فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 22، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سید عابدین حسینی آهنگری *، ثریا ضیایی، فرامرز سهیلی، افشین موسوی چلک صفحه 243
  این پژوهش با هدف آموزش الگوهای صحیح استناددهی در تولیدات علمی نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017 با توجه به ارتباط میان متغیرهای سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی با الگوی «استناد به همکاران» در مقالات نویسندگان برتر دانشگاه های علوم پزشکی ایران در سال 2017 انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع مطالعات کاربردی علم سنجی و همبستگی (ارایه مدل) است. جامعه مورد بررسی کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران با شاخص اچ 10 و بالاتر بودند. حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی نظام مند 130 نفر تعیین شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نسخه 16 نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که متغیر سطح رشد اخلاقی با الگوی استناد به همکاران دارای ارتباط معنادار است اما متغیر خودکنترلی با الگوی مورد نظر ارتباط معنادار ندارد. همچنین یافته ها بیانگر معنادار بودن مدل رگرسیون است. ضریب تعیین رابطه برابر 236/0 و نسبت F برابر 521/16 است که در سطح 001/0p < معنا دار است. از میان متغیرهای سطح رشد اخلاقی و خودکنترلی تنها عامل سطح رشد اخلاقی (001/. < ، p031/9- = β) از قدرت پیش بینی معنادار برخوردار است و متغیر خودکنترلی نمی تواند به عنوان عامل پیش بین الگوی استناد به همکاران در نظر گرفته شود. به بیان دیگر بخشی از استناد به مقالات همکاران نویسندگان تحت تاثیر فشارهای اجتماعی تعیین می شود. با توجه به نتایج به دست آمده آموزش پرهیز از استناد به مقالات نویسندگان همکار مقاله تا حد امکان می تواند به تقویت شاخص های استناد منجر شود.
  کلیدواژگان: رفتار استنادی، خودکنترلی، رشد اخلاقی
 • رضوان رجب زاده، رضا گنجی، نگین جباری، حسن سعادتی، سید محمد علوی نیا، محمدرضا جلیلوند، محمد اسماعیل حسینی، فاطمه ولیان پور، سید حمید حسینی * صفحه 251
  شناسایی نیازهای آموزشی جامعه پزشکی و جلب مشارکت آنان باعث افزایش کارایی و ارتقای سطح کیفی دانش پزشکی در جامعه خواهد شد. لذا این مطالعه جهت تعیین نیازهای آموزشی پزشکان عمومی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1394 انجام گرفت. این پژوهش یک مطالعه توصیفی –تحلیلی بود که 156 پزشک عمومی از بین 175 پزشک عمومی شاغل در دانشگاه به روش سرشماری وکاملا داوطلبانه مورد بررسی قرار گرفتند. پس از جمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه که روایی و پایایی آن نیز سنجیده شده بود، داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و شاخص های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار تحلیلی (آزمون تی، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی) تجزیه و تحلیل شد. در این مطالعه 1/55 درصد افراد زن بودند. میانگین سنی افراد 04/11±79/35 و میانگین سابقه کار 47/6± 75/7 بود. اولویت بندی نیازهای آموزشی پزشکان عمومی نشان داد که حیطه مدیریت شبکه با 28/3 امتیاز اولویت اول، حیطه آموزش و ارتقای سلامت با 01/3 امتیاز اولویت دوم، حیطه بیماری های واگیر با 55/3 امتیاز اولویت سوم و حیطه های درمان، بیماری های غیر واگیر، سلامت جمعیت، خانواده و مدارس، بهبود تغذیه، حیطه بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، سلامت دهان و دندان و سلامت روانی، اجتماعی در اولویت های چهارم تا هشتم قرار گرفتند. پزشکان در حیطه بیماری های غیر واگیر نیاز بیشتر و در حیطه بهداشت دهان و دندان نیاز کمتری جهت آموزش احساس نمودند که می توان با ارائه این نتایج به مسوولان مربوطه خصوصا واحد آموزش مداوم دانشگاه، برنامه ریزی لازم جهت آموزش مناسب پزشکان بر اساس وظایف شغلی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: آموزش، نیازسنجی، پزشک عمومی
 • مهین قمی، زهرا مسلمی، سید داود محمدی * صفحه 260
  یادگیری خودراهبر به یکی از اهداف اصلی آموزش و پرورش مبدل شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه یادگیری خودراهبر با سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انجام شد. در این پژوهش، نمونه ای شامل 303 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی قم انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و پرسشنامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک جمع-آوری شد. اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان، تجزیه و تحلیل شدند. بین کل مقیاس یادگیری خودراهبر و زیر مقیاس های آن (مهارت خودکنترلی، رغبت به یادگیری و مهارت خودمدیریتی) با سازگاری تحصیلی و عملکرد تحصیلی همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین بین سازگاری تحصیلی با عملکرد تحصیلی رابطه مثبت و معناداری به دست آمد. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که بین دانشجویان دختر و پسر در یادگیری خودراهبر کل (04/0=p) و دو بعد مهارت خودکنترلی (02/0=p) و رغبت به یادگیری (01/0=p) تفاوت معناداری وجود داشت. اما تفاوت میانگین مهارت خودمدیریتی در دانشجویان دختر و پسر به لحاظ آماری معنادار نبود. همچنین بین سازگاری تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری وجود نداشت. اما بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر با پسر تفاوت معناداری مشاهده شد (001/0p=). در نهایت، نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که یادگیری خودراهبر و عملکرد تحصیلی به شکل مثبت و معناداری پیش بینی کننده سازگاری تحصیلی هستند و حدود 23/0 از واریانس سازگاری تحصیلی از طریق این دو متغیر پیش بینی می شود. بر اساس نتایج به دست آمده، شایسته است که برنامه ریزان و دست اندرکاران آموزش عالی فرصتی را فراهم نمایند تا دانشجویان خودراهبر بودن برای یادگیری مادام العمر را فرا بگیرند تا از این طریق آنان را به یادگیرندگان فعال، اندیشه ورز، فکور، خودارزشیاب و سازگار مبدل سازند.
  کلیدواژگان: یادگیری خودراهبر، سازگاری تحصیلی، عملکرد تحصیلی
 • مهرداد نیکو، آزاده تاج امیر * صفحه 275
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش عوامل مدیریتی_ مالی بر کاهش پرداختی بیماران در نظام تحول سلامت 5 بیمارستان دولتی شهرستان اهواز انجام گرفت. جامعه ی آماری این پژوهش شامل کلیه ﮐ ﺎ رﮐ ﻨ ﺎ ن بیمارستان های شهرستان اهواز در ﺳ ﺎ ل 1394 می باشد. نمونه این پژوهش را تعداد 220 نفر تشکیل دادند که از این میان، 170 پرسشنامه به طور کامل ارجاع داده شد. نمونه پژوهش حاضر با روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مصاحبه و سپس بر اساس نتایج مصاحبه، پرسشنامه ی محقق ساخته عوامل موثر برکاهش پرداختی بیماران در نظام تحول سلامت بیمارستان های شهرستان اهواز بود. طرح پژوهش حاضر، همبستگی از نوع تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس بود. با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی (EFA) و تحلیل عامل تاییدی (CFA) 34 ماده شناسایی و در 4 عامل شامل عوامل مربوط به استفاده کنندگان از طرح تحول (بیماران) ، عوامل مالی، عوامل اجرایی و عوامل مدیریتی قرار گرفتند که به عنوان عوامل موثر برکاهش پرداختی بیماران در نظام تحول سلامت بیمارستان های شهرستان اهواز شناسایی شدند. سطح معناداری قابل قبول نیز برابر 05/0 در نظر گرفته شد.
  با توجه به نتایج به دست آمده، مهمترین عامل در بین عوامل موثر طرح کاربران (بیماران) ، این طرح محسوب می شود. لذا رضایت سنجی استفاده کنندگان طرح به طور مرتب باید مورد بازنگری قرار گیرد. همچنین برای بهبود اجرای طرح تحول باید عوامل مالی، اجرایی و مدیریتی مورد توجه ویژه قرار گیرند.
  کلیدواژگان: طرح تحول سلامت، کاهش پرداختی بیماران، عوامل مالی، عوامل مدیریتی، عوامل اجرایی
 • عادل زاهد بابلان، مهدی معینی کیا، عباس نقی زاده باقی، مژگان خان بابازاده قدیم * صفحه 284
  پایان نامه ها از منابع اطلاعاتی با ارزش هستند، که به دلیل ماهیت و ویژگی خاصی که دارند، نقش مهمی در پیکره دانش ایفا می کنند و همه ساله مقدار زیادی از امکانات مالی دولت و بخش قابل توجهی از نیرو و وقت اعضای هیات علمی دانشگاه ها صرف آن می شود. هدف این پژوهش شناسایی مولفه های یک پایان نامه هدفمند در دانشگاه های علوم پزشکی کشور بود.
  این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی است، که با استفاده از روش نظریه داده بنیاد انجام شد. جامعه آماری تعداد 60 نفر، متشکل از کلیه معاونان و مدیران پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی کشور بودند، که با استفاده از نمونه گیری هدفمند، گردآوری اطلاعات در نفر 38 به اشباع رسید. لذا همین تعداد به عنوان مشارکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. داده ها به وسیله پرسشنامه باز پاسخ گردآوری شد. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش استفاده شد. داده ها به روش تحلیل محتوا بررسی شدند.
  ازتحلیل پاسخ ها، 204 کد به دست آمد، که در داخل 53 شناسه (مفاهیم) قرارداده شد. شناسه های به دست آمده نیز در قالب 23 مفهوم اصلی جای گرفتند که 3 مقوله ی عمده (مولفه های ورودی پایان نامه، مولفه های فرآیندی پایان نامه و مولفه های خروجی پایان نامه) از آنها استخراج گردید و از ترکیب و تجزیه و تحلیل مفاهیم اولیه و مقوله ها، پایان نامه هدفمند به عنوان مقوله هسته ای انتخاب شد. در نهایت طبق رویکرد سیستماتیک نظریه داده بنیاد و با توجه به شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر راهبردهایی تدوین و مدل نهایی بر اساس آن ارائه گردید و در نهایت نتیجه گیری شدکه با نگرش سیستمی به پایان نامه و توجه توامان به عوامل ورودی، فرآیندی و خروجی می توان به پایان نامه های هدفمند در دانشگاه های علوم پزشکی دست یافت.
  کلیدواژگان: پایان نامه، علوم پزشکی، نظریه داده بنیاد، نگرش سیستمی، هدفمندسازی
 • کریم سواری * صفحه 300
  تحقیق حاضر که به صورت نیمه آزمایشی (طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل) صورت گرفت، تاثیر مداخله آموزشی مهارت های مدیریت زمان بر مدیریت زمان و مهارت های مطالعه دانشجویان رشته روان-شناسی دانشگاه پیام نور اهواز به محک آزمایش گذاشته شد. تحقیق حاضر نیمه آزمایشی و از نوع طرح پیش-آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. در این تحقیق 40 نفر از دانشجویان رشته روان شناسی آن دانشگاه انتخاب و به دو گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند و به مدت ده جلسه در معرض آموزش مهارت های مدیریت زمان قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسش نامه های رفتارهای مدیریت زمان ترومن و هارتلی (1996) و مهارت های مطالعه مرکز مشاوره موسسه پلی تکنیک دانشگاه ویرجییا (2004) صورت گرفت. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تحقیق حاضر نشان داد آزمودنی هایی که در معرض جلسات آموزشی مهارت های مدیریت زمان قرار گرفته بودند، نسبت به آنهایی که چنین آموزشی هایی ندیده بودند از لحاظ مدیریت زمان و مهارت های مطالعه عملکرد بهتری پیدا کردند. نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می دهد که آموزش مهارت مدیریت زمان باعث افزایش مدیریت زمان و مهارت مطالعه دانشجویان هدف گردید.
  کلیدواژگان: اثربخشی، آموزش، مهارت مدیریت زمان، مهارت مطالعه
 • سید حمید حسینی، رضوان رجب زاده، محمد احمدپور، مجتبی احمدی، سید مرتضی موسوی جاجرمی، مهدی طرسکی * صفحه 310
  مشاوره و راهنمایی دانشجویان، یکی از مهم ترین راهبردهای غلبه بر مشکلات تحصیلی دانشجویان می باشد. همچنین رضایت دانشجویان از نحوه ی راهنمایی و مشاوره تحصیلی موجب افزایش بازدهی و کارآمدی نظام آموزشی و کاهش افت تحصیلی دانشجویان می گردد. هدف از این مطالعه بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی درباره راهنمایی و مشاوره تحصیلی بود. در این مطالعه مقطعی، جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال 1392 بود که تعداد 280 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب و توسط پرسشنامه ای سه قسمتی که روایی و پایایی (آلفای کرونباخ 94/0 درصد) آن در مطالعه دیگر سنجیده شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، آنالیز واریانس یک-طرفه و رگرسیون خطی چندگانه به وسیله نرم افزار 17SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از بین نمونه های مورد مطالعه 8/65 درصد زن، 0/90 درصد مجرد و 7/50 درصد خوابگاهی بودند. میزان رضایت دانشجویان از وضعیت راهنمایی و مشاوره تحصیلی، در دانشجویان دختر بیشتر از دانشجویان پسر و در دانشجویان غیر خوابگاهی بیشتر از دانشجویان خوابگاهی بود. میانگین نمره رضایت مندی دانشجویان از وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه به ترتیب 17/1±83/53 و 2/2±2/65 بود. بین میانگین نظرات دانشجویان در مورد وضعیت موجود، با متغیرهای رشته تحصیلی، تاهل و جنسیت و بین میانگین نظرات دانشجویان در مورد وضعیت مطلوب راهنمایی و مشاوره تحصیلی با وضعیت تاهل و خوابگاهی بودن تفاوت معنادار آماری وجود داشت (05/0p<). رضایت دانشجویان از وضعیت موجود مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشگاه در حد متوسط بود.
  کلیدواژگان: اساتید، نظرات، مشاوره، دانشجویان
 • فاطمه احمدی، روح انگیز نشیبی *، سارا ابوالقاسمی صفحه 319
  مدیریت عفونت های بیمارستانی و عفونت زخم یکی از مهارت های ضروری متخصص بیماری های عفونی است. اجرای دوره کوتاه مدت کنترل عفونت در سوختگی ویژه دستیاران گروه بیماری های عفونی که منطبق با کوریکولوم آموزشی می باشد، در جهت رسیدن به کسب این مهارت بوده است. از آنجایی که در طی دوره دستیاری این آموزش صورت نمی گیرد بر آن شدیم تا با اجرای این دوره مهارت دستیاران را افزایش دهیم. این مطالعه مقطعی در پاییز 90 برای دستیاران گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز که در مجموع 6 نفر بودند، انجام شد. دوره به صورت دو روز کلاس تئوری در بخش عفونی بیمارستان رازی و پنج روز دوره بالینی در بیمارستان سوختگی طالقانی برگزار شد. ارزیابی دوره آموزشی توسط نظرسنجی از دستیاران، انجام آزمون های چهارگزینه ای قبل و بعد از دوره و همچنین برگزاری امتحان OSCE دو هفته پس از پایان دوره صورت گرفت. آزمون چهار گزینه ای با استفاده از T-test زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و سطح معناداری کمتر از 0. 05 در نظر گرفته شد. نظرسنجی از دستیاران مفید بودن دوره را نشان داد. میانگین نمره آزمون های چهارگزینه ای قبل و بعد از دوره آموزشی به روش Paired T test و با SPSS (16) مورد مقایسه قرار گرفت که اختلاف معنادار و آموزش موثر را نشان داد. (P <0. 001) میانگین نمره OSCE نیز 15. 5 از 20 بوده که حد قابل قبولی از کسب مهارت را نشان می دهد. اجرای این دوره آموزشی برای دستیاران گروه بیماری های عفونی موجب کسب مهارت مورد نظر گردید.
  کلیدواژگان: برنامه آموزشی کوتاه مدت، سوختگی، کنترل عفونت، هیات علمی، نگرش، مدل تضمین آموزش
 • رضا میرزایی سیف آبادی، مصعب قادری * صفحه 325
  هوش هیجانی مجموعه ای از توانایی های شناختی و هیجانی است که به فرد کمک می کند تا با برقراری توازن میان افکار و هیجان های خود، تصمیم گیری های عاقلانه و رفتاری مسوولانه داشته باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی ارتباط بین ادراک از محیط یادگیری بالینی دانشجویان با هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال 1393 می باشد. این مطالعه یک پژوهش مقطعی است که بر روی دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جیرفت انجام شد. ابزار پژوهش شامل؛ چک لیست مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز و پرسشنامه پژوهشگر ساخته درک محیط یادگیری بالینی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 17 spss انجام شد. برای رسیدن به اهداف مطالعه از آزمونهای تی تست، آزمون آنووا و برای تعیین ارتباط بین درک محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معناداری 05/0 در نظر گرفته شد. میانگین سنی دانشجویان 13/2 98/20 بود. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میانگین نمره درک محیط یادگیری بالینی و هوش هیجانی به ترتیب 66/37 0/2 و 98/15±12/89 بود. آزمون آماری پیرسون ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و درک محیط یادگیری نشان داد (367/0=r، 001/0>p). نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که ارتباط معناداری بین هوش هیجانی و درک محیط یادگیری بالینی وجود دارد. داشتن محیط مناسب می تواند نقش مهمی در تقویت هوش هیجانی و مهارت های اجتماعی ایفا کند.
  کلیدواژگان: محیط یادگیری، هوش هیجانی، دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی
 • مالک فریدونی مقدم، نفیسه باورصاد، رومینا رضایی، بهمن چراغیان * صفحه 335

  عملکرد تحصیلی افراد متاثر از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل، انگیزش پیشرفت می باشد. با توجه به اهمیت انگیزش پیشرفت در فرایند یاددهی-یادگیری، این تحقیق با هدف «بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 94-1393» ، انجام گرفت. مطالعه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی می باشد. نمونه مورد پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 94- 1393 بود و ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بود. نتایج نشان داد که میانگین نمرات کسب شده دانشجویان از سوالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت؛ 52/83 با انحراف معیار 52/6 بود. همچنین، ارتباط مستقیم و معناداری بین عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت وجود دارد (P < 0. 001). اما بین انگیزش پیشرفت، سن و ترم تحصیلی، ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت (P = 0. 001). به علاوه، بین میانگین نمرات انگیزش پیشرفت دانشجویان در رشته پرستاری، مامایی و اتاق عمل، تفاوت آماری معناداری مشاهده شد (p < 0. 001). به طور کلی یافته های این پژوهش نشان داد که انگیزش پیشرفت دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنها در ارتباط می باشد. با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی، و تاثیرپذیری آن از انگیزه افراد، تعیین میزان انگیزش پیشرفت و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آن، می تواند متضمن بهبود وضعیت تحصیلی فراگیران در یک نظام آموزشی باشد.

  کلیدواژگان: انگیزه پیشرفت، عملکرد تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان پرستاری و مامایی
 • علیرضا پورمحی آبادی، حسین جناآبادی، ناصر ناستی زایی * صفحه 345
  سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دو مقوله بسیار مهم در دوران تحصیلی است، که می توانند تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله جو دانشگاه قرار بگیرند. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین جو دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و روش جمع آوری داده ها شامل بررسی پیمایشی می باشد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیستان و بلوچستان در اردیبهشت 1395 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای در دسترس تعداد 323 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه جو دانشگاه (نوروزی و همکاران) با ضریب آلفا 83/0، پرسشنامه سرزندگی تحصیلی (دهقانی زاده و حسین چاری) با ضریب آلفا 81/0، پرسشنامه اهداف پیشرفت (الیوت و مورایاما) با ضریب آلفا 88/0 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21 استفاده شد. یافته ها نشان داد که مقدار ضریب همبستگی جو دانشگاه با سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت به ترتیب 739/0 و 71/0 بود (01/0p<). بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که جو دانشگاه می تواند سرزندگی تحصیلی و اهداف پیشرفت دانشجویان را تحت تاثیر خود قرار دهد.
  کلیدواژگان: جو دانشگاه، جو ارتباطی، جو مشارکتی، جو دانشجومحوری، جو معنوی، سرزندگی تحصیلی، اهداف پیشرفت
 • سلیمان احمدی، مهدی سیاح برگرد * صفحه 356
  توانمندسازی مهم ترین چالش مدیران در عصر حاضر است زیرا سازمان ها در معرض تغییرات سریع و غیر قابل پیش بینی قرار دارند. از مهم ترین عوامل بروز این تغییرات میتوان به رقابت روز افزون جهانی، توسعه و گسترش فن اوری اطلاعات و بروز تغییرات در ویژگی ها و خواسته های مشتریان اشاره کرد. مطالعه حاضربا رویکرد کیفی به روش تحلیل محتوای با هدف بهینه سازی برنامه های توانمندسازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز صورت گرفت. روش نمونه گیری به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی بود که تعداد 60نفر از اعضای هیات علمی انتخاب ومصاحبه شدند. جمع آوری اطلاعات به روش مصاحبه نیمه ساختاری بود. و تجزیه و تحلیل یافته های بدست آمده در مطالعه نشان داد که به بطور میانگین بیش از دو سوم اساتید از برنامه ها و عملکرد کمیته توانمندسازی رضایت داشته و نیز به نقاط ضعفی هم اشاره داشتند که باید جهت رفع آنها اقدام نمود. در این بررسی زمینه های مشارکت و نقاط قوت کمیته توانمندسازی اساتید را میتوان در شاخص هایی مانند ایجاد انگیزه، اطلاعات و روزآمدی، مشارکت در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی، تسهیل ارتباطات تخصصی، غنای شغلی، تخصص گرایی و انجام ارزشیابی های منظم و کامل دسته بندی کرد. بنابراین با توجه به نتایج مطالعه و نگرش مثبت اساتید نسبت به برنامه های کمیته توانمندسازی پیشنهاد می شود که برنامه ریزی از طریق نیاز سنجی و همچنین نظرسنجی از اساتید و مشارکت آنها در اجرایی کردن برنامه ها از نظر ساختاری، پیشرفته و جدید شوند.
  کلیدواژگان: توانمندسازی اعضای هیات علمی، نگرش، آموزش