فهرست مطالب

پرستاری قلب و عروق - سال ششم شماره 3 (پاییز 1396)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/08/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عباس حیدری، شهناز احراری* صفحات 9-15
  هدف. این مطالعه با هدف بررسی مطالعات کیفی منتشر شده در مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان در زمینه بیماری های قلبی عروقی انجام شد.
  زمینه. تحقیق کیفی با تفسیر و تولید نظریه های مربوط به تعاملات اجتماعی و تجربیات فردی در شرایط طبیعی و نه تجربی، به ادبیات علمی بسیاری از رشته ها کمک می کند.
  روش کار. در این مطالعه توصیفی مقطعی به منظور دستیابی به مطالعات کیفی فارسی زبان در زمینه قلب و عروق، بانک های اطلاعاتی شامل Magiran، SID، و Google Scholar برای جستجوی مقالات فارسی مورد بررسی قرار گرفتند. مقالات منتشرشده در فاصله سال 2000 تا 2017 با استفاده از کلیدواژه و بعد از اعمال معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. معیار ارزیابی، چک لیست محقق ساخته بر اساس محتوای کتاب ”روش پژوهش پرستاری: اجرا، نقد و کاربرد“ نوشته برنز و گرو بود.
  یافته ها. تعداد 19مقاله واجد شرایط که در مطالعه حاضر وارد شدند در زمینه بررسی کیفی موضوعات مرتبط با بیماری های قلبی در ابعاد مختلف بودند. کیفیت 68 درصد مقالات درحد متوسط و کیفیت 31 درصد مقالات در حد خوب ارزیابی شد. در ارزیابی دقیق تر، کیفیت مقالات در معیار زیربنای فلسفی کمتر از بقیه معیارها بود.
  نتیجه گیری. در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که مطالعات کیفی چاپ شده در مجلات فارسی در زمینه قلب و عروق از نظر کیفیت وضعیت مناسبی دارند. لذا با توجه به اینکه تحقیقات کیفی به خوبی در علم پرستاری قابل کاربرد هستند و دانش مورد نیاز پرستاران را فراهم می آورند به نظر می رسد استفاده مجلات از داوری دقیق تر به صورت استفاده از چک لیست و انتخاب داور تخصصی می تواند باعث ارتقای کیفیت مقالات شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی نقادانه، مقالات کیفی، بیماری های قلبی عروقی، مجلات علمی پژوهشی فارسی زبان
 • شهرام بخشی حاجی خواجه لو، صدرالدین ستاری* صفحات 16-22
  هدف. این پژوهش با هدف ارزشیابی اثربخشی کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی برای پرستاران بر اساس الگوی کرک پاتریک در محیط بالینی بخش های مراقبت ویژه بیمارستان تامین اجتماعی سبلان اردبیل انجام گردید.
  زمینه. ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی برای تعیین میزان تحقق اهداف دوره های آموزشی اجرا می گردد. ارزشیابی برای قضاوت درباره تحقق اهداف دوره های آموزشی ضرورت دارد.
  روش کار. این پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش 65 نفر از پرستاران بخش های مراقبت ویژه و مدیران پرستاری بیمارستان بود که براساس جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان، 56 نفر به عنوان نمونه تحقیق به روش تصادفی طبقه ای انتخاب و داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار با استفاده از نظر متخصصان مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ که برابر با 0/99 بود تایید شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون تی تک نمونه ای و دو نمونه ای و تحلیل واریانس) تحلیل شدند.
  یافته ها. میانگین نمره اثربخشی سطح واکنش در کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی در محیط بالینی از دیدگاه پرستاران بخش های مراقبت ویژه و مدیران پرستاری، 3/89 از 5 بود. همچنین، میانگین نمره اثربخشی سطح یادگیری، 3/97 و میانگین نمره اثربخشی سطح رفتار، 4/02 از 5 به دست آمد. میانگین نمره نتایج دوره از دیدگاه سوپروایزها 4/57 و میانگین نمره اثربخشی کل دوره آموزش کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی، 4/11 از 5 به دست آمد.
  نتیجه گیری. نتیجه تحقیق نشان داد کارگاه احیای قلبی ریوی مغزی پرستاران بخش های مراقبت ویژه و مدیران پرستاری بیمارستان تامین اجتماعی سبلان اردبیل اثربخش بوده است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی اثربخشی، دوره آموزشی، احیای قلبی ریوی مغزی، الگوی کرک پاتریک
 • فرزانه حسن زاده، زهره محمدزاده تبریزی*، شهرام امینی، جواد ملک زاده، سید رضا مظلوم، زهرا پارسایی مهر صفحات 24-30
  هدف. این مطالعه با هدف تعیین علل جداسازی مشکل از تهویه مکانیکی در بیماران بعد از عمل جراحی قلب انجام شد.
  زمینه. طولانی شدن مدت تهویه مکانیکی یکی از چالش های مهم در بیماران بعد از عمل جراحی قلب می‏باشد، زیرا می تواند مرگ را به 30 تا 40 درصد افزایش دهد. خارج کردن سریع لوله تراشه در مدت کمتر از 6 ساعت بعد از عمل جراحی قلب به عنوان استاندارد در نظر گرفته شده است، زیرا بهبود عملکرد قلب، افزایش راحتی بیمار،کاهش عوارض تنفسی و همچنین، کاهش هزینه ها را به همراه دارد و منجر به کاهش مدت بستری در بخش مراقبت‏ها‏ی ویژه می‏شود. از این رو، تشخیص سریع جهت پیشگیری از عوامل خطر جراحی قلب که طولانی شدن مدت تهویه مکانیکی و همچنین، اشکال در جداسازی از تهویه مکانیکی را به همراه دارد ضروری است.
  روش کار. این پژوهش یک مطالعه توصیفی مقطعی بود که در آن 80 بیمار بستری در بخش مراقبت‏ها‏ی ویژه جراحی قلب بیمارستان امام رضا(ع) شهر مشهد در طول مدت 4 ماه، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات بیمارانی که تهویه مکانیکی در آنها بیشتر از 6 ساعت شده بود، جمع آوری شد و توسط نرم افزار SPSS تحلیل گردید.
  یافته ها. تنها متغیری که با مدت تهویه مکانیکی ارتباط آماری معنی دار داشت مصرف دخانیات بود (0/03p=). از علل تهویه مکانیکی طولانی مدت، تاخیر در به هوش آمدن (55/3 درصد)، اسیدوز متابولیک (35/5 درصد) و سایر موارد (9/2 درصد) بود.
  نتیجه گیری. با در نظر گرفتن عواملی که بر طولانی شدن مدت تهویه مکانیکی تاثیر می گذارند می‏توان از طریق کنترل و نظارت بیشتر، مدت تهویه مکانیکی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: جداسازی از تهویه مکانیکی، عمل جراحی قلب، جداسازی مشکل از تهویه مکانیکی
 • عباس عبادی، افضل شمسی*، فریبرز مهرانی صفحات 32-39
  هدف. هدف از این مطالعه مقایسه کیفیت زندگی افراد نظامی و غیر نظامی مبتلا و غیرمبتلا به پرفشاری خون بود.
  زمینه. پرفشاری خون یکی از مهمترین علل اصلی ناتوانی مزمن در دنیا است که با سیر پیشرونده خود می تواند کیفیت زندگی بیماران را در ابعاد مختلف تحت تاثیر قرار دهد.
  روش کار. در این مطالعه توصیفی مقایسه ای، 200 نفر مرد مبتلا به پرفشاری خون (شامل 100 نفر نظامی و 100 نفر غیرنظامی) و 200 نفر مرد سالم (شامل 100 نفر نظامی و 100 نفر غیرنظامی) به روش نمونه گیری آسان در شهر تهران انتخاب و کیفیت زندگی آنها توسط فرم استاندارد کوتاه شده (SF36) سنجش کیفیت زندگی اندازه گیری شد.
  یافته ها. میانگین نمره کیفیت زندگی گروه سالم (شرکت کنندگان نظامی، 82/20 با انحراف معیار 12/72؛ شرکت کنندگان غیر نظامی، 84/83 با انحراف معیار 8/01) نسبت به گروه مبتلا به پرفشاری خون (شرکت کنندگان نظامی، 76/72 با انحراف معیار 16/60؛ شرکت کنندگان غیر نظامی، 68/58 با انحراف معیار 17/77) به طور معنی داری بیشتر بود.
  نتیجه گیری. کیفیت زندگی افراد نظامی و غیرنظامی مبتلا به پرفشاری خون کمتر از افراد نظامی و غیرنظامی سالم بود. لازم است برای ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتلا به پرفشاری خون، اقدامات لازم مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، نظامی، کیفیت زندگی، غیرنظامی
 • قیصر سلاجقه، منصور عرب*، محمدرضا افلاطونیان صفحات 40-47
  هدف. این پژوهش با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی درک شده و خودکارآمدی عمومی با کیفیت زندگی در افراد با سندروم کرونری حاد بستری در بخش های سی سی یو بیمارستان های آموزشی شهر کرمان انجام شد.
  زمینه. کیفیت زندگی به عنوان یکی از شاخص های مهم سلامت محسوب می شود که تحت تاثیر متغیرهای متعددی است.
  روش کار. پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است که در آن، 150 فرد مبتلا به سندروم کرونری حاد، بستری در بخش های های سی سی یو بیمارستان های آموزشی شهر کرمان با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های حمایت اجتماعی درک شده، کیفیت زندگی و خودکارآمدی عمومی استفاده گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون های کای دو، تی، آنالیز واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد.
  یافته ها. میانگین سن افراد مورد مطالعه، 74/56 سال با انحراف معیار 63/11 بود. همچنین، میانگین نمره کیفیت زندگی، 82/84 با انحراف معیار 32/12؛ میانگین نمره خودکارآمدی، 19/27 با انحراف معیار 89/6؛ و میانگین نمره حمایت اجتماعی، 63/ 58 انحراف معیار 1/13 بود. خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده با ابعاد کیفیت زندگی دارای ارتباط معنی دار آماری بود، به طوری که با افزایش میزان خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده، میانگین نمره ابعاد کیفیت زندگی افزایش پیدا می کرد.
  نتیجه گیری. خودکارآمدی عمومی و حمایت اجتماعی درک شده تاثیر قابل توجهی در افزایش کیفیت زندگی افراد مبتلا به سندروم کرونری حاد دارند. از این رو، توصیه می شود در روند درمان و مراقبت این بیماران مفاهیم مذکور نیز مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سندروم کرونری حاد، کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی درک شده، خودکارآمدی
 • سید حبیب الله حسینی، رحیم کرمی زاده، تابنده صادقی*، علی اسماعیلی صفحات 48-55
  هدف. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر قرص زیرزبانی و افشانه نیتروگلیسرین بر شدت درد و شاخص های فیزیولوژیک افراد دارای درد قفسه سینه انجام شد.
  زمینه. نیتروگلیسیرین به عنوان یک داروی گشادکننده عروقی به اشکال مختلفی مانند افشانه و پرل وجود دارد که به نظر می آید از نظر اثرات درمانی متفاوت باشند.
  روش کار. در این مطالعه نیمه تجربی، جامعه پژوهش، افراد دارای درد قفسه سینه شناسایی شده در ماموریت های اورژانس 115 شهرستان فسا بودند که 80 نفر از آنها به روش در دسترس انتخاب، و به روش طبقه بندی تصادفی در دو گروه پرل و افشانه تخصیص داده شدند. پس از حاضر شدن بر بالین افراد، ابتدا علائم حیاتی و شدت درد آنها ثبت و سپس از قرص زیرزبانی یا افشانه نیتروگلیسرین استفاده می شد، و هر 5 دقیقه این کار تکرار، و پس از 3 بار تکرار دارو، علائم حیاتی و شدت درد، دوباره ثبت گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 تحلیل شدند.
  یافته ها. بعد از مداخله، میانگین نمره درد در گروه دریافت کننده قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین، 6/05 با انحراف معیار 0/98 و در گروه دریافت کننده افشانه نیتروگلیسیرین، 5/60 با انحراف معیار 1/25 بود. بین دو گروه از نظر میانگین نمره درد، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد. میانگین فشارخون بعد از مداخله، در گروه دریافت کننده قرص زیرزبانی نیتروگلیسیرین کمتر از گروه دریافت کننده افشانه نیتروگلیسیرین بود. از نظر ضربان قلب، هر دو دارو سبب افزایش ضربان قلب شده بود.
  نتیجه گیری. با توجه به شرایط و در دسترس بودن، می توان هر یک از دو شکل قرص زیرزبانی یا افشانه نیتروگلیسرین را برای درد قفسه سینه استفاده نمود، اما در افرادی که فشارخون پایین دارند افشانه ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: درد قفسه سینه، افشانه نیتروگلیسیرین، پرل نیتروگلیسیرین
 • معصومه ذاکری مقدم، ندا ثنایی، عباس عبادی، محبوبه شالی * صفحات 68-79
  هدف: این مطالعه با هدف تحلیل مفهوم درک خطر بیماری قلبی از دیدگاه کارکنان سلامت با استفاده از روش هیبرید انجام شد. زمینه: در بحث رفتار، آگاهی از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی بسیار ضروری است تا فرد را در تصمیم گیری های آگاهانه درباره ادامه رفتارهای خاصی که باعث افزایش خطر بروز این بیماری می شود یاری کند. اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، درک فرد از خطر بیماری است که بر عملکردهای مربوط به سلامت وی تاثیر می گذارد. روش: در این مطالعه، از سه مرحله تحلیل مفهوم مدل هیبرید (نظری، کار در عرصه و تحلیل نهایی) استفاده شد. در مرحله نظری، مقالات مرتبط موجود در پایگاه های داده ای و موتورهای جستجو شامل Magiran، SID، Science Direct، CINAHL، PubMed، و Google Scholar در محدوده سال های 1990 تا 2018 میلادی مورد جستجو قرار گرفتند. برای جستجو، از واژه های ”درک خطر “و” بیماری قلبی “به فارسی و انگلیسی، در عنوان و چکیده مقالات استفاده شد. در مرحله کار در عرصه، 18 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و از آنها مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند به عمل آمد. در مرحله آخر، با ترکیب دو مرحله قبل تحلیل نهایی انجام شد. یافته ها: تلفیق مفاهیم حاصل از مرحله نظری و کار در عرصه، درک خطر بیماری قلبی در کارکنان سلامت را این گونه تعریف می کند:” درک خطر بیماری قلبی، نوعی آگاهی اکتسابی از خطرات تهدیدکننده سلامت قلب است که تحت تاثیر باورها، ارزش ها، فرهنگ و نگرش افراد است و باعث انگیزش جهت یادگیری و تغییر رفتارهای خودمراقبتی جهت کارآمدی در ارتقای سلامت قلب و اجتناب از عوامل خطر می شود. “ نتیجه گیری: نتایج حاصل از مطالعه، مفهوم درک خطر بیماری قلبی در کارکنان نظام سلامت را واضح می کند. این واضح سازی می تواند منجر به ارائه دیدگاه جامع از مفهوم و درک بهتر برای استفاده در تحقیق و عمل گردد.
  کلیدواژگان: تحلیل مفهوم، خطر درک شده، بیماری قلبی، مدل هیبرید
|
 • Abbas Heidary, Shahnaz Ahrari * Pages 9-15
  Aim. This study was conducted with the aim of evaluating qualitative articles on cardiovascular diseases published in Persian-language journals.
  Background. Qualitative research contributes to the scientific literature of many disciplines by interpreting and producing theories related to social interactions and individual experiences in natural rather than experimental situations.
  Method. In this cross-sectional study, databases including Magiran, SID, and Google Scholar were investigated to search for Persian articles on cardiovascular disease. The papers were selected using the keywords and according to the inclusion and exclusion criteria from among papers published between 2000 and 2017. The appraisal instrument comprised of a researcher-made checklist that was developed based on the content of the book, “Nursing Research
  Methodology
  Implementation, Critique and Application” written by Burns and Grove.
  Findings. The 19 eligible articles included in the present study involved qualitative investigations on issues related to heart disease in various aspects. In terms of quality, 68 and 31 percent of the papers were evaluated as having moderate and good quality, respectively. In a more detailed assessment, the philosophical infrastructure criterion was given a lower score.
  Conclusion. Overall, this study indicates that qualitative studies published in Persian language journals on cardiovascular disease have an appropriate quality. Because qualitative research can be well applied in nursing and since it stands as required knowledge for nurses, it seems that a more detailed review of manuscripts by journal editors using checklists and via specialized reviewers can enhance the quality of the published papers.
  Keywords: Critical appraisal, Qualitative research papers, Cardiovascular disease, Scientific journals, Persian language
 • Shahram Bakhshi-Hajikhajeloo, Sadraddin Sattari * Pages 16-22
  Aim. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the cardiopulmonary cerebral resuscitation (CPCR) workshop for nurses in the clinical atmosphere of critical care wards of Ardabil Social Security Hospital based on Kirkpatrick model.
  Background. Evaluating the effectiveness of training courses to determine the extent to which the objectives of the training course are realized is necessary.
  Method. In this descriptive survey, accessible population included 65 critical care nurses and nursing managers of the hospital under study out of which 56 people were selected based on stratified random sampling using Morgan-Krejcie sample table. Data were collected using a questionnaire and its validity was confirmed by the views of the experts. The reliability of the questionnaire was 0.99 (Cronbach's alpha). Data were analyzed by descriptive and inferential statistics.
  Findings. The mean score of the effectiveness of the CPCR workshop in clinical atmosphere from the perspective of critical care nurses and nurse managers was 3.89 out of 5 in the level of “reaction”. Moreover, the mean score of the effectiveness of “learning” level and “behavior” level were reported 3.97 and 4.02 out of 5, respectively. In the level of the “results” the mean score of the effectiveness was reported as 4.57. The total average of effectiveness of training in CPCR workshop was 4.11 out of 5.
  Conclusion. The result of the study showed that CPCR workshop was evaluated as an effective program based on the Kirkpatrick model.
  Keywords: Effectiveness evaluation, Educational course, Cardiopulmonary cerebral resuscitation, Kirkpatrick model
 • Farzaneh Hasanzadeh, Zohreh Mohamadzadeh-Tabrizi *, Shahram Amini, Javad Malekzadeh, Seyed Reza Mazloom, Zahra Parsaei-Mehr Pages 24-30
  Aim. The aim of this study was to assess the causes of dysfunctional ventilatory weaning response after cardiac surgery
  Background. One of the most important complications after cardiac surgery is the prolonged mechanical ventilation, because it is associated with the increase in mortality (30-40%). Extubation of endotracheal tube within the 6 hours post operation is considered as a gold standard improving heart function, increasing patients’ comfort, decreasing respiratory complication, and decreasing cost and hospitalization. The prolonged mechanical ventilation and dysfunctional ventilatory weaning response (DVWR) are the risk factors for cardiac surgery and controlling and preventing them is necessary.
  Method. This was a descriptive cross-sectional study in which 80 patients admitted to Cardiac Surgery Department of Imam Reza Hospital in Mashhad were selected within a 4 months period by convenience sampling method. Patients with mechanical ventilation over 6 hours were recruited. Data were analyzed in SPSS software.
  Findings. DVWR was significantly associated with smoking (p=0.03), and delayed recovery from anesthesia was the most common reason associating with DVWR (55.3%).
  Conclusion. By controlling factors of the DVWR, we can reduce the duration of mechanical ventilation.
  Keywords: Weaning of ventilator, Cardiac surgery, Dysfunctional ventilatory weaning response
 • Abbas Ebadi, Afzal Shamsi *, Fariborz Mehrani Pages 32-39
  Aim. The aim of this study was to compare the quality of life in military and non-military people with and without hypertension.
  Background. Hypertension is one of the most important causes of chronic disability in the world that its progressive course may affects various aspects of quality of life.
  Method. This was a cross-sectional study with a descriptive comparative design in which 200 men with hypertension (100 military and 100 non-military) and 200 men without hypertension (100 military and 100 non-military) were recruited to the study by convenience sampling method in Tehran. Data were collected by short form (SF36) quality of life questionnaire and demographic form.
  Findings. The mean score of quality of life in the group of people without hypertension (military people, 82.20±12.72; non-military people, 84.83±8.01) were significantly higher than the group with hypertension (military people, 76.72±16.60; non-military people, 68.58±17.77)
  Conclusions. Quality of life in military and non-military men with hypertension is lower than the military and non-military men without hypertension. It is necessary to pay more attention to people with hypertension for promoting their quality of life.
  Keywords: Hypertension, Military, Quality of life, Non-Military
 • Gheisar Salageghe, Mansoor Arab *, Mohammadreza Aflatoniana Pages 40-47
  Aim. The aim of this study was to examine the relationship of quality of life with general self-efficacy and perceived social support among people with Acute Coronary Syndrome (ACS) hospitalized in cardiac care unit of teaching hospitals in Kerman, Iran.
  Background. Quality of life is considered as one of the important health indicators and components that is influenced by several variables.
  Method. The present study is a descriptive correlational research in which 150 people with ACS who admitted to cardiac care unit of teaching hospitals in Kerman, Iran, were recruited by convenience sampling method. The instruments for data collection included Perceived Social Support questionnaire, Quality of Life questionnaire and General Self-efficacy questionnaire. Data were analyzed using SPSS version 18.
  Findings. The mean age of the participants was 56.74±11.63. The mean score of quality of life, self-efficacy and perceived social support were 84.82±12.32, 27.19±6.89, and 63.58±13.1, respectively. There was a statistically significant direct association of general self-efficacy and perceived social support with dimensions of quality of life.
  Conclusion. General self-efficacy and perceived social support have great impact on quality of life in people with ACS. It is recommended to consider these concepts in taking care of these people.
  Keywords: Acute coronary syndrome, Quality of life, Perceived social support, Self-efficacy
 • Seyed-Habibollah Hosseini, Rahim Karamizadeh, Tabandeh Sadeghi *, Ali Esmaeili Pages 48-55
  Aim. This study was carried out to compare the effect of trinitroglycerin (TNG) spray and sublingual pearl on chest pain severity and some physiological indices of people with chest pain visited by emergency medical services.
  Background. Glyceryl trinitrate is used as an anti-anginal vasodilating agent with various forms including spray and pearl with probable different therapeutic effects.
  Method. In this quasi-experimental study, 80 patients with chest pain were recruited through convenience sampling and then allocated to pearl and spray groups by minimization method. After arriving at the patient's bedside, vital signs and chest pain severity were measured and recorded, then the drug was administered every 5 minutes for 3 times; thereafter, the measurements were repeated. The data analyzed in SPSS software 1) using descriptive and inferential statistics.
  Findings. The results showed that after intervention, the mean score of pain in pearl and spray groups were 6.05±0.98 and 5.60±1.25, respectively. There was no statistically significant difference between groups in terms of pain score. Whereas after intervention, the mean systolic and diastolic pressure in pearl group was significantly lower than the spray group, the heart rate in both groups were increased.
  Conclusion. Nitroglycerin in the pearl form has the same effect as spray form in relieving chest pain. According to the circumstances and drug accessibility, emergency staff might use every two forms of Nitroglycerin.
  Keywords: Chest Pain, Nitroglycerin Pearl, Nitroglycerin Spray
 • Masoumeh Zakerimoghadam , Neda Sanaie , Abbas Ebadi , Mahboubeh Shali * Pages 68-79
  Aim: The aim of this study was to analyze the concept of heart risk perception from healthcare staff perspective using hybrid method of concept analysis. Background: In the discussion of behavior, awareness of risk factors for cardiovascular disease is very important in helping individuals to make informed decisions about continuing certain behaviors that increase the risk of the disease, but what matters more is the perception of a person at risk of a disease that affects his or her health functions. Method: Hybrid model of concept analysis was used to clarify the meaning of perception of risk of heart disease. Three phases of a hybrid concept analysis include theoretical, fieldwork, and final analysis. In theoretical phase, different databases including PubMed, CINAHL, Science Direct, Google Scholar, SID and Magiran were searched for related articles published from 1990 to 2018). The search keywords were perception of risk; heart disease in titles and abstracts of the papers. In the fieldwork phase, semi-structured in -depth interviews were conducted with 18 nurses who were selected by purposive sampling. In next step, by combining the two previous stages the final analysis was performed. Findings: The combination of theoretical and fieldwork findings resulted in definition of heart risk perception from healthcare staff perspective: “Understanding the risk of heart disease is a form of acquiring awareness of the risk of heart disease that is influenced by beliefs, values, culture and attitudes of individuals, and it stimulates learning and changing self-care behaviors for efficacy in promoting heart health and avoiding risk factors.” Conclusion: The results of this study will help to clarify the concept of perception of risk of heart disease among healthcare system staff. This clarification may lead to offering comprehensive view and better understanding for use in the research and practice.
  Keywords: Concept analysis, Perceived Risk, Heart disease, Hybrid