فهرست مطالب

پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش - سال دهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/11
 • تعداد عناوین: 12
|
 • ایوب اسلامی*، جعفر گنج خانلو، شهرام عبدی، محمد خبیری صفحات 9-20
  این تحقیق با هدف مدل یابی معادلات ساختاری ارتباط تنش کاری با عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی شهر مشهد به انجام رسیده است. جامعه آماری، کلیه معلمان تربیت بدنی شاغل در مدارس شهر مشهد بودند که با به کارگیری جدول مورگان نمونه ای برابر با 291 تعیین شد که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل پرسشنامه های عملکرد شغلی پاترسون (1993) و تنش کاری (HSE) (1998) بود. برای تعیین روایی صوری و محتوایی و حصول اطمینان از قابلیت اجرای پرسشنامه ها از نظرهای اصلاحی استادان مدیریت ورزشی استفاده شد. با انجام یک مطالعه مقدماتی بر روی 30 نفر از معلمان تربیت بدنی پایایی پرسشنامه های عملکرد شغلی و تنش کاری به ترتیب 84/0 و 79/0 به دست آمد. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است که به صورت میدانی به اجرا درآمده است. تحلیل داده های جمع آوری شده با کمک شاخص های توصیفی و آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون به انجام رسید. یافته ها حاکی از آن بود که بین تنش کاری با عملکرد شغلی رابطه منفی و معنا داری (001/0≥P ، 545/0- =r) وجود دارد. بین متغیرهای عدم میزان تقاضا، عدم کنترل، عدم حمایت مسئولان، عدم حمایت همکاران، عدم ارتباطات، ابهام نقش و تغییرات سازمانی رابطه منفی و معناداری با عملکرد شغلی به دست آمد. نتایج نشان داد که متغیرهای عدم تقاضا، عدم کنترل، عدم حمایت مسئولان و تغییرات سازمانی توان پیشگویی عملکرد شغلی را دارند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد که تنش کاری تاثیر معناداری بر عملکرد شغلی معلمان دارد.
  کلیدواژگان: تربیت بدنی، تنش کاری، عملکرد شغلی، مدرسه، معلمان
 • حسین برزگری مروست، سیروس چوبینه*، علی اکبرنژاد، حافظ رحیم زاده صفحات 21-30
  افزایش سایتوکاین های ضدالتهابی و کاهش سایتوکاین های التهابی از طریق تمرین ورزشی یکی از روش های کاهش التهاب مزمن است. پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر شاخص های التهابی در مردان سیگاری انجام گرفت. روش بررسی دو گروه، تجربی (میانگینسنی 95/2 ±30/25 سال،10n=) و گروه کنترل (میانگینسنی 76/2 ±11/26 سال ،10n=) به صورت تصادفی انتخاب شدند. پروتکل تمرینی استقامتی شامل 20 دقیقه دویدن با شدت 55 تا 65 درصد ضربان قلب ذخیره، توسط گروه تجربی طی شش هفته اجرا شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی اندازه گیری های مشابه پیش از تمرین و نمونه خون از آزمودنی ها به عمل آمد. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها در هر گروه از آزمون t همبسته و بین گروه ها از آزمون t مستقل استفاده شد (05/0≥α).نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 6 هفته مداخله تمرین استقامتی موجب کاهش معنادار CRP)012/ 0P=) و افزایش معنادار اینترلوکین-10 (01/ 0P=) در گروه تجربی شد. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر ورزش بر شاخص های التهابی در مردان سیگاری است؛ از طرفی نشان می دهد ممکن است افراد سیگاری با انجام فعالیت استقامتی بتوانند عوارض ناشی از مصرف سیگار را کاهش دهند. لیکن تایید این مطلب نیازمند پژوهش های بیشتر در زمینه نقش تمرینات استقامتی و ارتباط آن با التهاب است.
  کلیدواژگان: التهاب، اینترلوکین-10، پروتئین واکنشی c، تمرین استقامتی، مردان سیگاری
 • زینب راشکی، علی صمدی*، اسماعیل نصیری صفحات 31-43
  هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر دو الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) بر مقادیر سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز (BDNF) و عملکرد شناختی دختران نوجوان بود. بدین منظور، نه آزمودنی (با میانگین سنی 9/0±3/17 سال و شاخص توده بدنی 02/3±4/22 کیلوگرم بر متر مربع) به فاصله یک هفته، دو فعالیت ورزشی پیچیده (ایروبیک) و ساده (رکاب زدن)، با شدت متوسط 50 تا 60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی را انجام دادند. فعالیت ورزشی به مدت 30 دقیقه در سه نوبت 10 دقیقه ای با فواصل استراحت دو دقیقه انجام گرفت. قبل و پس از فعالیت ورزشی به منظور سنجش BDNF از آزمودنی ها نمونه خون گرفته شد و برای ارزیابی عملکرد شناختی، آزمون های شناختی ارقام – نماد و رنگ - واژه استروپ توسط آزمودنی ها کامل شد. برای ارزیابی داده ها از آزمون آماری t همبسته استفاده شد (05/0>P). بر مبنای یافته های به دست آمده، تفاوت معناداری در میزان سرمی عامل رشد عصبی مشتق از مغز در مقایسه دو الگوی فعالیت ورزشی ساده و پیچیده یافت نشد (723/0=P). همچنین با توجه به نتایج آزمون شناختی رنگ – واژه استروپ، فعالیت ورزشی پیچیده نسبت به فعالیت ورزشی ساده بهبود معناداری در عملکرد شناختی را نشان داد (05/0 >P). به طورکلی به نظر می رسد، الگوی فعالیت ورزشی (ساده و پیچیده) در دختران نوجوان مشابه آنچه در این پژوهش استفاده شد، تاثیر معناداری بر پاسخ عامل رشد عصبی مشتق از مغز ندارد. با وجود این، فعالیت ورزشی پیچیده دست کم بر برخی از جنبه های عملکرد شناختی تاثیر معنادار مطلوب تری دارد و می تواند موجب بهبود عملکرد شناختی شود.
  کلیدواژگان: الگوی فعالیت ورزشی، دختران نوجوان غیرورزشکار، عامل نوروتروفیک مشتق از مغز، عملکرد شناختی، فعالیت ورزشی پیچیده، فعالیت ورزشی ساده
 • حسین کردلو*، آتوسا تیموری، علی ناصریان صفحات 45-57
  هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نگرش افراد از طریق باورهای آنان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بود. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری، بانوانی بودند که تبلیغات از طریق ورزش را به وسیله گیرنده دریافت می کردند که براساس حجم نمونه کوکران 285 نفر از تماشاگران به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه تبلیغات از طریق ورزش پیون (2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد، همه مولفه های باور شامل اطلاعات محصول، تصویر و نقش اجتماعی، خوشایند بودن، آزاردهنده بودن، اقتصادی بودن، مادی گرایی و کذب بودن قابلیت پیش بینی نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش را دارند (05/0≥P). به طوری که مولفه اقتصادی بودن بیشترین و مادی گرایی کمترین نقش را بر نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش داشتند. با عنایت به یافته ها ضروری است که به کیفیت و قیمت محصولات توجه شود، از سوی دیگر باید از تبلیغاتی استفاده شود که با فرهنگ جامعه همخوانی داشته باشد تا اثربخش تر باشد و نگرش افراد نسبت به تبلیغات از طریق ورزش مورد توجه مشتریان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بازاریابی، باور، تبلیغات از طریق ورزش، تماشاگران بانوان، نگرش
 • شاهین ریاحی ملایری*، مهدیه میرآخورلی صفحات 59-68
  امنتین آدیپوکاینی است که اغلب از بافت چربی احشایی ترشح می شود و عملکرد متابولیکی آن افزایش انسولین با تحریک انتقال گلوکز است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی با شدت متوسط بر مقادیر امنتین و شاخص مقاومت انسولین در دختران چاق بود. 18 دانش آموز دختر چاق 14-12 سال (30 ≤BMI) داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (9=n) و گروه کنترل (9=n) تقسیم شدند. گروه تمرین 8 هفته تمرین و هر هفته 3 جلسه به مدت 20 دقیقه با شدت70 تا 75 درصد ضربان قلب هدف به صورت تناوبی را انجام دادند. نمونه خونی 24 ساعت قبل از اولین جلسه تمرینی و 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی و پس از 12 ساعت ناشتایی گرفته شد. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس و سطح معنا داری (05/0 > P) ارزیابی شد. نتایج حاکی از افزایش معنا دار امنتین در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل و افزایش معنادار حداکثر اکسیژن مصرفی و کاهش معنادار وزنو شاخص توده بدن بود (05/0 > P). ازاین رو می توان تمرین تناوبی با شدت متوسط را به عنوان یک شیوه غیردارویی که موجب کاهش وزن و افزایش حداکثر اکسیژن مصرفی در دختران نوجوان می شود، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: امنتین، تمرین تناوبی با شدت متوسط، دختران چاق
 • داود مودی *، سیده عذرا میرکاظمی صفحات 69-82
  هدف از این تحقیق طراحی مدل تاثیرگذاری مدیریت ارتباط با مشتری (سی.آر.ام) بر رضایت مندی مشتریان از کیفیت خدمات براساس مدل سروکوال در باشگاه های بدنسازی و ایروبیک شهرستان بیرجند بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. 210 نفر از مشتریان باشگاه های بدنسازی و ایروبیک شهر بیرجند ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: 1. پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری و 2. پرسشنامه رضایت مشتریان سروکوال به ترتیب مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مندی مشتریان را در باشگاه های بدنسازی ارزیابی می کنند. برای تحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف-اسمیرنوف و آمار توصیفی و معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل در سطح معناداری 05/0p≤ تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که متغیرهای وضعیت فیزیکی (14/2=t،18/0= β)، پاسخگویی (43/4=t، 36/0=β)، اطمینان (04/1=t،28/0=β)، تضمین (07/3=t،28/0=β) و همدلی (13/2=t،19/0=β) تاثیر معناداری بر متغیر رضایت مندی مشتریان دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود که مدیران باشگاه ها از رضایت مشتریان جهت بهبود جایگاه رقابتی و کسب مزیت رقابتی بهره ببرند و از تمامی مولفه های رضایت مندی به صورت مساوی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اطمینان، باشگاه بدنسازی، رضایت مندی، سی، آر، ام، همدلی
 • میکائیل جوان، یعقوب بدری آذرین، سلمان جعفری *، بهرام اکبری صفحات 83-99
  هدف تحقیق حاضر مقایسه دیدگاه معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره رفتار حمایت اجتماعی و مولفه های آن و اثربخشی کلاس های تربیت بدنی و ارتباط بین آنها در مدارس شهرستان مراغه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان مراغه بودند و نمونه آماری را 383 نفر از دانش آموزان پسر و 39 نفر از معلمان تربیت بدنی پایه مقطع متوسطه شهرستان مراغه تشکیل می دادند که به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه رفتار بین فردی پلیتر و همکاران (2001) و پرسشنامه اثربخشی آموزش استیفن کو و کریستین باولی (2007) استفاده شد. یافته های تحقیق با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی تجزیه وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین دیدگاه معلمان تربیت بدنی و دانش آموزان درباره رفتار حمایت اجتماعی و مولفه های آن و اثربخشی کلاس های تربیت بدنی در دانش آموزان تربیت بدنی در مدارس شهرستان مراغه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0P≤). همچنین بین حمایت اجتماعی معلمان تربیت بدنی و مولفه های آن با اثربخشی کلاس های تربیت بدنی هم از دیدگاه معلمان و هم دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. پیشنهاد می شود معلمان تربیت بدنی رفتار های حمایت اجتماعی و مولفه های آن را در بین دانش آموزان گسترش دهند.
  کلیدواژگان: اثر بخشی ارتباطی، استقلال حمایت اجتماعی، دانش آموز، شایستگی، معلمان تربیت بدنی
 • محبوبه خداپرست*، محمد سلطان حسینی، مهدی سلیمی صفحات 101-113
  هدف از پژوهش حاضر، برآورد سهم نسبی عوامل مدیریتی بر فرار مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه ای در باشگاه های ورزشی استان اصفهان بود. با توجه به اینکه جامعه آماری را افراد حرفه ای و مدیران، شامل ورزشکاران و مربیان حرفه ای، مدیران عامل و معاونان باشگاه های ورزش حرفه ای، و استادان مدیریت ورزشی و اقتصاد تشکیل می دادند و دسترسی به آنها مشکل بود، نمونه آماری به صورت تمام شمار و در دسترس انجام گرفت و شامل 119 نفر شد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود، که روایی صوری و محتوایی آن توسط استادان متخصص، و روایی سازه آن با روش تحلیل عاملی تاییدی تایید شد، و آلفای کرونباخ 91/0 پایایی مطلوب آن را نشان داد. برای تحلیل داده ها از آزمون های رگرسیون چندگانه گام به گام، t تک نمونه ای و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد هر دو مولفه تحقیق (عوامل مدیریتی در ورزش و عوامل مدیریتی در سازمان امور مالیاتی) قادر به پیش بینی معنادار فرار مالیاتی ورزشکاران و مربیان حرفه ای بودند، و عوامل مدیریتی در ورزش مولفه پیش بین قوی تری نسبت به عوامل مدیریتی در سازمان امور مالیاتی بود. در میان عوامل مدیریتی در ورزش، عدم پرداخت به موقع مبلغ قرارداد ورزشکاران و مربیان، و در میان عوامل مدیریتی در سازمان امور مالیاتی، ناتوانی در برقراری عدالت مالیاتی، مهم ترین عوامل فرار مالیاتی معرفی شدند. در مجموع با توجه به یافته ها، می توان نتیجه گرفت که برخی از مولفه های مدیریتی در بخش ورزش حرفه ای و سازمان امور مالیاتی می توانند بازبینی شوند و بدین ترتیب سبب بهبود وضع مالیات در بخش ورزش و توسعه امکانات و تسهیلات ورزشی در کشور شوند.
  کلیدواژگان: عوامل مدیریتی در سازمان امور مالیاتی، عوامل مدیریتی در ورزش، فرار مالیاتی، ورزشکاران، مربیان حرفه ای
 • زهرا سوری *، علی حیرانی، رحمان سوری صفحات 115-124
  تحقیق حاضر با هدف بررسیتاثیرفعالیت بدنی متوسط بر قدرت، استقامت عضلانی و عوامل نروتروفیک در رت های مسن مبتلا به اختلال حرکتی انجام گرفت. در این پژوهش تجربی 24 سرموشصحرایینر نژاد ویستار به طورتصادفیبهسهگروه کنترل سالم بدون تمرین، پارکینسون بدون تمرین و پارکینسون با فعالیت بدنی متوسط، تقسیمشدند. گروهتمرین، به 4 هفتهفعالیت بدنی (5 روز درر هفته)، با شدت متوسط پرداختند. قدرت و استقامت عضلانی با آزمون هنگینگ و میزان CDNF، BDNFبا روش الایزا بررسی شد.بررسیتفاوتمیانگینگروه هابااستفادهازروشآماریتحلیلواریانس یکطرفه ودر سطح معناداری05/0>Pانجام گرفت. بین سه گروه از نظر قدرت و استقامت عضلانی، تفاوت معناداری وجود داشت، که در آزمون های تعقیبی مشخص شد رت های گروه تمرین (001/0P=) و کنترل سالم (001/0P=)، مدت زمان بیشتری نسبت به گروه اختلال حرکت بدون تمرین استقامت عضلانی خود را حفظ کردند.همچنین مشخص شد، میزان BDNF (001/0P=) و میزانCDNF گروه تمرین به طور معناداری نسبت به گروه بدون تمرین بالاتر است (001/0P=). براساسنتایج فعالیت بدنی متوسطمی تواند فاکتورهای نوروتروفیک در مغز را افزایش دهد و موجب افزایش و بهبود قدرت و استقامت عضلانی در رت های مبتلا به اختلال حرکتی شود. ازاین رو احتمال می رود استفاده از این تمرینات بتواند موجببهبود اختلالات حرکتی سالمندان شود.
  کلیدواژگان: اختلال حرکت، تمرین متوسط، عوامل نروتروفیک (CDNF، BDNF)، قدرت
 • سیده مهسا حسینی * صفحات 125-137
  در فرایند واگذاری باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال ایران به بخش خصوصی، «دارایی های نامشهود» حلقه مفقوده ارزش گذاری هستند. با توجه به نقصان موجود در شناسایی این دارایی ها، هدف از این پژوهش طراحی ابزار مناسب برای شناسایی دارایی های نامشهود باشگاه های لیگ حرفه ای فوتبال ایران بود که پس از مطالعه منابع مختلف، فهرست اولیه ای از 35 عامل در قالب چهار بعد اصلی تهیه شد. این پرسشنامه توسط صاحب نظران ارزیابی و ویرایش شد تا روایی صوری و محتوایی آن بررسی شود. در نهایت، 7 مورد حذف و پرسشنامه ای با 28 عامل تنظیم شد و پرسشنامه نهایی در میان 274 نفر که به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند، توزیع شد. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است و داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شده اند. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 81/0 به دست آمد که نشان از پایایی درونی خوب پرسشنامه دارد. همچنین با استفاده از روش دونیمه سازی، همبستگی بین دو بخش و ضرایب دونیمه سازی گاتمن و اسپیرمن- براون تاییدکننده پایایی مناسب پرسشنامه بود.برای تعیین روایی ثبات درونی پرسشنامه از دو ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شد که بیشتر عامل ها همبستگی خوبی را با نمره کل نشان دادند. در نهایت روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد که شاخص های GFI، AGFI و PGFI نیکویی برازش مدل را تایید کردند. بنابراین، می توان این پرسشنامه را به عنوان یک ابزار معتبر و قابل اعتماد در اختیار پژوهشگران قرار داد تا در کنار سایر آزمون ها، ارزیابی دقیق و جامع تری از دارایی های نامشهود یک باشگاه فوتبال به عمل آورند.
  کلیدواژگان: ابزار اندازه گیری، باشگاه ورزشی، خصوصی سازی، دارایی نامشهود، فوتبال
 • شیرین زردشتیان، حامد فرزی، سجاد غلامی ترکسلویه * صفحات 139-148
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی ارتباط بین هوش اخلاقی و مولفه های آن با موفقیت کشتی گیران حاضر در مسابقات بین المللی جام تختی بود. جامعهآماری تحقیق، کلیهکشتی گیران ایرانی و خارجی شرکت کننده در مسابقات بین المللی جام تختی به تعداد 257 نفر بود.نمونه آماری نیز براساس جدول مورگان، 155 نفر، به صورت تصادفی تعیین شد. ابزار مورداستفاده، پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی کیل و لنیک (2005) و پرسشنامهموفقیت ورزشی رابرتز و همکاران(1998) بود که پایایی آنهابه ترتیب91/. و 89/. گزارش شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آمار توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل واریانس یکراهه و رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج تحقیق، ارتباط مثبت و معناداری را بین هوش اخلاقی و مولفه های آن با موفقیت ورزشی کشتی گیران نشان داد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که هوش اخلاقی توان پیش بینی و تبیین 532/0 از تغییرات موفقیت ورزشی کشتی گیرانرا دارد. از آنجا که هوش اخلاقی عاملی مهم در موفقیت ورزشی است، ضروری است برای موفقیت بیشتر ورزشکاران، هوش اخلاقیآنها مورد توجه قرار گیرد و با آموزش مداوم به ورزشکاران، زمینه برای عملکرد هرچه بهتر آنها هموار شود.
  کلیدواژگان: کشتی گیران، موفقیت ورزشی، هوش اخلاقی
 • احمد محمودی *، مهدی کروبی، محمدحسن متقی شهری، حسن قامتی صفحات 149-164
  هدف پژوهش حاضر، بررسی استانداردسازی پرسشنامه انگیزه گردشگران ورزشی (وی، 2009) پیست های اسکی استان تهران بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه گردشگران پیست های اسکی استان تهران (دیزین، آبعلی، شمشک و توچال) بودند که با توجه به اینکه کل جامعه بیش از ده هزار نفر بود، از طریق جدول مورگان 370 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه 22 سوالی وی (2008) بود که دارای شش مولفه کسب تجربه، سلامتی، آرامش، خودیابی، مهارت های حرفه ای و ارتباطات بین فردی است و روش نمره گذاری به سوالات براساس طیف پنج ارزشی لیکرت بود. روایی صوری و محتوایی آن توسط استادان مدیریت ورزشی در زمینه گردشگری ورزشی و همچنین چندین تن از متخصصان روان سنجی تایید شد و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد (84/0=α). از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی برای بررسی ساختار عاملی و از تحلیل عاملی تاییدی برای تعیین روایی سازه با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاده شد. نتایج نشان داد که پرسشنامه از همسانی درونی قابل قبولی برخوردار است و ضرایب آلفای کرونباخ در مولفه های آن بین 65/0 تا 86/0 است. نتایج موید این بود که ساختار پرسشنامه، برازش قابل قبولی با داده ها دارد و کلیه شاخص های نیکویی برازش، مدل را تایید می کنند. یافته های تحلیل عاملی تقریبا مشابه تحقیقات انجام گرفته در فرهنگ اصلی و ضرایب پایایی و روایی به نتایج سایر پژوهش ها نزدیک بود. بنابراین با توجه به مطلوبیت ابزار، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای شناخت و آگاهی از انگیزه های گردشگران پیست های اسکی است.
  کلیدواژگان: انگیزه، پایایی، پیست اسکی، روایی، ساختار عاملی، گردشگران ورزشی
|
 • Ayoub Eslami *, Jafar Ganjkhanloo, Shahram Abdi, Mohammad Khabiri Pages 9-20
  The aim of this study was to model the structural equation modeling of the relationship between job stress and job performance of physical trainers in Mashhad city. The population included all physical trainers at the schools of Mashhad city. According to Morgan Table, 291 subjects were randomly selected as the sample. Patterson's (1993) Job Performance Questionnaire and HSE (1998) Job Stress Questionnaire were used to collect data. In order to determine the face and content validity and to make sure about the applicability of the questionnaires, the sport management professor's recommendations were used. In a pilot study on 30 physical trainers, reliability for the Questionnaires of Job Performance and Job Stress was achieved as 0.84 and 0.79 respectively. The research was descriptive and correlation type, carried out as the field. The data were analyzed by descriptive indexes and Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient and regression analysis. The findings revealed a negative and significant relationship between job stress and job performance (r= -0.545, P≤0.001). There was a negative and significant relationship between these variables (lack of demand, lack of control, lack of support of managers and colleagues, lack of communications, ambiguity of role and organizational reforms) and job performance. The results showed that the variables including lack of demand, lack of control, lack of support of managers and organizational reforms could predict job performance. Also, the results of path analysis showed that job stress had a significant effect on the trainers’ job performance.
  Keywords: Physical Education, Job Stress, Job Performance, School, Trainers
 • Hossein Barzegari, Siroos Choobineh *, Ali Akbarnejad, Hafez Rahimzadeh Pages 21-30
  Increased anti-inflammatory cytokines and decreased inflammatory cytokines through exercise is one of the ways to reduce chronic inflammation. Current study aimed at investigating the effect of endurance training on inflammatory markers in male smokers. Two groups: experimental (mean age 25.30 ± 2.95 years, n=10) and control (mean age 26.11 ± 2.76 years, n=10) were selected randomly. Endurance training protocol including of 20 minutes of running with intensity of 55-65% of heart rate reserve was performed by the experimental group during six weeks. 48 hours after the last training session, measurements similar to those before training and blood samples were collected. The data were analyzed by dependent t test within a group and independent t test between the groups (α≤0.05). The results showed that six weeks of endurance training intervention significantly decreased CRP (P=0.012) and significantly increased IL-10 (P=0.01) in the experimental group. The results indicated the effect of exercise on inflammatory markers in male smokers. On the other hand, these findings show that smokers may reduce the side effects of smoking if they have endurance training. But this requires further research on the role of endurance training and its relationship to inflammation.
  Keywords: Inflammation, IL-10, Reactive Protein c, Endurance Training, Male Smokers
 • Zeinab Rashki, Ali Samadi *, Esamaeil Nasiri Pages 31-43
  The aim of the present study was to compare the effect of two exercise patterns (simple and complex) on serum levels of brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and cognitive function in adolescent girls. 9 subjects (mean ±SD, age: 17.3±0.9 years; BMI: 22.4±3.02 kg/m2) with a one-week interval performed complex (aerobic) and simple (cycling) exercises with moderate intensity (50-60% of VO2max). The exercises were performed in 3 ten-minute sets with 2-3 minutes of rest intervals for 30 minutes. Before and after the exercise, blood samples were collected to measure BDNF. Digits - symbols and Stroop colors-word cognitive tests were completed to assess the cognitive function. Data were analyzed with paired sample t test (P
  Keywords: Exercise Pattern, Complex Exercise, Simple Exercise, Brain-Derived Neurotrophic Factor, Cognitive Function, Non-Athlete Adolescent Girls
 • Hossein Kordlu *, Atusa Teimoori, Ali Naseryan Pages 45-57
  The aim of this study was to predict the individuals’ attitudes through their beliefs toward advertising using sport. The research method was descriptive correlation which was carried out as a field study. The statistical population consisted of those women who received advertising using sport via media. According to Cochran formula, 285 spectators were randomly selected and filled in the Questionnaire of Advertising through Sport by Pyun (2006). The results of the regression analysis revealed that all components of belief including product information, social role and image, pleasant, annoying, economical, materialism and falsity had the ability to predict the individuals’ attitudes toward advertising through sport (P≤0.05). The ‘economical’ component had the most effect and ‘materialism’ had the least effect on the individuals’ attitudes toward advertising through sport. According to these results, it is essential to pay attention to the quality and price of the products. On the other hand, those advertisements which are in line with the culture of society should be used so that they can be more effective and attract customers’ attention to the individuals’ attitudes toward advertising through sport.
  Keywords: Marketing, Belief, Advertising through Sport, Woman's Spectators, Attitude
 • Shahin Riyahi Malayeri *, Mahdiyeh Mirakhorli Pages 59-68
  Omentin is an adipokine that is primarily secreted from visceral adipose tissue and its metabolic function is enhancement of insulin with stimulated glucose transport. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of moderate intensity interval training on omentin levels and insulin resistance index in obese girls. 18 female obese students (12-14 years old, BMI≥30) were voluntarily selected and randomly divided into experimental (n=9) and control (n=9) group. The training group performed 8 weeks of interval training for 8 weeks, 3 sessions each week, 20 minutes every session with 70-75% of target heart rate. Blood samples were collected 24 hours before the first training session and 48 hours after the last training session and after 12 hours of fasting. Data were analyzed by covariance analysis and significant level (P
  Keywords: Omentin, Moderate Intensity Interval Training, Obese Girls
 • Davood Moodi *, Seyede Ozra Mirkazemi Pages 69-82
  The aim of this study was to design the model of effect of customer relationship management (CRM) on customer satisfaction from service quality based on Servqual model in bodybuilding and aerobic clubs in Birjand city. The study method was descriptive - survey. 214 customers of bodybuilding and aerobic clubs in Birjand city completed two questionnaires: 1. Customer Relationship Management Questionnaire and 2. Servqual Questionnaire which respectively assessed customer relationship management and customer satisfaction in bodybuilding and aerobic clubs. For data analysis, the Kolmogorov-Smirnov test, descriptive statistics and structural equation were used. All data were analyzed using SPSS and LISREL software at a significance level (P≤0.05). The findings showed that physical condition (t=2.14, β=0.18), responsiveness (t=4.43, β=0.36), confidence (t=1.04, β=0.28), guarantee (t=3.07, β=0.28) and empathy (t=2.13, β=0.19) had significant effects on customer satisfaction. Regarding these results, it is suggested that club managers should profit from customer satisfaction to develop their competitive position and to gain a competitive advantage and use all satisfaction components equally.
  Keywords: Confidence, Bodybuilding Club, Satisfaction, CRM, Empathy
 • Mikaeil Javan, Yagoub Badri Azarin, Salman Jafari *, Bahram Akbari Pages 83-99
  The aim of the present study was to compare the viewpoints of physical education teachers and students on social support behavior and its characteristics and effectiveness of physical education classes and their relationship in schools of Maragheh city. The study population consisted of all physical education teachers and all high school students in Maragheh city and the statistical sample consisted of 383 male students and 39 physical education teachers of high schools in Maragheh city who were selected by simple random sampling method. Data were collected by the Pelletier Interpersonal Behavior (2001) Questionnaire and Stephen and Teacher Effectiveness Questionnaire by Choo and Christine Bowley (2007). The data were analyzed by descriptive and inferential statistics. The results showed that: 1- there was a significant difference between the viewpoints of physical education teachers and students on social support behavior and its characteristics and the effectiveness of physical education classes in high schools of Maragheh city (P≤0.05). 2- There was a significant and positive correlation between social support of physical education teachers and its characteristics effectiveness of physical education classes from the viewpoints of both teachers and students. It is recommended that physical education teachers should spread social support behavior and its characteristics.
  Keywords: Effectiveness, communication, Independence, social support, Student, Competency, Physical Education Teachers
 • Mahboubeh Khodaparast *, Mohammad Soltan Hoseini, Mehdi Salimi Pages 101-113
  The aim of the present study was to estimate relative contribution of managerial factors on tax fraud in professional coaches and athletes of sport clubs in Isfahan province. Considering that the statistical population consisted of professionals and managers including professional coaches and athletes, CEOs and vice presidents of professional sport clubs and sport management and finance professors and since it was difficult to reach them, the sample was selected by convenience and census sampling methods (n=119). A researcher-made questionnaire was used to collect data. The face and content validity was approved by experts and its construct validity was approved by confirmatory factor analysis. Cronbach’s alpha of 0.91 showed the desired reliability. For data analysis, stepwise multiple regression test, one-sample t test and Friedman test were used. Results showed that both studied variables (managerial factors in sport and managerial factors in taxation affairs organization) could significantly predict professional coaches and athletes’ tax fraud and managerial factors in sport were stronger predictors than managerial factors in taxation affairs organization. Among managerial factors in sport, lack of timely payment of the athletes and coaches’ contract amount and among managerial factors in taxation affairs organization, lack of justice in tax payment were introduced as the most important factors of tax fraud. In general, according to these findings, it can be concluded that some of the managerial factors in professional sport and taxation affairs organization can be revised which will improve the condition of tax in sport and develop sport facilities in Iran.
  Keywords: Managerial Factors in Taxation Affairs Organization, Managerial Factors in Sport, Tax Fraud, Professional Coaches, Athletes
 • Zahra Soori *, Ali Heirani, Rahman Soori Pages 115-124
  The aim of this study was to investigate the effect of moderate physical activity on muscular strength, muscular endurance and neurotrophic factors in old rats with movement disorders. In this experimental study, 24 male Wistar rats were randomly divided into three groups: healthy control without exercise, Parkinson without exercise and Parkinson with moderate physical activity. The exercise group performed 4 weeks of moderate physical activity (5 days per week). Muscular strength and muscular endurance were examined by Hanging test and CDNF and BDNF levels were assessed by ELISA method. The difference in the mean of groups was investigated using one-way ANOVA at P
  Keywords: Movement Disorder, Moderate Exercise, strength, Neurotrophic Factors (CDNF, BDNF)
 • Seyedeh Mahsa Hosseini * Pages 125-137
  “Intangible assets” is the missing key of valuing when transferring Iran football professional league clubs to the private sector. As these assets are not completely identified, the aim of this study was to design a desirable instrument to identify intangible assets in Iran football professional league clubs. After the literature review, an initial list of 35 factors in 4 main scales was developed. A group of experts evaluated and revised this questionnaire so that its content and face validity could be examined. Finally, 7 factors were omitted and a questionnaire with 28 items was designed and distributed among 274 subjects who were selected by convenience sampling method. This study was application in terms of aims and the data were analyzed by descriptive and inferential statistics. The reliability of the questionnaire was obtained as 0.81 by Cronbach’s alpha coefficient which showed the proper internal consistency of the questionnaire. The split-half method, correlation between two parts and the split-half coefficients of Guttman and Spearman-Brown confirmed the proper reliability of the questionnaire. Pearson and Spearman correlation coefficients were used to determine the validity and internal consistency of the questionnaire and most items showed a good correlation with the total score. Finally, construct validity of the questionnaire by confirmatory factor analysis and GFI, PGFI and AGFI confirmed appropriate fit of the model. Therefore, researchers can employ this questionnaire as a reliable and valid instrument so that they can evaluate intangible assets of a football club more accurately and comprehensively along with other tests.
  Keywords: Measuring Instrument, Sport Club, Privatization, Intangible Assets, Football
 • Shirin Zardoshtian, Hamed Farzi, Sajad Gholami Torksaluye * Pages 139-148
  The aim of this study was to investigate the relationship between moral intelligence and its components and wrestler's success in international Takhti Cup competitions. The statistical population included all 257 Iranian and foreign wrestlers participating in international Takhti Cup competitions. Based on Morgan table, 155 subjects were randomly selected as the sample. Moral Intelligence Standard Questionnaire of Kiel and Lennick(2005) and Sporting Success Questionnaire of Roberts et al. (1998) were used in this study and their reliabilities were reported as 0.91 and 0.89 respectively. To analyze the data, descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient, one-way ANOVA and multiple regression) were used. The results showed a significant and positive relationship between moral intelligence and its components and wrestler's sportingsuccess. Also, the results of multiple regression showed that moral intelligence could predict and explain 0.532 of the changes in wrestlers’ sporting success. Because the moral intelligence is a key factor in sporting success, it is essential to consider their moral intelligence for more success and pave the way for their better performancethrough their continuous training.
  Keywords: Wrestlers, SportingSuccess, Moral Intelligence
 • Ahmad Mahmoudi *, Mahdi Karoubi, Mohammadhasan Mottaghi Shahri, Hassan Ghamati Pages 149-164
  The current study aimed at examining the standardization of a questionnaire named ‘Ski Resort Visitors’ Motivation’ (Wei, 2009) in Tehran province. The population consisted of all the ski resort visitors in Tehran province (Dizin, Abali, Shemshak, and Tochal). Using Morgan table, 370 out of more than 10000 visitors were selected as the sample of the study. The data were collected Wei’s (2008) 22-item questionnaire comprising of six components: experience, physical fitness, relaxation, self-achievement, professional skills and interpersonal relationships. The questionnaire was scored based on the 5-point Likert scale. Face and content validities of the questionnaire were verified by sport management professors in sport tourism discipline as well as several psychometric scholars; the reliability was obtained by Cronbach’s alpha (α=0.84). Exploratory factor analysis was used to examine factor structure and conformity factor analysis was employed to determine the construct validity using SPSS and LISREL. The results revealed that the questionnaire had an acceptable internal consistency and Cronbach’s alpha coefficients were 0.65 to 0.86 for its components. Moreover, the structure of the questionnaire showed an acceptable fit with data, and all measures of good fit verified the model. The factor analysis results were almost similar to the results of the studies conducted in the original culture and the reliability and validity coefficients were close to those of the other studies. Thus, as this questionnaire is suitable, it can be used to identify and know ski resort visitors’ motivations.
  Keywords: Motivation, Reliability, Ski Resort, Validity, Factor Structure, Sport Visitors