فهرست مطالب

 • پیاپی 12 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1378/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدرضا دوستان*، زهرا باقرنژاد صفحات 9-30
  هدف
  از پژوهش حاضر بررسی همزمان رفتاری و عصب شناختی یادگیری و انتقال تکلیف ترسیم دودستی نامتقارن بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نیمه تجربی است. ابزار مورد استفاده شامل EEG چهارکاناله، قلم نوری با حسگر ویژه، لپ تاپ، دستکش ویژه و مترونوم بود. شرکت کنندگان تحقیق حاضر را دانش آموزان پایه هشتم (با میانگین سنی 13/0± 2/14) تشکیل دادند (10 N= نفر)، که همگی راست دست، راست پا و راست چشم و دارای دید طبیعی بودند و هیچ گونه مشکل جسمانی یا حرکتی نداشتند. شرکت کنندگان پس از پیش آزمون به مدت سه روز تمرین نموده سپس پس آزمونها به عمل می آمد. آزمون ها هم در شرایط تکلیف دشوار با دست برتر (شرایط تمرینی) و هم در شرایط تکلیف دشوار با دست غیربرتر صورت گرفت. نامتقارنی به معنای تفاوت سرعت و اثر جاذبه بر دو دست بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که با تمرین الگوی هماهنگی دودستی، انتقالی به حالت عکس رخ نمی دهد. نتایج EEG نشان داد که در تکالیف پیچیده و دشوار هماهنگی دودستی، که پیش از تمرینات تکلیف برای انجام دشوار است فعالیت نواحی قشری مغز بیشتر است و نیز نواحی مغزی حرکتی و ناحیه فرونتال نیمکره چپ فعالیت بالاتری نسبت به نیمکره راست دارد.
  نتیجه گیری
  ترکیب دو یا چند ویژگی در تکالیف نامتقارن دودستی، جفت شدگی قوی تری ایجاد می کنند که سطوح کنترلی سطح بالاتری را درگیر می کنند
  کلیدواژگان: انتقال، هماهنگی دودستی نامتقارن، نیمکره های مغز
 • اعظم ابراهیم زاده، سید عباس حقایق* صفحات 31-44
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر،مقایسه کنترل شده سیستم های مغزی رفتاری گری-ویلسون (شامل فعال ساز رفتاری، بازداری رفتاری و جنگ - گریز) بین افراد واجد تشخیص اختلال مصرف مواد افیونی تثبیت شده(درمان شده) با متادون، وابسته به متادون و وابسته ترکیبی(همزمان مصرف متادون و سایر مواد)بوده است.
  روش
  پژوهش حاضر یک پژوهش مقایسه ای بوده و جامعه آن را کلیه افراد معتاد مراکز ترک اعتیاد شهرستان خمینی شهر در سال 1395 تشکیل می دادند. نمونه پژوهش شامل 60 نفر مرد در گروه تثبیت شده با متادون، 57 نفر مرد در گروه وابسته به متادون، و 57 نفر مرد در گروه وابسته ترکیبی بودند که در مورد آنها پرسشنامه سیستم های مغزی رفتاری گری-ویلسون(1989) مربوطه اجرا شد. داده های جمع آوری شده، با استفاده نرم افزار SPSS-18و روش تحلیل کوواریانس(به منظور کنترل برخی از ویژگی های جمعیت شناختی)تحلیل شد.
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که تفاوت معنی داری بین شش بعد سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری و سیستم جنگ - گریز در سه گروه وجود ندارد. با این حال،سطح معناداری مولفه خاموشی در مقایسه با سایر مولفه های سیستم های مغزی-رفتاری به سطح معناداری نزدیک تر بوده و در گروه تثبیت شده با متادون پایین تر از دو گروه دیگر بوده است.
  نتیجه گیری
  اگرچه بین مولفه های در بین سه گروه تفاوت معناداری وجود ندارد با این حال،تفاوت هایی بین سه گروه،خصوصا بین گروه وابسته به متادون با دو گروه دیگر وجود دارد
  کلیدواژگان: سیستم های مغزی، رفتاری، اعتیاد، متادون
 • معصومه اسماعیلی*، حسین زارع، احمد علی پور، محمد اورکی صفحات 45-60
  پژوهش حاضر با تاکید بر مدل CaR-FA-X ویلیامز ، در قالب یه مدل علی به بررسی نقش واسطه ای حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا در رابطه بین نقص در کارکردهای اجرایی با حل مساله ناکارآمد در افراد افسرده می پردازد.
  روش
  نمونه پژوهش شامل 56 فرد مبتلا به افسردگی اساسی که به روش نمونه گیری زمانی در دسترس در فاصله زمانی اردیبهشت 96 تا مهر96 انتخاب شدند، بودند. جهت گردآوری داده ها ، پس از تشخیص افسردگی اساسی توسط روانشناس، از آزمون حافظه شرح حال (سرگذشتی) ،آزمون حل مسئله وسیله-غایت و نرم افزار کارتهای ویسکانسین استفاده شد. جهت تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss و ایموس و روش تحلیل مسیر از نوع مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد اثر مستقیم کارکرد اجرایی بر حل مسئله با مقدار 283/0 در سطح 05/0 معنی دار نیست. اثر غیرمستقیم کارکرد اجرایی بر حل مسئله با مقدار130/0 در سطح 05/0 معنی دار است. اثر کل کارکرد اجرایی بر حل مسئله 413/0 است که در سطح 05/0 معنی دار است. بنابراین با توجه به عدم معناداری اثر مستقیم و معناداری اثر غیر مستقیم، حافظه سرگذشتی به عنوان متغیر میانجی کلی در تاثیر بین کارکرد اجرایی بر حل مسئله است.
  نتیجه گیری
  بنابراین پژوهش حاضر با تایید مدل CaR-FA-X ویلیامز، نشان داد که افراد افسرده به دلیل خلق منفی و نقص در کارکردهای اجرایی ، در بازیابی خاطرات سرگذشتی به طور اختصاصی دچار مشکل می شوند و این مشکل در بازیابی، حل مسائل و مشکلات آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و باعث می شود که راه حل های کمتر موثری را تولید کنند. بنابراین بیش کلی گرایی از حافظه سرگذشتی به عنوان یک مکانیسم واسطه ای در رابطه بین نقص در کارکرد اجرایی و حل مساله ناکارآمد در افراد افسرده عمل می کند
  کلیدواژگان: نقص در کارکرد اجرایی، حل مساله ناکارآمد، حافظه سرگذشتی بیش کلی گرا
 • نرجس یاوری*، معصومه شجاعی، افخم دانشفر صفحات 61-76
  بررسی ارتباط فعالیت نورون های آینه ای و EMGدر بازخورد ویدیویی مقایسه اجتماعی پات گلف در دختران جوان بود.
  روش
  18 نفر از دختران غیر ورزشکار دانشگاه تصادفی در3 گروه بازخورد ویدیویی مقایسه اجتماعی مثبت، منفی، و واقعی قرار گرفتند. در روز اول، آموزش ضربه پات گلف و یک دسته 6 کوششی به عنوان پیش آزمون، روز دوم 60 ضربه با 5 دقیقه استراحت بین دسته کوشش ها ودریافت بازخورد ویدئویی متناسب با گروه خود پس از هر دسته کوشش به عنوان جلسه اکتساب و در روز سوم 6 کوشش به عنوان آزمون یادداری انجام شد. اطلاعات با استفاده از EEG و EMG، در سه شرایط پایه، اجرا و مشاهده ثبت گردید. در دسته کوشش آخر دوره اکتساب، میزان فعالیت الکتریکی عضله و مغز در شرایط پایه و مشاهده فیلم های بازخورد، و در حین اجرای ضربه ثبت شد. برای تحلیل از همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین فعالیت الکتریکی مغز و عضله استفاده شد (کمتر از 05/0). یافته ها و
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد بین فعالیت الکتریکی عضله و نورون های آینه ای در حین اجرا ارتباط مثبت معنی داری وجود داشت
  کلیدواژگان: بازخورد هنجاری، نورون های آینه ای، عضله دو سر بازویی، پات گلف
 • فاطمه غیورکاظمی*، زهره سپهری شاملو، علی مشهدی، علی غنائی چمن آباد، فروزان پاسالار صفحات 77-100
  مقدمه
  هدف این پژوهش مقایسه اثربخشی درمان فراشناخت و آموزش نوروفیدبک بر علائم اضطراب، نظم جویی هیجان و فعالیت امواج مغزی دانشجویان دختر دارای تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع تک آزمودنی است. 5 دانشجوی دختر با تشخیص اختلال اضطراب اجتماعی از دانشگاه فردوسی و دانشگاه فرهنگیان مشهد با استفاده از شیوه نمونه گیری داوطلبانه و مصاحبه بالینی ساختاریافته و پرسشنامه هراس اجتماعی کانور انتخاب و پس از همتاسازی، به صورت تصادفی در گروه فراشناخت و نوروفیدبک جای دهی شدند. فراشناخت درمانی در8 جلسه هفتگی و نوروفیدبک16 جلسه، سه بار درهفته اجرا شد. آزمودنی ها در خط پایه، انتهای درمان و پیگیری، پرسشنامه نظم جویی هیجان را تکمیل کردند، پرسشنامه کانور دو بار در میانه درمان و امواج مغزی آزمودنی های نوروفیدبک نیز قبل وبعد درمان تکمیل وثبت گردید. برای تحلیل داده ها ازبازبینی نمودارها و شاخص درصد بهبودی استفاده شد.
  یافته ها
  اثربخشی هردو درمان درعلائم اضطرابی آزمودنی ها مثبت و معنادار و بهبودی شرکت کننده ها درپیگیری ادامه یافته بود؛ اما اثربخشی هردو درمان برای نظم جویی هیجان معنادار نبود و تنها یکی از آزمودنی های گروه فراشناخت اثربخشی معناداری در آن نشان داد. همچنین، آزمودنی های نوروفیدبک، پس از درمان، امواج بهنجارتری را در موج آلفا و نقاط F3 وF4 داشتند.
  نتیجه گیری
  درمجموع نتایج بیانگر تاثیر مثبت درمان فراشناخت ونوروفیدبک بر اضطراب اجتماعی و امواج مغزی آزمودنی ها بود؛ اما درنظم جویی هیجان تاثیر این دو روش درمانی قابل توجه نبود
  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، درمان فراشناخت، آموزش نوروفیدبک، نظم جویی هیجان
 • مقاله پژوهشی
 • سید رضا میرمهدی*، الهام کاظمی صفحات 101-124
  مقدمه
  یکی از آسیب های جدی به دنبال سوءمصرف مواد، آسیب مغزی و نقص های شناختی است که اهمیت نظری و بالینی اساسی دارد. این پژوهش باهدف مقایسه فعالیت مکانیزم های مغزی فعال سازی-بازداری رفتاری و کارکرد انعطاف پذیری شناختی در زنان مبتلابه اختلال مصرف مواد و زنان سالم انجام شد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل دو گروه، کلیه زنان وابسته به مواد در کمپ های ترک اعتیاد و کلیه زنان سالم شهر اصفهان بود. بدین منظور با توجه به ملاک های ورود و خروج تعداد 30 نفر از زنان وابسته به مواد به روش نمونه گیری هدفمند و 30 نفر زنان سالم به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه سیستم فعال سازی-بازداری کارور و وایت، نرم افزار آزمون عصب روان شناختی ویسکانسین و پرسشنامه جمعیت شناختی محقق ساخته استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین دو گروه در سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) و کارکرد انعطاف پذیری شناختی تفاوت معنی داری وجود داشت به طوری که در آزمون عصب روان شناختی ویسکانسین گروه وابسته به مواد عملکرد ضعیف تری نسبت به گروه سالم داشتند. اما در سیستم بازداری رفتاری (BIS) تفاوت معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  مصرف مواد مخدر در قشر پره فرونتال مغز و کارکردهای عصب روان شناختی (اجرایی) نقایص بیشتر و درازمدت را نشان می دهد. بررسی بنیادهای عصبی-رفتاری در افراد وابسته به مواد می تواند راهگشای متخصصان در استفاده از برنامه های توان بخشی شناختی و مداخلات پیشگیرانه در اعتیاد باشد.
  کلیدواژگان: سیستم مغزی-رفتاری، کارکردهای عصب روان شناختی، انعطاف پذیری شناختی، اعتیاد
 • سید یونس محمدی* ، مریم حسینی صفحات 125-140
  مقدمه
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان نوروفیدبک و دارودرمانی در درمان اختلال کمبود توجه و بیش فعالی در کودکان مبتلا به ADHD و مقایسه میزان اثربخشی این دو روش درمان انجام گرفت.
  روش
  با توجه به هدف پژوهش 45 نفر از کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش فعالی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شد و در سه گروه (آزمایش و گواه) قرار گرفتند. دارو درمانی و درمان نوروفیدبک، طی جلسات هفتگی در شهر اصفهان انجام شد. در این پژوهش جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه کانرز والدین در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات اصلی پژوهشی مشخص کرد که اثربخشی دارو درمانی و درمان نوروفیدبک بر مشکلات نقص توجه و مشکلات تکانشگری کودکان از لحاظ آماری معنی دار است. همچنین نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که دارو درمانی در کاهش مشکلات تکانشکری موثرتر از نوروفیدبک بوده است درحالی که درمان نوروفیدبک در درمان مشکلات نقص توجه موثرتر از دارودرمانی عمل کرده است (001>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه نوروفیدبک یک روش درمانی مناسب برای کاهش میزان اختلال کم توجهی و بیش فعالی در کودکان است.
  کلیدواژگان: درمان نوروفیدبک، دارودرمانی، اختلال کمبود توجه و بیش فعالی، کودکان مبتلا به ADHD
 • تاثیر توانبخشی نوروسایکولوژیکی از طریق نرم افزار بر عملکرد توجه مستمر در دانش آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن
  منصور بیرامی، یزدان موحدی *، هاشم عبدیان، سودابه اسماعیلی صفحات 141-152
  مقدمه
  مشکلات خواندن یکی از اساسی ترین مشکلاتی است که کودکان دچار ناتوانی یادگیری با آن مواجه هستند. پژوهش حاضر نیز با هدف بررسی تاثیر درمان توانبخشی نوروسایکولوژیکی از طریق نرم افزار بر عملکرد توجه مستمر در دانش آموزان با ناتوانی خواندن انجام شد.
  روش
  طرح پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با دو گروه آزمودنی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شهر تبریز در سال 1395 بود، و نمونه مورد نظر از مناطق پنچگانه اختلالات یادگیری انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی بود. بدین صورت که یک گروه 10 نفره شامل افراد مبتلا به ناتوانی یادگیری خواندن و 10 نفر نیز شامل گروه گواه بود. یعنی افرادی که مبتلا به ناتوانی یادگیری هستند اما مداخله ای برای آنها صورت نگرفت. تعداد جلسات درمانی 20 جلسه بود و هر جلسه 45 دقیقه به طول می انجامید. ابزار پژوهش شامل برنامه کامپیوتری توانبخشی نوروسایکولوژیکی Sound Smart و آزمون عملکرد پیوسته بود. در این آزمون، آزمودنی ها با یک سری از محرک های متوالی در یک دوره زمانی مشخص مواجه می شوند که وظیفه آنها ارایه پاسخ در برابر ادراک محرک هدف است، و برای یافتن اختلال در عملکرد توجه پایدار استفاده می شود.
  یافته ها
  تحلیل داده ها استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0>(p.
  کلیدواژگان: توانبخشی نوروسایکولوژی، توجه مستمر، شناخت، ناتوانی یادگیری خواندن، دانش آموزان
 • مقایسه اثربخشی مداخلات عصب روان شناختی و روش دیویس بر عملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پایه اول و دوم ابتدایی
  فرزانه مومنی شهرکی *، مختار ملک پور، احمد عابدی، سالار فرامرزی صفحات 153-174
  مقدمه
  در پژوهش حاضر، مقایسه اثربخشی مداخلات عصب روان شناختی و روش دیویس برعملکرد خواندن دانش آموزان نارساخوان پایه اول و دوم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  طرح پژوهش آزمایشی و از نوع پیش آزمون – پس آزمون – پیگیری با گروه کنترل است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان نارسا خوان پایه اول و دوم ابتدایی است که، درسال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش نیز شامل 45 دانش آموز نارسا خوان (15 نفر به روش عصب روان شناختی و 15 نفر به روش دیوس مورد درمان قرار گرفتند و 15 نفر دانش آموز که هیچ مداخله ای روی آن ها صورت نگرفت) ، به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب گردیدند. ابزار به کار رفته در این پژوهش آزمون تشخیص اختلال خواندن بر اساس DSM-5، آزمون عملکرد خواندن معلم ساخته و آزمون هوش ریون کودکان بود. درگروه های آزمایشی، روش مداخله عصب روان شناختی و مداخله به روش دیویس به مدت 16 جلسه 40 دقیقه ای برای هرکدام از دو گروه ارائه گردید. داده ها با نرم افزار spss و آزمون تحلیل کواریانس چند متغیره و آزمون تعقیبی توکی تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون خواندن گروه های آزمایشی با گروه کنترل، تفاوت معنی داری وجود داشت (001/0 ≥P). نتایج مقایسه های زوجی نیز نشان داد که نمرات زمون گروه عصب روان شناختی به طور معناداری نسبت به روش دیویس کارآمدتر بود (001/0 ≥P).
  نتیجه گیری
  مداخلات عصب روان شناختی می تواند رویکردی موثر در درمان ناتوانی های یادگیری خواندن (نارساخوانی) باشد [z1] [z2].
  کلیدواژگان: روش عصب روان شناختی، روش دیویس، عملکرد خواندن، نارسا خوان
|
 • Mohammadreza Doostan*, Zahra Baghernezhad Pages 9-30
  Aim: The aim of this study was to investigate the behavioral and neurological of learning and transfer of asymmetric bimanual task.
  Methods
  The study is quasi-experimental. Instruments used in this study included quad-channel EEG, pen Mouse, laptop, special gloves and metronome. The participations of the research were eight grade, right-handed students (mean age, 14/2 ± 0/13) formed (N=10). They has normal vision and no physical problem or there was no movement. After pre-test participants for three days of training and then post-test were performed. Tests were performed in conditions difficult task with the dominant hand and the conditions were difficult task with non-dominant hand. Asymmetric training can mean the difference was the speed and the effect of gravity on two hands.
  Findings: The results showed that training of bimanual coordination pattern that movement difference between two hands is both the speed and the effect of gravity, the transfer does not occur to vice versa. EEG results showed it seems that in difficult bimanual coordination task, prior training that task to do more difficult, brain activity of cortical areas is higher. Furthermore, brain activity in motor and frontal regions in the left hemisphere was higher than right hemisphere.
  Conclusion
  Combining two or more features that together in asymmetric bimanual task to make a stronger coupling that levels of control take up a higher level.
  Keywords: transfer‚ bimanual coordination of outlining‚ brain hemispheres
 • Azam Ebrahimzadeh, Sayed Abbas Haghayegh* Pages 31-44
  Introduction
  The aim of this study was the comparison of the Gary-Wilson brain-behavioral (activation, inhibition and fight-/flight) systems between patients with diagnosed opioid use disorder on the methadone maintenance treatment (MMT). These are consisting in three groups: stabilized and non-stabilized including methadone or other drugs (except methadone) abusers.
  Method
  This research was a comparative and statistical population has been all of the clients registered on Esfahan MMT caring units. Sample groups have included of the stabilized (60), non-stabilized methadone (57) and other-drug-abuser (57) individuals who answered to the related questionnaire. Statistical data has been analyzed by SPSS-18 through analysis of the Covariance (MANCOVA).
  Findings: Analysis of the data showed that there were not significant differences in brain activation system, brain inhibition system and fight/flight system between three groups.
  Conclusion
  Despite of no significant difference of theses brain systems between three groups, but are differences between non-stabilized methadone groups in comparison to other two groups.
  Keywords: brain, behavioral systems, Addiction, methadone
 • Masomeh Esmaeli*, Hoseyn Zare, Ahmad Alipor, Mohemmad Oraki Pages 45-60
  Introduction
  The present study, with emphasis on CaR-FA-X Williams model, investigates the intermediate role of over-general autobiographical memory on the relationship between impairment executive functions with ineffective problem-solving in depressed people.
  Methods
  For this purpose, 56 subjects with major depression by sampling method during the period from April to September 2017 were selected . For data collection, after diagnosis of major depression by a psychologist, Autobiographical Memory Test, a problem-solving problem test and a Wisconsin card software were used. To analyze the research data using SPSS and IMOS software and path analysis method, structural equation modeling was used.
  Results
  The results showed that the direct effect of executive function on problem solving with a value of 0/283 is not significant at the level of 0/05. The indirect effect of executive function on problem solving with a value of 0/130 is significant at the level of 0/05. The total effect of the executive function on problem solving is 0/413, which is significant at the level of 0/05. Therefore, due to the insignificant direct and significant effects of indirect effect, oral memory is a general mediator variable in the effect between the executive function on problem solving.
  Conclusion
  Therefore, the present study, confirmed by the Williams CaR-FA-X model, showed that depressed people, due to their negative mood, and impairment in executive functions, have a particular problem in restoring their memoirs, and this is a problem in retrieval, solving problems It also affects their problems and makes them produce less effective solutions. Therefore, more generative of autobiographcal memory as a mediating mechanism in the relationship between impairment in executive function and ineffective problem-solving in depressed people.
  Keywords: impairment in executive function, inefficient problem solving, overgeneral autobiographical memory
 • Narjes Yavari*, Masome Shojaei, Afkham Daneshfar Pages 61-76
  Aim: The objective is to examine the association between mirror neurons activity and electrical activity of muscles in social-comparative video feedback of young females’ golf putting.
  Methods
  18 non-athletic females from University, are randomly assigned to 3 groups namely, positive, negative and real social-comparative video feedback. In the first day, golf putting is taught and 6 trials of golf putt are considered as pre-test. The second day includes 60 putts with 5-minute rest between trials and receiving relevant video feedback for each group and after each set of trial which constitute the acquisition session. The third day consists of 6 trials collectively considered as retention test. Using the two EEG and EMG sensors, the information are recorded in three baseline, execution and observation conditions. In the last trial of acquisition period, the levels of electrical activity of muscle and brain are recorded in baseline condition, condition of observing feedback films and concurrent with putting. For analysis, Pearson correlation coefficient is used to examine the association between level of electrical activity of brain and biceps brachial muscle (
  Result &
  Conclusion
  The results suggest that there is a significantly positive association between electrical activity of muscle and mirror neurons during execution
  Keywords: Normative Feedback, Mirror Neurons, Biceps Brachial Muscle, Golf Putt, reference mechanisms
 • Fatemeh Ghayour Kazemi*, Zohreh Sepehri Shamloo Pages 77-100
  Aim: The aim of this study was to compare the effectiveness of Metacognitive therapy and Neurofeedback training on Anxiety Symptoms, Emotion Regulation and Brain waves activity in Female Students with Social Anxiety Disorder.
  Method
  5 students with diagnosis of SAD were selected from Ferdowsi and Farhangian universities of Mashhad by volunteer sampling method and using SCID-I and SPIN, peered and randomly assigned to the MCT and neurofeedback groups. 8session per week for MCT and 16sessions 3times per week for neurofeedback was performed. Participants completed the Emotion Regulation questionnaire in the baseline, the end of the treatment and follow-up. Conner's Inventory was answered 2times within the treatment and brain waves activity was recorded in the neurofeedback group before and after the treatment. The revised graphs and Percent recovery was used for data analysis.
  Findings: the effectiveness of both treatments was positive and significant in SAD's symptoms and participant's recovery was continued during follow up, but the effectiveness of both treatments for the Emotion Regulation was not significant and only one of the MCT subjects had a significant effect. Also the subjects of the neurofeedback group experienced a normal alpha waves and F3 and F4 areas after treating.
  Conclusion
  In sum, the results indicate the positive effect of metacognitive therapy and neurofeedback on SAD and brain waves of subjects, but in Emotion Regulation, the effect of these treatments was not significant.
  Keywords: Social Anxiety Disorder, Metacognitive therapy, Neurofeedback, Emotion Regulation
 • seyedreza mirmehdi *, elham kazemi Pages 101-124
  Introduction
  One of the serious injuries caused by substance abuse is Brain damage and cognitive defects, which has a fundamental theoretical and clinical significance. The aim of this study was to compare of Brain Behavioral Activation and Inhibition activity mechanism (BAS/BIS), cognitive flexibility function in substance abuse disorder & normal women.
  Method
  The present study was comparative-causal schemes. The statistical population of this study included all normal and substance dependent women in addiction treatment camps in Isfahan. The sample consisted of 30 dependent women (purposeful sampling method) and 30 healthy women (cluster sampling method). The tools were simple Stroop test software, Wisconsin test software and researcher-made demographic questionnaire. Findings: The results showed that there is a significant difference in Behavioral Activation System (BAS) and cognitive flexibility function. As in Wisconsin's psychological nursing test The drug-dependent group had a weaker performance than the normal group.But there was no significant difference between the two groups at the Behavioral Inhibition System(BIS).
  Conclusion
  used to drug Shows more and longer deficits In the prefrontal cortex of the brain and the psychological nerve functions (executive). Investigating the neuro-behavioral foundations in the drug-dependent community can help the clinicians to use appropriate therapies and Preventive interventions in addiction.
  Keywords: : Brain Behavioral System, Psychological Nerve Functions, cognitive flexibility, Addiction
 • SEYEDYOONES MOHAMMADI *, maryam Hosini Pages 125-140
  Aim
  The aim of this study was to evaluate the efficacy of neurofeedback and drug therapy in the treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children with ADHD and to compare the effectiveness of these two treatments.
  Methods
  According to The purpose of the research, 45 children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) were selected through available sampling method and were divided into three groups (Experimental and control). Drug therapy and neurofeedback treatment was conducted during weekly meetings in Isfahan. In this study, parents' Converz questionnaire was used for data collection in two stages: pre-test and post-test. Findings: The results of the analysis revealed that the efficacy of drug therapy and neurofeedback treatment on attention deficit problems and impulsivity problems of children was significant. Also, the results of the analysis showed that drug therapy was more effective than neurofeedback in reducing stunting problems, while neurofeedback treatment has been more effective than medication in treatment of attention deficit problems.
  Conclusion
  According to the results on this research, neurofeedback is a suitable treatment method for reduction symptoms of attention deficit and hyperactivity in children.
  Keywords: Drug therapy, Attention deficit hyperactivity disorder, Children with ADHD
 • The effectiveness of neuropsychological rehabilitation treatment on the performance of sustained in students with dyslexia disabilities
  mansoor beyrami, yazdan movahedi *, hashem abdian, soodabeh esmaeeli Pages 141-152
  Aim
  Problems reading one of the most fundamental problems faced by children with learning disabilities. This study also aims effectiveness of neuropsychological rehabilitation for people with dyslexia disabilities was sustained attention.
  Methods
  This study is a quasi-experimental design with the two groups. That a group of 10 people, including people with dyslexia disabilities and 10 in the control group was also included. This means that people with a learning disability but did not intervene for them. Instruments included neuropsychological rehabilitation program and the Continuous Performance Test. Data analysis using SPSS version 19, using multivariate analysis of covariance was performed. Findings: Data analysis showed that, between mean scores of pre-test and post-test experimental and control groups there was a significant difference (P
  Keywords: Rehabilitation Neuropsychology, sustained attention, cognitive, dyslexia disabilities, Student
 • Comparison of the Efficiency of Neuropsychological and Davis Method Interventions on Reading Performance of Dyslexic of First and Second Grade Elementary Students
  farzaneh momeni shahraki *, mokhtar malekpour, ahmad abedi, salar faramarzi Pages 153-174
  Introduction
  The purpose thise study was to [z1] compare the efficiency of neuropsychological and Davis method interventions on reading performance of dyslexic students of first and second grade elementary.
  Method
  The research was experimental with pre-test, post-test, follow up and control group design. The study population included all the dyslexic of first and second grade elementary Students in the school year 2015-2016 in Isfahan city. The sample included 45 dyslexic students who were selected by cluster random sampling and were divided into three groups so that 15 of them were treated with neuropsychological methods, 15 of them with Davis method and there was no intervention on the rest of them. The research tools included reading disorder diagnosis test DSM-5, teacher-made reading performance test, and Raven's intelligence test for children. Neuropsychological interventions and Davis method interventions were conducted for each experimental group within 16 sessions each lasted 40 minutes. The data were analyzed by SPSS software, multivariate covariance analysis and Tukey's follow-up test.
  Results
  The results showed that there was a significant difference between the post-test average scores of experimental groups and the control group in the reading test (p
  Discussion
  neuropsychological interventions can improve academic performance of children with reading learning disabilities (Dyslexia).
  Keywords: : neuropsychological Method, Davis Method, reading Performance, dyslexic