فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 13 (زمستان 1396)
 • پیاپی 13 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی شقاقی *، سعید اسدی، علی شرفی صفحات 1-28
  : هدف این پژوهش مطالعه جایگاه کشورهای خاورمیانه و تعیین کشورهای قدرتمند اطلاعاتی، وابسته و ضعیف آن‏ها براساس چارک تولیدات علمی و همکاری‏های علمی در جغرافیای سیاسی اطلاعات است.
  این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع علم‏سنجی است که با روش‏های اسنادی و تحلیل محتوا انجام شده است. جامعه پژوهش 16 کشور خاورمیانه است که براساس تولیدات علمی و همکاری‏های علمی منطقه‏ای و فرامنطقه‏ای از سال 2008-2017 مورد مطالعه قرارگرفته‏اند. داده‏ها از پایگاه‏های اطلاعاتی اسکوپوس، بانک جهانی و سایت مرکز آمار فلسطین استخراج، و برای تجزیه و تحلیل آن‏ها از نرم‏افزارهای اکسل و اس‏پی‏اس‏اس استفاده شده است.
  کلیدواژگان: جغرافیای سیاسی اطلاعات، علم‏ سنجی، تولیدات علمی، همکاری علمی، کشورهای خاورمیانه
 • عصمت مومنی *، سمیه فرزادی صفحات 29-49
  پیشبرد فعالیت ها، عملکردها و ساختار هر سازمانی به اطلاعات وابسته است. از طرفی، در عصر نوآوری، تبادل اطلاعات با محیط پیرامون، موجب تغییر، تحول و حتی تکامل می شود. پژوهش حاضر با هدف، ترسیم جریان اطلاعات بارگذاری منابع استانداردها در شبکه داخلی کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی و نیز اعتبار سنجی آن، با میزان استفاده از منابع استانداردها انجام شده است. روش پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل سیستم با رویکرد ترکیبی است. و نیز، با رعایت معیار قابلیت اعتماد، دقت علمی پژوهش را تضمین کرده و به عنوان معیاری برای روایی و پایایی پژوهش است. جامعه آماری شامل استانداردهای مورد استفاده در آزمایشگاه و نمونه برابر با هر یک از اجزاء یا عناصر جامعه آماری است. گردآوری اطلاعات با مشاهده روند کاری، سپس، با مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و نیز، مصاحبه با کارشناسان انجام شده است و در نهایت، با استفاده از نرم افزار ویزیو ، نمودارهای جریان اطلاعات ترسیم، سپس، با میزان استفاده از منابع استاندارد ها در شبکه کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی، اعتبار سنجی شده است. یافته ها، فرایند جریان اطلاعات و میزان استفاده از بارگذاری منابع استانداردها را نشان می دهد. در نتیجه، کارکنان آزمایشگاه ها در صورت نیاز به استاندارد، درخواست خود را برای بخش اطلاع رسانی ارسال نموده، سپس، به منظور دسترسی سریع و به موقع نسبت به قرار دادن استاندارد در شبکه داخلی مرکز اقدام می شود.
  کلیدواژگان: جریان اطلاعات، منابع استاندارد، کتابخانه مرکز پژوهش متالورژی رازی
 • لیلا بذرکار، فریبا نظری * صفحات 51-84
  هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رضایتمندی اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان نسبت به کیفیت خدمات با استفاده از الگوی کانو- لایب کوال بود. این پژوهش با روش پیمایشی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد لایب کوال و کانو (1984) و جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان با تعداد 600 نفر بود که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 135 نفر به دست آمد که در نهایت تعداد 97 پرسشنامه جمع آوری گردید. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین حداکثر انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان از نظر بعد تاثیر خدمات و کنترل اطلاعات و کتابخانه به عنوان یک محل و همچنین متغیر کلی کیفیت خدمات شکاف وجود دارد و میانگین حداکثر انتظارات بیشتر از وضعیت موجود استنباط است و در نتیجه در این ابعاد نارضایتی وجود دارد ولی بین حداقل انتظارات و استنباط اعضاء فعال کتابخانه مرکزی استان خوزستان تفاوت و شکافی وجود ندارد. نتایج تحلیل الگوی کانو نشان داد که گویه «کارمندان درک کننده نیازهای شما» و «وجود وب سایتی در کتابخانه» و «وجود منابع الکترونیکی» به ترتیب در اولویت اول تا سوم قرار دارند و گویه «فضای کتابخانه برای یادگیری و مطالعه» در اولویت آخر قرار گرفت.
  کلیدواژگان: رضایتمندی اعضاء کتابخانه، خوزستان، کانو، لایب کوال
 • فاطمه زندیان *، مریم جان محمدی، محمدحسن زاده صفحات 85-106
  پژوهش حاضر به منظور بررسی سبک مدیریت حاکم بر کتابخانه های دانشگاه تهران از دیدگاه مدیران و کارکنان و تبیین رابطه بین سبک رهبری مدیران با خلاقیت آنان انجام گرفت. برای ارزیابی مولفه های مذکور از پژوهش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان و مدیران کتابخانه های وابسته به دانشگاه تهران در شهر تهران بودکه 110 نفر کارمند و 18 نفر مدیر از 23 کتابخانه را شامل می شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. برای تعیین سبک رهبری مدیران از پرسشنامه سبک رهبری لیکرت و از پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ جهت تعیین میزان خلاقیت مدیران استفاده گردید. با استفاده از پرسشنامه سبک رهبری لیکرت هشت شاخص سازمانی مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها،ا حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه مدیران و کارکنان درباره سبک رهبری حاکم بر کتابخانه های دانشگاه تهران بود. مدیران سبک رهبری خود را با توجه به سبک های چهارگانه لیکرت، سبک سه و بسیار نزدیک به سبک چهار( مشارکتی) اعلام نمودند در حالیکه کارکنان سبک رهبری مدیرانشان را سبک سه لیکرت یعنی مشورتی و متمایل به سبک دو(آمرانه- خیرخواهانه) ارزیابی کردند. انجام آزمون کروسکال- والیس تفاوت معنی دار میان سبک های رهبری مدیران در کتابخانه های مختلف را تایید نمود. همچنین میزان ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که میان سبک رهبری مدیران و میزان خلاقیت آنان رابطه معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: مدیران کتابخانه ها، سبک رهبری لیکرت، خلاقیت سازمانی، کارمندان کتابخانه، کتابخانه های دانشگاه تهران
 • علی حسین نورافروز *، پیام حنفی زاده صفحات 107-140
  : فعالیت کتابخانه های دانشگاهی همچون سایر حوزه ها و زمینه های کاری، از فناوری های جدید بسیار اثر پذیرفته اند. بنابراین نیاز هست که در سطح مناسبی از آمادگی الکتروینیکی قرار داشته باشند تا بتوانند خدمات موثری و متناسب با عصر حاضر ارائه نمایند. این پژوهش با هدف توسعه مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی انجام شده است.
  در اجرای این پژوهش در ابتدا با مطالعه عمیق و دقیق ادبیات آمادگی الکترونیکی و همچنین فناوری اطلاعات و ارتباطات در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، شاخصهای مناسب برای آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاهی شناسایی شدند. شاخصها با چندین مرحله پالایش و اصلاح به تعداد 66 شاخص محدود شدند. در مرحله ای دیگر، این شاخصها در سطح بعد و مولفه طبقه بندی شدند. ابزار پرسشنامه نظرات خبرگان برای اهمیت شاخصها و همچنین تعیین اوزان آنها استفاده شد. برای روایی ابزار اندازه گیری از مدل های معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شد.
  این مدل شامل چهار بعد، دوازده مولفه و شصت و چهار شاخص است که بر اساس ادبیات تحقیق و نظرات خبرگان ایجاد شد. این مدل برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی کتابخانه های دانشگاه علامه طباطبایی به عنوان مورد مطالعه اجراء شد و گزارش تحلیلی شکاف دیجیتال در این کتابخانه ها نشان داده شد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، شکاف دیجیتالی، ارزیابی آمادگی الکترونیکی، مدل ارزیابی کتابخانه های دانشگاهی
 • عطیه جعفری نیا، فرنوش عظیمی خبازان *، محمدرضا اباذری صفحات 141-159
  هدف
  هدف کلی این پژوهش تعیین رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و وفاداری کاربران کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) می‏باشد. روش‏ شناسی: این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، کاربران کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه در شهر قم بوده‏اند که با استفاده از فرمول کوکران 264 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده پرسش‏نامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش‏های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
  یافته ‏ها: یافته ‏ها نشان داد که در میان مولفه ‏های مدیریت کیفیت جامع، مولفه «تمرکز بر مشتری» با 37/2 بالاترین میانگین را به خود اختصاص داده است. دیگر مولفه‏ ها به ترتیب «مدیریت فرآیند»، «رهبری در مدیریت» و «مدیریت منابع انسانی» در جایگاه بعدی قرار می‏گیرند. در مولفه‏ های وفاداری کاربران نیز مولفه «وفاداری نگرشی» با میانگین 21/2 بالاتر از مولفه «وفاداری رفتاری» با میانگین 91/1 قرار دارد. نتیجه‏ گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که بین مدیریت کیفیت جامع و وفاداری کاربران در کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین در بین مولفه‏های دو متغیر نیز رابطه مستقیم و قوی وجود دارد که تمرکز بر مشتری نسبت به دیگر مولفه‏های مدیریت کیفیت جامع بیشترین رابطه را با مولفه‏های وفاداری کاربران دارد.
  کلیدواژگان: کتابخانه موسسه آموزش عالی حوزوی معصومیه (خواهران)، مدیریت کیفیت جامع، وفاداری کاربران
|
 • Ali Shaghaghi *, Saeid Asadi, Ali Sharafi Pages 1-28
  Aim: The aim of this research is to study the Middle Eastern countries station and the determination of powerful information, dependent states and buffer states countries, based on scientific production and scientific cooperation in the geopolitics of information.
  Method
  This research is an applied and scientometrics applied objective that has been done by documentary methods and content analysis. The research community is a study of the 16 Middle Eastern countries based on the quartile of scientific production and regional and trans-regional scientific cooperation ,2008-2017. Data is extracted from the scopus, the world bank and the palestine center for statistics databases, and Excel and SPSS software has been used for data analysis.
  Findings: According to the findings, Turkey, Saudi Arabia, Iran and Egypt, respectively, are in the first to fourth States in the Middle Eastern Geopolitics of information, and by allocating more than 75% of the quartile (Q3), the indicators are among the most powerful information countries. The countries of, Israel, Qatar, United Arab Emirates, Jordan, Oman, Kuwait, Iraq, and Palestine respectively, States fifth to twelfth in the Middle Eastern, and make up 25 to 50 percent of the quartile (Q2) indicators of the dependent countries. And the four countries of Lebanon, Bahrain, Yemen and Syria, ranked thirteenth to sixteenths of the Middle Eastern's geopolitics of information, and with 25 percent of the quartile (Q1), the indicators form Middle Eastern buffer states countries. .
  Keywords: Keywords: geopolitics of information, Scientometrics, Scientific Productions, Scientific Cooperation, Middle Eastern Countries
 • a
  Somayeh Farzadi Pages 29-49
  Advancing the activities, functions and structure of each organization to related information. On the other hand, in the era of innovation, the exchange of information with the surrounding environment is caused change, transformation and even evolution. The purpose of this study was to draw up the flow of information on the loading of standard resources in the library network of Razi Metallurgical Research Center as well as its validation with the rate of use of standards resources. The method of the present study is applied and method of analytical system in a hybrid approach. Also, by observing the reliability criterion, the scientific accuracy of the research is guaranteed and it is a criterion for the validity and reliability of the research. The statistical population includes the standards are used in the laboratory and the sample equals each component or element of the statistical community. Data gathering was done by observing the process of work, then, with documentary and library studies as well as expert interviews. Finally, with the help of the software, the information flow diagrams were plotted, then, with the use of standard sources in the network Library of the Razi Metallurgical Research Center is validated. The findings show the process of information flow and the rate of use of the loading of standards resources. As a result, the lab staff sends their request to the information department if required, then, in order to have quick and timely access to the standard placement in the center's internal network.
  Keywords: Information Flow, Standard Resources, the library of the Razi Metallurgical Research Center
 • Leila Bazrkar, Fariba Nazari * Pages 51-84
  Aim: The present study aims to measure the satisfaction of active members of central library of Khouzestan province to the quality of services by using Kano-LibQUAL model.
  Research
  Methodology
  This study has been conducted by survey method, data collection tool was the standard questionnaire of LibQUAL and Kano; and the statistical population consists of all active members of central library of Khozestan province with the total number of 6000. The sample size was 135 based on Cochran formula and finally, 97 questionnaires were gathered. Also the simple random sampling method was used in this study.
  Findings: The findings showed that there are gaps between the maximum expectations and perceptions of active members of central library of Khouzestan province in dimensions of the impact of services, information control, library as a place and the overall quality variable. The average of the maximum of expectations is more than the status quo of perceptions and as a result, there exists dissatisfaction in these dimensions. But there is no gap and difference between the minimum expectations and perceptions of active members of central library of Khouzestan province.
  Conclusion
  the results of Kano model analysis indicated that the items of “employees who understand your needs” and “the existence of a website for the library” and “the existence of electronic resources” are respectively in the top three priorities, the item of “library space for learning and study” was the last priority.
  Keywords: members satisfaction, Kano, LibQUAL model, central library of Khouzestan province, perceptions of active members
 • Fateme Zandian, Maryam Janm Mohammady, Mohammad Hassanzadeh Pages 85-106
  The purpose of this study was to investigate the management style of Tehran University libraries from the viewpoint of managers and staff and to explain the relationship between leadership style of managers and their creativity. A survey research was used to evaluate the components. The statistical population included all the staff and directors of affiliated libraries of Tehran University in Tehran with 110 staff and 18 managers from 23 libraries. Data were collected using a questionnaire. The Leadership Style Questionnaire of Likert was used to determine the leadership style of the managers and the organizational design questionnaire was used to determine the managers' creativity. The eight Likert leadership style questionnaire was used to examine the organizational indicators. The results of the analysis showed that there was a significant difference between the views of managers and staff about the leadership style of the Tehran University libraries. Managers rated their leadership style according to four Likert styles, three styles and very close to quadruple (collaborative) styles, while the leadership style was assessed by their managers in the style of three Likert, namely, Advisory and Stylistic (Dedicative-Benevolent) style . The performance of Kruskal-Wallis test confirmed a significant difference between the leadership styles of managers in different libraries. Also, Pearson correlation coefficient showed that there was no significant relationship between leadership style of managers and their creativity.
  Keywords: Librarian managers, Likert leadership style, Organizational creativity, Library staff, Tehran University libraries
 • Alihosein Noorafrooz *, Payam Hanafizadeh Pages 107-140
  Purpose - Activities of academic libraries, like other institutions, have been greatly influenced by new technologies; then they need to be at the suitable level of e-readiness to act and offer useful services according with present era. In this research, a primary conceptual model was developed for evaluating the e- readiness of academic libraries.
  methodology - documentary research and analytical survey were the methods used in this study. The population was 330 persons of LIS experts and the data was ghaterd by quastionaire with random sampling.
  Findings - the model of evaluating electronic readiness, including 4 dimensions, 12 factors, and 64 indicators, which was developed based on the research literature and expert opinions. The proposed model was launched for evaluating the electronic readiness of the libraries of one of the largest Iranian universities. The analytical report of digital gap is also presented.
  Originality – A literature review revealed that there is no comprehensive model with various dimensions for evaluating electronic readiness of academic libraries and determining their digital gap. Developing such a model is the result of the present study. Determining digital gap through this model makes it possible to discover the reasons of this gap and to plan for developing and enhancing the indicators of electronic readiness in academic libraries.
  Keywords: E, readiness Evaluation, ICT, Academic Libraries, Ditital Gap, Library Assessment Model
 • Atiyeh Jafarinia, Farnoosh Azimi Khabbazan, Mohammad Reza Abazari Pages 141-159
  Purpose
  The purpose of this research is to determine the relationship between total quality management and loyalty of library users of the Hozavi Masoumiyeh Institute of Higher Education.
  Methodology
  The method of this research descriptive research and correlation type. The population includes users of the library of the Masoumiyeh Higher Education Institution in Qom. The questionnaire was analyzed using descriptive-inferential statistics and software SPSS: 22.
  Findings
  The findings indicated that among the components of integrated comprehensive management, the " Customer – based concentration " factor was the second highest with 2.37. Other components are "process management", "leadership" and "human resource management" in the next place. In the components of user loyalty, the "self-esteem" component was 2.21 higher than the "conscious behavior" with an average of 1. 91
  Conclusion
  The results of the research indicate that there is a direct and meaningful relationship between total quality management and user loyalty in the library of the Higher Educational Institution of Masoumiyeh Institute. There is also a direct and strong relationship between the components of the two variables, which focuses on the customer as compared to other components of comprehensive quality management, most closely related to the loyalty components of the users.
  Keywords: Islamic Office of the Islamic Seminary of Qom, Library of the Masoumiyeh Higher Education Institution in Qom, Total quality management, Loyalty of library users