فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمید تقی نژاد، آرمان آزادی، هما جمال الدین *، میلاد عزیزی صفحات 1-8
  مقدمه و هدف
  این پژوهش به منظور تعیین نقش عوامل استرس زای دانشجویی در پیش بینی تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایلام انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت یک بررسی توصیفی - همبستگی بر روی 150 نفر از دانشجویان پرستاری که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بود انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های عوامل استرس زای دانشجویی، مقیاس ارزیابی تعلل ورزی و مقیاس فرسودگی تحصیلی بود.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد، که کل مولفه های عوامل استرس زا و نیز نمره کل آن با تعلل ورزی، ابعاد فرسودگی تحصیلی و نمره کل آن، رابطه همبستگی مثبت و معنا داری وجود داد (5/0P<). به طوری که با افزایش هر کدام از عوامل استرس زای دانشجویی شامل محیط آموزشی، شرایط تحصیلی، فارغ التحصیلی و محیط خوابگاه و نیز مجموع آنها، میزان تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی و ابعاد آن شامل خستگی هیجانی، بی علاقگی و ناکارآمدی درسی نیز افزایش می یابد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که متغیرهای مورد بررسی قادر به پیش بینی تعلل ورزی و فرسودگی در دانشجویان هستند یعنی هر چه بر میزان نمرات عوامل استرس زا مربوط به شرایط تحصیلی، محیط آموزشی، فارغ التحصیلی و محیط خوابگاه افزوده شود، نمرات تعلل ورزی و فرسودگی تحصیلی افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: عوامل استرس زای، تعلل ورزی، فرسودگی تحصیلی، دانشجویان پرستاری
 • سیما زهری انبوهی، سید جواد موسویان، جمیله محتشمی *، ملیحه نصیری صفحات 9-21
  مقدمه و هدف
  توجه به سلامت پرستاران حائز اهمیت است و توجه به این مقوله باید از دوران دانشجویی آغاز شود. شیوع اختلالات روانی را در دانشجویان 75/12 تا 4/30 درصد گزارش کرده اند. استفاده از هیجانات برای افزایش عملکرد شناختی، فهم و تنظیم هیجانات می توانند به سلامت فیزیکی و روانی به شیوه های مختلف کمک نمایند. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط هوش هیجانی با ابعاد سلامت در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام یافته است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی همبستگی می باشد که بر روی 170 دانشجوی کارشناسی پرستاری انجام شد. روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی طبقه ای بود. داده ها از طریق آزمون هوش هیجانی بار-آن و سلامت عمومی-28 سوالی جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون های تی مستقل، آنالیز واریانس، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات رگرسیونی چند متغیره به روش قدم به قدم) در نرم افزار ورسیونSPSS-20 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 3/75 درصد واحدهای پژوهش از نظر هوش هیجانی در سطح خوب بودند. حداکثر میانگین نمره هوش هیجانی در مولفه بین فردی و حداقل میانگین نمره هوش هیجانی در مولفه سازگاری بود. همچنین 6/70 درصد از نظر روانی سالم و 8/28% مشکوک به داشتن اختلالات روانی بودند. هوش هیجانی رابطه معکوس معنادار با هریک از حیطه های سلامت روانی دارد بدین معنا که افرادی که از هوش هیجانی بالاتری بهره مند بودند به میزان کمتری دچار اختلالات اضطراب، عملکرد اجتماعی، افسردگی و وجود نشانه های جسمانی بوده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه با توسعه و ارتقای هوش هیجانی می توان سلامت روانی دانشجویان پرستاری بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سلامت روانی، سلامتی، دانشجویان پرستاری
 • حمزه احمدیان، چنگیز رستمی * صفحات 22-32
  مقدمه و هدف
  اعتیاد به مواد مخدر بعنوان یک بیماری و یکی از چهار بحران بزرگ جهان (بحران محیط زیست، فقر، تهدید اتمی و مواد مخدر) به شمار می آید و در کشور ما ایران به دلیل وجود بافت جوان جمعیتی، این موضوع پیچیدگی خاص خود را یافته است. این مطالعه با هدف پیش بینی مدل گرایش به اعتیاد دانشجویان بر اساس عوامل شخصیتی (NEO) انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه از نوع توصیفی- همبستگی بوده و نمونه پژوهش شامل 220 نفر از دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج در سال تحصیلی 1394-1393 بودند؛ که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه های پنج عامل بزرگ شخصیتNEO-FFI ، و مقیاس آمادگی به اعتیاد اهواز (LAP) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-16 تجزیه و تحلیل و با استفاده از نرم افزار LISERL تحلیل مسیر گردید.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای برونزا برونگرایی و وظیفه شناسی با ضریب رگرسیونی 12/0- و37/0 به طور مستقیم اثر معنی داری بر آمادگی به اعتیاد دارند.
  بحث و نتیجه گیری
  طبق یافته ها ویژگی های شخصیتی برونگرایی پیش بینی کننده مناسبی برای گرایش دانشجویان به سوء مصرف مواد بود، بنابراین در حوزه پیشگیری از وابستگی به مواد،آموزش دانشجویان در این زمینه می تواندکمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: پنج عامل شخصیت، آمادگی به اعتیاد، تحلیل مسیر، دانشجویان
 • مهناز صیادی، احمد وهابی، دائم روشنی *، بشری وهابی صفحات 33-44
  مقدمه و هدف
  محیط یادگیری بالینی، نقشی بسیار مهم در تربیت دانشجویان حرفه های پزشکی و به ویژه دانشجویان پرستاری دارد. با توجه به اینکه نظرات و دیدگاه دانشجویان در ارزیابی محیط یادگیری بالینی دارای اهمیت فراوانی است، این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان از محیط یادگیری بالینی و عوامل موثر بر آن طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری، نظرات 165 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با استفاده از پرسشنامه محیط یادگیری بالینی 42 سئوالی مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخصهای میانگین و انحراف معیار و آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید. سطح معنی داری در حد 05/0≥p منظور گردید.
  یافته ها
  159 نفر (36/96%) از دانشجویان مورد بررسی، پرسشنامه ها را به طور کامل تکمیل نموده و برگردانند. میانگین و انحراف معیار نمره کلی این مطالعه برابر با 25/13±01/130 بود که بالاتر از حد متوسط است. بالاترین نمره میانگین بدست آمده مربوط به حیطه های رضایت (48/0±15/3) و روابط بین فردی (56/0±19/3) و کمترین آن مربوط به حیطه های مشارکت (33/0±03/3) و فردی سازی (49/0±02/3) بود. رابطه آماری معنی داری بین ترم تحصیلی و حیطه روابط بین فردی، وجود داشت (001/0>p، 28/0-=r).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیان کننده آن است که حیطه های مشارکت و فردی سازی محیط یادگیری بالینی دارای ضعف بوده و لذا به منظور جبران این نقیصه، شرکت دادن دانشجویان در برنامه ریزی های آموزشی، ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: محیط یادگیری بالینی، دانشجو، پرستاری، دیدگاه، نگرش
 • مختار یعقوبی *، دائم روشنی، علیرضا غریب، شبنم خدادادی صفحات 46-57
  مقدمه و هدف
  از مشکلات بعد از عمل جراحی هیپوکسی است که از شایع ترین عوارض پس از عمل جراحی است که می تواند عوارض و مشکلات بسیاری برای بیمار بوجود بیاورد. این مطالعه با هدف تعیین اثر مقایسه اکسیژن درمانی با ماسک صورت وکانولای بینی بر درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین بعد از اعمال جراحی در بخش ریکاوری انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 84 بیمار در بخش ریکاوری بیمارستان بعثت سنندج انجام شدکه بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند، سپس هر دو گروه تحت درمان با کانولای بینی و ماسک 5 لیتر اکسیژن دریافت کردند و قبل و بعد از مداخله درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن سنجش و سپس با هم مقایسه گردید و از نرم افزار SPSS نسخه 23 برای تجزیه و تحلیل و برای مقایسه میانگین درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن در قبل و بعد از مداخله در هر دو روش ماسک و نازال کانولا از آزمون آماری تی زوجی و برای مقایسه میانگین ها در قبل و بعد از مداخله ازآزمون تی مستقل استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که قبل و بعد از اکسیژن درمانی با نازال کانولا و ماسک میزان درصد اشباع اکسیژن هموگلوبین تفاوت معناداری داشت (0001/0P<) و همچنین مقایسه بعد از مداخله درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن در دو گروه نازال کانولا و ماسک تفاوت معنی داری نداشت (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از یافته ها نشان داد که اکسیژن درمانی بردرصد اشباع اکسیژن هموگلوبین در دو گروه نازال کانولا و ماسک تفاوت آنچنانی نداشت و هر چه مدت زمان اکسیژن دریافتی بیشتر می شد میزان درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن افزایش می یافت.
  کلیدواژگان: درصد اشباع هموگلوبین از اکسیژن، اکسیژن درمانی، ریکاوری
 • فرزانه الله ویسی، مظفر محمودی *، فریده الهی منش، شادی پرویزپور صفحات 58-72
  مقدمه و هدف
  رادیولوژی تشخیصی دارای بیشترین سهم در تابش گیری های آحاد جامعه از منابع یونیزان مصنوعی است. یکی از فاکتورهای مهم در کاهش دز تابشی، کنترل کیفی و اطمینان از کیفیت و نحوه عملکرد دستگاه های رادیولوژی است. کنترل کیفی به منظور تولید تصاویر رادیوگرافیک با کیفیت بالا و در عین حال با اعمال حداقل دز پرتوی انجام می شود.
  مواد و روش ها
  10 دستگاه رادیولوژی معمولی موجود در 5 بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان مورد مطالعه قرار گرفت. سپس، 10 آزمون کنترل کیفی استاندارد بر اساس پروتکل توصیه شده توسط گزارش شماره 74 (استانداردهایی کنترل کیفی) انجمن فیزیک پزشکی آمریکا (AAMP) و گزارش شماره 103 کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر اشعه (ICRP) انجام شد. در نهایت، اطلاعات به دست آمده از لحاظ آماری ارزیابی شده و درصد خطای هر پارامتر با استانداردهای موجود مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در برخی دستگاه ها درصد خطای پارامترهای فیلتراسیون کلی و نیز صحت ولتاژ بالاتر از حد قابل قبول بود و به اصلاح نیاز داشت. همچنین، در برخی دستگاه ها درصد خطای پارامتر انطباق میدان تابشی و میدان نوری بیشتر از بازه قابل قبول بر اساس استانداردهای موجود بود. برخی دستگاه های موجود در مراکز استان نیز دارای مقادیر خطای مرزی و آستانه بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  بر طبق توصیه های کمسیون حفاظت در برابر اشعه و انجمن فیزیک پزشکی آمریکا، اکثر پارامترهای موردنظر در دستگاه های مورد مطالعه در توافق با معیارهای استاندارد موجود بوده و در بازه قابل پذیرش بودند.
  کلیدواژگان: حفاظت در برابر اشعه، کنترل کیفی، رادیوگرافی، دستگاه رادیولوژی تشخیصی
|
 • Hamid Taghinegad, Arman Azadi, Homa Jamaledin *, Milad Azizi Pages 1-8
  Introdoction and Aim: This study was conducted to determine the role of stressors in the prediction of procrastination and academic burnout among the nursing students of Ilam University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  This study descriptive – correlational study was conducted on 150 nursing students who were selected using random sampling method. The data collection tool consisted of studentship stressors, procrastination assessment scale and the academic burnout scale.
  Results
  The results showed a significant positive correlation (p
  Conclusion
  The results showed that the studied variables are able to predict procrastination and academic burnout in students. As much as the scores of stressors related to educational condition, educational environment, graduation and dormitories were added, the scores of procrastination and academic burnout increased.
  Keywords: stressors, procrastination, academic burnout, nursing students
 • Sima Zohari Anboohi, Seyyed Javad Mosavian, Jamileh Mohtashami *, Maliheh Nasiri Pages 9-21
  Introduction and Aims: considering the nurses health is of paramount importance and it should be taken into account from studentship period. The prevalence of mental disorders in students has been reported from 12.75 to 30.4 percent. Using emotions to enhance cognitive function, appreciation and regulating excitement can help to mental and physical health in different ways. This study aimed to determine the relationship between emotional intelligence and health aspects in the university students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences.
  Matericals and
  Methods
  This descriptive correlational study was conducted on 170 bachelor nursing students. Stratified random sampling method was used. Data were collected using Bar-on emotional intelligence test and 28 question general health questionnaire. Data analysis was conducted using descriptive and inferential statistics (independent t-tests, ANOVA, Pearson correlation and multivariate regression equations of step by step procedure) in SPSS v.20.
  Results
  75.3 percent of subjects were at good levels of emotional intelligence. The maximum score of emotional intelligence was in interpersonal component and the least average of emotional intelligence was in the compatibility component. Moreover, 70.6 percent were mentally healthy and 28.8 percent were suspected of having mental disorders. Emotional intelligence had a significant inverse relationship with any of the mental health domains, which means that people with higher emotional intelligence had enjoyed less anxiety disorder, social functioning, depression and physical symptoms that are associated with it.
  Conclusion
  considering the results of this study, the development and promotion of nursing student's emotional intelligence can improve their mental health.
  Keywords: Emotional Intelligence, Mental Health, Nursing students
 • Hamzeh Ahmadian, Changiz Rostami * Pages 22-32
  Introduction and Aims: Drug addiction is considered as a disease and one of the four major crisis in the world (environmental crisis, poverty, nuclear threat and drugs) and this issue has become complex in Iran due to the presence of young population. This study was conducted to predict student's tendency to addiction model based on personality factors (NEO).
  Materials And Methods
  The study was descriptive - correlational and the sample consisted of 220 undergraduate and graduate psychology students at Islamic Azad University in Sanandaj, in the academic year 2014-2015 who were selected using the convenience sampling method. Research tool was a five-factor model of personality NEO-FFI, and addiction potential scale of Ahvaz (LAP). Data analysis was conducted using SPSS-16 and LISERL software was utilized for path analysis.
  Results
  Regression analysis results showed that among the exogenous variables, extroversion and conscientiousness with regression coefficient of -0.15 and 0.37 had a direct significant effect on tendency to addiction.
  Conclusion
  The results suggested that extroversion was a good predictor for students’ tendency to drug abuse. Therefore, education can help in the field of prevention of drug dependence.
  Keywords: five personality factors, tendency to addiction, path analysis, university students
 • Mahnaz Sayyadi, Ahmad Vahabi, Daem Roshani *, Boshra Vahabi Pages 33-44
  Introductios and Aims: Clinical learning environment has a very profound role in the education of health care students and specifically nursing students. Since students’ opinions and attitudes is of paramount importance in the evaluation of clinical learning environment, this study aimed to investigate the Kurdistan University of Medical Sciences nursing student's viewpoints regarding clinical learning environment and factors affecting it.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 165 nursing students of Kurdistan University of medical Sciences were selected using census sampling method and their ideas regarding clinical learning environment were studied using a questionnaire with 42 questions. Mean, standard deviation, Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney test, Kruskal-Wallis test and Spearman correlation coefficient were used for data analysis. The significance level at 05. 0≥p was approved.
  Results
  159 patients (96.36%) of the surveyed students completed and returned the questionnaires completely. The mean and standard deviation of total score was 130.01± 13.25, which is above average. The highest mean score obtained was related to satisfaction (3.15 ± 0.48) and interpersonal relationship (3.19± 0.56) and the lowest was related to participation (3.03 ± 0.33) and individualization (3.02 ± 0.49). There was a significant relationship between the semester and the area of interpersonal relations, (0.001> p, r = -0.28).
  Conclusion
  The results of this study suggest that participation and individualization of clinical learning environment were weak and in order to compensate for this shortcoming, engaging students in education seems necessary.
  Keywords: clinical learning environment, student, nursing, perspectives, attitudes
 • Mokhtar Yaaghoobi *, Daem Roshani, Alireza Gharib, Shabnam Khodadadi Pages 46-57
  Introduction and Aims: one of the most common complications after surgery is hypoxia and it can create a lot of problems and complications for patients. This study aimed to determine the effect of oxygen therapy with simple face mask over and nasal canola on the hemoglobin oxygen saturation after the surgery in the recovery room.
  Materials And Methods
  This study was performed on 84 patients in the recovery room of Besat hospital in Sanandaj city and the patients were randomly divided into two groups. Both groups were treated with nasal cannula and oxygen mask and received 5 liters of oxygen. Then, before and after the intervention the hemoglobin saturated of oxygen was measured and then were compared together. SPSS 23 was used for data analysis. In order to compare the mean of hemoglobin saturated of oxygen before and after intervention in both methods of simple face mask and nasal canola paired t-test was used and for the comparison of means before and after the intervention independent t-test was used.
  Results
  The results showed that there was a significant difference in hemoglobin oxygen saturation before and after the treatment with nasal cannula and oxygen simple face mask (0.0001
  Conclusion
  The results of the findings showed that oxygen therapy had no influence on hemoglobin oxygen saturation in the two groups of simple face mask and nasal canola and the longer the time of receiving oxygen, the more the percentage of hemoglobin oxygen saturation.
  Keywords: hemoglobin oxygen saturation, oxygen therapy, recovery
 • Farzaneh Allahveysi, Mozafar Mahmoodi *, Farideh Elahimanesh, Shadi Parvizpoor Pages 58-72
  Introduction and Aims: Diagnostic Radiology has the largest share in the artificial ionizing radiation sources in the society. One of the most important factors in reducing radiation dose is quality control and ensuring the quality and performance of radiology devices.Quality control is conducted to produce high-quality radiographic images with minimum radiation dose.
  Materials And Methods
  Ten normal X-ray machines in 5 hospitals affiliated to Kurdistan university of Medical Sciences were studied. Then, 10 standard test of quality control were conducted based on the protocol recommended by the 74 report (quality control standards) American Association of Medical Physics (AAMP) and Report No. 103 of the International Commission on Radiation Protection (ICRP). Finally, data were statistically evaluated and the percentage of error of each parameter was compared with existing standards.
  Results
  In some devices the overall filtration parameters’ error and voltage accuracy was higher than acceptable range and needed to be reformed. Also, in some devices the percentage of parameter error of radiation field compliance and light field was more than acceptable range based on the existing standards. Some devices in the province had boundary and threshold error.
  Conclusion
  According to the recommendations of the Commission on Radiation Protection and Medical Physics Society of America, most of the parameters of the devices in question were in agreement with existing standards and were in acceptable range.
  Keywords: radiation protection, quality control, X, rays, diagnostic radiology devices