فهرست مطالب

پرستاری، مامایی و پیراپزشکی - سال سوم شماره 3 (زمستان 1396)
 • سال سوم شماره 3 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا خلیلی *، مهدی مولوی وردنجانی، صبا بشیری، آرش خلیلی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  ساکشن لوله تراشه یکی از راهه ای تمیز کردن و باز نگه داشتن راه هوایی در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان است که می تواند با عواقب منفی زیادی از جمله درد، کاهش درصد اشباع اکسیژن خون شریانی، پنومونی، اختلال در ریتم قلب، تغییر در ریتم و تعداد تنفس و سپسیس شود. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط بین درد ناشی از ساکشن با شاخص های ضربان قلب نوزادان نارس انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی با کد اخلاق IR.UMSHA.REC.1395.424 است که در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان بعثت و فاطمیه همدان بر روی 120 نوزاد نارس انجام شد. ابتدا قبل از ساکشن بیمار، شاخص ضربان قلب نوزاد نیازمند ساکشن توسط پژوهشگر در سه شیفت بر اساس یافته های مانیتورینگ مستقیم نوزاد ثبت شد. حین ساکشن نیز شاخص ضربان قلب مجددا ثبت شد. داده ها یا استفاده از آزمونه ای توصیفی و استنباطی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نوزادان با کاتتر 6 تا 9 فرنچ در با فشار ساکشن 80 تا 85 مورد ساکشن قرار گرفتند. در 26 درصد موارد استانداردهای ساکشن کردن از لحاظ طول مدت ساکشن، فشار استاندارد و سایز مناسب کاتتر رعایت نشد. بین تغییر شاخص ضربان قلب با نمره درد اختلاف آماری معناداری وجود داشت (001/0=p).
  نتیجه گیری
  عدم رعایت استانداردهای ساکشن کردن در نوزادان نارس می تواند منجر به ایجاد تغییر در شاخص ضربان قلب و افزایش نیازهای پایه ایشان شود که این مهم می تواند باعث اختلال در روند بهبودی نوزادان نارس شود.
  کلیدواژگان: نوزاد نارس، ساکشن، درد
 • زهرا خلیلی، مهدی مولوی وردنجانی، مرتضی شمسی زاده، ندا علیمحمدی، شهین توحیدی، غلامحسین فلاحی نیا *، لیلی تاپاک صفحات 8-16
  زمینه و هدف
  دانشجویان پرستاری کارورز در عرصه به دلیل استقلال در عمل در خطر انجام خطای دارویی می باشند. جهت حفظ ایمنی بیمار شناسایی خطای دارویی ضروری است. هدف این پژوهش بررسی خطای دارویی دانشجویان پرستاری کارورز در عرصه می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی در سال 1396 بر روی 87 دانشجوی پرستاری کارورز در عرصه دانشکده پرستاری و مامایی همدان که قبلا دوره بهیاری نگذرانده بودند با روش سرشماری انتخاب و انجام گردید. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که شامل اطلاعات دموگرافیک و احتمال وقوع خطا (33 آیتم) بود بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت (از بسیار کم تا بسیار زیاد) جمع آوری شد. تجزیه تحلیل با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام گردید.
  یافته ها
  اکثر دانشجویان 69/1±24/23 سال سن داشتند. بیشترین احتمال وقوع خطا در دانشجویان پرستاری کارورز در عرصه مربوط به انفوزیون چند دارو باهم درمیکروست بدون توجه به تداخلات دارویی و دادن دارو به تعداد اشتباه بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد احتمال وقوع خطاهای دارویی در دانشجویان پرستاری وجود دارد. از این رو مسئولین آموزشی باید در برنامه آموزشی خود استراتژی های را جهت جلوگیری از خطاهای دارویی بکار گیرند.
  کلیدواژگان: دانشجوی پرستاری، ایمنی بیمار، خطای دارویی
 • جمیله صلواتی، فریبا ابتکار، وجیهه باغی، بختیار مسلمی، رضا قانعی قشلاق * صفحات 17-23
  زمینه و هدف
  حاملگی در شاخ فرعی غیر ارتباطی رحم تک شاخ پدیده ای بسیار نادر است که اغلب پس از پارگی رحم و ایجاد شوک هموراژیک یا هماتوم های پریتوئن تشخیص داده می شود.
  گزارش مورد: در این گزارش خانمی 36 ساله با سن حاملگی 17 هفته و شکایت درد شکمی از یک هفته قبل با وضعیت پره شوک به بیمارستان مراجعه کرده بود. بیمار به دلیل خون ریزی شدید داخل شکمی به اتاق عمل منتقل شد و تحت بیهوشی اسپاینال برش عمودی داده شد. شاخ تکامل نیافته را از پایه آن در حد امکان بدون ایجاد آسیب به رحم جدا و محل آن ترمیم شد.
  نتیجه گیری
  حاملگی در شاخ فرعی خطرات زیادی برای مادران دارد. توصیه می شود حاملگی با شاخ فرعی به محض تشخیص جراحی شود حتی اگر شاخ فرعی پاره نشده باشد.
  کلیدواژگان: حاملگی، شاخ فرعی رحم، سقز
 • محسن ادیب حاج باقری *، شهناز بلندیان بافقی صفحات 24-35
  زمینه و هدف
  تعداد محققان پرستاری که از مطالعات فنومنولوژی و به خصوص هرمنوتیک در تحقیقات خود استفاده می کنند در حال افزایش است. بررسی اعتبار این مطالعات همواره مورد نظر محققان بوده است تا بتوانند در مورد درستی تحقیق، روش های انجام مطالعه و یافته های آن قضاوت کنند. لذا در این مطالعه به بررسی کیفیت مطالعات فنومنولوژی هرمنوتیک در پرستاری پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، مطالعه ای توصیفی است که از طریق جستجوی گسترده پایگاه های الکترونیکی Proquest، PubMed، Web of Science و Scopus انجام شد. در این مطالعه 220 مقاله واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت مقالات بر اساس چک لیست محقق ساخته برگرفته از معیارهای گوبا و لینکلن مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد حداقل امتیاز کسب شده توسط مقالات 52/33 از 69/9 و حداکثر آن 135/8 از 140 می باشد. 15% مقالات دارای کیفیت بالا، 52% دارای کیفیت متوسط و 33% دارای کیفیت پایین بودند. هم چنین یافته ها نشان می دهد قابلیت اعتبار در 42%، قابلیت انتقال در 85%، قابلیت اطمینان پذیری در 54% و قابلیت تائیدپذیری در 59% موارد رعایت شده است.
  نتیجه گیری
  اکثریت مقالات فنومنولوژی بررسی شده کیفیت متوسطی داشتند. بیشتر مقالات از نظر معیار انتقال پذیری مناسب، از نظر اطمینان پذیری و تائیدپذیری در حد متوسط و از نظر معیار اعتبار پذیری کیفیت نامناسبی داشتند.
  کلیدواژگان: پدیدار شناسی، تفسیری، هرمنوتیک، پرستاری
 • فاطمه حسن دوست، محمدحسین مافی *، زهرا شفیعی کیسمی، زهرا محمودی خدابنده لو، لیلا کثیرلو صفحات 36-44
  زمینه و هدف
  توجه به بعد معنوی مراقبت، باعث تفاوت قابل توجهی در پیامدهای جسمی، روانی و اجتماعی بیماری می شود. نگرش و آگاهی پرستاران نسبت به مراقبت معنوی و معنویت می تواند نقش مهمی را جهت اجرای این مراقبت ایفا نماید. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در پرستاران مرکز آموزشی درمانی ولایت شهر قزوین در سال 1395 صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. 189 نفر از پرستاران مرکز آموزشی درمانی ولایت شهر قزوین به روش تمام شماری وارد مطالعه شدند. برای سنجش نگرش به معنویت و مراقبت معنوی در میان پرستاران، از مقیاس سنجش معنویت و مراقبت معنوی استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 تجزیه وتحلیل انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره کل نگرش به معنویت و مراقبت معنوی 10/70±56/59 بود و پرستاران در حیطه متوسط قرار می گرفتند. بخش های CCU با میانگین و انحراف معیار (11/40±65/00) و شیمی درمانی (5/71 ± 63/66) بالاترین نمره و بخش های اتاق عمل (3/02 ± 49/25) و قلب (12/17±52/40) پایین ترین امتیاز را دارا بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به لزوم اهمیت مراقبت معنوی، پیشنهاد می شود که آموزش هایی جهت تغییر نگرش پرستاران و نقش آموزه های مذهبی در امر مراقبت ارائه شود. هم چنین شاید بتوان با کم کردن بارکاری آنان و برنامه ریزی بهتر مدیریتی به مراقبت با کیفیت بیماران پرداخت.
  کلیدواژگان: مراقبت معنوی، نگرش به معنویت، پرستاران
 • الهه آهنگری *، محمد طحان صفحات 45-56
  زمینه و هدف
  اضطراب امتحان یک پدیده شایع در میان دانشجویان و از جمله مشکلات نظام آموزشی محسوب می شود. لذا هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر، همه دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند بودند که در سال 1397 در این دانشکده به تحصیل اشتغال داشتند. در این پژوهش دانشجویان به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و از بین آن ها تعداد 30 نفر که در سیاهه اضطراب امتحان (TAT) بالاترین نمره را آوردند به عنوان نمونه انتخاب و به روش تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش در 10 جلسه 1 ساعتی برنامه آموزشی مدیریت خودگویی را دریافت کردند و گروه کنترل درمان خاصی را دریافت نکردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه اضطراب امتحان استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین اضطراب امتحان در گروه آزمایش و گروه کنترل پس از مداخله آزمایشی (آموزش راهبردهای خودگویی) در سطح معناداری (0/05≥P) تفاوت معناداری وجود داشت )میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب امتحان در دو گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 6/78±53/03 و 10/25±46/96 بود).
  نتیجه گیری
  بنابراین می توان گفت درمان شناختی مبتنی بر خودگویی در کاهش اضطراب امتحان دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند موثر است و می تواند به عنوان یک روش درمانی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: درمان شناختی، راهبردهای خودگویی، اضطراب امتحان، دانشجویان پرستاری
 • مهرناز احمدی، لادن صدیقی، کاملیا روحانی * صفحات 57-72
  زمینه و هدف
  انتخاب یک ابزار نقد پژوهش مناسب، بخشی مهم از عملکرد مبتنی بر شواهد است. مطالعه حاضر با هدف انجام مروری سیستماتیک در بانک های اطلاعاتی در حوزه توسعه ابزارهای نقد پژوهش های کمی انجام شد.
  مواد و روش ها
  مرور سیستماتیک حاضر از تاریخ 8 تا 12 ژانویه در بازه زمانی سال 2006 تا 2016 در بانک های اطلاعاتی PubMed، ProQuest Ovid، Web of Science، Scopus، Cochrane با استفاده از کلیدواژه های بازیابی شده در MeSH و بر اساس معیارهای ورود و خروج انجام شد.
  یافته ها
  از مجموع 1100 مقاله بازیابی شده، فقط 19 مقاله در مطالعه باقی ماند. در این مقالات با بهره گیری از روش هایی مانند برگزاری کارگاه، تکنیک دلفی، پانل خبرگان و روش اکتشافی، ابزارهای نقد ارزشیابی برای انواع پژوهش های کمی شامل مطالعات مشاهده ای (STROBE،STROBE-ME ، STROME-ID، RECORD، STROBE-NI، STROBE-nut، AXIS، CORE)، کارآزمایی بالینی (CONSORT و انواع آن، STRICTA، SPIRIT و CA of RCTs of NPs)، مداخله ای (QI- MQCS) و مطالعات موردی (CARE، SCARE) شناسایی شدند. همچنین دو ابزار، یکی برای نقد عمومی پژوهش های کمی (CAT) و دیگری برای سنجش ویژگی های روان سنجی ابزارهای اندازه گیری سلامت (COSMIN) معرفی شدند.
  نتیجه گیری
  پس از معرفی ابزارهای نقد مفید برای ارزشیابی پژوهش های کمی، شواهد نشانگر آن بود که در مراحل توسعه ابزار به فرایند روایی و پایایی برخی از ابزارها توجه کافی نشده بود. محققین و داوران باید آگاه باشند که انتخاب یک ابزار نقد معتبر و قابل اعتماد و با سهولت استفاده می تواند راهنمای مفیدی برای آن ها در مسیر نگارش و ارزشیابی پژوهش های کمی باشد.
  کلیدواژگان: مرور سیستماتیک، مرور مبتنی بر شواهد، ابزار نقد، پژوهش کمی
|
 • Zahra Khalili *, Mehdi Molavi Vardanjani, Saba Bashiri, Arash Khalili Pages 1-7
  Background and Aim
  Tracheal suctioning is one of the ways to clean and open the airway in infants admitted to the neonatal intensive care unit that can be with many negative consequences such as pain, decrease in arterial oxygen saturation, pneumonia, heart rhythm disorder, change In the rhythm and number of respiration and sepsis.
  Materials and Methods
  This is a descriptive correlational study with IR.UMSHA.REC.1395.424 ethical code, was performed on 120 preterm infants in neonatal intensive care unit of Besat and Fatemieh Hospitals of Hamedan. Firstly, before suctioning the patient, the heart rate index of the newborn that needed to be suctioned was registered by the researcher in three shifts based on the findings of the direct monitoring of the infant. The heart rate index was re-recorded during suction. Data were analyzed using descriptive and regression tests.
  Results
  Infants with a catheter of 6 to 9 french were suctioned at 80 to 85 suction pressure. In 26% of cases, the suctioning standards for the duration of suction, standard pressure and proper size of the catheter were not observed. There was a significant difference between the change in heart rate index and pain score (P=0.001).
  Conclusion
  Failure to observe suction standards in premature infants can lead to changes in heart rate index and increase their basic needs, which can impair the recovery process of preterm infants.
  Keywords: Premature infant, Suction, Pain
 • Zahra Khalili, Mehdi Molavi Vardanjani, Morteza Shamsizadeh, Neda Alimohammadi, Shahin Tohidi, Gholamhosein Fallahinia *, Leili Tapak Pages 8-16
  Background and Aim
  Internship nursing students are at risk of making medication errors due to their independence in practice. In order to protect the patient, identification of a drug error is necessary. The purpose of this study was to investigate the pharmacological errors of interns nursing students in the field.
  Materials and Methods
  This descriptive study was conducted on 87 undergraduate nursing students in Hamedan Nursing and Midwifery Faculty, who had not completed their period of study. The data were collected using a questionnaire containing demographic information and error probability (33 items) based on a 5-degree Likert scale (from very low to very high). The analysis was done using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Most of the students were 23.24 ± 1.69 years old and had a mean score of 16.06±0.99. The most likely occurrence of errors in intern nursing students was in the field of multi-drug infusion in both cases regardless of medication interactions and giving the medication by wrong number.
  Conclusion
  The results of this study showed that there was a risk of medication errors in nursing students. Therefore, educational authorities should use strategies to prevent medication errors in their training program.
  Keywords: Nursing student, Patient safety, Medication error
 • Jamileh Salavati, Fariba Ebtekar, Vajiheh Baghi, Bakhtyar Moslemi, Reza Ghanei Gheshlagh * Pages 17-23
  Background And Aim
  Pregnancy in the Non-communicating Rudimentary Horn of a Unicornuate Uterus is very rare and dangerous that often after uterine rupture, hemorrhagic shock or peritoneal hematomas detected.
  Case Presentation
  In this report, a 36-year-old woman with abdominal pain and gestational age of 17 weeks with the pre-shock was admitted to the hospital. The patient was transferred to the operating room because of abdominal bleeding and a vertical incision was made under spinal anesthesia. Horns evolved apart without causing damage to the uterus.
  Conclusion
  Pregnancy in a rudimentary horn carries severe risk to the mothers. It is recommended that immediately surgery in a rudimentary horn is made even if unruptured.
  Keywords: Pregnancy, Rudimentary uterine horn, Saghez
 • Mohsen Adib-Hajbagheri *, Shahnaz Bolandianbafghi Pages 24-35
  Background and Aim
  The number of nursing researchers who use phenomenology studies and especially hermeneutics in their research is increasing. The validity of these studies has always been sought by researchers to judge the accuracy of the research, the methods of study and its findings. Therefore, in this study, the quality of Hermeneutic phenomenology studies in nursing was investigated.
  Materials and Methods
  This study is a descriptive study conducted through extensive search of Proquest, PubMed, Web of Science and Scopus databases. In this study 220 eligible articles were reviewed. The quality of papers was reviewed based on the researcher-made checklist derived from the Guba and Linck criteria.
  Results
  The findings show that the minimum score earned by articles was 52.33 out of 69.9 and the maximum was 135.18 out of 140. 15% of the articles were of high quality, 52% had a moderate quality and 33% had poor quality. Moreover, the findings also showed credibility at 42%, transferability at 85%, dependability at 54%, and confirmability at 59% of cases were observed.
  Conclusion
  Most of the reviewed phenomenology articles had a moderate quality. Most of the articles were moderate in terms of transferability, dependability and confirmability and were inadequate in terms of credibility.
  Keywords: Phenomenology, Interpretive, Hermeneutic, Nursing
 • Fateme Hasandoost, Mohammad Hossein Mafi *, Zahra Shafiei Kisoumi, Zahra Mahmoudi Khodabandeloo, Leila Kasirlou Pages 36-44
  Background and Aim
  Paying attention to the spiritual dimension of care, make a significant difference in the physical, psychological and social consequences of the disease. The attitude and awareness of the nurses towards spiritual care and spirituality can play an important role in the implementation of this care. Therefore, the present study was conducted with the goal of determining of spiritual attitudes and care of the nurses in Vellayat Educational and Therapeutic Center in Qazvin in 2016.
  Materials and Methods
  This survey was a descriptive cross-sectional study. 189 nurses from Vellayat Educational and Therapeutic Center in Qazvin were entered into the study through the census methods. To measure the attitudes of spirituality and spiritual care among nurses, spirituality and spiritual care measures were used. After collecting data, descriptive and inferential statistics were analyzed using Spss.18 Software.
  Results
  The average total score of the attitudes to spirituality and spiritual care was (56.59±10.70) and nurses were in the moderate level. CCUs with the average and standard deviation (65.00 ±11.40) and chemotherapy at (63.66±5.71) had the highest score and the operating room wards at (49.25±3.02) and the heart ward at (52.40±12.17) had the lowest score.
  Conclusion
  Considering the importance of spiritual care, it is suggested to provide training to change the attitudes of nurses and the role of religious teachings in care. Also, it may be possible to provide high quality care for patients by reducing the burden of work and better management.
  Keywords: Spirituality care, Attitude to spirituality, Nurses
 • Elahe Ahangari *, Mohammad Tahan Pages 45-56
  Background and Aim
  Test anxiety is a common phenomenon among students and is one of the problems of educational system. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on self-talk in reducing the test anxiety in nursing students of Islamic Azad University of Birjand.
  Materials and Methods
  This research was a semi-experimental study, using pre-test and post-test with control group. The statistical population of this study was all nursing students of the Islamic Azad University of Birjand who were studying at this college in 2018. In this research, the students were selected by cluster sampling method. Among them, 30 subjects who were the highest in the Test Anxiety Inventory (TAT) were selected as the sample and randomly divided into two groups of 15 experimental and control groups. The experimental group received 10 sessions of 1 hour self-talk educational program and the control group did not receive any special treatment. Anxiety questionnaire was used to collect data.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the test anxiety in the experimental group and the control group after the experimental intervention (teaching self-talk strategies) at a meaningful level (P≥0.05). Mean and standard deviation of the test anxiety score in the two experimental groups and control were 53.03 ± 6.78 and 46.96 ± 10.25, respectively.
  Conclusion
  Therefore, cognitive therapy based on self-talk can be effective in reducing the test anxiety of nursing students of Islamic Azad University of Birjand and can be considered as a treatment method.
  Keywords: Cognitive Therapy, Self, talk Strategies, Test Anxiety, Nursing Students
 • Mehrnaz Ahmadi, Ladan Sedighie, Camelia Rohani * Pages 57-72
  Background and Aim
  Selection of an appropriate critical appraisal tool is an important part of evidence-based practice. The aim of the present study was to do a systematic review of articles according to existing evidence in databases in the field of developing critical appraisal tools for quantitative studies from 2006 to 2016.
  Materials and Methods
  A systematic review was performed on the critical appraisal tools for quantitative studies between 8 to 12 January 2016 in the PubMed, ProQuest, Ovid, Web of Science, Scopus and Cochrane databases using keywords in the MeSH and based on inclusion and exclusion criteria.
  Results
  Of the 1100 retrieved articles, 19 articles were only remained in the study. Workshop, Delphi technique, a panel of experts and exploration method have been used for development of the critical appraisal tools for observational studies (STROBE, STROBE-NI, RECORD, STROME-ID, STROBE-nut AXIS, STROBE-ME, CORE), clinical trials studies (CONSORT and different types, STRICTA, SPIRIT, CA of RCTs of NPs), interventional studies (QI-MQCS), case studies (CARE and SCARE). Also, a general assessment tool (CAT) and a special tool for assessment of the psychometric characteristics of the studies (COSMIN) were presented.
  Conclusion
  A number of useful critical appraisal tools have been identified in this review; however, the validity and reliability of the tools did not show enough attention in these studies. Researchers and referees should be aware of the selection of a simple, valid and reliable critical appraisal tool during the writing of the quantitative articles or evaluation of them can be a useful guide.
  Keywords: Evidenced, based review, Systematic review, Critical appraisal tools, Quantitative studies