فهرست مطالب

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران - سال سی و چهارم شماره 3 (مرداد و شهریور 1397)
 • سال سی و چهارم شماره 3 (مرداد و شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مطهره سادات مظلوم، سمیرا نادری نژاد *، فرشته واحدیان، فاطمه حقیرسادات، فاطمه دانشمند صفحات 359-379
  اسانس ها ترکیب هایی بسیار فرار هستند. انکپسوله کردن اسانس درون حامل دارویی باعث کاهش فراریت اسانس، کاهش اکسیدشوندگی و افزایش بازدهی اثرگذاری اسانس می شود. هدف از این تحقیق ساخت نانونیوزوم زیست سازگار حاوی اسانس نعناع (Mentha piperita L.) و پونه (Mentha pulegium L.) و توسعه سامانه گیاهی-دارویی با میزان بارگذاری مناسب می باشد. از این رو، اثر مقدار و نوع سورفکتنت و همچنین مقدار فسفولیپید بر روی فرمولاسیون های مختلف نیوزومی بررسی شد. در ادامه با بررسی اثر اسیدیته بافر هیدراته کننده در pHهای 4/7 (خنثی)، 5 (اسیدی) و 9 (بازی) فرمولاسیون بهینه از نظر درصد بارگذاری اسانس معرفی شد. همچنین سینتیک رهایش اسانس در بافر PBS و دو pH، 7.4 (سلول سالم) و 4/5 (سلول سرطانی) و همچنین در دو سطح دماهای 37 (شرایط فیزیولوژیک) و 42 (سلول سرطانی) درجه سلسیوس بر رهایش سامانه حاوی اسانس بررسی شد. فرمولاسیون های مختلف نیوزومی با استفاده از روش هیدراتاسیون فیلم نازک تهیه شد و اندازه ذرات، مورفولوژی، پتانسیل زتا و برهم کنش شیمیایی مشخصه یابی شد و بعد خاصیت آنتی اکسیدانی نانوذرات با روش مهار رادیکال DPPH ارزیابی شد. نتایج این تحقیق نشان داد که فرمولاسیون نیوزومی حاوی فسفاتیدیل کولین سویا، کلسترول و توئین 60 بارگذاری شده با اسانس نعناع یا پونه با غلظت mg/mL5/0، هیدراته شده با PBS در 9=pH بیشترین بازدهی بارگذاری را نشان داده است. میزان اسانس بارگذاری شده برای اسانس نعناع و پونه به ترتیب 61.36% و 74.31% می باشد. ذرات به صورت کروی با اندازه کمتر از 80 نانومتر و آنیونی می باشند. همچنین میزان رهایش اسانس در شرایط اسیدی و دمای 42 درجه سلسیوس بیشتر از شرایط فیزیولوژیک می باشد که نشان می دهد فرمولاسیون تهیه شده حساس به دما و pH می باشد. نتایج حاصل از آنالیز طیف مادون قرمز نشان داده است که بین اسانس و نیوزوم برهم کنش شیمیایی رخ نداده است و بارگذاری اسانس درون نیوزوم ها به صورت فیزیکی بوده است. همچنین خاصیت آنتی اکسیدانی اسانس طی درون گیری حفظ شده است.
  کلیدواژگان: نیوزوم، نعناعیان، فعالیت آنتی اکسیدانی، آهسته رهش، سرطان، حساس به دما و. pH
 • الهه تقیان، نوید سعیدی، فاطمه سفیدکن، حوریه صادری، ایرج رسولی، رضا محمد صالحی، پرویز اولیا * صفحات 380-390
  درمان عفونت های ناشی از استافیلوکوکوس اورئوس به یک مشکل در جهان تبدیل شده است. این باکتری با داشتن عوامل بیماری زایی متعدد، یکی از پاتوژن های مهم به حساب می آید. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر ضدمیکروبی 4 گونه از اسانس گیاه مرزه (Satureja khuzistanica Jamzad، Satureja bachtiarica Bunge، Satureja rechingeri Jamzad، Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.) بر تشکیل بیوفیلم و تولید همولیزین در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس است. حداقل غلظت مهاری در سویه های استاندارد استافیلوکوکوس اورئوس ATCC29213 و ATCC33591 برای اسانس های گیاه مرزه به روش micro dilution broth تعیین گردید. سپس از غلظت های Sub-MIC از اسانس های گیاه مرزه برای آزمایش تشکیل بیوفیلم و تولید همولیزین استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که اسانس هر 4 گونه مرزه مورد آزمایش اثر ضد میکربی بر علیه هر دو سویه استاندارد استافیلوکوکوس داشته و همچنین میزان تشکیل بیوفیلم و تولید همولیزین باکتری ها در حضور غلظت های Sub-MIC از اسانس ها به طور معنی داری کاهش یافت. نتایج این بررسی نشان دهنده این امر است که اسانس های 4 گیاه مرزه مورد آزمایش، بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس دارای اثرات ضدمیکروبی می باشد و با مطالعات بیشتر می توان از آن برای کنترل عفونت های استافیلوکوکوس اورئوس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: اثرات ضد میکروبی، استافیلوکوکوس اورئوس، مرزه (Satureja)
 • مجتبی بنیادیان *، تارا روزخوش، حمدالله مشتاقی صفحات 391-400
  لیستریا مونوسیتوژنز به عنوان یکی از باکتری های منتقله از مواد غذایی به ویژه محصولات لبنی شناخته می شود. تقاضا برای جایگزینی نگهدارنده های شیمیایی با ترکیب های طبیعی افزایش یافته است. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر عصاره اتانولی و آبی گیاه خوشاریزه (Echinophora platyloba DC.) روی باکتری لیستریا مونوسیتوژنز به روش تهیه رقت لوله ای در محیط کشت مایع و شیر، طراحی و اجرا شد. برای تعیین حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) از روش استاندارد میکرودایلوش (Microdilution) استفاده شد و حداقل غلظت باکتری کشی (MBC) با استفاده از کشت روی محیط جامد تعیین شد. حداقل غلظت بازدارندگی عصاره های آبی و اتانولی به ترتیب 50 و mg/ml70 و حداقل غلظت باکتری کشی برای این عصاره ها به ترتیب 70 و mg/ml100 بدست آمد. براساس نتایج بدست آمده، هر دو عصاره آبی و اتانولی اثر ضد لیستریایی قابل قبولی در شیر از خود نشان دادند، به نحوی که جمعیت باکتریایی در گروه کنترل نسبت به تیمارهای حاوی این عصاره ها، در دمای 4 درجه سانتی گراد پس از گذشت 72 ساعت، اختلاف معنی داری نشان دادند (0.05>P). همین نتایج در دمای 25 درجه سانتی گراد نیز بدست آمد که پس از گذشت 24 ساعت، بین گروه کنترل و تیمارهای حاوی عصاره (اتانولی و آبی) اختلاف معنی داری مشاهده شد (0.05>P). نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره آبی گیاه خوشاریزه، اثر ضد لیستریایی قوی تری نسبت به عصاره اتانولی داشت. همچنین مشخص گردید که تاثیر ضد لیستریایی عصاره آبی این گیاه در دمای 4 درجه نسبت به دمای 25 درجه بیشتر بود.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسیتوژنز، عصاره، خوشاریزه (Echinophora platyloba DC.)، شیر
 • سیروان آتشک * صفحات 401-411
  این تحقیق به منظور تعیین تاثیر مکمل سازی کوتاه مدت جینکو بیلوبا (Ginkgo biloba L.) بر مقادیر ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) و مالون دی آلدئید (MDA) متعاقب یک جلسه فعالیت هوازی، در زنان غیر ورزشکار انجام شد. در یک مطالعه نیمه تجربی با اندازه گیری های مکرر 24 زن سالم غیر ورزشکار در دو گروه دریافت کننده مکمل جینکو بیلوبا (120 میلی گرم به مدت 21 روز قرص جینکو بیلوبا) و شبه دارو (120 میلی گرم به مدت 21 روز دکستروز) قرار گرفتند. قبل و بعد از دوره مکمل سازی، همه آزمودنی ها در یک آزمون ورزشی هوازی بر روی نوارگردان با شدت 75% اکسیژن مصرفی بیشینه به مدت 30 دقیقه شرکت نمودند. نمونه های خونی در چهار مرحله 1) در حالت پایه قبل از شروع مکمل سازی، 2) بلافاصله پس از انجام آزمون ورزشی، 3) بعد از دوره مکمل سازی و 4) بعد از اجرای آزمون ورزشی دوم برای اندازه گیری ظرفیت TAC و MDA جمع آوری شد. داده های حاصل با استفاده از آزمون تحلیل واریانس (ANOVA) با اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی LSD در سطح معنی داری 0.05≥α بررسی شد. یافته ها نشان داد که آزمون هوازی باعث افزایش معنی دار غلظت MDA و کاهش معنی دار TAC می گردد (05/0 >P). با این حال، مصرف کوتاه مدت جینکو بیلوبا باعث افزایش معنی دار TAC در حالت پایه در گروه دریافت کننده مکمل شد (0.017=P). به علاوه دامنه MDA در گروه دریافت کننده مکمل جینکو بیلوبا پس از انجام فعالیت ورزشی به طور معنی داری کمتر از گروه شبه دارو بود (0.023=P). این یافته ها نشان داد که فعالیت هوازی می تواند باعث افزایش برخی شاخص های فشار اکسایشی شود، اما مصرف مکمل جینکو بیلوبا احتمالا از طریق افزایش TAC می تواند از بروز استرس اکسایشی ناشی از ورزش بکاهد، با این حال توصیه می شود برای مشخص شدن اثرات واقعی این مکمل گیاهی تحقیقات بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: جینکو بیلوبا (Ginkgo biloba L.)، فعالیت هوازی، زنان غیرفعال، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، مالون دی آلدئید
 • خدیجه احمدی، حشمت امیدی * صفحات 412-429
  خشکی خصوصیات مورفولوژی، فیزیولوژی و بیوشیمیایی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهد و اثرات عمده ای بر تولیدات کشاورزی می گذارد. به همین منظور مطالعه ای با عنوان ارزیابی اثر خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه جمعیت های گیاه دارویی بالنگو (Lallemantia royleana Benth.)، در مزرعه پژوهشی گیاهان دارویی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 94-1393 اجرا شد. فاکتورهای آزمایش شامل سه سطح خشکی از مرحله گلدهی به عنوان فاکتور اصلی (قابلیت رطوبت خاک 0.5-، 6.5- و 9.5- اتمسفر) و جمعیت های بالنگو شامل یک جمعیت از استان کردستان و چهار جمعیت از استان اصفهان (اصفهان3، اصفهان5، اصفهان6، اصفهان7) به عنوان فاکتور فرعی در نظر گرفته شدند. صفات مورد مطالعه شامل عملکرد دانه، وزن هزاردانه، رنگریزه های فتوسنتزی، محتوای پرولین، محتوای فنل برگ، محتوای مالون دی آلدئید، شاخص پایداری غشاء و فعالیت آنزیم پراکسیداز بود. نتایج نشان داد که تنش خشکی بر صفات مورد مطالعه بجز محتوای کلروفیل b و نسبت کلروفیل a/b معنی دار بود. جمعیت و اثر متقابل آن بر تمامی صفات مورد ارزیابی بجز محتوای آنتوسیانین تاثیر معنی داری داشت. خشکی باعث کاهش محتوای رنگریزه های فتوسنتزی، شاخص پایداری غشاء، وزن هزاردانه و عملکرد دانه شد. با افزایش تنش خشکی فعالیت آنزیم پراکسیداز و محتوای پاداکسایش های غیرآنزیمی مانند ترکیب های فنلی، کاروتنوئید، آنتوسیانین و محتوای پرولین برای القاء تحمل به خشکی افزایش یافت. جمعیت اصفهان3 در تنش نسبتا شدید بیشترین عملکرد دانه را با میانگین 312.77 کیلوگرم در هکتار و محتوای پرولین را با میانگین 14.02 میلی گرم بر گرم وزن تر برگ داشت.
  کلیدواژگان: پراکسیداز، پرولین، شاخص پایداری غشاء، عملکرد دانه، مالون دی آلدئید
 • محبوبه سادات حسینی، صدیقه محمدی *، علیرضا افتخاریان جهرمی صفحات 430-442
  پوسیدگی کپک آبی از مهمترین بیماری ها پس از برداشت میوه مرکبات است که توسط قارچ Pencillium italicum ایجاد و سالیانه منجر به از بین رفتن مقادیر زیادی از محصولات مرکبات می شود. اسانس گیاه کک گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack) دارای خاصیت ضدباکتریایی بالایی بر میکروارگانیسم ها است. بدین منظور در دو آزمایش جداگانه، تاثیر غلظت های مختلف اسانس (چهار سطح: صفر، 400، 800 و 1600) گیاه مذکور در القاء مقاومت میوه پرتقال در برابر کپک آبی (دو سطح: بدون بیمارگر و بیمارگر) با بررسی آنزیم های دفاعی انجام شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گردید. در آزمایش دوم اثر اسانس گیاهان بر کنترل بیمارگر در چهار غلظت 0، 400، 800 و 1600 در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر متقابل غلظت×بیمارگر در دو بازه زمانی 48 و 96 ساعت در سه صفت آنزیم کاتالاز، پراکسیداز و فنول معنی دار گردید. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر مستقل غلظت اسانس گیاه کک گریز بر درصد بازدارندگی از رشد بیمارگر بر روی میوه معنی دار گردید. تاثیر متقابل بیمارگر× نوع گیاه نشان داد که بیشترین میزان فنول، پراکسیداز و کاتالاز مربوط به تیمارهای سالم بود اما در تیمارهای بیمار همراه کک گریز میزان بالای فنول مشاهده شد. تاثیر متقابل وجود و عدم وجود بیمارگر× غلظت نشان داد که بیشترین میزان فنول در تیمارهای سالم در غلظت صفر و ppm800 بود. پراکسیداز نیز در تیمارهای سالم بیشتر بود اما میزان کاتالاز در تیمارهای مختلف تفاوتی نداشت. تاثیر متقابل نوع گیاه- غلظت اسانس نشان داد که اختلاف آماری بین تیمارهای مختلف در میزان فنول، پراکسیداز و کاتالاز نبود.
  کلیدواژگان: مقاومت، کک گریز (Francoeuria undulate (L.) Lack)، اسانس، کپک آبی (Pencillium italicum)
 • علی افتاده فدافن *، محمدحسین امینی فرد صفحات 443-456
  زعفران (Crocus sativus L.) یکی از مهمترین و گرانبهاترین گیاهان دارویی در جهان می باشد. این آزمایش به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف ورمی کمپوست زباله شهری بر خصوصیات رویشی و زایشی زعفران در سال های 95-1394 در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل چهار سطح ورمی کمپوست زباله شهری (صفر، 5، 10، 15 تن در هکتار) با سه تکرار بود. براساس نتایج بدست آمده، تیمارهای کودی بر ویژگی های زایشی زعفران در سال دوم تاثیر معنی داری داشت، به طوری که بیشترین عملکرد تر گل (22.55 گرم در مترمربع) از تیمار 10 تن ورمی کمپوست زباله شهری بدست آمد. بیشترین عملکرد کلاله خشک شده، 1.10 گرم در مترمربع از تیمار 5 تن ورمی کمپوست در هکتار بدست آمد. میانگین بیشترین تعداد برگ (8.6 برگ در بوته)، میانگین وزن تر (0.33 گرم) و خشک (0.099 گرم) برگ از تیمار 15 تن در هکتار ورمی کمپوست زباله شهری و بیشترین طول برگ از تیمار 10 تن در هکتار با میانگین 249 میلی متر بدست آمد. کود آلی ورمی کمپوست زباله شهری توانست اثر معنی داری بر میزان کلروفیل a، کلروفیل کل و میزان سبزینگی بگذارد، به طوری که سطح 10 تن در هکتار ورمی کمپوست زباله شهری بیشترین کمک را به بهبود رنگیزه های فتوسنتزی داشته است. از ویژگی های بنه زعفران هم می توان به تعداد بنه دختری، وزن تر و خشک بنه دختری و تعداد جوانه بنه دختری اشاره کرد که تحت تاثیر تیمار ورمی کمپوست قرار گرفته است. بیشترین تعداد بنه دختری از تیمار 10 تن در هکتار ورمی کمپوست بدست آمد. در این آزمایش تیمار 5 تن در هکتار ورمی کمپوست توانست بیشترین تاثیر را روی وزن تر و خشک بنه دختری بگذارد. همچنین این تیمار توانست بیشترین جوانه بنه دختری را به تعداد 11.33 عدد در مقابل تیمار شاهد (عدم کاربرد کود) به تعداد 5 جوانه ایجاد کند. در کل، نتایج بیانگر تاثیر مثبت ورمی کمپوست زباله شهری بر خصوصیات رویشی و زایشی زعفران بود.
  کلیدواژگان: کود آلی، کلروفیل، کاروتنوئید، عملکرد
 • فاطمه زارع مهرجردی*، سمیه نیک نظر، آزاده شاهرخی راسینی صفحات 457-465
  مسمومیت با سرب باعث به هم خوردن تعادل اکسیدان و آنتی اکسیدان ها می شود که می تواند عامل بسیاری از اثرات سمی سرب بر ارگان های مختلف، به ویژه سیستم قلبی عروقی باشد. از سویی کارواکرول که از ترکیب های اصلی گیاه آویشن است دارای خواص متنوعی ازجمله خاصیت آنتی اکسیدانی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثر کارواکرول بر فشار خون و برخی از پارامترهای خونی در رت های مسموم شده با سرب بود. در این مطالعه تعداد 40 راس رت نر نژاد ویستار به طور تصادفی در 5 گروه قرار گرفتند که شامل: گروه اول گروه کنترل سالم، گروه دوم گروه مسموم شده با سرب و گروه سوم گروه مسموم شده با سرب که دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم کارواکرول را روزانه دریافت کردند. فشار خون هر هفته به وسیله یک پلتیسموگرافی دمی که به رایانه متصل بود، اندازه گیری شد. در پایان آزمایش، نمونه خون برای بررسی برخی از پارامترهای خونی (RBC، Hb، Hct، WBC) گرفته شد. افزایش معنی داری در میزان فشار خون متوسط از روز 21 مطالعه در رت های مسموم شده با سرب نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید. کارواکرول باعث کاهش فشار خون در رت های مسموم شده با سرب شد. این کاهش در سراسر دوره آزمایش ادامه داشت. کاهش معنی داری در بعضی از پارامترهای خونی (RBC، HB، HCT، WBC) در رت های مسموم شده با سرب مشاهده شد و کارواکرول از این تغییرات در رت های مسموم شده با سرب جلوگیری کرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که کارواکرول احتمالا در کاهش برخی از تغییرات ایجاد شده به وسیله سرب در سیستم قلبی عروقی موثر است.
  کلیدواژگان: استات سرب، کارواکرول، فشار خون، ارزیابی بیوشیمیایی سلول های خونی
 • شهریار سعیدیان *، یوسف ولی زاده، زینب امکی صفحات 466-477
  ریشه گیاه مریم گلی با نام علمی (Salvia officinalis L.) از خانواده نعناعیان از گذشته بسیار دور، به دلیل خواص دارویی مورد استفاده قرارگرفته است. در این تحقیق، نمونه گیاه مریم گلی و مریم گلی تیمار شده با کیتوزان را پس از خشک کردن با استفاده از اتانول 96% عصاره گیری نموده و حلال اتانول با استفاده از دستگاه روتاری از عصاره جدا گردید. برای انجام تحقیق از 60 سر موش سفید آزمایشگاهی بزرگ نژاد ویستار نر بالغ استفاده شد. موش ها به 6 گروه 10 تایی تقسیم بندی شدند که عصاره خوراکی مریم گلی و تیمار کیتوزان را با دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم و برای القاء اثر اکسیداتیو از داروی ایزونیازید با دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت گاواژ استفاده شد، همچنین برای مقایسه اثرات آنتی اکسیدانی عصاره مریم گلی و مریم گلی تیمار شده با کیتوزان از روش DPPH به کمک ماده 2،2-دی فنیل 1-پیکریل هیدرازیل استفاده گردید. استفاده از عصاره الکلی گیاه مریم گلی باعث کاهش تری گلیسیرید، کلسترول، LDL و ALP گردید و از سویی باعث افزایش HDL سرم شد. همچنین عصاره مریم گلی تیمار شده با کیتوزان باعث کاهش LDL، ALT و باعث افزایش HDL سرم گردید. ازاین رو با توجه به این اثرات مثبت استفاده از گیاه مریم گلی و مریم گلی تیمار شده با کیتوزان نتیجه گیری شد که اثرات بهبوددهنده فاکتورهای ارزیابی شده قابل توجه است. همچنین در پایان آزمایش DPPH مشخص گردید که اثرات آنتی اکسیدانی عصاره الکلی مریم گلی تیمار شده با کیتوزان در مقایسه با مریم گلی به مراتب بالاتر بود که حکایت از اثر مثبت تیمار کیتوزان بر میزان آنتی اکسیدان های مریم گلی داشت. نتایج این تحقیق نیز مهر تاییدی بر اثرات مخرب داروی ایزونیازید بر سلول های بدن بود.
  کلیدواژگان: مریم گلی (Salvia officinalis L.)، کیتوزان، پارامترهای بیوشیمیایی سرم، موش ویستار، DPPH
 • زیبا نصیری، علیرضا فرخزاد *، محمد فتاحی صفحات 478-491
  در این پژوهش 19 جمعیت از چهار گونه جاشیر (P. acaulic، P. ferulacea،P. uloptera وP. asperula) از مناطق مختلف شمال غرب ایران جمع آوری و میزان فنل و فلاونوئید کل، فعالیت آنتی اکسیدانی، کلروفیل a و b، کاروتنوئید کل و درصد اسانس آنها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که بیشترین میزان فنل کل (mg GAE/g DW 12.5) مربوط به جمعیت قوشچی از گونه P. uloptera جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی و کمترین میزان آن (mg GAE/g DW4.18) در جمعیت شوط از گونه P. ferulacea جمع آوری شده از استان آذربایجان غربی مشاهده شد. بیشترین میزان فلاونوئید کل مربوط به جمعیت استان کردستان-بانه به مقدار mg/g DW5.51 از گونه P. ferulacea و کمترین آن در جمعیت استان آذربایجان غربی-نقده (mg/g DW1.2) از گونه P. asperula ثبت گردید. بیشترین میزان کلروفیل a و b به میزان mg/g DW0.41 و mg/g DW0.69 مربوط به جمعیت آذربایجان غربی- شوط3 از گونه P. uloptera و بیشترین کاروتنوئید کل (mg/g DW61.36) در جمعیت استان کردستان-سقز از گونه P. ferulacea گزارش شد. بیشترین فعالیت آنتی اکسیدانی در جمعیت استان آذربایجان غربی-شوط در گونه P. ferulacea به میزان 77.089% ارزیابی گردید. بالاترین درصد اسانس مربوط به جمعیت استان آذربایجان غربی- ماکو و جمعیت استان آذربایجان غربی- شوط2 به ترتیب از گونه های P. acaulic و P. ferulacea مشاهده شد. براساس نتایج خوشه بندی و تجزیه به مولفه های اصلی، مشخص شد که تنوع فیتوشیمیایی بالایی در جمعیت های مختلف جاشیر جمع آوری شده در نقاط مختلف شمال غرب ایران وجود دارد که می تواند در برنامه های اصلاحی این گیاه مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسانس، تنوع فیتوشیمیایی، فعالیت آنتی اکسیدانی، فلاونوئید، DPPH
 • فرهاد مسعودی صدقیانی، مجید امینی دهقی *، علیرضا پیرزاد، محمدحسین فتوکیان صفحات 492-509
  به منظور بررسی تاثیر کاربرد برگی اسمولیت ها بر عملکرد کمی و کیفی بابونه آلمانی در شرایط خشکی، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه مرکز تحقیقات گیاهان دارویی دانشگاه شاهد با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح ](آبیاری پس از 50 (بدون تنش)، 100 (تنش متوسط) و 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر (تنش شدید)[ و محلول پاشی به عنوان عامل فرعی در هفت سطح ](عدم محلول پاشی (NS)، محلول پاشی با آب مقطر (W)، متیل جاسمونات (75 میکرومولار= MJ)، سالیسیلیک اسید (2 میلی مولار= SA)، هیومیک اسید (2.5 لیتر در هزار= HA)، گلایسین بتائین (5 میلی مولار= GB) و گاماآمینوبوتیریک اسید (50 میلی مولار= GABA)[ بود. هدایت الکتریکی آب آبیاری 4.8 دسی زیمنس بر متر بود. مقایسه میانگین ها نشان داد که GABA توام با تنش شدید بیشترین عملکرد اسانس (3.07 کیلوگرم در هکتار) را به خود اختصاص داد. در گیاهان تیمار شده با GABA در تنش شدید شاخص برداشت اسانس به ترتیب افزایش 60 و 58 درصدی نسبت به گیاهان تیمار شده با W و NS نشان داد. بیشترین و کمترین شاخص برداشت کاپیتول با 81/70% و 23/28% به ترتیب از ترکیب تیماری GB و بدون تنش و W همراه با تنش شدید بدست آمد. SA، GB و GABA باعث افزایش عملکرد کاپیتول در تنش شدید در مقایسه با تنش متوسط شدند. تنش شدید باعث افزایش معنی دار محتوای اسانس از 0.66% به 1.13%، کاهش 35 درصدی شاخص برداشت بذر نسبت به تیمار شاهد و کاهش معنی دار عملکرد بیوماس نسبت به تنش متوسط شد. MJ و SA در مقایسه با NS، عملکرد بذر را در تنش متوسط افزایش دادند.
  کلیدواژگان: عملکرد کمی، رژیم های آبیاری، محتوای اسانس، متیل جاسمونات
 • روزبه فرهودی*، عادل مدحج صفحات 510-526
  به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه و اسانس، ویژگی آنتی اکسیدانی اسانس و میزان تجمع اسمولیت های سازگار در برگ دو اکوتیپ سیاهدانه (Nigella sativa L.)، این تحقیق در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. چهار سطح آبیاری براساس 90، 80، 70 و 60 درصد ظرفیت زراعی مزرعه در کرت اصلی و اکوتیپ های کاشمر و شهرضا به عنوان کرت فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی ملایم، متوسط و شدید به ترتیب عملکرد دانه سیاهدانه توده کاشمر را 2.4، 20.2 و 40.1 درصد و عملکرد دانه توده شهرضا را 6.2، 38.1 و 63 درصد در مقایسه با شرایط نرمال کاهش داد. کاهش عملکرد دانه در شرایط تنش شدید به دلیل کاهش معنی دار تعداد کپسول و دانه در کپسول بود. عملکرد اسانس توده های کاشمر و شهرضا در شرایط تنش خشکی شدید نسبت به شاهد به ترتیب 18% و 54% کاهش یافت. البته توده کاشمر دارای میزان کربوهیدرات و پرولین بیشتری در شرایط تنش نسبت به توده شهرضا بود. این ویژگی باعث شد که توده کاشمر از محتوی نسبی آب بیشتر و شیب تغییرات عملکرد دانه و عملکرد اسانس کمتری نسبت به توده شهرضا برخوردار باشد. در شرایط شاهد و تنش خشکی شدید به ترتیب 85% و 93% اجزای تشکیل دهنده اسانس توده کاشمر و 82% و 93% اجزای اسانس توده شهرضا شناسایی شد. تنش خشکی موجب افزایش درصد اسانس در هر دو توده شد و اسانس توده کاشمر خاصیت آنتی اکسیدانی بیشتری داشت. به طور کلی در شرایط تنش ملایم به دلیل افزایش درصد اسانس و عدم کاهش معنی دار عملکرد دانه، بیشترین عملکرد اسانس هر دو توده بدست آمد. از این رو به نظر می رسد اعمال تنش ملایم کنترل شده باعث بهبود ویژگی های کیفی سیاهدانه بدون اثر بر عملکرد کمی آن می شود.
  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، پارا - سیمن، درصد اسانس، محتوی نسبی آب
 • شمایل تاجمیرعالی، محبوبه سترکی*، زهرا هوشمندی صفحات 527-534
  با توجه به نقش التهاب و درد در تاخیر در درمان بیماری ها و ایجاد عوارض جانبی توسط داروهای شیمیایی و با توجه به خاصیت گیاه مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge) در طب سنتی، این تحقیق با هدف بررسی اثر ضددردی و ضدالتهابی اسانس مرزه بختیاری انجام شد. در این مطالعه 80 سر موش کوچک نر نژاد NMRI به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند که گروه اول شامل گروه کنترل بود. به گروه های 2 تا 4 به ترتیب اسانس مرزه بختیاری در دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم و به گروه 5 ایندومتاسین با دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت i.p. تزریق شد. در تست التهاب نیز به گروه های 2 تا 4، دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم اسانس مرزه بختیاری و به گروه 5 دگزامتازون با دوز 2 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت i.p. تزریق شد. سپس اثر ضد دردی اسانس گیاه مرزه بختیاری به کمک تست اسید استیک و اثر ضد التهابی به کمک تست گزیلن تعیین گردید. دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم اسانس گیاه و گروه دریافت کننده ایندومتاسین نسبت به گروه کنترل منجر به کاهش معنی دار درد از لحاظ آماری شدند و گروه دریافت کننده دوز 100 میلی گرم بر کیلوگرم اسانس مرزه اثرات ضددردی بیشتری داشت (P<0.001***). در تست گزیلن نیز میزان التهاب در گروه های دریافت کننده اسانس با دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم و گروه دریافت کننده دگزامتازون به طور معنی داری از لحاظ آماری نسبت به گروه کاهش نشان داد. با توجه به یافته های بدست آمده، اسانس مرزه بختیاری در کاهش التهاب و درد موثر است.
  کلیدواژگان: ضد التهاب، ضد درد، اسانس، مرزه بختیاری (Satureja bachtiarica Bunge)، موش کوچک آزمایشگاهی نر
|
 • M. Mazloom, S. Naderinezhad *, F. Vahedian, F. Haghiralsadat, F. Daneshmand Pages 359-379
  Essential Oils (EO) are highly volatile compounds. Encapsulation of EO into the nano-carrier leads to reduced EO volatility and oxidation, as well as increased therapeutic efficiency. The aim of this study was to synthesize a biocompatible nano-niosome containing Mentha piperita L. and Mentha pulegium L. EO and develop herbal-medicine system with suitable encapsulation efficiency. Hence, the amount and type of surfactant and also the amount of phospholipid were investigated in various niosomal formulations. Furthermore, the optimized formulation was introduced in terms of EO loading efficiency by investigating the acidity effect of hydrating buffer at 7.4 (neutral), 5.0 (acidic) and 9.0 (alkaline) pH. In addition, the EO release kinetic from the system was investigated in physiological conditions of normal (pH= 7.4, Temperature 37°C) and cancerous cells (pH= 5.4, temperature 42°C). Various niosomal formulations were prepared using thin-film method and the particle’s size, morphology, zeta potential and chemical interactions were characterized. Then, antioxidant activity of nanoparticles was evaluated by DPPH radical-scavenging assay. Results of the present study showed that the niosomal formulation containing soy phosphatidyl cholin, cholesterol, and tween-60 loaded with mint or Mentha pulegium EO (0.5 mg/mL),hydrated with PBS at pH= 9, had the highest loading efficiency. The EO loading efficiency for mint and Mentha pulegium was 61.36% and 74.31%, respectively. The investigation of morphology, size, and zeta showed particles to be spherical with the size less than 80 nm and anionic surface charge. EO release in acidic condition of cancerous cells and 42°C temperature was more than physiological conditions of normal cells, representing the sensitivity of synthesized formulation to pH and temperature. The FTIR analysis results showed that no interaction occurred between EO and noisome and the loading of EO into the niosomes did not make any changes in chemical nature of EO. In addition, the antioxidant activity of EO was very well preserved during the encapsulation.
  Keywords: Niosome, Lamiaceae, antioxidants activity, controlled-release, cancer, thermo, pH sensitive
 • E. Taghian, N. Saidi, F. Sefidkon, H. Saderi, I. Rasooli, R. Mohammad Salehi, P. Owlia * Pages 380-390
  Treatment of Staphylococcus aureus (S. aureus) infection is a problematic subject in the world. The aim of this study was an evaluation of the antimicrobial effect of four species of Satureja essential oils on biofilm formation and hemolysin production in S. aureus. MIC of Satureja essential oils (Satureja khuzistanica Jamzad, Satureja bachtiarica Bunge, Satureja rechingeri Jamzad, Satureja mutica Fisch. & C. A. Mey.) were determined by micro dilution broth method against standard strains of S. aureus ATCC 29213(MSSA) & ATCC 33591(MRSA). Sub- MICs of Satureja essential oils were used to assay biofilm formation and hemolysin production. The results showed that all essential oils had antimicrobial effect against standard strains of S. aureus. In the presence of sub- MICs of essential oils, biofilm formation and hemolysin production were significantly reduced. The results show the potent antimicrobial effects of Saturejaessential oils against S. aureus and more study is recommended to use it in controlling S. aureus infections.
  Keywords: Antimicrobial activities, Staphylococcus aureus, Satureja
 • M. Bonyadian *, T. Rozkhosh, H. Moshtaghi Pages 391-400
  Listeria monocytogenes is known as one of the bacteria transmitted by food, especially dairy products. Recently, the demand for replacing chemical preservatives with natural compounds has increased. The aim of this study was to investigate the antibacterial effects of Echinophora platyloba DC. extracts on Listeria monocytogenes in broth medium and milk. The standard method of microdilution was used to determine the minimum inhibitory concentration and the minimum bactericidal concentration of aqueous and ethanol extracts of Echinophora platyloba on tested bacteria. The results showed that the minimum inhibitory concentrations of aqueous and ethanol extracts, were 50 and 70 mg/ml respectively and the minimum bactericidal concentrations for these extracts, were 70 and 100 mg/ml respectively. Based on the results, both aqueous and ethanol extracts showed acceptable anti listeria effects at 4ºC and 25ºC in milk compared to the control group (P
  Keywords: Listeria monocytogenes, extract, Echinophora platyloba DC, milk
 • S. Atashak * Pages 401-411
  This study was conducted to determine the effect of short-term Ginkgo biloba L. on total antioxidant capacity (TAC) and malondialdehyde (MDA) after an aerobic exercise in inactive women. In a quasi-experimental study, twenty-four non-athlete women were allocated into a supplement (120mg/day Ginkgo biloba for 21 days) and placebo groups (120mg/day dextrose for 21 days). All the subjects participated in aerobic exercise protocol with 75% VO2 max on the treadmill for 30 minutes in pre and after supplementation. Venous blood samples were collected to assess the capacity of the TAC and MDA in four phases; 1) at the baseline 2) immediately after exercise test 3) after supplementation and 4) after supplementation and the second exercise test. Dates were analyzed by repeated measure ANOVA and LSD post-hoc test at α≤0.05. The results showed that MDA concentration increased, but TAC decreased significantly after aerobic exercise (P
  Keywords: Ginkgo biloba L, aerobic exercise, inactive women, total antioxidant capacity, malondialdehyde
 • Kh. Ahmadi, H. Omidi * Pages 412-429
  Drought stress affects the morphology, physiology, and biochemistry of plants and will have major effects on agricultural production. This study was conducted to evaluate the effect of drought on some physiological and grain yield properties of Balangu populations (Lallemantia royleana Benth.), in the Research Station of Shahed University. This study was conducted in a split-plot design based on randomized complete block design (RCBD) with three replications during 2014-2015. The experimental factors consisted of three different levels of drought stress at the flowering stage as main factors (applying soil water potential of -0.5, -6.5 and -9.5 atm), and Balangu populations including one population from Kurdistan and four populations from Esfahan province (Esfahan3, Esfahan5, Esfahan6, Esfahann) were considered as subplots. The traits studied included grain yield, one thousand seed weight, photosynthetic pigments content, proline content, total phenol content, membrane stability index (MDA), and peroxidase activity. According to the results, drought stress had significant effects on all traits except chlorophyll b content and chlorophyll a/b ratio. Population and its interactions showed a significant effect with all traits except anthocyanin content. Drought caused to the reduced content of photosynthetic pigments, membrane stability index, thousand grain weight and grain yield. With increasing drought stress, the lipid peroxidation enzymatic activity and non-enzymatic antioxidants such as phenolic content, carotenoids content, anthocyanins content, and proline content of tissue increased to induce drought tolerance. The highest grain yield with the mean of (312.77 kg/ha) and the highest phenolic content with an average of (14.02 mg/g FW) were recorded for the Esfahan3 population under relatively severe stress.
  Keywords: Peroxidase, prolin, membrane stability index, grian yield, MDA
 • M.S. Hosseini, S. Mohammadi *, A.R. Eftekhariyan Jahromi Pages 430-442
  Mold decay is one of the most important diseases after harvesting citrus fruits, produced by Pencillium italicum fungi. It annually causes high amount of losses in citrus products. The essential oil of coca bush, Francoeuria undulata (L.) Lack, has high antibacterial properties on microorganisms. Therefore, in two separate experiments, the effect of various concentrations of essential oils (four levels including 0, 400, 800 and 1600) on inducing resistance of orange's fruit was evaluated against blue mold (two levels: without pathogen and with pathogen) via studying the defense enzymes. The present study was conducted as factorial based on completely randomized design with three replications. In second experiment, the effect of essential oil on pathogen control was studied at concentrations of 0, 400, 800, and 1600 in a completely randomized design. Results of analysis of variance showed that the interaction of concentration×pathogen at 48 and 96- hour time periods was significant on three enzymes including catalase, peroxidase and phenol. Also, the results of analysis of variance showed that the effect of coca bush essential oil concentration on inhibitory of pathogen growth on fruit was significant. The interaction of pathogen× plant type showed that the highest content of phenol, peroxidase and catalase was associated with control treatments, while high phenol content was observed in pathogenic treatments with coca bush. The interaction of presence and absence of pathogen×concentration showed that the highest phenol content was obserevd in control treatments at 0 and 800 ppm concentrations. Peroxidase content was high in healthy treatments, while there was no difference among various treatments in terms of catalase content. The interaction of plant type×essential oil concentration showed that there was no significant difference among various treatments in terms of phenol, peroxidase and catalase content.
  Keywords: Resistance, coca bush (Francoeuria undulata (L.) Lack), essential oil, Pencillium italicum
 • A. Oftadeh Fadafan *, M.H. Aminifard Pages 443-456
  Saffron (Crocus sativus L.) is one of the most important and precious medicinal plants in the world. In order to investigate the effects of different of municipal waste vermicompost on vegetative and reproductive characteristics of leaf and corm of saffron, an experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station, University of Birjand during the growing season of 2015. The treatments included four levels of municipal waste vermicompost (0, 5, 10 and 15 t.ha-1). Results showed that municipal waste vermicompost in the second year improved the reproductive characteristics so that the highest flower yield was obtained from 10 t.ha-1 municipal waste vermicompost (22.5g.m-2) and the highest dry stigma yield was obtained from 5 t.ha-1 municipal waste vermicompost (0.44g.m-2). The highest average leaf number (8.36), average fresh weight and dry weight of leaf (0.33 and 0.099 g, respectively) were obtained in plants treated with 15 t.ha-1 municipal waste vermicompost and the highest leaf length (249.3 mm) was obtained at 10 t.ha-1. Application of this organic fertilizer could have a significant effect on chlorophyll a and total chlorophyll content and SPAD. The highest photosynthetic pigments were obtained from application of 10 t.ha-1 municipal waste vermicompost. The characteristics of the corm including the number of cormel, fresh and dry weight of cormel and number of cormel buds were affected by municipal waste vermicompost treatment. The highest number of cormel was obtained from plants treated with 10 t.ha-1. Also results showed that treatment of 5 t.ha-1 of municipal waste vermicompost had the greatest effect on fresh and dry weight of cormel. This treatment improved the number of cormel (33/1) as compared with control (5). Thus, results showed that municipal waste vermicompost had strong impact on vegetative and reproductive characteristics of saffron.
  Keywords: Organic fertilizer, chlorophyll, carotenoid, performance
 • F. Zare Mehrjerdi *, S. Niknazar, A. Shahrokhi Racini Pages 457-465
  Lead intoxication impairs oxidant/antioxidant balance that can be partially responsible for the toxic effects of lead in the various organs of body especially cardiovascular system. On the other hand, carvacrol, as major component of thyme plant, has a variety of properties including antioxidant ones. The main objective of this study was to investigate the effects of carvacrol on blood pressure and some blood parameters in lead-poisoned rats. In this study, 40 male Wistar rats were randomly divided into five groups. The first group was control, the second group was poisoned with lead, and three lead poisoned groups receiving carvacrol at doses of 25, 50 and 100 mg/kg/daily. The blood pressure was monitored weekly by tail plethysmography coupled to a computer system. At the end of experiment, blood samples were obtained to assess some hematological parameters (RBC, Hb, Hct, and WBC). The mean blood pressure in lead exposed group was significantly higher than that of control group from the 21st day of the study. Carvacrol caused a decrease in hypertension in the lead poisoned rats. This deceasing was consistent throughout the experiment. Some blood parameters (RBC, Hb, Hct, and WBC) were decreased in lead exposed rats. These changes were prevented in the lead groups receiving carvacrol. According to the result of this study, it may be concluded that carvacrol could improve some lead induced changes in the cardiovascular system.
  Keywords: Lead acetate, carvacrol, blood pressure, biochemical evaluation of blood cells
 • Sh. Saeidian *, Y. Valizadeh, Z. Amaki Pages 466-477
  Due to the medicinal properties, the root of sage (Salvia officinalis L.) has been used from a very distant past. In the present study, the homogenate of sage and the sage treated with chitosan was extracted after drying using 96% ethanol. Then, ethanol solvent was removed from the extract using rotary equipment. To do this research, 60 adult male white Wistar rats were used. The rats were divided into six groups of 10. The oral extract of sage and the sage treated with chitosan was used at a dose of 200 mg/kg. In addition, a dose of 50 mg/kg of isoniazid was used as gavage to induce oxidative effect. The DPPH method was also used with the help of 1,2-diphenyl 1-picyril hydrazine to compare the antioxidant effects of sage and the sage treated with chitosan. The use of alcoholic extract of Salvia sp. led to reduced triglyceride, cholesterol, LDL and ALP as well as increased HDL levels. In addition, the extract of sage treated with chitosan led to decreased LDL, ALT and increased HDL levels. Therefore, according to the results, it was concluded that the beneficial effects of the factors evaluated were significant. Also, the DPPH test results showed that antioxidant effects of alcoholic extract of the sage treated with chitosan was much higher and more effective than sage, indicating the positive effect of chitosan treatment on the amount of sage antioxidants. The results of this study confirmed the undesirable effects of isoniazide on the cells of body.
  Keywords: Sage (Salvia officinalis L.), chitosan, serum biochemical parameters, wistar rat, DPPH
 • Z. Nasiri, A.R. Farokhzad *, M. Fattahi Pages 478-491
  In this study, 19 wild-grown populations of Prangos (P. acaulic, P. ferulacea, P. uloptera andP. asperula) from North-West of Iran were collected and total phenol and flavonoid content, antioxidant activity, chlorophyll a and b, total carotenoid and essential oil content were evaluated. According to the results, the highest total phenol content (12.5 mg GAE/g DW) was recorded in the population of Ghoshchi from P. uloptera collected from West Azarbaijan province and the lowest content (4.18 mg GAE/g DW) was observed in Showt population (P. Ferulacea), collected from Showt, West Azarbaijan. The highest (5.51mg/g DW) and lowest (1.2 mg/g DW) amount of total flavonoid content recorded in the population of Baneh from Kurdistan province (P. Ferulacea) and Naghadeh population of West Azarbaijan (P. asperula), respectively. In addition, the highest level of chlorophyll a (0.41 mg/g DW) and b (0.69 mg/g DW) was recorded in the population of Showt3 (P. uloptera), located in West Azarbaijan province, and the highest level of carotenoid (61.36 mg/g DW) was observed in Saqqez population (P. ferulacea) from Kurdistan province. The highest antioxidant activity (77.08 %) was obtained in the Showt population (P. Ferulacea). The highest percentage of essential oil was observed in the population of Maku (P. acaulic) and Showt2 (P. ferulacea) collected from West Azarbaijan province. According to the results of cluster and factor analysis, there were high phytochemical variations in different populations collected from different regions of the North-West of Iran, which can be used in breeding programs of this plant.
  Keywords: essential oil, phytochemical diversity, antioxidant activity, flavonoid, DPPH
 • F. Masoudi Sadaghiani, M. Amini Dehaghi *, A.R. Pirzad, M.H. Fotokian Pages 492-509
  In order to evaluate the effects of foliar application of osmolytes on the quantitative and qualitative yield of German chamomile (Chamomilla recutita L.) in drought stress conditions, a split-plot experiment was conducted based on randomized complete block design with three replications at Research Center of Medicinal Plants, Shahed University. The treatments included irrigation as the main factor in three levels [(irrigation after 50 (without stress), 100 (moderate stress) and 150 mm evaporation from the class A pan (severe stress)] and foliar application of osmolytes as sub-plots in seven levels [(without Spraying (NS), distilled water (W), methyl jasmonate (MJ= 75mM), salicylic acid (SA= 2mM), humic acid (HA= 2.5lit/1000), glycine betaine (GB= 5mM), and g- aminobutyric acid (GABA= 50mM). The electrical conductivity of the irrigation water was 4.8 dS/m. Mean comparisons showed that GABA combined with severe stress had the highest essential oil yield (3.7 kg ha-1). In plants treated with GABA under severe stress, essential oil harvest index was increased by 60 and 58%, respectively, compared to W and NS treatments. The highest and lowest capitol harvest index with 70.81% and 23.28% were respectively obtained from GB combined without stress and W with severe stress. SA, GB, and GABA increased the capitol yield in severe stress compared with the moderate stress. Severe stress caused a significant increase in essential oil content from 0.66 to 1.13%, a 35% reduction in seed harvest index compared to control treatment, and a significant reduction in biomass yield rather than moderate stress. MJ and SA increased seed yield compared with NS in moderate stress.
  Keywords: Quantitative yield, irrigation regimes, essential oil content, methyl jasmonate
 • R. Farhoudi *, Adel Modhej Pages 510-526
  In order to investigate the effect of drought stress on grain and essential oil yield, antioxidant properties of essential oil, and accumulation of conformal osmolites in the leaves of two Nigella sativa L., this research was conducted at the research farm of Islamic Azad University, Shoushtar Branch during 2016-2017. The experiment was a split plot based on randomized complete block design with four replications. The main plot included four levels of irrigation including optimal irrigation, mild, moderate and severe stress (based on irrigation under 90, 80, 70 and 60% soil field capacity, respectively), and ecotypes of Kashmar and Shahreza were considered as subplots. Results indicated that the grain yield of Kashmar ecotype was reduced 2.4%, 20.2% and 40.1% under mild, moderate and sever stress compared to optimum conditions, respectively. The grain yield of Shahreza ecotype was reduced 6.2%, 38.1% and 63%, respectively. Reduction of grain yield under severe stress conditions was due to a significant decrease in the number of capsules and seeds per capsule. Essential oil yield of Kashmar and Shahreza ecotypes decreased by 18% and 54% in severe drought stress conditions, respectively. Kashmar ecotype had higher levels of carbohydrate and proline than those of Shahraza under stress conditions. This property caused the Kashmar ecotype to have more relative water content and lower slope change of grain yield and essential oil yield as compared with Shahreza. In normal conditions and severe drought stress, 85% and 93% of essential oil components of Kashmar and 82% and 93% essential oil components of Shahreza ecotype were identified, respectively. Drought stress increased the percentage of essential oil in both ecotypes and the essential oil of Kashmar contained more antioxidant. In general, under mild stress conditions, the highest essential oil yield was obtained due to an increase in essential oil content and no significant reduction in grain yield. Thus, it seems that the application of mild controlled stress improves the quality of Nigella sativa without affecting its quantitative performance.
  Keywords: antioxidant, ?-cymene, essential oil content, relative water content
 • Sh. Tajmirali, Mahbubeh Setorki *, Z. Hooshmandi Pages 527-534
  Given the role of inflammation and pain, causing delayed diseases recovery, as well as the side effects of chemical drugs and traditional uses of Satureja bachtiarica Bunge, this study was aimed to evaluate the analgesic and anti-inflammatory effects of S. bachtiarica essential oil. In this experimental study, analgesic and anti-inflammatory effects of S. bachtiarica essential oil were evaluated using acetic acid and xylene tests. In each test, male NMRI mice were randomly divided into five groups including control (normal saline, IP), positive control (indomethacin at a dose of 10 mg/kg/dexamethasone at a dose of 2mg/kg, IP) and intervention groups (Satureja bachtiarica essential oil at doses of 50, 75 and 100 mg/kg, IP). The collected data were analyzed using SPSS software. According to the results, S. bachtiarica essential oil at doses of 25, 50 and 100 mg/kg and indomethacin caused significant analgesic effects compared to the control group (P
  Keywords: Anti-inflammatory, nociceptive, essential oil, Satureja bachtiarica Bunge, male mice