فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/17
 • تعداد عناوین: 7
|
 • اعظم محمدی بوساری، سید فرید قادری*، رکسانا فکری، محمود نعیمی صفحات 7-42
  امروزه توسعه ریزشبکه ها به عنوان مولفه های اساسی شبکه های هوشمند، یکی از اهداف اصلی پژوهش ها در صنعت برق به شمار می آید. ریزشبکه ها با افزایش سهم نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر و امکان تجارت انتشار کربن، مسیر دست یابی به عرضه انرژی پایدار را هموار می سازند. این مقاله، بهبود و ارتقای مدیریت عملیات یک ریزشبکه متصل به شبکه را در منطقه بفراجرد از توابع استان اردبیل دنبال می کند. بدین منظور، عملیات زمان بندی در یک ریزشبکه، شامل انواع مختلفی از منابع توان، اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر به همراه ذخیره ساز انرژی در قالب یک مساله ریاضی چندهدفه مدل سازی می گردد. این مدل ریاضی، به صورت همزمان بیشینه سازی درآمد ریزشبکه، کمینه سازی انتشار آلاینده ها و کمینه سازی هزینه های آن را با توجه به ملاحظات پیمان کیوتو و با هدف تامین باری پایدار دنبال می کند. برای حل این مساله، از روش ترکیبی بهینه سازی لکسیکوگراف و اپسیلون محدودیت تکامل یافته به منظور دستیابی به جواب های کارا و تشکیل جبهه پارتو استفاده می شود. انتخاب جواب مرجح از بین جواب های بهینه پارتو با استفاده از روش تصمیم گیری فازی خواهد بود. سپس مدل پیشنهادی مورد ارزیابی قرار می گیرد و نتایج تحلیل حساسیت نشان می دهد مدل ریاضی پیشنهادی با استفاده از روش حل بکارگرفته شده، با نگاهی جامع بر ابعاد اقتصادی/ زیست محیطی بهره برداری از واحد های تولید مختلف یک ریزشبکه، در افق زمانی 24 ساعته، رویکردی کارا و موثر جهت توسعه، بهبود و کاربردی نمودن مدل های زمان بندی عملیات ریزشبکه ها فراهم می آورد
  کلیدواژگان: مدیریت تامین انرژی الکتریکی، توزیع اقتصادی، زیست محیطی بار، توسعه پایدار، بهینه سازی چندهدفه، ریزشبکه
 • روح الله بابکی*، محمدحسین مهدوی عادلی، مسعود همایونی فر، مصطفی سلیمی فر صفحات 43-78
  در این مقاله، تاثیر شوک درآمدهای نفتی و نااطمینانی های ناشی از آن (شامل نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم) بر سرمایه گذاری خصوصی به تفکیک دو بخش ماشین آلات و ساختمان در اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR) طی دوره زمانی (1369:1-1392:4) بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع ضربه واکنش (توابع عکس العمل تحریک) و تجزیه واریانس نشان می دهد شوک درآمدهای نفتی دولت اثر منفی ضعیفی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ماشین آلات (MPI) دارد در حالی که نااطمینانی نرخ ارز اثر منفی قوی و نااطمینانی تورم اثر مثبت ضعیفی بر MPI دارد. با توجه به اینکه شوک درآمدهای نفتی دولت عامل اصلی ایجاد نااطمینانی نرخ ارز و ناطمینانی تورم در اقتصاد ایران است، به طور غیر مستقیم بر MPI تاثیر منفی دارد. همچنین شوک درآمدهای نفتی دولت اثر منفی قوی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش ساختمان (BPI) دارد، اما نااطمینانی نرخ ارز و نااطمینانی تورم تاثیر منفی ضعیفی بر BPI دارند. لذا شوک درآمدهای نفتی به طور مستقیم اثر منفی بر BPI به جای می گذارد
  کلیدواژگان: واژه های کلیدی: درآمدهای نفتی، نااطمینانی نرخ ارز، نااطمینانی تورم، سرمایه گذاری خصوصی، الگوی خود بازگشت برداری ساختاری (SVAR)
 • علیرضا رسول نژاد*، مجتبی غیاثی صفحات 79-104
  مطالعه حاضر، بهینه سازی حجم ذخیره سازی گاز طبیعی در ایران برای سال های 1410-1392 با استفاده از روش برنامه ریزی خطی است که با نرم افزار لینگو حل شده است. داده های مورد نیاز از ترازنامه انرژی، وزارت نفت و شرکت ذخیره سازی گاز طبیعی جمع آوری شد. بر اساس اولویت وزارت نفت، مقدار تخصیص به مصرف خانگی، تزریق به مخازن نفت، صادرات و ذخیره سازی مشخص شد. مقدار حجم ذخیره سازی گاز طبیعی بر اساس مخازن کشف شده و در حال ارزیابی، در سه سناریو بررسی شد. در حالت سناریو پایه مقدار حجم ذخیره سازی 8 درصد کل مصرف داخلی شد که بهبود مناسبی در وضعیت ذخیره سازی کشور است. این امر اهمیت روزافزون ذخیره سازی گاز در کشور ایران را روشن می کند، بنا براین باید با سرمایه گذاری و افزایش توان فنی به فرآیند ذخیره سازی در ایران کمک شود
  کلیدواژگان: ذخیره سازی، گاز طبیعی، بهینه سازی، لینگو
 • مصطفی اسماعیلی شایان، غلامحسن نجفی*، احمد بناکار صفحات 105-136
  در این تحقیق، سامانه فتوولتاییک بر پایه پنل های خورشیدی منعطف در مقیاس 1 متر مربع معادل 56 وات طراحی، ساخت و مورد ارزیابی قرار گرفت. سامانه های متداول فتوولتاییک امکان استفاده در سطوح منحنی را محدود می کنند. با توجه به اهمیت متغیرهای محیطی، سامانه سنجش دما برای دریافت برخط داده ها و ارتباط با نرم افزار لب ویو طراحی و ساخته شد و داده های ایستگاه هواشناسی به دست آمد. تحلیل اقتصادی سامانه ها با استفاده از نرم افزار کامفار انجام گرفت. همچنین طرح آزمایشی تاگوچی با مشخصه هدف «هرچه توان بزرگتر، بهتر» برای انتخاب سامانه برتر استفاده شد. نتایج نشان داد انعطاف پذیری سامانه فتوولتاییک در سطح نیم کره می تواند سامانه را به هدف نزدیک تر کند و سامانه مستقر بر روی سطح استوانه و تخت به ترتیب رتبه های بعدی را دارند. مدل سازی طرح آزمایش های تاگوچی نشان داد چنانچه سامانه در سطوح انتخابی بر اساس بهینه فرآیند تولید و متغیرها مورد آزمون قرار گیرد، توان سامانه در حالت استقرار بر روی سطح تخت معادل W30/53 و سطح استوانه معادل W 05/54 و سطح نیم کره معادل W70/55 می باشد. تحلیل اقتصادی سامانه ها نشان داد نرخ بازده داخلی در حالت استقرار بر روی سطح تخت، استوانه ای و نیم کره به ترتیب 82/23 و 70/26 و 46/27 درصد و خالص ارزش فعلی برابر با 747/6 و 952/9 و 830/10 میلیون ریال است. طرحها ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی جهت جذب سرمایه به ترتیب، مستقر بر سطح نیم کره، استوانه و تخت رتبه بندی شدند
  کلیدواژگان: فتوولتاییک، پنل های خورشیدی منعطف، لب ویو، تاگوچی
 • محمدعلی فیض پور، علی شمس اسفندآبادی* صفحات 137-169
  انرژی و بهره وری آن از مهم ترین موضوعاتی است که در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های تمام کشورها از جمله ایران به آن پرداخته می شود. این در حالی است که در بین بخش های اقتصادی، بخش صنعت از مهم ترین مصرف کنندگان انرژی می باشد و بنابراین، اهمیت بهره وری انرژی در این بخش دوچندان است. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تمایزات منطقه ای در بهره وری انرژی صنایع تولیدی ایران طی سالهای 1392-1382 تنظیم شده است. در این راستا، داده های مورد نیاز شامل ارزش ستانده، تعداد نیروی کار، میزان انرژی مصرفی و ارزش افزوده از مرکز آمار ایران استخراج و موجودی سرمایه با روش موجودی دائمی برآورد گردیده است. پس از تخمین تابع تولید کاب-داگلاس با استفاده از داده های تابلویی، بهره وری تعمیم یافته انرژی در صنایع تولیدی استانها محاسبه و مقایسه شده است. نتایج پژوهش حاضر دلالت بر آن دارد که سطح بهره وری انرژی در بسیاری از استانها بسیار نازل بوده و با گذشت زمان نیز بهبود چندانی نیافته است. بعلاوه، بهره وری انرژی در بسیاری از استانها و در سال های مختلف کاهش یافته است. هرچند با گذشت زمان از ناهمگنی استانها کاسته شده، اما این کاهش به سبب کاهش قابل توجه سطح بهره وری انرژی در استانهای پیشتاز بوده است. همچنین بهره وری انرژی در استانهایی با بیشترین سهم انرژی مصرفی و ارزش افزوده کاهش یافته است. در مجموع، نتایج این مطالعه دلالت بر ضرورت بازنگری و پایش سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های انرژی در صنایع تولیدی دارد
  کلیدواژگان: بهره وری انرژی، بهره وری تعمیم یافته انرژی، استانهای ایران، صنایع تولیدی
 • ماشااله تابع جماعت*، مرتضی موسی خانی، مهدی الوانی، علی داوری صفحات 171-200
  این مقاله به دنبال طراحی و ارائه مدلی برای ترکیب فعالیت های کارآفرینانه در راستای برنامه راهبردی است، یعنی ترکیبی از فرصت های کارآفرینی و مزیت های رقابتی که مورد مطالعه آن وزارت نیرو می باشد. این تحقیق، با بررسی فعالیت های راهبردی کارآفرینانه در وزارت نیرو در دهه های گذشته و مصاحبه با مدیران و مسئولان آن و استخراج تجارب آنان با استفاده از روش تحقیق بنیادی به دنبال طراحی مدلی برای کارآفرینی راهبردی در وزارت نیرو است. روش تحقیق در این مقاله روش کیفی می باشد که با استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، براساس مدل پارادیمی، نسبت به تعیین شرایط علی، مقوله اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و نتایج اقدام شده است. براساس نتایج مدل کارآفرینی راهبردی وزارت نیرو، شرایط علی شامل قابلیت های کارآفرینانه سازمانی، قابلیت های کارآفرینانه منابع انسانی، وجود و تشخیص فرصت های کارآفرینی، شرایط زمینه ای شامل ساختار و فرآیندها، فرهنگ سازمانی، بودجه و تامین منابع، سبک مدیریت و رهبری، شرایط مداخله گر شامل شرایط محیط خارجی، مقوله اصلی شامل برنامه ریزی راهبردی کارآفرینانه، راهبردها شامل بهره برداری از فرصت ها و برنامه عملیاتی و پیامدها شامل نتایج اجرایی و راهبردی می باشد
  کلیدواژگان: مدل کارآفرینی استراتژیک، وزارت نیرو، تحقیق بنیادی، مدل پارادایمی
 • عباس خمسه*، محسن پیری صفحات 203-226
  از مهم ترین و حساس ترین نوع کنترل کیفیت صنایع تولیدی، کنترل کیفیت صنایع هایتک می باشد. صنایع توربینی با توجه به تنوع، فناوری های پیچیده، نیاز به امکانات و ماشین آلات ساخت پیچیده، مواد مصرفی گرانقیمت و خاص، بهره گیری از مهندسین و کارشناسان علمی و باتجربه و نیاز به دانش فنی جدید، جزو صنایع هایتک محسوب می گردد. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر کنترل کیفت محصولات هایتک در صنایع توربینی در راستای طراحی یک الگوی کنترل کیفیت می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فنی و مهندسی، کیفیت و تولید صنایع توربینی و به طور خاص، شرکت مهندسی توربوکمپرسور نفت آسیا[1] می باشد. به منظور اعتبارسنجی و برازش شاخصها و مدل پژوهش، از تحلیل عاملی تاییدی با مدل معادلات ساختاری[2] و نرم افزار SMART PLS استفاده شده است. با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش، 34 شاخص به عنوان شاخصهای نهایی در قالب 7 عامل به عنوان عوامل موثر بر کنترل کیفت محصولات هایتک در صنایع توربینی شناسایی شدند و الگوی کنترل کیفیت بر اساس آنها طراحی گردید
  کلیدواژگان: کنترل کیفیت، هایتک، صنایع توربینی، مدل معادلات ساختاری
|
 • Azam Mohamadi Bousari, Seyedfarid Ghaderi *, Roksana Fekri, Mahmood Naeimi Pages 7-42
  Microgrids not only increase the share of the renewable resources, but also contribute to the realization of sustainable energy development objectives. In the present study, the microgrid is composed of various kinds of power sources, including renewable and nonrenewable resources, along with energy storage system. We modeled a multi-objective mathematical problem to maximize the microgrid’s revenue and at the same time minimize the emission and totat costs while providing a sustainable load. A combination of lexicographic optimization and augmented ε-constraint methods was used to find efficient solutions and to form the Pareto fronties. The best solution among the Pareto optimal solutions was identified using fuzzy decision-making method. The model was implemented at four different days (with different conditions of accessibility to the renewable resources) in Bafrajerd region of Ardebil Province. Finally, the indicate that the proposed model with a comprehensive view on various economic-environmental dimensions of exploiting different production units of the microgrid in a 24-hour time perspective, is an effective and efficient approach for developing, improving, and operation scheduling of the microgrids
  Keywords: Electricity energy supply management, Economic, environmental load distribution, Sustainable energy development, Multi, objective optimization, Microgrid
 • Roohollah Babaki *, Mohammad Hosein Mahdavi Adeli, Masood Homayonifar, Mostafa Salimifar Pages 43-78
  This paper investigates the oil income uncertainties (including exchange rate uncertainty and inflation uncertainty) on private investment in machinery and buildings sectors in the Iranian economy using of Structural Vector Auto Regressive (SVAR) during the period (1990:1-2013:4). The results of Impulse Response Functions (IRF) and Variance Decomposition (VD) show that shock in government oil income has negative effect on private investment in machinery sector (MPI). However, exchange rate uncertainty has a strong negative effect, inflation uncertainty has a weak positive effect on MPI. Government oil income shock through exchange rate and inflation uncertainty, affects MPI indirectly. Furthermore, government oil income shock has a strong negative effect on private investment in the buildings sector (BPI). Both exchange rate and inflation uncertainty have a weak negative effect on the BPI. So shock in government oil income affects BPI directly
  Keywords: Oil Income, Exchange rate, Uncertainty, inflation Uncertainty, Private Investment, Structural Vector Auto Regressive (SVAR)
 • Alireza Rasoulnezhad*, Mojtaba Ghiasi Pages 79-104
  This study is an optimization problem to find the optimal storage volumes of natural gas in Iran for the years 2013- 2031 using linear programming solved with Lingo software. The required data comes from the Energy Balance Sheet, Ministry of Petroleum and Natural Gas Storage Company. Natural Gas is allocated to domestic consumption, injection into oil reservoirs, export and storage based on the priorities identified by Ministry of Oil. Volume of optimum natural gas storage has been evaluated under three scenarios. In the base case scenario, optimum storage was identified as 8 percent of domestic consumption. This study indicates the importance of gas storage in the country and the necessity of higher investment and technical capacity building for it
  Keywords: Storage, Natural gas, Optimization, Lingo
 • Mostafa Esmaeili Shayan, Gholamhassan Najafi *, Ahmad Banakar Prof Pages 105-136
  In this study a photo-voltaic system of Flexible Solar Panels was designed, manufactured and evaluated in a scale of one square meter equivalent to 56 Watt. Conventional photo-voltaic systems are not suitable for curved surfaces. Accordingly, a flexible system was developed on a flat, cylindrical and hemisphere surface. As regards environmental variables, a temperature sensing system was designed to receive data online and communicate with LabVIEW Software. Economic analysis of the system using the COMFAR software is reported. Meteorological station data have been used as part of the required environmental data. Using Taguchi Experimental Design, the merit of alternative photo-voltaic surfaces is identified to be hemisphere, cylindrical and flat surfaces.The Taguchi Experimental Design Model indicated that the optimum System Power for flat, cylindrical and hemisphere surface is 54.05, 53.30 and 55.70W respectively. Economic analysis indicates that The Internal Return Rate(IRR) for flat, cylindrical and hemisphere surface was 23.82 and 26.70 and 27.46 percent respectively. The Net Present Value(NPV) was 6.747 And 9.952 and 10.830 million Rials for hemisphere, cylindrical and flat surfaces, respectively
  Keywords: Photo, Voltaic, Flexible Solar Panels, LabVIEW, Taguchi
 • Mohammad Ali Feizpour, Ali Shams Esfandabadi* Pages 137-169
  Manufacturing sector is one of the most important energy consuming sectors.This study is set up to investigate the regional disparities in energy productivity of Iranian manufacturing industries during 2003-2013. In this regard, required data including output, labor, energy and value added come from the Statistical Center of Iran and capital stock is estimated by perpetual inventory method. After estimating the Cobb-Douglas production function using panel data, Generalized energy productivity of manufacturing industries for all provinces is calculated and compared. The results indicate that the level of energy productivity in many provinces has been very low and have not improved over time. Furthermore, energy productivity has decreased in many provinces for several years. Although the productivity heterogeneity between provinces has reduced, it has been mainly due to significant reduction in energy productivity of leading provinces. In addition, energy productivity has dropped in provinces with greater share of energy consumed. In sum, the results of this study indicate the necessity of improving energy planning in manufacturing industries
  Keywords: Energy Productiviy, Generalized Energy Productiviy, Iranian Provinces, Manufacturing Industries, Perpetual inventory method
 • Mashaallah Tabeejamaat* Pages 171-200
  on interviews with related managers using open coding, axial coding and selective coding in a paradigmatic model including determining causative conditions, main subject, background conditions, interfering conditions, strategies and results.Based on the results, the Strategic The purpose of this research is designing a model to aggregate entrepreneurial opportunities and competitive advantages in the Ministry of Energy. This research is a qualitative one based Entrepreneurship Model of Ministry of Energy consist of causative conditions containing organizational entrepreneurial capabilities, human resource entrepreneurial capabilities and entrepreneurial opportunities. Background conditions in this model includes organizational structure and processes, organizational culture, budgeting and financing, management and leadership style. Interfering conditions are mainly the external environment conditions.The main subject is entrepreneurial strategic programming. Strategies in the proposed model include right use of opportunities and operational program. Executive and strategic results are the consequences of the model
  Keywords: Strategic Entrepreneuriship, Ministry of Energy, Qualitative Research, Paradigmatic Model
 • Abbas Khamse* Pages 203-226
  Quality control in High-Tech industries is one of the most sensitive types of quality control in manufacturing industries. Turbine industries are considered as High-Tech industries given their diversity, sophisticated technologies, need for complicated manufacturing machineries and equipment, expensive and special consumables, nead for experienced engineers and experts, and need for new technical knowledge. Current research aims at identifying factors affecting quality control of High-Tech products in turbine industry in order to design a quality control model. Research statistical population included senior and middle managers, engineering and technical experts of turbine industry quality and production, and specifically, Oil Turbocompresor Engineering Company (OTEC). Confirmatory factor analysis and Structural Equation Modeling (SEM) and Smart PLS software were used for validation and fitting indices and research model. Given results obtained in this research, 34 indices were identified as the final indices in the form of 7 factors as factors affecting High-Tech product quality control in turbine industry, and a quality control model was proposed accordingly
  Keywords: Quality control, High, Tech, Turbine industry, Oil Turbocompresor Engineering Company (OTEC), Structural Equation Modeling (SEM)