appeal, products and services, vision and leadership, location and working environment, social responsibility and environmental and financial performance) in the sports clubs were classified reputation, of which only operating attractions emotional and environmental responsibilities could not impact on customer's expectations. Accordingly, the managers to meet the expectations of customers need to pay attention to factors affecting it and created new strategy in the field of business reputation of the club because the club reputation of the club has an important impact on our customer's expectations.
  Keywords: Reputation, Expectation, External Stakeholders, sport club
 • Farangis Najafi *, Sedighe Heydarinejad, Seyede Nahid Shetabbushehri Pages 185-204
  No athlete can be successful when he/she has not a cognizant and competent coach. The Purpose of this study was to investigate the relationship between coache's leadership styles and team cohesion and competitive anxiety in Iranian women's futsal Premier League. Research method was descriptive- correlation and carried out based on a field study approach. The statistical population was consisting of the all players of eleven teams who contributed in the 9th annual women`s Futsal league championship in the year 92-93(N=123). The whole population members contributed as a statistical sample in the current research. The results of multiple regression analysis indicated that only the leadership style of positive feedback and autocrat are capable of anticipating Group cohesion within the five-leadership style. The results of this test have determined the leadership method of education and training as the most powerful reason for anticipating the cognitive and physical anxiety. Based on the underlying results of the current research, it is suggested that the women`s Futsal coaches of the country should choose the appropriate leadership styles with respect to the players` personal characteristics as well as team conditions in order to properly control the Group cohesion and competitive anxiety. Further, it is recommended that the coaches pay attention not only to the players` physical preparation, but also to the physiological aspect and the players` competitive anxiety because pre-competition anxiety can affect the players` technical and physical preparation leading to disorders in the athlete's performance.
  Keywords: Leadership Styles, Group Cohesion, Competitive Anxiety, Women's Futsal
 • Seyed Emad Hoseini, Mohammad Poorkiani, Ali Afroozeh * Pages 205-224
  The aim of this study is to investigate the effect of sensory stimuli in sport stadium on arousal, satisfaction and revisit intention of football spectators. This is an applied and descriptive-correlational study. Population of research includes all football premier leagues of Iran spectators. Sample size determines 200 spectators of football premier leagues. Study tool include a researcher made questionnaire with 31 items. In order to determine validity, exploratory factor analysis and first order confirmatory factor analysis was used. In addition, the amount of reliability investigates with Cronbach’s alpha test. Finally, in order to identify the relationship between variable, path analyses ran in Amos software. Results showed that all sensory stimuli in the stadium causing arousal of spectators. And Sensory stimuli of smell and hearing were also cause satisfaction of spectator. In general, sensory stimuli causes arousal and satisfaction, arousal cause satisfaction, ultimately satisfaction leads to revisit intention. It is suggested that if clubs have their own stadium, pay attention to this new approach and if they haven’t stadium they can employee sensory marketing team to make these senses in match time to enhance arousal, satisfaction and revisit intention of football spectators.
  Keywords: Quintuple Senses, Behavioral Responses, Football Spectators, Revisit Intention
 • Haleh Fazel, Seyed Amir Ahmad Mozafari *, Ali Zarei Pages 225-240
  The aim of this study was to design social exchange communication model among coaches and athlete students selected areas of Islamic Azad Universities. The study was conducted by an applicable descriptive correlation method. The population included the athlete students from 1, 4, 16, 26, and 30 areas of Islamic Azad Universities (2072 persons). The sample size was 327 people based on Morgan schedule by using convenience method. Data were selected by the role of coach-athlete interactions questionnaire in athlete students’ performance. Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was 0.947. Descriptive statistics, and Kolmogorov-Smirnov regarding normality, and structural equation model for testing were utilized. The model correlation was confirmed. Understanding of justice had a significant effect on trust. Also, leader- member exchange had a significant effect on trust, and it was found that leader-member exchange had a direct and indirect effect on the individual performance through the mediation of commitment. Therefore, according to the social exchange theory, coaches after athlete students trust going could establish continued interactive relationship among themselves and athlete students which could promote individual athlete students’ performance.
  Keywords: Justice, Trust, Leader-Member Exchange, Commitment, Individual Performance
 • Hossein Eydi *, Homayoon Abbasi, Amin Bakhshi Chenari Pages 241-258
  This study aimed to anticipation of organizational agility in the Ministry of Youth and Sports according to organizational forgetting and its factors. Method was descriptive and type of correlation. Population was all employees of the Ministry of Sport and Youth (n=180), respectively. The questionnaire targeted organizational forgetting Jalali and colleagues (2010) and organizational agility Spitzer (2007) was used. For validity using 10 sports management experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha, respectively, .85 and .93 percent were reported. Descriptive and inferential statistics (K-S, Pearson and regression) were used. Results showed significant correlation between organizational forgetting and organizational agility. Among organizational forgetting factors, Intentional organizational forgetting has most correlation with organizational agility. Regression analysis showed that organizational forgetting and its factors (Intentional organizational forgetting, knowledge management potential, organizational lerning) anticipated 45 percent of organizational agility. Also, among organizational forgetting factors, unlearning was most important anticipate of organizational forgetting.
  Keywords: Intentional Forgetting, Organizational Agility, Organizational Learning, Knowledge Management