فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدحسین عباسی سنجدری، رضا عفت نژاد*، کامبیز رضاپور صفحات 7-32
  یکی از مسائلی که در سیستم های قدرت بسیار موردتوجه بهره برداران سیستم قرار دارد، تغییرات زیاد و عدم یکنواختی منحنی بار در ساعات مختلف شبانه روز است که این امرباعث افزایش هزینه بهره برداری سیستم می گردد. در سیستم های قدرت معمولا از ذخیره سازهای با ظرفیت و زمان پاسخ گویی بالا به عنوان ذخیره بهره برداری و ذخیره سازهای با سرعت پاسخ گویی بالا جهت ذخیره فرکانسی استفاده می شود. از آنجایی که تاکنون مقایسه ای بین ذخیره سازهای بهره برداری و فرکانسی و تاثیر آنها در بهره برداری اقتصادی تر از سیستم قدرت انجام نپذیرفته، لذا در این مقاله اقدام به بررسی نقش ذخیره سازهای تلمبه ذخیره ای، هوای فشرده و باتری جهت بهره برداری یکپارچه و اقتصادی از یک شبکه تست 118 باس استانداردIEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) (54 واحد حرارتی) با استفاده از نرم افزار GAMS (General Algebraic Modeling System) شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد ذخیره ساز تلمبه ذخیره ای نسبت به دو ذخیره ساز دیگر عملکرد بهتری در بهره برداری یکپارچه و اقتصادی از سیستم دارد. اما ذخیره ساز باتری با توجه به ظرفیت پایین خود توانسته است از طریق کاهش هزینه راه اندازی و خاموشی واحدها عملکرد بهتری از خود نسبت به ذخیره ساز هوا فشرده که ظرفیت بالاتری داشته نشان دهد
  کلیدواژگان: بهره برداری یکپارچه و اقتصادی، ذخیره ساز تلمبه ذخیره ای، ذخیره ساز هوای فشرده، ذخیره ساز باتری، برنامه ریزی انرژی
 • ویدا ورهرامی *، نفیسه شاطری صفحات 33-59
  حامل های انرژی از جمله انرژی الکتریکی، نقش اساسی در توسعه ی جامعه بشری ایفا می کند. در این مطالعه ، با استفاده از روش پنل پویا طی دوره (1392-1380) به برآورد تابع تقاضای انرژی الکتریکی در بخش صنعت استان های منتخب (تهران، اصفهان، خوزستان، مرکزی و هرمزگان) که بیشترین مقدار استفاده از برق را در بخش صنعت داشته اند، پرداختیم. ازجمله متغیرهای به کار گرفته شده در تابع تقاضای برق در بخش صنعت، ارزش افزوده واقعی بخش صنعت استان های منتخب، شاخص قیمت واقعی فرآورده های نفتی که در یک شاخص به عنوان متغیر جانشین در نظر گرفته شد، قیمت واقعی برق و تعداد مشترکین بخش صنعت هستند. نتایج از برآورد مدل در کوتاه مدت بیانگر این است که با افزایش یک درصد قیمت برق، 05/0 درصد از تقاضای برق کاهش می یابد. قیمت فرآورده های نفتی به عنوان یک کالای مکمل در بخش صنعت است، بین تقاضا و ارزش افزوده بخش صنعت و تعداد مشترکین نیز یک رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. موثرترین عامل در تغییر تقاضا، مصرف در دوره گذشته است به طوری که با افزایش یک درصد مصرف در دوره گذشته 88/0درصد تقاضا افزایش می یابد. نتایج برآورد مدل در بلندمدت حاکی از آن است که تغییر قیمت برق و تغییر شاخص قیمت فرآورده های نفتی، تقاضای برق را 41/0درصد تغییر می دهد و با افزایش یک درصد ارزش افزوده، تقاضای برق 25/0 درصد افزایش می یابد
  کلیدواژگان: تقاضای برق بخش صنعت، کشش های قیمتی و تولیدی، پنل پویا
 • عالیه کاظمی*، زهرا ساده وند صفحات 61-83
  استفاده از گاز طبیعی فشرده به عنوان سوختی پاک در سراسر دنیا در حال افزایش است. با رشد روزافزون وسایل نقلیه در ایران و به دلیل بالابودن هزینه های احداث جایگاه های CNG، مکان یابی مناسب و بهینه این جایگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مدل مکان یابی جریان سوخت گیری یکی از مدل هایی است که اخیرا به منظور مکان یابی جایگاه های سوخت مطرح شده است. در این تحقیق جایگاه های سوخت CNG در دو مسیر برون شهری تهران شامل مسیر تهران- فیروزکوه و تهران- سمنان با استفاده از تلفیق نتایج مدل GIS و مدل مکان یابی جریان سوخت گیری، مکان یابی شده است. نتایج نشان داد بهترین مکان برای احداث جایگاه CNG در مسیر تهران- فیروزکوه واقع در انتهای آزادراه تهران-پردیس ورودی جاده دماوند قبل از آتش نشانی بومهن با مختصات جغرافیایی (85/51،74/35) و مکان مناسب برای احداث جایگاه CNG در بزرگراه تهران- سمنان واقع در پمپ بنزین ایوانکه درکمربندی ایوانکه با مختصات جغرافیایی (05/52،35/35) است
  کلیدواژگان: بهینه سازی، گاز طبیعی فشرده، مکان یابی تسهیلات، مدل مکان یابی جریان سوخت گیری
 • مسعود سعادت مهر* صفحات 85-104
  حامل های انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل از جمله کالاهایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سبد مصرفی خانوارها جای دارند، افزایش قیمت این حامل های انرژی، با افزایش قیمت حمل ونقل سطح زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد. لذا شناسایی میزان تورم حاصل از افزایش قیمت بنزین و گازوئیل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، در این تحقیق به این موضوع پرداخته شده است. برای این کار ابتدا عوامل موثر بر تورم در ایران شناسایی و مدل تحقیق طراحی شده است. در این مدل قیمت بنزین و گازوئیل به عنوان متغیرهای مستقل در کنار حجم پول، نرخ ارز، تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه به عنوان عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران لحاظ شده اند. پس از آن مدل بلندمدت، کوتاه مدت و تصیح خطا به روش ARDL برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قیمت بنزین تاثیر معنی داری بر نرخ تورم در اقتصاد ایران دارد. به طوری که، یک درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را به میزان 112/1 درصد افزایش می دهد. همچنین قیمت گازوئیل تاثیر معنی داری بر نرخ تورم در ایران دارد. به طوری که یک درصد افزایش در قیمت گازوئیل نرخ تورم را به میزان 748/0 درصد افزایش می دهد
  کلیدواژگان: قیمت بنزین، قیمت گازوئیل، تورم
 • عباس عسا کره، محسن سلیمانی، محمد جواد شیخ داوودی صفحات 105-142
  با این که اثرات زیست محیطی انرژی های تجدیدپذیر به طور گسترده مورد بررسی قرار گرفته اند، ولی به نقش و اهمیت آن ها در تامین امنیت انرژی کمتر پرداخته شده است. در این مطالعه به بررسی پتانسیل انرژی خورشیدی در شهرستان اهواز در راستای تامین انرژی الکتریسیته پرداخته شده است. اراضی شهرستان اهواز با دیدگاه توسعه پایدار جغرافیایی و زیست محیطی و امنیت تامین انرژی، بر اساس شاخص های زیست محیطی، جغرافیایی و انسانی و با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی و سامانه اطلاعات جغرافیایی اولویت بندی شدند. نتایج نشان می دهد که انرژی خورشیدی در شهرستان اهواز، برای افزایش امنیت انرژی و ایجاد انعطاف پذیری در مقابل تهدیدات انسانی و طبیعی، از پتانسیل بسیار خوبی برخوردار است. با توزیع مزارع خورشیدی در تنها 31/3 درصد از اراضی شهرستان اهواز که از نظر بلایای طبیعی، اثرات زیست محیطی و انسانی در شرایط عالی هستند، امکان تامین برق کل استان وجود دارد و بدین وسیله از تمرکز و پخش غیریکنواخت نیروگاه های تولید برق جلوگیری می شود. همچنین با تولید برق خورشیدی در اراضی با تناسب عالی، امکان کاهش آلاینده های هوا به میزان 5/109346 هزار تن در سال با هزینه تخریب 38/22876 میلیارد ریال وجود دارد.
  کلیدواژگان: امنیت انرژی، انرژی خورشیدی، خوزستان، سامانه فتوولتائیک
 • عباس کاظمی نجف آبادی، امیر دودابی نژاد* صفحات 143-178
  یکی از روش های مهم صرفه جویی انرژی استفاده از قراردادهای خدمات انرژی است. شرکت خدمات انرژی راهکارهای صرفه جویی انرژی را در قالب قراردادهای مبتنی بر عملکرد انرژی (خدمات انرژی) ، برای متقاضیان انجام داده و ریسک انجام کار را می پذیرد. بر این اساس نوع قرارداد این شرکت ها نسبت به دیگر قراردادها، ابعاد جدید، ظریف و متفاوتی خواهد داشت. حال این سوال مطرح است که آیا می توان این نوع قرارداد را تحت عنوان یکی از عقود معین شناسایی کرد؟ در این صورت با کدام عقد معین بیشتر سازگار است؟ و در صورت عدم تطابق با عقود معین، آیا این قرارداد حائز شرایط صحت عقود است؟ در مقاله ضمن بررسی چارچوب قرارداد مشارکت در صرفه جویی و قرارداد تضمین صرفه جویی که از اقسام اصلی قرارداد مبتنی بر عملکرد هستند، اسناد همسان قرارداد خاص منتشرشده توسط وزارت نفت، نیز با عقود معین بیع، جعاله، اجاره به شرط تملیک و شرکت مقایسه شده و مشاهده می شود که قرارداد خاص مورد بررسی، مطابق هیچ یک از عقود معین فوق نیست و لازم است در چارچوب اصل حاکمیت و آزادی اراده، ناشی از ماده 10 قانون مدنی بررسی شود. در ادامه به منظور بررسی تطابق قرارداد خاص بررسی شده با قوانین، غرری نبودن این قرارداد نشان داده شده است. همچنین درحالی که بررسی چارچوب قرارداد تضمین صرفه جویی نیز همین نتیجه را حاصل می کند اما چارچوب قرارداد مشارکت در صرفه جویی مشابه در عقد معین جعاله است
  کلیدواژگان: قرارداد خدمات انرژی، قرارداد مشارکت در صرفه جویی، عقود معین، غرر
 • یاسر کیالاشکی* صفحات 179-193
  رشد پرسرعت تقاضای برق، نیروگاه های برق را مورد توجه علمی قرار داده است، اما اکثر نیروگاه ها فقط بر اساس معیار عملکرد انرژی براساس قانون اول ترمودینامیک طراحی می شوند. تلفات انرژی واقعی نمی تواند با استفاده از قانون اول ترمودینامیک به خوبی بیان شود زیرا این قانون بین کمیت و کفیت انرژی تفاوتی قائل نمی شود. هدف این مطالعه این است که تحلیل انرژی و اگزرژی نیروگاه بخار بعثت واقع در تهران انجام شود. نتایج نشان می دهد که تلفات انرژی عمدتا در کندانسور رخ می دهد که حدود 77% کل تلفات انرژی کل نیروگاه را تشکیل می دهد. با این وجود تخریب اگزرژی بویلر از بقیه اجزای نیروگاه بیشتر است که به دلیل واکنش احتراق و دمای بالای آن است که منابع بسیار قابل توجهی از تخریب اگزرژی در بویلر است. دومین تخریب اگزرژی بزرگ، توربین ها هستند. بنابراین بویلر و توربین ها برای اصلاح کارایی انرژی در اولویت می باشند
  کلیدواژگان: تحلیل اگزرژی، نیروگاه بخار بعثت، بهینه سازی انرژی
|
 • Reza Effat Nezhad* Pages 7-32
  One of the most interesting issues for power system operators is the load curve variability and non-uniformity that causes the power system to have higher operation costs. Power systems usually use high capacity and long-lasting storage units for operational storage and high speed response storage for frequency saving. To compar operation storage and frequency and to evaluate their impact on cost-effective power system operation, This paper attempts to analyze the role of pumped storage, compressed air storage and battery storage systems in an IEEE standard 118-bus test system (54 thermal units) by GAMS software. The simulation results show that the pumped storage units are more cost-effective opration performance than other two types of storage equipments. However, battery storage due to their lower start-up cost units are better than compressed air energy storage with higher capacit
  Keywords: Integrated, Economical Operation, Pumped Storage, Compressed Air Storage, Battery Storage, Energy Planning
 • Vuda Varhami* Pages 33-59
  In this study, we have used panel data to estimate the demand for electrical energy in industrial sector for selected provinces (Tehran, Isfahan, Khuzestan, Markazi and Hormozgan) during period 2001-2013. Variables used in this model include real value added of industrial sector in the selected provinces, real price of petroleum products as a substitute variable, real price of electricity and number of industrial subscribers. The results of the model indicate that in the short run by increasing electricity price by one percent, the electricity demand is reduced by five percent. Petroleum products act as complementary goods for electricity. There is a significant positive relationship between electricity demand and number of subscribers and value added of the industrial sector
  Keywords: Industrial Electricity Demand, Prices Elasticities, Dynamic Panel Data model
 • Alieh Kazemi* Pages 61-83
  The use of compressed natural gas as a clean fuel in the transportation sector is growing around the world. Moreover, regarding the growth of vehicle use in Iran and due to the higher fixed investment requirements, finding the suitable locations is an important issue. The flow refueling location model is one of the models that have proposed recently to find refueling locations. In this study, finding the best CNG locations for two major suburban routes of Tehran consist of Tehran- Firoozkooh and Tehran- Semnan has been studied using the flow refueling location model. The results showed that the selected place to build a CNG station in Tehran- Firoozkooh route is at the end of Tehran-Damavand road before the Boomehen fire station with geographical coordinates (35.74,51.85) and the selected place to build a CNG station inTehran-Semnan route is in the Eyvankeh petrol station in the beltway Eyvankeh with geographic coordinates (35.35,52.05)
  Keywords: Optimization, Compressed Natural Gas, Facility location, Flow Refueling Location Model
 • Masoud Saadatmehr* Pages 85-104
  Energy carriers prices, especially gas-oil and gasoline affect people’s life via cost of ransportation. This paper tries to explore the inflation caused by gas-oil and gasoline prices. In our model, gas-oil price, gasoline price, money volume, exchange rate, budget deficit and GDP are considered as variables affecting inflation in Iran. Thereupon, long term, short term and error correction models were estimated by ARDL method. The results show that the price of gasoline has a significant effect on inflation in the Iran’s economy. So that, every one percent increase in gasoline price, can raise the inflation rate at 1/112 percent. Furthermore, the price of gas-oil has a meaningful effect on the rate of inflation in Iran. So that, every one percent increase in the price of gas-oil can raise the inflation rate at 0/748 percent
  Keywords: Gasoline Price, Gas, Oil Price, Inflation
 • Abbas Asakereh* Pages 105-142
  Although the environmental impacts of renewable energies have been broadly investigated, their importance in ensuring energy security has received less attention. This study has investigated the potential of solar electricity generation Ahwaz county, from the energy security point of view. The land erea of Ahwaz county were prioritized based on the geographical, environmental and human factors using fuzzy multi-criteria decision-making and GIS. The results show that the solar energy in Ahwaz county has a great impact on enhancing energy security and has more flexibility regarding natural and human threats. Using only 3.3 percent of lands in the area, it is possible to generate as much electricity as needed in Khuzestan province. Thereby, it is possible to decentralize power generation, which in turn leads to increase the security of energy supply. This amount of solar electricity generation can contribute to reduce the emissions by about 109000 tons per year
  Keywords: Energy Security, Solar Energy, Khuzestan, Photovoltaic System
 • Amir Dodabinezhad* Pages 143-178
  Energy Service Contract is an important method for energy saving. While taking some degree of risk, Energy Service Companies implement the energy-saving projects in the form of energy performance contracts for energy consumers (clients). This kind of contracts enjoy some new, subtle and different features. The question is whether this type of contract can be classified as a new contractual form? If not under which type of existing contract forms are they classified? In this paper, the framework of shared savings and guaranteed savings contracts as the main types of energy performance contracts is reviewed. Documents issued by the Ministry of Petroleum are compared to some certain contracts, including sales, promise of reward, hire-purchase and partnership; it is concluded that this specific kind of contract, is not compatible with any of the definite contract types mentioned above. Hence these contracts should be recognized under the principle of sovereignty and freeness of wills, Article 10 of the Civil Code. it is argued that these contracts are not marred by the risk of loss, so they are not defying the specific terms of law. it is argued that the structure of shared saving contracts is the same as of the reward contract under the definite contracts
  Keywords: Energy Service Contract, Shared Saving Contract, Definite Contracts, Risk of Loss
 • Yaser Kialashki* Pages 179-193
  The growing demand of power has made the power plants of scientific interest, but most of the power plants are designed by the energetic performance criteria based on first law of thermodynamics only. The real useful energy loss cannot be justified by the first law of thermodynamics, because it does not differentiate between the quality and quantity of energy. The objective of this paper is to perform the energy, exergy analysis for the Besat steam power plant located in Tehran.The results show that energy losses have mainly occurred in the condenser where around 77% of the total power plant energy losses are lost to the environment. Nevertheless, the exergy destruction rate of the boiler is higher than the exergy destruction rates of the other components. It is due to the fact that the combustion reaction and its high temperature are the most significant sources of exergy destruction in the boiler system. The second large exergy destruction occurs in the turbine system. So significant improvements potential exist in the boiler and turbine unit
  Keywords: Exergy Analysis, Besat Steam Power Plant, Energy Optimization