فهرست مطالب

مطالعات دانش شناسی - پیاپی 12 (پاییز 1396)
 • پیاپی 12 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صفحات 1-26
  : هدف از انجام این پژوهش، نقش داده کاوی بر عملکرد سازمانی مدیر کتابخانه های دانشگاه های تهران با رویکرد مدیریت دانش است.
  روش پژوهش پیمایشی-تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای اس. پی. اس. اس. و آموس استفاده شده است. جامعه پژوهش، شامل مدیر کتابخانه مرکزی و کتابخانه های اقماری دانشگاه های دولتی شهر تهران است که درمجموع، 213 کتابخانه مرکزی و اقماری و به همین تعداد مدیر شناسایی و براساس فرمول کوکران، نمونه پژوهش، 137 مدیر می شود. باتوجه به نرمال بودن توزیع داده ها، از آزمون پارامتری آزمون تی تک نمونه ای/تک گروهی برای بررسی سه فرضیه اول (وضعیت مدیریت دانش، عملکرد سازمانی و به کارگیری داده کاوی) استفاده می شود. فرضیه های مدل مفهومی پژوهش نیز براساس معادلات ساختاری تحلیل می شوند.
  یافته های پژوهش، حاکی از آن است که از شش فرضیه پژوهش، تنها دو فرضیه تایید شد. هیچ یک از فرضیه های مربوط به مدل مفهومی پژوهش که فرضیه های اصلی تر پژوهش هستند، تایید نشدند.
  کلیدواژگان: داده کاوی، عملکرد سازمانی، مدیریت دانش، مدیر کتابخانه، دانشگاه های دولتی شهر تهران
 • سمیه جعفری باقی آبادی *، محمدحسن زاده صفحات 27-48
  : شناسایی اهداف مرتبط با کتابخانه عمومی در سند چشم انداز و برنامه های پنجم و ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی کشور، سند نقشه جامع علمی کشور، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش.
  این پژوهش از نوع توصیفی به روش اسنادی و تحلیل محتوای قیاسی بر اساس 12 رسالت کتابخانه عمومی از منظر ایفلا در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مانند سند چشم انداز، برنامه های پنجم و ششم توسعه، سند اقتصاد مقاومتی، سند نقشه جامع علمی کشور، سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش انجام شده است.
  بررسی اسناد از یک سو نشان می دهد که در برخی از بندهای مرتبط با اهداف و رسالت کتابخانه عمومی، به طور مستقیم به کتابخانه-های عمومی اشاره نشده این در حالی است که در حال حاضر برخی از آن بندها توسط کتابخانه های عمومی پیگیری و اجرا می شوند. از سوی دیگر با توجه به رسالت کتابخانه عمومی، می توان در اسناد بالادستی بندهایی را در ارتباط با اهداف و ماموریت های کتابخانه عمومی شناسایی کرده و اقدامات لازم در جهت عملیاتی شدن آن بندها توسط کتابخانه های عمومی طراحی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: کتابخانه (های) عمومی، اهداف کتابخانه (های) عمومی، رسالت کتابخانه عمومی، سند چشم انداز
 • صلاح سلیمیان *، کیومرث شهبازی صفحات 49-78
  هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر استفاده از اینترنت در میان دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه های غرب و شمال غرب ایران (ارومیه، کردستان، رازی کرمانشاه و بوعلی همدان) است. نمونه مورد بررسی 609 دانشجو در این دو مقطع تحصیلی بود که داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده است. ضمنا از همه گروه های تحصیلات تکمیلی شامل گروه علوم انسانی، گروه علوم پایه، گروه فنی و مهندسی و گروه کشاورزی در نمونه گیری استفاده شده است. در این پژوهش از روش های رگرسیون خطی، رگرسیون لاجیت و روش پروبیت با استفاده از نرم-افزار SPSS، برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شده است. در ضمن ضریب آلفای کرونباخ که پایایی پرسشنامه را ارزیابی می کند، در این تحقیق 87/. بود که نشان از پایایی قابل قبولی برای این پرسشنامه دارد. نتایج این پژوهش بیانگر تاثیر منفی دانشگاه بر استفاده از اینترنت و تاثیر مثبت گروه تحصیلی، ترم تحصیلی، وضعیت اشتغال و منابع اطلاعاتی بر استفاده از اینترنت است. هم چنین آزمون هاسمر- لمشو تایید کننده مدل ارائه شده است. در نهایت پیشنهاد می گردد مدیریت دانشگاه ها، سیاست ها و خط مشی های روشن و عملی را جهت دسترسی و استفاده از اینترنت فراهم نموده و پایگاه های اطلاعاتی تخصصی طراحی و در جهت عملیاتی شدن آن تلاش نماید تا زمینه های توسعه علمی و از آن طریق توسعه اقتصادی و غیره فراهم گردد.
  کلیدواژگان: اینترنت، لاجیت، پروبیت، هاسمر، لمشو
 • مهدی علیپور حافظی *، مهتا باصفا، فهیمه باب الحوائجی صفحات 79-108
  هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مهارت های فنی کتابداران دیجیتال کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بود. در این پژوهش از رویکرد کمی با روش پیمایشی، توصیفی استفاده شد. جامعه آماری آن 108 نفر از کتابداران دیجیتال کتابخانه های مرکزی 14 دانشگاه دولتی شهر تهران بود که از بین بیش از 200 نفر از کتابداران شناسائی و به روش سرشماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته بود. روایی ابزار، صوری و محتوایی، براساس نظرات متخصصان کتابخانه های دیجیتالی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 883/0 مورد تایید قرار گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون کلموگروف-اسمیرنوف و آزمون t تک نمونه و t گروه های مستقل انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد بیشترین میانگین ها در سخت افزار، مهارت کار با انواع پرینترها (44/3)، در نرم افزار، عامل مهارت در تبدیل فرمت فایل ها (89/3)، در اینترنت و شبکه، عامل توانایی در بهره گیری از اینترانت (91/3)، در مجموعه سازی، عامل توانایی در نحوه دانلود منابع و استفاده از دانلود منیجر (77/3)، در پردازش اطلاعات دیجیتالی، عامل بهره گیری از نظام های رده بندی (48/3)، در خدمات دیجیتالی، عامل توانائی در ارائه خدمات بازیابی تعاملی (80/3) و در حفاظت و نگهداری، عامل توانائی در انجام پشتیبان گیری (21/3) است. نتایج پژوهش نشان داد درهیچ یک از دانشگاه های موردبررسی مهارت های فنی کتابداران دیجیتال دانشگاه های دولتی شهر تهران، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
  کلیدواژگان: مهارت، مهارت های فنی، مهارت های کتابداران، دیجیتال، مهارت های فنی، کتابداران دیجیتال
 • لیلا جباری * صفحات 109-129
  هدف
  در این تحقیق، سنجش کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی و شناسایی مولفه های خدمت نیازمند ارتقاء هدف پژوهش است.
  روش
  پژوهش پیمایشی با مدل لیب کوال بوده و داده ها با پرسش نامه گردآمده است. شکاف بین حداقل انتظارات و نیز حداکثر انتظارات با سطح دریافت کاربران و معناداری تفاوت بین این سطوح تحلیل شده است. اطلاعات پژوهش از نمونه 100 نفری جامعه ی کاربران گردآمده است.
  یافته ها
  خدمت دریافتی کاربران در همه مولفه های اثر خدمت، کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان مکان جامعه پژوهش پایین تر از حداقل انتظار بوده و کاربران ناراضی بوده اند. حداقل انتظار بیشتری برای بهبود اثر خدمت نسبت به دو مولفه دیگر وجود دارد. کمترین دریافت خدمت و بیشترین نارضایتی سطح دریافت در مولفه کتابخانه به عنوان مکان بوده است. بیشترین نارضایتی سطح حداکثر انتظار به ترتیب در مولفه های کتابخانه به عنوان مکان و کنترل اطلاعات است.
  اصالت اثر: اولین ارزیابی عملکرد، همگامی با جامعه ی، توجیه اقتصادی، رضایت کاربر، و مشتری مداری ارزش پژوهش حاضر است.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت خدمات، کتابخانه های دانشگاهی، لیب کوآل، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران
 • تکتم عین الهی * صفحات 131-157
  در دنیای معاصر، آزادی اطلاعات به عنوان لازمه دموکراسی شناخته شده و اکسیژن مردم سالاری لقب گرفته است. تجربه نشان داده است که حق دسترسی افراد به اطلاعات، به تنوع بیان های رسانه ای منجر شده، امکان بررسی صحت اخبار و اطلاعاتی را که به مردم ارائه می شوند افزایش می دهد. بنابراین، آشنایی اصحاب رسانه با محتوا و ساز و کارهای اعمال حق دسترسی به اطلاعات امری ضروری است. از این رو، آینده پژوهی به عنوان دانشی نوظهور خواهد توانست متخصصان حوزه رسانه و نویسندگان مطبوعات را یاری نمایدتا ضمن مشخص نمودن موانع اصلی آزادی اطلاعات، سازوکارهای عملی بسط و گسترش آن را ترسیم نمایند. در این مقاله، با توجه به روندهای آزادی اطلاعات در کشور، با رویکرد آینده پژوهانه و به روش سناریو نویسی، آینده های مواجهه آزادی اطلاعات در مطبوعات ایران مورد تحلیل قرار می گیرند. سئوال اصلی این پژوهش، بررسی آینده های متصور برای آزادی اطلاعات در مطبوعات است. تحقیق مورد نظر،ترکیبی- اکتشافی است و داده های این مطالعه به روش تحلیل محتوا و پیمایش جمع آوری و تحلیل شده اند. جامعه آماری پژوهش، شامل فعالان در حوزه آزادی اطلاعات و رسانه است. حجم نمونه آماری تحقیق مورد نظر 65 نفراست که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. در این تحقیق به تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، سیاسی و فناوری بر روند آزادی اطلاعات پرداخته شده است. با توجه به این عوامل و بررسی شاخص های مربوط به هریک، چهار سناریو برای آزادی اطلاعات در مطبوعات ایران طراحی شده است.
  کلیدواژگان: مطبوعات، اطلاعات، آزادی اطلاعات و حق دسترسی، آینده پژوهی، سناریوسازی
|
 • Pages 1-26
  Purpose
  The purpose of this research is to investigate the role of data mining on the organizational performance of Tehran University libraries with knowledge management approach.
  Methodology
  The research method is analytic-analytical. To analyze data from SP.S.S. And amos have been used. The research community includes the director of the central library and satellite libraries of the state universities of Tehran. In total, 213 central and satellite libraries and the same number of managers are identified and based on the Cochran formula, a sample of 137 managers. Regarding the normal distribution of data, the parametric test of tectonuclear / single-test test is used to examine the first three hypotheses (knowledge management status, organizational performance, and data mining utilization). The hypotheses of the conceptual model of research are also analyzed based on structural equations.
  Results
  The findings of the study indicate that only two hypotheses were confirmed by six hypotheses. None of the hypotheses related to the conceptual model of research, which were the main hypotheses of the research, were not confirmed.
  Conclusion
  The results of this study showed that the status of data mining and organizational performance of the manager of the libraries of Tehran's public universities is moderate and knowledge management status is desirable. The use of data mining and knowledge management on organizational performance of the director of public libraries in Tehran's public universities is not affected. The use of data mining on knowledge management from the perspective of the director of these libraries is also not effective.
  Keywords: Data mining, Organizational Performance, Knowledge Management, Library Manager, Tehran University Public Universities
 • Somayyeh Jafari Baghi Abadi *, Mohammad Hasanzadeh Pages 27-48
  Purpose
  To identify the scientific, educational, cultural and social goals of public libraries in the vision document and the fifth and sixth development plan, The general policies of the country's economic strength document, Document of the comprehensive scientific plan of the country, document of the country's cultural engineering plan and the document on the fundamental transformation of education.
  Method
  This descriptive study was conducted by documentary method and analytical content analysis based on 12 missions of the public library from the IFLA in the upstream documents of the Islamic Republic of Iran.
  Findings: The examination of documents on the one hand shows that in some related sections to the goals of public libraries, they are not directly mentioned in public libraries, while some of these sections are pursued and implemented by the public libraries. On the other hand, in view of the goals and characteristics of the public library, it is possible to identify in the upstream documents the sections in relation to the goals and roles of the public library and to design and implement the necessary measures for the operation of these sections by public libraries
  Value: The present research can provide a clear picture of the major educational, cultural and information goals of the country related to public libraries, while also positioning these libraries in the vision document and development plans Aims at identifying and defining new roles for public libraries in fulfilling the diverse educational, cultural and information goals of the country.
  Keywords: Public Libraries, Public Library goals, vision document, Fifth, Sixth Development Plans, mission of public library
 • Salah Salimian *, Kiumars Shahbazi Pages 49-78
  The aim of this paper is to investigate the effective factors on internet use in postgraduate and PhD students in universities of west and northwest of Iran (Uremia, Kurdistan, Razi University of Kermanshah and Bu Ali University of Hamedan). The studied sample includes 609 students in these two educational levels and data has been collected using questionnaire. In addition, all graduate groups including the Department of Humanities, the Department of Basic Sciences, the Department of Engineering, and the Department of Agriculture have been used in sampling. In this study, linear regression, Logit regression and Probit method with SPSS software from analytics have been used. In addition, the Cronbach's alpha coefficient, which evaluates the reliability of the questionnaire, is 0.87 which indicates an acceptable reliability for this questionnaire. The results of this study indicate negative impact of university on internet use and positive effect of educational group, semester, employment status and information sources in the use of internet. Moreover, Hosmer- Lemeshow test confirms the presented model. Finally, it is suggested that university administrations provide clear and practical policies for accessing and using the internet, and designing specialized databases designed to operationalize them so that the fields scientific development, through which economic development and so on.
  Keywords: Internet, Logit, Probit, Hosmer, Lemeshow
 • Mehdi Alipour, Hafezi *, Mahta Basafa, Fahimeh Babalhavaeji Pages 79-108
  The main goal of this study was to Identify Digital Librarian’s Technical skills in Central Libraries of the State Universities in Tehran. In this research, a quantitative approach with descriptive survey method was used. The statistical population included 108 digital librarians of central libraries in 14 Tehran state universities. The data gathering tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the tool was based on the opinions of experts in digital libraries and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha of 0.883. Data analysis was done using descriptive and inferential statistics using Kolmogorov-Smirnov test, independent sample t-test and independent t-test. The findings showed that the highest mean in hardware, the skill of working with printers (3.44), in software, the skill of converting file formats (3.89), on the Internet and network, the ability to use intranet (3.91) ), In compilation, the ability to download resources and use manager download (77/3), digital information processing, factor utilization of classification systems (48/3), digital services, ability to provide interactive retrieval services ( 80.3) and in the protection and maintenance, the ability to backup (21.3). The results showed that technical skills of the digital librarians are not in a desirable mood.
  Keywords: Skill, Technical Skills, Technical Skills of Librarians, Digital Librarians, Technical skills of digital librarians
 • Leila Jabbari * Pages 109-129
  Purpose
  Allameh Tabataba’i University’s Central Library Services quality assessment and identification of Libqual indicators needed for improvement is the research objective.
  Methodology
  Survey research method was applied according to the Libqual model and data were gathered by questionnaire. Users’ expectancies gap between service Minimum and Maximum rank with receipt rank and difference significance among the ranks were analyzed. Data were collected through the 100 member user sample.
  Findings
  Users’ received service for service impact, information control, and library as place was lower than their minimum expectation that showed users dissatisfaction. Amount of users’ Minimum expectation for improvement of service impact was more than two others. Lowest amount of service receipt and highest degree for receipt rank dissatisfaction were identified for library as place indicator. Highest rate of dissatisfaction on Maximum expectation rank was for library as place and information control indicators accordingly.
  Originality: Filling performance assessment gap, harmony with user population, economic justification, user satisfaction, and user orientation are the research benefits and values.
  Keywords: Service quality assessment, Academic Libraries, Libqual, Allameh Tabataba’i University, Tehran
 • Toktam Einolahi * Pages 131-157
  In today’s world, freedom of information has known as a prerequisite of democracy and has titled as a democracy’s oxygen. Experience has indicated that the right of access of people to information, to end up in variety of media’s debates and increases the possibility of investigation of information’s truth to be represented. So, it is necessary that the acquaintance of media’s followers with content and mechanism of enforcement the right of access to information. Therefore, future studies as a novel knowledge can help experts this district until to determine principle obstacle of freedom of information, to trace a practical mechanisms of expansion and amplitude. In this essay, the futures of encounter freedom of information are analyzing in Iran’s media. The original question of this study is, the investigation of conceivable future are in media to freedom of information. This research is an exploratory and data’s of this study have been analyzed and compiled to procedure of analyzing of study includes assiduities are in media and freedom of information’s district. This sample of statistical volume is 65 persons who they have selected by snowball. In this study has discussed about the influence of economic, social, legal, political and technology factors on trends of Freedom of information. In view of this factor and investigation of index of pertaining to each one, four scenarios have been planned for freedom of information in Iran’s press.
  Keywords: Word switch: media, freedom of information, the right of access, future studies, planning scenario