فهرست مطالب

جامعه شناسی آموزش و پرورش - پیاپی 11 (1397)
 • پیاپی 11 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آیت الله کریمی باغملک*، سمیرا قیداری، فروغ ماهی گیر صفحات 1-14
  هدف پژوهش حاضر، پیش بینی رضایت از رابطه براساس اسنادهای ارتباطی و استانداردهای زناشویی در میان زنان متاهل مراکز بهداشت غرب تهران بود. طرح پژوهش حاضر، توصیفی از نوع پیش بینی است. جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی زنان متاهل شهر تهران بود که از این میان، 150 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند-داوطلب انتخاب شدند و به مقیاس ارزیابی رابطه (RAS)، شاخص اسناد ارتباطی (RAM) و پرسشنامه ی استانداردهای روابط خاص (ISRS) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و توسط نرم افزار 25-SPSS تحلیل شدند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که اسنادهای ارتباطی به طور منفی و معنادار و استانداردهای زناشویی به طور مثبت و معناداری با رضایت از رابطه همبسته بودند. تحلیل گرسیون چندگانه نیز نشان داد که تنها اسناد مسئولیت پذیری–سرزنش قادر به پیش بینی منفی و معنادار رضایت از رابطه بود. براساس نتایج، کاهش اسنادهای مسئولیت پذیری–سرزنش در تشکیل ارزیابی بهتر از رابطه ی رمانتیک در بین از اهمیت برخوردار است.
  کلیدواژگان: رضایت از رابطه، اسنادهای ارتباطی، استانداردهای ارتباطی
 • اشرف سادات تاج زاد قهی، ابوطالب سعادتی شامیر* صفحات 15-24
  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خلاقیت هیجانی و خودکارامدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی است.. به این منظور از بین کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در سال تحصیلی 94-95 نمونه ای به حجم 290 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند.برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های خلاقیت هیجانی آوریل (1994) ، پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز (به نقل از بختیاری ، 1375) و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (1961) استفاده شد. نتایج این پژوهش با استفاده از رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین خلاقیت هیجانی و خودکارآمدی با سازگاری فردی و اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد(p<0.001)
  کلیدواژگان: خلاقیت هیجانی، خودکارآمدی، سازگاری فردی و اجتماعی
 • علی اصغر سیفی زاده* صفحات 25-39
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی امکان استفاده از پرسشنامه جدید مدل پنج عامل متغیر زاکرمن (پرسشنامه شخصیت زاکرمن - کوهلمن-آلوئه) در بررسی ارتباط بین شخصیت، افسردگی و احساس همدوستی در یک نمونه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی بوده است. تمام پنج عامل شخصیتی شناسایی شده تا حدودی با افسردگی و حس همدوستی ارتباط داشته اند. به طور خاص، احساس خستگی و خصومت، همراه با اضطراب و فعالیت بیش از حد به طور قابل توجهی با حس همدوستی افراد ارتباط دارد. از سوی دیگر، کاهش احساسات، تمایز و فعالیت بیش از حد و خشونت و روان پریشی و افسردگی بیش از حد به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر حس همدوستی افراد تاثیر می گذارد. نتایج این مطالعه نشان دهنده سودمندی و اعتبار سنجش شخصیت پرسشنامه زاکرمن برای بررسی همبستگی حس همدوستی و افسردگی می باشد.
  کلیدواژگان: جایگزینی پنج عامل مدل شخصیت، افسردگی و حس همدوستی
 • صادق کثیر*، مصطفی حسینی مهر، سمیه عقیلی راد، محمد علی شرهانی صفحات 40-54
  این پژوهش با هدف بررسی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر نگرش نسبت به زندگی دانش آموزان انجام گرفت.جامعه آماری،کل دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان شوش در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند؛ تعداد 30 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی(15نفر) و کنترل(15نفر) جایگزین شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تجدیدنظر شده28 عبارتی شاخص نگرش نسبت به زندگی که توسط باتیستا و آلموند(1998) تدوین شده است،استفاده گردید.جلسات آموزش ذهن آگاهی به مدت 10 جلسه در مورد گروه آزمایشی اجراء شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد.در این پژوهش از طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه کنترل با پیگیری 60 روزه استفاده شد.نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش ذهن آگاهی به دانش آموزان باعث تغییر در نگرش آنان به زندگی می شود.(p>0.05)
  کلیدواژگان: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، نگرش نسبت به زندگی، دوره متوسطه دوم
 • اکبر حسن پور، پیمان اکبری *، کامران نظری صفحات 55-64
  هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور غرب کشور (کرمانشاه، همدان، کردستان و ایلام) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع پیمایشی است. با بررسی مبانی نظری و مرور پیشینه تحقیق، متغیرهای اثرگذار بر استقرار سیستم مدیریت دانش استراتژیک در دانشگاه پیام نور تعیین شد که این عوامل توسط خبرگان دانشگاه مورد تایید قرار گرفتنه و نهایی شدند. عوامل موثر در 9 گروه اصلی؛ فرایندهای دانش، فناوری اطلاعات، فرهنگ سازمانی، جو سازمانی، یادگیری سازمانی، سرمایه اجتماعی، منابع انسانی، نوآوری سازمان، رهبری و تعهد طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از آزمون سوالات توسط نرم‏افزار Expert Choice نشان داد که، از عوامل 9گانه، (فناوری اطلاعات) دارای بیشترین تاثیر و (فرآیندهای دانش) دارای کمترین تاثیر بر مدیریت دانش استراتژیک است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش استراتژی، ک، عوامل موثر بر مدیریت دانش استراتژیک، دانشگاه پیام نور
 • رسول کرد نوقابی*، شهریار مرادی، آرزو دلفان بیرانوند صفحات 65-78
  هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل پیش بینی کننده رجعت به بی سوادی در سواد آموختگان دوره ی سوادآموزی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی سواد آموختگان در سطح کشور بود. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند-مرحله ای ، نمونه ای با تعداد 486 نفر (سواد آموخته) انتخاب شده و موردمطالعه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس پیشرفت تحصیلی محقق ساخته، پرسشنامه محقق ساخته ویژه ی نوسوادان، مقیاس انگیزش پیشرفت هرمنس (HAMQ) و مقیاس اعتمادبه نفس روزنبرگ بودند .به منظور تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون سود برده شد. نتایج نشان داد متغیرهای موافقت خانواده با سوادآموزی، کیفیت برنامه های آموزشی، وجود افراد باسواد در خانواده، درآمد ماهیانه خانواده و انگیزش پیشرفت به صورت منفی؛ و تعداد فرزندان، مسئولیت خانه داری و باروری زنان به صورت مثبت عوامل اصلی پیش بینی کننده ی رجعت به بی سوادی در سواد آموختگان دوره سوادآموزی و معادل آن بوده اند (مجذور آر تنظیم شده = 267/0 ، 001/0P < ، 567/15 = F). نتایج پژوهش بیانگر آن است که عوامل اجتماعی اقتصادی فرهنگی، بیشترین نقش را در میزان رجعت به بی سوادی نوسوادان داشته و عوامل مرتبط باکیفیت برنامه های آموزشی و انگیزش پیشرفت، پیش بینی کننده های بعدی رجعت به بی سوادی بوده اند.
  کلیدواژگان: رجعت به بی سوادی، سوادآموزی، نوسواد، عوامل اجتماعی اقتصادی و فرهنگی، انگیزش پیشرفت، اعتماد به نفس
 • فریبرز اصل مرز* صفحات 79-87
  به طورکلی خانواده و مدرسه دو نهاد اساسی هستند که به کمک هم تعلیم و تربیت کودک را بر عهده داشته و زمینه های رشد و شکوفایی نسل جدید را فراهم می سازند. هیچ مدرسه ای نمی تواند بدون جلب نظر و کمک والدین در امر تربیت دانش آموزان موفق باشد و متقابلا« هیچ والدینی نیز نخواهند توانست بدون جلب نظر و همکاری اولیای مدرسه در امر تربیت و سازندگی دانش آموزان توفیق یابند. حال اگر ناهماهنگی و تفاوت هایی در این ارزش ها وجود داشته باشد، فرد از نظر عاطفی و تکوین شخصیت صدمه خورده و عواقب شوم آن به صورت های مختلف مانند اضطراب، افسردگی، خشونت، عصبانیت، بی هویتی و بی اعتبار شدن ارزش ها در نزد نوجوان رخ می دهد که موجب سر درگمی وی می شود و ممکن است باعث بروز رفتارهایی گردد که سبب بر هم خوردن نظم اجتماعی شود. چارچوب نظری این تحقیق بر اساس تئوری کنش و نظام اجتماعی پارسونز است. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه معلمان و دانش آموزان پسرانه دبیرستانی شهر ایلام می باشد. حجم نمونه 218 نفر دانش آموز و 218 نفر معلم می باشد. روش تحقیق «پیمایشی» و از تکنیک پرسشنامه و مصاحبه به وسیله سوالات محدود استفاده شده است. ابتدا مقایسه ای روی میانگین های هر ارزش در نزد خانه و مدرسه صورت گرفت که فرض برابری میانگین ها در هیچکدام از این ارزش ها تایید نشد و این نشان دهنده آن است که میان همه ی ارزش های خانه و مدرسه تفاوت وجود دارد. اهمیت تمامی این ارزش ها در نزد مدرسه بیشتر از خانه است، به جزء ارزش اقتصادی که خانواده ها، برای آن اهمیت زیادتری قائل هستند. خانواده ها در سه طبقه پایین، متوسط و بالا دسته بندی شده اند. بیشتر پاسخگویان در طبقه متوسط قرار دارند. تحصیلات والدین اکثرا» دیپلم، شغل پدرها در رده کارمندان عادی دولت و کسبه و مادران اغلب خانه دار می باشند. همینطور خیلی از آنها منزل شخصی دارند که هیچ تفاوتی از نظر هماهنگ بودن ارزش ها میان این طبقات، با ارزش های مدرسه دیده نشده است و طبقه اجتماعی در این ناهماهنگی تاثیری ندارد. نهایتا«در این مقاله به ضرورت تفاوت ارزش های مشابه خانه و مدرسه و بررسی چالش ها و ارائه راهکارهای برون رفت از این چالش ها پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: خانواده، مدرسه، ارزش های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، روان شناختی
 • عباس هانی اصل حیرانی*، زهرا خان محمد زاده صفحات 88-98
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک های حل مسئله در دانش آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان بود. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دختر و پسر شهرستان زاهدان که در سال تحصیلی 1397- 1396 در دوره سوم دبیرستان مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه پژوهش حاضر که تعداد 152 دانش آموز (76 دختر و 76 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه مثبت اندیشی اینگرام و ویسنیکی، مقیاس شیوه های حل مسئله (PSS)، پرسشنامه مهارت های اجتماعی نوجوان (TISS) بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون t برای مقایسه میانگین دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین نمرات دختران و پسران در مولفه های پرسشنامه مهارت های اجتماعی وجود دارد و بین میانگین نمرات گروه دختران و پسران در پرسشنامه مهارت مثبت اندیشی تفاوت معنادار در سطح 95% وجود دارد. همچنین بین میانگین نمرات دختران و پسران در مولفه های اعتماد در حل مسئله و سبک اجتناب در سطح اطمینان 95% تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی در نمره کل پرسشنامه و مولفه های درماندگی در حل مسئله، مهار گری حل مسئله، سبک خلاقیت و سبک گرایش تفاوت معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: مهارت مثبت اندیشی، مهارت های اجتماعی، سبک های حل مسئله، دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان
 • سعیده خجسته*، سید ابوالقاسم میر حسینی صفحات 99-112
  در چند سال اخیر شبکه های اجتماعی مجازی با محبوبیت جهانی کم نظیری رو به رو شده اند و جوانان زیادی عضو این شبکه های اجتماعی مجازی شده اند. شبکه های اجتماعی مجازی در پذیرش و دست یابی افراد جامعه به ویژه جوانان به نگرش ها و رفتارها نقش تعیین کننده ای ایفا می کنند و به عنوان یکی از کارگزاران اصلی ایجاد تغییرات اجتماعی به شمار می آیند. تحقیق حاضر در همین راستا و برای بررسی رابطه شبکه های اجتماعی مجازی با هویت ملی و دینی و سلامت روان دانش اموزان متوسطه دوم ناحیه 1 کرمان صورت گرفته است. روش تحقیق همبستگی است و با استفاده ازابزار پرسشنامه انجام گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزن متوسطه ناحیه 2شهرستان کرمان مشغول به تحصیل هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول مورگان364 نفر انتخاب و با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که از میان متغیرهای زمینه ای؛ متغیرهای سن، جنس، مقطع تحصیلی و قومیت با هویت جمعی و سلامت اجتماعی رابطه معناداری دارند. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیرهای عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی، میزان استفاده از اینترنت، میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی عضویت در گروه هاو نوع اخبار با ابعاد هویت ملی و دینی و سلامت رواناز نظر اضطراب و افسردگی و نشانه های جسمانی و کار کرد اجتماعی رابطه معناداری دارند.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی مجازی، هویت ملی، دینی، سلامت روان
 • طاهره میرساردو*، بهرام قدیمی صفحات 113-127
  در این مقاله تاثیر سرمایه فرهنگی بر پیشرفت آموزشی مطالعه شده است. بدین منظور، 210 نفر از دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی سال آخرشهر گلستان در سال تحصیلی1396- 1395با روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ای و روش انتخاب واحد مطالعه نمونه گیری تصادفی ساده بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که در آن همبستگی متغیرهای سرمایه فرهنگی و پیشرفت تحصیلی اندازه گیری شد. نتایج تحقق حاکی از آن است که : (1) سه شاخص سرمایه فرهنگی تاثیر مستقیم و مثبت بر پیشرفت تحصیلی دارند؛ (2) تحصیلات مادر بیش از تحصیلات پدر بر سرمایه فرهنگی و در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی موثر است؛ (3) تاثیر سرمایه فرهنگی برحسب پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده متفاوت است ؛(4) ساختار خانواده بر سرمایه فرهنگی و در نتیجه بر پیشرفت تحصیلی موثر است. نتایج تحقیق تایید کننده نظریه بازتولید فرهنگی به ویژه در محیط مطالعه ، عادات مطالعه و مشارکت در فعالیتهای فرهنگی روشنفکرانه است.
  کلیدواژگان: سرمایه فرهنگی، بازتولید فرهنگی، مشارکت فرهنگی روشنفکرانه و پیشرفت تحصیلی
|
 • Ayatollah Karimi Baghmalek *, Samira Ghidari, Foroogh Mahigir Pages 1-14
  The current research aimed to predict relationship qualfication based on relationship attributions and marital standards among married females in Tehran. The current research is predictive-descriptive. The statistical population of the research included all married females in healty centerz in west of Tehran among whom 150 people were recruited using purposivevolunteer sampling method and filled out Relationship Assessment Scale, Relationship Attributions Measurment, and the Inventory Special Relationships Standards. The data were analyzed using Pearson Product- Moment Correlation Coefficient and multiple regression analysis and the analyses were performed using SPSS-25 soft-wear. The results of correlation analysis showed that the relationship attributions were negatively, statistically and marital standards were positively, statistically correlated with relationship satisfaction. Also, the multiple regression analysis showed that only the attribution of responsibility-blaming was able to negatively, statistically predict relationship satisfaction. According to the results, reducing attributions of responsibility-blaming is important in contribution of a better assessment of romantic relationship.
  Keywords: Relationship quality, relationship attributions, marital standards
 • Ashraf Sadat Tajzade Ghai, Abotaleb Saadati Shamir * Pages 15-24
  The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional creativity and self-efficacy with individual and social adjustment of students of Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch. The method of this research is correlational research. For this purpose, among all undergraduate students of Islamic Azad University, Research Branch of Tehran in the academic year of 1995-94, a sample of 290 people was selected as available. To collect data, a questionnaire April's Emotional Creativity (1994), Sherer and Adams General Self-Efficacy Inventory (Bakhtiari, 1996) and Bell's Social Adjustment Inventory (1961). The results of this study, using regression and Pearson correlation coefficient, showed a positive and significant correlation between emotional creativity and self-efficacy with the individual and social adjustment of students (p
  Keywords: Emotional creativity, Self-efficacy, Individual, social adaptability
 • Ali Asghar Seifi * Pages 25-39
  The purpose of this study was to investigate the possibility of using a new questionnaire for the five-factor variable Zuckerman (Zuckerman-Kuhlmann-Aloe Personality Inventory) to examine the relationship between personality, depression and sense of coherence in a student sample of Shahid Beheshti University. All of the five personality factors identified are partly related to depression and sense of coherence. In particular, the feeling of tiredness and hostility, along with anxiety and excessive activity, are significantly associated with the sense of co-morality of individuals. On the other hand, the reduction of emotions, differentiation and excessive activity, and violence and psychosis, and excessive depression, directly or indirectly affects the sense of affection of individuals. The results of this study show the usefulness and validity of the Zuckerman questionnaire for assessing the correlation between sense of co-morbidity and depression.
  Keywords: Replacement of five factors of personality model, depression, sense of affinity
 • Sadegh Kasir *, Somaye Al Kasir, Mohammad Ali Sharhani Pages 40-54
  The aim of this study was to investigate cognitive therapy based on mind-awareness on attitude toward student's life. The statistical population of the study was the total number of secondary school students in Shosh in the academic year of 1995-94; 30 ;;;;;;ts They were selected by purposeful sampling and randomly assigned to two experimental groups (15 subjects) and control (n = 15). In order to collect information, a revised questionnaire was used for 28 indicators of attitudes towards life that were developed by Batista and Almond (1998). Mental awareness training sessions were conducted for 10 sessions in the experimental group and the control group did not have any training In this study, a pre-test-post-test design with a 60-day follow up control group was used. The results of covariance analysis showed that mindfulness education to students caused a change in their attitude toward life (p> 0.05).
  Keywords: Cognitive therapy, Mindfulness, Attitude towards life, Secondary education
 • Peyman Akbari *, Akbar Hassanpoor, Kamran Nazari Pages 55-64
  The purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting the establishment of strategic knowledge management system at Payam Noor University of West of Iran (Kermanshah, Hamedan, Kurdistan and Ilam) using AHP hierarchical analysis method. The current research is applied in terms of purpose and in terms of nature and method, survey, descriptive-analytical. By reviewing theoretical foundations and reviewing the research backgrounds, effective variables were determined on the establishment of a strategic knowledge management system at Payame Noor University. These factors were also confirmed by the experts. The factors influencing 9 main categories, including: knowledge processes, information technology, organizational culture, organizational climate, organizational learning, social capital, human resources, organizational innovation, leadership and commitment were classified. The results of testing the questions with Expert Choice software showed that 9 factors (IT) have the most impact on strategic knowledge management.
  Keywords: Strategic Knowledge Management, Factors Affecting Strategic Knowledge Management, Payame Noor University
 • Rasool Kordnoghabi *, Shahriar Moradi, Arezou Delfan Beiranvan Pages 65-78
  The purpose of this study was to investigate the predictive factors of returning to illiteracy in education graduates of literacy course. The population of the study included all illiteracy graduates in the country. Using multi-level cluster sampling, 486 participants were chosen and studied. The instruments of the study included self- researcher's scale of educational achievement, special self- researcher's questionnaire of novice literates, Herman's Achievement Motivation Scale Questionnaire (HAMQ), and Rosenberg self-confidence scale. To analyze the data, regression analysis was used. The results indicated that variables of family agreement with literacy, educational program's quality, the presence of educated individuals in the family, family's monthly income and achievement motivation negatively; and number of children, women's responsibility of housekeeping and fertility positively predicted the main factors of returning to illiteracy in education graduates of literacy course and its equivalent (R-squared adjusted=. /267, pp. /001, F=15/567). The results of the study indicated that Social – economic and cultural factors have the most important role in the rate of novice literate's return to illiteracy and factors related to the quality of educational programs and motivation have been subsequent predictors of return to illiteracy.
  Keywords: Returning to Illiteracy, Literacy, Novice Literates, socio-economic, cultural factors, motivation, self-confidence
 • Fariborz Asl Marz * Pages 79-87
  In general, family and school are two basic institutions who help to educate and train the child and provide the fields of growth and flourishing for the new generation. No school can be successful in upbringing students without parental feedback and assistance and mutually no parents will be able to succeed in educating and developing students without getting attention and cooperating school officials. Now if there are inconsistencies and differences in these values, the person will be damaged in terms of emotional and personality development and the consequences of it can occur in different ways as anxiety, depression, violence, anger, lack of identity, discrediting values in the teenagers. It confuses them and may lead to behaviors that can disrupt the social order. Theoretical Framework of this research is based on Parsons` theory of action and social systems. The study population includes all teachers and male high school students of Ilam city. Sample size includes 218 students and 218 teachers. The research method is “survey “and the questionnaire technique and interview were used by limited questions. First, a comparison was made on the means of every value at home and school and the assumption of the equality of averages was not approved. this reflects that there are differences between all the values of the home and the school. The importance of all these values in the school is more than the home, expect for the economic value that families pay more attention to it. Families are classified in low, medium and high categories. Most respondents are in middle class. Parental education is often a diploma, father’s occupation is in the regular government and business staff and mothers are often housewives and so many of them have a private home. No differences were seen in terms of the coherence of values between these classes and school values and the social class does not affect this consistency. Finally, in this article, the necessity of the differences of the similar values of the home and the school is discussed and also the challenges and the solution for them is reviewed.
  Keywords: family, school, social, cultural, economic, psychological values
 • Zahra Khan Mohammad Zade, Abbas Hani Hizani * Pages 88-98
  The objective of this study was to compare the social skills, positive thinking skills and problem-solving methods in male and female students at the 3rd degree of high school in Zahedan. The present investigation is a causal-comparative study. The statistical population of the study is all female and male students of Zahedan who are studying at the third year of high school in the 2017- 2018 academic year. The sample of this study was 152 students (76 girls and 76 boys) picked by multistage cluster random sampling. The tools applied in this study were Ingram and Winnick’s Positive Thinking Questionnaire, Problem-Solving Scale (PSS), The Teenage Inventory of Social Skills (TISS). A t-test was used comparing the mean of two independent groups to analyze the data. The results indicated that there is a significant difference between the mean scores of girls and boys in the components of social skills questionnaire; there is a meaningful difference between the mean scores of girls and boys in the questionnaire of positive thinking skills, 95%. Also, there is no notable difference between the mean scores of girls and boys concerning the elements of trust in problemsolving and avoidance techniques, at 95% confidence level. However, in the total score of the questionnaire and the components of inability in problem-solving, problemsolving leading, creativity and orientation style, there exist a significant difference.
  Keywords: Positive Thinking Skills, Problem -Solving Styles, Social Skills, High School Female, Male Students
 • Saeedeh Khojasteh *, Seyed Abolghasem Mirhosseini Pages 99-112
  Over the past few years, virtual social networks have become increasingly popular worldwide, and many young people have become members of these virtualized social networks. Virtual social networks play a crucial role in the acceptance and access of people, especially young people, to attitudes and behaviors, and are considered as one of the main agents of social change. The present study was conducted to investigate the relationship between virtual social networks with national and religious identity and mental health of secondary school students in District 1 of Kerman. The research method is correlation and using a questionnaire tool. The statistical population includes all high school students in district 2 of Kerman. The sample size was chosen based on the Morgan formula of 364 people and collected using the information classification method. Findings of the research show that there is a significant relationship between the underlying variables; age, gender, educational level and ethnicity variables with social identity and social health. Research findings also show that membership variables in virtual social networks, Internet usage, use of virtual social networks, membership in groups and news types with dimensions of national and religious identity, and mental health, from the point of view of anxiety and depression and symptoms Physical and social work have a meaningful relationship.
  Keywords: virtual social networks, national identity, religion, mental health
 • Tahereh. Mirsardoo*, Bahram Ghadimi Pages 113-127
  In this article, the effect of cultural capital on educational achievement has been studied. For this purpose, 210 female and male high school students(in educational year 995-96) of golestan sity were examined by using survey method.Sampling method was cluster sampling and the method of selection of study unit was simple random sampling. The data gathering technique was a questionnaire, in which, correlation between cultural capital and academic achievement was measured. The research results indicate that: (1) three indicators of cultural capital have a direct and positive impact on student educational achievement; (2) Mother's education is effective on cultural capital more than father's education, and thereby on the educational achievement; (3) the effect of cultural capital varies, depending on family socio-economic status; (4) family structure is effective on cultural capital, and thereby on the educational achievement. The results of research confirm the theory of cultural reproduction, particularly in reading atmosphere, reading habits and participation in the intellectual cultural activities.
  Keywords: cultural capital, cultural reproduction, intellectual cultural participation, educational achievement