فهرست مطالب

 • پیاپی 164 (شهریور 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/10
 • تعداد عناوین: 22
|
 • احسان نبی پور، وحید اکبری کردخیلی، سهیل عزیزی، عباس خنکدار طارسی * صفحات 1-12
  سابقه و هدف
  آسیب های ایسکمی- ریپرفیوژن (I/R) کبدی، علت اصلی نارسایی کبد در جراحی های مختلف به خصوص پیوند کبد می باشد. از آن جایی که ROS علت عمده آسیب های کبدی است، به کارگیری آنتی اکسیدان ها برای کاهش این عوارض در اولویت قرار دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات سیلیبینین بر آسیب های کلی بافت کبد و بیان ژن های eNOS و iNOS (نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و القایی) طی I/R انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، رت ها به چهار گروه هشت تایی، شامل گروه حامل (Vehicle) که رت ها مورد عمل لاپارتومی قرار گرفته و حامل (DMSO10%) دریافت کردند، گروه SILI که رت ها همراه لاپاراتومی، سیلیبینین دریافت کردند، گروه I/R که رت ها مورد عمل I/R قرار گرفته و حامل دریافت کردند و گروه I/R+SILI که رت ها همزمان با I/R، سیلیبینین دریافت کردند، تقسیم شدند. سیلیبینین در گروه ها برای هر رت دو بار، هر بار با دوز mg/kg 50 (I.P) تزریق گردید. پس از یک ساعت ایسکمی و 5 ساعت ریپرفیوژن، نمونه های خون برای سنجش AST و ALT سرم و نمونه های کبد برای ارزیابی بیان ژن های eNOS و iNOS و بررسی های بافت شناسی جمع آوری شدند.
  یافته ها
  بین گروه های Vehicle و SILI در کلیه پارامتر ها، تغییر معنی داری مشاهده نشد (05/0p>). سطوح AST و ALT سرم در گروه I/R افزایش چشمگیری نسبت به گروه حامل داشت، که توسط سیلیبینین کاهش قابل توجهی پیدا کرد. همچنین آسیب های بافتی مشاهده شده در گروه I/R توسط سیلیبینین بهبود پیدا کرد. بیان ژن های iNOS و eNOS طی I/R به ترتیب افزایش و کاهش بارزی در مقایسه با گروه حامل داشت. درمان با سیلیبینین توانست بیان iNOS را کاهش دهد اما نتوانست اثر معنی داری روی بیان eNOS بگذارد(05/0p>).
  استنتاج: سیلیبینین اثرات حمایتی روی کبد طی I/R از خود نشان داده و می تواند با کاهش بیان iNOS، از اثرات مضر آن بکاهد.


  واژه های کلیدی: ایسکمی- ریپرفیوژن، نیتریک اکسید سنتاز، سیلیبینین اثرات سیلیبینین بر بیان ژن های نیتریک اکساید سنتاز طی ایسکمی-ریپرفیوژن گرم کبدی در رت های بالغ نر

  احسان نبی پور، وحید اکبری کردخیلی، سهیل عزیزی، عباس خنکدار طارسی  چکیده: (251 مشاهده)

  سابقه و هدف
  آسیب های ایسکمی- ریپرفیوژن (I/R) کبدی، علت اصلی نارسایی کبد در جراحی های مختلف به خصوص پیوند کبد می باشد. از آن جایی که ROS علت عمده آسیب های کبدی است، به کارگیری آنتی اکسیدان ها برای کاهش این عوارض در اولویت قرار دارد. این مطالعه با هدف ارزیابی اثرات سیلیبینین بر آسیب های کلی بافت کبد و بیان ژن های eNOS و iNOS (نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی و القایی) طی I/R انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، رت ها به چهار گروه هشت تایی، شامل گروه حامل (Vehicle) که رت ها مورد عمل لاپارتومی قرار گرفته و حامل (DMSO10%) دریافت کردند، گروه SILI که رت ها همراه لاپاراتومی، سیلیبینین دریافت کردند، گروه I/R که رت ها مورد عمل I/R قرار گرفته و حامل دریافت کردند و گروه I/R+SILI که رت ها همزمان با I/R، سیلیبینین دریافت کردند، تقسیم شدند. سیلیبینین در گروه ها برای هر رت دو بار، هر بار با دوز mg/kg 50 (I.P) تزریق گردید. پس از یک ساعت ایسکمی و 5 ساعت ریپرفیوژن، نمونه های خون برای سنجش AST و ALT سرم و نمونه های کبد برای ارزیابی بیان ژن های eNOS و iNOS و بررسی های بافت شناسی جمع آوری شدند.
  یافته ها
  بین گروه های Vehicle و SILI در کلیه پارامتر ها، تغییر معنی داری مشاهده نشد (05/0p>). سطوح AST و ALT سرم در گروه I/R افزایش چشمگیری نسبت به گروه حامل داشت، که توسط سیلیبینین کاهش قابل توجهی پیدا کرد. همچنین آسیب های بافتی مشاهده شده در گروه I/R توسط سیلیبینین بهبود پیدا کرد. بیان ژن های iNOS و eNOS طی I/R به ترتیب افزایش و کاهش بارزی در مقایسه با گروه حامل داشت. درمان با سیلیبینین توانست بیان iNOS را کاهش دهد اما نتوانست اثر معنی داری روی بیان eNOS بگذارد(05/0p>).
  استنتاج: سیلیبینین اثرات حمایتی روی کبد طی I/R از خود نشان داده و می تواند با کاهش بیان iNOS، از اثرات مضر آن بکاهد.
  کلیدواژگان: ایسکمی، ریپرفیوژن، نیتریک اکسید سنتاز، سیلیبینین
 • ابراهیم وثوقی، شهربانو کیهانیان، صباسادات حسینی، نعمت الله آهنگر * صفحات 13-20
  سابقه و هدف
  هورمون استروژن، تنظیم کننده فیزیولوژیکی تکثیر بافت سینه است و تغییرات در مسیرهای سیگنالینگ آن، از جمله گیرنده استروژن آلفا در طول سرطان سینه و پیشرفت آن اتفاق می افتد. پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی (SNPs) در ژن ها می توانند به تفاوت در استعداد ابتلا به سرطان و پاسخ متفاوت به درمان در جمعیت های مختلف منجر شوند. در مطالعه حاضر، همراهی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs2234693C/T در ژن ESRα با سرطان سینه در جمعیت بیمار و سالم غرب استان مازندران مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش موردی- شاهدی حاضر بر روی 91 خانم سالم بدون سابقه خانوادگی سرطان سینه و 71 خانم مبتلا به سرطان سینه بستری شده در بخش انکولوژی بیمارستان امام سجاد (ع) رامسر در فاصله زمانی فروردین تا شهریور 1396 انجام گرفت. 3 میلی لیتر خون محیطی از هر کدام از افراد گرفته شده و در دمای منفی 20 درجه سانتی گراد نگهداری شد. از تکنیک PCR-RFLP جهت تعیین پراکندگی پلی مورفیسم های rs2234693 استفاده شد.
  یافته ها
  در افراد مبتلا به سرطان سینه، ژنوتیپ هموزیگوت TT به طور معنی دار (001/0< p) بیش تر از ژنوتیپ های CT و هموزیگوت CC مشاهده شد. علاوه بر این، افرادی که واجد آلل T هستند، به طور معنی داری میزان بالاتر و خطر بیش تری برای ابتلا به سرطان سینه دارند (OR =2.207، 95%CI =1.40-3.48، p =0.001) .
  استنتاج: مطالعه ما برای نخستین بار در غرب مازندران پیشنهاد می کند که آلل T پلی مورفیسم rs2234693 ممکن است آلل پیشرو در افزایش احتمال ابتلا به سرطان سینه باشد.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، گیرنده آلفای استروژن، مازندران، ایران، PCR، RFLP
 • بهنام هاشمی، علیرضا رفیعی، رضا ولدان، مریم عبدالهی، محمد آهنجان*، عیسی نظر، ظاهر مرسل جهان، رضوان خواجوی، مریم صالحیان صفحات 21-30
  سابقه و هدف
  افزایش تعداد مقاومت به کوئینولون ها در باکتری های اشرشیا کلی و کلبسیلا پنومونیه های جدا شده از ساری، مشکلات فراوانی را در درمان ایجاد نموده است. موتاسیون در ژن gyrA منجر به تغییر اسیدهای آمینه و مقاومت به فلئوروکینولون ها در باکتری های اشرشیاکلی و کلبسیلا پنومونیه می باشد. هدف ما از این مطالعه، تشخیص جهش های قابل توجه از ایزوله های جدا شده به روش SSCP PCR می باشد.
  مواد و روش ها
  ایزوله های جدا شده جمع آوری و تست حساسیت آنتی بیوتیکی )سیپروفلوکساسین، نالیدیکسیک اسید) معمول به روش دیسک دیفیوژن آگار انجام شد. مقاومت فلوروکینولون با استفاده از آزمون MIC به روش E-test تایید شد. از روش SSCP PCR برای تشخیص جهش در ژن ser83-asp87) gyrA( استفاده شد. نتایج به دست آمده از روش SSCP PCR برای تایید به طور راندوم، تعیین توالی گردید.
  یافته ها
  از 103 ایزوله جدا شده، 65 نمونه (2/63 درصد) اشرشیاکلی و 38 نمونه (8/36 درصد) کلبسیلا پنومونیه بودند. ایزوله های جدا شده با روش SSCP PCR بررسی شدند. در همه ی نمونه های اشرشیاکلی مقاوم به سیپروفلوکساسین، حداقل یک موتاسیون مشاهده گردید. هم چنین در همه نمونه های کلبسیلای مقاوم به سیپروفلوکساسین، حداقل یک موتاسیون و در 14 نمونه در هر 2 نقطه موتاسیون مشاهده گردید، در حالی که در 5 نمونه حساس به سیپروفلوکساسین هیچ موتاسیونی دیده نشد.
  استنتاج: نتایج نشان داد که جهش در gyrA ارتباط نزدیکی با مقاومت کینولون ها دارد. افزایش شیوع مقاومت کینولون ها در میان باکتری E.coli و K.penumune جدا شده، نشان دهنده نیاز به برنامه های کنترل عفونت می باشد.
  کلیدواژگان: اشرشیا کلی، کلبسیلا پنومونیه، کینولون ها، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • میترا شیرآشیانی، غلامرضا روشندل، عین الله ملایی، حمیرا خدام * صفحات 31-40
  سابقه و هدف
  استفاده از روش های کاربردی و غیر تهاجمی به منظور ارتقاء کفایت دیالیز می تواند باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش مرگ و میر بیماران تحت همودیالیز شود. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر بولوس متناوب نرمال سالین بر کفایت همودیالیز انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی تصادفی شاهددار با طرح متقاطع، 51 بیمار واجد شرایط ورود، انتخاب و به شیوه تصادفی در دو گروه تخصیص داده شدند. قبل از مداخله، کفایت دیالیز و ضریب پاکسازی اوره آخرین جلسه همودیالیز بیماران اندازه گیری و ثبت شد. سپس طی دو جلسه متوالی، بیماران گروه مداخله، هر یک ساعت، در سه نوبت، هر بار 100 میلی لیتر نرمال سالین به صورت بولوس دریافت کردند، در حالی که بیماران گروه کنترل به روش متداول تحت همودیالیز قرار گرفتند. سپس تمامی بیماران در سه جلسه بعدی به روش متداول دیالیز و پس از تعویض گروه ها، تمام مراحل فوق تکرار شد.
  یافته ها
  قبل از شروع مداخله دو گروه از نظر سن، جنس، مدت دیالیز، روش دستیابی به عروق و کفایت دیالیز تفاوت آماری معنی داری نداشتند (05/0 p)، در حالی که میانگین پارامترهای فوق در گروه کنترل کاهش یافته بود. علاوه بر این، یافته ها بیانگر تفاوت آماری معنی دار در میانگین تغییرات Kt/V و ضریب پاکسازی اوره در دو گروه مداخله و کنترل بود (01/0 >p).
  استنتاج: طبق یافته های مطالعه حاضر، بولوس متناوب نرمال سالین در حین همودیالیز باعث بهبود کفایت دیالیز بیماران می شود.
  کلیدواژگان: بولوس متناوب نرمال سالین، کفایت دیالیز، همودیالیز
 • آرمان جلیلوند، آزیتا حکمت دوست، گلین سهراب * صفحات 41-52
  سابقه و هدف
  دیابت از بیماری های مزمن و شایع در جهان است که میزان شیوع و بروز این بیماری در اکثر جوامع و هم چنین ایران رو به افزایش است. پژوهش های جدید نشان می دهد شکر افزوده، به ویژه فروکتوز، محرک اصلی دیابت و پیش دیابت حتی قوی تر از بقیه کربوهیدرات ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات رژیم کم فروکتوز بر کنترل گلیسمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی تصادفی بر روی 40 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو (70-40 ساله) مراجعه کننده به انجمن دیابت قزوین انجام گردیده است. افراد تحت مداخله و شاهد به ترتیب به مدت هشت هفته، رژیم کم فروکتوز با حداکثر 12 گرم فروکتوز در روز و یا رژیم عادی دیابتی را رعایت نمودند. در ابتدای مطالعه و در انتها هفته هشتم، شاخص های آنتروپومتری، قند خون ناشتا، سطح انسولین، HOMA-IR و HbA1c آن ها اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میانگین سن و طول مدت ابتلا به دیابت در بیماران شرکت کننده در مطالعه به ترتیب 5/7±53 و 2±8 سال بود. در ابتدای مطالعه دو گروه مورد مطالعه از نظر توزیع متغیرهای کیفی (جنس، استعمال سیگار، داروهای مورد استفاده) و کمی (سن، طول مدت ابتلا به دیابت و نمایه توده بدنی) تفاوت آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند. در این مطالعه شاخص های آنتروپومتری بهبود پیدا کرد اما تغییرات حاصله معنی دار نبود. قند خون ناشتا در انتهای مطالعه در مقایسه با ابتدای مطالعه در هر دو گروه کاهش یافت، اما تفاوت بین دو گروه در انتهای مطالعه معنی دار نبود (143/0p=). میانگین تغییرات HbA1c در پایان مطالعه در گروه مداخله بیش تر از گروه شاهد بود و این تفاوت به شکل حاشیه ای معنی دار بود (05/0=p) و در سایر فاکتورهای گلایسمی تغییرات معنی داری مشاهده نشد
  استنتاج: به نظر می رسد با محدودیت در مصرف فروکتوز بیماران مبتلا به دیابت نوع 2، کنترل گلیسمی بهتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: فروکتوز، دیابت، رژیم غذایی
 • محمد رهبر، علی کارگر، فریبا اسلامیان، ندا دولت خواه * صفحات 53-62
  سابقه و هدف
  فاشئیت پلانتار شایع ترین علت درد ناحیه کف پا است. هدف این مطالعه، مقایسه میزان بهبود درد و عملکرد بیماران درمان شده با شوک درمانی خارج بدن ESWT (Extracorporeal Shock Wave Therapy) و سوزن خشک درمانی بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی شاهد دار 72 بیمار با تشخیص فاشئیت پلانتار وارد مطالعه شده و به طور تصادفی به دو گروه درمانی تقسیم شدند. بیماران گروه اول تحت درمان با ESWT و گروه دوم تحت درمان با سوزن خشک قرار گرفتند. متغیرهای عملکرد بر اساس FFI (Foot Function Index) و درد بر اساس VAS (Visuali Analogue Scale) قبل درمان، 4 هفته پس از درمان و 8 هفته پس از درمان ارزیابی و با استفاده از روش آنالیز واریانس با اندازه های تکراری و توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد مقایسه و تجزیه وتحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مطالعه حاضر 72 بیمار با میانگین سنی 4/9 ± 1/44 سال که اغلب زن (54 نفر) بودند مورد بررسی قرار گرفتند. هردوی روش های ESWT و سوزن خشک درمانی در 4 هفته و 8 هفته پس از درمان، هم شاخص درد اندازه گیری به روش VAS و هم نمره FFI بیمار را نسبت به قبل از درمان به طور معنی داری کاهش دادند. تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه در 4 هفته پس از درمان بین معیارهای مذکور یافت نگردید (668/0 p= و 626/0 p= به ترتیب). بااین حال در 8 هفته پس از درمان، میزان کاهش درد و FFI در گروه درمان شده با سوزن خشک به طور معنی داری بیش تر بود (011/0 p= و 013/0 p=به ترتیب).
  استنتاج: هردوی روش های سوزن خشک و ESWTدر درمان فاشئیت پلانتار موثر هستند، هرچند که نتایج مطالعه حاضراثربخشی بهتر درمان با سوزن خشک را در 8 هفته پس از درمان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: فاشئیت پلانتار، شوک درمانی، سوزن خشک
 • ماهتابه عزیزپور، ویدا شفیع پور، محمود موسی زاده، روانبخش اسمعیلی * صفحات 63-73
  سابقه و هدف
  مهار کننده های فیزیکی به طور شایع در بخش های مراقبت های ویژه استفاده می شوند. فقدان دانش کافی در زمینه کاربرد این ابزارها سبب استفاده نابجا و ایجاد عوارض و مشکلات برای بیماران می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش پرستاران در استفاده از مهار کننده های فیزیکی و میزان کاربرد صحیح آن در بیماران بستری در بخش های مراقبت های ویژه طراحی و انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی با کد کارازمایی بالینی IRCT2016052919677N2 که در سال 1395 انجام پذیرفت، میزان استفاده از مهار کننده های فیزیکی و میزان کاربرد صحیح آن در بیماران بستری در بخش های ویژه در گروه مداخله و شاهد ثبت و بعد از یک دوره آموزشی، با میزان استفاده از مهار کننده های فیزیکی و کاربرد صحیح آن در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش مقایسه شد. فاصله زمانی بین پایان آموزش و شروع بررسی، 15 روز بود. جهت آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  استفاده از مهارکننده های فیزیکی قبل از آموزش در گروه مداخله 8/49 درصد و در گروه شاهد 7/49 درصد و بعد از آموزش، درگروه مداخله 6/37 درصد و در گروه شاهد 7/49 درصد بود. بین دو گروه قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود داشت. میزان استفاده صحیح از مهار کننده های فیزیکی در گروه مداخله قبل آموزش 34 درصد و گروه شاهد 3/37 درصد و بعد از آموزش در گروه مداخله 9/37 درصد و گروه شاهد 3/37 درصد بود (001/0 p<).
  استنتاج: آموزش به پرستاران می تواند منجر به کاهش استفاده از مهارکننده های فیزیکی و همچنین افزایش میزان استفاده صحیح از مهارکننده های فیزیکی در بخش های مراقبت های ویژه شود و لذا این امر باید مدنظر دست اندرکاران قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مهارکننده های فیزیکی، بخش مراقبت های ویژه، پرستار، آموزش، بیماران بستری
 • کامبیز اخوان رضایت، عباسعلی زراعتی*، یلدا روانشاد، نیلوفر ملک، سید حسین احمدی حسینی صفحات 74-82
  سابقه و هدف
  اندازه گیری GFR بر اساس کراتینین در بیماران سیروزی به علت کاهش حجم عضله و اختلال عملکرد کبد، دقیق نمی باشد. هدف این مطالعه بررسی کارایی سطح سرمی سیستاتین C جهت تعیین میزان GFR به عنوان روش جایگزین و نیز ارتباط بین عملکرد سنتتیک و دفعی کبد با میزان GFR بوده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی در سال 95 و در بیمارستان امام رضای مشهد، 35 فرد سالم با سن و جنس مشابه وارد مطالعه شدند. سطح سرمی کراتینین،LFT، FBS، LDL، HDL، کلسترول، تری گلیسرید، آلبومین و گلوبولین های سرم و سیستاتین C و هم چنین حجم و کراتینین ادرار 24 ساعته اندازه گیری شد. GFR به سه روش اندازه گیری شد و ارتباط GFR با Child در بیماران ارزیابی شد.
  یافته ها
  میانگین سن افراد شرکت کننده در این مطالعه 93/13± 15/39 سال بوده و 57/48 درصد بیماران مرد بودند. شایع ترین عامل ایجاد سیروز اتوایمیون بود. علی رغم این که مقدار محاسبه شده GFR بر اساس کراتینین با دو فرمول متفاوت در گروه سیروز بالاتر از گروه کنترل بود اما در محاسبه GFR با استفاده از سیستاتین مقدار GFR در گروه سیروز پایین تر بود (001/0< p). در گروه بیماران سیروتیک هیچ کدام از متغیرهای عملکردی و دفعی کبد همبستگی معنی داری با مقدار GFR نداشت. همبستگی بین امتیاز Child و مقدار GFR براساس سیستاتین C نشان دهنده ضریب همبستگی 199/0 (251/0= P) بود.
  استنتاج: GFR محاسبه شده بر اساس سیستاتین C از دقت بالایی در بیماران سیروتیک برخوردار است. امتیاز Child ارتباط معکوس با میزان GFR داشته و می تواند در تشخیص زودهنگام اختلال عملکرد کلیوی در بیماران سیروتیک کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: فیلتراسیون کلیوی، سیستاتین C، سیروز، کلیه
 • ورسا عمرانی نوا، اکبر هدایتی زاده عمران *، رضا علیزاده نوایی، وحید مخبری، رزیتا جلالیان صفحات 83-90
  سابقه و هدف
  بیماری های قلبی- عروقی (CVD) از جمله بیماری عروق کرونر (CAD)، عامل اصلی مرگ و میر و ناتوانی در دنیا هستند.
  مواد و روش ها
  در این بررسی مقطعی بیماران مبتلا به CAD مراجعه کننده به مرکز قلب مازندران پس از تایید آنژیوگرافی وارد مطالعه شدند. اطلاعات دموگرافیک و بالینی مطابق چک لیست تهیه شده، استخراج شد.
  یافته ها
  اکثریت بیماران (55 درصد) مرد با میانگین سنی 2/10± 9/59 سال و بیماران زن با میانگین سنی 8/6± 1/57 سال بودند (14/0= p). فراوانی هم زمان فاکتورهای خطر در بیماران به صورت فشار خون 57درصد، دیابت 46درصد، دیس لیپیدمی 4/40 درصد و استعمال دخانیات 2/20 درصد بود. توزیع عوامل خطر به تفکیک جنسیت به این ترتیب بود: فشار خون بالا در 51درصد مردان و 65درصد زنان (05/0> p)، دیس لیپیدمی در 7/34 درصد مردان و 5/47 درصد زنان (05/0> p)، دیابت در 6/32 درصد مردان و 5/62 درصد زنان (005/0= p)، چاقی (BMI≥30) در 4/20 درصد مردان و 40درصد زنان (043/0= p) و استعمال دخانیات نیز تنها در بیماران مرد با شیوع 7/36 درصد مشاهده شد (001/0< p). تعداد عروق کرونر درگیر در مردان با 2 یا 3 رگ درگیر تشخیص داده شده بودند و بیماران زن بیش تر یک رگ درگیر داشتند (016/0= p).
  استنتاج: با توجه به شیوع بالای عوامل خطر قابل پیشگیری در بیماران مورد مطالعه، آموزش مناسب و ترویج سبک زندگی سالم و غربالگری افراد پر خطر می تواند در سیاستگذاری های بهداشتی، درمانی و کاهش بار بیماری های CAD موثر باشد.
  کلیدواژگان: بیماری عروق کرونر(CAD)، آنژیوگرافی، عوامل خطر
 • محمد جواد شعبانی، حمید محسن آبادی، زهرا زنجانی * صفحات 91-101
  سابقه و هدف
  اجتناب و همجوشی شناختی دو مولفه تشکیل دهنده انعطاف ناپذیری روانشناختی و از مفاهیم اصلی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) هستند. هدف از این مطالعه بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوانان (AFQ-Y8) بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی مقطعی است. نمونه مورد مطالعه شامل 300 دانش آموز شهر کاشان بود که به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوانان (AFQ-Y8) و مقیاس تجدید نظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS) بود. ساختار عاملی پرسشنامه با استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین اعتبار همگرا با پرسشنامه RCMAS و پایایی بازآزمائی و همسانی درونی پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل عامل اکتشافی، حاکی از وجود یک عامل به نام «انعطاف ناپذیری روانشناختی» در این پرسشنامه بود. تحلیل عامل تاییدی، الگوی یک عاملی این پرسشنامه را تایید کرد (07/0 – 00/0(RMSEA 90% CI=. همچنین، اعتبار همگرای این پرسشنامه با RCMAS (001/0>p، 60/0=r) مطلوب و همسانی درونی و پایایی بازآزمایی (به فاصله چهار هفته) به ترتیب 71/0 و 65/0 بود.
  استنتاج: پرسشنامه اجتناب و همجوشی- نسخه نوجوان (AFQ-Y8) برای سنجش انعطاف ناپذیری روانشناختی نوجوانان ایرانی، ابزاری مناسب و دارای خصوصیات روانسنجی قابل قبول می باشد.
  کلیدواژگان: انعطاف ناپذیری روانشناختی، پرسشنامه اجتناب و همجوشی، نسخه نوجوان، ویژگی های روانسنجی
 • حسین جلاهی *، اباصلت خراسانی، محمد یمنی دوزی سرخابی، محمود موسی زاده صفحات 102-117
  سابقه و هدف
  ارکان تصمیم گیری در دانشگاه ها به ترتیب اولویت هیات امنا، رئیس دانشگاه، هیات رئیسه و شورای دانشگاه می باشند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین کارکرد هیات های امنای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی در پنج دوره زمانی از سال 1370 تا 1395 می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری، کلیه مصوبات هیات امناهای مستقل در دانشگاه های علوم پزشکی دولتی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور به تفکیک پنج دوره زمانی از سال 1370 الی 1395 می باشد.
  یافته ها
  تعداد صورت جلسات هیئت های امنای 47 دانشگاه (متوسط 37 دانشگاه در سال) در فاصله زمانی 1370 الی 1395 (26 سال) به تعداد 1999 فقره حاوی 32680 مصوبه می باشد. متوسط تعداد جلسات در سال در هر هیات امنا در کل دوره 08/2 است، کم ترین 12/1 مربوط به دوره دوم و بیش ترین مربوط به دوره پنجم 04/3 است. میانگین مصوبات در دو دوره اول و دوم 10 مصوبه و در دوره سوم، چهارم و پنجم به ترتیب 17، 20 و 16 مصوبه در هر جلسه است.
  استنتاج: بر اساس تعداد صورت جلسات در سال و تعداد مصوبات در هر صورتجلسه، عملکرد هیات امنا در ادوار گذشته از بیش ترین به کم ترین به ترتیب؛ دوره چهارم، پنجم، سوم، اول و دوم می باشند. عملکرد هیات امنا در دانشگاه های نوع 3 نسبت به دانشگاه های نوع 1 و 2 در تمام دوره 26 سال بیش تر است. الگوی کارکردی در بیش ترین مقوله های وظائف و اختیارات هیات های امنا به تناظر زمانی 16 سال اول، بین وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری تفاوت قابل توجه ای وجود دارد.
  کلیدواژگان: هیات امنا، دانشگاه های علوم پزشکی، کارکرد
 • نرجس بحری، رباب لطیف نژاد رودسری *، مژگان عظیمی هاشمی صفحات 118-136
  سابقه و هدف
  ادراکات و تجربیات زنان از یائسگی به شدت تحت تاثیر زمینه فرهنگی- اجتماعی است که زنان در آن زندگی می کنند. آگاهی از این موضوع به سیاستگزاران سیستم سلامت در تدوین برنامه های مراقبتی مناسب زنان یائسه کمک می نماید. لذا این مطالعه با هدف کشف ادراکات و تجربیات زنان از یائسگی انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کیفی اکتشافی که در فاصله اردیبهشت 1393 تا تیرماه 1395 در شهرهای مشهد و گناباد انجام شد، 27 زن 55-42 ساله مشارکت داشتند. داده ها با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساختارمند تا رسیدن به اشباع داده ها جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل محتوای مرسوم گرانهیم و لاندمن با استفاده از نرم افزار MAXQDA 2007 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تجزیه و تحلیل داده ها یک درونمایه اصلی با عنوان «در برزخ بیم و امید» را پدیدار ساخت که مشتمل بر سه طبقه و 15 زیر طبقه بود. طبقات اصلی شامل احساس رهایی با قطع قاعدگی، دغدغه های همراه با وقوع یائسگی و تفسیرهای دو گانه از یائسگی بودند.
  استنتاج: درونمایه اصلی این مطالعه «در برزخ بیم و امید» نشان می دهد که ادراکات و تجربیات زنان نسبت به یائسگی در طیف وسیعی از نگرانی تا احساس آرامش نسبت به پدیده ی یائسگی متغیر است. به نظر می رسد مداخلات مناسب در جهت بهبود نگرش اجتماع نسبت به یائسگی، بتواند بیم ها و نگرانی های زنان در مرحله گذار به یائسگی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: ادراکات، تجربیات، مطالعه ی کیفی اکتشافی، آنالیز محتوی
 • مجید فرهادیان، زهرا مروتی، علیرضا شمس الدینی *، حسین اکبری اقدم صفحات 137-145
  سابقه و هدف
  استئوآرتریت دست یکی از شایع ترین بیماری های مفصلی در افراد مسن است. از آن جا که دست در انجام بسیاری از امور روزمره نقش کلیدی دارد، هرگونه آسیب به آن منجر به ناتوانی و کاهش استقلال فرد خواهد شد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر کینزیوتیپ و تمرین درمانی بر درد، دامنه حرکتی و قدرت دست در بیماران با استئوآرتریت دست صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی،20 بیمار با تشخیص استئوآرتریت دست به صورت تصادفی در گروه کینزیوتیپ و تمرین درمانی قرار گرفتند. شدت درد، دامنه حرکتی و قدرت گرفتن دست بیماران در دو گروه به ترتیب با مقیاس دیداری درد، گونیامتر و دینامومتر در ابتدا و پس از دو ماه مداخله مورد ارزیابی قرار گرفتند. در گروه کینزیوتیپ از کینزیوتیپ روی عضلات اکستانسوری مچ دست و انگشت شست استفاده شد. در گروه تمرین درمانی از مداخلات مرسوم توانبخشی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پس از مداخله، دامنه حرکتی و قدرت گرفتن دست در هر دو گروه کینزیوتیپ و تمرین درمانی بهبود پیدا کرده است ولی شدت درد تنها در گروه کینزیوتیپ کاهش معنی داری داشته است(001/0 =p). قدرت گرفتن در گروه تمرین درمانی افزایش بیش تری داشته است. تفاوت معنی داری بین دو گروه برای درد و قدرت گرفتن وجود دارد (028 /0 =، p 043 /0 =p).
  استنتاج: این مطالعه نشان می دهد که کینزیوتیپ و تمرین درمانی بر درد، دامنه حرکتی و قدرت گرفتن در بیماران با استئوآرتریت تاثیر مثبت دارد.
  کلیدواژگان: استئوآرتریت، دست، کینزیوتیپ، تمرین درمانی، درد، دامنه حرکتی، قدرت گرفتن
 • سیده زهرا فاضلی، شهزاد مزدارانی *، سید حمزه حسینی صفحات 146-151
  سابقه و هدف
  استفاده مداوم از بازی های رایانه ای می تواند در نوجوانان اضطراب و افسردگی ایجاد نماید. این پژوهش با هدف بررسی رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با اضطراب و افسردگی در دانش آموزان پسر انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول ناحیه یک شهرستان ساری در سال تحصیلی 94-93 بودند، حجم نمونه از روی جدول مورگان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایبر حسب توزیع پایه 330 نفر انتخاب شدند. گروه های تقسیم شده (گروه گواه که اصلا بازی نکردند یا با بازی آشنا نبودند، گروه آزمایش شامل دو گروهی که ‏حداقل 2 ساعت در هفته به بازی می‏پردازند (گروه دوم) و گروهی که بیش تر از دو ساعت در هفته بازی می کنند (گروه سوم). آزمودنی ها پرسشنامه سلامت روان SCI-90-R و پرسشنامه جمعیت شناختی را پاسخ دادند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS-20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان استفاده از بازی های رایانه ای و اضطراب، افسردگی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (05/0< p). تفاوت سه گروه نشان داد افرادی که زمان بیش تری به بازی های رایانه ای اختصاص می دهند، به طور معنی داری اضطراب و افسردگی بیش تری را نشان می دهند (05/0< p).
  استنتاج: در مطالعه حاضر افزایش ساعات بازی های رایانه ای با افزایش اضطراب و افسردگی همراه بود. بنابراین پیشنهاد می شود که والدین به منظور حفظ سلامت و بهداشت روانی و پیش گیری از میزان آسیب های روانی میزان زمان بازی فرزندان خود را کنترل کنند و به آن ها در جهت برنامه ریزی صحیح برای استفاده از بازی های رایانه ای کمک کنند.
  کلیدواژگان: بازی های رایانه ای، اضطراب، افسردگی
 • زینب اسدی، مهرداد جهانشاهی*، غلامحسن واعظی، سید مهران حسینی صفحات 152-157
  سابقه و هدف
  تورین در بسیاری از اعمال زیستی مانند آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و انتقال عصبی نقش دارد. اما اثرات آن بر سطح پروتئین tau فسفریله به مطالعات بیش تری نیاز دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات حفاظتی و درمانی تورین بر سطح پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ موش های صحرایی تیمار شده با اسکوپولامین بود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، 72 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی به 3 گروه کنترل،حفاظتی و درمانی تقسیم شدند. گروه های حفاظتی و درمانی با دوزهای مختلف تورین (25، 50، 100 mg/kg/day) به مدت 14 روز، قبل و یا بعد از تزریق اسکوپولامین (3 mg/kg) تیمار شدند. پس از پایان تیمار دارویی، عصاره حاصلاز هموژنیزه کردن هیپوکامپ، برای سنجش سطح پروتئین tau فسفریله در هیپوکامپ به وسیله تکنیک الایزا جمع آوری گردید.
  یافته ها
  تزریق حفاظتی دوزهای مختلف تورین، سطح پروتئین tau فسفریله را در هیپوکامپ به طور معناداری نسبت به گروه شم حفاظتی کاهش داد(001/0< p). تزریق درمانی تورین فقط با دوز50 mg/kg باعث کاهش معنی دار سطح پروتئین tau فسفریله نسبت به گروه شم درمانی در هیپوکامپ گردید.
  استنتاج: تزریق حفاظتی و درمانی تورین می تواند سطح پروتئین tau فسفریله را در هیپوکامپ موش های صحرایی قبل و یا بعد از تزریق اسکوپولامین کاهش دهد.
  کلیدواژگان: تورین، اسکوپولامین، سطح پروتئین tau فسفریله، هیپوکامپ
 • لطف الله داودی، فرهنگ بابامحمودی *، علی میرابی، ابراهیم محمدحسینی صفحات 158-163
  سابقه و هدف
  سل بیماری مسری است که توسط باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس ایجاد می شود. نزدیک به 30 درصد جمعیت جهان به عامل بیماری سل آلوده هستند که در 10-5 درصد آن ها بیماری سل بروز می کند. هدف از این مطالعه بررسی سروکانورشن تست پوستی سل بوده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر مطالعه ای مقطعی بر روی 114 پرسنل بیمارستان رازی قائمشهر در سال های 96-1394 بود. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود و نتایج تست پوستی سل ثبت شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 صورت گرفت.
  یافته ها
  8/15 درصد افراد مرد و 2/84 درصد زن بودند. میانگین سنی افراد 03/5 ± 42/29 سال بود. 33 درصد سل نهفته قدیمی داشتند. 4/11 درصد تست پوستی توبرکولین نوبت اول مثبت داشتند و در نوبت دوم 84/36 درصد مثبت شدند. در 44/25 درصد سروکانورشن تست پوستی سل مشاهده شد.4/61 درصد افراد مورد مطالعه سابقه کاری بیشترمساوی 10 سال داشتند که 5/61 درصد پرسنل بخش عفونی بودند. بین سن، جنس و سابقه کاری با نتیجه مثبت تست پوستی سل ارتباط آماری معناداری برقرار بود (به ترتیب 002/0= p، 021/0=p، 01/0= p). اختلاف آماری معنی داری بین نتیجه پوستی تست توبرکولین نوبت اول و دوم وجود داشت (0001/0< p).
  استنتاج: پرسنل بیمارستانی به دلیل تماس مستقیم با بیماران مبتلا به سل در ریسک عفونت با عامل بیماری سل می باشند. از طرفی با توجه به سروکانورشن تست پوستی توبرکولین، لازم است به طور سالیانه تحت غربالگری قرار گیرند. ایزولاسیون بیماران سل ریوی مورد توجه قرار گیرد و آموزش های لازم جهت پیشگیری از ایجاد عفونت برای پرسنل مدنظر قرار داده شود و وسایل حفاظت فردی برای کارکنان تهیه گردد.
  کلیدواژگان: بیماری سل، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس، تست پوستی توبرکولین، سروکانورشن، PPD
 • مهرعلی رحیمی، سهیلا رشادت، بهروز فریدمرندی، علی زکی ئی * صفحات 164-169
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت مسائل روانشناسی در افراد مبتلا به دیابت، مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت روان با عملکرد جنسی و رضایت جنسی بیماران انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی در سال 1395 انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان مبتلا به دیابت نوع 2 شهرکرمانشاه بود. نمونه انتخابی 330 نفر بود و ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه های رضایت جنسی، عملکرد جنسی، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک بود.
  یافته ها
  در نمونه مورد بررسی میانگین سنی 28/9± 42/55 بود. نتایج نشان داد که میانگین رضایت جنسی 17/10± 67/61 و میانگین عملکرد جنسی 21/19± 65/35 است و در مجموع رضایت جنسی در بیماران مورد بررسی در محدوده رضایت کم قرار دارند. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که بین افسردگی، اضطراب و استرس با رضایت جنسی و عملکرد جنسی رابطه منفی وجود دارد (001/0>p و از لحاظ متغیرهای سن و تحصیلات در عملکرد و رضایت جنسی بیماران تفاوت وجود دارد.
  استنتاج: با توجه به نتایج پژوهش می توان نتیجه گرفت که عوامل روانشناختی با عملکرد جنسی و رضایت جنسی ارتباط دارند.
  کلیدواژگان: اختلالات عملکرد جنسی، رضایت جنسی، دیابت نوع 2
 • مجید سعیدی، محبوبه اسلامی، پریسا اسلامی، مریم قاجار، آرش اخلاقی، اکبر هدایتی زاده عمران، رضا علیزاده نوایی* صفحات 170-178
  سابقه و هدف
  با توجه به نقشی که درمان سریع تر ترومبولیز می تواند در کاهش مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد داشته باشد، این مرور سیستماتیک و متاآنالیز با هدف تعیین تاثیر ترومبولیز پیش بیمارستانی در مقایسه با ترومبولیزی که در داخل بیمارستان انجام می شود، بر روی مورتالیتی کوتاه مدت بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مرور نظام مند و متاآنالیز با جستجوی سیستماتیک در پایگاه های Pubmed، Web of science، Cochrane، Embase بدون محدودیت زمانی و زبانی با کلیدواژه های مرتبط انجام شد. مقالات به دست آمده به نرم افزار Endnote منتقل شد. درجستجوی اولیه، تعداد 223 مقاله یافت شد که در پایان 10 مقاله وارد مرحله ارزیابی کیفیت شدند. ارزیابی کیفیت با استفاده از چک لیست استاندارد JADAD برای مطالعات مداخله ای و چک لیست Newcastle Ottawa Scale برای مطالعات کوهورت انجام شد. برای آنالیز داده ها از نسخه شماره دو نرم افزار Comprehensive Meta-Analysis استفاده شد.
  یافته ها
  در کل تعداد نمونه وارد شده در این مطالعه 4291 نفر در گروه پیش بیمارستانی و 4730 نفر در گروه بیمارستانی بودند. از نظر کیفیت مطالعات، 3 مطالعه کارآزمایی بالینی و هر سه مطالعه کوهورت نیز از کیفیت خوب برخوردار بودند. متاآنالیز انجام شده نشان داد استفاده از ترومبولیتیک در هنگام شروع علائم و قبل از انتقال بیمار به بیمارستان، شانس مورتالیتی را 36 درصد کاهش می دهد (91/0-45/0:CI95% 64/0=OR).
  استنتاج: ترومبولیز پیش بیمارستانی توسط تکنسین فوریت ها می تواند سبب کاهش مورتالیتی بیماران مبتلا به انفارکتوس قلبی گردد.
  کلیدواژگان: درمان با ترومبولیز، مورتالیتی، انفارکتوس قلبی
 • حسین قلعه نویی، جواد اختری، حامد کلانی، مهدی فخار * صفحات 179-191
  دستگاه گوارش دارای میکروارگانیسم های متنوعی می باشد که میکروبیوتای گوارشی نامیده می شود. افزایش شیوع بیماری های التهابی روده در کشورهای توسعه یافته با تغییرات در محیط از قبیل کاهش میزان شیوع عفونت های کرمی و تغییرات در فلور میکروبی روده همراه بوده است. پروبیوتیک ها میکروبیوتای مفید برای سلامت انسان هستند. انگل های کرمی نیز همراه با سیستم ایمنی میزبان خود در طی هزاران سال تکامل یافته اند. مطالعات مختلف، توانایی انگل های کرمی و پروبیوتیک ها برای تغییر و یا مهار پاسخ های ایمنی و اثرات مفید آن ها برای میزبان به وسیله کمک به کنترل پاسخ های التهابی را مورد بررسی قرار داده اند. با توجه به نتایج متناقض به دست آمده، مطالعات گسترده تری برای تایید نقش موثر پروبیوتیک ها و انگل های کرمی در درمان بیماری التهابی روده مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: پروبیوتیک، کرم ها، کولیت زخمی شونده، بیماری کرون
 • فرانک آغاز، مظفر خزاعی * صفحات 192-213
  بیش از سه دهه از اولین تولد حاصل از لقاح تخمک منجمد شده می گذرد. در حال حاضر انجماد تخمک یک تکنیک تکمیلی مهم در مراکز ناباروری محسوب می شود. در سراسر جهان تقاضا برای انجماد تخمک، به ویژه انجماد تخمک اجتماعی“Social egg freezing” برای حفظ باروری در محدوده خارج از سن باروری، افزایش یافته است. بنابراین هدف از انجام این مقاله مروری، بررسی وضعیت اخیر انجماد تخمک، تکنیک های رایج، میزان موفقیت، کاربردهای بالینی، معرفی انجماد تخمک انتخابی و پیامدهای آینده آن است. یک جستجوی سیستماتیک در نشریات علمی Web of Science و PubMed از ژانویه سال 1980 تا دسامبر 2016 انجام شد. کلمات کلیدی مورد استفاده در این جستجوی منظم شامل‘egg freezing’، ‘oocyte freezing’، ‘oocyte cryopreservation’، ‘oocyte vitrification’، ‘fertility preservation’ بود. اخیرا در سراسر جهان و به دلایل متنوع از جمله حذف ناباروری وابسته به سن در زنان، افزایش میزان موفقیت نسبی حاصل از انجماد تخمک با استفاده از روش انجماد شیشه ای و یکسان بودن نرخ بارداری حاصل از لقاح آزمایشگاهی تخمک منجمد شده و تازه، تقاضا برای انجماد تخمک در اکثر مراکز ناباروری افزایش قابل توجهی یافته است. یکی از بهترین گزینه ها، برای حفظ باروری در زنان و دختران مبتلا به سرطان که در معرض خطر از دست دادن باروری به دلایل شیمی درمانی و اشعه درمانی، مشکلات تولید مثلی، تخمدان های نارس و هم چنین زنانی که به بیماری های مزمن مبتلا هستند، انجماد تخمک به روش شیشه ای، به ویژه «انجماد تخمک اجتماعی» است.
  کلیدواژگان: تخمک، انجماد، انجماد شیشه ای، حفظ باروری
 • فریده اقدام پور، آرزو حاصلی * صفحات 214-215
  در مقاله فوق که در شماره 162 تیر 1397 در دوره 28 این نشریه منتشر شده بود، مرتبه علمی خانم فریده اقدام پور و کد طرح پژوهشی در قسمت سپاسگزاری اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید.
  سپاسگزاری
  مقاله حاضر بر گرفته از طرح پژوهشی به شماره 9651 با کد اخلاق IR.SHMU.REC.1396.49 و با حمایت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود می باشد. بدین وسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و تمامی پژوهشگران و نویسندگان مقالات استفاده شده در این مطالعه، تشکر و قدردانی می شود.
  کلیدواژگان: اصلاحیه
 • هوشنگ اکبری، روانبخش اسمعیلی * صفحه 216
  در مقاله فوق که در شماره 161 خرداد 1397 در دوره 28 این نشریه منتشر شده بود، اسم آقای دکتر هوشنگ اکبری در چکیده انگلیسی اشتباه چاپ شده بود، اصلاح گردید و زیرنویس عکس های شماره 3 و 4 نیز اشتباه چاپ شده بود که اصلاح گردید.
  تصویر شماره 3: بلوک عصب سوپریورلارنژال SLN)) دو طرفه با لیدوکایین

  تصویر شماره 4: بلوک دو طرفه عصب گلوسو فارنژیال با لیدوکایین
  کلیدواژگان: اصلاحیه
|
 • Ehsan Nabipour, Vahid Akbari Kordkheyli, Soheil Azizi, Abbas Khonakdar-Tarsi * Pages 1-12
  Background and
  Purpose
  Ischemia-reperfusion injuries (I/RI) are the major causes of liver failure after various types of liver surgeries, particularly liver transplantation. Reactive oxygen species (ROS) are the major causes of such injuries, therefore, antioxidant therapy to attenuate hepatic lesions is preferred. We aimed to evaluate the effects of silibinin, a potent radical scavenger, on liver damages and endothelial and inducible nitric oxide synthase (eNOS and iNOS) genes expression after liver I/R.
  Materials And Methods
  In this experimental study, the rats were divided into four groups (n=8 per group). Group1 Vehicle: the rats underwent laparotomy and received DMSO10%, Group 2 SILI: the animals received silibinin alongside laparotomy, Group3 I/R: the rats received DMSO10% and subjected to liver I/R procedure, and group 4 I/R䢂: this group received both silibinin and liver I/R simultaneously. Silibinin (50 mg/kg I.P) was administered twice in all rats. After 1 h ischemia and 5 h reperfusion, blood samples were collected to evaluate serum AST and ALT levels and liver sections were taken to analyze the eNOS and iNOS gene expressions and histological examinations.
  Results
  There were no significant differences in all parameters between Vehicle and SILI groups (p>0.05). But serum AST and ALT increased significantly in I/R group compared with those in vehicle group. Treatment with silibinin could considerably reduce these markers. Histological damages during I/R improved by silibinin. The iNOS gene was found to be overexpressed whereas eNOS expression decreased in I/R group compared with those in the vehicle group. Silibinin treatment could decline iNOS expression but could not significantly affect eNOS expression (p>0.05).
  Conclusion
  Silibinin protects liver from I/RI. It may decrease iNOS adverse effects by suppressing its expression.
  Keywords: Ischemia, reperfusion, eNOS, iNOS, silibinin
 • Ebrhim Vosoughi, Shahrbanoo Keihanian, Saba Sadat Hosseini, Nematollah Ahangar * Pages 13-20
  Background and
  Purpose
  Estrogen hormone is a physiological regulator of breast tissue proliferation and changes in its signaling pathways, including the alpha-estrogen receptor, occurs during breast cancer and its progression. Single-nucleotide polymorphisms (SNPs) in genes can lead to differences in cancer susceptibility and response to treatment in different populations. In the present study, we investigated rs2234693 C/T single-nucleotide polymorphism in ESRα gene in breast cancer patients and healthy population in west of Mazandaran province, Iran.
  Materials And Methods
  A case-control study was performed in 91 healthy women without family history of breast cancer and 71 women with breast cancer admitted to oncology department in Ramsar Imam Sajjad Hospital between April and September 2017. Peripheral blood (3 ml) was taken from the subjects and stored at -20°C. The PCR-RFLP method was used to determine the distribution of rs2234693 polymorphisms.
  Results
  The incidence of breast cancer in individuals with homozygous TT genotype was significantly higher (p
  Conclusion
  To the best of our knowledge, this study for the first time suggested that T allele of rs2234693 C/T polymorphism might be a leading allele that cause increased breast cancer susceptibility in west of Mazandaran province.
  Keywords: breast cancer, estrogen receptor alpha, Mazandaran, Iran, PCR, RFLP
 • Behnam Hashemi, Alireza Rafiei, Reza Valadan, Maryam Abdollahi, Mohammad Ahanjan *, Eisa Nazar, Zaher Morsaljahan, Rezvan Khajavi, Maryam Salehiyan Pages 21-30
  Background and
  Purpose
  Increasing resistance to Quinolones in Escherichia coli and Klebsiella pneumonia in Sari, has caused many problems in treatment. Mutation in gyrA gene lead to changes in amino acids and resistance against Fluoroquinolones in E. coli and K. pneumonia. This study aimed at identifying remarkable mutations in E. coli and K. pneumonia isolates using PCR-SSCP analysis.
  Materials And Methods
  Antibiotic sensitivity test (ciprofloxacin, nalidixic acid) was performed using Agar Disk Diffusion method. Resistance to fluoroquinolones was confirmed by E-test. (MIC experiment). We used PCR-SSCP method to detect mutation in gyrA (ser83 – asp 87) genes. Then, the PCR products were randomly sequenced.
  Results
  From 103 isolates, 65 (63.2 %) were E. coli and 38 (36.8%) were K. pneumoniae. In all E.coli isolates resistant to Ciprofloxacin, at least one mutation was observed. Also, in all K. pneumoniae samples resistant to Ciprofloxacin, at least one mutation was seen and in 14 samples two mutation points were observed, but in 5 samples that were sensitive to Ciprofloxacin no mutation was observed.
  Conclusion
  This study showed that the mutation in gyrA genes is closely related to quinolones resistance. High prevalence of quinolones resistance in E. coli and K. pneumoniae isolates requires more appropriate infection control programs.
  Keywords: Escherichia Coli, Klebsiella pneumonia, Quinolones, Antibiotic resistance
 • Mitra Shirashiani, Gholamreza Roshandel, Einollah Mollaei, Homeira Khoddam * Pages 31-40
  Background and
  Purpose
  Using practical and non-invasive methods to improve the adequacy of dialysis (i.e. Kt/V) can increase the quality of life and decrease the mortality and morbidity rate in patients under hemodialysis. This study was conducted to investigate the effect of intermittent normal saline bolus on adequacy of dialysis.
  Materials And Methods
  In this randomized controlled cross-over clinical trial, 51 patients were chosen based on inclusion criteria and were randomly assigned into two groups. Before the intervention, the Kt/V and Urea Reduction Ratio (URR) of the last session of dialysis (baseline) were measured in all patients. The control group were dialyzed conventionally (heparinized dialysis), but the intervention group received 100 ml normal saline bolus every hour, within three times. In three subsequent sessions, as a washout period, all patients received conventional hemodialysis. Then the patients were swapped and all steps were repeated.
  Results
  Before the intervention, there were no significant differences between the two groups in age, sex, duration of dialysis, type of vascular access, adequacy of dialysis, and Urea Reduction Ratio (P>0.05). Compared with baseline, the Kt/V and URR mean values increased by 16 and 8% in intervention group, respectively (P
  Conclusion
  Using intermittent normal saline bolus during hemodialysis improves adequacy of dialysis.
  Keywords: Saline Solution, Renal Dialysis, Treatment Outcome, Hemodialysis
 • Arman Jalilvand, Azita Hekmatdoost, Golbon Sohrab* Pages 41-52
  Background and
  Purpose
  Diabetes is one of the most common and chronic diseases in the world. The prevalence and incidence of this disease is rising in most societies and also in Iran. New research suggests that added sugar, especially fructose, is the main trigger for diabetes and pre-diabetes, even more potent than other carbohydrates. This study aimed to determine the effects of low fructose diet on glycemic control in patients with type 2 diabetes.
  Materials And Methods
  In a randomized clinical trial, 40 patients with type 2 diabetes (40-70 years of age) were recruited from Qazvin Diabetic Society. Patients in treatment and control group followed a low fructose diet with at last 12 g glucose per day and regular diabetic diet for 8 weeks, respectively. At the beginning of the study and at the end of week eight, the anthropometric, fasting blood glucose, insulin, HOMA-IR and HbA1c indices were measured.
  Results
  The mean age and duration of diabetes in patients were 53±7.5 and 8±2, respectively. No significant differences were observed between the two groups in qualitative variables (sex, smoking, and medications) and quantitative variables (age, duration of diabetes, and body mass index) at baseline. Anthropometric indices were improved in this study but the changes were not significant. At the end of the study, fasting blood glucose levels decreased in both groups but there was no significant difference between the two groups (P= 0.143). The mean HbA1c changes at the end of the study were significantly greater in the intervention group (P= 0.005) but the changes in other glycemic factors were not significantly different between the two groups.
  Conclusion
  It seems that patients with type 2 diabetes have better glycemic control with limited use of fructose.
  Keywords: fructose, diabetes, diet
 • Mohammad Rahbar, Ali Kargar, Fariba Eslamian, Neda Dolatkhah * Pages 53-62
  Background and
  Purpose
  Plantar fasciitis is the most common cause of metatarsus pain. The purpose of this study was to compare improvements in pain and function in patients treated with Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) and dry needling.
  Materials And Methods
  In a randomized controlled clinical trial, 72 patients with plantar fasciitis were randomly divided into two groups. The first group was treated with ESWT and the second group was treated by dry needling. Performance variables based on Foot Function Index (FFI) and pain based on Visual Analogue Scale (VAS) were evaluated before treatment, and 4 weeks and 8 weeks after treatment using SPSS V16.
  Results
  There were 72 patients (mean age: 44.1±9.4) mainly females (n=54). Following 4 weeks and 8 weeks, both methods significantly reduced the pain index measured by VAS and FFI score compared with those before treatment. No significant difference was found between the two groups after 4 weeks of treatment in pain index measured by VAS and FFI score (P= 0.668 and P= 0.011, respectively). But, 8 weeks after the treatment, the rate of pain reduction, and FFI increased significantly in the group treated by dry needling (P= 0.011 and P=0.013).
  Conclusion
  Both ESWT and dry needling were found to be effective in treatment of plantar fasciitis, but dry needling showed to be more efficient in 8 weeks after treatment.
  Keywords: plantar fasciitis, shock wave therapy, dry needling
 • Mahtabeh Azizpoor, Vida Shafipour, Mahmood Moosazadeh, Ravanbakhsh Esmaeili * Pages 63-73
  Background and
  Purpose
  Physical restrictors are commonly used in intensive care units (ICUs). Lack of knowledge on the application of these tools leads to inappropriate care. Current study was designed to determine the effect of nursing trainings on the use of physical restrictors and the rate of their correct application in patients admitted to ICUs.
  Materials And Methods
  In a quasi-experimental study (2016), the rate of application of physical restrictors and their correct use in ICUs were recorded. The nurses were selected from two different hospitals forming the intervention group and control group. The nurses in one hospital received trainings on the correct application of physical restrictors in ICUs. After the intervention, the data was compared within and between the intervention group and controls (the nurses in other hospital with no particular education during the study). The data was recorded 15 days after the intervention and analyzed in SPSS 18.
  Results
  The rates of application of physical inhibitors before the study in the intervention group and control group were 49.8% and 49.7% which were 37.6% and 49.7%, respectively after the intervention (p
  Conclusion
  Training the nurses on the use of physical restrictors could reduce their rate of application and increase their correct use in ICUs which should be further considered by authorities.
  Keywords: physical restrictors, intensive care unit, nurse, education, inpatient
 • Kambiz Akhavan Rezayat, Abbasali Zeraati *, Yalda Ravanshad, Niloofar Malek, Hosein Ahmadi Hoseini Seyed Pages 74-82
  Background and
  Purpose
  Serum creatinine and its derived formulae in estimating glomerular filtration rate is not accurate in cirrhotic patients because of decreased muscle mass and secretion and excretion functional impairment of liver. This study aimed at investigating the accuracy of serum cystatin C in determining GFR and examining the relationship between synthetic and excretory liver function with glomerular filtration rate in cirrhotic patients.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 35 patients with cirrhosis and 35 age and sex matched healthy controls enrolled. Serum creatinine, LFT, FBS, LDL, HDL, cholesterol, triglycerides, albumin, globulin, and cystatin C and also 24-hour urinary urea and creatinine were measured. GFR was estimated by three measurement methods and the relationship between GFR and Child score was evaluated.
  Results
  The mean age of participants was 39.15±13.93 years and male patients included 48.57%. The most common cause of cirrhosis was autoimmune cirrhosis. GFR based on creatinine in two different formulas was higher than that in control group but the GFR based on cystatin C was significantly lower in cirrhotic group (p0.05). Correlation coefficient between GFR (based on cystatin C) and Child-square was 0.199 (p= 0.251).
  Conclusion
  GFR based on cystatin C is more accurate in cirrhotic patients. On the other hand, there was a moderate negative correlation between GFR (based on cystatin C) and Child-square that can be helpful in prediction and early detection of renal dysfunction in cirrhotic patients.
  Keywords: glomerular filtration rate, cystatin C, cirrhosis, kidney
 • Versa Omrani-Nava, Akbar Hedayatizadeh-Omran *, Reza Alizadeh-Navaei, Vahid Mokhberi, Rozita Jalalian Pages 83-90
  Background and
  Purpose
  Cardiovascular disorders (CVDs), including coronary artery disease (CAD) are amongst the pioneer causes of mortality and morbidity worldwide.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the patients were selected from the Mazandaran heart center whose CAD was confirmed by angiography. Demographic and clinical data were recorded in a checklist.
  Results
  The patients included 55% males (mean age: 59.9±10.2 years) and 45% females (mean age: 57.1± 6.8 years) (P=0.14). The prevalence of coexistent risk factors was as follows: hypertension 57%, diabetes 46%, dyslipidemia 40.4%, and smoking 20.2%. Distribution of risk factors by gender was as follows: hypertension in 51% of males and in 65% of females (P>0.05), dyslipidemia in 34.7% of males and 47.5% in females (P>0.05), diabetes in 32.6% of males and 62.5% of females (P=0.005), obesity (BMI≥30) in 20.4% of males and 40% of females (P=0.043), and smoking was observed in 36.7% of males (P
  Conclusion
  High prevalence of preventable risk factors was seen in patients studied, so, appropriate training, promotion of healthy lifestyle, and CVD screening in high-risk individuals could be of great benefit in reducing the burden of CAD diseases.
  Keywords: coronary artery disease, angiography, risk factors
 • Mohammad Javad Shabani, Hamid Mohsenabadi, Zahra Zanjani * Pages 91-101
  Background and
  Purpose
  Avoidance and cognitive fusion are two components of psychological inflexibility and are the main concepts of Acceptance and Commitment Therapy (ACT). The purpose of this study was to evaluate the psychometric properties of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (AFQ-Y8).
  Materials And Methods
  A descriptive cross-sectional study was conducted in 300 students in Kashan, Iran who were selected by cluster sampling. The Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth (AFQ-Y8) and the Revised Children's Manifest Anxiety Scale (RCMAS) were administered to collect the data. The factor structure of the questionnaire was evaluated using exploratory and confirmatory factor analysis. Also, the convergent validity with RCMAS, test-retest reliability, and internal consistency of this questionnaire were examined.
  Results
  Exploratory factor analysis indicated one factor called psychological inflexibility. Confirmatory factor analysis confirmed the one factor model of the questionnaire (RMSEA 90% CI =0.00-0.07). Also, the convergent validity with RCMAS was found to be good (r = 0.60, p
  Conclusion
  AFQ-Y8 is an appropriate tool with acceptable psychometric properties to measure the psychological inflexibility of adolescents in Iran.
  Keywords: psychological inflexibility, Avoidance, Fusion Questionnaire for Youth, psychometric properties
 • Hosein Jalahi *, Abasalt Khorasani, Mohammad Yamani Douzi Sorkhabi, Mahmood Moosazadeh Pages 102-117
  Background and
  Purpose
  Hierarchical decision-making bodies in universities include the board of trustees, the head of university, the board of directors, and the university council. The aim of this research was to determine the function of the board of trustees of state medical sciences universities in Iran during five different periods; 1991 to 2016.
  Materials And Methods
  In this descriptive-analytic research we investigated all the directives approved by independent board of trustees in state medical sciences universities affiliated with Iran Ministry of Health and Medical Education in five periods.
  Results
  The number of meetings held by board of trustees in 47 universities (average of 37 universities per year) was 1999 in which 32680 directives approved. The average number of meetings per year in each board of trustees was 2.08, the lowest was in the second period (1.12) and the highest was in the fifth period (3.04). The average numbers of directives approved in the first and second periods were 10, and in the third, fourth, and fifth periods were 17, 20, and 16 per session, respectively.
  Conclusion
  Based on the number of meetings per year and the number of directives approved in every meeting, the function of board of trustees from the highest to the lowest was in the fourth, fifth, third, first, and second periods. Compared with the function of type 1 and type 2 universities, the function of type 3 universities was found to be higher. The functional pattern in most tasks and those within the authority of board of trustees during the first 16 years was considerably different between the Ministry of Health and Medical Education and the Ministry of Science, Research and Technology.
  Keywords: Board of trustees, University of Medical Sciences, Function
 • Narjes Bahri, Robab Latifnejad Roudsari *, Mozhgan Azimi Hashemi Pages 118-136
  Background and
  Purpose
  Perceptions and experiences of women about menopause are remarkably influenced by sociocultural context. Awareness of this issue could help health system policy makers to develop appropriate care plans for menopausal women in transition. This study aimed to explore the perceptions of Iranian women about menopause.
  Materials And Methods
  This exploratory qualitative study was conducted on 27 women aged 42-55 years old in Gonabad and Mashhad, Iran, between May 2014 and July 2016. Semi -structured in-depth interviews were conducted until data saturation was achieved. Conventional content analysis was done using the method proposed by Graneheim & Lundman (2004) in MAXQDA 2007.
  Results
  Findings showed an overarching theme entitled “In the limbo of fear and hope" consisting of three categories and 15 sub-categories. The categories included: 1) feeling of freedom due to cessation of menstruation, 2) concerns associated with occurrence of menopause, and 3) divergent interpretations of menopause.
  Conclusion
  The main theme in this study was “In the limbo of fear and hope” which showed that the perceptions of women about menopause vary in a wide continuum of worry and peace. It is believed that changes in social beliefs toward menopause can reduce concerns and fears of women in menopausal transition.
  Keywords: menopause, perceptions, exploratory qualitative study, content analysis
 • Majid Farhadian, Zahra Morovati, Alireza Shamsoddini *, Hossein Akbariaghdam Pages 137-145
  Background and
  Purpose
  Osteoarthritis of the hand is one of the most prevalent joint diseases in older adults. Hand has a key role in daily activities, therefore, its impairment causes disability and reduces independency. This study aimed to compare the effectiveness of Kinesio taping and hand exercise on pain, range of motion, and grip strength in patients with hand osteoarthritis.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 20 patients with hand osteoarthritis were randomly assigned to either Kinesio taping group or exercise group. Visual analogue scale, goniometer and dynamometer measurements were used to assess the severity of pain, range of motion, and grip strength, respectively, at baseline and two months after the intervention. In Kinesio taping method the tape was applied only on wrist extensor muscles and thumb. In other group, conventional rehabilitation interventions were used.
  Results
  In this study, grip strength and range of motion improved after intervention in both groups, but pain intensity was significantly less in the group applying Kinesio taping (P= 0.001). More improvements were seen in grip strength in exercise group. There were significant differences between the two groups in pain and grip strength (P= 0.043, P= 0.028, respectively).
  Conclusion
  In current research, Kinesio taping and hand exercise showed positive effects on pain, range of motion, and grip strength in patients with hand osteoarthritis.
  Keywords: osteoarthritis, hand, Kinesio taping, exercise, pain, range of motion, grip strength
 • Zahra Fazeli Seyedeh, Shahzad Mazdarani *, Hamzeh Hosseini Seyed Pages 146-151
  Background and
  Purpose
  Continuous use of computer games can cause anxiety and depression in adolescents. The aim of this study was to investigate the relationship between gaming and anxiety and depression in male students.
  Materials And Methods
  In this correlational study, the research population included all high school students in Sari, Iran 2014-2015. The samples were selected based on Morgan table using cluster sampling (n=330). They were divided into three groups: a control group (group I) who did not play at all or were not familiar with computer games and two test groups who played at least 2 hours a week (group II) and played more than two hours a week (group III). Subjects responded to SCI-90-R and a demographic questionnaire. Data analysis was done in SPSS V20.
  Results
  There was a significant relationship between the level of gaming, anxiety, and depression (P
  Conclusion
  In this study, increased hours of computer games was associated with increased anxiety and depression, therefore, in order to maintain mental health and preventing psychological problems, parents are suggested to control the time of their children gaming.
  Keywords: computer games, anxiety, depression
 • Zeinab Asadi, Mehrdad Jahanshahi *, Gholamhassan Vaezi, Seyed Mehran Hosseini Pages 152-157
  Background and
  Purpose
  Taurine has many biological functions such as antioxidant and anti-inflammatory activities and acts as a neurotransmitter. But its effects on the tau phosphorylated protein levels require further studies. The aim of this study was to evaluate the protective and therapeutic effects of taurine on the level of tau phosphorylated protein in the hippocampus of rats treated with scopolamine.
  Materials And Methods
  In this research, 72 male Wistar rats were randomly divided into three groups: control, protection, and treatment groups. Protective and therapeutic groups were treated with different doses of taurine (25, 50, 100 mg/kg/day) for 14 days before or after injection of scopolamine (3 mg/kg). After the end of treatment, the extract of homogenized hippocampus tissue was collected to measure the level of tau phosphorylated protein using ELISA technique.
  Results
  Protective injection of different doses of taurine significantly reduced the level of tau phosphorylated protein in the hippocampus compared to that in the protective sham group (p
  Conclusion
  Protective and therapeutic injection of taurine can reduce the tau phosphoryl protein levels in the hippocampus of rats before or after the injection of scopolamine.
  Keywords: taurine, scopolamine, phosphorylated tau protein level, hippocampus
 • Lotfollah Davoodi, Farhang Babamahmoodi *, Ali Mirabi, Ebrahim Mohammad Hosseini Pages 158-163
  Background and
  Purpose
  Tuberculosis is a contagious disease caused by mycobacterium tuberculosis. Approximately 30% of the world's population is infected, 5-10% of whom develop active tuberculosis. The aim of this study was to determine the tuberculin skin test conversion.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was conducted in 114 staff working in Qaemshahr Razi Hospital, 2015-2017. Demographic characteristics and the results of tuberculin skin test (TST) were recorded in a checklist. Data analysis was done in SPSS V20.
  Results
  The participants included 15.8% males and 84.2% females (mean age: 29.42±5.03). Among the subjects, 33% had latent tuberculosis. TST was positive in 11.4% in first evaluation and 36.84% had positive TST in the second assessment. TST seroconversion was observed in 25.44%, in 61.4% the working experience was more than 10 years, and 61.5% worked in infectious department. There were significant associations between the positive result of TST and age, gender, and working experience (P=0.002, P=0.021, and P=0.01, respectively). We observed significant differences in the results of TST between the first and second evaluation (P
  Conclusion
  Hospital staff are at high risk for developing tuberculosis due to direct contact with tuberculosis patients. Due to TST seroconversion they should be screened for TB annually. Isolation of patients with pulmonary tuberculosis and practical trainings should be considered in order to prevent infection in staff. Personal protective equipment is also needed for individuals working in hospitals.
  Keywords: tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, tuberculin skin test, seroconversion, PPD
 • Mehrali Rahimi, Soheyla Reshadat, Behroz Farid Marandi, Ali Zakiei * Pages 164-169
  Background and
  Purpose
  Psychological issues are of great importance in people with diabetes, so, this study was conducted to determine the association between mental health and sexual function and sexual satisfaction.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, the research population included all males with diabetes type 2 in Kermanshah, Iran 2016. A sample of 330 patients was selected. Data was collected using the Larson Sexual Satisfaction questionnaire, Male Sexual Function Index, the Depression Anxiety Stress Scale (DASS), and a demographic questionnaire.
  Results
  The mean age of patients was 55.42±9.28. The mean scores for sexual satisfaction and sexual function were 61.67±10.17 and 35.65±19.21, respectively. Sexual satisfaction was at a poor level. The results showed a negative relationship between sexual satisfaction and sexual function and depression, anxiety, and stress (P
  Conclusion
  According to current results, sexual function and sexual satisfaction are associated with psychological factors.
  Keywords: sexual dysfunctions, sexual satisfaction, diabetes type 2
 • Majid Saeedi, Mahboubeh Eslami, Parisa Eslami, Maryam Ghajar, Arash Akhlaghi, Akbar Hedayatizadeh-Omran, Reza Alizadeh-Navaei * Pages 170-178
  Background and
  Purpose
  Early treatment of thrombolysis can reduce mortality in patients with myocardial infarction, so, this systematic review and meta-analysis aimed to compare the effect of pre-hospital thrombolysis and in-hospital thrombolysis on short-term mortality in patients with myocardial infarction.
  Materials And Methods
  Systematic search was conducted in electronic databases including Pubmed, Web of Science, Cochrane, and Embase without time and language constraints using related keywords. All articles were exported to EndNote. In initial search, 223 articles were found but finally 10 articles were selected for quality assessment, which was performed using the JADAD standard checklist for interventional studies and the Newcastle Ottawa Scale checklist for cohort studies. Comprehensive Meta-Analysis software was used for data analysis.
  Results
  The total samples size was 4291 in the pre-hospital group and 4,730 in the in-hospital group. Three clinical trials and all three cohort studies were found to have a good quality. Meta-analysis showed that thrombolytic therapy at the onset of symptoms and prior to patient's transfer to hospital could reduce mortality by 36% (OR= 0.64 CI 95%: 0.45-0.91).
  Conclusion
  Pre-hospital thrombolysis by emergency technicians can reduce mortality in patients with myocardial infarction.
  Keywords: thrombolytic therapy, mortality, myocardial infarction
 • Hossein Ghalehnoei, Javad Akhtari, Hamed Kalani, Mahdi Fakhar * Pages 179-191
  The gastrointestinal system harbors various microorganisms, known as gut microbiota. Increase in prevalence of inflammatory bowel disease (IBD) in developed countries is associated with changes in the environment, such as decrease in incidence of parasitic infections, especially helminths, and changes in the intestinal flora. Probiotics are useful microbiota for human health. The parasitic worms (helminths) have evolved over the years with their host. Several studies have investigated the capability of helminths and probiotics to alter or control host immune responses in view of the fact that these organisms have immunomodulation effects. Given the contradictory results, further broad studies are needed to confirm the role of probiotics and helminths in the treatment of IBD.
  Keywords: probiotics, Helminths, ulcerative colitis, Crohn's disease
 • Faranak Aghaz, Mozafar Khazaei * Pages 192-213
  It is now more than three decades since the first live birth from oocyte cryopreservation. At present, oocyte cryopreservation has become a major component of Assisted Reproductive technologies (ART). Across the world, there is an increasing demand, especially for so-called ‘social egg freezing’ that allows women to preserve their fertility in anticipation of age-related fertility decline. The purpose of this review article was to investigate the current status of oocyte cryopreservation, common techniques, success rate, clinical applications, the rise of elective oocyte cryopreservation, and future implications. A systematic search was performed using Web of Science and PubMed databases for articles published between January 1980 and December 2015. Keywords used included ‘egg freezing’, ‘oocyte freezing’, ‘oocyte cryopreservation’, ‘oocyte vitrification’, and ‘fertility preservation’. Recently, due to many reasons, including resolving age-related infertility in women the success rate of oocyte cryopreservation by vitrification has risen and IVF pregnancy rates are now similar to those achieved by fresh oocytes, therefore a remarkable increase is seen in oocyte cryopreservation cycles around the world. Oocyte cryopreservation (vitrification), especially social egg freezing is one of the best choices in women and girls with cancer who are at risk of losing fertility due to chemotherapy and radiation therapy, reproductive problems, premature ovaries, and also in women with chronic illnesses.
  Keywords: Oocyte, Cryopreservation, Vitrification, Fertility Preservation
 • Farideh Egdampur, Arezoo Haseli * Pages 214-215
  In the article published in volume 28, issue 162, 2018, the affiliation for Farideh Eghdampur and the research project code have been been published incorrectly, which are now corrected.
  Keywords: Erratum
 • Hooshang Akbari, Ravanbakhsh Esmaeili * Page 216
  In the article published in volume 28, issue 161, 2018, the name of first author, Hooshang Akbari was spelled incorrectly which is now corrected.
  Keywords: Erratum