فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/02/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پروانه نهروانیان، پرویز عسگری*، فریبرز درتاج، فرح نادری، سعید بختیارپور صفحات 7-24
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین اثراث آموزش شناختی بر حافظه کاری و توجه متمرکز کودکان مضطرب است. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی است که جامعه پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع دبستان شهر تهران در سال تحصیلی 94-95 بود. نمونه گیری در دو مرحله و با توجه به ملاک های ورود ، 44 دانش آموز پسر 9-8 ساله مضطرب انتخاب گشتند، روش نمونه گیری به این صورت بود که در مرحله اول از طریق نمونه گیری خوشه ای358 نفر انتخاب شدند و آزمون اضطراب بر روی آن ها اجرا گردید که 137 نفر با اضطراب بالا انتخاب شدند و در مرحله دوم نمونه گیری، با توجه به ملاک های ورود 76 دانش آموزانتخاب شده و آزمون هوش ریون برای همسان سازی هوش اجرا و تعداد 44 نفر انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی (نفر22) و گواه (نفر22) قرار گرفتند و درنهایت داده های 36 نفر از شرکت کنندگان مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. برای همسان سازی شرکت کنندگان از مصاحبه بالینی، آزمون هوش ریون (ریون و همکاران،1993) و آزمون اضطراب آشکار کودکان رینولدز و ریچموند (1987) ، استفاده شد و ابزارهای پژوهش آزمون حافظه کاری ان- بک کرچنر (1985) ، آزمون دقت متمرکز و پراکنده (خدادادی، یزدی و امانی، 1393) می باشد. در شروع برای همه شرکت کنندگان پیش آزمون حافظه کاری و دقت متمرکز و پراکنده اجرا شد. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش به مدت 5 هفته و در قالب 10 جلسه 45 دقیقه ای آموزش شناختی دریافت کردند و در پایان برای شرکت کنندگان هر دو گروه پس آزمون اجرا گردید.
  کلیدواژگان: آموزش شناختی، توجه متمرکز، حافظه کاری، کودکان مضطرب
 • الهه حجازی، نرگس باباخانی، سیده نگین سادات احمدی صفحات 25-38
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر پرخاشگری و رفتارهای تکانشی در میان دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان های منطقه 7 شهرستان کرج بود. بر همین اساس 30 دانش آموز دختر پایه سوم دبیرستان با روش نمونه گیری تصادفی از میان دبیرستانهای دخترانه منطقه 7 شهرستان کرج انتخاب شدند و به دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به منظور سنجش پرخاشگری،رفتارهای تکانشی دانش آموزان از پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون (1983) استفاده گردید. روایی این پرسشنامه مورد تایید متخصصان قرار گرفته است. پایایی پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 86/0 برآورده گردید. مداخله آزمایشی (آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی) بر روی گروه آزمایش به مدت 7 جلسه،2ساعته اجرا گردید،پس از اتمام برنامه آموزشی از هر دو گروه پس آزمون و آزمون پیگیری (یک ماه پس از اجرای پس آزمون) به عمل آمد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با آزمون اندازه گیری های مکرر نشان داد، آموزش مهارت های ارتباطی بین فردی بر پرخاشگری،رفتارهای تکانشی دانش آموزان گروه آزمایش در پس آزمون و پیگیری تاثیر مثبت و معناداری داشته است (05/0> P).
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی بین فردی، پرخاشگری، رفتارهای تکانشگری
 • تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش آموزان ابتدایی
  شهربانو حسن زاده، کیوان صالحی*، علی مقدم زاده صفحات 39-63
  شواهد گسترده ای نشان می دهد که استیلای رویکرد پوزیتویستی در محیط های آموزشی، زمینه انفعال فراگیران و افت نشاط و پویایی را رقم زده است. پژوهش حاضر با درک ضرورت محک زدن رویکردهای نوین آموزشی، به بررسی میزان تاثیر تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش آموزان ابتدایی پرداخته است. بدین منظور از طرح شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون پس آزمون با استفاده از گروه های دست نخورده استفاده گردید. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر دوره ابتدایی پایه چهارم منطقه یک شهر تهران در سال تحصیلی 96-1395 است که 24 دانش آموز در دو گروه آزمایشی و گواه قرار گرفتند و از روش نمونه گیری خوشه ایدو مرحله ای استفاده شد. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده ها، پرسشنامه محیط گروهی، کارون، ویدمایر و براولی (1985) بود. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که تدریس مشارکتی بر انسجام گروهی دانش آموزان ابتدایی تاثیر معناداری دارد. به طور کلی استفاده از ظرفیت تدریس مشارکتی، می تواند زمینه مطلوبی برای شکل گیری و تقویت پویایی و ارتقای فرهنگ کارهای گروهی در بین دانش آموزان مدارس ابتدایی، فراهم نماید.
  کلیدواژگان: انسجام گروهی، تدریس مشارکتی، دانش آموزان ابتدایی، روش آزمایشی
 • ناهید ثامتی، اسماعیل سعدی پور *، نورعلی فرخی، حسن اسدزاده، صغری ابراهیمی صفحات 65-90

  هدف کلی پژوهش حاضر تدوین مدل پیش بینی عملکرد تحصیلی بر اساس مولفه های هوش عاطفی، مهارت های حل مسئله و انگیزش پیشرفت با میانجیگری راهبردهای شناختی و فراشناختی یادگیری در دانش آموزان دختر مدارس هوشمند و عادی بود. روش پژوهش حاضر همبستگی از نوع پیش بینی بوده است. جامعه آماری در پژوهش حاضر تمامی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه سال تحصیلی 96-1395 استان تهران بودند که با استفاده از روش نمونه برداری خوشه ای چندمرحله ای 583 دانش آموزان به عنوان نمونه پژوهشی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از مقیاس انگیزه پیشرفت هرمانس (1970)؛ فرم کوتاه پرسشنامه حل مسئله اجتماعی تجدیدنظر شده (دیزریلا و نزو و میدو الیوارس، 2002)؛ پرسشنامه راهبردهای یادگیری (کرمی، دلاور، بهرامی و کریمی، 1384)؛ مقیاس هوش عاطفی بار-آن (2000) و پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج (1383) استفاده شد. برای بررسی فرضیه های پژوهش از روش تحلیل مسیر استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار AMOS انجام شد نتایج نشان داد که اثر مستقیم و غیرمستقیم هوش عاطفی و انگیزش پیشرفت بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند به طور معناداری بالاتر از تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس عادی است. بین اثر مستقیم و غیرمستقیم مهارت حل مسئله بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معناداری مشاهده نشد. یافته های پژوهش اشاره های کاربردی مفیدی برای سیاست گذاران عرصه آموزش وپرورش دارد.

  کلیدواژگان: مدارس هوشمند، هوش عاطفی، عملکرد تحصیلی
 • مهرانه سلطانی نژاد*، کاووس محمودی صفحات 91-105
  هدف پژوهش حاضر تعیین نقش واسطه ای ارزش تکلیف در رابطه بین خودکارآمدی و نگرش نسبت به ریاضی بود. نمونه پژوهش شامل 380 دانش آموزان مقطع متوسطه از 4 دبیرستان دولتی شهر کرمان بود، که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه خودکارآمدی ریاضی (یوشر و پاجارس، 2009) ، ارزش تکلیف (پینتریچ و همکاران، 1991) ، و نگرش نسبت به ریاضی (لیم و چاپمن، 2013) استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد که خودکارآمدی اثر مستقیم (63/0) و غیر مستقیم (12/0) معنی داری بر نگرش نسبت به ریاضی دارد. همچنین اثر مستقیم ارزش تکلیف بر نگرش نسبت به ریاضی (66/0) و نقش واسطه ای آن در رابطه بین خودکارآمدی و ارزش تکلیف معنی دار بود (19/0). به طور کلی، این متغیرها 48/0 درصد از واریانس نگرش نسبت به ریاضی را تبیین نمودند. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش خودکارآمدی و ارزش تکلیف در نگرش دانش آموزان نسبت به ریاضی بود.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، ارزش تکلیف، نگرش نسبت به ریاضی
 • ابوالفضل فرید، رامین حبیبی کلیبر، محمد محمدی * صفحات 107-129
  هدف پژوهش حاضر پی بردن به تجربیات دانش آموزانی بود که تعلل ورزی تحصیلی داشتند. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پدیدارشناسی بود. مصاحبه نیمه ساختاریافته با 11 نفر از دانش آموزان پسر سال چهارم رشته های نظری مقطع متوسطه دوم (دبیرستان) شهرستان مریوان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، در سال تحصیلی 96-95 انجام شد. مصاحبه های ضبط شده به صورت کتبی ثبت شدند و به روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. تحلیل تجربه زیسته دانش آموزان، موجب شناسایی و دسته-بندی و استخراج مقوله های اصلی «سبب شناسی تعلل ورزی تحصیلی» ، «پیامدها» و «راهکارها» شد و همین طور از مقوله های اصلی ذکر شده، مقوله های فرعی سبب شناسی درون فردی مشتمل بر نداشتن مهارت مدیریت زمان، کمال گرایی و مطلق اندیشی، افکار منفی و ترس از شکست، بی علاقه بودن به موضوعات درسی وسبب شناسی برون فردی و پیرامونی شامل دوستان بی برنامه و بی انگیزه، نبود الگوی موفق و همینطور پیامدهای عاطفی و روانی- تحصیلی و رفتاری - شناختی و راهکارهای فردی – اجتماعی از مقوله های اصلی پیامدها و راهکارها، استخراج شدند. یافته های این پژوهش توانست تصویر روشنی از علل تعلل ورزی تحصیلی، پیامدها و راهکارهای حل مشکل ارائه کند.
  کلیدواژگان: تعلل ورزی تحصیلی، پدیدارشناسی، تجارب دانش آموزان
 • مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحبنظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان
  سید محمد میرکمالی*، محمدرضا کرامتی، محبوبه عارفی، فرانک مختاریان صفحات 131-154
  در پژوهش حاضر، سعی بر آن است تا دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در رشته مدیریت آموزشی، در دوره ی کارشناسی ارشد، مورد شناسایی قرار گیرد. روش مورد استفاده در پژوهش، کیفی بوده و به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعضای هیات علمی مدیریت آموزشی، 25 عضو هیئت علمی از دانشکده های علوم تربیتی و روانشناسی شهر تهران (از جمله: تهران، شهید بهشتی، خوارزمی) از طریق نمونه گیری هدفمند همگون، به عنوان افراد مشارکت کننده انتخاب و از بین آن ها 11 نفر حاضر به انجام مصاحبه شدند. نظر به ضرورت کسب نظر کارفرمایان در شناسایی دستاوردهای یادگیری، با 5 نفر از کارفرمایان در حوزه های کاری مرتبط با آموزش و مدیریت آموزشی نیز مصاحبه شد. در خاتمه نیز، چارچوب پیشنهادی برنامه درسی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی بر مبنای دستاوردهای یادگیری مورد انتظار (با برخورداری از چهار حوزه کلی دستاوردهای آموزشی- دانشگاهی، سازمانی- مدیریتی، اجتماعی- فرهنگی، انسانی) ، ترسیم شده است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، مدیریت آموزشی، دستاوردهای یادگیری مورد انتظار
 • بتول جمالی زواره *، احمدرضا نصر، محمدرضا نیلی صفحات 155-181
  هدف این پژوهش کیفی بررسی قابلیت های اساسی اعضای هیات علمی دانشگاه برای کشف الگوی مفهومی قابلیت های حرفه ای اعضای هیات علمی بوده است. روش مورد استفاده کیفی اکتشافی بود که با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش 26 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی 96-95 بودند. نوع انتخاب نمونه هدفمند بوده است و انتخاب نمونه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه پیدا کرد. داده ها نیز از طریق مصاحبه نیمه سازمان یافته جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، از روش تحلیل ساختاری و تفسیری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که قابلیت های اساسی اعضای هیات علمی شامل پنج قابلیت اصلی شامل قابلیت های عمومی، آموزشی، پژوهشی، تخصصی و اخلاق حرفه ای است. قابلیت های عمومی شامل ویژگی های روانی، فردی و نگرشی، قابلیت های آموزشی شامل مهارت های تدریس، مدیریت کلاس درس، کاربست اصول تربیتی، مخاطب شناسی، قابلیت های تخصصی شامل تسلط بر ابعاد دانش تخصصی، قابلیت های پژوهشی شامل اجرای پژوهش، تولید و انتشار آثار علمی و اخلاق حرفه ای شامل مهارت های ارتباطی، اخلاق حرفه ای در آموزش، اخلاق حرفه ای در پژوهش و تعهد نسبت به دانشجوبود
  کلیدواژگان: قابلیت های حرفه ای، رشد حرفه ای، ارتقاء
 • مهسا ذوالفقاریان، علی اکبر امین بیدختی، سکینه جعفری * صفحات 183-206
  در این پژوهش تلاش می شود رابطه ساختاری تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی های دانشجویان با میانجی گری کسب دانش دانشجویان دانشگاه سمنان موردبررسی قرار گیرد. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده-ها از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان (10950 نفر) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 266 نفر به عنوان نمونه پژوهش (183 نفر کارشناسی و 83 نفر کارشناسی ارشد) انتخاب شدند. همه آن ها مقیاس های رابطه تعامل دوطرفه استاد و دانشجو، روش تدریس فعال اساتید، کسب دانش و توسعه شایستگی های دانشجویان را تکمیل کردند. پس از محاسبه روایی و پایایی ابزارها، داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که: بین تعامل دوطرفه استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید، کسب دانش با توسعه شایستگی های دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تعامل دوطرفه استاد و دانشجو بر توسعه شایستگی های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین تعامل دوطرفه استاد و دانشجو با میانجی گری کسب دانش بر توسعه شایستگی های دانشجویان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. روش تدریس فعال اساتید بر توسعه شایستگی های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ و با میانجی گری کسب دانش اثر غیرمستقیم و معناداری بر توسعه شایستگی های دانشجویان ایفا می کند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه به نوع روش تدریس، نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزایش شایستگی های دانشجویان بود.
  کلیدواژگان: تعامل دوطرفه استاد و دانشجو، روش تدریس، کسب دانش، شایستگی دانشجو
 • عباسعلی رضایی*، محمد هادی زاهدی صفحات 207-224
  هدف اصلی این پژوهش بررسی فناوری نوین در حوزه فناوری اطلاعات و تاثیر این فناوری ها در حوزه یادگیری به ویژه آموزش الکترونیکی می باشد. پیشرفت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات طی سال های اخیر، ابعاد مختلف زندگی بشری تحت تاثیر قرار داده است. با گسترش فن آوری اطلاعات و نفوذ وسایل ارتباط از راه دور، ابزارها و روش های آموزش نیز دچار تحول شده است؛ به گونه ای که افراد می توانند با استفاده از امکانات در دسترس به یادگیری بپردازند. لذا توسعه دوره های آموزش الکترونیکی به سرعت رشد و گسترش یافته و ضمن ارتقا کیفیت آموزش به یکی از محبوب ترین روش های آموزشی تبدیل شده است. در این مقاله با مطالعه و بررسی فن آوری های نوین مانند محاسبات ابری، اینترنت اشیاء، داده های حجیم، طراحی واکنش گرا و فن آوری پوشیدنی به نقش بی بدیل آنها در آموزش الکترونیکی اشاره شده است. علاوه بر این چالش های پیش رو در زمینه آموزش الکترونیکی مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، آموزش الکترونیکی، چالش ها، محاسبات ابری، اینترنت اشیاء
|
 • Parvaneh Nahravanian, Parviz Asgari *, Fariborz Dortaj, Farah Naderi, Saeed Bakhtiarpoor Pages 7-24
  The purpose of this study is to determine the effect of cognitive training on working memory and sustain attention of children with anxiety. A pseudo-experimental study was performed among students aged 8 to 9 years old and selection was based on research criteria by two-stage sampling. In the first step, using cluster sampling, 358 students were selected and anxiety test was performed on them, which 137 students with high anxiety were selected. In the second stage, 76 students were selected according to the entry criteria, and Raven''s intelligence test was used to match the intelligence of subjects; finally, 44 students were selected as a sample of study and were randomly placed in two experimental and control groups and at the end, the data of 36 subjects were analyzed. In order to match the participants, Raven''s intelligence test (Rayon et al., 1993) and Reynolds and Richmond''s (1987) Manifest Anxiety were used and the research tools were, Kirchner''s N-back Memory Test (1985), concentration & diffuse attention test of (Khodadadi, Yazdi and Amani, 1393). At the beginning, a pre-test of working memory and precise, focused and scattered execution was performed for all participants. Then, the test group received 10 sessions of 45-minutes training in 5 weeks and at the end, both groups completed the post-test.The multivariate covariance analysis was used to test the hypotheses in the study and the analysis of the result indicates the effect of cognitive training on the improvement of accuracy and concentration of working memory.
  Keywords: cognitive training, sustain attention working memory, Anxious children
 • Elaheh Hejazi, Narges Babakhani, Seyedeh Negin Sadat Ahmadi Pages 25-38
  The purpose of this study was to determine the effect of interpersonal communication skills training on aggression and impulsive behaviors among third grade high school girls in district 7 of Karaj. Accordingly, 30 female students of the third grade of high school were randomly selected from the girl's high school in the 7th district of Karaj, and divided into two groups of 15 experimental and control groups. In order to measure aggression, student's behavioral behaviors were assessed from the skills questionnaire Matson's Social (1983). The validity of this questionnaire has been approved by experts. Reliability of the questionnaire was calculated based on Cronbach's alpha coefficient of 0.86. The experimental intervention (interpersonal communication skills training) was conducted on the experimental group for 7 sessions, 2 hours. After completing the educational program, both posttest and follow-up tests (one month after the post-test) were performed. The results of data analysis showed a positive and significant effect on interpersonal communication skills training on aggression, impulsive behaviors of the experimental group in post test and follow up (P> 0.05)
  Keywords: Interpersonal communication skills, Aggression, impulsive behaviors
 • The Effect of Participatory Teaching on Group Cohesion of Elementary School Students
  Shahrbano Hassanzadeh Polkohi, Keyvan Salehi , Ali Moghadamzadeh Pages 39-63
  Extensive evidence demonstrates that dominating Positivism Approach in educational environments prepares the background of passivity for learners and fall of vitality and dynamism. The present research, comprehending the necessity of benchmarking the new educational approaches, aims to study the effect of participatory teaching on elementary school students. Therefore, the Quasi-Experimental Research Method with pre-test and post-test on intact groups. The statistical population includes the 24 girl students of fourth grade of elementary school of Tehran School Dist.1 during school year 2016 – 2017, separated in two experimental and control groups and two-stage cluster sampling was used. Applied devices to gather data is Group Environment Questionnaire (Carron et al, 1985). Covariance Analysis shows that participatory teaching has a significant effect on group cohesion of elementary school student. Generally using the participatory teaching capacity may provide an appropriate field for formation and dynamics strengthening and promoting the culture of team working among students of the elementary school.
  Keywords: Group Cohesion, Participatory Teaching, Elementary School Students, experimental method
 • Nahid Sameti, Esmaeil Sadipour *, Noorali Farokhi, Hasan Asadzadeh, Soghra Ebrahimi Pages 65-90

  academic achievement has been of great importance for theorists, and educational researchers. Smart schools are among the environments which have necessary potentials for achieving such an aim. Nevertheless, academic performance is affected by various variables.

  Objective

  the general aim of the was to develop a model for predicting academic performance based on emotional intelligence, problem solving skills and achievement motivation in students of smart and ordinary schools. the research method was correlational with a prediction type. The population included all the secondary school students of Tehran, among which 583 students were selected for the study sample through multi-stage cluster sampling method. For gathering the data, Hermans achievement motivation questionnaireSocial Problem Solving Inventory-Revised Short Form (SPS-R: SF), Learning Strategies Questionnaire (Karami, 2002), Bar-On Emotional Quotient Inventory (2000) and Academic Performance Questionnaire of Dortaj were used. findings suggested that the direct and indirect effect of emotional intelligence and achievement motivation on academic performance of students of smart schools is significantly higher than its effect on academic performance of students of ordinary schools. No significant difference was observed between the direct and indirect effect of problem solving skills on academic performance of students of smart and ordinary schools. using smart and up-to-date technology, in one hand, leads to improvement teaching-learning in teachers and students, and in another hand, teachers and students can enhance their scientific level and help the development of the country through optimum use of smart technology.

  Keywords: Smart Schools, Emotional intelligence, Academic performance
 • Mehraneh Soltaninejad *, Kavoos Mahmudi Pages 91-105
  The study purpose was to determine the mediator role of task value in the relation between self-efficacy and attitude towards mathematics. This research is applied in a descriptive-correlational method. The study sample consisted of 380 public high school students from four high schools in Kerman selected by the random multistage cluster sampling method. To collect the data, the Math Self-efficacy Scale (Usher & Pajares, 2009), the Task Value Scale (Pintrich et al., 1991), and the attitude toward mathematics scale (Lim & Chapman, 2013) were used. Path analysis results showed that self-efficacy had direct (0.63) and indirect (0.12) effects on the attitude toward mathematics. Additionally, the direct effect of task value on attitude toward mathematics (66/0), and its mediating role in the relationship between self-efficacy and attitude toward mathematics were significant (0.19). In short, these variables explained 0.48% of the variance of attitude toward mathematics. The study findings indicated the importance of self-efficacy and task value in student's attitude toward mathematics.
  Keywords: self-efficacy, task value, Attitude toward mathematics
 • Abolfazl Farid, Ramin Habibi, Mohammad Mohammadi * Pages 107-129
  The purpose of this study was to investigate the experiences of students with academic procrastination. The methodology of this research was qualitative and phenomenological type. Semi-structured interviews were conducted with 11 students of the fourth grade of high school in Marivan city who were selected purposefully in the academic year of 1995-96. Recorded interviews were recorded in written form and analyzed in a seven-stage Colaizzi sampling. An analysis of the lived experiences of students has led to the identification, categorization and extraction of the main categories of "academic procrastination etiology", "outcomes" and "strategies", and also from the main categories mentioned, sub categories of intrapersonal etiology including lack of Time management skills, perfectionism and absolute thinking, negative thoughts and fear of failure, lack of interest in the educational subjects and peripheral and interpersonal etiology including friends without plan and motivation, lack of successful prototypes, as well as emotional, psychological, educational, and behavioral-cognitive outcomes and individual-social strategies were extracted as the main categories of consequences and solutions. The findings of this study provided a clear picture of the causes of academic procrastination, outcomes, and problem solving strategies.
  Keywords: Educational Procrastination, phenomenology, Student Experiences
 • The qualitative study of learning outcomes for master level in educational administration based on the views of educational administration professionals and employers
  Seyyed Mohammad Mirkamali *, Mohammad Reza Keramati, Mahboubeh Arefi, Faranak Mokhtarian Pages 131-154
  The current research was aimed to recognize learning outcomes of the educational administration, in the master level. The research method was qualitative and the semi - structured detective interviews were applied in order to data gathering. After review of the academic and research based backgrounds of faculty members in the field of educational administration, 25 faculty members were selected through purposive sampling, sampling method consistent. These faculty members were from psychology and educational science faculties of Tehran city (include: universities of Tehran, Shahid Beheshti, Kharazmi) as participants and among them, 11 persons agreed to be interviewed. Because the necessity of gaining the view of the related employers for determining learning outcomes, 5 employers who worked in the related fields of education and educational administration also been interviewed. At the end, the proposed framework of curriculum for the master of educational administration based on the expected learning outcomes (that includes four general aspects of educational- academic, organizational- managerial, social- cultural, and humanity) was drawn.
  Keywords: Curriculum, Educational Management, Expected learning outcomes
 • Batul Jamali Zavareh *, Ahmad Reza Nasr, Mohammad Reza Nili Pages 155-181
  Competences were a series of key professional and personal skill, which was crucial for the successful actives of the profession. The purpose of this qualitative study was to examine professional competencies of university teacher in order to develop conceptual framework professional competencies of university teacher. The participants of the study consisted of 26 faculty members from the University of Isfahan at the academic year of 2017-2018, who were selected via the targeted sampling method. Sample selection continued until theoretical saturation. Data were collected via the semi-structured interviewing technique. For data analysis, interpretive analysis method has been used. The results of this paper indicate that five key competences of faculty include, general, educational, research, specialist competence, and Professional ethics. General competences include psychological, individual and attitudinal characteristics. Educational competences include teaching skills, management of classroom, implying the principles of pedagogy and identifying audiences,specialist competence include mastery in dimensions of specialized knowledge, research competences include performance of research, production and dissemination of scientific works and professional ethics includes communicational skills, professional ethics in education, professional ethics in research, and commitment to students.
  Keywords: professional competencies, professional development faculty, tenure
 • Mahsa Zolfagharian, Aliakbar Aminbeidokhti, Sakineh Jafari * Pages 183-206
  In this study, we try to investigate the structural relationship of faculty-student interaction and faculty’s active teaching method with development of students’ competencies by mediating the knowledge acquisition among the students of Semnan University. Present study is a practical research on the basis of purpose and is a type of descriptive-correlative studies on the basis of data collection method. Statistical population of the study included all the undergraduates and masters of Semnan University (10950 people) that 266 students (183 undergraduates and 83 masters) were selected as study sample using stratified sampling method. All of them completed the scales of faculty-student interaction, faculty’s active teaching method, knowledge acquisition and development of students’ competencies. The findings showed that there is a positive and significant relationship between faculty-student interactions, faculty’s active teaching method, and knowledge acquisition with development of students’ competencies. Faculty-student interaction has a direct and significant effect on development of students’ competencies. Also, faculty-student interaction with mediating the knowledge acquisition has an indirect and significant effect on development of students’ competencies. Faculty’s active teaching method has a direct and significant effect on development of students’ competencies. Faculty’s active teaching method with mediating the knowledge acquisition has an indirect and significant effect on development of students’ competencies. The results of this study indicated the importance of paying attention to the teaching method, how to interact with the student and knowledge acquisition in increasing the students’ competencies.
  Keywords: faculty-student interaction, teaching method, knowledge acquisition, student's competency
 • Abbas Ali Rezaee *, Mohammad Hadi Zahedi Pages 207-224
  ICT has greatly affected the various dimensions of human life in recent years, and its use in various areas of life can help improve the quality of life. With the development of information technology and the influence of telecommunications, the tools and methods of education have also been transformed. The evolution of these tools is that a person can study using available facilities. As a result, e-learning has grown rapidly and has become one of the most popular educational methods, and its use has improved the quality of education. In this article we mention the development and advancement of new technologies such as cloud computing, Internet of Things, big data, responsive design and wearable technology, and their unparalleled role in e-learning. In addition, the challenges ahead in e-learning have been studied. Education in the world today is considered as an influential and influential industry; in 2016, the world's income from inhuman and web-based education was $ 51.5 billion, with Asia's share of $ 11.5 billion and the share of Western Asian countries $ 560 million. Therefore, attention and utilization of new concepts and new technologies in this field is indispensable and inevitable.
  Keywords: IT, e-learning, Challenges, cloud computing, Internet of things